Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter N BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

Mw. dr. J.J. Sylvester (PvdA)Burgemeester waarnemend gemeente Naarden
Raad van Commissarissen LLiNK 2009-december 2009
Lid Adviesraad havo-vwo Amarantis 2008-heden
Maatschappen Lid Delta Lloyd Adviescollege 2008-heden
Ambassadeur stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (d'ONS) 2008-hede
Lid Raad voor Microfinanciering Nederland 2007-heden
Lid RvC Woningcorporatie de Alliantie 2006-2010
Lid Raad van Toezicht Nederlands Philharmonisch Orkest 2006-heden
Lid van de Strategische Beleidsgroep Diversiteit/ Ministerie van Binnenlandse Zaken ter bevordering van diversiteit in het politieapparaat 2005-december 2009
Lid Raad van Advies Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel 2004-heden
Eigenaar Spirit organisatieadvies bv 2009-heden
Lid van de Orde van Organisatieadviseurs (Ooa) 2003-heden
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal 2003-heden
Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2009-heden
Lid regionaal college politie Gooi en Vechtstreek 2009-heden
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. ir. C.W. Veerhoek (VVD) Burgemeester gemeente Neder-Betuwe
Lid algemeen bestuur Waterschap Schieland/Krimpenerwaard
Lid dagelijks en algemeen bestuur Industrieschap Medel
Lid dagelijks en algemeen bestuur Regionaal Archief Rivierenland
Lid dagelijks en algemeen bestuur Regio Rivierenland
Lid bestuurscommissie StER
Commandiet/aandeelhouder GEM Casterhoven
Lid stuurgroep Laanboomteeltcentrum
Lid stuurgroep Greenport Nederland
Lid Veiligheidscollege/Regionaal College
Lid districtscollege Politie HM wo, politie Brandweer, CPA, GHOR
Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Milieu Regio Rivierenland
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter seniorenconvent
Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio
Lid algemeen bestuur ISMH
Lid dagelijks bestuur ISMH
Lid Vervoerregio MH
Lid bestuurscommissie Milieu ISMH
Lid bestuurlijk overleg Handhaving ISMH
Lid projectgroep Neptunushof (bodemsanering)
Lid bestuurscommissie Volkshuisvesting ISMH
Lid portefeuillehoudersoverleg RO ISMH
Lid portefeuillehoudersoverleg Groene Hart ISMH
Lid algemeen bestuur Natuur- en Recreatieschap
Lid dagelijks bestuur Natuur- en Recreatieschap
Lid taakgroep Rijn/Waal
Lid stuurgroep Rivierenland Holland
Lid burgemeestersoverleg Rivierenknooppunt
Lid stuurgroep Regionale Ontwikkelingen
Aandeelhouder Eneco
Lid AB Mobiliteit op maat
Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Ruimte K5
Lid portefeuillehoudersoverleg ABA OO&V K5
Ere-voorzitter Oranjevereniging Oranje Nassau
Lid burgemeesterskring MH
Voorzitter gebiedsprofiel verkeer Krimpenerwaard
Lid college van deskundigen openlucht recreatie Zuid-west Nederland
Aandeelhouder drinkwatermaatschappij Oasen

Mw. B.F.A. van der Kluit - de Groot (VVD) wnd. burgemeester gemeente Nederlek
Gemeenschappelijke regeling K5 Dagelijks bestuur
PO K5 Middelen PO K5 Ruimte en Volkshuisvesting PO K5 Ruimte en Volkshuisvesting
PO K5 SOW PO K5 ABO OOV
K5 Raad PO K5 RSO (alleen gemeentesecretaris !)
Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH) Algemeen Bestuur
ISMH PO Groene Hart, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
ISMH PO Groene Hart, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
ISMH PO Milieudienst ISMH PO Verkeer & Vervoer ISMH PO Zorg & Samenleving
Algemeen WMO/zorg/gezondheidszorg Bestuurcommissie RAS Regionale Agenda Samenleving
ISMH PO Werk en Inkomen Voorzitter PO
ISMH Bestuurcommissie Educatie en Inburgering Voorzitter PO
ISMH Districtscollege Politie Gouwe IJssel
ISMH REO Regionaal Economisch Overleg
ISMH RMC Regionaal Meldpunt CoŲrdinatie vroegtijdig schoolverlaten ISMH 3 x O
ISMH Provinciale Structuurvisie ISMH Stuurgroep jongerenloket
Commissie CVV voorzitter
Gemeenschappelijke regeling K5 - brandweer Krimpenerwaard
Regionale Brandweer Hollands Midde
Veiligheidsregio Hollands Midden
Koepelschap voor Buitenstedelijk Groen (lid van het AB)
Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard Algemeen bestuur Dagelijks bestuur
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW)
St. Onderwijs Primair Krimpenerwaard
Promen Algemeen bestuur Dagelijks bestuur
Provincie Zuid-Holland Overleg Strategiegroep Krimpenerwaard
Overleg Pactpartners Krimpenerwaard
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) (lid van het AB)
RPA Rijn Gouwe (lid van Bestuur)
Samenwerkingsverband Vastgoed Heffingen & Waardebepalingen (SVHW) (lid van het AB) Lid van het DB
Streekarchief Midden Holland Algemeen bestuur Dagelijks bestuur
Technisch Bureau Krimpenerwaard (TBK)Algemeen bestuur Dagelijks bestuur
VNR, Vereniging Nederlandse Riviergemeenten, taakgroep Rijn/Waal
Zorgberaad Midden Holland (lid van Bestuur)
NV Bank Nederlandse Gemeente (BNG)
NV Cyclus Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering (lid ARA-B)
NV Eneco Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering
Oasen Zuid Holland Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering
Lokaal Overleg Jeugd Algemeen Jeugd en veiligheid
Bron 21-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
NEVENFUNCTIES OUD
mw. B.F.A. van der Kluit-de Groot, Burgemeester gemeente Brielle (1997-2002)
mw. B.F.A. van der Kluit-de Groot, Burgemeester gemeente Woerden (2002-2005)
mw. B.F.A. van der Kluit-de Groot, Waarnemend burgemeester gemeente Bergschenhoek (2006-2007)
Geen nevenfuncties C291106 J. Hop
Lid van het Comitť van Aanbeveling van Raadhuis Klassiek Oud-Beijerland

Dhr. H.F.M. Evers (PvdA) burgemeester gemeente Nederweert
Lid Samenwerkingsverband Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck
Voorzitter Bureau Halt Limburg Noord
Lid Landelijk Halt Nederland
Lid Bestuur “Vrienden van Eynderhoof”
Lid AB Veiligheidregio Noord –Limburg
Lid Regionaal College regio Noord- Limburg
Lid Districtelijke Driehoek M-Limburg
Lid Stuurgroep GOML
Lid Comitť van Advies Oliemolen
Bron 18-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Rebo
Vice-voorzitter Lovok
Lid Alg. Bestuur Gewest Noord- en Midden-Limburg
Lid Klankbordgroep Veiligheid Noord- en Midden Limburg
Lid Stuurgroep Land van Weert en Cranendonck

Dhr. A.J. van Hedel (VVD) burgemeester gemeente Neerijnen
ZOEK NEVENFUNCTIES

Mw. L.A.G.M. de Zeeuw-Lases (VVD) burgemeester gemeente Neerijnen GOG21-10-2011
Regio Rivierenland Lid Dagelijks Bestuur/Algemeen Bestuur
Regio Rivierenland: voorzitter portefeuilleberaad Ruimte, Wonen en Water
Lid Regionaal College
Lid Districtsoverleg
Lid Streekcommissie
Voorzitter Stuurgroep MFC Ophemert
Voorzitter Stuurgroep MFC Haaften
Voorzitter van der Koppelstichting
OUD
2000-2005 burgemeester gemeente Ruurlo
Waarnemend burgemeester gemeente Wieringermeer
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Belasting Samenwerking Rivierenland
Lid Regionale Klankbordgroep
Regio Rivierenland: voorzitter portefeuilleberaad Middelen

mvr. A. van Dok-van Weele PvdA burgemeester gemeente Niedorp
Voorzitter Stichting Filmhuis Hoorn
Lid van de Raad van Commissarissen van Recreatie Centra Nederland
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. F.M. Weerwind (D66) burgemeester gemeente Niedorp GOG12-05-2010
voorzitter van commissie Cultuurbereik van de provincie Noord-Holland
bestuurslid van de Vereniging van Noord-Hollandse gemeenten

Dhr. ir. M. Houtman (SGP) Burgemeester waarnemend Gemeente Nieuw-Lekkerland miv 01-12-2007
Lid van AB en DB gemeenschappelijke regeling De Waard
Lid van AB en DB gemeenschappelijke regeling Alblasserwaard-Vijfherenlanden
Lid van het AB van Gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland-Zuid
Lid van het AB van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid
Voorzitter Raad van Toezicht Erfgoedhuis Zuid-Holland
Voorzitter POV ( Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid)Zuid-Holland
Lid Raad van Toezicht Stichting Trivium-Lindenhof
Lid van Bestuur Welstandsorganisatie Dorp Stad en Land
Voorzitter commissie Bezwaarschriften Gemeente Gorinchem
Lid van Raad van Toezicht stichting IOD ( Integraal Ondernemen Drechtsteden)
Lid van stuurgroep Leonardo Experience
Lid van Bestuur van de Stichting OGO
Lid van bestuur van de stichting Vrienden van Radiance
Voorzitter BAR ( Beleidsadviesraad Medezeggenschap Onderwijs)
Voorzitter stichting Hofje van Samuel de Zee te Leiden
Bron 25-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Stuurgroep Leerpark Dordrecht
Voorzitter bestuur Erfgoedhuis ZH
Voorzitter Bedrijfsleven Rijnland
Voorzitter FEO
Voorzitter ROV Zuid-Holland
Voorzitter stichting Hofje SamuŽl de Zee
Lid Raad van Toezicht Integraal Ondernemen Drechtsteden
Lid Stuurgroep LOC West Alblasserwaard
Bestuurslid Dorp Stad en Land
Bestuurslid stichting ZGG
OUD
Gedeputeerde voor SGP/RPF/GPV College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 1999 - 2003.
lid gemeenteraad van Leiden (1970-1977)
lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland (1980-2004)
De parlementaire enquÍtecommissie bouwnijverheid hoort volgende week donderdag onder anderen de ZuidHollandse gedeputeerde ir. M. Houtman. De SGP
’er mag een toelichting geven op een onderzoek dat het bureau Deloitte(&(Touche gedaan heeft naar de afdeling infrabeheer van de provincie Zuid-Holland. Deloitte(&(Touche stelde in haar onderzoek „enkele merkwaardige dingen” vast rond de aanbestedingen in Zuid-Holland, stelt Houtman. Daarbij ging het niet zozeer om aanleg van wegen, maar om gras maaien, onderhoud en dat soort dingen.

Dhr. F.T.J.M. Backhuijs (VVD) burgemeester gemeente Nieuwegein 11-05-2011
Nevenfuncties
2008-heden Lid van Bronhouders en Afnemers Overleg BAG. Sinds november 2011 voorzitter
2009-heden eerst lid, thans voorzitter van het platform Roma-gemeenten VNG
2010-heden voorzitter Dataland
2010-heden voorzitter, Twentsche Zweefvlieg Club
2011-heden lid subcommissie Gemeentelijke Dienstverlening en Informatiebeleid VNG
2011 Plaatsvervangend voorzitter Districtscollege West van de Politie
2011 Lid van het Presidium van het Regionaal College van de Politie.
C21-11-2011 Hop website gemeente Nieuwegein
GEZOCHT BESTUURLIJKE NEVENFUNCTIES?
2008-heden namens VNG lid van Brondhouders en Afnemers Overleg BAG
2009-heden eerst lid thans voorzitter van het platform Roma-gemeenten VNG
2010-heden voorzitter Dataland
2010-heden voorzitter Twentsche Zweefvlieg Club
2011-heden lid subcommissie Gemeentelijke Dienstverlening en Informatiebeleid VNG
Dhr. F.T.J.M. Backhuijs (VVD) burgemeester gemeente Oldenzaal
NEVENFUNCTIES
voorzitter stichting GBKN Overijssel
lid algemeen bestuur LSV GBKN
lid VROM stuurgroep BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen)
GOG01-09-2011

Dhr. A.F. Bonthuis (PvdA) burgemeester gemeente Nieuwerkerk aan de IJssel
Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio GHOR
Vice-voorzitter Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland (ISMH)
Lid districtscollege politie Gouwe/IJssel
Voorzitter Stuurgroep Fusie Nieuwerkerk aan den IJssel,Zevenhuizen-Moerkapelle, Moordrecht
Lid Provinciale Regiegroep Jeugdzorg
Voorzitter bestuurlijke werkgroep Glastuinbouwbedrijfslandschap Zuidplaspolder
Bestuurslid Halt Hollandsmidden Haaglanden

Dhr. F. Buijserd (CDA)burgemeester gemeente Nieuwkoop
Nevenfunctie(s)
Beschermheer van "Het Reghthuys"
Bestuurslid VZHG
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

D.M. (Dick) Boogaard burgemeester gemeente Nieuwkoop GOG17-05-2010
Nevenfuncties
Bestuurslid VSB-fonds
Lid comitť concerten Bštz-orgel Mijdrecht
Lid bestuur Centrale Christelijke Handels Onderwijs Woerden
GOG17-05-2010

Dhr. J.W. Boekhoven (VVD) gemeente Nijefurd
Rode kruis, afd. Kleine ZuidWestHoek  Voorzitter
Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij KNRM, Station Hindeloopen  Voorzitter
Stichting Stadsherstel Hindeloopen  Bestuurslid
Stichting Stadsherstel Workum  Bestuurslid
Stichting Zeilvaartcollege Workum Voorzitter
Molenstichting Nijefurd  Voorzitter
Stichting tot behoud van Monumenten in de gemeente Nijefurd Voorzitter
Verereniging Zuiderzee Gemeenten  Voorzitter
Samenwerkingsverband Ongevallen Bestrijding IJsselmeer  D.B.-lid
Comitť aanbeveling Restauratie Gertrudiskerk Workum  Lid
Comitť aanbeveling Stoomtrein Sneek – Stavoren  Lid
Programmacie  Rotary Sneek ZW-hoek
Lid Comitť aanbeveling restauratie Stoomschip C. Bosman  Lid
Stichting Van der Walfonds Alg. bestuurslid
Comitť van aanbeveling Stichting Stoomstad Sneek Bestuurslid
Stichting Tointsje Leech Workum Bestuurslid
Bestuurlijke commissie  buitendijkse ontwikkeling van de Unie van Waterschappen
Lid Regionale CoŲrdinatiegroep Ijsselmeergebied Bestuurslid
Genootschap Flevo Lid
Regionaal College Politie Frysl‚n Lid
Teamoverleg Politie Frysl‚n Zuidwesthoek Voorzitter
Stuurgroep Herindeling Sķdwest Frysl‚n Lid
Ver. Friese Gemeenten Commissie Openbare orde & Veiligheid
Lid Comitť aanbeveling Stichting Deborah Volksgezondheid Lid
Alg. Bestuur Hulpverleningsdienst Frysl‚n Lid
Europese Arge Landontwikkeling en dorpsvernieuwing Jurylid
Bron 19-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. mr. drs. G.D. Renkema (CDA) Burgemeester gemeente Nijkerk
Lid Raad van Toezicht Lab Noord
Lid Raad van Commissarissen Evean-Groep
Voorzitter Stichting Schrassert en Van Deelen Fundatie
Voorzitter Nijkerkse Klokkenspel Vereniging
Lid Raad van Toezicht Stichting StadSpoort
Lid Bestuur Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid Handel, Departement Eemland
Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. mr. Th.C. de Graaf (D66)Burgemeester gemeente Nijmegen miv 8 januari 2007
Korpsbeheerder van de Politieregio Gelderland-Zuid
Voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en veiligheid Gelderland-Zuid
Voorzitter van het landelijk Veiligheidsberaad
Plv. voorzitter van het bestuur Gemeenschappelijke Regeling Euregio Rijn-Waal
Lid dagelijks bestuur Korpsbeheerdersberaad
Voorzitter Stuurgroep Bovenregionale Politiesamenwerking
Voorzitter Raad van Toezicht van de Consumentenbond
Voorzitter Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
Voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis
Lid Raad van Toezicht Montesquieu Instituut)
Voorzitter Stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar
Lid jury Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek
Voorzitter commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen
Lid bestuurdersnetwerk stichting Lezen & Schrijven
Bron 24-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Nationale Hoorstichting (2005-2008)
Voorzitter Netherlands Institute of Government (Nederlands Onderzoekschool voor Bestuurskunde / NOB) 2005-2008)
Voorzitter commissie Overlast Oud & Nieuw (2008)
Lid Adviescommissie Informatiestromen Veiligheid (2006-2007)
Voorzitter van het bestuur Gemeenschappelijke Regeling Euregio Rijn-Waal (2007-2010)
Voorzitter Netherlands Institute of Government
Lid Commissie Informatiestromen Terrorisme- en criminaliteitsbestrijding
In 2005 was De Graaf ondermeer bestuurlijk adviseur van het Kenniscentrum Grote Steden voor de oprichtingvan het Netherlands Institute for City Innovation NICIS en voorzitter van deVisitatiecommissie Inrichting Landelijk Gebied. Ook was hij lid van deadviescommissie Draagvlak en Evaluatie Ontwikkelingssamenwerking en lid van dewerkgroep Burger en Europa van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. In2006 was hij als strategisch adviseur verbonden aan de adviesgroep overheid vanPricewaterhouseCoopers.

Van 2003 tot 2005 was Thom de Graaf minister voor Bestuurlijke Vernieuwing enKoninkrijksrelaties, tevens vice-ministerpresident. Tot zijn portefeuillebehoorden onder andere constitutionele zaken en grondrechten, grotestedenbeleid,vernieuwing binnenlands bestuur, Nederlandse Antillen en Aruba, informatie- eninnovatiebeleid openbare sector, het programma Andere Overheid en identificatie-en reisdocumenten.

Thom de Graaf was van 1990 tot 1994 lid van de gemeenteraad van Leiden. In 1994werd hij verkozen tot lid van de Tweede Kamer, waarin hij in 1998, 2002 en 2003werd herkozen. Hij was onder meer vice-voorzitter van de Parlementaire EnquÍtecommissieOpsporingsmethoden Politie (1994 -1996), lid van het Presidium van de TweedeKamer (1994-1997), fractievoorzitter van D66 (1997 – 2003) en (vice-)voorzittervan de Vaste Kamercommissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken(2002 - 2003). In deze periode was hij ook onder meer voorzitter van de Raad vanAdvies van het Sieboldhuis te Leiden en bestuurslid van de StichtingParlementaire Geschiedenis.

Van 1985 tot 1994 werkte de heer De Graaf bij het Ministerie van BinnenlandseZaken, onder meer als hoofd van de hoofdafdeling Veiligheidsbeleid en JuridischeZaken en als plv. Directeur Politie, tevens projectleider integraalveiligheidsbeleid. Hij was in die tijd onder meer lid van de Landelijke CoŲrdinatiecommissieMilieuhandhaving, voorzitter van de landelijke projectgroep voetbalvandalisme enlid van de Veiligheidscommissie van de KNVB.

Thomas Carolus de Graaf werd op 11 juni 1957 geboren te Amsterdam. Hij doorliephet Stedelijk Gymnasium Nijmegen (eindexamen gymnasium B) en studeerde rechtenaan de Katholieke Universiteit, waar hij in 1981 het doctoraal (staatsrecht,gemeenterecht en parlementaire geschiedenis) behaalde. Hij werkte aan deKatholieke Universiteit Nijmegen als assistent en onderzoeker bij het Centrumvoor Parlementaire Geschiedenis en als docent staatsrecht. Tevens was hijplaatsvervangend griffier bij de Raad van Beroep en het Ambtenarengerecht teArnhem.

Dhr. H. van Kooten (SGP) Burgemeester gemeente Noord-Beveland
NEVENFUNCTIES
lid is van de Raad van toezicht van de stichting AZZ
Bron 20-05-2010www.burojeugdzorg.nl/180.htm
14 jaar actief in de politiek onder andere als raadslid en wethouder

Dhr. J.H. van der Laan (PvdA) Burgemeester gemeente Noordenveld
Nevenfuncties J.H. van der Laan
Vice-voorzitter Nederlands burgemeesters elftal
Voorzitter Raad van Commissarissen Sport Drenthe
Bestuurslid Bart Foundation
Voorzitter Raad van Commissarissen Woonstade
Lid Raad van Commissarissen WMD
Voorzitter Raad van Commissarissen B.V. Veendam
Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. A. van der Werff (CDA) burgemeester Noordoostpolder miv 01-05-2010
raad van commissarissen Epatec (WSW-bedrijf), Sneek
voorzitter Houtzaagmolen De Rat, IJlst
voorzitter St. Molens in bedrijf, Woudsend
Bron 19-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. A. van der Werff (CDA Burgemeester Gemeente Het Bildt tot 01-05-2010

Dhr. mr. W.L.F.C. Ridder van Rappard (VVD) Burgemeester Gemeente Noord-Oostpolder tot 01-05-2010
bestuurslid Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA)
lid bondsraad ANWB
lid dagelijks bestuur Vereniging van Zuiderzeegemeenten
lid dagelijks bestuur Nederlands Genootschap Burgemeesters
lid bestuur Welstandsorganisatie "Oversticht"
lid commissie Aantrekken Leden Rechterlijke
lid Stuurgroep Kenniscentrum GHOR
bestuurslid Vereniging Burgemeestermediators in bestuursrecht (VBMB)
GOG02-05-2010

Dhr. J.P.J. Jan Pieter Lokker CDA wnd burgemeester gemeente Noordwijk
lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
lid Algemeen Bestuur van de Geneeskundige Hulp bij ongevallen en Rampen (GHOR)
lid Algemeen Bestuur van de Regionale Brandweer
voorzitter innovatieregeling land- en tuinbouw (ministerie van ELI)
voorzitter Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (IPO)
lid Raad van Advies Koninklijke Vereniging van Rentmeesters
secretaris Ronde van het Groene Hart
C22-11-2011 Hop website gemeente Noordwijk
01-07-2011 wnd burgemeester gemeente Bodegraven-Reeuwijk
2007 waarnemend burgemeester van de gemeente Bodegraven

Dhr. drs. J.P. Lokker (CDA) burgemeester waarnemend Gemeente Bodegraven
voorzitter Commissie Regeling LNV Subsidies
Lid Raad van Advies Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
Secretaris Ronde van het Groene Hart
Bron 18-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. H.H.M. Groen (VVD) Burgemeester gemeente Noordwijk EERVOL ONTSLAG
lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
lid Algemeen Bestuur van de Geneeskundige Hulp bij ongevallen en Rampen (GHOR)
lid Algemeen Bestuur van de Regionale Brandweer
Bron 23-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland
voorzitter RvC Cofier B.V. Projectontwikkeling Bouwmanagement Tilburg
vice voorzitter RvT JellinekMentrum Amsterdam
penningmeester Atlantische Commissie
voorzitter RvC Bull Nederland N.V. Diemen
bestuurslid Catharijne Stichting Utrecht
bestuurslid Hotel Graaf Bernstorff Schiermonnikoog
lid Rotary Noordwijk

Dhr. drs. G. Goedhart (CDA) Burgemeester gemeente Noordwijkerhout
Raadscommissie voor Bestuurlijke aangelegenheden en middelen (portefeuillehouder)
Algemeen bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden (lid)
Districtscollege politie (lid)
Bestuurlijk Overleg Intergemeentelijke Brandweer Bollenstreek (voorzitter)
Algemeen bestuur regio Holland Rijnland (lid)
Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en middelen (lid)
Burgemeesterskring Leidse regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek, voorziter
Vereniging van oud Raads- en Collegeleden Amsterdam, bestuurslid
CDA-bestuurdersvereniging Zuid-Holland, bestuurslid
Bron 27-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
voorzitter van de Leidse en Duinkring van burgemeesters

