CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Zicht op exploitatie van uw kinderen door jeugdzorg


Ouders volg het jeugdzorg geld in uw zaak? Dien Wobverzoeken in en vraag jaarverslagen op!
082 Exploitatie kinderen! Ouders volg het jeugdzorg geld in uw zaak?
071 Exploitatie kinderen! Ouders dien een verzoek in hoeveel geld verborgen zit achter ieder indicatiebesluit in uw zaak
177 Exploitatie kinderen! De dochter van Nienhuis/Leenders zat opgesloten in een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam
132 Exploitatie kinderen! Inkomsten en arbeidsvoorwaarden voor jeugdbeschermer met eindejaarsuitkering vast deel 5,15% resultaatafhankelijk deel 3,15%.
LIN Exploitatie kinderen! Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!

 

 

Zicht op onderaannemers in de jeugdzorg


Gezocht namen bestuurders van stichtingen die verborgen zitten achter onderaannemers in de jeugdzorg?
Gezocht jaaromzet per stichting, aantal werknemers en aantal plaatsen voor kinderen dat ieder jaar gevuld moet worden?

Stichting Jeugdformaat Rijswijk (488)


Indien bovengenoemde namen juridisch niet kloppen informeer de redacteur onverwijld over de juridisch juiste gegevens!
Indien u op de website Censuur in Nederland websites van onderaannemers in de jeugdzorg tegen komt die nog niet in bovenstaand overzicht staan mail de redacteur het nummer en dan wordt die website onverwijld nagekeken en in overzicht opgenomen om het beeld zo snel mogelijk optimaal geactualiseerd te maken. J. Hop Email cinermelo@hotmail.com

 

Het Wilma huis van Mevr. Wilma Weijers-Bruins valt onder Stichting Jeugdformaat Rijswijk
De heer J.C. Verheij, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Jeugdformaat Rijswijk Gepensioneerd lid Raad van Bestuur SNS Reaal Groep Nevenfuncties Voorzitter raad van commissarissen PC Hooft Groep N.V. te Amsterdam Voorzitter raad van commissarissen ASN Beleggingsfondsen te Den Haag Voorzitter raad van commissarissen Watertoren Hazerswoude B.V. te Hazerswoude
De heer A.J.M.M. Maes, vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Jeugdformaat Rijswijk Algemeen directeur-bestuurder Stichting Kennisnet Nevenfuncties Voorzitter bestuur Ecoware te Zoetermeer Vice-voorzitter bestuur Stadstheater te Zoetermeer
De heer N. Moerman, lidRaad van Toezicht Stichting Jeugdformaat Rijswijk Gepensioneerd accountant van Ernst & Young Directeur N. Moerman Beheer BV Nevenfuncties Secretaris/penningmeester Stichting MFC Koningshof Bestuurslid Stichting Promotie Maassluis
De heer M. Hebels, lid Raad van Toezicht Stichting Jeugdformaat Rijswijk Directeur/eigenaar Bureau Reflex BV Organisatieadvies en interim management publieke sector
De heer H. Vooijs, lid Raad van Toezicht Stichting Jeugdformaat Rijswijk
Nevenfuncties
Directeur sector Vrijwilligers & Kerkzaken Stichting Exodus Nederland (Bron Stichting Exodus Nederland: Exodus Nederland biedt opvang en begeleiding aan (ex-)gedetineerden in de laatste fase van hun straf. Hiernaast zijn er vrijwilligers (1700) actief, die gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden(ook kinderen)ondersteunen. Exodus heeft een speciaal programma, het Ouders, Kinderen en Detentieproject (OKD), waarbinnen vrijwilligers kinderen begeleiden naar een maandelijks kindvriendelijk bezoek aan hun gedetineerde ouder in de gevangenis. Het kind staat centraal. Het doel is het onderhouden van de relatie tussen ouder en kind opdat de psychosociale schade beperkt wordt. De inzet van vrijwilligers is bewust gekozen omdat aandacht uit de samenleving een steun in de rug kan zijn voor het kind en voor de achterblijvers.)
Mevrouw I.E. Holla, lid Raad van Toezicht Stichting Jeugdformaat Rijswijk Directeur/eigenaar Plato Consultancy BV
Mevrouw C.M.C. Mahieu, lid Raad van Toezicht Stichting Jeugdformaat Rijswijk Executive Vice President & Global Head HR Aegon Nevenfuncties Lid Adviesraad van Bureau Algemene Bestuursdienst Ministerie van Binnenlandse Zaken Lid Raad van Commissarissen van het Haga Ziekenhuis in Den Haag Lid Raad van Commissarissen Bakkersland

 

Meteen maar even de burgemeester van Rijswijk meegenomen: Burgemeester van Rijswijk is: Burgemeester mw. G.W. (Ineke) van der Wel-Markerink Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Buro Jeugdzorg Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden Plv. Lid Dagelijks bestuur Gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Veiligheidsregio Haaglanden t.b.v. Brandweer aangelegenheden Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Delft/Rijswijk Plv-lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gezondheidsdienst Zuid-Holland West Lid beleidscollege van Kiwa Jaarverslag 2010: http://www.bjzhaaglanden.nl/images/pdf/organisatie/jaarverslag_2010_bureau_jeugdzorg_haaglanden.pdf 1

 

