CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Modelverzoek 491 om respect van het CIZ voor de ouders van de minderjarige met verzoek afschrift compleet (elektronisch) dossier. 

 

Aan:
(Naam en adres CIZ)

Plaats/datum   :

Betreft: Een verzoek om respect van het CIZ voor de ouders van de minderjarige met verzoek afschrift compleet (elektronisch) dossier.  Verzoek afschrift dossier/alle andere informatie inzake de minderjarige:

........................................................................................................................

Geachte heer/mevrouw,

Inleiding. Dit "modelverzoek 491" is op internet gezet door de heer J. Hop te Ermelo. Deze meneer Hop is redacteur van de websites Censuur in Nederland en Groep Hop. Hij is ook lijsttrekker van de politieke groepering Groep Hop. Bij meneer Hop is de indruk ontstaan dat de CIZ's in Nederland geen idee hebben wat voor weerzinwekkende gevolgen van het verstrekken van informatie over kinderen aan de jeugdzorg voor het betrokken gezin kan hebben. Bijvoorbeeld door het invullen van vragenlijsten over een kind op verzoek van jeugdzorg waarvan geen kopie in het dossier wordt opgeslagen en/of waarvan gelijktijdig geen kopie aan de ouders van het betrokken kind wordt gestuurd. Dit klemt allemaal des te meer omdat er geen onafhankelijke kinderrechters meer zijn in Nederland omdat er afspraken zijn gemaakt door de kinderrechters met de RvdK en de "jeugdzorg" over het indienen en afhandelen van verzoeken (95) en overleg tussen kinderrechters en jeugdzorg buiten de hoorzitting om tot de normaalste gang van zaken is gaan behoren als representatief voorbeeld van wat in de PR "onafhankelijke rechtspraak" heet. (226)

Beleefd verzoek ik onverwijld om AFSCHRIFT van alle en complete CIZdossiers en afschrift van alle correspondentie, emailverkeer, gespreksverslagen, informantenverklaringen, vragenlijsten tussen de CIZ en/of jeugdzorg en/of gemeente/leerplichtambtenaar en/of anderen m.b.t. mijn kind? Ik verzoek u op de afschriften iedere pagina rechts onderaan te nummeren zodat exact vastgesteld kan worden uit hoeveel pagina's en uit welke pagina's het complete (elektronisch) CIZdossier van de minderjarige op bovengenoemde datum op het moment van dit verzoek bestaat. 

Ik verzoek om afschrift van de "Samenwerkingsovereenkomst (netwerk 12) tussen CIZ en jeugdzorg"? Ik verzoek om afschrift van alle verslagen die gemaakt zijn over mijn kind bij "(zorgbreedte) bijeenkomsten" met een vermelding van alle namen van personen met vermelding van de naam, titel en functie die bij deze "zorgbreedte bijeenkomsten" aanwezig zijn geweest.

Beleefd verzoek ik om AFSCHRIFT alle (TOEKOMSTIGE) CORRESPONDENTIE, GESPREKSVERSLAGEN, INFORMANTENVERKLARINGEN en CIZ-VOLGSYSTEEM tussen uw CIZ en/of jeugdzorg en/of Raad voor de Kinderbescherming en/of de gemeente/leerplichtambtenaar en/of anderen inzake bovengenoemde minderjarige?

LET OP! Indien er sprake is (geweest) van emailverkeer tussen CIZ en "jeugdzorg" over de minderjarige dan wordt verzocht om afschrift van het BESLUIT om de ouder(s) geen afschrift van al dit emailverkeer te sturen? Ondergetekende maakt expliciet bezwaar tegen de weigering van CIZ en jeugdzorg om stelselmatig met een cc aan de ouder(s) afschrift van al het emailverkeer te sturen over dit kind te sturen zodat ouder(s) exact weten waar het emailverkeer over ging. De ouder(s) onverwijld leeftijdsadequate maatregelen kunnen nemen om iedere Tielse Risicofactor door het invullen van deze "checklist" direct en adequaat te bestrijden.