Dhr. mr. W.R. Ligtvoet  (PvdA) burgemeester gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Lid algemeen bestuur van de Stichting Het Brabants Landschap Het Brabants landschap is een terreinbezittende en beherende organisatie
Lid organisatiecomitť Burgomasters
Voorzitter Raad van Toezicht “Zet”, Brabants Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Onafhankelijk voorzitter Adviesgroep Natura 2000 Leenderbos en omgeving
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Reconstructiecommissie Boven-Dommel Deze commissie is belast met de voorbereiding van de reconstructie van het buitengebied in een deel van de regio Eindhoven op basis van de Reconstructiewet
Lid algemeen bestuur Hulpverleningsorganisatie Zuid-Oost Brabant
Lid Raad van Commissarissen BRE
Lid Regionaal College Politie
Lid Bestuurscommissie Stedelijk Gebied
Lid diverse nuts-/dienstverleningsbedrijven
Lid AB Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant
Lid AB BIZOB

Dhr. ir. D.H.A. van Hemmen (CDA) burgemeester gemeente Nunspeet
Lid archiefcommissie Streekarchivariaat
Beschermheer Oranjevereniging Nunspeet
Beschermheer Harmonie Nunspeet
Lid stuurgroep Toekomst Waterketen Gelderland
Lid College van Arbeidszaken van de VNG
Vice-voorzitter Raad van Toezicht ROC-Flevoland/Amsterdam
Voorzitter Raad van Toezicht NAI (Nederlands Ambulance Instituut)
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting TriAde
Voorzitter RvT Spectrum Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Gld.
Voorzitter Raad van Toezicht Careander te Harderwijk
(onafhankelijk) voorzitter Regionaal Bestuurlijk Handhavingsoverleg van de Handhavingssamenwerking Noord-Veluwe.
Voorzitter van de Maatschappij voor Handel en Nijverheid, departement Veluwe/Flevoland.
Lid/vice-voorzitter bestuur regio Noord-Veluwe
Bestuurslid IZA
Secretaris Burgemeesterskring Noord-Veluwe
Bron 18-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid CDA-royementscommissie
Lid bestuur Stichting Steunfonds De Essenburgh
Voorzitter stichtingsbestuur De Kubus, Centrum voor Kunst en Cultuur
Lid Raad van Toezicht van Parc Spelderholt
Voorzitter Raad van Toezicht Welzijnszorg te Harderwijk
Plv. gemachtigde naar vergadering van aandeelhouders NUON ENW
Plv. gemachtigde naar vergadering van aandeelhouders Vitens NV
Voorzitter Platform jeugdgezondheidszorg
Lid Jeugdzorgbrigade
TOELICHTING OP DE NEVENFUNCTIES MOET NOG MET DOORKLIKS VERWERKT WORDEN

Dhr. mr. H.G. Vos (CDA) burgemeester gemeente Nuth
Zorgcentrum St. Jozef Meijel Voorzitter Raad van Toezicht
KNWU district Limburg
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
1978-1993 wethouder Maasdriel
1980-1984 docent staatsrecht aan de Bestuursacademie Noord- Brabant
1982-1993 docent privaatrecht aan de Economische school te ’s-Hertogenbosch.
1993-2003 burgemeestersambt gemeente Meijel
2001 waarnemend burgemeester gemeente Sevenum.
2003-2005 burgemeester gemeente Zundert
2005-2006 waarnemend burgemeester gemeente Nederweert
1999-2003 lid hoofdbestuur K.N.W.U. (Koninklijke Nederlandse Wielren Unie) XXXXXXXXXXXXXXXXX
Mw. dr. W.H.Metz (VVD) wethouder gemeente Naarden
Gastonderzoeker bij het Amsterdams Archeologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam (onbetaald)
Voorzitter van de Stichting Vliegmaterieel Schiphol (onbetaald)
Voorzitter van de Stichting Animales (onbetaald)
Vice-voorzitter en secretaris a.i. van de Stichting MoWIC (Monumenten van de West Indische Compagnie), (onbetaald)
Secretaris van de Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie (onbetaald)
Lid van het bestuur van de Stichting Timothy Baker (onbetaald)
Lid van het bestuur van DECARS (Dutch Expertise Centre for Archeological Remote Sensing) (onbetaald)
Eigenaar van het WHM Luchtfotografie, eenmanszaak (onbetaald) 

 
Nevenfuncties wethouder F. H. T. M. van Vugt
Lid kascommissie Stichting Vrienden Naarderheem (tijdelijk, 2 jaar) (onbetaald)
Lid kascommissie Werkgroep Vestingstad Naarden
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

N.E. Joosten bc., VVD burgemeester gemeente NEVENFUNCTIES
Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Ambulancezorg Noord en Oost Gelderland
Onafhankelijk voorzitter van de Welstandcommissie van de gemeenteRenkum enNeder-Betuwe XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gemeente Naarden
Raadsgriffier
drs.M.G.Knibbe=Mw. drs. M.G. Knibbe ()
Raadslid
F.G.W.Overmeer=Dhr. F.G.W. Overmeer (CDA)
P.J.Veldman=Dhr. P.J. Veldman (CDA)
drs.G.L.Broer-Nieuwenhuis=Mw. drs. G.L. Broer-Nieuwenhuis (CDA)
M.J.Adriani=Dhr. M.J. Adriani (D66)
C.J.A.Rapati=Dhr. C.J.A. Rapati (GroenLinks)
W.Jagersma=Dhr. W. Jagersma (GroenLinks)
C.M.Guinťe=Mw. C.M. Guinťe (GroenLinks)
W.E.deVries-Kempes=Mw. W.E. de Vries-Kempes (GroenLinks)
Ch.Beun=Dhr. Ch. Beun (PvdA)
J.W.M.Verheesen=Dhr. J.W.M. Verheesen (PvdA)
L.H.J.Voskuil=Dhr. L.H.J. Voskuil (PvdA)
H.Kranenburg=Dhr. H. Kranenburg (VVD)
J.G.Smeets=Dhr. J.G. Smeets (VVD)
L.C.J.Okhuijsen=Dhr. L.C.J. Okhuijsen (VVD)
R.G.Wagebaert=Dhr. R.G. Wagebaert (VVD)
R.P.vanZijtveld=Dhr. R.P. van Zijtveld (VVD)
M.A.H.vanMeerten-Kok=Mw. M.A.H. van Meerten-Kok (VVD)
Gemeentesecretaris
mr.A.S.Meijer=Dhr. mr. A.S. Meijer ()
Wethouder
F.H.T.M.vanVugt=Dhr. F.H.T.M. van Vugt (CDA)

Gemeente Neder-Betuwe
Raadsgriffier
J.C.Bouwman=Dhr. J.C. Bouwman ()
Raadslid
H.Gerritsen=Dhr. H. Gerritsen (CDA)
ing.H.Tap=Dhr. ing. H. Tap (CDA)
M.J.vanVeen=Dhr. M.J. van Veen (ChristenUnie)
E.Ketellapper-Beek=Mw. E. Ketellapper-Beek (Gemeentebelangen)
M.G.Gunther-vanEck=Mw. M.G. Gunther-van Eck (Gemeentebelangen)
A.Jansen=Dhr. A. Jansen (PvdA)
Dhr. A. Schouten (PvdA)
D.vanZetten=Dhr. D. van Zetten (PvdA)
P.Wit=Dhr. P. Wit (PvdA)
T.A.J.Geurts=Dhr. T.A.J. Geurts (PvdA)
V.M.vanNeerbos=Dhr. V.M. van Neerbos (PvdA)
C.vanTuijl=Dhr. C. van Tuijl (SGP)
G.R.vanLeeuwen=Dhr. G.R. van Leeuwen (SGP)
H.J.Catsburg=Dhr. H.J. Catsburg (SGP)
J.Langenberg=Dhr. J. Langenberg (SGP)
N.vanWolfswinkel=Dhr. N. van Wolfswinkel (SGP)
T.J.deVree=Dhr. T.J. de Vree (SGP)
S.H.R.vanSomeren=Dhr. S.H.R. van Someren (VVD)
T.Geluk=Dhr. T. Geluk (VVD)
Gemeentesecretaris
N.A.deGroot=Dhr. N.A. de Groot ()
Wethouder
H.Willemsen=Dhr. H. Willemsen (CDA)
mr.J.M.Talman-vanderWoude=Mw. mr. J.M. Talman-van der Woude (PvdA)
J.W.Keuken=Dhr. J.W. Keuken (SGP)

Neder-Betuwe, Mw Mr. M.J.F. (Marijke) Verstappen loco-gemeentesecretaris gemeente Neder-Betuwe
NEVENFUNCTIES
Penningmeester IJsclub Nooit-Gedacht Spijk
Penningmeester Mondaccordeonvereniging De Hohnerboys
Spreker op uitvaarten Humanistische Uitvaartbegeleiding
Bron gemeente Neder-Betuwe Sent: Friday,March 06, 2009 10:22 AM
Mevrouw mr. M.J.F (Marijke) Verstappen wordt de nieuwe gemeentesecretaris gemeente Wageningen per 1 oktober 2009
Werkervaring
TNO waarvoor zij enige tijd in Silicon Valley werkte
Zelfstandig interim manager en adviseur in grote gemeenten als Rotterdam, Utrecht en Amsterdam

Wageningen, interim gemeentesecretaris Jaap Diepeveen

Neder-Betuwe, Dhr. N.A. (Nico) de Grootgemeentesecretaris gemeente Neder-Betuwe
NEVENFUNCTIES
Lid commissie bezwaar- en beroepschriften in diverse gemeentes
Bron gemeente Neder-Betuwe Sent: Friday, March 06, 2009 10:22 AM

Neder-Betuwe, dhr. mr. Jan Bouwman, INTERIM RAADSGRIFFIER gemeente Neder-Betuwe
NEVENFUNCTIES
Raadslid Bernheze
Partime docent bestuursacademie Zuid-Nederland BAZN Tilburg
C250809

Mw. mr J.M. Talman-van der Woude Wethouder PVDA en eerste loco- burgemeester
NEVENFUNCTIES

H.J.C. Vreeswijk Wethouder SGP en tweede loco-
Nevenfuncties werden totdat er een vacature voor deze wethouderspost ontstond steeds geweigerd!


H. Willemsen CDA Wethouder en derde loco-burgemeester


Raadsleden

T.A.J. Geurts
()
Raadslid PvdA
nevenfuncties
Directeur Incompany
Voorzitter Futsal vereniging DZV
‘82
Beheerder Kantine verenigingshal De Eng


V.M. van Neerbos Raadslid PvdA
Opgave hoofd- en
Student Radboud Universiteit


A. Schouten Raadslid PvdA
Projectleider TNO
“Karakter van leven”
Lid algemeen bestuur Industrieschap


D. van Zetten Raadslid PvdA
Penmi FNV Bouw FNV afd
Lid gebruikersraad Vicary
Lid deelnemersraad FNV Bouw Ja
2 Lid ontslagcommissie CWI Kamer 1 en 2 Arnhem

ir. P. Wit Raadslid PvdA
Nevenfuncties
Directeur/eigenaar Sygyzy/Peewit ja
Reservist specifieke deskundigheid Ministerie van
Vice-voorzitter IUCON
bestuurslid St. reservaten prezwalski paarden
Bestuurslid Huski National Park
Bestuurslid Davidibo
Adviseur Chimbo


A. Jansen Raadslid PvdA
Nevenfuncties
Interim manager


Burgerlid G.H. van Vuren
Universitair Hoofd Docent Wageningen Universiteit ja
Diaken Voorhof gemeente Kesteren
2 Bestuurslid PvdA afd. Neder-Betuwe


C. van Tuijl Raadslid SGP
Directeur P.C. van Tuijl Kesteren BV ja
Lid provinciaalbestuur SGP-Gelderland

H.J. Catsburg Raadslid SGP
Interim manager Eigen bedrijf
Bestuurslid Kiesvereniging SGP


J.W. Keuken Raadslid SGP
Manager bedrijven Rabobank
Nevenfuncties
Functie Organisatie Betaald
Bestuurslid Ned. Mij Nijverheid & Handel
Bestuurslid NPV (Kringbestuur)
3 Bestuurslid Bouwcommissie kerk


A. van de Pol Raadslid SGP
Controller Vaarkamp BV

Th.J. de Vree Raadslid SGP
Fruitteler Eigen bedrijf

N. van Wolfswinkel Raadslid SGP
CommerciŽle functie Promm Nederland
Lid raad van advies SGP

Burgerraadsleden SGP
De heer J.W. Crum
Opgave hoofd- en
Boomkweker J.W. Crum B.V
Voorzitter Kiesverening De Banier (SGP)
Voorzitter CliŽntenraad De Schutse

De heer J.H. Langenberg
Cultuur technisch medewerker Gebr. De Ronde
2e Voorzitter SGP Kiesvereniging
Secretaris Streekbestuur hervormde mannenvereniging
3 Alg. adjunct Mannenvereniging IJzendoorn

De heer G.R. van Leeuwen
1 Algemeen directeur VCOG Neder-
1 Lid raad van toezicht De Schutse Kesteren

De heer R. van der Meijden (nevenfuncties?)

ing.H. Tap Raadslid CDA
FPU
’er LES ja
Voorzitter college van kerkrentmeesters Nederlands Hervormde Kerk Echteld
Ledenraadslid Rabobank West-Betuwe

H. Gerritsen Raadslid CDA
Beleidsmedewerker Gemeentelijke Overheid
Diaken Hervormde gemeente Hien en Dodewaard
Financieel adviseur Free-lance
Burgerraadsleden CDA
De heer H. van de Bijl
Directeur Yourict

De heer ir. P.J.M. van Boheemen
1 Procesregisseur Convenant Duurzame Gewasbescherming
2 Directeur Van Boheemen Consult BV
1 Statenlid Provinciale Staten Gelderland Ja
2 Voorzitter bestuur Stichting CDA-statenfractie ja
3 Lid raad van Toezicht St. Thuiszorg Midden-Gelderland Ja
4 Lid ledenraad Rabobank West-Betuwe Ja
5 Voorzitter bestuur Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Betuwe

Mevrouw H.J.J. Kuenen-Dorrestijn
1 Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Gemeente Neder-Betuwe
1 Voorzitter St. Welzijn Ouderen v/h Echteld
2 Bestuurslid St. Welzijn Senioren Neder-Betuwe

ing. S.H.R. van Someren Raadslid VVD
ICT infra- en security architect bij Trans Link Systems
1 Architect OV-chipkaart Trans link systems BV


T. Geluk Raadslid VVD
Ondernemer
Bestuurder (25 jaar) van diverse scholen
Bestuurslid van de locale Rabobank en voorzitter van
het CoŲperatiefonds van die zelfde bank, inzetten voor en ten diensten
stellen van het bestuur van onze gemeenschap
1 Ondernemer S-akker wijngaard
1 Voorzitter St. tot steun van het protestants christelijk onderwijs Midden-Betuwe
2 Lid Wijktafel Dodewaard

Burgerraadsleden VVD Mevrouw G.E. Eikelenboom-Hoekstra
1 Secretaris St. Ontmoetingscentrum Ochten
2 Penningemeester St. Vrienden van Elim

De heer A.W. van Luttikhuizen
1 Zelfstandig consultant/interim manager
1 Gastdocent HES
2 Gastdocent Kingston University
3 Lid werkveldcie HES
4 Bestuurslid JCI Betuwe
5 MT-Lid internationaal JCI


M. E. Ketellapper-Beek Raadslid Gemeente Belangen
Geen nevenfuncties

Mw. M.K. Gunther-van Eck Raadslid Gemeente
Geen nevenfuncties
Burgerraadsleden Gemeentebelangen
De heer A. Borsch
Geen nevenfuncties

De heer M.A. Merkestein
Geen nevenfuncties

Mevrouw F.G. Noy
Geen nevenfuncties

De heer P.A. van Schuppen
Geen nevenfuncties

M.J. van Veen Raadslid Christen Unie
1 Lid algemeen bestuur Regio rivierenland
2 Lid algemeen bestuur Lander
Burgerraadsleden ChristenUnie
De heer C. Boer
Commercieel medewerker Van Dijk
1 Secretaris cliŽntenraad Zorgcentrum Sabina van

De heer A.M. van Hal
1 Teamleider Fisher Scientific
1 Voorzitter kiesvereniging

De heer C. van Hattum
1 CoŲrdinator ICT St. thuiszorg Midden-
1 Bestuurslid St. Evangalisatiewerk Dodewaard

De heer P. Sluiter
Geen nevenfuncties

Gemeente Nederlek
Raadsgriffier
drs.T.vanderTorre=Mw. drs. T. van der Torre ()
Raadslid
A.H.Langerak=Dhr. A.H. Langerak (CDA)
C.Barnhoorn=Dhr. C. Barnhoorn (CDA)
T.deHeer=Dhr. T. de Heer (CDA)
J.Schilt=Dhr. J. Schilt (PvdA)
S.Burggraaf=Dhr. S. Burggraaf (PvdA)
W.F.R.Schipper=Dhr. W.F.R. Schipper (PvdA)
mr.C.vanderGraaf=Dhr. mr. C. van der Graaf (PvdA)
E.J.M.Troe=Mw. E.J.M. Troe (PvdA)
D.denBraber=Dhr. D. den Braber (SGP)
M.Both=Dhr. M. Both (SGP)
M.G.Blok=Dhr. M.G. Blok (VVD)
G.Smit-Raggers=Mw. G. Smit - Raggers (VVD)
J.Hofman-Verwoert=Mw. J. Hofman-Verwoert (VVD)
H.M.Tiggelaar=Dhr. H.M. Tiggelaar (Werkgroep '84)
J.C.deKeuning=Dhr. J.C. de Keuning (Werkgroep '84)
Gemeentesecretaris
drs.P.Schouten=Dhr. drs. P. Schouten ()
Wethouder
R.P.A.vandeHaterd=Dhr. R.P.A. van de Haterd (PvdA)
C.J.M.W.Wassenaar=Dhr. C.J.M.W. Wassenaar (VVD)

 

Dhr. Drs. P. Schouten, gemeentesecretaris gemeente Nederlek
NEVENFUNCTIES
Secretaris van de gemeentesecretarissenkring Midden Holland.
Bron gemeente Nederlek Sent: Monday, February 16, 2009 1:34 PM

Mw. drs. T.B.W.M. van der Torre-Eilert,raadsgriffier gemeente Nederlek
NEVENFUNCTIES
Lid programmaraad Vrolek
Lid oudercommissie St. Kinderopvang BijDeHand
Bron gemeente Nederlek 2008

Hr. C. Barnhoorn CDA

Docent Comenius College te Krimpen a/d IJssel

Ambtenaar van de Burgelijke Stand van de gemeente Nederlek

Hr. M.G. Blok

VVD

Geen

Hr. M. Both

SGP

Docent Driestar College in Gouda

Hr. D. den Braber

SGP

Geen

8">

Hr. S. Burggraaf

PvdA

CommerciŽle Ondersteuner Food & Agribusiness Rabobank Nederland

Vrijwilliger Voetbalvereniging Lekkerkerk

10">

Hr. C. van der Graaf

PvdA

Ambtenaar gemeente Capelle a/d IJssel

Docent Hogeschool Rotterdam (Ribacs)

Eigen bureau (V.d.G.- Stedenbouw)

Mw. J. Hofman-Verwoert

VVD

Docente Scheepvaart en Transport College Rotterdam

Hr. Ir. J.C. de Keuning

Werkgroep ‘84

Geen

Hr. A.H. Langerak

CDA

Ambtenaar
gemeente Ridderkerk

16">

Hr. J. Schilt

PvdA

Consul KNVB

17">

Vrijwilliger onderhoud velden VV Lekkerkerk

18">

Hr. W.F.R. Schipper

PvdA

Geen

1

Mw. G. Smit-Raggers

VVD

Geen

Hr. H.M. Tiggelaar

Werkgroep ‘84

Voorzitter Raad van Bestuur Vrolek

Voorzitter ’t Gebouw

Secretaris zweminstructiebad
De Woelwater

Penningmeester gymnastiekvereniging Sparta Krimpen a/d Lek

Mw. E.J.M. Troe

PvdA

Penningmeester Stichting Kinderopvang Nederlek

Hr. J.W.L. van der Vaart

CDA

 

Nevenfuncties commissieleden

Hr. R. Baas

WG’84

Chef logistieke afdeling internationaal handelsbedrijf

Voorzitter stichting jeugdhonk Krimpen aan de Lek

Hr. J. de Jager

Hr. D.H. Jansen

PvdA

Hr. T.J. Ligthart Schenk

SGP

Hr. Th. J.M. Muskens

VVD

Hr. S. de Ruiter

VVD

Voorzitter ANBO Lekkerkerk

Hr. J.L.W. van der Vaart

CDA

Leraar

Hr. C. de Weerd

CDA

3e jaars student Bestuurskunde en Overheidsmanagement op de Haagse Hogeschool te Den Haag. 4 dagen per week werken en 1 dag per week op vrijdag onderwijs. Momenteel werkzaam bij het ISMH, bij de milieudienst in de staf beleid en ondersteuning als kwaliteitsmedewerker

Mw. Drs. P.E. van Westen-Spruijt

CDA

Docente Zadkine,

Educatie VAVO te Capelle aan den IJssel

Ondernemer (RWay Consultancy)

Lid Dagelijks Bestuur Vereniging van leraren in de economisch/maatschappelijke vakken

Mw. M. Wink-Scholte

VVD

Mutatiedatum 13 februari 2007

Nevenfuncties wethouders 2006 – 2010

Wethouder

Openbare betrekkingen / nevenfuncties

Hr. R.P.A. van de Haterd

, wethouder gemeente Nederlek

Bestuurslid algemeen en dagelijks bestuur K5

Voorzitter Kunstadviescommissie Nederlek

Lid bestuurscommissie GGD MH

Voorzitterbestuurscommissie

Bestuurslid RPA (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid)

Lid dagelijks bestuur RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg) Midden Holland

Lid algemeen bestuur RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg) Midden Holland

Voorzitter portefeuillehoudersoverleg InburgeringMidden Holland

Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen Midden Holland

Lid portefeuillehoudersoverleg Zorg Midden Holland

Lid algemeen bestuur OLOVO

Lid dagelijks bestuur OLOVO

Lid bestuur Stichting Onderwijs Primair

Lid portefeuillehoudersoverleg SZ c.s. K5

Bestuurslid Stichting CVV

Lid algemeen bestuur WVS PROMEN

Lid dagelijks bestuur WVS PROMEN

Ambtenaar Burgelijke Stand gemeente Nederlek

Regionaal Zorgberaad Midden Holland

Voorzitter platform Interculturalisatie Midden Holland

Voorzitter bestuurscommissie educatie Midden Holland

Overige nevenfuncties:

Hr. J.M. de Jong

Nevenfuncties ambtshalve:

Lid algemeen bestuur TBK

Lid dagelijks bestuur TBK

Lid Regionaal Economisch Overleg MH + Rijnstreek (REO)

Lid algemeen bestuur Streekarchief

Lid algemeen bestuur Cyclus

Voorzitter Georganiseerd Overleg

Lid portefeuillehoudersoverleg Middelen K5

Secretaris Stichting Beheer Gemeentelijke Eigendommen

Lid algemeen bestuur TBK

Lid dagelijks bestuur TBK

Lid Regionaal Economisch Overleg MH + Rijnstreek (REO)

Lid algemeen bestuur Streekarchief

Overige nevenfuncties:

Mutatiedatum 13 februari 2007

Drs. P. Schouten

Nevenfuncties ambtshalve:

Secretaris van Gemeentesecretarissenkring Midden-Holland

M. Does

J. Berk

Penningmeester RK kerk Lekkerkerk

Secretaris OVM Ouderkerk

Mutatiedatum 13 februari 2007

R.P.A. van de Haterd, wethouder gemeente Nederlek

wethouder

(Neven)functies

Voorzitter Kunstadviescommissie Nederlek

Lid bestuurscommissie GGD MH

voorzitterbestuurscommissie Educatie

Bestuurslid RPA (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid)