Jaarverslag Jeugdformaat 2010 www.jeugdformaat.nl Servicecentrum pleegzorg Postbus 1178 2280 CD Rijswijk T 070 351 27 51 F 070 358 40 76 E pleegzorg@jeugdformaat.nl www.jeugdformaat.nl Postbus 1178 2280 CD Rijswijk T 070 351 27 51 F 070 358 40 76 E info@jeugdformaat.nl JAARVERSLAG 2010 Inhoud Jaarverslag Algemene gegevens 2 Verslag raad van toezicht 3 Verslag raad van bestuur 5 De resultaten van 2010 7 Jaarrekening Balans 14 Baten en lasten 15 2 Jaarverslag Jeugdformaat 2010 www.jeugdformaat.nl JAARVERSLAG 2010 Servicecentrum pleegzorg Postbus 1178 2280 CD Rijswijk T 070 351 27 51 F 070 358 40 76 E pleegzorg@jeugdformaat.nl www.jeugdformaat.nl Algemene gegevens Doelstelling Stichting Jeugdformaat Stichting Jeugdformaat, de organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp in Haaglanden, is opgericht op 1 januari 2003. Jeugdformaat begeleidt jeugdigen van 0 tot 18 jaar (met een uitloop naar 23 jaar) en hun ouders die hulp nodig hebben bij het opgroeien en opvoeden. Meestal is het voldoende om hulp te bieden in de thuissituatie, maar soms is er meer nodig. Dan biedt Jeugdformaat bijvoorbeeld een vorm van daghulp. Soms is het nodig dat een kind tijdelijk ergens anders gaat wonen. Jeugdformaat zoekt dan een plaats in een pleeggezin, gezinshuis of een andere verblijfsvoorziening van Jeugdformaat. De ouders blijven altijd zoveel mogelijk betrokken. Stichting Jeugdformaat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27255600. Missie Jeugdformaat wil op deskundige wijze ondersteunen bij opvoeden en opgroeien in situaties waarin belemmeringen plaatsvinden en gaat daarbij uit van het fundamentele recht van ieder kind op ontwikkeling. Visie Jeugdformaat biedt professionele ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouders die niet op eigen kracht en/of met hulp van hun sociale netwerk voldoende richting kunnen geven aan het eigen bestaan. De professionele ondersteuning helpt de cliŽnten zodanig dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. De ondersteuning is er altijd op gericht de potentie van de opvoeders te vergroten en/of het bestaande (of nog te ontwikkelen) sociale netwerk te versterken. Jeugdformaat is er voor alle inwoners van de regio Haaglanden, zonder onderscheid op grond van geloof, overtuiging of etnische achtergrond. Jeugdformaat zoekt voortdurend de balans tussen de vraag van cliŽnten en van de maatschappij, en de inhoudelijke kwaliteit van de jeugdhulpverlening. 3 Jaarverslag Jeugdformaat 2010 www.jeugdformaat.nl JAARVERSLAG 2010 Servicecentrum pleegzorg Postbus 1178 2280 CD Rijswijk T 070 351 27 51 F 070 358 40 76 E pleegzorg@jeugdformaat.nl www.jeugdformaat.nl Verslag raad van toezicht Hierbij bieden wij u de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening van de stichting over het boekjaar 2010 aan, alsmede het verslag van de raad van bestuur. Wij hebben de jaarrekening, in aanwezigheid van de externe accountant, besproken en goedgekeurd en de raad van bestuur decharge verleend voor het gevoerde bestuur. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening. Good Governance Stichting Jeugdformaat realiseert als zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid, verantwoorde en resultaatgerichte zorg. De raad van bestuur en de raad van toezicht conformeren zich aan de Zorgbrede Governance Code. Wij onderschrijven het uitgangspunt van deze code, namelijk dat de code dient te worden opgevat als een samenbundeling van moderne, en inmiddels breed gedragen, algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Aan het bestuur en het toezicht daarop van zorginstellingen worden terecht hoge eisen gesteld. De raad van toezicht legt in dit verslag verantwoording af van het door haar in het verslagjaar uitgevoerde toezicht en de werkzaamheden die zij in dit verband heeft verricht. De tekst van de Zorgbrede Governance Code, het Reglement van de Raad van Bestuur, het reglement van de Raad van Toezicht en de voor de leden van die raad geldende profielschets, zijn geplaatst op de website van onze stichting. Verslag van werkzaamheden De raad van toezicht heeft in het afgelopen jaar zesmaal vergaderd, vrijwel steeds in volledige bezetting. Daarnaast vond geregeld overleg plaats tussen de voorzitters van de raad en het bestuur en incidenteel, als specifieke deskundigheid over bepaalde onderwerpen dit wenselijk maakt, ook tussen andere leden van de raad en het bestuur. De raad hecht eraan jaarlijks tenminste een keer een bezoek te brengen aan een van de locaties van Jeugdformaat en met jongeren en aldaar werkzame medewerkers en leidinggevenden van gedachten te wisselen. Het afgelopen jaar werd een bezoek gebracht aan een logeerhuis in Zoetermeer waarbij gesproken werd met de medewerkers en met enkele inwonende jeugdigen. Bij een andere gelegenheid heeft een gesprek plaats gevonden met de direct aan de raad van bestuur rapporterende leidinggevenden. De raad stelt dergelijke directe contacten zeer op prijs; zij betekenen een verrijking van ons inzicht in de praktische kanten van het mooie maar ook moeilijke werk. Tenslotte hebben wij op de toekomstige locatie in Leidschendam van een gesloten instelling voor jeugdigen met een verstandelijke handicap gesproken met de architect over bouw en inrichting. De raad van toezicht kent een tweetal commissies: een financiŽle commissie en een commissie arbeidsvoorwaarden raad van bestuur. Beide commissies, welke als taak hebben de discussies en de besluitvorming in de voltallige raad voor te bereiden, hebben in het afgelopen jaar meerdere keren met het bestuur overlegd en gesprekken gevoerd. Een vertegenwoordiging van de raad woont voorts tweemaal per jaar een overlegvergadering met de ondernemingsraad bij. Vaste onderwerpen van bespreking en besluitvorming in onze vergaderingen zijn het jaarplan, waarin de doelen van de stichting zijn vastgelegd, de aan dit plan ten grondslag liggende begroting en de jaarrekening. Het jaarplan wordt hierbij getoetst aan de lange termijn doelen die in het meerjarenplan werden vastgelegd. Verscheidene malen hebben wij in het afgelopen jaar met de raad van bestuur van gedachten gewisseld over de door haar gepresenteerde visie op de zorg. Kernpunten in die visie zijn de effectiviteit van de zorg, sterke aandacht voor preventie, het zoveel mogelijk betrekken van ouders bij de zorg en vooral het principe van de ongedeelde zorg. Met dit laatste wordt bedoeld dat historisch gegroeide grenzen tussen verschillende aanbieders in de zorg doorbroken zullen worden als dit op grond van de zorgbehoefte noodzakelijk is. Voor de realisering is een samenhangend programma opgesteld voor de komende jaren. Voorts is de besturingsfilosofie van de organisatie een regelmatig onderwerp van gesprek. Is deze thans nog vooral ingericht op de verschillende hulpvormen en daarmee primair aanbod georiŽnteerd, in de komende jaren zal de organisatie zo worden ingericht dat alle beschikbare middelen en elk type zorg op lokaal niveau aangeboden kunnen worden, waarmee de organisatie vooral vraag georiŽnteerd zal zijn. In die meer uitzonderlijke gevallen waarin gespecialiseerde hulp noodzakelijk is, zal daarin vanzelfsprekend adequaat worden voorzien. De raad is zich ervan bewust dat de overgang naar de nieuwe structuur meerdere jaren zal kosten en veel van management en medewerkers zal vergen. Deze ontwikkeling sluit aan op de conclusies van de parlementaire werkgroep ‘Toekomst Jeugdzorg’ en de hierop gebaseerde kabinetsvisie, vastgelegd in het regeerakkoord, waarvan