LET OP! Indien er sprake is van "pesten van mijn kind op school" wordt verzocht om afschrift van ALLE maatregelen die de school genomen heeft om het pesten van mijn kind op school direct te stoppen. Ik verzoek om afschrift om een COMPLETE NAMENLIJST van alle leerlingen (en leerkrachten) die mijn kind op school pesten om gelijk aangifte te kunnen doen indien het pesten van mijn kind op school na ontvangst van dit verzoek niet onmiddellijk is gestopt.

LET OP! Ik maak hierbij bezwaar tegen alle (geheime) gesprekken tussen een medewerker van CIZ en mijn kind. Ik verzoek u ervoor zorg te dragen dat uw CIZ een veilige plaats is voor mijn kind waar TRANSPARANT, met NORMEN, GEVAREN en MET EEN VERGELIJKINGSMETHODE gewerkt wordt. Ten overvloede wordt nog eens extra vermeld dat hierbij verzocht is/wordt de ouder(s) gelijk in kennis te stellen zodra het CIZ informatie heeft gekregen over een "geheime jeugdzorg operatie" om dit kind bij zijn ouder(s) weg te halen.

Het gevaar! Ondergetekende verwacht van u dat u dit verzoek goed heeft bestudeerd alvorens een beslissing te geven. Expliciet wordt er op gewezen dat dit GEEN VERZOEK IS VOOR INZAGE IN HET DOSSIER en/of voor een INZAGE GESPREK maar een VERZOEK OM AFSCHRIFT VAN ALLE DOSSIERS. Verzocht wordt geen beslissing te geven op een verzoek dat niet is gedaan door verzoeker(s) uit te nodigen voor inzage of een inzage gesprek.

De overheid heeft een "elektronisch kind dossier" ingevoerd waarin ook alle gegevens over mijn kind zijn ingevoerd door CIZ. Expliciet wordt nog eens extra vermeld dat ook verzocht is om afschrift van alle (elektronische) gegevens die door het CIZ over de minderjarige ten behoeve van het "elektronisch kind dossier" en/of CIZVOLGSYSTEEM door CIZ zijn aangeleverd en over mijn kind in het "elektronisch kind dossier" en/of het CIZVOLGSYSTEEM is opgeslagen?

Ik vertrouw erop dat het CIZ onverwijld aan dit verzoek kan voldoen. Het CIZ verzoeker omgaand laat weten wanneer aan hem/haar al hetgeen waarom in dit verzoek aan het CIZ is verzocht toegestuurd kan worden.

Handtekening :                                

Naam            :

Adres            : 

Woonplaats    :

Kind naar CEL? Wie is de ziektekostenverzekeraar? Heeft u compleet dossier ziektekostenverzekeraar van uw kind?
685

PROBLEEMburgemeesters, helpt u mee met het indienen van verzoeken om hun (bestuurlijke) nevenfuncties?

655

Wie is de ziektekostenverzekeraar bij OTS en UHP? Heeft u als ouders compleet dossier ziektekostenverzekeraar van uw kind?

115

Vormverzuim ONRECHTMATIGE VRIJHEID ONTNEMING VERDACHTE DOOR OPENBAAR MINISTERIE! De politierechter is -met de officier van justitie- van oordeel dat er aldus sprake is van een onherstelbaar vormverzuim in het voorbereidend onderzoek, als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering

543

Logtenberg met Hop tegen SGJ: " Indien er geen sprake is van ernstige gedragsproblemen kan kind NIET in een kindergevangenis opgesloten worden! Verzoekschrift SGJ OTS/opsluiting kind in kindergevangenis door rechtbank Zutphen afgewezen!