Lid dagelijks bestuur RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg) Midden Holland

Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Inburgering

Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen

Lid portefeuillehoudersoverleg Arbeidsvoorziening

Lid portefeuillehoudersoverleg Zorg ISMH (overlegdag Zorg)

Lid algemeen bestuur OLOVO

Lid dagelijks bestuur OLOVO

Lid bestuur Stichting Onderwijs Primair

Lid portefeuillehoudersoverleg SZ c.s. K5

Lid portefeuillehoudersoverleg SZ c.s. K5

Bestuurslid Stichting CVV

Lid algemeen bestuur WVS PROMEN

Lid dagelijks bestuur WVS PROMEN

J.M. de Jong, wethouder gemeente Nederlek

wethouder

(Neven)functies

Lid algemeen bestuur TBK

Lid dagelijks bestuur TBK

Lid Regionaal Economisch Overleg MH + Rijnstreek (REO)

Lid algemeen bestuur Streekarchief

Lid algemeen bestuur Cyclus

Voorzitter Georganiseerd Overleg

Lid portefeuillehoudersoverleg Middelen K5

Secretaris Stichting Beheer Gemeentelijke Eigendommen

Raadsleden:

C. Barnhoorn, raadslid gemeente Nederlek

CDA

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Docent Comenius College te Krimpen a/d IJssel

Ambtenaar van de Burgelijke Stand van de gemeente Nederlek

M.G. Blok, raadslid gemeente Nederlek

VVD

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Geen

M. Both, raadslid gemeente Nederlek

SGP

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Docent Driestar College in Gouda

D. den Braber, raadslid gemeente Nederlek

SGP

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Geen

S. Burggraaf, raadslid gemeente Nederlek

PvdA

Openbare betrekking / Nevenfunctie

CommerciŽle Ondersteuner Food & Agribusiness Rabobank Nederland

Vrijwilliger Voetbalvereniging Lekkerkerk

C. van der Graaf, raadslid gemeente Nederlek

PvdA

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Ambtenaar gemeente Capelle a/d IJssel

Docent Hogeschool Rotterdam (Ribacs)

Eigen bureau (V.d.G.- Stedenbouw)

Mw. J. Hofman-Verwoert, raadslid gemeente Nederlek

VVD

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Docente Scheepvaart en Transport College Rotterdam

Ir. J.C. de Keuning, raadslid gemeente Nederlek

Werkgroep ‘84

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Geen

A.H. Langerak, raadslid gemeente Nederlek

CDA

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Ambtenaar gemeente Ridderkerk

J. Schilt, raadslid gemeente Nederlek

PvdA

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Consul KNVB

Vrijwilliger onderhoud velden VV Lekkerkerk

W.F.R. Schipper, raadslid gemeente Nederlek

PvdA

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Geen

Mw. G. Smit-Raggers, raadslid gemeente Nederlek

VVD

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Geen

H.M. Tiggelaar, raadslid gemeente Nederlek

Werkgroep ‘84

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Voorzitter Raad van Bestuur Vrolek

Voorzitter ’t Gebouw

Secretaris zweminstructiebad De Woelwater

Penningmeester gymnastiekvereniging Sparta Krimpen a/d Lek

Mw. E.J.M. Troe, raadslid gemeente Nederlek

PvdA

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Penningmeester Stichting Kinderopvang Nederlek

Sj. J. Veerman, raadslid gemeente Nederlek

CDA

Voorzitter Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de Krimpenerwaard

Voorzitter Stichting Molenwereld

Voorzitter Muziekvereniging Crescendo Krimpen a/d Lek
Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen Afdeling Zuid-Holland
Bestuurslid Koninklijke Heidemaatschappij Afdeling Zuid-Holland

Voorzitter St. Jumelage Krimpen a/d Lek – Eschenstruth

Voorzitter Stichting cultuurhistorisch overleg Krimpenerwaard

Voorzitter Stichting Historisch Encyclopedie Krimpenerwaard
Voorzitter Stichting Superglobe i.o.

Ambtelijk secretaris agrarische natuur- en landschapsvereniging Den H‚neker

Ambtelijk secretaris stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt

Mw. drs. T.B.W.M. van der Torre-Eilert, raadslid gemeente Nederlek

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Griffier

Lid programmaraad Vrolek

id oudercommissie St. Kinderopvang BijDeHand

Overzicht nevenfuncties commissieleden (geen plv. cie.leden)

R. Baas, commissielid gemeente Nederlek

WG’84

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Chef logistieke afdeling internationaal handelsbedrijf

Voorzitter stichting jeugdhonk Krimpen aan de Lek

J. de Jager, commissielid gemeente Nederlek

SGP

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Geen

D.H. Jansen, commissielid gemeente Nederlek

PvdA

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Geen

T.J. Ligthart Schenk, commissielid gemeente Nederlek

SGP

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Geen

Th. J.M. Muskens, commissielid gemeente Nederlek

VVD

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Geen

S. de Ruiter, commissielid gemeente Nederlek

VVD

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Voorzitter ANBO Lekkerkerk

J.L.W. van der Vaart, commissielid gemeente Nederlek

CDA

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Leraar

C. de Weerd, commissielid gemeente Nederlek

CDA

Openbare betrekking / Nevenfunctie

3e jaars student Bestuurskunde en Overheidsmanagement op de Haagse Hogeschool te Den Haag. 4 dagen per week werken en 1 dag per week op vrijdag onderwijs. Momenteel werkzaam bij het ISMH, bij de milieudienst in de staf beleid en ondersteuning als kwaliteitsmedewerker

Mw. Drs. P.E. van Westen-Spruijt, commissielid gemeente Nederlek

CDA

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Docente Zadkine,

Educatie VAVO te Capelle aan den IJssel

Ondernemer (RWay Consultancy)

Lid Dagelijks Bestuur Vereniging van leraren in de economisch/maatschappelijke vakken

Mw. M. Wink-Scholte, commissielid gemeente Nederlek

VVD

Openbare betrekking / Nevenfunctie

Geen

Gemeente Nederweert
Raadsgriffier
drs.E.G.Schrier=Mw. drs. E.G. Schrier ()
Raadslid
H.J.H.Mackus=Dhr. H.J.H. Mackus (CDA)
H.M.Scheepers=Dhr. H.M. Scheepers (CDA)
H.M.M.vanderPutten=Dhr. H.M.M. van der Putten (CDA)
J.F.N.Verlaek=Dhr. J.F.N. Verlaek (CDA)
E.M.J.Evers-vanDijk=Mw. E.M.J. Evers-van Dijk (CDA)
J.H.M.Tullemans-Geuns=Mw. J.H.M. Tullemans-Geuns (CDA)
H.P.J.Cuijpers=Dhr. H.P.J. Cuijpers (J.A.N.)
M.Vossen=Dhr. M. Vossen (J.A.N.)
M.J.H.Knapen=Dhr. M.J.H. Knapen (J.A.N.)
R.J.E.M.Westerveen=Dhr. R.J.E.M. Westerveen (J.A.N.)
C.P.W.M.Dieteren=Mw. C.P.W.M. Dieteren (J.A.N.)
H.P.G.Vissers=Dhr. H.P.G. Vissers (PvdA)
T.J.M.vanEkerschot=Dhr. T.J.M. van Ekerschot (PvdA)
M.H.M.Frenken-Ras=Mw. M.H.M. Frenken-Ras (PvdA)
M.T.J.Coumans=Dhr. M.T.J. Coumans (VVD)
E.W.Scheepers-Dings=Mw. E.W. Scheepers-Dings (VVD)
H.A.M.Bongers-Pennings=Mw. H.A.M. Bongers-Pennings (VVD)
Gemeentesecretaris
W.M.H.vanGrimbergen=Dhr. W.M.H. van Grimbergen ()
Wethouder
M.J.Jacobs=Dhr. M.J. Jacobs (CDA)
H.M.vandeMortel=Dhr. H.M. van de Mortel (PvdA)
mr.R.C.M.Wernink=Mw. mr. R.C.M. Wernink (VVD)

Gemeente Neerijnen
Raadsgriffier
K.Steenbergen=Dhr. K. Steenbergen ()
Raadslid
E.J.Nieuwenhuizen=Dhr. E.J. Nieuwenhuizen (CDA)
P.J.Scheurwater=Dhr. P.J. Scheurwater (CDA)
W.Bambacht-deJongh=Mw. W. Bambacht-de Jongh (CDA)
C.Nijhoff=Dhr. C. Nijhoff (GBN)
P.vanKuilenburg=Mw. P. van Kuilenburg (GBN)
F.A.Beukers=Dhr. F.A. Beukers (Lijst Beukers)
E.J.vanTellingen=Dhr. E.J. van Tellingen (PvdA)
J.Andriesse=Dhr. J. Andriesse (PvdA)
I.H.C.Winsser=Mw. I.H.C. Winsser (PvdA)
G.J.vanWeelden=Dhr. G.J. van Weelden (SGP)
H.Mulder=Dhr. H. Mulder (SGP)
T.Kool=Dhr. T. Kool (SGP)
A.Overheul=Dhr. A. Overheul (VVD)
L.D.vanLith=Dhr. L.D. van Lith (VVD)
D.T.deZeeuw-Wielders=Mw. D.T. de Zeeuw-Wielders (VVD)
Gemeentesecretaris
P.W.Wanrooij=Dhr. P.W. Wanrooij ()
Wethouder
F.C.M.vanhetHoofd=Dhr. F.C.M. van het Hoofd (CDA)
D.Prosman=Dhr. D. Prosman (SGP)
M.L.P.Sijbers=Mw. M.L.P. Sijbers (VVD)

Neerijnen, Dhr. P.W. (Piet) Wanrooij, gemeentesecretaris gemeente Neerijnen
NEVENFUNCTIES

1. Bestuurder A+O fonds sector gemeenten


2. Bestuurdslid FAMO


3. Redacteur Overheidsmanagement


4. Lid Multicultureel Platform Arnhem


1. Lid werkgeversplatform VGS
Bron gemeente Neerijnen Sent: Wednesday, February 18, 2009 2:14 PM

Neerijnen, dhr. K.G. (Koen) Steenbergen raadsgriffier gemeente Neerijnen
geen bestuurlijke nevenfuncties Bron gemeente Neerijnen 090909


F.C.M. van het Hoofd Wethouder CDA, 1e loco-burgemeester

1. Regio Rivierenland: Portefeuilleberaad Verkeer en Vervoer

2. Regio Rivierenland: Portefeuilleberaad Milieu

3. Regio Rivierenland: Portefeuilleberaad Volksgezondheid en Zorg

4. Regio Rivierenland: Portefeuilleberaad WMO

5. Regio Rivierenland: Portefeuilleberaad Regiotaxi

6. Regio Rivierenland: Portefeuilleberaad Jeugd

7. Provincie: Vervoerberaad

8. Gemeente Neerijnen: voorzitter Monumentencommissie

9. Regionaal portefeuilleoverleg Bibliotheekwerk


Betaalde nevenfuncties:

1. Medewerker NUON
D. Prosman
Wethouder SGP

Plaatsvervanger van wethouder van het Hoofd
2e loco-burgemeester
1e loco-burgemeester Openbare Orde
Onbetaalde nevenfuncties uit hoofde van het wethouderschap:

1. Regio Rivierenland: Portefeuilleberaad Ruimte, Wonen & Water

2. Regio Rivierenland: Portefeuilleberaad Recreatie & Toerisme

3. Lid Taakgroep Rijn/Waal

4. Lid Landinrichtingscommissie Fort Sint Andries

5. Lid herinrichtingscommissie Heesseltsche Uiterwaarden

6. Lid werkgroep Waalweelde

7. Stuurgroep voetveer Varik/Heerewaarden


Betaalde nevenfuncties:

1. Projectleider gemeente Ede

2. Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Rhenen.


font-family:
Mw. M.L.P. Sijbers
Wethouder VVD, 3e loco-burgemeester

Onbetaalde nevenfuncties uit hoofde van het wethouderschap:

1. Regio Rivierenland: lid bestuurscommissie RMC

2. Regio Rivierenland: lid bestuurscommissie StER

3. Regio Rivierenland: lid bestuurscommissie Inkoop

4. Regio Rivierenland: Portefeuilleberaad Onderwijs, Arbeidsmarktbeleid
en Sociale Zaken

5. Regio Rivierenland: Portefeuilleberaad Middelen

6. Regio Rivierenland: Portefeuilleberaad RSP

7. Lid Dagelijks Bestuur LANDER

8. Lid Regionale klankbordgroep StER

9. Lid Algemeen Bestuur van de instelling voor Openbaar Speciaal
Basisonderwijs in de Betuwe


Betaalde nevenfuncties:

1. Commercieel manager Theater Tilburg (politiek verlof)


Nevenfuncties Raadsleden gemeente Neerijnen, versie 7 februari 2008
Mevrouw I. Winsser:
Groepsleerkracht Tiel
Groepsleerkracht Stichting Fluvium (Neerijnen/Geldermalsen)

De heer J. Andriesse:
Bestuurslid van de Koninklijke vereniging Homeopathie Nederland
Directeur en mede-eigenaar van Lingedael Groep BV

De heer E. van Tellingen:
Consulent Actie Programma Lokaal Bestuur (VNG/BKZ)
Voorzitter Stichting 4-Stromenland
Bestuurslid Stichting Stallure
Bestuurslid Stichting Vrienden van de Kerk van Wadenoyen (onbezodligd)

De heer F. Beukers
Bekleedt geen openbare betrekking of andere functie

Mevrouw P. van Kuilenburg:
secretaresse JC Schilderwerken bv
manager Vitaplan

De heer C. Nijhoff:
eigenaar Henjo BV
eigenaar JC Schilderwerken bv
eigenaar Vitaplan bv

De heer L.A.N. van Leeuwen:
Adjunct directeur basisschool

De heer H. Mulder:
Zelfstandig belastingadviseur
Penningmeester NPV Neerijnen
Secretaris Plaatselijke Kruisvereniging
Penningmeester Bewonersvereniging
De heer T. Kool:
Dagelijks Bestuur Waterschap Rivierenland
LTO Noord- Gelderland bestuur Gelderland en Regio voorzitter LTO rivierengebied
Voorzitter NPV Neerijnen
Voorzitter adviesgroep Heeseltsche Uiterwaarden
Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
Mevrouw W. Bambacht- De Jongh:
Bekleedt geen openbare betrekking of andere functie

De heer P. Scheurwater:
Bekleedt geen openbare betrekking of andere functie
De heer A. Overheul:
Bekleedt geen openbare betrekking of andere functie

De heer E. Nieuwenhuizen:
Bekleedt geen openbare betrekking of andere functie

De heer L.D. van Lith:
Tot 15 april 2008 Ambtenaar gemeente Utrechtse Heuvelrug
Per 15 april 2008 ambtenaar gemeente Geldermalsen
Vertegenwoordiger gemeente in het Algemeen bestuur Lander

Gemeente Niedorp
Raadsgriffier
mr.drs.M.Louwe=Dhr. mr. drs. M. Louwe ()
Raadslid
J.C.Geel=Dhr. J.C. Geel (Algemeen Belang)
A.G.Smit-Bakker=Mw. A.G. Smit-Bakker (Algemeen Belang)
H.G.Koomen=Dhr. H.G. Koomen (CDA)
J.P.Glas=Dhr. J.P. Glas (CDA)
M.Smit-Wit=Mw. M. Smit- Wit (CDA)
K.deGroote=Dhr. K. de Groote (Lijst De Grootte)
J.B.Martens=Dhr. J.B. Martens (PvdA)
J.S.C.vanDijk=Dhr. J.S.C. van Dijk (PvdA)
N.Busker=Dhr. N. Busker (PvdA)
T.vanHerwerden=Dhr. T. van Herwerden (PvdA)
A.M.Verdonk=Mw. A.M. Verdonk (PvdA)
J.H.Swaag=Dhr. J.H. Swaag (VVD)
S.J.Schenk=Dhr. S.J. Schenk (VVD)
E.C.Beers=Mw. E.C. Beers (VVD)
G.D.C.deKruijf-Welboren=Mw. G.D.C. de Kruijf-Welboren (VVD)
Gemeentesecretaris
M.J.Pothast=Dhr. M.J. Pothast ()
Wethouder
mr.W.N.Cool=Dhr. mr. W.N. Cool (D66)
P.J.J.Hoogerbrugge=Dhr. P.J.J. Hoogerbrugge (PvdA)
IJ.LBijlstra=Dhr. IJ.L Bijlstra (VVD)

Gemeente Nieuw-Lekkerland
Raadsgriffier
Mw. T. de Wit ()
Raadslid
E.Breedveld=Dhr. E. Breedveld (CDA)
F.Damsteegt=Dhr. F. Damsteegt (ChristenUnie)
P.Meerkerk=Dhr. P. Meerkerk (ChristenUnie)
T.J.W.Janse=Mw. T.J.W. Janse (ChristenUnie)
H.Sok=Dhr. H. Sok (PvdA)
J.P.deJager=Dhr. J.P. de Jager (PvdA)
R.Viergever=Dhr. R. Viergever (PvdA)
R.P.T.vanDieren=Mw. R.P.T. van Dieren (PvdA)
J.C.Hak=Dhr. J.C. Hak (SGP)
P.deGruijter=Dhr. P. de Gruijter (SGP)
ing.B.Swets=Dhr. ing. B. Swets (SGP)
D.C.Laman=Dhr. D.C. Laman (VVD)
Wethouder
A.Hoogendoorn=Dhr. A. Hoogendoorn (ChristenUnie)
F.÷zdere=Dhr. F. ÷zdere (PvdA)

Dhr. C. van Haaren, gemeentesecretaris gemeente Nieuw-Lekkerland

NEVENFUNCTIES

voorzitter van de commissie International Service van de Rotary Club Kinderdijk

Bron gemeente Nieuw-Lekkerland 2008
Gemeentesecretaris Nieuw-Lekkerland ir.J.C.vanGinkel GOG2008

Mw. T.W. (Noortje) Kanters, raadsgriffier gemeente Graafstroom , nevenfuncties ontvangen na teldatum 150109 was nog 24 bron Nienhuis/Leenders (3)
Mw. T.W. (Noortje) Kanters, raadsgriffier gemeente Nieuw-Lekkerland, nevenfuncties ontvangen na teldatum 150109 was nog 23 bron Nienhuis/Leenders (3)
NEVENFUNCTIES
voorzitter buurtvereniging de Vriendenschaar (Middelweg-Nieuw Lekkerland)
lid oudercommissie Gastouderbureau Ziezo (gevestigd in Nieuw-Lekkerland)
Bron gemeente Nieuw-Lekkerland Tuesday, January 27, 2009 5:03 PM

RAADSGRIFFIER VOLGSYSTEEM

Mw. T. de Wit(interim) raadsgriffier gemeente Nieuw-Lekkerland, opgevolgd door Mw. T.W. (Noortje) Kanters, raadsgriffier
111108 Verzoek J. Hop aan gemeente Nieuw-Lekkerland om toezending afschrift opgave (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier
270109 BESLUIT nevenfuncties Mw. T. de Wit worden geweigerd door gemeente Nieuw-Lekkerland! Nevenfuncties Mw. Kanters werden wel toegezonden!

Dit raadslid heeft zijn nevenfuncties WEL opgegeven en ook geen probleem met openbaarheid van zijn nevenfuncties

Dhr. R. ViergeverPvdA raadslid gemeente Nieuw-Lekkerland
Ik heb mijn nevenfunctie (diereninspecteur) gemeld bij mijn hernieuwde aantreden, ditmaal als raadslid op 20 september 2007!
Voorheen was ik wethouder van 1998 tot 2002.
Bron: Info raadslid 24 juli 2008

Overzicht openbare betrekkingen en nevenfuncties leden van de gemeenteraad van Nieuw-Lekkerland.

PvdA 3"> Openbare betrekking: 2"> Nevenfuncties:
R. Viergever Sociaal projectleider Inspecteur dierenbescherming4"> Volkshuisvesting 1"> West-Alblasserwaard(vrijwilliger)
R.P.T. van Dieren Geen Geen
J.P. de Jager Docent VO 3"> Geen
H. Sok 3"> Geen4"> Geen

CU
F. Damsteegt Ambtenaar margin-left:70.8pt;text-indent:35.4pt"> Ministerie van justitie. Geen

T.J.W. Janse-Sleijster Geen4"> Geen
P. Meerkerk 2"> Holcim Betonproducten Geen

SGP
P. de Gruijter Docent VO Lid Kerkenraad Bestuurslid politieke partij
J.C. Hak Geen Geen
B. Swets 2"> Korps landelijke politie- 1"> Geen
diensten
VVD
D.C. Laman 2"> Lid maatschap ps fysiotherapie
CDA
E. Breedveld Geen Geen
Overzicht nevenfuncties wethouders Nieuw-Lekkerland
F. ÷zdere wethouder
A. Hoogendoorn Kwaliteitsmedewerker
Rivas Zorggroep
wethouder

Gerrit Woudenberg

Directie Erfgoedhuis Zuid-Holland

Andries Ponsteen is directeur van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Hij studeerde rechten en muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Daarna was hij staf- en beleidsmedewerker bij de Culturele Raad Overijssel en bij de Provincie Utrecht. Van 1986-1999 was hij directeur van de SNK, tegenwoordig: Unisono, landelijk instituut voor de amateurmuziek te Utrecht. Hij is eindverantwoordelijk voor alle aspecten van het Erfgoedhuis.

Hij vervult enkele bestuurlijke nevenfuncties. Zo is hij oprichter en voorzitter van OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland) en lid van verschillende landelijke commissies op erfgoedterrein.

Boudewijn Boelens is adjunct-directeur en hoofd Monumentenwacht. Hij is o.m. verantwoordelijk voor de financiŽn, personeel en organisatie/Arbo. Voordien was hij werkzaam bij waterleidingbedrijven (o.m. interim-projectmanager, directiesecretaris), in het openbaar bestuur (o.m. wethouder van Delft) en in de public affairs.

Fatih ÷zdere

Wethouder

Andrť Hoogendoorn

Wethouder

Kees van Haaren

Gemeentesecretaris

Partners Het Erfgoedhuis Zuid-Holland werkt samen met tal van instellingen. Een aantal daarvan maakt gebruik van het bureau van het Erfgoedhuis en is op het adres van het Erfgoedhuis gevestigd. Het zijn: Vereniging van Musea in Zuid-Holland

Bestuur

Het bestuur van de VMZH is als volgt samengesteld:
Frans Fox, Belasting & Douane Museum, Rotterdam(voorzitter)
Janine Nauta, Streekmuseum voor de Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, vice voorzitter
Jack Veldman, Archeon, Alphen aan den Rijn, penningmeester
Marijnke de Jong, Panorama Mesdag, Den Haag
Cristan van Emden, Verzetsmuseum Gouda, secretaris
Belle van den Berg, Huygensmuseum Hofwijck, Voorburg

Adviseurs
Jan Anderson, Streekmuseum Jan Anderson, Vlaardingen
Kees Plaisier, consultant Rotterdam
Judith Tegelaers, Erfgoedhuis Zuid-Holland

Kring van Zuid-Hollandse Archivarissen
Het bestuur bestaat uit:
Laurens Priester, gemeentearchivaris van Schiedam, voorzitter 10.0pt">
Floor Geraedts, gemeentearchivaris Leidschendam-Voorburg, secretaris/penningmeester
Harm Jan Luth, gemeentearchivaris van Vlaardingen Tamara van Zwol, consulent archieven bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland, is ambtelijk secretaris. Stichting Oude Hollandse Kerken
Wie zitten er in het bestuur? Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland
Mr. M. Zonnevylle, voorzitter
Burgemeester Gemeente Leiderdorp
mevrouw drs. B.W. Linskens-van de Poel, secretaris
Stichting Oude Hollandse Kerken
Erfgoedhuis Zuid-Holland
P.G.J. Breukink, penningmeester
Directeur Stichting Oude Groninger Kerken
Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen
dr. Ir. C.H. Doevendans
Werkgroep Kerkbouw PKN en verbonden aan TU Eindhoven
Egelantierlaan 1, 5672 XJ Nuenen
mr. G.G. van Hasselt
Park Vronesteyn 41, 2271 HR Voorburg
drs. P.H. Heisterkamp
directeur Stichting Grote Sint Laurenskerk
Koorstraat 4a
1811 GP Alkmaar
H.P.F. Stijnen
secretaris Stichting Lambertuskerk te Raamsdonk
Brederolaan 1
4942 DC Raamsdonkveer

Stichting Geschiedschrijving Holland
Boerderijenstichting Zuid-Holland
De Boerderijenstichting Zuid-Holland is gevestigd op het adres van het Erfgoedhuis. Het EGH verzorgt een beperkt aantal diensten voor de BZH.