de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeentelijk niveau een belangrijk element is. De financiering van de jeugdzorg zal meer gericht worden op een integrale aanpak van de problematiek. Goede en effectieve hulp op maat, dicht bij de woon- en leefomgeving van de jeugdigen en hun ouders of verzorgers is het doel. De samenwerking tussen Jeugdformaat en De Jutters voor het verlenen van gesloten zorg, is destijds juridisch vorm gegeven in een stichting: Stichting JJC. Het toezicht werd uitgeoefend door een raad van toezicht bestaande uit 4 Jaarverslag Jeugdformaat 2010 www.jeugdformaat.nl JAARVERSLAG 2010 Servicecentrum pleegzorg Postbus 1178 2280 CD Rijswijk T 070 351 27 51 F 070 358 40 76 E pleegzorg@jeugdformaat.nl www.jeugdformaat.nl vertegenwoordigers van de beide moederstichtingen. Na een evaluatie van deze structuur is besloten het toezicht vanaf het jaar 2011 te doen uitoefenen door de raden van toezicht van de moederstichtingen. De samenwerking met Ipse de Bruggen zal worden vorm gegeven door de oprichting van een besloten vennootschap, waarvan het bestuur zal worden gevormd door de beide raden van bestuur. Stichting JJC en de op te richten b.v. zullen rechtstreeks onder het toezicht vallen van de raden van toezicht. Wij zijn verheugd dat Jeugdformaat door deze samenwerkingsverbanden in staat is een breed spectrum van hulp te bieden. Andere onderwerpen van gesprek vormden de administratieve organisatie, huisvestingsaangelegenheden en ICT. Bijzondere aandacht werd geschonken aan het risicobeleid van de stichting, het identificeren en monitoren van de risico’s die zich in de bedrijfsvoering voordoen. De raad stelt met genoegen vast dat de financiŽle en administratieve organisatie betrouwbaar en van een goed niveau is. De gebouwen van de stichting verkeren in uitstekende staat. Aan alle bij wet- en regelgeving opgelegde vereisten op het vlak van brandveiligheid wordt voldaan. Kortom, Jeugdformaat staat er goed bij. Eenmaal heeft de raad buiten aanwezigheid van de raad van bestuur vergaderd, bij welke gelegenheid het eigen functioneren van de raad en de samenwerking met de raad van bestuur werden geŽvalueerd. Hierbij werd ook aandacht geschonken aan de samenstelling en het profiel van de raad. Personalia Volgens het rooster van aftreden is de heer P. Kop als lid van de raad afgetreden. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij de totstandkoming van Jeugdformaat en hij heeft het toezichthouderschap meer dan twintig jaren met wijsheid inhoud gegeven. Wij zijn hem hiervoor zeer erkentelijk en het verheugt ons dat Hare Koninklijke Hoogheid hem ter gelegenheid van zijn afscheid, wegens zijn verdiensten heeft onderscheiden. De persoonlijke gegevens van de leden van de raad zijn elders in dit verslag vermeld. Beloning raad van bestuur In 2009 werd door de organisaties van directeuren in de zorg (NVZD) en van de toezichthouders (NVZT) de Beloningscode voor directeuren en raden van bestuur in zorginstellingen vastgesteld. Eind 2010 is door de minister van Koninkrijksrelaties en Binnenlandse Zaken het wetsvoorstel ‘Normering uit publieke middelen gefinancierde beloning Topfunctionarissen’ (WNT) bekend gemaakt. Parlementaire behandeling hiervan moet nog plaats hebben. Vooralsnog geldt als openbaarmakingsnorm de WOPT (Wet Openbaarmaking Publieke Topinkomens). Meer gedetailleerde gegevens over de beloning van de raad van bestuur en van de raad van toezicht treft u aan op pagina 28 van dit verslag. Tenslotte De raad heeft de samenwerking met de raad van bestuur in het afgelopen jaar als plezierig en effectief ervaren. Wij zeggen hen dank voor de inspirerende wijze waarop zij leiding geven aan de grote en complexe organisatie van Jeugdformaat, en de medewerkers voor hun inzet bij hun veeleisende werk. Samenstelling Raad van Toezicht De heer J.C. Verheij, voorzitter Gepensioneerd lid Raad van Bestuur SNS Reaal Groep Nevenfuncties Voorzitter raad van commissarissen PC Hooft Groep N.V. te Amsterdam Voorzitter raad van commissarissen ASN Beleggingsfondsen te Den Haag Voorzitter raad van commissarissen Watertoren Hazerswoude B.V. te Hazerswoude De heer A.J.M.M. Maes, vice-voorzitter Algemeen directeur-bestuurder Stichting Kennisnet Nevenfuncties Voorzitter bestuur Ecoware te Zoetermeer Vice-voorzitter bestuur Stadstheater te Zoetermeer De heer N. Moerman, lid Gepensioneerd accountant van Ernst & Young Directeur N. Moerman Beheer BV Nevenfuncties Secretaris/penningmeester Stichting MFC Koningshof Bestuurslid Stichting Promotie Maassluis De heer M. Hebels, lid Directeur/eigenaar Bureau Reflex BV Organisatieadvies en interim management publieke sector De heer H. Vooijs, lid Directeur sector Vrijwilligers & Kerkzaken Stichting Exodus Nederland Mevrouw I.E. Holla, lid Directeur/eigenaar Plato Consultancy BV Mevrouw C.M.C. Mahieu, lid Executive Vice President & Global Head HR Aegon Nevenfuncties Lid Adviesraad van Bureau Algemene Bestuursdienst Ministerie van Binnenlandse Zaken Lid Raad van Commissarissen van het Haga Ziekenhuis in Den Haag Lid Raad van Commissarissen Bakkersland 5 Jaarverslag Jeugdformaat 2010 www.jeugdformaat.nl JAARVERSLAG 2010 Servicecentrum pleegzorg Postbus 1178 2280 CD Rijswijk T 070 351 27 51 F 070 358 40 76 E pleegzorg@jeugdformaat.nl www.jeugdformaat.nl Verslag raad van bestuur Inleiding Het jaar 2010 kan worden getypeerd als een jaar waarin Jeugdformaat een nieuwe fase is ingegaan. Met ingang van dit jaar is de nieuwe bekostigingssystematiek ingevoerd. Dat is gepaard gegaan met het doorvoeren van grote veranderingen in het algehele werkproces bij de uitvoering van de hulp. De nieuwe systematiek past goed in de inhoudelijke ontwikkeling die Jeugdformaat doormaakt, waarin niet zozeer het beschikbare aanbod, maar juist de vraag van de cliŽnt voorop staat. “Doen wat nodig is” geldt daarbij als uitgangspunt. Daarnaast was 2010 het jaar van de eerste, meer concrete uitwerking van de eind 2009 vastgestelde strategienota. Jeugdformaat wil daarmee invulling geven aan de geformuleerde ambities voor de komende jaren. Daarbij gaat het om bieden van hulp en ondersteuning aan kinderen en ouders zodanig dat zij na onze hulp en steun verder kunnen in het leven, dat ze zelfstandig werken en wonen in onze maatschappij, dat ze een sociaal netwerk hebben, dat ze zonder ons weer verder kunnen met hun leven. De vier pijlers die leidend zijn voor de manier waarop we onze hulp inrichten zijn: • Effectieve hulp: we bieden alleen de hulp die helpt • Preventie: onze hulp voorkomt zwaardere hulp en terugval • Participatie: de hulp richt zich op zelfstandige deelname aan de samenleving • Ongedeelde hulp voor het ongedeelde kind: alle hulp werkt samen rond opvoeder en kind. De raad van bestuur zet erop in dat Jeugdformaat zich hierover in 2014 expliciet maatschappelijk verantwoordt. Goede resultaten in 2010 Maar ook in de tussentijd dient Jeugdformaat zich vanzelfsprekend te verantwoorden over de uitkomsten van de verrichte werkzaamheden. In het hiernavolgende wordt beknopt verslag gedaan van de belangrijkste resultaten over 2010. En die zijn ook waard om vermeld te worden. Het aantal geholpen jeugdigen in 2010 ligt op het niveau van het voorafgaande jaar. De wachtlijst waarvan in voorgaande jaren nog sprake was, is geheel weggewerkt. Ook in 2010 zijn we er weer in geslaagd de hulp te bieden in de minst ingrijpende vorm; door inzet van ambulante spoedhulp en uitbreiding bij de pleegzorg wordt langdurende uithuisplaatsing in een