471

Keiharde toezeggingen directie JJI Harreveld overleg met Hop tijdens schorsing zitting College Advies JustitiŽle Kinderbescherming

102

Vraag 1 in iedere zaak met kind naar JJI! Kloppen de ondertekeningsblokken onder ieder BESLUIT en/of VERZOEKSCHRIFT en worden juridisch juiste beroepsmogelijkheden vermeld? Vraag 2 heeft u een Wob 102 verzoeken ingediend? Vraag 3 heeft u gelijk een BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen (iedere regel) in ieder Plan van Aanpak, Indicatiebesluit, HVP, behandelplan waar de ouders het NIET MEE EENS ZIJN? Indien neen, waarom niet?

653

Kind naar CEL? Staat NAAM RECHTER in oproep vermeld? Indien neen gelijk klacht 653 indienen en onderzoek doen naar de KIR

605

Wraking kinderrechter die weigert op een hoorzitting eerst de VOORVRAGEN te toetsen

664

In Nederland hoeft een raadsrapport niet sterk en overtuigend te zijn om een bijdehand ABN meisje dat de gezinsvoogd op haar fouten corrigeert op te sluiten in CEL 12 een eigen kamertje van een paar vierkante meter zonder raam (177)

435

Klopt de feitelijke chronologische weergave hoorzitting in het proces-verbaal na WRAKING (605) van een kinderrechter?

479

CIZ indicatiebesluit, wat is het verschil met een BJZ indicatiebesluit en hoe is de NORM voor het cijfer 84 tot stand gekomen?

491

Modelverzoek 491 om respect CIZ voor de ouders minderjarige met verzoek afschrift compleet (elektronisch) dossier

055

Klacht GEGROND met Hop als gemachtigde tegen JJI! Minderjarige mocht ten onrechte ALS STRAFMAATREGEL niet naar school

341

Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces in het voordeel van de overheid tegen burgers te komen

293

DNA-onderzoekminderjarigen in kindergevangenissen is gericht op het vaststellen van uiterlijke persoonskenmerken

319

Met Balkenende/Rouvoet aan het bewind zal ADHD medicijngebruik explosief toenemen als grond voor staatsopvoeding kinderen

392

Het gevaar! Na de rechterlijke macht wil ook de ADHD stichting de media aan een leidraad door de media aan te sturen! Worden door verkeerd ADHD medicijngebruik kinderen bij ouders weggehaald om als "proefkonijnen" opgesloten te worden in JJI of kindertehuis

374 Hoe worden persoonsgegevens van ouders en kinderen door verzekeraars gebruikt/misbruikt na contacten met "jeugdzorg"?
279 Hop Procederen met Hop! Minderjarige ontslaat haar advocaat op advies van Hop, opsluiting minderjarige in JJI wordt afgewezen!
055

Hop Werkaantekeningen en contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak College van Advies JustitiŽle Kinderbescherming

086 Hop Bezwaarschrift Hop GEGROND inzake publicatie namen medewerkers overheid met hun telefoonnummer bij de overheid
669 Hop Klacht gegrond Stichting William Schrikker Groep ONBEGRIJPELIJK na bijna 1 jaar JJI/OTS nog geen Plan van Aan pak gemaakt
100 Voldoen rapporten "jeugdzorg" aan de kwaliteitseisen die aan een rapport kunnen worden gesteld om kind in JJI op te sluiten?
334 BOPZ Misbruik van bevoegdheden, wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
202 Kent u de juridische juiste naam van de kindergevangenis? Wie is juridische eigenaar van de kindergevangenis van uw kind?
444 Iedere Nederlander hoort de WET te kennen! Kent u alle wetten en regelgeving die gelinkt kunnen worden aan JJI?
472 Een kinderrechter hoort de WET te kennen maar heeft maling aan de WET om steeds in voordeel "jeugdzorg" te beslissen
276 13 november 2000 MvJ vraagt NVvR advies over concept reglement justitiŽle jeugdinrichtingen met bijbehorende nota van toelichting
427 Om vrijheid van meningsuiting te onderdrukken gebruikt de jeugdzorg een advocaat met baantjes bij kerk en school
540 Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg" is een van de kenmerken van de griezelige bemoeizucht van een christelijk kabinet met de opvoeding van kinderen door ouders
383 Stemwijzer! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! STEM NIET OP CDA, Christen-Unie, SGP en VVD! Stem WEL op andere partij!
Zicht op denk- en werkwijze arts/ziekenhuis/GGD/RIAGG personeel jegens ouders na bemoeienis AMK, BJZ, RVDK met kind
075