Restauratie Opleidingsproject Zuid-West (ROP)
Wie zitten hier in het bestuur?
Restauratie Opleidingsproject bij het Erfgoedhuis Dit project, dat ook elders in Nederland wordt uitgevoerd, is een samenwerkingsverband van onder meer de bouwwereld (restauratiebranche), vakonderwijs en overheden. Het doel is jonge mensen te interesseren voor het restauratieambacht en hen daartoe opleidingsplaatsen te bezorgen bij restauratieprojecten. Het ROP ZW voert het project uit voor de regio Zuidwest, Zeeland en Zuid-Holland. Daarbij werkt het nauw samen met de Zeeuwse zusterorganisatie van het Erfgoedhuis: de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.

Nevenfunctiesbestuurders provincie Zuid-Holland op internet. Bron:Provincie Zuid-Holland 2006. Indien gegevens onjuist zijn en/of indien uaanvullende gegevens heeft laat het de redacteur even weten om de informatie opdeze website zo actueel mogelijk te vermelden in de aanloop naar de provincialeverkiezingen 2011.

Persoonlijkegegevens
J. Franssen,11 juni 1951 teHilversumVerdana;
Commissarisvan de Koningin in de provincie Zuid-Holland
Burgerlijke Staat: Ongehuwd
Kerkelijke gezindte:Nederlands-Hervormd
Kandidaatsexamen Nederlands Recht
3e graads applicatie geschiedenis en staatsinrichting
Mulo-A met wiskunde, HAVO en Pedagogische Academie
Voorzitter Interprovinciaal Overleg (IPO)
Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Regio Randstad
Lid Bestuurlijke Commissie Randstad (BCR)
Voorzitter Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ)
Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
Voorzitter Carnegie Heldenfonds
Vice-voorzitter Nationaal Comitť 4 en 5 mei
Voorzitter Forum - Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
Voorzitter Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO)
Voorzitter Stichting Kennisontwikkeling HBO
Voorzitter Raad van Advies Staatsbosbeheer
Voorzitter RVU Educatieve Omroep
Voorzitter Educom
Voorzitter Raad van AdviesICS (Adviesmaatschappij DeloitteConsultancyvoorhuisvesting, infrastructuur en management)
Voorzitter Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO)
Voorzitter Stuurgroep Bibliotheekvernieuwing
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Mondriaan Onderwijs Groep
Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Zorg enWelzijn (NIZW)
Voorzitter curatorium van de Burgemeesterslezing
Lid Raad van Advies Leidse Onderwijs Instelling
Voorzitter Stichting voortbestaan Synagoge Zwolle
Lid Raad van Toezicht Nederlands Bureau Toerismeen CongressenNederland(NBTC)
Lid Initiatiefgroep Sport en Samenleving
Lid Genootschap Vrienden van de Horeca
Voorzitter Raad van Commissarissen Roosdom Tijhuis BV te Rijssen
Voorzitter Raad van Toezicht Rijndam Revalidatiecentrum
Voorzitter Permanente Commissie van de Beroepsvereniging voorPublicAffairs (BVPA)
Voorzitter begeleidingscommissie herstructurering Halt-sector

Eerderehoofdfuncties
15-07-1994 / 02-05-2000
Burgemeester van Zwolle
Voorzitter Regio IJssel-Vecht
Korpsbeheerder Regiopolitie IJsselland
11-11-1982 / 08-09-1994
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
1982
Lid dagelijks bestuur Gewest Gooi- en Vechtstreek (portefeuilles ruimtelijkeordening, distributie-planologie, verkeer en vervoer)
1977-1982
Wetenschappelijk medewerker Stichting voor Politiek Wetenschappelijk Onderzoekte 's-Gravenhage
1972-1977
Leraar geschiedenis en maatschappijleer middelbare school

Bestuursfuncties in JOVD en VVD, waarondervice-voorzitter politiek hoofdbestuur JOVD (1973-1974)
1974- eind 1976, 1978-1983
Lid en fractievoorzitter gemeenteraad Nederhorst den Berg
1974- eind 1976, 1978-1982
Lid en fractievoorzitter Raad van het Gewest Gooi- en Vechtstreek
1982-1987
Lid Provinciale Staten Noord-Holland
Verschillende functies binnen de Nederlands Hervormde Kerk
1987-1995
Bestuurslid Sint Lucas Ziekenhuis Amsterdam
1995-1996
Lid Commissie Herziening Sturing Afvalstoffen Wetgeving
1995-1996
Lid Commissie Herziening Gebiedsindeling Kamers van Koophandel
1996-1997
Lid Commissie Toelating Numerus Fixus Opleidingen
1991-1997
Voorzitter Raad van Toezicht Algemeen Psychiatrisch Centrum Frederik van Eeden
1997
Lid Nationaal Comitť Anti-racisme
1987-1998
Voorzitter Vereniging tot bescherming van Cultuurmonumenten Bond Heemschut
1997-1999
Voorzitter Stichting Tolerance Unlimited
1992-1999
Voorzitter jury Horeca Markantprijs (Koninklijke Horeca Nederland)
1998-1999
Lid Commissie Administratieve Lasten (commissie Slechte)
1985-2000
(Vice)-voorzitter en lid algemeen/dagelijks bestuur Nationaal Jeugd fonds
1995-2000
(Vice)-voorzitter Nederlands instituut voor locale sport en recreatie
1996-2000
Voorzitter commissie Wedstrijdzaken en accommodatie KNVB
1997-2000
Lid Stuurgroep Bestrijding Voetbalvandalisme
1999-2000
Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten
1995-2000
Voorzitter Paepon (Platform van Aangewezen en Erkende ParticuliereOnderwijsinstellingen in Nederland)
1995-2000
Voorzitter Commissie Vernieuwingsfonds HBO
1995-2000
Voorzitter Jury BVE-2000
1998-2001
Lid Raad van Toezicht NOS
1999-2003
Voorzitter Vrienden van het Dominicanenklooster Zwolle
2000-2001
Voorzitter Commissie Kwartiermakers accreditatie hoger onderwijs
2000-2002
Voorzitter Landelijk Overleg Onderwijskansen
2001-2002
Voorzitter Adviescommissie Opperbevelhebberschap
Voorzitter Commissie Normering Inburgeringsexamen (t/m juni 2004)
Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Orde van
accountants/administratieconsulenten (NOVAA)
Lid Raad van Toezicht Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Erevoorzitter Paepon (Platform van Aangewezen en Erkende ParticuliereOnderwijsinstellingen inNederland)
Erelid van de Koninklijke Vereniging van Leraren in de Lichamelijke Opvoeding
Erelid LC (Nederlands Instituut voor Lokale Sport en Recreatie)
Lid van Verdienste van de VVD-afdeling Nederhorst den Berg
Ton Koot-penning van de Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten BondHeemschut
Beschermheer Koninklijke Harmoniekapel Delft
Zilveren legpenning ANVV

J.E. (Jan-Evert) Keman (PvdA)

(Neven)functies

Fractievoorzitter PvdA
PS lidmaatschap sinds: 20 maart 2003

- directeur Keman Advies&Mediation, interimmanager&conflictbemiddelaar
- docent Haagse Hogeschool (bestuurskunde/overheidsmanagement en integrale
veiligheidskunde)

- lid bezwaarschriftencommissiegemeente Haarlemmermeer
- lid en voorzitter (kamer bouwen en wonen) van de bezwaarschriftencommissie
Leidschendam-Voorburg
- lid Congrespresidium Partij van de Arbeid
- bestuurslid Vereniging Mediators in het Openbaar Bestuur (VMOB)

R.P. (Robbert) Baruch (PvdA)
PS-lidmaatschap sinds: 20 maart 2003

(Neven)functies


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:

- plv. lid statencommissieMobiliteit, Kennis en Economie
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
- plv. lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- plv. lid statencommissie Samenleving
- lid bezwarencommissie AWB
- lid ict gebruikergroep
- voorzitter Regiegroep verkiezingen Provinciale Staten 2007

Beroep:

directeur-eigenaar Baruch / SCPA

Nevenfuncties:

- lid bestuur Stichting OrtNederland, voorzitter
- lid bestuur Goudse Stichting voor Joodse Sociale Arbeid, penningmeester
- Stichting Theater Pierrot Verdana;Verdana;– voorzitterVerdana;
- Raad van Toezicht Stichting Joods Maatschappelijk Werk
- Stichting Bestuursassistentie PvdA ZH, penningmeester
- Lid Raad Leidsch Universiteitsfonds LUF
- plv. lid Permanente Commissie BVPA
- plv. lid van de bezwarencommissie van de Stichting Collectieve Maror-geldenNederland
- Member of the Board of Directors, World ORT Union
- Hoofdbestuur van KolDor: de"Global Executive"

B. (Boudewijn) Bruil (PvdA)
PS-lidmaatschap sinds: 25 april 2003

Beroep:

Beleidsmedewerker Jeugd,Onderwijs en Samenleving (JOS) gemeente Rotterdam

Nevenfuncties:

- HoofdingelandHoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
- Voorzitter Stichting Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel/Krimpenaan den IJssel (OPOCK)

L.A.Callender(PvdA)
PS lidmaatschap sinds: 12 oktober 2005


Beroep:
organisatie-adviseur

Nevenfuncties:
- vrijwilliger bij een kerkelijke organisatie
- vrijwilliger basisschool
- vrijwilliger ADO-Den Haag
- vrijwilliger armoede bestrijding in Suriname en Brazilie
- voorzitter stichting agogische aktiviteiten
- artistiek en commercieeladviseur dansinstitituut
- voorzitter vereniging van Surinamers, Antillianen en Nederlanders"HetKleine Koninkrijk"(onbezoldigd)
- lid ledenraad van een woningbouwcorporatie

B. (Bekir) Cebeci (PvdA)

PS-lidmaatschap sinds: 20 maart2003

Beroep:

invaller van groepsleerkrachtenin het basisonderwijs in Rotterdam

Nevenfuncties:

- voorzitter van de StichtingInformatie en Onderwijs voor Turken
- bestuurslid van TREF (voor tolerante samenleving in Charlois Rotterdam

E. (Edit) Hallensleben (PvdA)

PS lidmaatschap sinds: 13 april1999

Beroep:

- Bestuurder
- freelancer in bestuursadviezen

Nevenfuncties:

- vz Raad van Toezicht Zorg opNoord: 3 gezondheidscentra in Rotterdam- Oost
- Lid raad van toezicht Centrum Educatieve dienstverlening
- voorzitter Klachtencommissie Delta-Bouman
- voorzitter Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten
- voorzitter Opzoomer Mee, Rotterdam
- bestuurslid Paul Nijgh Penning, Rotterdam
- bestuurslid Centrum Lokaal Bestuur van de PvdA
- vrijwilliger in het basisonderwijs
- Lid Jury OSKARs voor vernieuwende initiatieven onderwijskansen

mw. drs. E.E. (Elsbeth) vanHijlckama Vlieg (PvdA)

PS lidmaatschap sinds: 13 april1999

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap:

- lid statencommissieMobiliteit, Kennis en Infrastructuur
- plv. lid Bestuur en Middelen


Beroep:

uitvoerend directeurInternational Federation for Housing and Planning (IFHP)

Nevenfuncties:

- lid Algemeen Bestuur NOVIB
- vice voorzitter bestuur megacities foundation

mw. A.M.I. (Marian)Kuijper-Vrugt (PvdA)

PS lidmaatschap sinds: 19 juni1998

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- plv. lid statencommissieGroen, Water en Milieu
- lid statencommissie Samenleving

Beroep:

- lerares (niet meer werkzaamals zodanig)

Nevenfuncties:

- lid van de Raad vanNoordwijkerhout, fractievoorzitter PvdA

J.J.T.A. (John) van Leeuwen(PvdA)

PS lidmaatschap sinds: 25 april2003

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- lid statencommissieMobiliteit, Kennis en Economie

Beroep:

- proces- en projectmanager bijBouwfonds MAB Ontwikkeling te Delft

Nevenfuncties:

- lid werkgroep Wonen van hetwijkplatform Morgenstond in Den Haag
- lid werkgroep Stad van de PvdA afdeling Den Haag

H.B.R. (Henk) Letschert

(PvdA)

(Neven)functies

PS lidmaatschap sinds: 20 maart2003

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- plv. lid statencommissieRuimte en Wonen
- plv. lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
- lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- lid algemeen bestuur natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen
- lid subcommissie Europa

Beroep:

- Adviseur Internationale enEuropese Zaken , provincie Noord-Brabant

Nevenfuncties:

- lid Adviescommissie EuropeseZaken PvdA Verdana; – 2e Kamer fracti Verdana;e

E. Leupe (PvdA)
PS lidmaatschap sinds: 20 maart 2003

E. (Eric) Leupe

(Neven)functies

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- plv. lid statencommissieMobiliteit, Kennis en Economie
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
- plv. lid statencommissie Samenleving
- lid Commissie voor het Onderzoek van de Rekening
- lid Task Force

Beroep:

- senior adviseur bij Radar,adviesbureau voor sociale vraagstukken

Nevenfuncties:

- plv. voorzitter stichtingopenbaar primair onderwijs Zoetermeer
- voorzitter functiewaarderingscommissie gemeente Zoetermeer
- bestuurslid Erasmus College, Dalton Scholengemeenschap te Zoetermeer

**

ir. M.A. Loose (PvdA)
PS lidmaatschap sinds: 31 maart 2004

M.A. (Martin) Loose

(Neven)functies

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- lid statencommissie Ruimte enWonen
- plv. lid statencommissie Bestuur en Middelen
- lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- plv. lid commissie voor het Onderzoek van de rekening
- lid subcommissie streekplan Rijnmond

Beroep:

- Docent wiskunde, HaagsMontessori Lyceum

Nevenfuncties:

- voorzitter/penningmeesterSuzuki Vereniging Nederland (muziekonderwijs aan jonge
kinderen)

C.A. Nebelstein (PvdA)

PS lidmaatschap sinds: 20 maart2003

C.A. (Chris) Nebelstein

(Neven)functies

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- lid statencommissie Ruimte enWonen
- plv. lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- plv. lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- lid statencommissie Samenleving
- lid bezwarencommissie AWB
- lid van het Algemeen Bestuur Natuur- en recreatieschap Haringvliet

Beroep:

- eigenaar, Nebelsteinorganisatie en advies (adviesbureau op het gebied van ruimtelijke
ordening en overheid)

Nevenfuncties:

- voorzitter PvdA Zuidplasoverleg
- penningmeester PvdA statenfractie
- lid organisatie groep fietstocht N3

mw. H. Noordtzij (PvdA)

PS lidmaatschap sinds: 13 april1999

H. (Hilde) Noordtzij

(Neven)functies


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap

- plv. lid statencommissieRuimte en Wonen
- plv. lid statencommissie Bestuur en Middelen
- lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- lid commissie voor het Onderzoek van de rekening
- plv. lid van het recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg

Beroep
Teamleider Waterkering bij het Hoogheemraadschap van Delfland

R. Ozdemir (PvdA)

R. (Resul) Ozdemir

(Neven)functies

PS lidmaatschap sinds: 20 maart2003

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- lid statencommissieMobiliteit, Kennis en Economie
- lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- plv. lid statencommissie Samenleving

Beroep:

- Trambestuurder HTM

Nevenfuncties:

- Voorzitter Vereniging Elazig

A.J.E. Pool (PvdA)

A.J.E. (Erik) Pool

PS lidmaatschap sinds : 20 maart2003

(Neven)functies

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- plv. voorzitter / lidstatencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- lid statencommissie Samenleving
- Algemeen Bestuur Recreatieschap Midden-Delfland

Beroep:

- Ambtenaar (DG Water, Verkeeren Waterstaat)

Nevenfuncties:

- Directeur / eigenaar PMI BV
- Bestuurslid Stichting Vrienden van Medisch Centrum Reinier de Graaf
- Voorzitter Delftse vrijwilligersprijs Pluim en Veer
- Comitť van aanbeveling inloophuis Delft e.o.

mw. M.M. Romeijn-van Gameren(PvdA)
PS lidmaatschap sinds: 20 maart 2003

M.M. (Monique) Romeijn-vanGameren

(Neven)functies

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- plv. lid statencommissieBestuur en Middelen
- voorzitter statencommissie Samenleving
- lid algemeen bestuur natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard
- plv. lid statencommissie Ruimte en Wonen

Beroep:

- Hoofd beleid&projecten,sector werk, inkomen en zorg, cluster publiekszaken, gemeente
Delft

mw. C.D.M. Verdel (PvdA)
PS-lidmaatschap sinds: 22 juni 2005

mw. C.D.M. (Kirsten) Verdel

(Neven)functies

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap:

- lid statencommissie Ruimte enWonen
- lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- plv. lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- plv. lid statencommissie Samenleving
- lid subcommissie streekplan Rijnmond

Nevenfuncties:

- beleidsmedewerker bij hetMinisterie van Binnenlandse Zaken
- lid van de ledenraad van Llink

De afdeling VVD provincie zuidHolland.

mw. A.M. van Ginkel-de Graaf(VVD)
PS- lidmaatschap sinds : 20 maart 2003


Functies voortvloeienduit het statenlidmaatschap:
- lid statencommissie Samenleving
- plv. lid algemeen bestuur natuur en recreatieschap Krimpenerwaard
- lid bezwarencommissie - Awb
- lid ict klankbordgroep


Beroep:


Nevenfuncties:
- lid bestuur ondercentrale VVD
- lid bestuur afdeling Vlist VVD
- lid spreekuur statenleden Krimpenerwaard

M. van der Sloot (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 20 maart 2003


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap
- lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie


Beroep:
senior adviseur Arcadis


Nevenfuncties:
vice-voorzitteronderafdeling VVD Prins Alexander Rotterdam
lid voorbereidingscommissie Masterclass VVD Rotterdam
lid VNO-NCW

mw. C.A. Huigen-van Boven (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 18 april 1995


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
- lid statencommissie Ruimte en Wonen
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
- plv. lid Commissie voor het Onderzoek van de Rekening


Beroep:
------


Nevenfuncties:
lid VVD partijcommissie Senioren

mr. F.W. van der Dussen (VVD)
Fractievoorzitter VVD


PS lidmaatschap sinds: 18 april 1995


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
- lid Algemene Vergadering IPO

Beroep:
Raadsgriffier gemeente Waddinxveen.


Nevenfuncties:


mw. M.C. Groenewegen- Weerman (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 18 april 1995


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
- lid statencommissie Ruimte en Wonen
- lid algemeen bestuur recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg
- lid subcommissie streekplan Rijnmond


Beroep:
geen


Nevenfuncties:
Lid EBB Donatiefonds
Lid comitť van Aanbeveling DroogbokJan Blanken te Hellevoetsluis
lid fractiebestuur VVD statenfractie ZH, penningmeester

H. van Ginkel (VVD)
PS-lidmaatschap sinds: 20 maart 2003


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
- lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- lid statencommissie Samenleving


Beroep:
Beleidsmedewerker bij de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland op hetgebied van nationale en Europese Zaken


Nevenfuncties:

ir. J.J. Helder (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 18 april 1995


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
-lid / plv. voorzitter statencommissie Ruimte en Wonen
-lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- lid subcommissie Europa


Beroep:
Bestuurder


Nevenfuncties:
voorzitter Federatie Particulier Grondbezit (sinds 1-6-2003)
voorzitter Raad van Toezicht Rabobank Rijn en Woude (sinds 1989)
lid bezwarencommissie Waterschap Rijnland (sinds 1-1-2005)
lid Raad van Commissarissen Waterleidingbedrijf Hydron (per 1-1-2004)

mr. H.B. Hieltjes (VVD)
PS-lidmaatschap sinds: 18 april 1995


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
- plv. lid Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
- voorzitter Task Force

Beroep:
Afdelingshoofd bij de Directie Directe Belastingen van het Ministerie vanFinanciŽn


Nevenfuncties:

drs. A.C.H. Kuntze (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 31 mei 1996


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap
- voorzitter statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- lid Presidium
- plv. lid algemeen bestuur wegschap Tunnel Dordtse Kil


Beroep:
Directeur regio Zuid Voedsel&Waren Autoriteit

H.J.J. Bruning (VVD)
PS Verdana;–lidmaatschap s inds: 13 april 1999


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
- plv. lid statencommissie Bestuur en Middelen
- lid statencommissie Samenleving


Beroep:


Nevenfuncties:
Directeur Brunex Beheer B.V., Den Haag
Voorzitter Raad van Commissarissen Haag Wonen, Den Haag
Bestuurslid Stichting Theater aan het Spui, Den Haag
Voorzitter Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Plaza Leonardoda Vinci, Scheveningen
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Adviesbureau Seinpost B.V. teArnhem

mr.drs. A.C.M. van Eekhout (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 20 maart 2003


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
- plv. lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- lid Commissie voor het Onderzoek van de Rekening
- lid bezwarencommissie AWB
- lid algemeen bestuur Wegschap Dordtse Kil
- lid algemeen bestuur natuur- en recreatieschap Hollandsche Biesbosch


Beroep:
Consultant

Nevenfuncties:
Lid Raad van Beheer zwembadencomplex"De Hoge Devel", Zwijndrecht
Voorzitter E.C.C. (Vereniging Economisch Culturele Club) Dordrecht

J. de Groot (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 29 maart 2006


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
- plv. lid statencommissie Ruimte en Wonen
- lid /plv. voorzitter statencommissie Groen, Water en Milieu

Beroep:
zonder


Nevenfuncties:
- Voorzitter St. Veepro (Vee export promotie organisatie)
- Voorzitter"St. Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt"
- Voorzitter Fokveedag/Boerenlandfeest te Hoornaar
- bestuurslid Rabo Alblasserwaard Noord en Oost
- bestuurslid KNHM afdeling Zuid-Holland

J.J.Wiegman (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 13 april 1999


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap
- lid statencommissie Groen, Water en Milieu


Beroep:
Hoofd EGC politie Rotterdam-Rijnmond

R.E. Waterman (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 7 juni 1978


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap
- lid statencommissie Ruimte en Wonen
- lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- plv. lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- 2e plv. voorzitter Provinciale Staten
- lid subcommissie streekplan Rijnmond


Beroep:

Nevenfuncties:
senior adviseur Ministerie V&W
senior adviseur Ministerie EZ
senior adviseur Ministerie Vrom
senior adviseur Havenbedrijf Rotterdam
senior adviseur DS+V Rotterdam
senior adviseur WL/Delft Hydraulics
senior adviseur TNO-NITG
senior adviseur Geo Delft
Gastdocent 6 universitaire instelleningen
Directeur Data Transmissie

mw. J.J. Volmuller (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 13 april 1999


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap
- lid statencommissie Ruimte en Wonen
- lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- plv. lid Presidium
- lid bezwarencommissie AWB Verdana;Verdana;– voorzitter (algemeen) bezwarencommissie AWBVerdana;
- plv. lid algemeen bestuur Natuur- en Recreatie Haringvliet
- secretaris fractie


Beroep:
-----

mw. C.W.P.M. Roemers- de Jong(VVD)
PS lidmaatschap sinds: 18 april 1995


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
-lid / plv. voorzitter statencommissie Samenleving


Beroep:
Interim manager


Nevenfuncties:
- lid Raad van Toezicht Spectrum, verzorgings- en verpleegtehuizen
- voorzitter Stichting Openbaar Onderwijs Dordrecht

J.E. Waalring (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 31 maart 2004


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
- lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- lid statencommissie Samenleving


Beroep:
beleidsmedewerker gemeente Den Haag, dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn

Nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Ondersteuning Welzijn en Volksgezondheid Suriname
Lid platform ter ondersteuning van de democratie Suriname Nieuw FrontNederland
bestuurslid loge Vincent la Chapelle, onder het Grootoosten der Nederlanden

ir. E.H. Schuringa mba (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 20 maart 2003


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
-plv. lid statencommissie Samenleving
- lid commissie voor het Onderzoek van de rekening
- lid subcommissie Europa


Beroep:
organisatieadviseur openbare verlichting


Nevenfuncties:
- burgerlid deelraadsfractie Kralingen-Crooswijk (gemeente Rotterdam)
- penningmeester Nederlands Natuurkundig Geneeskundig Congres
- adviseur succesvolle allochtone ondernemer

mr. F.W. van der Dussen (VVD)
Fractievoorzitter VVD
PS lidmaatschap sinds: 18 april 1995

F.W. (Frederik) van der Dussen

(Neven)functies


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
- lid Algemene Vergadering IPO

Beroep:
Raadsgriffier gemeente Waddinxveen.