residentiŽle voorziening voorkomen. Bijzondere vermelding verdient de in 2010 doorgevoerde kwalitatieve versterking van de hulp. Door de inzet van specifieke expertise op het grensvlak van orthopedagogiek, jeugd-GGZ en jeugd-LVB wordt een directe bijdrage geleverd aan het in de praktijk brengen van het leveren van ongedeelde hulp, het voorkomen van uitval en het vergroten van de effectiviteit. Aantoonbare vooruitgang is geboekt in de afstemming en samenwerking, zowel binnen de organisatie als met belangrijke ketenpartners. Daarbij gaat het om het versterken van de totale keten, zowel aan de ‘voorkant’ , dus betrekking hebbend op de samenwerking met organisaties en instanties in het lokale veld, op het terrein van preventie en eerste lijns hulp, als ook aan de ‘achterkant’ van het geheel als het gaat om de opzet van trajectzorg met de organisaties voor gesloten en besloten jeugdzorg. En gericht op de toekomst wordt in nauwe samenwerking met Ipse de Bruggen hard gewerkt aan de opzet van een voorziening voor specialistische jeugdzorg voor gesloten en besloten behandeling van jeugdigen met ernstige problemen op het grensvlak van orthopedagogiek en hulp aan jeugdigen met een verstandelijke beperking. Veel aandacht is in het afgelopen jaar ook uitgegaan naar het verkrijgen van inzicht in de effecten en in het methodisch doorontwikkelen van onze hulp, in het beter faciliteren van onze medewerkers bij de uitvoering van het werk, in het signaleren, onderkennen en aanpakken van risico’s die verbonden zijn aan de uitvoering van de hulp. Oftewel, verdere professionalisering heeft ook in 2010 plaats gevonden. Tegen deze achtergrond vormde de positieve uitkomst van de hertoets in het kader van de HKZcertificering eind 2010 geen verrassing. Voorbereiding op de toekomst Jeugdformaat bereidt zich voor op de toekomst. Die toekomst wordt met vertrouwen tegemoet gezien. Dat betekent niet dat diverse externe ontwikkelingen rustig kunnen worden afgewacht. Jeugdformaat wil ook mede vormgeven aan de toekomstige inrichting van het vernieuwde stelsel van jeugdzorg in de regio, aan de versterking van de samenhang op het terrein van preventie, vroegtijdige signalering en aanpak van problemen op het terrein van opgroeien en opvoeden. Meer concrete uitwerking van de eind 2009 door de raad van bestuur vastgestelde strategische meerjarennota is inmiddels ter hand genomen, zowel als het gaat om de vertaling daarvan in een visie op hulpverlening, een visie op de medewerker van de toekomst, een visie op de besturing van de organisatie, als op de vertaling van ambities naar activiteiten in de praktijk. Dit verslag mag ook in dat licht worden gezien. 6 Jaarverslag Jeugdformaat 2010 www.jeugdformaat.nl JAARVERSLAG 2010 Servicecentrum pleegzorg Postbus 1178 2280 CD Rijswijk T 070 351 27 51 F 070 358 40 76 E pleegzorg@jeugdformaat.nl www.jeugdformaat.nl Samenstelling Raad van Bestuur De heer A. Venus, voorzitter Nevenfuncties Voorzitter raad van bestuur Stichting JJC Onbezoldigd coach voortgezette opleiding ‘management, organisatie en beleid’, Hoge School Rotterdam. De heer B. Timman, lid Nevenfuncties Lid raad van bestuur Stichting JJC 7 Jaarverslag Jeugdformaat 2010 www.jeugdformaat.nl JAARVERSLAG 2010 Servicecentrum pleegzorg Postbus 1178 2280 CD Rijswijk T 070 351 27 51 F 070 358 40 76 E pleegzorg@jeugdformaat.nl www.jeugdformaat.nl De resultaten van 2010 Aantal geholpen jeugdigen Jeugdformaat heeft in 2010 aan 4764 jeugdigen een vorm van geÔndiceerde jeugdhulp geboden. Dat betekent een kleine daling ten opzichte van het voorgaande jaar (4808 jeugdigen in 2009, dus een afname van 1%). Dat kan meer dan volledig worden toegeschreven aan het eind 2009 genomen besluit tot afbouw van het relatief lichte en kortdurende programma TLG. De toestroom naar het relatief zwaardere aanbod van geÔndiceerde zorg is juist iets toegenomen. Dat geldt ook voor het bestand aan cliŽnten over het verloop van het jaar. Die toename kan evenwel nog niet worden aangemerkt als een toename van de vraag. Na een aantal achtereenvolgende jaren van forse stijgingen is sinds 2008 sprake van stabilisatie van de vraag. Aantal jeugdigen 1-1-2010 2469 Nieuwe instroom in 2010 2295 Uitstroom in 2010 2193 Aantal jeugdigen 31-12-2010 2571 Naast de geÔndiceerde jeugdzorg biedt Jeugdformaat (in samenwerking met stichting De Jutters) ook hulp aan gezinnen direct aansluitend op verzoeken daartoe vanuit het lokale veld. In 2010 is door Jeugdformaat onder deze noemer hulp geboden aan 547 jeugdigen/gezinnen. Met het aanbod ‘school maatschappelijk werk’ heeft Jeugdformaat in het afgelopen (school)jaar een vorm van laagdrempelige hulp geboden aan 1142 jeugdigen. Beide vormen van nietgeÔndiceerde jeugdhulp worden uit andere bronnen bekostigd, dus niet via het stadsgewest Haaglanden. Wachtlijst/wachttijd De algemene indruk bestaat, dat er in de jeugdzorg sprake is van lange wachtlijsten waar jeugdigen mee te maken krijgen bij aanmelding voor hulp. Voor de jeugdzorg in de regio Haaglanden behoort dat tot het verleden. Al eerder is met succes gewerkt aan het wegwerken van de wachtlijsten. Ook voor heel 2010 geldt, dat de wachtlijst voor het zorgaanbod van Jeugdformaat beperkt is gebleven. In grote mate (70%) vangt de zorg binnen zes weken na aanmelding aan. In die periode heeft dan ook de afstemming met zowel de jeugdige, de ouders, Bureau Jeugdzorg en eventueel de pleegouders plaats gehad over de precieze inzet van de hulp. Slechts in een zeer beperkt aantal wordt de grens van negen weken voor start van de hulp overschreden. Daar ligt evenwel niet het ontbreken van mogelijkheden bij Jeugdformaat om de hulp te starten aan ten grondslag. In het algemeen betreft het dan altijd de specifieke omstandigheden van/bij de jeugdige en/of de ouders die een snelle start van de hulp in de weg staan. In 2010 bedroeg de gemiddelde wachttijd na aanmelding 40 dagen. Hulp in crisissituaties kon steeds dezelfde of uiterlijk de volgende dag worden opgestart. Geen lange wachtlijsten meer betekent niet dat bij elke jeugdige direct de hulpvorm kan worden ingezet die op dat moment als de meest wenselijke vorm van hulp wordt aangemerkt. De vraag naar sommige vormen van hulp is groter dan geboden kan worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de pleegzorg en de gezinshuizen. In die situaties worden steeds vervangende vormen van zorg geboden in afwachting van het kunnen inzetten van de gewenste vorm van zorg. In de tweede helft van het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen voor het treffen van een goede aansluiting van het ambulante aanbod van Jeugdformaat op activiteiten van lokale partners. Op lokaal niveau is de laatste jaren fors ingezet op versterking van de samenhang op het terrein van preventie en vroegtijdige signalering en aanpak van problemen op het vlak van opvoeden en opgroeien. Door het in onderlinge afstemming met Bureau Jeugdzorg realiseren van een goede aansluiting op de lokale zorgnetwerken, zoals de Centra van Jeugd en Gezin en de Zorg Advies Teams binnen het onderwijs, kan worden bereikt dat, bezien vanuit de cliŽnt, de toeleiding naar meer gespecialiseerde vormen van zorg sneller verloopt en dat continuÔteit van zorg wordt geboden. Met de nieuwe werkwijze, waarmee wordt aangesloten op het op landelijk niveau gemaakte afsprakenkader met betrekking tot de inzet van geÔndiceerde zorg zonder indicatiebesluit, kan begin 2011 een start worden gemaakt. Ontwikkeling van het hulpaanbod Voor het bieden van hulp