(134) (75) © DDD Denksport De Deur! Radboud Ziekenhuis Nijmegen weigert afschrift dossier! Radboud Ziekenhuis Nijmegen wil dossier achter De Deur houden om in gezellig onderonsje met SBJG en RVDK met een VOPO-verzoekschrift de ouders van A. Leenders/Nienhuis UIT HET GEZAG te zetten. Nienhuis/Leenders zijn NIET IN HET ZIEKENHUIS geweest! Welke "smerige streken" van dit Radboud Ziekenhuis Nijmegen moeten kost wat kost achter De Deur blijven dat hiervoor "OUDERS UIT HET GEZAG GEZET" worden?

354

Verzoek aan een ziekenhuis om toezending afschrift compleet (elektronisch) dossier van een kind 

124

Als A. niet uithuis was geplaatst na valse aanklachten VERWAARLOZING/MISHANDELING (575) (581) (101) tegen de ouders dan had A. op 14 oktober 2009 NIET in het ziekenhuis gelegen!

581

AANDACHTSVESTIGING!
Aan ALLE burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers en gemeente ambtenaren in Nederland
Aan ALLE rechters in Nederland
Aan ALLE rechters in Nederland
Aan ALLE medewerkers van scholen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van ziekenhuizen in Nederland
Aan ALLE gedragsdeskundigen en psychologen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van verzekeringsmaatschappijen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van kindertehuizen, kindergevangenissen of andere instellingen actief in de jeugdzorg
Aan ALLE politie agenten en hun leidinggevenden in Nederland
Indien u personen tegen komt bij OTS of VOTS die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!

208

Stevig weerwerk bij KIR Dordrecht gegrond! Geen VOTS na stevig weerwerk in zaak  MŁnchhausen syndroom by proxy!

076 Ouders VOORBARIG tijdelijk geschorst uit ouderlijk gezag op verzoek Raad voor de Kinderbescherming voor pijnbestrijding bij kind
095 RST SPIONAGE IN HET GEZIN OP VERZOEK VAN SGJ! De zaak van der Vee tegen RvdK en SGJ: "Nadat een ernstige ziekte bij TWEE van de kinderen uit het gezin eindelijk tot staan is gebracht november 2006 worden VIER kinderen eind maart 2007 bij hun ouders weggehaald zodat het na de UHP ook steeds beter gaat met die kinderen om toe te schrijven naar deze conclusie. De RST correspondentie m.b.t. SPIONAGE in het gezin wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd! In deze zaak werd eerst de UHP beschikking gegeven. Na UHP van de VIER kinderen kon SGJ rapporten TOESCHRIJVEN naar de UHP beschikking als voorbeeld van die geweldige onafhankelijke rechtspraak in Nederland met weer VIER KINDEREN op weg naar SCHAALVERGROTING in de jeugdzorg. 
344 Telegraaf: Weigering inzage dossier financiŽle ramp voor arts  
195 Klacht GEGROND met Hop als gemachtigde inzake (on)doorzichtigheid indicatiebureau en openbaarheid NAMEN indicatiecommissie  
195 Klacht GEGROND met Hop als gemachtigde van Geert van Spronsen tegen PAR psycholoog 
108 Ernstige klachten GEGROND met Hop als gemachtigde familie M. (67) tegen RIAGG Amersfoort 
687 Klacht GEGROND met Hop als gemachtigde in zaak P. tegen GGD Twente na weigering dossier en onzorgvuldig handelen
322 De zaak H. tegen GGZ Klacht gegrond Hop tegen psychiater van GGZ Assen, diverse klachten gegrond
   

top