H.J.J. Bruning (VVD)
PS Verdana;–lidmaatschap sinds: 13 april 199


H.J.J. (Bert) Bruning
Tortellaan 4
2566 CH Den Haag

(Neven)functies


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
- plv. lid statencommissie Bestuur en Middelen
- lid statencommissie Samenleving


Beroep:


Nevenfuncties:
Directeur Brunex Beheer B.V., Den Haag
Voorzitter Raad van Commissarissen Haag Wonen, Den Haag
Bestuurslid Stichting Theater aan het Spui, Den Haag
Voorzitter Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Plaza Leonardoda Vinci, Scheveningen
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Adviesbureau Seinpost B.V. teArnhem

mr.drs. A.C.M. van Eekhout (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 20 maart 2003


A.C.M. (Arnold) van Eekhout

(Neven)functies


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
- plv. lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- lid Commissie voor het Onderzoek van de Rekening
- lid bezwarencommissie AWB
- lid algemeen bestuur Wegschap Dordtse Kil
- lid algemeen bestuur natuur- en recreatieschap Hollandsche Biesbosch


Beroep:
Consultant

Nevenfuncties:
Lid Raad van Beheer zwembadencomplex"De Hoge Devel", Zwijndrecht
Voorzitter E.C.C. (Vereniging Economisch Culturele Club) Dordrecht

mw.A.M. van Ginkel-de Graaf(VVD)
PS- lidmaatschap sinds : 20 maart 2003

Mw. A.M (Ank) van Ginkel - deGraaf

(Neven)functies


Functies voortvloeienduit het statenlidmaatschap:
- lid statencommissie Samenleving
- plv. lid algemeen bestuur natuur en recreatieschap Krimpenerwaard
- lid bezwarencommissie - Awb
- lid ict klankbordgroep


Beroep:


Nevenfuncties:
- lid bestuur ondercentrale VVD
- lid bestuur afdeling Vlist VVD
- lid spreekuur statenleden Krimpenerwaard

H. van Ginkel (VVD)
PS-lidmaatschap sinds: 20 maart 2003

H. (Henk) van Ginkel

(Neven)functies


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
- lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- lid statencommissie Samenleving


Beroep:
Beleidsmedewerker bij de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland op hetgebied van nationale en Europese Zaken

mw. M.C. Groenewegen- Weerman(VVD)
PS lidmaatschap sinds: 18 april 1995

Mw. M.C. (Marijke)Groenewegen-Weerman

(Neven)functies


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
- lid statencommissie Ruimte en Wonen
- lid algemeen bestuur recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg
- lid subcommissie streekplan Rijnmond


Beroep:
geen


Nevenfuncties:
Lid EBB Donatiefonds
Lid comitť van Aanbeveling DroogbokJan Blanken te Hellevoetsluis
lid fractiebestuur VVD statenfractie ZH, penningmeester

J. de Groot (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 29 maart 2006


H.J. (Henk) Velthoen

(neven)functies


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
- plv. lid statencommissie Ruimte en Wonen
- lid /plv. voorzitter statencommissie Groen, Water en Milieu

Beroep:
zonder


Nevenfuncties:
- Voorzitter St. Veepro (Vee export promotie organisatie)
- Voorzitter"St. Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt"
- Voorzitter Fokveedag/Boerenlandfeest te Hoornaar
- bestuurslid Rabo Alblasserwaard Noord en Oost
- bestuurslid KNHM afdeling Zuid-Holland

ir. J.J. Helder (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 18 april 1995

J.J. (Jan) Helder


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
-lid / plv. voorzitter statencommissie Ruimte en Wonen
-lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- lid subcommissie Europa


Beroep:
Bestuurder


Nevenfuncties:
voorzitter Federatie Particulier Grondbezit (sinds 1-6-2003)
voorzitter Raad van Toezicht Rabobank Rijn en Woude (sinds 1989)
lid bezwarencommissie Waterschap Rijnland (sinds 1-1-2005)
lid Raad van Commissarissen Waterleidingbedrijf Hydron (per 1-1-2004)

mr. H.B. Hieltjes (VVD)
PS-lidmaatschap sinds: 18 april 1995


H.B. (Huub) Hieltjes


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
- plv. lid Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
- voorzitter Task Force

Beroep:
Afdelingshoofd bij de Directie Directe Belastingen van het Ministerie vanFinanciŽn

mw. C.A. Huigen-van Boven (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 18 april 1995


Mw. C.A. (Cock) Huigen-van Boven

(Neven)functies


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
- lid statencommissie Ruimte en Wonen
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
- plv. lid Commissie voor het Onderzoek van de Rekening


Beroep:
------


Nevenfuncties:
lid VVD partijcommissie Senioren

drs. A.C.H. Kuntze (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 31 mei 1996

A.C.H. (Albert) Kuntze


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap
- voorzitter statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- lid Presidium
- plv. lid algemeen bestuur wegschap Tunnel Dordtse Kil


Beroep:
Directeur regio Zuid Voedsel&Waren Autoriteit

mw. C.W.P.M. Roemers- de Jong(VVD)
PS lidmaatschap sinds: 18 april 1995

Mw. C.W.P.M. (Liane) Roemers-deJong

(Neven)functies


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
-lid / plv. voorzitter statencommissie Samenleving


Beroep:
Interim manager


Nevenfuncties:
- lid Raad van Toezicht Spectrum, verzorgings- en verpleegtehuizen
- voorzitter Stichting Openbaar Onderwijs Dordrecht


ir. E.H. Schuringa mba (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 20 maart 2003

E.H. (Eduard) Schuringa


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
-plv. lid statencommissie Samenleving
- lid commissie voor het Onderzoek van de rekening
- lid subcommissie Europa


Beroep:
organisatieadviseur openbare verlichting


Nevenfuncties:
- burgerlid deelraadsfractie Kralingen-Crooswijk (gemeente Rotterdam)
- penningmeester Nederlands Natuurkundig Geneeskundig Congres
- adviseur succesvolle allochtone ondernemer

M. van der Sloot (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 20 maart 2003

M. (Marco) van der Sloot

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap
- lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie


Beroep:
senior adviseur Arcadis


Nevenfuncties:
vice-voorzitteronderafdeling VVD Prins Alexander Rotterdam
lid voorbereidingscommissie Masterclass VVD Rotterdam
lid VNO-NCW

mw. J.J. Volmuller (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 13 april 1999

Mw. J.J. (Julie) Volmuller


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap
- lid statencommissie Ruimte en Wonen
- lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- plv. lid Presidium
- lid bezwarencommissie AWB Verdana;Verdana;– voorzitVerdana;ter (algemeen) bezwarencommissie AWB
- plv. lid algemeen bestuur Natuur- en Recreatie Haringvliet
- secretaris fractie


Beroep:
-----

J.E. Waalring (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 31 maart 2004


J. E. (John) Waalring
Karekiet 53


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
- lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- lid statencommissie Samenleving


Beroep:

R.E. Waterman (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 7 juni 1978


R.E. (Ronald) Waterman
Prof. Evertslaan 122

(Neven)functies


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap
- lid statencommissie Ruimte en Wonen
- lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- plv. lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- 2e plv. voorzitter Provinciale Staten
- lid subcommissie streekplan Rijnmond


Beroep:

Nevenfuncties:
senior adviseur Ministerie V&W
senior adviseur Ministerie EZ
senior adviseur Ministerie Vrom
senior adviseur Havenbedrijf Rotterdam
senior adviseur DS+V Rotterdam
senior adviseur WL/Delft Hydraulics
senior adviseur TNO-NITG
senior adviseur Geo Delft
Gastdocent 6 universitaire instelleningen
Directeur Data Transmissie
beleidsmedewerker gemeente Den Haag, dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn

Nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Ondersteuning Welzijn en Volksgezondheid Suriname
Lid platform ter ondersteuning van de democratie Suriname Nieuw FrontNederland
bestuurslid loge Vincent la Chapelle, onder het Grootoosten der Nederlanden

J.J.Wiegman (VVD)
PS lidmaatschap sinds: 13 april 1999

J.J. (Jos) Wiegman
Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap
- lid statencommissie Groen, Water en Milieu


Beroep:
Hoofd EGC politie Rotterdam-Rijnmond

drs. J.J.A.H. Klein Breteler(CDA)
Fractievoorzitter CDA

J.J.A.H. (Hans) Klein Breteler(fractievoorzitter)

(Neven)functies

PS-lidmaatschap sinds: 13april 1999

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap:

- lid statencommissie Bestuuren Middelen
- plv. lid statencommissie Samenleving
- lid Presidium
- 1e plv. voorzitter Provinciale Staten
- lid v.d. organisatie Holland-maand
- lid subcommissie Europa
- lid Algemene Vergadering IPO
- voorzitter Commissie Rechtspositie Statenleden (IPO)

Beroep:

- Bestuurder StichtingZorginstellingen Pieter van Foreest, Delft

Nevenfuncties:

- voorzitter Regionalecommissie gezondheidszorg, regio nieuwe waterweg noord
- lid bestuur van PGGM, Zeist
- voorzitter stichting sociale voorzieningen cao-z
- voorzitter stichting international healthcare program, utrecht
- penningmeester stichting kinderopvang fonds verpleeg- en verzorgingshuizen

- voorzitter CDA fractie Provinciale Staten Zuid-Holland
- lid ledenraad RABO bank, Midden Westland
- bestuurslid Stichting Administratiekantoor JWM Gardien Holding Wateringen
- Bestuurslid Molenstichting, Wateringen
- Voorzitter Landelijke Vereniging voor Ent-administratie, Bunnik
- plv. lid landelijke geschillencommissie arbodiensten BOA, Den Haag
- lid scheidsgerecht voor het ziekenhuiswezen, Utrecht
- voorzitter Stichting NOVO, Delft

A.J. den Besten (CDA)
PS-lidmaatschap sinds: 20 maart 2003

A.J. (Ad) den Besten

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap:

- lid statencommissie Ruimteen Wonen
- plv lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- plv. lid statencommissie Samenleving

Beroep:

directeur RDC-ZH van de SOW
voorzitter Rode Kruis Sliedrecht
Voorzitter SKV Merwede
lid bestuur Scholengemeenschap De Grienden Sliedrecht

A.C.B. van Dam (CDA)
PS-lidmaatschap sinds: 12 november 2003

A.C.B. (Anton) van Dam

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap:

- plv. lid statencommissieRuimte en Wonen
- plv. lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- lid statencommissie Samenleving

Beroep

- gemeente-ambtenaar Den Haag

drs. J.J. Demoed (CDA)
PS-lidmaatschap sinds: 17 oktober 2001

J.J. (Hans) Dťmoed

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap:

- voorzitter statencommissieRuimte en Wonen
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
- plv. lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- plv. lid Presidium
- lid bezwarencommissie-AWB
- plv. lid algemeen bestuur Recreatieschap Rottemeren
- plv. lid algemeen bestuur wegschap Dordtse Kil
- voorzitter subcommissie streekplan Rijnmond

Beroep:

Hfd. afdeling Wonen en Milieu,gemeente Alkemade

Nevenfuncties:

- voorzitter cie. bedenkingendeelgemeente Delfshaven
- lid cie. bezwaarschriften gemeente Castricum
- voorzitter cie. bezwaarschriften gemeente Nijkerk
- lid cie. bezwaarschriften gemeente Aalsmeer
- lid Raad van Toezicht HaBeKo Wonen
- bestuurslid Stichting Jong Perspectief Zoetermeer e.o.

W. Dijkstra (CDA)
PS lidmaatschap sinds: 13 april 1999


W. (Wiebrand) Dijkstra

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- plv. lid statencommissieBestuur en Middelen
- lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- lid statencommissie Samenleving
- lid bezwarencommissie AWB

Beroep:

Gepensioneerd

M.B. de Haas (CDA)
PS lidmaatschap sinds: 20 maart 2003

mr. drs.M.B. (Martijn) de Haas
Admiraliteitskade 22-k

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap:

- lid statencommissieMobiliteit, Kennis en Economie
- plv. lid statencommissie Samenleving
- ondervoorzitter bezwarencommissie AWB

Beroep:

vermogensadviseur RobecoDirect

Nevenfuncties:

- docent modulebedrijfseconomie/bedrijfsadministratie en Economie, Marketing&
Consumentengedrag voor het staatsexamen voor makelaars (SVM) bijMorel Makelaars
Instituut
- voorzitter Mont Blanc commmissie (verenigingsontwikkeling) CDJA
- lid Financiele commissie CDA
- lid commissie Nieuwe Kiesstelsel CDA

W. de Jong (CDA)

W. (Wilbert) de Jong

(Neven)functies

PS lidmaatschap sinds: 26januari 2005

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap:

- plv. lid statencommissieRuimte en Wonen
- lid statencommissie Groen, Water en Milieu

Beroep:

Hoofd binnendienst UnivťLeksprong
(o.b.m. Leerbroek e.o. B.A.) / FDL B.V.

Nevenfuncties:

-secretaris College vanKerkrentmeesters Hervormde gemeente Meerkerk
-Scriba Kerkenraad Hervormde gemeente Meerkerk
-preses breed moderamen Hervormde classis Gorinchem en de Protestantse Kerkin Nederland
-voorzitter Stichting Christelijke bibliotheek Meerkerk
-voorzitter Stichting Vrienden van Historisch Meerkerk
-lid raad van Toezicht Stichting Woon- en Zorgcentrum Open Vensters Ameide

ing. J.A. Klein (CDA)

J.A. (Hans) Klein

PS lidmaatschap sinds: 15 juni1989

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap:

- lid statencommissie Ruimteen Wonen
- lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- plv. lid statencommissie Bestuur en Middelen
- plv. lid Commissie voor het Onderzoek van de Rekening
- lid algemeen bestuur wegschap Dordtse Kil

Beroep:

J. Klein (CDA)

J. (Jaap) Klein

(Neven)functies

PS lidmaatschap sinds: 20maart 2003

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap:

- plv. lid statencommissieBestuur en Middelen
- lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- plv. lid statencommissie Samenleving
- lid bezwarencommissie Awb

Beroep:

- Koster

Nevenfuncties

- lid Dagelijks BestuurSchieland
- voorzitter CDA overleg 5 fracties rondom de Zuidplaspolder
- lid Klankbordgroep Hollandse IJssel
- lid Kom in de Kas Zuidplaspolder
- bestuurslid stichting kavelruil

- kwartiermaker Drechtsteden
- Directeur K+K Consulting B.V.

Nevenfuncties:

- vice-voorzitter BestuurStichting Uitvoeringsplan Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
- lid werkgroep Behoud gemaal Sliedrecht (Regionale Gemalenstichting)
- lid comitť van aanbeveling verplaatsing boerderij Gijbelandse DijkBleskensgraaf

mw. M.E.H. Koop (CDA)

M.E.H. (Manita) Koop

PS lidmaatschap sinds: 20maart 2003

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap:

- lid statencommissieMobiliteit, Kennis en Economie
- plv. lid statencommissie Bestuur en Middelen

Beroep:

- Directeur bureau Koop&Koot, Delft
- Consultant voor Mercury Urval

Nevenfuncties:

- Lid cie Partijvernieuwing
- Bestuurslid stichting welzijnsfonds willem fels
- adviseur landelijk bestuur CDA V
- lid partijcongres
- lid Rotary Club Delft
- bestuurslid van de stichting Stedenband Delft-Mamelodi/Tshwane.

P.A.W. Lamers (CDA)

P.A.W. (Peter) Lamers

PS lidmaatschap sinds: 17januari 2001

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- plv. lid statencommissieRuimte en Wonen
- lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- lid statencommissie Samenleving
- lid algemeen bestuur recreatieschap Rottemeren
- lid fractiebestuur
- lid subcommissie streekplan Rijnmond
- plv. lid Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer

Beroep:

- Rijksambtenaar,ministerie van FinanciŽnVerdana;
- Tijdelijk uitgeleend als voorlichter aan de Operatie Jong, eeninterdepartementaal project
(VWS,OCW,BZK, SZW, VROM en Justitie)

Nevenfuncties:

- lid H.A. Brokkingstichting
- lid bestuur Rotterdamse Vereniging voor RK Onderwijs
- vz CDA Feijenoord
- diverse functies binnen het CDA


E.J. de Lanoy (CDA)

E.J. (Edward) de Lanoy

(Neven)functies

PS lidmaatschap sinds: 20maart 2003

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- plv. lid statencommissieMobiliteit, Kennis en Economie
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
- lid commissie voor het Onderzoek van de rekening
- lid Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer

Beroep:

- Luitenant-kolonel van deKoninklijke Luchtmacht

Nevenfuncties:

- voorzitter provinciaalcampagneteam CDA Zuid-Holland


J.G. Potharst (CDA)

J.G. (Jan) Potharst

(Neven)functies

PS lidmaatschap sinds: 21februari 2001

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- lid statencommissie Ruimteen Wonen
- plv. lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- lid statencommissie Samenleving
- plv. lid algemeen bestuur natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen

Beroep:

- geen, behalve denevenfuncties (directeur van een B.V.)

Nevenfuncties:

- voorzitter van de StichtingEvenementen Gouda
- secretaris Stichting Schouwburgcomplex Gouda
- bestuurslid Historische Vereniging"Die Goude"
- lid beraad stadsrand Gouda Verdana;Verdana;– KrimpenerwaardVerdana;
- directeur van J.G. Potharst Beheer b.v.
- voorzitter van de Raad van Advies Stichting Marketing Gouda

ir. M.J.J. Santbergen (CDA)

M.J.J. (Michel) Santbergen

PS lidmaatschap sind: 20 maart2003

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- lid statencommissie Ruimteen Wonen
- plv. lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- plv. lid statencommissie Bestuur en Middelen
- lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- lid subcommissie streekplan Rijnmond
- lid ict gebruikergroep

Beroep:

Raadgevend Ingenieur op degebieden van : bouwfysica, akoestiek en trillingstechniek

Nevenfuncties:

- lid van het AB van hetstadsgewest Haaglanden
- bestuurslid van de Stichting Stadion Ontwikkeling (t.b.v. bouw stadion ADODen Haag)

- lid van de raad van advies (RvA) van de Nederlandse StichtingGeluidshinder (NSG)

- voorzitter van de Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag
- lid KIVI
- lid NAG
- lid bestuurdersvereniging CDA
- voorzitter van de Stichting Historische Scheepswerf Scheveningen
- lid van de Stichtingsraad (commissaris) van de Stichting Selam NetwerkNederland

- lid van het bestuur van Don Bosco te Rijswijk (onbezoldigd

R.L.J.M Scheerder (CDA)

R.L.J.M. (Rob) Scheerder

PS lidmaatschap sinds: 20maart 2003

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- plv. lid statencommissieRuimte en Wonen
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
- lid subcommissie Europa
- lid Task Force

Beroep:

- Voorzitter College BouwZorginstellingen
- Voorzitter Commissie Zorg / CBZ
- Voorzitter Commissie Ziekenhuizen / CBZ

Nevenfuncties:

- professioneel dagvoorzitterEuroforum, SBO, EBS, Medilex, Vermande/SDU
- lid Raad van Toezicht Zorggroep Florence
- lid Raad van Commissarissen Staedion Den Haag
- Oudervoorzitter College der Regenten RKWO (Vacatureregeling)
- lid Commissie Evaluatie wetgeving van ZON/MW (Vacatureregeling)

mw. W. Taal-van den Hoek (CDA)

W. (Hermine)Taal-van den Hoek

(Neven)functies

PS lidmaatschap sinds: 13april 1999

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- lid statencommissie Ruimteen Wonen
- plv. lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie

Beroep:

Direkteur Taal PublicRelations

Nevenfuncties:

- voorzitter beroep- enbezwarencommissie gemeente Den Haag
- voorzitter klachtencommissie HTM
- voorzitter beroep- en bezwarencommissie gemeente Bergschenhoek
- voorzitter begeleidingscommissie Hubertustunnel, Den Haag
- voorzitter begeleidingscommissie deelprojecten Randstadrail
- lid beroep en bezwarencommissie Delfland
- lid klankbordgroep Sociale Zaken, Den Haag
- lid beroep- en bezwarencommissie Rijnland
- lid bestuur stichting wetenschappelijk onderzoek/onderwijs/ SWOOG, Tilburg

- lid Raad van Toezicht Stichting Doe een Wens
- redacteur tijdschrift zorg en financiering
- gastdocent universiteiten, hogescholen
- columnist maandblad bestuurders Zorg ZM
- publicist zorg en financiering

J.G.P. Verbeek (CDA)

J.G.P. (Koos) Verbeek

(Neven)functies

PS lidmaatschap sinds: 18september 2002

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- lid statencommissieMobiliteit, Kennis en Economie
- plv. lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- lid recreatieschap Midden-Delfland

Beroep:

Adviseur tuinbouw management

Nevenfuncties

- Hoogheemraad (Waterkering enRuimtelijke Ordening) van hetHoogheemraadschap vanDelfland

Y. Vural (CDA)

Y. (Yasar) Vural

(Neven)functies


PS lidmaatschap sinds: 25 april 2003

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- plv. lid statencommissieGroen, Water en Milieu
- lid statencommissie Samenleving

Beroep:

Zorgconsulent, Stichting Zorgop Zuid


mw. M. Wiegmann-de Wild (CDA)

M. (Marianne) Wiegmann-deWild,
A.Ockerstraat 13

(Neven)functies

PS lidmaatschap sinds: 20maart 2003

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- lid statencommissie Groen,Water en Milieu
- plv. lid statencommissie Samenleving

Beroep:

kwaliteitsmanager OrangeNederland te Arnhem/Den Haag

C.P.M. van der Zwet (CDA)

C.P.M. (Kees) vd Zwet

(Neven)functies

PS lidmaatschap sinds: 20maart 2003

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- plv. lid statencommissieRuimte en Wonen
- plv. lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
- lid commissie voor het Onderzoek van de rekening

Beroep:

Mede-eigenaar d.m.v. een BVvan Van der Zwet Accountants en Adviseurs te Lisse

Nevenfuncties:

- Voorzitter CoŲp.Verbruiksvereniging Onderling Belang UA te Lisse
Uit hoofde hiervan:
- Voorzitter bestuur StichtingAdministratie Kantoor Wooncentrum Lisse Beheer BV

- Bestuurder van Wooncentrum LisseBeheer BV.
- Voorzitter / penningmeester van het bestuur van de Stichting UitgaansdagOuderen te
Lisse
- Penningmeester van het bestuur van de Stichting Oranje Comitť Lisse
- Lid van interim bestuur Stichting Service flat Swaenendreef (i.l.)
- Lid van bestuur Stichting Voortgezet Onderwijs in Lisse en Hillegom enOmgeving

- Incidenteel corrector van schriftelijke tentamens Leer van deAccountantscontrole voor
de VU
- Incidenteel examinator mondelinge tentamens Leer van deAccountantscontrole voor de
VU

De provincie Zuid HollandSGP/CU

mr. J.L. Evertse(SGP/ChristenUnie)

J.L. (Joop) Evertse,fractievoorzitter

FractievoorzitterSGP/ChristenUnie


PS lidmaatschap sinds: 16 april 1991


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:

lid statencommissie Ruimte en Wonen

lid / plv. voorzitter statencommissie Bestuur en Middelen

lid algemeen bestuur Wegschap Tunnel Dordtse Kil

lid algemene Vergadering IPO


Beroep:
interim-manager
parttime wethouder Leerdam (per 22-12-03)


Nevenfuncties:

lid bezwarencommissie Kraamzorg Zuid-Holland

lid commissie voor de bezwaarschriften gemeente Nieuw-Lekkerland

dualismeconsulent VNG/BZK

lid classicale bezwarencommissie gereformeerde kerk

H. van Dieren (SGP/CU)

H.(Henk) van Dieren

PS-lidmaatschap sinds: 18februari 2004


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:

lid statencommissie Ruimte en Wonen

lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie

plv. lid statencommissie Bestuur en Middelen

plv. lid statencommissie Groen, Water en Milieu

plv. lid Commissie voor het Onderzoek van de Rekening


Beroep:


Nevenfuncties:
DB-lid Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard enVijfheerenlanden te Hoornaar

A.W. van Dijk(SGP/ChristenUnie)

A.W. (Andries) van Dijk

PS-lidmaatschap sinds: 13april 1999


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:

plv. lid statencommissie Ruimte en Wonen

lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Infrastructuur

plv. lid statencommissie Groen, Water en Milieu

lid statencommissie Samenleving

plv. lid van het Presidium

lidsubcommissie streekplan Rijnmond


Beroep:
Gepensioneerd


Nevenfuncties:
Bestuurder"Bestuurdersvereniging ChristenUnie

drs. C.L. Freeke(SGP/ChristenUnie)

C.L. (Kees) Freeke


PS-lidmaatschap sinds: 1 november 1991


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:

plv. lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie

lid statencommissie Bestuur en Middelen

plv. lid statencommissie Samenleving

lid Commissie voor het Onderzoekvan de Rekening

lid algemeen bestuur natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen

lid v.d. organisatie Holland-maand

lid ict klankbordgroep

lid subcommissie Europa

lid Task Force

J. Slingerland (SGP/CU)

J. (Jaap) Slingerland

(Neven)functies

PS lidmaatschap sinds: 13april 1999

Functies voortvloeiend uithet statenlidmaatschap

plv. lid statencommissie Ruimte en Wonen

plv. lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie

lid statencommissie Groen, Water en Milieu

plv. lid statencommissie Samenleving

lid bezwarencommissie AWB


Beroep:

Nevenfuncties:
voorzitter plaatselijke kiesvereniging van de SGP-Berkenwoude
bestuurslid LTO-Noord afdeling Krimpenerwaard
Landinrichtingscommissie van de Krimpenerwaard


Beroep:
Accountant bij Group Risk Management van ABN AMRO Bank N.V..