houdt Jeugdformaat een uitgebreid, veelvormig, kleinschalig, regionaal gespreid aanbod van voorzieningen in stand. In het kader van de invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek per 2010 is dit aanbod uitgedrukt in een beperkt aantal zorgprogramma’s. Daarbij gaat het om een samenhangende reeks van activiteiten ten behoeve van een onderscheiden groep jeugdigen, verkerend in een bepaalde hulpverleningssituatie. De zorgprogramma’s zijn kort omschreven in termen van doelgroep, aard, gemiddelde duur en intensiteit van de in te zetten hulp, benodigde zorgaanspraken e.d. Minder hulp dan aanvankelijk gedacht is in 2010 geboden in de vorm van residentiŽle crisisopvang. Dat is evenwel het directe gevolg van de opzet eind 2009 van een eigenstandig team ambulante spoedhulp. Vanuit dit team wordt direct aansluitend op de activiteiten van het Crisisinterventieteam van Bureau Jeugdzorg spoedhulp in crisissituaties geboden. Veel meer dan aanvankelijk gedacht blijkt toch te kunnen worden volstaan met het bieden van hulp in de thuissituatie, dus zonder dat tot een crisisplaatsing van de jeugdige hoeft te worden overgegaan. Ten opzichte van voorgaande jaren heeft binnen de crisishulpverlening dus een enorme verschuiving plaats gevonden tussen residentiŽle 8 Jaarverslag Jeugdformaat 2010 www.jeugdformaat.nl JAARVERSLAG 2010 Servicecentrum pleegzorg Postbus 1178 2280 CD Rijswijk T 070 351 27 51 F 070 358 40 76 E pleegzorg@jeugdformaat.nl www.jeugdformaat.nl crisisopvang en ambulante spoedhulp thuis. Een mooie ontwikkeling. Mťťr hulp dan aanvankelijk gedacht, is geboden op het gebied van pleegzorg. De groei van voorgaande jaren heeft zich ook in 2010 voltrokken. Aan het eind van het jaar was de benutting van het aanbod 5% hoger ten opzichte van het begin van het jaar. Concreet betekent dit 45 meer jeugdigen in een pleeggezin. Met inzet van extra financiŽle middelen van het stadsgewest in de loop van het jaar is de capaciteit op dit vlak ook verder uitgebreid. De van het stadsgewest tussentijds verkregen middelen zijn voorts aangewend voor uitbreiding van het aanbod gezinshuizen, voor verzwaring van het aanbod voor hulp aan jongeren bij de overgang van gesloten jeugdzorg naar de reguliere jeugdzorg (trajectzorg) en voor uitbreiding van het ambulante aanbod ten behoeve van jongeren waarbij middels specifieke inzet uitval uit het MBO-onderwijs wordt voorkomen. Voorts heeft Jeugdformaat dankzij de verstrekking van extra financiŽle middelen door het stadsgewest in de loop van het jaar een kwalitatieve versterking van de zorg kunnen realiseren middels de opzet van het Intersectoraal Team. Dit team bestaat uit medewerkers met specifieke expertise op het snijvlak van orthopedagogiek, jeugd-GGZ en LVBsector. Het team biedt hulp/behandeling aan jeugdigen en ouders bij hulpvragen die niet optimaal kunnen worden beantwoord met de bestaande reguliere hulp. Inzet vanuit dit team krijgt daarnaast gestalte bij de uitvoering van netwerkberaden, gericht op het mobiliseren en activeren van het sociale netwerk van de jeugdige en het gezin. Dit gaat om familieleden en om vrienden, ouders van schoolvriendjes, etc. Vanuit de visie van Jeugdformaat zijn er nog veel mogelijkheden om bronnen in het eigen netwerk aan te boren om jeugdigen meer te laten participeren in het ‘gewone’ leven van een gezin(somgeving). Met de opzet van dit team streeft Jeugdformaat een verdere vernieuwing van de jeugdzorg na, gericht op het bieden van ‘ongedeelde hulp aan het ongedeelde kind’. Met collegaorganisaties De Jutters, Ipse de Bruggen en GGZ-Delfland zijn afspraken gemaakt over een directe inbreng in het team. Samenwerking met De Jutters, Ipse de Bruggen, Bureau Jeugdzorg en de gemeente Den Haag heeft ook geleid tot de opzet van het experiment Haagse Samenwerking. In dat kader is een multidisciplinair team gevormd ten behoeve van het bieden van een integrale aanpak van hulpverlening en ondersteuning voor gezinnen waarbij sprake is van een stapeling van ernstige problemen op de terreinen van opvoeden, gezondheid, wonen, werk, onderwijs en samenleven. Middels bundeling van kennis en expertise en een gezamenlijke aanpak wordt het bieden van effectieve hulp aan multiprobleem gezinnen nagestreefd. In de tweede helft van 2010 is met dit project een start gemaakt. In 2010 is in nauwe samenwerking met Ipse de Bruggen gewerkt aan het treffen van voorbereidingen voor een verdere uitbouw van het hulpaanbod met een voorziening voor specialistische jeugdzorg in de vorm van gesloten en besloten behandeling van jeugdigen met complexe problematiek op het grensvlak van orthopedagogiek en hulp aan jeugdigen met een verstandelijke beperking. Realisatie daarvan in de regio Haaglanden past geheel in de ook door de landelijke overheid opgestelde beleidsplannen op dit terrein. Voor de jeugdigen uit de regio Haaglanden en omgeving die op deze hulp zijn aangewezen, ontbreekt het op dit moment aan een adequate voorziening. Daadwerkelijke start van deze voorziening zal eerst eind 2012, begin 2013 een feit zijn. Effecten van de hulp Jeugdformaat verzamelt op een gestructureerde wijze gegevens over de effectiviteit van de geboden hulp. Met de uitkomsten daarvan is de hulpverlener beter in staat de cliŽnt gefundeerd te adviseren (evidence informed werken). Het stelt de organisatie voorts in staat om op basis van de uitkomsten gericht te werken aan verbetering van het hulpaanbod. En bovendien vervullen de resultaten een functie in het kader van de externe verantwoording. Bij het verzamelen van gegevens wordt aangesloten bij de landelijk vastgestelde prestatie-indicatoren. Uit de over 2010 verzamelde gegevens blijkt dat het merendeel van de cliŽnten het bij aanvang afgesproken zorgtraject ook geheel doorloopt. De uitval bedraagt zo’n 13%. Van de volgens plan afgeronde zorgtrajecten blijkt dat in overwegende mate de vooraf gestelde doelen geheel of in ieder geval voor een groot deel worden bereikt. Daarbij blijkt, dat de problemen zijn afgenomen en dat de ouders zich zekerder voelen in hun rol als opvoeder. En niet in laatste instantie geven zowel de jeugdige als de ouders te kennen dat zij ruim tevreden zijn over de geboden hulp. Een uitgebreide rapportage van de effecten van de hulp over 2010 is apart beschikbaar. Kwaliteitsbeleid Jeugdformaat voert een expliciet kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitssysteem is gebaseerd op de HKZ-normen. De PDCA-cyclus (plan-do-check-act) wordt consequent toegepast. Met een zekere regelmaat wordt getoetst of het kwaliteitssysteem naar behoren functioneert, met als doel eventuele verbeteringen of aanpassingen door te voeren. Het beoordelen van het kwaliteitsmanagementsysteem gebeurt op basis van audits en managementreviews. Eens per drie jaar vindt in het kader van de HKZ/ISO-certificering een uitgebreide externe beoordeling plaats. Eind 2010 is Jeugdformaat met verve voor de toets geslaagd. Jeugdformaat voldoet aan de eisen die de HKZ - certificatieschema’s voor Instellingen voor Jeugdzorg stellen. 