Nevenfuncties:
penningmeester Stichting fractieondersteuning statenfractie SGP/CUZuid-Holland
fractiesecretaris/penningmeester
partner van ZOA Zakelijk, onderdeel van Stichting ZOA Vluchtelingenzorg.
Bestuurslid (penningmeester) van Stichting Historisch Centrum HollandRijnland, gevestigd te Leiden.(onbezoldigd).

S. Stoop (SGP/CU)

S. (Servaas) Stoop


PS lidmaatschap sinds: 29 oktober 1992


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap

voorzitter statencommissie Groen, Water en Milieu

lid statencommissie Samenleving

lid Presidium

lid Klein-Presidium


Beroep:
burgemeester van de gemeente Dirksland


Nevenfuncties:

lid Commissie voor gewone geschillen, ingesteld door de Vereniging voorGereformeerdSchoolonderwijs, tevens zijnde de commissievan beroep voor de stichting Dienstverlening Gereformeerd Schoolonderwijs.

lid bestuur stichting Rien Poortvliet Museum

penningmeester bestuur stichting voorzieningenfonds hospice Calando teDirksland

voorzitter afdeling Dirksland e.o. Nederlandse Rode Kruis

lid bestuur stichting voor regionale cultuur De Heul

secretaris bestuur Stichting Dirklandse Sas

secretaris bestuur Stichting Voorlichtings- en Vormingscentrum van deStaatkundige Gereformeerde Partij

lid comitť van aanbeveling Landelijke Stichting TegenZinLoosGeweld

Voorzitter Zorgberaad Rijnmond Zuid

lid Raad van Toezicht Protestants Christelijke Stichting Sjaloom Zorg opGoeree-Overflakkee e.o.

lid Raad van Toezicht Stichting Zorg en verpleging Goeree Overflakkee

G.W. van Veelen(SGP/ChristenUnie)

G.W. (Gerrit Wim) van Veelen

(neven)functies

PS lidmaatschap sinds: 13april 1999


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap

plv. lid statencommissie Bestuur en Middelen

lid statencommissie Groen, Water en Milieu

voorzitter commissie voor het Onderzoek van de rekening

plv. lid algemeen bestuur recreatieschap Rottemeren

lid Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer


Beroep:
Beleidsadviseur gemeente Schiedam


Nevenfuncties:

Voorzitter Gereformeerde Oudervereniging Vlaardingen

bestuurslid Bond Gereformeerde Ouderverenigingen te Amersfoort

lid Platform Decentraal Bestuur ChristenUnie

lid Bestuurlijk overleg vervoerregio Midden-Holland
-Voorzitter werkgroep verkeerszakekn

Voorzitter marktcommissie

plv. lid ontwikkelingsmaatschappij Bodegraven

lid stuurgroep A12

lid Gebiedscommissie Zuid-Holland

lid NV Cyclus

lid portefeuillehoudersoverleg Verkeer en vervoer

Provincie Zuid Holland Groenlinks

mw. E.G.M. de Boer(GroenLinks)

E.G.M. (Lisette) de Boer,


(Neven)functies


fractievoorzitter GroenLinks

PS-lidmaatschap sinds: 13april 1999

Functies voortvloeiend uithet statenlidmaatschap

- plv. lid statencommissieMobiliteit, Kennis en Economie

lid statencommissie Groen, Water en Milieu

lid statencommissie Samenleving

lid Presidium

lid bezwarencommissie AWB

lid ALV IPO

Beroep:

Student rechten ErasmusUniversiteit Rotterdam

ir. O.J. Dijkhoff(GroenLinks)

O.J. (Oscar) Dijkhoff

(Neven)functies

PS-lidmaatschap sinds: 13oktober 2004

Functies voortvloeiend uithet statenlidmaatschap:

- plv. lid statencommissieRuimte en Wonen

lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Infrastructuur

lid statencommissie Bestuur en Middelen

plv. lid Commissie voor het Onderzoek van de Rekening

lid subcommissie Europa

lid Task Force

Nevenfuncties:

- Voorzitter StichtingVrienden van de Zwarte Madonna

A.P. Ouwehand (GroenLinks)

A.P. (Alex) Ouwehand


PS lidmaatschap sinds: 13 april 1999

Functies voortvloeiend uithet statenlidmaatschap

- lid statencommissie Ruimteen Wonen

lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie

plv. lid statencommissie Groen, Water en Milieu

plv. lid algemeen bestuur natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen

plv. lid Presidium

Beroep:

- ANWBBeleidsmedewerker/beleidscoordinator Waterrecreatie

lid Nederlands Platform voor Waterrecreatie (G5)
-lid Commissie van Advies Stichting Recreatievaart Nederland (SRN)

lid Commissie Duurzame Recreatievaart; Landelijk Bestuurlijk OverlegWater (LBOW)

lid Deelorgaan Binnenvaart; onderdeel Overlegorgaan GoederenvervoerMinisterie van Verkeer en Waterstaat

lid Overlegorgaan Waterbeheer en Noordzee-aangelegenheden (OWN)Ministerie van Verkeer en Waterstaat

lid Klankbordgroep Kaderrichtlijn Water Deelstroomgebied Rijn-Oost

lid Klankbordgroep Kaderrichtlijn Water Deelstroomgebied Rijn-West

CoŲrdinator Blauwe Vlag Campagne Nederland

lid Blue Flag International Workingparty Beach Safety

lid Blue Flag International Workingparty Bathing Water Quality

Nevenfuncties:

- lid dagelijks bestuurGroenlinks afd. Noordwijk

lid kandidatencommissie partijbestuur GroenLinks

vice-voorzitter Vereniging van Eigenaren Salviahof 1-32 te Noordwijk

A. (Adri) Bakker

mw. C.C. Vonkeman(GroenLinks)

C.C. (Crista) Vonkeman

PS lidmaatschap sinds: 20maart 2003

Functies voortvloeiend uithet statenlidmaatschap

- lid statencommissie Ruimteen Wonen

plv. lid statencommissie Bestuur en Middelen

lid statencommissie Samenleving

lid algemeen bestuur recreatieschap Rottemeren

lid subcommissie streekplan Rijnmond

Beroep:

Lid Raad vanBestuur/directeur van de Stichting DISCK te Rotterdam

Nevenfuncties:

- Voorzitter van deStichting Rotterdams Milieucentrum

lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Korn te Rotterdam

lid van het bestuur van Verdiwel

lid van het curatorium van de School of Social Work INHOLLAND


Nevenfuncties: n.v.t.

Provincie Zuid Holland SP

G.W.A.M. Harmes (SP)
fractievoorzitter SP

G.W.A.M. (Gerard) Harmes,fractievoorzitter


PS lidmaatschap sinds: 18 april 1995


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
- plv. lid statencommissie Ruimte en Wonen
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
- plv. lid Statencommissie Groen, Water en Milieu
- lid statencommissie Samenleving
- lid Commissie voor het Onderzoek van de Rekening
- lid Presidium
- lid subcommissie Europa


Beroep:
leraar Scala college Alphen aan den Rijn


Nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Basisziekenhuis Moet Alphen aan den Rijn per 11-10-2001
Voorzitter van de Stichting SP Personeel Zuid-Holland per 1-1-2004


P.A. Romijn (SP)

P.A. (Peter) Romijn

PS lidmaatschap sinds :december 2002


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap
- lid statencommissie Ruimte en Wonen
- lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- plv. lid statencommissie Bestuur en Middelen
- plv. lid commissie voor het Onderzoek van de rekening


Beroep:
IT manager Siemens Ned. N.V.


Nevenfuncties:
SP regiovoorzitter
SP landelijk bestuurslid

H.F.A. (Harre) van der Nat

P.L. Vermeulen (SP)

P.L. (Bart) Vermeulen

(Neven)functies

PS lidmaatschap sinds : 20maart 2003


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap
- lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
- lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- lid statencommissie Samenleving
- plv. lid Presidium


Beroep:
Docent Aardrijkskunde


Nevenfuncties:

Provincie Zuid Holland D66

J.F. Weber (D66)

J.F. (Han) Weber(fractievoorzitter)

(Neven)functies

Fractievoorzitter D66

PS lidmaatschap sinds: 27oktober 1999

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- plv. lid statencommissieRuimte en Wonen
- plv. lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- plv. lid statencommissie Bestuur en Middelen
- lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- lid statencommissie Samenleving
- plv. lid commissie voor het Onderzoek van de rekening
- lid Presidium

Beroep:

public affairs manager ProRailN.V.

Nevenfuncties:

- raad van commissarissen VanDale Media BV
- lid bestuur HAC

T.P. Adamse (D66)

T. P. (Theo) Adamse

(Neven)functies

PS-lidmaatschap sinds: 20maart 2003

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap:

- lid statencommissie Ruimteen Wonen
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
- plv. lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- lid / plv. voorzitter Commissie voor het Onderzoek van de Rekening
- lid subcommissie streekplan Rijnmond
- plv. lid Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
- lid subcommissie Europa

Beroep:

Senior beleidsmedewerkerministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nevenfuncties:

- eigen praktijk(administratiekantoor)
- bestuurslid vakbond CMH-SZW

M.J.E.M. Jager (D66)

M.J.E.M. (Michel) Jager

(Neven)functies

PS lidmaatschap sinds: 17december 2003

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap:

- lid statencommissie Ruimteen Wonen
- lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- plv. lid statencommissie Bestuur en Middelen
- plv. lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- lid statencommissie Samenleving
- lid ict gebruikergroep

Beroep:

wetgevingsjurist bij hetMinisterie van Vrom

Nevenfuncties:

- Lid van de Raad van Adviesen Toezicht Stichting Historisch Platform (Amsterdam)

- Secretaris-penningmeester van Stichting Sociotext (Den Haag)
- Voorzitter HIT Scouting Nederland
- Penningmeester stichting Steunpunt Scouting Rotterdam

mw. E. Schreuder (D66)

mw. mr.drs. E.A. (Elske)Schreuder
Walenburgerweg 49


PS lidmaatschap sinds: 9 november 2005 -

Functies voortvloeiend uit hetstatenlidmaatschap

- lid statencommissieMobiliteit, Kennis en Economie
-lid statencommissie Samenleving

Beroep:
kennismanager coachiongbureau Equisto te Rotterdam

Nevenfuncties:
- lid adviesraad gender PJ Partners
- lid BeVeR - Beter Veilig Rotterdam
- Voorzitter Ned. Ver. Vrouwenbelangen regio Zuid-Holland - Zeeland

Provincie Zuid Holland LPF

mw. J.C.A.H. Eelkman Rooda-vander Made (LPF)

J.C.A.H. (Tineke)Eelkman-Rooda-van der Made, fractievoorzitter

(Neven)functies


PS lidmaatschap sinds: 20 maart 2003


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:
- lid statencommissie Ruimte en Wonen
- plv. lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- lid statencommissie Bestuur en Middelen
- lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- plv. lid statencommissie Samenleving
- lid Presidium
-lid algemeen bestuur recreatieschap IJsselmonde
- lidsubcommissie streekplan Rijnmond


Beroep:


Nevenfuncties:

Y.P. Trabsky (LPF)

Y.P. (Yuric) Trabsky

(Neven)functies


PS lidmaatschap sinds : 20 maart 2003


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap
- plv. lid statencommissie Bestuur en Middelen
- lid statencommissie Samenleving
- lid commissie voor het Onderzoek van de rekening


Beroep:
interimaris/projectleider/auditor


Nevenfuncties:
mediator

J.E.R.van der Vorm Verdana;– deVerdana;Rijke (LPF)

J.E.R. (Jens) van der Vorm-deRijke

PS lidmaatschap sinds: 20maart 2003


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap
- plv. lid statencommissie Ruimte en Wonen
- lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie
- plv. lid statencommissie Groen, Water en Milieu
- plv. lid commissie voor het Onderzoek van de rekening
- plv. lid Presidium
- plv. lid algemeen bestuur natuur en recreatieschap Hollandse Biesbosch
- lid Task Force


Beroep
secretaris Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel Groenten en Fruit


Nevenfuncties
secretaris Vereniging Lijst Pim Fortuijn
Bestuurslid Stichting Holland Spoor
Secretaris Agro Businessclub Westland
Penningmeester Vereniging Volharding 1
Bestuurslid Stichting Dordt in Stoom
Voorzitter Stichting Railreizen

Provincie ZuidhollandLeefbaar-Zuidholland.

. E.P.M. van der Meer(Leefbaaar Zuid-Holland)

E.P.M. (Lenneke) van derMeer, fractievoorzitter


PS lidmaatschap sinds: 20 maart 2003


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap

lid statencommissie Ruimte en Wonen

lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie

lid statencommissie Bestuur en Middelen

lid statencommissie Groen, Water en Milieu

lid statencommissie Samenleving

lid commissie voor het Onderzoek van de rekening

lid Presidium

lid subcommissie streekplan Rijnmond

lid subcommissie Europa
Beroep: Nevenfuncties
Raadslid gemeente Rozenburg

G.A.(Gerard) Dorsman, fractievoorzitter(OSD)
PS-lidmaatschap sinds: 20 maart 2003Verdana;
tot september 2003 lid van de LPF, daarna Onafhankelijke StatenfractieDorsman


Functies voortvloeiend uit het statenlidmaatschap:

lid statencommissie Ruimte en Wonen

lid statencommissie Mobiliteit, Kennis en Infrastructuur

lid statencommissie Groen, Water en Milieu

lid statencommissie Bestuur en Middelen

lid statencommissie Samenleving

lid Commissie voor het Onderzoek van de Rekening

lid Presidium

lidsubcommissie streekplan Rijnmond


Beroep:
advocaat en procureur sedert 1 februari 1982


Nevenfuncties:
gemeenteraadslid Rotterdam sedert maart 2003

Gemeente Nieuwegein
Raadsgriffier
drs.A.G.Joosten=Mw. drs. A.G. Joosten ()
Raadslid
H.C.vanRandwijk=Dhr. H.C. van Randwijk (CDA)
H.J.vanWiggen=Dhr. H.J. van Wiggen (CDA)
R.Ramcharan=Dhr. R. Ramcharan (CDA)
W.G.J.Wijntjes=Dhr. W.G.J. Wijntjes (CDA)
F.G.P.vanDort-terDenge=Mw. F.G.P. van Dort-ter Denge (CDA)
M.J.Monrooij=Dhr. M.J. Monrooij (ChristenUnie)
J.H.Reusch=Dhr. J.H. Reusch (D66)
A.Sewgobind=Dhr. A. Sewgobind (GroenLinks)
C.M.J.vanRooijen=Mw. C.M.J. van Rooijen (GroenLinks)
P.M.P.Meese=Mw. P.M.P. Meese (Groep Meese)
J.Verbeek=Mw. J. Verbeek (Leefbaar Nieuwegein)
B.T.deWinter=Dhr. B.T. de Winter (Onze Nieuwegeinse Samenleving (O.N.S.))
V.J.M.vdHeuvel=Mw. V.J.M. vd Heuvel (Onze Nieuwegeinse Samenleving (O.N.S.))
A.H.Jšgers=Dhr. A.H. Jšgers (PvdA)
A.J.Adriani=Dhr. A.J. Adriani (PvdA)
C.J.G.M.Langerak=Dhr. C.J.G.M. Langerak (PvdA)
G.J.A.Eyck=Dhr. G.J.A. Eyck (PvdA)
J.M.vanderBoor=Dhr. J.M. van der Boor (PvdA)
R.S.Ramdas=Dhr. R.S. Ramdas (PvdA)
drs.E.J.M.Kordes=Dhr. drs. E.J.M. Kordes (PvdA)
B.Z.Bakhtali=Mw. B.Z. Bakhtali (PvdA)
H.Idrissi=Mw. H. Idrissi (PvdA)
I.H.vanAlfen=Mw. I.H. van Alfen (PvdA)
J.H.Hoegee=Dhr. J.H. Hoegee (SGP)
H.F.Mekenkamp=Dhr. H.F. Mekenkamp (SP)
H.H.Inekci=Dhr. H.H. Inekci (SP)
M.C.Stekelenburg=Dhr. M.C. Stekelenburg (SP)
H.J.Troost=Dhr. H.J. Troost (VSP)
A.R.Quaedvlieg=Dhr. A.R. Quaedvlieg (VVD)
E.vanStraten=Dhr. E. van Straten (VVD)
H.M.H.Satijn=Dhr. H.M.H. Satijn (VVD)
J.A.N.Gadella=Dhr. J.A.N. Gadella (VVD)
S.Ramautarsing-Mahespalsingh=Mw. S. Ramautarsing-Mahespalsingh (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.P.C.M.vanElteren=Dhr. drs. P.C.M. van Elteren ()
Wethouder
drs.C.G.J.Breuer-Blekkink=Mw. drs. C.G.J. Breuer-Blekkink (CDA)
drs.B.J.Lubbinge=Dhr. drs. B.J. Lubbinge (PvdA)
drs.C.M.P.Curvers=Mw. drs. C.M.P. Curvers (PvdA)
J.R.C.vanEverdingenM.Sc=Dhr. J.R.C. van Everdingen M.Sc (VVD)

P.C.M. (Piet) van Elteren, gemeentesecretaris gemeente NieuwegeinVerdana;
Raadslid (CDA) gemeente Leusden
Gemeentesecretaris gemeente Nieuwegein
Docent bestuursacademie
Voorzitter kring gemeentesecretarissen ZW Utrecht
Arial;Secretaris/penningmeester VNG afdeling UtrechtVerdana;
Bron gemeente Leusden en Nieuwegein 2008
Mw. drs. A.G. Joostenraadsgriffier gemeente Nieuwegein

Bijzonder verlof
Bron gemeente Nieuwegein Monday, January 26, 2009 11:42 AM
Dhr. T.J. Laponder,raadsgriffier gemeente Nieuwegein
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Nieuwegein Monday, January 26, 2009 11:42 AM

Bert Lubbinge

Wethouder

Nevenfuncties
Lid dagelijks bestuur Bestuur Regio Utrecht
Voorzitter Stichting 'Steun Scholen Rundu', fondsinzameling voor scholenbouw in partnerstad Rundu in NamibiŽ
Lid Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad
Voorzitter stuurgroep busbaan A 28
Lid stuurgroep toekomst sneltram
Lid Bestuurlijk Overleg RandstadSpoor
Lid Bestuurlijk Overleg Regio Randstad
Voorzitter Stuurgroep Samen Goed Geregeld (goederenvervoer)

Carla Breuer

Wethouder

Nevenfuncties Vice-voorzitter van GGD Midden Nederland
De GGD voert in opdracht van haar gemeenten de openbare gezondheidszorg uit.
Tot de openbare gezondheidszorg behoren de preventie van ziekten en de bescherming en bevordering van de gezondheid van alle inwoners.
Voorzitter Dagelijks Bestuur 'Passende Arbeid Utrecht West' (Pauwbedrijven).
Pauwbedrijven is een industrieel toeleveringsbedrijf.
Hier werken mensen met een handicap in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening.
Ledenraadslid respectievelijk plaatsvervangend ledenraadslid voor de Ledenraad van CoŲperatie VGZZ-IZA-Trias Groep U.A. voor de zittingsperiode vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2011.
Raad van Toezicht Stichting Pauwwerk.