9 Jaarverslag Jeugdformaat 2010 www.jeugdformaat.nl JAARVERSLAG 2010 Servicecentrum pleegzorg Postbus 1178 2280 CD Rijswijk T 070 351 27 51 F 070 358 40 76 E pleegzorg@jeugdformaat.nl www.jeugdformaat.nl Methodiekontwikkeling Ook in 2010 heeft Jeugdformaat de methodiekontwikkeling en –implementatie vormgegeven vanuit programmagroepen. In nauwe samenwerking met elkaar tilden manager, leidinggevende, hulpverlener en gedragswetenschapper de kwaliteit van het methodisch werken naar een hoger niveau. De samenstelling van de programmagroep zorgde voor een slagvaardige bundeling van lijnmanagement en inhoudelijke deskundigheid vanuit wetenschap en praktijk. Elke programmagroep kwam in 2010 minimaal vier maal bij elkaar. De programmagroepen maakten gebruik van het Methodiekvolgsysteem als rode draad om het werken aan de elf belangrijkste methodieken vorm te geven. Het methodiekvolgsysteem is in de aanloop naar 2010 en in de zomer 2010 ingezet om sturingsinformatie te genereren. De programmagroepleden formuleerden op basis daarvan concrete opdrachten voor de ontwikkeling, implementatie en het monitoren van uitvoering zoals bedoeld. Deze manier van benutten van onder andere het methodiekvolgsysteem zorgde ervoor dat een complete PDCA-cyclus doorlopen werd, waar zowel mensen uit de lijn, de dagelijkse uitvoering en de wetenschap actief bij betrokken waren. In de tweede helft van 2010 verschoof het zwaartepunt van ontwikkeling naar implementatie. Tevens is in elke programmagroep een systeem ontwikkeld waarmee gestuurd kan worden op het uitvoeren van de methodieken zoals deze bedoeld zijn. De gedragswetenschappers die verbonden zijn aan de programmagroepen hebben in 2010 een training afgerond van het Nederlands Jeugdinstituut, gericht op het goed beschrijven en onderbouwen van methodieken. Dat betreft de eerste twee treden van de effectladder zoals beschreven door Tom van Yperen. Onderdeel van het beschrijven vormde het invoegen van de werkprocessen rondom de nieuwe hulpverleningscyclus inclusief Care4 als systeem voor dossiervorming. Dat Jeugdformaat investeert in gedegen methodisch werken en goede resultaten boekt op het verbeteren van de kwaliteit, wordt ook buiten de muren van de organisatie opgemerkt. Ook een deel van de bij de methodiekontwikkeling betrokken gedragswetenschappers neemt aan landelijk georganiseerde projecten deel. De methodiek Begeleide Omgang geldt als ťťn van de best practices in Nederland. Stichting Agogische Zorgcentra Zeeland heeft de eerste versie van de methodiek zelfs onverkort en naar tevredenheid overgenomen. Jeugdformaat participeert in het door het ministerie van Sociale Zaken gefinancierde project Ouderschap Blijft, om tot een landelijke methodiek te komen. Deze zal medio 2011 gepresenteerd worden. Ook het systeem voor procesevaluatie (waarbij gekeken wordt of de methodiek Begeleide Omgang wordt uitgevoerd zoals bedoeld) kan daarin rekenen op veel interesse. Jeugdformaat is onder meer ook gevraagd actief te participeren in de Kenniskring Gezinshuizen (waar verschillende jeugdzorginstellingen in participeren om onder begeleiding van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) kennis over gezinshuizen te ontwikkelen en te delen). De eerste bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden. De presentatie over de opzet van de gezinshuizen en de methodische werkwijze bij Jeugdformaat werd zeer enthousiast ontvangen. Van het tiental aanwezige jeugdzorgaanbieders beschikt Jeugdformaat over verreweg de meest complete methodiek. Aangezien er nog weinig gegevens over de effecten bekend zijn, kijkt de kenniskring met interesse uit naar informatie over de resultaten die Jeugdformaat met haar gezinshuizen boekt. Protocollen In 2010 zijn de 18 bestaande protocollen geŽvalueerd en aangepast. Deze protocollen vormen een onderdeel van het effectief werken met cliŽnten in situaties waarin sprake is van bijzondere situaties of calamiteiten. CliŽntenbeleid In het verlengde van de strategische meerjarennota is eind 2010 een nieuwe visie op hulpverlening vastgesteld. In die visie staat het bieden van ondersteuning aan de jeugdige en zijn ouders in het meedoen in het gewone leven centraal. Met onze hulp willen we de eigen kracht van jeugdigen en ouders versterken. In de hulpverlening is klantgerichtheid dan ook een belangrijk uitgangspunt. Ook op organisatieniveau wordt veel belang gehecht aan cliŽntenparticipatie. Jeugdformaat beschikt over een actieve Jongerenraad die gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen over het beleid van de organisatie. Met een zekere regelmaat worden ouderbijeenkomsten belegd. Mede op basis van de daaruit verkregen signalen zijn verbeteringen aangebracht in de informatievoorziening. Om gericht te werken aan versterking van de klantgerichtheid is binnen Jeugdformaat gebruik gemaakt van de kwaliteitsstandaarden van Quality 4 Childeren (Q4C). Klachtbehandeling Jeugdformaat beschikt over een klachtenregeling overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Tezamen met alle andere organisaties voor jeugd- en opvoedhulp in de provincie Zuid-Holland is er een klachtencommissie gevormd, bestaande uit onafhankelijke personen. CliŽnten kunnen zich bij de klachtbehandeling laten ondersteunen door het onafhankelijk functionerend Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). In 2010 hebben bij deze commissie vier cliŽnten van Jeugdformaat een klacht ingediend. Twee klachten zijn door de commissie ongegrond verklaard. De andere twee klagers zijn door de commissie voor een deel in het gelijk gesteld. De commissie was in beide situaties van oordeel dat op de geboden hulp door Jeugdformaat niet veel valt aan te 10 Jaarverslag Jeugdformaat 2010 www.jeugdformaat.nl JAARVERSLAG 2010 Servicecentrum pleegzorg Postbus 1178 2280 CD Rijswijk T 070 351 27 51 F 070 358 40 76 E pleegzorg@jeugdformaat.nl www.jeugdformaat.nl merken, maar vond ook dat de communicatie vanuit Jeugdformaat over de genomen beslissingen beter had gekund. Daarnaast werd een klager in het gelijk gesteld ten aanzien van de geuite kritiek op de wijze van vervoer van een kind. Deze kritiek neemt Jeugdformaat ter harte. Overigens is het beleid steeds gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van het doorlopen van de officiŽle klachtenprocedure. Gevoelens van onvrede over de verleende hulp moeten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium geuit kunnen worden. In een direct gesprek met de hulpverlener, of eventueel diens leidinggevende, kan de situatie dan snel worden opgelost. Om dat mede te bevorderen maakt Jeugdformaat het ook mogelijk dat vertrouwenspersonen van het AKJ met een grote regelmaat de residentiŽle voorzieningen bezoeken. De vertrouwenspersonen kunnen de jeugdigen dan ondersteunen bij het naar voren brengen van hun onvrede, of het uiten van hun klachten. Inspectie Door de Inspectie Jeugdzorg is in 2010 een rapport uitgebracht waarin de Inspectie een oordeel uitspreekt over de ruimte en grenzen die Jeugdformaat jongeren biedt rond seksualiteit. Het betreft hier een hertoets omdat uit eerder verricht onderzoek was gebleken dat Jeugdformaat op het onderwerp ‘ omgaan met seksualiteit’ weliswaar over beleid beschikt, maar dat het beleid nog onvoldoende is geÔmplementeerd in de praktijk. In de hertoets komt de Inspectie tot het oordeel dat zowel het beleid als de praktijk van voldoende kwaliteit is. In 2010 is uitvoerig contact met de Inspectie Jeugdzorg geweest naar aanleiding van de tragische, niet-natuurlijke dood van een jeugdige cliŽnt. Op aanwijzing van de Inspectie heeft Jeugdformaat een intern evaluatief onderzoek uitgevoerd naar aard en wijze van betrokkenheid van de organisatie bij de hulpverlening aan het gezin. Eind 2010 was de onderzoekfase nog niet geheel afgerond. Organisatie Huisvesting Met steun van het stadsgewest en met inzet van de door het rijk verstrekte bouwimpulssubsidie heeft Jeugdformaat in de afgelopen periode forse verbeteringen