Overzicht nevenfuncties raadsleden mei 2008 Naam Nevenfuncties Periode
Dhr. A.J. Adriani - Directievoorzitter WPM Metea bv
Voorzitter Stichting Consen
Lid College van Deskundigen Certificaat
beheerder VvE
Mevr. I.H. van Alfen - Beleidsmedewerker/jurist bij de Stichting
van de Arbeid
Mevr. B.Z. Bakhtali - Hoofdagent van Politie Regio Utrecht,
district Paardeveld
CoŲrdinator Huiswerk begeleiding bij
Stichting Welzijn Nieuwegein
Bestuurslid Paraat
per 15 sept. 2006
Dhr. J.M. van der Boor - Medewerker Rabobank Nederland – (B)
Lid werkgroep RUNDU – (O)
Voorzitter organisatiecomitť Sportgala–(O)
Kaderlid FNV-Bondgenoten – (O)
Adviseur Wijkcentrum de Erker Schiedam
– (O)
per 23 juli 2008
Mevr. F.G.P. van Dortter
Denge
Geen
Dhr. G. Eyck - MR (medezeggenschapsraad) Pr.
Christinaschool
directeur/eigenaar i-wheeltrainer
(eensmanszaak)
sales/helpdeskmedewerker BASS-IT
Utrecht
Dhr. J.A.N. Gadella - Secretaris/manager ACTBOnderwijsconsulenten
Lid Raad van Toezicht
Kind&Co/Kinderdagverbl.Midden Nederland
Mevr. V.J.M. van den
Heuvel
Secretaris “Onze Nieuwegeinse
Samenleving” – (O)
Cultureel adviseur Stichting de Boogbrug
Vianen – (O)
zelfstandig werkzaam
verdere activiteiten:
www.veroonvandenheuvel.nl
Dhr. J.H. Hoegťe Geen
Mevr. H. Idrissi Geen
Dhr. H.H. Inekci - GVU Utrecht – (B)
SP activiteiten – (O)
Dhr. A.H. Jšgers - CoŲrdinator FinanciŽle administratie
Humanitas DMH – (B)
Secretaris Stichting Scouting Vreeswijk –
(O)
Dhr. E.J.M. Kordes - Consultant/projectmanager Cap Gemini
Nederland B.V. – (B)
lid werkgroep Jubileum Stedenband
Rundu – (O)
Dhr. C.J.G.M.
Langerak
Adviseur Senter Novem te Den Haag
Mevr. P.M.P. Meese - Voorzitter Whiplash Stichting Nederland
Vice-voorz. Federatie Slachtoffer
Organisaties (FSO)
Dhr. H.F. Mekenkamp - Organisatie secretaris SP Nieuwegein –
(O)
Dhr. M.J. Monrooij - Rijksambtenaar Belastingdienst - betaald
Lid Raad van Commissarissen NV
Sportinrichtingen Nieuwegein – (O)
Ouderling-kerkrentmeester Herv. Gem.
Vreeswijk – (O)
Reserve brugwachter Amaliabrug
Vreeswijk – (O)
Dhr. A.R. Quaedvlieg - Dir/eigenaar Hemersbach bv
dir/eigenaar Aqu Management bv
dir/eigenaar Aqu Accountants bv
dir/eigenaar Gammasberg bv
Consulent Ondernemers Klankbord OKB
Mevr. S.Ramautarsing-
Mahespalsingh
Lid medezeggenschapsraad Lucasschool
Galecop – (O)
Lid werkgroep Rundu – (O)
Dhr. R. Ramcharan - Programmamanager Forum, Instituut voor
Multi-culturele Ontwikkeling – (B)
Secretaris stichting Asha – (O)
Bestuurslid stichting Interetnica – (O)
Bestuurslid stichting Fed. Shri Sanakan
Dkorum Ned. – (O)
Dhr. R. Ramdas - Directeur ER&Es consult
Voorzitter Jury Tolerantieprijs gemeente
Utrecht
lid Programma Bepalend Orgaan RTV
Utrecht
Dhr. H.C. van Randwijk - Adviseur commerciŽle zaken - betaald
Bestuur Politiek Cafť – (O)
Dhr. J.H. Reusch - Algemeen directeur Imacore B.V.
Voorzitter Raad v. Commissarisen Gentle
Bridges BV te Amsterdam
Penningmeester bestuur VvE “De
Terrastuinen”
Lid Algemeen Bestuur BRU
Voorzitter Rekeningcommissie BRU
Voorzitter Controle-Overleg raad
Nieuwegein
Mevr. C.J.M. van
Rooijen
Geen.
Dhr. H.M.H. Satijn - Voorzitter Rekenkamercommissie gem.
Utrechtse Heuvelrug – vergoeding
Lid Algemeen Bestuur BRU – (O)
Lid Stuurgroep Bestuurlijke Betrokkenheid
BRU – (O)
Voorzitter Unie van Vrijwilligers
Nieuwegein- (O)
Voorzitter Stichting Promotie Vreeswijk –
(O)
Lid bestuur Telefonische Hulpdienst
Sensoor Utrecht – (O)
Dhr. A. Sewgobind - Beleidsmedewerker/projectleider bij
FORUM, Instituut voor Multiculturele
Ontwikkeling in Utrecht
Dhr. M.C. Stekelenburg - Hypnotherapeut in eigen praktijk “De
Aanraking”
Patientenvertrouwenspersoon voor St.
PvP Utrecht
Dhr. E. van Straten - Medewerker ABN-AMRO
Aandeelhouder Gum’n asbag
Leiding Scouting Jan van Hoof
Dhr. H.J. Troost - Voorzitter Stichting Cosbo
Landelijk Voorzitter VSP
Lid Platform Maatschappelijk Ondernemen
Lid Ledenraad Rabobank
Mevr. J. Verbeek-
Beverwijk
Voorzitter SBN (Stichting Betonschadevloeren
Nederland)
tot 1 juli 2008
Dhr. H.J. van Wiggen - Rijksambtenaar bij ministerie LNV
Docent/trainer Bestuursacademie
Nederland
Penningmeester ParochiŽle Caritas
instelling R.K. Tabor Parochie Nieuwegein
Dhr. B.Th. de Winter - Raadsadviseur gemeente Schiedam (B)
Dhr. W.G.J. Wijntjes - Hoofdfunctie: directeur Bijz.Projecten van
de Provincie Zuid Holland– (B)
Procuratiehouder Provinciaal Afvalverwerkingsbedrijf
Zuid-Holland NV – (O)
Penningmeester van de stichting
Herontwikkeling Zellingwijk te Gouderak (O)
Bestuurslid van stichting Beheer Gelden
Eindafwerking Derde Merwedehaven te
Dordrecht- (O)
Voorzitter Commissie Besluit Begroting en
Verantwoording (een adviesorgaan t.b.v.
o.a. Minister van Binnenlandse Zaken) (O)
Secretaris van de Grondbank RZG
Zuidplaspolder (een publiekrechterlijk
lichaam ingevolge de wet
gemeenschappelijke regelingen) mei 2008
Dhr. A.J.R. Eggink - Lid werkgroep Rundu
Voorzitter Stichting Platform
Armoedebestrijding Nieuwegein
Ambassadeur kenniscentrum EVC
- EXCO EAN (European Acces Network)
Mw. E.A.M. Goedvolk - Financieel beleidsadviseur gemeente
Utrecht, Bestuurs- en Concerndienst
gedetacheerd als adviseur bij secretariaat
van Raad voor openb.bestuur en Raad voor
fin. verhoudingen
Dhr. J. Houtzager -Facilitair manager ING
Zwemleider/-instructeur zwemvereniging
Aquarijn
Natuurgids IVN
Vertegenwoordigd echtgenote bij
afwezigheid als deelnemer van
winkeliersvereniging Muntplein
Dhr. H. de Jong Geen
Dhr. Koehorst -Directeur-eigenaar BasisCom
Voorzitter Ondernemerskring Nieuwegein
(OKN) (O)
Bestuurslid literaire Stichting Beeldspraak
(O)
Bestuurslid Kunstenaarsatelier Nieuwegein
(KAN) (O)
Bestuurslid Verenigde Senioren Partij VSP
(O)
Mw. Komba-Lisk -Engels/Kriotolk Min.van Justitie (IND)
hulpverlener
Mw. C.J.E. Kooiman - gezinsvoogd bij Bureau Jeugdzorg Utrecht
(B)
SP bestuurslid (O)
Dhr. R.A. Meyer - Bestuur Perumahan Holding BV te Wezep
lid CliŽntenraad Bronovo/Nebo te Den
Haag
bestuur Stichting DOS – Nieuwegein
bestuur Stichting ten Bleyenburch
(welzijnsfonds)
Mw. Van Putten -Autoschade ABS van Putten, Nieuwegein
Dhr. A. Ramautarsing -manager ICT bij FLYNTH adviseurs en
accountants BV te Hoofddorp (B)
Dhr. H. Rietveld -directeur/eigenaar R.T.H. b.v.
Dhr. H.S. Schat -propjectleider Rijkswaterstaat via
detachering
vrijwilliger brandweer Nieuwegein
voorzitter Vrijwillige Brandweervereniging
Jutphaas
Mw. J.C. Schiltkamp -rugzakbegeleiding voor leerling
Mauritsschool, Kastanjestraat 4
lid communicatiecommissie Hervormde
Gemeente Vreeswijk
Mw. G.Schimmel - 16 uur opbouwwerker SWN
lid Initiatiefgroep Pulawy Polen,
stedenband Nieuwegein
t/m 31-07-08
Dhr. Smissaert - Platform Mantelzorg Utrecht (O)
Dhr. Snier Geen
Dhr. P.W.M. Snoeren - zelfstandig adviseur
secretaris bestuur D66 afd. Nieuwegein
Dhr. S.A.A. van der
Steen
CoŲrdinator RK kerkledenadministratie (van
de Ned.Kerkprovincie)
Dhr. Tersteeg Geen
Dhr. Tomas - Begeleidingscommissie HoogZandveld-
Lekboulevard
Wijkplatform HZL
Stuurgroep Wijkgericht Werken
Voorzitter Bewonerscommissie Dijkhuis-
Witte Huis
t/m 24-06-08
t/m 11-07-08
t/m 11-07-08
Dhr. H.P. Troostheide - vice-voorzitter winkeliersvereniging City
Plaza (O)
lid Stichting Middenstandscentrale
Nieuwegein
Ondernemer op City Plaza
Dhr. A.J.T.M.Tummers -roostermaker College de Heemlanden te
Houten
kaderlid Algemene Onderwijsbond Utrecht
Dhr. A. Visschers - vice-voorzitter Stichting Promotie
Vreeswijk
Dhr. E.M.M. van de
Voort
projectmanager DNV Certification BV
Dhr. M. de Waard -machinist Spoorwegen NV
eigen bedrijf OGWrecords v.o.f.
kerkmeester, hulpkoster onbetaald
Dhr. M.L. de Waard -waterschapsinspecteur bij Waterschap
Vallei & Eem
Dhr. H.J. Wannink - docent Amadeus Lyceum, De Meern
MR lid en secretaris Amadeus Lyceum, De
Meern
Dhr. R.J.W. de Wild - Bedrijfsmaatschappelijk werker, GIMD BV
Afgevaardigde Raad van Kerken
Nieuwegein
Dhr. W.H.A. Winter - voorzitter landelijke stichting AgroLink (O)
lid DB (landelijk secretaris) Nederlandse
Migratie Instituut, presentiegeld
lid Raad van Toezicht Stichting
Beschermde Woonvormen Utrecht,
jaarvergoeding en presentiegeld
voorzitter stichting CliŽntenBelang Utrecht,
presentiegeld
voorzitter Vereniging van Eigenwoningbezitters
appartementengebouw Picasso,
Rembrandthage (O)
werkzaamheden op oproepbasis voor
uitzendbureau Oudstanding (B)
Dhr. A. van
Zandbergen
voorzitter Stichting Kunstmarkt
Nieuwegein, onbetaald
(B) – betaald
(O) – onbetaald


10.0pt">Archief!

Raadsleden:
Overzicht nevenfuncties raadsleden
Naam
Dhr. A.J. Adrian!
Mevr. I.H. van Alfen
Mevr. B.Z. Bakhtali
Dhr. J.M. van der Boor
Mevr. F.G.P. van Dortter
Denge
Dhr. J.A.N. Gadella
Mevr. V.J.M. van den
Heuvel
Dhr. J.H. Hoegee
Mevr. H. Idrissi
Dhr. H.H. Inekci
Dhr. A.H. Jagers
Dhr. E.J.M. Kordes
Dhr. C.J.G.M.
Langerak
Mevr. P.M. P. Meese
Dhr. H.F. Mekenkamp
Dhr. M.J. Monrooij
Nevenfuncties
- Directievoorzitter WPM Metea bv
- Voorzitter Stichting Consen
- Penningmeester MR De Meander N'gein
- Lid Raad van Deskundigen Certificaat
beheerder VvE
- Gewestelijk afgevaardigde PvdA
- Beleidsadviseur Pensioenen bij de
Algemene Centrale voor Overheidspersoneel
(ACOP)/ABVAKABO FNV
- Adjunct Secretaris bij de Vereniging van
Toezichthouders in Woningcorporaties
- Hoofdagent van Politie Regio Utrecht,
district Paardeveld
- Coordinator Huiswerk begeleiding bij
Stichting Welzijn Nieuwegein
- Bestuurslid Paraat
- Dienstbetrekking bij Rabo-bank Nederland
- Lid van de werkgroep RUNDU
- Lid van het organisatiecomite Sportgala
- Kaderlid bij de FNV Bondgenoten
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
- Coordinator Financiele administratie
Humanitas DMH
- Secretaris Stichting Scouting Vreeswijk
- Managing Consultant Cap Gemini
Nederland B.V.
- Programma adviseur Senter Novem te
Den Haag
- Vrijwilligerswerk buurthuis De Boog
- Lid projectraad en wijkoverleg
- Schrijfster wijkkrant
- Voorzitter Whiplash Stichting Nederland
Geen
- Lid van Provinciate Staten van Utrecht
- Plv. bestuurslid van het algemeen bestuur
van de Facilitaire Dienst Utrechtse
Recreatieschappen
- Rijksambtenaar Belastingdienst
- Plv. lid van de Statencommissie Bestuur &
Middelen van de Provinciate Staten van
Utrecht
- Ouderling-kerkrentmeester van de Herv.
Gem. Vreeswijk te Nieuwegein en voorzitter
Periode
- Tot 4 mei 2006
-per 15 sept 2006
- Per 3 april 2007
- Per 30 mei 2007
- Per april 2007
-per 1 maart 2008
-Per 12-1 0-07
-Tot 19 maart 2003
-Tot 19 maart 2003
- Per 30 juni 2003
- Per 8 januari 2006
Dhr. A.R. Quaedvlieg
Mevr. S.Ramautarsing-
Mahespalsingh
Dhr. R. Ramcharan
Dhr. R. Ramdas
Dhr. H.C. van Randwijk
Dhr. J.H. Reusch
Mevr. C.J.M. van
Rooijen
Dhr. H.M.H. Satijn
Dhr. A. Sewgobind
Dhr. M.C. Stekelenburg
Dhr. E. van Straten
Dhr. H.J. Troost
Mevr. J. Verbeek-
Beverwijk
Dhr. H.J. van Wiggen
Dhr. B.Th. de Winter
Dhr. W.G.J. Wijntjes
van het college van kerkrentmeesters
Geen
- Lid medezeggenschapsraad (M.R.) van
Lucasschool Galecop
- Programmamanager Forum, Instituut voor
Multi-culturele Ontwikkeling
- Secretaris Stichting Asha, zelforganisatie
voor Surinamers in Utrecht
- Penningmeester Stichting Haagstad Radiol
(HOS Den Haag)
- Bestuurslid Stichting Studia Juteretnica
- Directie Miu/CMO/Alleato Utrecht
- Directeur ER&Es consult te Nieuwegein
- Lid RvT bureau Jeugdzorg Utrecht
- Voorzitter Tolerantieprijs te Utrecht
- Voorzitter Stichting Utrecht aan de Nijl
- Voorzitter stuurgroep "Pitch" van de HKU
-V.U.T. bij Bruna/Postkantoren b.v.
- 2 dagen in de week adviesfunctie
- Bestuur Vereniging van Eigenaren
- Directeur Imacore B.V.
- Commissaris bij InTouch B.V. te
Amsterdam
- Commissaris bij Gentle Bridges BV te
Amsterdam
Geen.
- Voorzitter Rekenkamercommissie van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug
- Bestuurslid Stichting Promotie Vreeswijk
- Voorzitter Stichting Unie van Vrijwilligers
Nieuwegein
- Lid van de Stuurgroep Bestuurlijke
Betrokkenheid BRU
- Beleidsmedewerker/projectleider bij
FORUM, Instituut voor Multiculturele
Ontwikkeling in Utrecht
Geen.
- Voorzitter raad van advies Must
- Leiding Scouting Nieuwegein Noord
- Voorzitter Cosbo Nieuwegein
- Voorzitter Verenigde Senioren Partij
- Voorzitter SBA (Stichting Betonschadevloeren
Nederland)
- Dienst Landelijk Gebied ministerie LNV te
Utrecht
- Penningmeester Parochiele Caritas
instelling R.K. Tabor Parochie
- Raadsadviseur/plv. griffier gemeente
Schiedam
- Hoofdfunctie: directeur Bijzondere
Projecten van de Provincie Zuid Holland
- Procuratiehouder Provinciaal
Afvalverwerkingsbedrijf Zuid-Holland NV
- Per 14-09-2006
- Per 6-02-2007
- Per 14-03-2007
-Per 01 -02-2008
-Per 15-01 -08
- Penningmeester van de Stichting
Herontwikkeling Zellingwijk te Gouderak
- Bestuurslid van Stichting Beheer Gelden
Eindafwerking Derde Merwedehaven te
Dordrecht
- Voorzitter Commissie Besluit Begroting en
Verantwoording (een adviesorgaan t.b.v.
o.a. Minister van Binnenlandse Zaken)
- Secretaris van de Grondbank RZG
Zuidplaspolder (een publiekrechterlijk
lichaam ingevolge de wet
gemeenschappelijke regelingen)

Erwin Kordes
fractievoorzitter PvdA
Nevenfunctie
Voorzitter beheerscommissie Protestantse Gemeente Nieuwegein
– Noord
Voorzitter honk- en softbalvereniging Nieuwegein Diamonds
:
Houda Idrissi
PvdA
:
Haseena Bakhtali
PvdA
Ik ben twintig jaar werkzaam geweest als hoofdagent van politie in Utrecht, waar ik 10 jaar op straat heb gewerkt en daarna een aantal jaren de functie van coŲrdinator van de afdeling Toezichthouders (zeg maar Stadswachten) heb vervuld. Tevens heb ik er diverse perioden als rechercheur op zitten. Sinds 2001 heb ik daarnaast een tweede baan als coŲrdinator bij de Stichting Welzijn Nieuwegein. Daar ben ik verantwoordelijk voor de begeleiding van scholieren, die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Ik wordt daarbij ondersteund door een aantal zeer gedreven studenten.
Voordat ik naar de politieschool ging studeerde ik Psychologie in Utrecht (niet afgemaakt). Ik heb ook 1 jaar Rechten gestudeerd. Werkervaring heb ik ook opgedaan bij Bureau Halt als medewerker alternatieve straffen en bij de Raad voor de Kinderbescherming als coŲrdinator taakstraffen.
:
Hans Adriani
PvdA
:
Casper Langerak
PvdA
:
Hans van der Boor
PvdA
Servicdesk-medewerker bij de Rabobank in Utrecht
:
Robert Ramdas
PvdA
Directeur van het Multicultureel Instituut Utrecht (MIU)
Nevenfunctie
Voorzitter van de stichting Utrecht aan de Nijl
Lid van de Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg Utrecht
Voorzitter van de Tolerantieprijs van de gemeente Utrecht
Lid van de denktank Passie voor Utrecht en Ambassadeur voor de Kamer van Koophandel

:
Erica van Alfen
PvdA
:
Anton Jšgers
PvdA
Controller in het bedrijfsleven
Nevenfunctie
Secretaris van Scouting Vreeswijk

:
G.J.A. Eyck
PvdA
Nevenfunctie
Commissielid RIM
Lid van de medezeggenschapsraad van de basisschool Pr. Christina

Hennie van Randwijk
fractievoorzitter CDA
:
Frťderique van Dort
CDA
:
Willem Wijntjes
CDA
:
Herman van Wiggen
CDA

:
Radj Ramcharan
CDA


Johan Gadella
fractievoorzitter VVD

:
Shekoen Ramautarsing-Mahespalsingh
VVD

:
Edwin van Straten
VVD

:

Henk Satijn
VVD

:
Bert Quaedvlieg
VVD

:
Martijn Stekelenburg
fractievoorzitter SP
Hoofd van een kleine afdeling bij een uitgeverij in Houten

:
Herman Mekenkamp
SP
Gepensioneerd
Nevenfuncties
Secretaris van de afdeling en coŲrdinator van de SP-Hulpdienst in Nieuwegein
:
Hasan Inekci
SP
Buschauffeur bij de GVU in Utrecht


Balth de Winter
fractievoorzitter ONS
Door de gemeenteraad van Schiedam aangesteld als raadsadviseur en plaatsvervangend griffier

:
Vťroon v.d. Heuvel
ONS
Beeldend kunstenaar
Nevenfuncties
Lid van de commissie Binnenstad, RIM (ruimelijke inrichting en milieu), ABZ (algemeen bestuurlijke zaken) en de gemeentelijke Monumentencommissie.
Lid van stichting Boogbrug Vianen
Corrie van Rooijen
GroenLinks

:
Manuel Sewgobind
fractievoorzitter GroenLinksHerman Troost
fractievoorzitter VSP

:
Martin Monrooij

fractievoorzitter ChristenUnieJacqueline Verbeek
fractievoorzitter Leefbaar Nieuwegein

:
J.H. Hoegťe
fractievoorzitter SGP
Nevenfuncties

:
Hans Reusch
fractievoorzitter D'66
Petra Meese
Groep Meese

Leden van de rekenkamercommissie

:
Ineke Herweijer
Voorzitter
Mediator en als zelfstandig adviseur
:
Els Koopmans
Lid
Gemeente Utrecht als hoofd Ontwikkeling programmabegroting en financiŽle verordeningen.
:
Arie Verhoeff
Lid
Gemeente Rotterdam als hoofd Bedrijfsvoering en controller bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.