doorgevoerd op het vlak van het accommoderen van de voorzieningen. Met de ingebruikname begin 2010 van een residentiŽle voorziening in de gemeente Westland en in het Haagse stadsdeel Ypenburg zijn alle doelen opgenomen in het strategisch huisvestingsplan 2005-2009 behaald. Dat betekent: • dat oude panden zijn afgestoten en nieuwe in gebruik zijn genomen; • dat het achterstallig onderhoud bij alle accommodaties is weggewerkt; • dat alle accommodaties zijn aangepast aan de normen van deze tijd qua inrichting; • dat bij gebouwaanpassingen vanuit het oogpunt van duurzaamheid energiebesparende maatregelen zijn doorgevoerd; • dat alle accommodaties voldoen aan alle wettelijke eisen op het gebied van (brand)veiligheid; • dat er thans sprake is van een goede spreiding van de voorzieningen over het gehele werkgebied. Informatisering en automatisering Mede in relatie tot de invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek is in 2010 veel aandacht uitgegaan naar de vastlegging van gegevens. Uitgangspunt daarbij was dat niet meer zou moeten worden vastgelegd dan in het kader van interne en externe verantwoording van de werkzaamheden strikt noodzakelijk is. Vereenvoudiging van het vastleggen van gegevens en vermindering van de rapportagelast moeten er toe leiden dat meer directe tijd aan de cliŽnt kan worden besteed. Zowel op organisatie- als op medewerkerniveau zijn een aantal dashboards ontwikkeld met behulp waarvan een actueel inzicht kan worden verkregen in de bereikte resultaten. Sinds halverwege het jaar is de digitale uitwisseling van gegevens van Bureau Jeugdzorg naar Jeugdformaat een feit. De situatie in Haaglanden staat model voor de rest van het land. In 2010 is bij een aantal onderdelen van Jeugdformaat ook een proef gestart met faciliteiten op het vlak van plaats- en tijdonafhankelijk werken. Ook hiervan wordt verwacht dat dit de efficiency kan bevorderen en de tevredenheid zowel bij de cliŽnt als bij de medewerker kan verhogen. Een aantal administratieve processen is in 2010 gedigitaliseerd; medewerkers en leidinggevenden kunnen zelf via het Internet verlof en verzuim aanvragen en registreren, onkosten declareren, en wijzigingen in privť- en contractgegevens doorvoeren. Door de digitalisering verlopen de administratieve werkprocessen efficiŽnter, hebben medewerkers en leidinggevenden makkelijker toegang tot personeelsgegevens en is een bijdrage geleverd aan het project ‘Minder papier, meer zorg’. De medewerkers van Jeugdformaat In 2010 is het aantal medewerkers bij Jeugdformaat licht gedaald van 849 medewerkers (693 FTE) naar 841 medewerkers (687 FTE). Het personeelsbestand bestaat voor 83% uit vrouwen. In 2010 stonden er in totaal 89 vacatures uit (ten opzichte van 96 vacatures in 2009), waar 3112 kandidaten op gesolliciteerd hebben (ten opzichte van 1386 kandidaten in 2009). In totaal zijn er 113 medewerkers in dienst getreden. Van alle medewerkers wordt bij het in dienst treden het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist. 11 Jaarverslag Jeugdformaat 2010 www.jeugdformaat.nl JAARVERSLAG 2010 Servicecentrum pleegzorg Postbus 1178 2280 CD Rijswijk T 070 351 27 51 F 070 358 40 76 E pleegzorg@jeugdformaat.nl www.jeugdformaat.nl Het verloop binnen Jeugdformaat was in 2010 14,3%. De dalende trend die vorig jaar is ingezet zet zich hiermee voort (20,4% in 2008 en 16,3% in 2009). Evenals in voorgaande jaren vertrok een belangrijk deel van de medewerkers (18%) om privťredenen, waar Jeugdformaat dus geen invloed op heeft. 41% verliet Jeugdformaat om redenen waar de werkgever directe invloed op heeft, waarbij de meest genoemde redenen de functie-inhoud en loopbaanontwikkeling waren. 25% trad uit dienst op initiatief van de werkgever. 12% verliet Jeugdformaat omdat ze waren aangenomen voor tijdelijke vervanging en 6% ging met pensioen/OBU. Het verzuim in 2010 bedroeg evenals in 2009 4,7%. Gemiddeld meldde elke medewerker zich 1,36 keer ziek, tegen 1,51 keer in 2009. De gemiddelde verzuimduur per ziekmelding steeg van 11,0 dagen in 2009 naar 12,9 dagen in 2010. De in 2009 ingerichte invalpoule, die was opgezet om adequater in te kunnen spelen op korte termijn personeelstekorten, is in 2010 938 keer ingezet, tegen 505 maal in 2009. Meer dan de helft hiervan betrof de inzet voor slaapdiensten. In 2010 is een roosterprogramma in gebruik genomen om medewerkers meer inzicht te geven in hun rooster, en om gezonder en meer vooruit te kunnen plannen. In 2011 zal het gebruik van het roosterprogramma worden geŽvalueerd. Jeugdformaat biedt in het studiejaar 2010/2011 aan 45 stagiaires een stageplek. Dit aantal is gelijk aan het studiejaar 2009/2010. De grootste leverancier van stagiaires blijft de Haagse Hogeschool. In februari zijn drie medewerkers gestart met de Master Jeugdzorg opleiding. De drie medewerkers die in 2009 met deze opleiding waren gestart zijn allemaal succesvol doorgestroomd naar het tweede jaar. In de herfst van 2010 is wederom een medewerkersonderzoek uitgevoerd. 60% van de medewerkers heeft hieraan deelgenomen. Uit de resultaten kwamen twee belangrijke aandachtspunten naar voren, te weten het goed laten aansluiten van de ontwikkelmogelijkheden op de behoefte van de medewerkers, en het nog meer betrekken van de medewerkers bij beleidsvorming en bij wat er verder in de organisatie gebeurt. Aan beide punten zal meer gestalte worden gegeven in 2011. In 2010 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een HR-visie die aansluit bij de strategienota 2010-2014. Er is een vertaling gemaakt van de vier pijlers naar wat dat betekent voor de medewerker van Jeugdformaat. Daarnaast is onderzocht in hoeverre het huidige P&O-beleid aansluit op deze nieuwe profielen. Om input te krijgen van alle lagen van de organisatie zijn sessies georganiseerd met medewerkers, leidinggevenden, managers, de raad van bestuur en de OR. Het grootste spanningsveld blijkt te zitten tussen aan de ene kant het nemen van verantwoordelijkheid door de medewerkers en aan de andere kant de manier waarop de organisatie is ingericht, wat het moeilijker maakt om “buiten kaders” te denken en ongedeelde hulp te bieden. De gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot een HR-visie die begin 2011 zal worden vastgesteld. In deze visie is veel aandacht voor het creŽren van regelruimte voor de hulpverlener die zijn verantwoordelijkheid neemt voor het leveren van ongedeelde en kwalitatief hoogwaardige hulpverlening. In 2011 zal verder blijken wat dit voor gevolgen zal hebben voor de inrichting van de organisatie. FinanciŽn Het boekjaar 2010 is afgesloten met een positief resultaat van € 266.000. In 2009 werd duidelijk dat er voor 2010 uitgegaan moest worden van een afname van de subsidie van het Stadsgewest Haaglanden. De tijdelijke middelen die in 2009 zijn toegekend, zijn vervallen in 2010. Hierop is tijdig geanticipeerd. In 2010 is de nieuwe financieringssystematiek ingevoerd. Hierbij heeft een wijziging plaatsgevonden van subsidiŽring van het zorgaanbod naar vraaggerichte financiering. In plaats van een prijs per bed, stoel of traject zijn prijzen per bekostigingseenheid en zorgprogramma berekend. Daarnaast zijn er aantallen af te ronden programma’s opgesteld. Met ingang van 2009 is de jaarrekening opgesteld conform richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ voor de jaarverslaggeving. Het eigen vermogen (bestaande uit de egalisatiereserve en de algemene reserve) is in 2010 gestegen tot € 7.353.000 (2009: € 7.087.000). Dit is circa 14% van de totale reguliere subsidie. Daarmee wordt voldaan aan de norm die gesteld wordt in het kader van de toetreding tot het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Binnen de zorgsector geldt een norm tussen de 10% en 15% (afhankelijk van het risicoprofiel). Jeugdformaat hanteert een norm van 10% als ondergrens voor het eigen vermogen. De liquiditeitsratio bedraagt ultimo 2010 1,44 (2009: 1,38). Bij Jeugdformaat geldt de norm van 1 als ondergrens. Geconcludeerd kan derhalve worden dat de financiŽle positie van Jeugdformaat als stabiel en zeer gezond kan worden aangemerkt. De totale beschikte subsidie van het Stadsgewest Haaglanden voor 2010 bedraagt € 51 miljoen (2009 € 51,9 miljoen). Hierin is een aanvullende subsidie van € 1,8 miljoen opgenomen die in september 2010 is toegekend. Met deze aanvullende middelen is ruimte gegeven voor een kwaliteitsimpuls en uitbreiding van het aanbod. Het is niet mogelijk geweest om de extra middelen in 2010 volledig uit 12 Jaarverslag Jeugdformaat 2010 www.jeugdformaat.nl JAARVERSLAG 2010 Servicecentrum pleegzorg Postbus 1178 2280 CD Rijswijk T 070 351 27 51 F 070 358 40 76 E pleegzorg@jeugdformaat.nl www.jeugdformaat.nl te rollen. De totale gerealiseerde subsidie van het Stadsgewest Haaglanden bedraagt € 49,8 miljoen. De overige baten betreffen voornamelijk een van de Gemeente Den Haag ontvangen subsidie (€ 651.000), een van het Ministerie van Jeugd en Gezin ontvangen subsidie (€ 184.000), subsidies van overige gemeenten (€ 257.000), inkomsten uit Schoolmaatschappelijk Werk (€ 692.000) en de opbrengst uit de verkoop van een pand (€ 184.000). Het resultaat van de niet door het Stadsgewest Haaglanden gefinancierde onderdelen wordt toegevoegd, dan wel onttrokken aan de algemene reserve. Op het onderdeel Schoolmaatschappelijk Werk is in 2010 een negatief resultaat geboekt. Voor 2011 wordt kritisch naar de opbrengsten en kosten gekeken. Per saldo is er € 24 duizend toegevoegd aan de algemene reserve. In het kader van een bouwimpuls is er subsidie aangevraagd bij het ministerie van Jeugd en Gezin. Er is een subsidie van 3,2 miljoen toegekend voor 2009 en 2010. Deze subsidie is voor het verbeteren van de brandveiligheid, verbetering leefomgeving en aanpassing van gebouwen. In 2010 is dit project afgerond. In 2007 is de Stichting JJC opgericht. Vanaf 2009 ontvangt de Stichting JJC rechtstreeks de capaciteitsfinanciering. De verantwoording vindt plaats in het jaarverslag van de Stichting JJC voorzien van een aparte accountantsverklaring. De in de jaarrekening opgenomen begroting 2010 is gebaseerd op de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting op 23 november 2009. Vanwege de toepassing van de richtlijn 640 wordt de begroting gepresenteerd zonder de aanvullende begroting in verband met extra subsidiegelden. Door de toekenning van extra subsidiegelden zijn de inkomsten hoger dan begroot en zijn ook de uitgaven ten opzichte van de vastgestelde begroting gestegen. De personele kosten zijn in 2010 3% hoger dan begroot. Als gevolg van extra subsidie is de formatie uitgebreid. De landelijk vastgestelde compensatie van de loonkostenontwikkeling bedroeg 1,75%. Deze compensatie betreft CAO ontwikkelingen en de stijging van de sociale lasten en pensioenpremies. De apparaatskosten zijn in 2010 € 408.000 lager dan begroot. De reden hiervoor is een nieuw afgesloten telefoniecontract waarin een korting is bedongen. Daarnaast blijven de kosten voor kantoorbenodigdheden achter bij de begroting. De accommodatiekosten zijn in 2010 ca. € 457.000 hoger dan begroot. De belangrijkste reden is de in 2010 nog niet in de begroting opgenomen dotatie groot onderhoud. Daarnaast zijn de kosten voor klein inventaris, onderhoud installaties en onderhoud gebouwen – niet zijnde gepland groot onderhoud – hoger dan begroot. De overige kosten zijn in 2010 € 200.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door extra kosten bij de beŽindiging van een automatiseringscontract en uitbetaalde giften. De opbrengsten van de giften worden elders verantwoord. Toekomstparagraaf Jeugdformaat staat er ultimo 2010 goed voor. De begroting voor 2011 sluit met een resultaat van € 135.000. Deze begroting is opgenomen in Bijlage 1. Het Stadsgewest Haaglanden kan in verband met een landelijke herschikking van middelen rekenen op circa € 3 miljoen extra in 2010 tot € 7 miljoen extra in 2011. Jeugdformaat kan op een aanzienlijk deel hiervan aanspraak maken. In 2010 is er uit deze middelen structureel geld beschikbaar gekomen voor een kwaliteitsimpuls bij Stichting Jeugdformaat. Deze kwaliteitsimpuls wordt in 2010 verder uitgerold. Omdat er een stabilisatie in de vraag naar jeugdhulpverlening is opgetreden is de inzet gericht op innovatie en kwaliteit van de hulpverlening en minder op groei. Daarnaast is er ook aandacht voor vernieuwing van het zorgaanbod, zoals de in samenwerking met Ipse de Bruggen op te zetten voorziening. Onduidelijk zijn nog de mogelijke consequenties van de landelijke bezuinigingen op de jeugdzorg en de effecten van de decentralisatie van de subsidiegelden. Deze ontwikkelingen worden zorgvuldig gevolgd. In het verslag van de raad van bestuur, in de paragraaf ‘voorbereiding op de toekomst’, staat de visie van de raad van bestuur op de toekomst beschreven. Met betrekking tot het financieel beleid is het streven om de egalisatiereserve de komende jaren naar het vastgestelde maximum van 10% van de subsidie te brengen. Samen met een liquiditeitsratio van minimaal 1 en een bewust risicomanagement heeft Jeugdformaat hiermee een solide basis. 13 Jaarverslag Jeugdformaat 2010 www.jeugdformaat.nl JAARVERSLAG 2010 Servicecentrum pleegzorg Postbus 1178 2280 CD Rijswijk T 070 351 27 51 F 070 358 40 76 E pleegzorg@jeugdformaat.nl www.jeugdformaat.nl JAARREKENING 2010 14 Jaarverslag Jeugdformaat 2010 www.jeugdformaat.nl JAARVERSLAG 2010 Servicecentrum pleegzorg Postbus 1178 2280 CD Rijswijk T 070 351 27 51 F 070 358 40 76 E pleegzorg@jeugdformaat.nl www.jeugdformaat.nl Balans 4.0 Omschrijving 31-12-2010 31-12-2009 Vaste activa 10.181 10.552 MateriŽle vaste activa 10.181 10.552 Vlottende activa 12.305 14.804 Vorderingen en overlopende activa 1.866 2.203 Liquide middelen 10.439 12.601 Totaal activa 22.486 25.356 Eigen vermogen 7.353 7.087 Voorzieningen 2.648 3.474 Langlopende schulden 3.865 3.831 Waarborghypotheken 3.809 3.809 Langlopende leningen 18 22 FinancieŽle lease 38 - Kortlopende schulden en 8.620 10.964 overlopende passiva Crediteuren 1.356 1.305 Overige schulden en overlopende passiva 7.264 9.659 Totaal passiva 22.486 25.356 Balans per 31 december 2010 (na verwerking voorstel resultaatbestemming) Bedrag x 1.000 euro 15 Jaarverslag Jeugdformaat 2010 www.jeugdformaat.nl JAARVERSLAG 2010 Servicecentrum pleegzorg Postbus 1178 2280 CD Rijswijk T 070 351 27 51 F 070 358 40 76 E pleegzorg@jeugdformaat.nl www.jeugdformaat.nl Baten en lasten 5.0 Omschrijving Realisatie 2010 begroting 2010 Realisatie 2009 BATEN 52.494 50.614 54.742 Subsidies Stadsgewest Haaglanden 49.761 48.332 51.892 Overige baten 2.733 2.282 2.850 LASTEN 52.417 50.795 52.137 Personele kosten 37.481 36.359 36.711 Apparaatskosten 1.158 1.566 1.614 Accommodatiekosten 4.509 4.052 4.381 Zorgkosten 7.678 7.427 7.242 Overige kosten 1.591 1.391 2.189 Saldo baten en lasten 77 -181 2.605 FinanciŽle baten/lasten 189 142 194 Resultaat -39 Bedrag x 1.000 euro 266 Staat van baten en lasten 2010 2.799

 

 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014