:
MariŽlle RŲlkens
Ambtelijk secretaris

Werkt bij de raadsgriffie van de gemeente Nieuwegein
:
Wendy van Amerongen
Managementassistente

Werkt bij de raadsgriffie van de gemeente Nieuwegein

Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel
Raadsgriffier
J.J.Mulder=Dhr. J.J. Mulder ()
Raadslid
K.Labrie=Dhr. K. Labrie (CDA)
W.Janse=Dhr. W. Janse (CDA)
ir.W.Zijlstra=Dhr. ir. W. Zijlstra (CDA)
A.SlobbeRA=Dhr. A. Slobbe RA (ChristenUnie/SGP)
drs.G.C.Westmaas=Dhr. drs. G.C. Westmaas (ChristenUnie/SGP)
drs.M.H.C.deRomph=Dhr. drs. M.H.C. de Romph (ChristenUnie/SGP)
P.A.vanDrenth=Dhr. P.A. van Drenth (Gemeentebelangen Nieuwerkerk)
R.P.Snoeck=Dhr. R.P. Snoeck (Gemeentebelangen Nieuwerkerk)
drs.H.G.Lamberts=Dhr. drs. H.G. Lamberts (Gemeentebelangen Nieuwerkerk)
drs.A.Hazelebach=Dhr. drs. A. Hazelebach (PvdA)
mr.G.G.G.Slooters=Dhr. mr. G.G.G. Slooters (PvdA)
K.E.Slooters=Mw. K.E. Slooters (PvdA)
drs.J.E.vanGelderen=Mw. drs. J.E. van Gelderen (PvdA)
J.M.P.Ambachtsheer=Dhr. J.M.P. Ambachtsheer (VVD)
P.M.vanderSluis=Dhr. P.M. van der Sluis (VVD)
drs.H.vanderTorn=Dhr. drs. H. van der Torn (VVD)
ing.M.Dubbeld=Dhr. ing. M. Dubbeld (VVD)
ing.N.A.J.Rockx=Dhr. ing. N.A.J. Rockx (VVD)
R.Valk=Mw. R. Valk (VVD)
Gemeentesecretaris
M.H.vanderVeer=Dhr. M.H. van der Veer ()
Wethouder
drs.J.A.Verbeek=Dhr. drs. J.A. Verbeek (CDA)
S.vanLoon=Dhr. S. van Loon (ChristenUnie)
J.A.Slagt=Dhr. J.A. Slagt (VVD)
T.Venrooy-vanArk=Mw. T. Venrooy-van Ark (VVD)

Nieuwerkerk aan de IJssel, Dhr. M.H. van der Veergemeentesecretaris gemeente Nieuwerkerk aan de IJssel
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Nieuwerkerk aan de IJssel Sent: Friday, February 20, 2009 10:48 AM

Dhr. J.J. Mulderraadsgriffier gemeente Nieuwerkerk aan de IJssel
Lid Commissie bezwaarschriften (voormalige) gemenete Berkel en Rodenrijs
Mediator en Coach
Bron gemeente Nieuwerkerk aan de IJssel 25 november 2008


Dhr. mr. G.G.G. (Govard) Slooters, PVDA gemeentesecretaris gemeente Nieuwkoop
NEVENFUNCTIES
Raadslid PVDA Nieuwerkerk aan de IJssel
Bron gemeente Nieuwkoop 27 februari 2009 OVERZICHT NEVENFUNCTIES COLLEGE- EN RAADSLEDEN
Collegeleden
Dhr. J.A. Verbeek
Plv. lid dagelijks en lid algemeen bestuur
Grondbank RZG Zuidplas
Plv. lid Algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Promen
Plv. lid Algemeen bestuur Regionale Dienst Gezondheidszorg Hollands Midden
Lid portefeuillehoudersoverleg Onderwijs (ISMH)
Lid regionaal meld- en coŲrdinatiepunt voortijdig schoolverlaten Zuid-Holland Oost

Lid portefeuillehoudersoverleg OBO (Stichting Scholengroep Holland)
Dhr. J.A. Slagt
Lid bestuurscommissie Volkshuisvesting (ISMH)
Lid dagelijks en algemeen bestuur Recreatieschap Hitlandbos
Lid dagelijks en algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas
Lid stuurgroep Hollandsche IJssel
Lid PH Groene Hart en Ruimtelijke Ordening (ISMH)
Voorzitter bestuurlijke werkgroep Zuidplas West

Lid Woerdens Beraad (samenwerkende Groene Hart-gemeenten)

Voorzitter bestuurlijke werkgroep programmering Bedrijventerreinen Zuidplaspolder
Dhr. S. van Loon
Lid bestuurscommissie Milieudienst (ISMH)
Lid (voorzitter)dagelijks en lid algemeen bestuur
Recreatieschap Hitland
Plv. lid Algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas
Lid bestuurlijk overleg van de vervoerregio Midden-Holland (ISMH)
Lid stuurgroep Regionaal Economisch Overleg (REO) Midden-Holland l5 level1 lfo7;tab-stops:list 36.0pt">
Commissaris van Stercompost (Regionaal Composteerbedrijf Midden-Holland en Rijnstreek b.v.)
l5 level1 lfo7;tab-stops:list 36.0pt">
Lid van het bestuurlijk Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid van Cyclus N.V.
l5 level1 lfo7;tab-stops:list 36.0pt">
Bestuurslid (penningmeester) Stichting CVV Midden-Holland


Tamara Venrooy-
van Ark
Lid bestuurscommissie GGD/AMD en Educatie (ISMH)
Lid algemeen bestuur Streekarchief Midden Holland
Lid van het algemeen bestuur van het
Werkvoorzieningschap Promen
Plv. Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio GHOR
Lid Algemeen bestuur Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Lid portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen (ISMH)
Lid portefeuillehoudersoverleg Inburgering (plv. voorzitter)
Lid Stuurgroep GVM (GGZ/Verslavingszorg/Maatsch. opv.)
Lid portefeuillehoudersoverleg Zorg
Lid portefeuillehoudersoverleg WVG
Lid DB RDOG
Persoonlijk: Secretaris van de UvTL (tandtechnische branchvereniging)
Raadsleden
ir. W. Zijlstra9.0pt; Arial;
beleidsadviseur Verkeer en Vervoer bij de KvK Rotterdam margin-left:24.85pt;text-indent:-14.15pt;line-height:12.0pt;mso-line-height-rule: exactly;tab-stops:list 10.7pt 24.85pt"> mso-fareast-font-family:"Courier New"">o7.0pt;mso-fareast-font-family:"Courier New"">
Lid programmagroep Govera (Goederen Vervoer Randstad) margin-left:24.85pt;text-indent:-14.15pt;line-height:12.0pt;mso-line-height-rule: exactly;tab-stops:list 10.7pt 24.85pt"> mso-fareast-font-family:"Courier New"">o7.0pt;mso-fareast-font-family:"Courier New"">
Lid werkgroep Veilig, Hoogvliet Gadering margin-left:24.85pt;text-indent:-14.15pt;line-height:12.0pt;mso-line-height-rule: exactly;tab-stops:list 10.7pt 24.85pt"> mso-fareast-font-family:"Courier New"">o7.0pt;mso-fareast-font-family:"Courier New"">
Lid klankbord bestuur Samenwerkende Bedrijven Hoogvliet Gadering (SBHG)
Lid werkgroep Milieu projecten binnenvaart
W. Janse
Lid regionale geschillencommissie woonruimteverdeling Rijnmond
K. Labrie geen
drs. M.H.C. de Romph
programmamanager / woordvoerder zorgorganisatie Vierstroom / ZorgRing
communicatieadviseur / woordvoerder cooperatieve vereniging Plectrum (omvat 11 zorgorganisaties)
communicatieadviseur / woordvoerder Transmuraal Netwerk Midden-Holland
directeur Organisatie van Nederlandse Tandprothetici
lid landelijke werkgroep communicatie van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
directeur / eigenaar organisatie- en communicatie adviesbureau Oog-in-oog
preeklezer Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Nieuwerkerk

lid werkgroep communicatie Stichting Vrienden van het Hospice
‘IJsselThuis’

lid van het lezerspanel van Zorgvisie (magazine voor beleid en management in de zorg)
gemeenteraadslid Nieuwerkerk aan den IJssel namens CU / SGP margin-left:24.85pt;text-indent:-14.15pt;line-height:12.0pt;mso-line-height-rule: exactly;tab-stops:list 24.85pt">font-family: Verdana;mso-fareast-font-family:"Courier New"">o7.0pt;mso-fareast-font-family:"Courier New"">
lid raadscommissie Welzijn c.a.
mso-bidi-+
mso-bidi- mso-bidi-+
mso-bidi- mso-bidi-+
mso-bidi- mso-bidi-+
mso-bidi- mso-bidi-+
mso-bidi-

A. Slobbe RA
werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken, Den Haag
drs. G.C. Westmaas
locatiedirecteur voortgezet onderwijs
drs. H.G. Lamberts
bestuurslid Vluchtelingenwerk Nieuwerkerk a/d IJssel
– Moordrech
t

bestuurslid Stichting Thuishuis
‘Ons Huis’ i.o.
P.A. van Drenth
voorzitter Stichting Peuterspeelgroep Nieuwerkerk aan den IJssel
R.P. Snoeck -Geen
drs. A. Hazelebach
adviseur concernorganisatiebeleid Bestuursdienst Rotterdam
lid AB Stichting Landelijk Bureau Tegen Rassendiscriminatie mso-bidi-+ 3;height:8.5pt;mso-height-rule:exactly"> mso-line-height-alt:8.5pt"> mso-bidi-

height:8.5pt;mso-height-rule:exactly"> 4">
drs. J.E. van Gelderen mso-bidi-Geen mso-bidi-nvt 5;height:8.5pt;mso-height-rule:exactly"> mso-line-height-alt:8.5pt"> mso-bidi-

height:8.5pt;mso-height-rule:exactly"> 6">
K.E. Slooters mso-bidi-Geen mso-bidi-nvt 7;height:8.5pt;mso-height-rule:exactly"> mso-line-height-alt:8.5pt"> mso-bidi-

height:8.5pt;mso-height-rule:exactly"> 8">
J.M.P. Ambachtsheer
hoofd concernondersteuning gemeente Vlaardingen margin-left:24.85pt;text-indent:-14.15pt;line-height:12.0pt;mso-line-height-rule: exactly;tab-stops:list 24.85pt">font-family: Verdana;mso-fareast-font-family:"Courier New"">o7.0pt;mso-fareast-font-family:"Courier New"">
bezwarencommissie Rechtpositie Politie Rijnmond margin-left:24.85pt;text-indent:-14.15pt;line-height:12.0pt;mso-line-height-rule: exactly;tab-stops:list 24.85pt">font-family: Verdana;mso-fareast-font-family:"Courier New"">o7.0pt;mso-fareast-font-family:"Courier New"">
bezwarencommissie Promen
bestuurslid Stichting Jeugdwerk Nieuwerkerk aan den IJssel
Ing. M. Dubbeld Geen
ing. N.A.J. Rockx
Secretaris van de afdeling Nieuwerkerk van de VVD
Bestuurslid Kamercentrale Zuid-Holland (prov. afdeling VVD)
Voorzitter Stichting Nieuwerkerk aan den IJssel (organiseert lokale feestweek rond jaarwisseling)
P.M. van der Sluis
Senior adviseur arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaarden-ontwikkeling bij Algemene Werkgeversvereniging VNO/NCW margin-left:24.85pt;text-indent:-14.15pt;line-height:12.0pt;mso-line-height-rule: exactly;tab-stops:list 24.85pt">font-family: Verdana;mso-fareast-font-family:"Courier New"">o7.0pt;mso-fareast-font-family:"Courier New"">
lid van bedrijfscommissie Vervoer en Logistiek margin-left:24.85pt;text-indent:-14.15pt;line-height:12.0pt;mso-line-height-rule: exactly;tab-stops:list 24.85pt">font-family: Verdana;mso-fareast-font-family:"Courier New"">o7.0pt;mso-fareast-font-family:"Courier New"">
bestuurslid Stichting beroepsopleidingen Transport en Logistiek margin-left:24.85pt;text-indent:-14.15pt;line-height:12.0pt;mso-line-height-rule: exactly;tab-stops:list 24.85pt">font-family: Verdana;mso-fareast-font-family:"Courier New"">o7.0pt;mso-fareast-font-family:"Courier New"">
bestuurslid Kenniscentrum beroepsopleidingen bedrijfsleven margin-left:24.85pt;text-indent:-14.15pt;line-height:12.0pt;mso-line-height-rule: exactly;tab-stops:list 24.85pt">font-family: Verdana;mso-fareast-font-family:"Courier New"">o7.0pt;mso-fareast-font-family:"Courier New"">
voorzitter Stichting 631/634 margin-left:24.85pt;text-indent:-14.15pt;line-height:12.0pt;mso-line-height-rule: exactly;tab-stops:list 24.85pt">font-family: Verdana;mso-fareast-font-family:"Courier New"">o7.0pt;mso-fareast-font-family:"Courier New"">
secretaris/penningmeester Verocog margin-left:24.85pt;text-indent:-14.15pt;line-height:12.0pt;mso-line-height-rule: exactly;tab-stops:list 24.85pt">font-family: Verdana;mso-fareast-font-family:"Courier New"">o7.0pt;mso-fareast-font-family:"Courier New"">
secretaris/penningmeester Ver. Rotterdamse Roll-on Roll-off bedrijven margin-left:24.85pt;text-indent:-14.15pt;line-height:12.0pt;mso-line-height-rule: exactly;tab-stops:list 24.85pt">font-family: Verdana;mso-fareast-font-family:"Courier New"">o7.0pt;mso-fareast-font-family:"Courier New"">
bestuurslid O&O-fonds Rotterdamse haven margin-left:24.85pt;text-indent:-14.15pt;line-height:12.0pt;mso-line-height-rule: exactly;tab-stops:list 24.85pt">font-family: Verdana;mso-fareast-font-family:"Courier New"">o7.0pt;mso-fareast-font-family:"Courier New"">
bestuurslid Stg. Belangenbehartiging pensioengerechtigden Rotterdamse haven
Directeur/eigenaar Van der Sluis Consultancy
drs. H. van der Torn
Voorzitter Comitť internationale betrekkingen Nieuwerkerk aan den IJssel
Voorzitter Stichting internationale betrekkingen Nieuwerkerk aan den IJssel
Voorzitter Stichting administratiekantoor Tiemen van der Torn (familiestichting zonder openbaar karakter)
R.Valk
Secretaris Wild Beheer Eenheid (WBE) Schieland

Gemeente Nieuwkoop
Raadsgriffier
E.R.vanHolthe=Dhr. E.R. van Holthe ()
/VACANT=VACANT ()
Raadslid
A.deBos=Dhr. A. de Bos (CDA)
A.H.Smit=Dhr. A.H. Smit (CDA)
J.C.deJong=Dhr. J.C. de Jong (CDA)
J.H.vandenBos=Dhr. J.H. van den Bos (CDA)
P.W.J.Stokman=Dhr. P.W.J. Stokman (CDA)
N.H.M.Oosterhof-Heemskerk=Mw. N.H.M. Oosterhof-Heemskerk (CDA)
E.vanBelzen=Dhr. E. van Belzen (ChristenUnie/SGP)
A.J.vanPutten=Dhr. A.J. van Putten (Groep Leliveld)
G.A.H.Elkhuizen=Dhr. G.A.H. Elkhuizen (Groep Leliveld)
L.J.J.Visser=Dhr. L.J.J. Visser (Groep Leliveld)
S.A.M.Leliveld=Dhr. S.A.M. Leliveld (Groep Leliveld)
J.vanderVlugt=Dhr. J. van der Vlugt (Midden Partij Nieuwkoop)
W.J.M.Akerboom=Dhr. W.J.M. Akerboom (Midden Partij Nieuwkoop)
drs.J.A.G.Aartman=Dhr. drs. J.A.G. Aartman (Midden Partij Nieuwkoop)
M.G.J.Aartman=Mw. M.G.J. Aartman (Midden Partij Nieuwkoop)
B.Dors=Dhr. B. Dors (Progressief 2007)
C.Q.M.Hagenaars=Dhr. C.Q.M. Hagenaars (Progressief 2007)
G.J.Mur=Dhr. G.J. Mur (VVD)
J.Hardenberg=Dhr. J. Hardenberg (VVD)
T.E.A.Kooman-Hoogervorst=Mw. T.E.A. Kooman-Hoogervorst (VVD)
V.H.M.LafŤre=Mw. V.H.M. LafŤre (VVD)
Gemeentesecretaris
mr.G.G.G.Slooters=Dhr. mr. G.G.G. Slooters ()
Wethouder
drs.N.Jonker=Dhr. drs. N. Jonker (CDA)
E.vanLeeuwen-Koster=Mw. E. van Leeuwen-Koster (CDA)
drs.J.L.M.Tersteeg=Dhr. drs. J.L.M. Tersteeg (Midden Partij Nieuwkoop)
A.J.Schrama-vanKessel=Mw. A.J. Schrama-van Kessel (Midden Partij Nieuwkoop)

Gemeente Nijefurd
Raadsgriffier
drs.J.F.teBiesebeek=Mw. drs. J.F. te Biesebeek ()
Raadslid
H.Gerbrandij=Dhr. H. Gerbrandij (CDA)
H.T.J.Hettinga=Dhr. H.T.J. Hettinga (CDA)
K.Bakker=Dhr. K. Bakker (CDA)
T.deVries=Dhr. T. de Vries (CDA)
E.Kramer-Spriensma=Mw. E. Kramer-Spriensma (CDA)
S.Bandstra=Dhr. S. Bandstra (ChristenUnie)
R.W.J.Hoogland-Pitstra=Mw. R.W.J. Hoogland-Pitstra (FNP)
H.S.Faber=Dhr. H.S. Faber (GroenLinks)
M.J.J.Hettinga=Dhr. M.J.J. Hettinga (GroenLinks)
H.Smid=Dhr. H. Smid (PvdA)
H.M.Nijenhuis=Mw. H.M. Nijenhuis (PvdA)
J.Miedema-deJong=Mw. J. Miedema-de Jong (PvdA)
H.Bandstra=Dhr. H. Bandstra (VVD)
J.S.C.Hofman-Rookmaker=Mw. J.S.C. Hofman-Rookmaker (VVD)
Gemeentesecretaris
J.Holkema=Dhr. J. Holkema ()
Wethouder
S.I.J.Eiling=Dhr. S.I.J. Eiling (CDA)
J.Rodenhuis=Dhr. J. Rodenhuis (PvdA)
J.Th.Smit=Dhr. J.Th. Smit (VVD)

Gemeente Nijkerk
Raadsgriffier
F.E.Contant=Dhr. F.E. Contant ()
Raadslid
B.H.M.vandenBoom=Dhr. B.H.M. van den Boom (CDA)
C.J.Windhouwer=Dhr. C.J. Windhouwer (CDA)
H.Doornhof=Dhr. H. Doornhof (CDA)
J.Poorter=Dhr. J. Poorter (CDA)
C.Zeldenrust=Mw. C. Zeldenrust (CDA)
C.M.Versluis-Bijl=Mw. C.M. Versluis-Bijl (CDA)
A.M.Boer=Dhr. A.M. Boer (ChristenUnie/SGP)
G.D.Horst=Dhr. G.D. Horst (ChristenUnie/SGP)
J.Mekking=Dhr. J. Mekking (ChristenUnie/SGP)
J.vanderHart=Dhr. J. van der Hart (ChristenUnie/SGP)
I.E.M.Horst=Mw. I.E.M. Horst (ChristenUnie/SGP)
C.C.M.vanLammeren=Dhr. C.C.M. van Lammeren (Hart voor Nijkerk)
C.W.vandenHeuvel=Dhr. C.W. van den Heuvel (Hart voor Nijkerk)
A.vandeBunt=Mw. A. van de Bunt (Hart voor Nijkerk)
A.H.Timmerman=Dhr. A.H. Timmerman (Hoevelaken Nu)
J.W.Wiecherink=Dhr. J.W. Wiecherink (Hoevelaken Nu)
J.Duijnhouwer=Dhr. J. Duijnhouwer (PROgressief 21)
J.Kalverda=Mw. J. Kalverda (PROgressief 21)
N.Aboyaakoub-Akkouh=Mw. N. Aboyaakoub-Akkouh (PROgressief 21)
A.Klompenhouwer=Dhr. A. Klompenhouwer (Partij Nijkerk)
M.vanElteren=Dhr. M. van Elteren (Partij Nijkerk)
P.C.M.vanderHurk=Mw. P.C.M. van der Hurk (Partij Nijkerk)
B.vanderWoerd=Dhr. B. van der Woerd (VVD)
mr.drs.P.C.J.Collignon=Dhr. mr. drs. P.C.J. Collignon (VVD)
M.L.C.Klein-Schuurs=Mw. M.L.C. Klein-Schuurs (VVD)
Gemeentesecretaris
mr.M.D.Haalstra=Mw. mr. M.D. Haalstra ()
Wethouder
R.Walet=Dhr. R. Walet (CDA)
M.A.Manten=Dhr. M.A. Manten (Partij Nijkerk)
H.A.Lambooij=Dhr. H.A. Lambooij (SGP)
G.S.deGraaf=Dhr. G.S. de Graaf (VVD)

Verdana;

Nijkerk, Mw. mr. M.D. Haalstragemeentesecretaris gemeente Nijkerk
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Nijkerk Sent: Monday, February 23, 2009 9:01 AM

Dhr. F.E. Contantraadsgriffier gemeente Nijkerk
NEVENFUNCTIES
lid commissie bezwaarschriften gemeente Leusden;
Bron gemeente Nijkerk 11 november 2008

G.S. de Graaf
Officier Ministerie van Defensie

-7.0pt">
Coach Hockey Club Nijkerk

2">
H.A. Lambooij
Voorzitter van het verband van SGP-raads- en statenleden op de Veluwe
Lid verkeerscommissie VNG
Lid Stuurgroep Valleilijn
Lid Stuurgroep regiotaxi Eemland
Dagelijks Bestuur ROVG (voor de VNG)
M.A. Manten
Stadionomroeper VV Sparta Nijkerk
R. Walet
Lid bestuur St. Paulusparochie te Hoevelaken;
Lid Stuurgroep Parochieverband Veluwe-Vallei


Nevenfuncties raadsleden
< class="MsoNormal" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;mso--layout-alt:fixed;border:none; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-padding-alt:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext">
N. Aboyaakoub-Akkouh

-7.0pt;
coŲrdinator Spel aan Huis Den Haag:
coŲrdinator Netwerk 0-6 jaar Leidschenveen-Ypenburg 1">
A.M. Boer
Bedrijfsleider VAR BV 2">
B.H.M. van den Boom
Geen nevenfuncties
W.C.J.A. de Coninck
Secretaris Menkveld en Kouwenaar Advocaten te Amersfoort;
Lid stichting Oud Nijkerk;
Hoofdredacteur Amicitia Journaal;
Voorzitter genootschap De Heeren van Utrecht
Lid PR-commissie Stichting Serafim helpt! (Amersfoort)
H. Doornhof
Advocaat
Lid van de Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie;
Redacteur van Bestuursforum, maandblad voor christen-democratische gemeente- en provinciepolitici 5">
J.S. Duijnhouwer
Geen nevenfuncties 6">
M. van Elteren
Docent aan het Groenhorst College te Nijkerk
Voorzitter Buurtvereniging Holkerveen 7">
J. van der Hart
Ambtenaar belastingdienst/ ondernemingen Lelystad
Penningmeester Nederlands Gereformeerde kerk Voorthuizen/ Barneveld
Eigenaar DTP-Studio van der Hart
8">
C.W. van den Heuvel
Directeur Kees van den Heuvel Media Producties
H.J. Horlings-te Riet
Apothekersassistent

10">
G.D. Horst
Registerexpert brand
Salvage-coŲrdinator
Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
I.E.M. Horst
Medewerker XOPP
Trainee Grand Prix BMC-groep
Lid Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Nijkerk-Oost

Vrijwilliger Stichting Dit Koningskind

Vrijwilliger meldpunt interkerkelijke hulpverlening Nijkerk

P.M.C. van der Hurk-
Van Loozen
Docent Economie bij ROC ASA/SBBO
Bestuurslid Ango afd. Nijkerk

J. Kalverda
Secretaris wijkvereniging Paasbos e.o.

M.L.C. Klein-Schuurs
Lid cliŽntenraad Meander Medisch Centrum te Amersfoort
A. Klompenhouwer
Rayonmanager Janshen-Hahnraths Exploitatie BV
Penningmeester Biljartvereniging Princesse te Nijkerk
Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
16">
C.C.M. van Lammeren
Adviesbureau Corti 17">
J. Mekking
Verkoopleider afd. keukens Pont Meijer BV te Hilversum
Lid kerkenraad Herst.Ned.Herv.Gem.te Nijkerk
Bestuurslid Herst.Ned.Herv.Gem.te Nijkerk
Penningmeester S.G.P. Kiesvereniging 18">
J. Poorter
Eigenaar J. Poorter Vloerbedekking & Gordijnen te Nijkerk;
Aandeelhouder Nijkerks Bouwbedrijf te Nijkerk 1
A.H. Timmerman
-
Werkzaam bij Lions Products b.v. Harderwijk;

Lid korfbalvereniging Telstar in Hoevelaken
C.M. Versluis-Bijl
Directieassistent ECAMA Holding B.V.
Secretaris en penningmeester SABOSO Nijkerk/Putten;
Bestuurslid van de Stichting Centrale Dienst;
J.W. Wicherink

CoŲrdinator maatschappelijke begeleiding vluchtelingen in

Hoevelaken;

lid comitť Vrienden van Vluchtelingen te Hoevelaken;

lid comitť Buurtpreventie Oranjewijk Hoevelaken 22">
C.J. Windhouwer
Senior stafmedewerker ProRail;
Lid MR Oranje Nassauschool;
Vrijwilliger 3VO
B. van der Woerd
Directeur Group Audit & Integrity Delta Lloyd Services BV
Penningmeester en ledenadministratie Oranjevereniging Koningin Wilhelmina te Hoevelaken
C.S.A. Zeldenrust
Lid ledenraad Rabo Randmeren-Nijkerk;
Diaken Goede Herderkerk

Nevenfuncties commissieleden
Ph. van As
Geen nevenfuncties
F. Bakker
Voorzitter Partij Nijkerk
Voorzitter Vereniging Vrienden Raadhuiscarillon Hilversum
Bestuurslid Stichting Beiaard Harderwijk

Bestuurslid Nijkerks Klokkenspel Vereniging

2">
Ph. Van Beek
Directeur Centrum De Waegh
Directeur Klima-Testtechniek BV
Penningmeester vereniging Contamination Control Nederland
Vice-voorzitter VVD afdeling Nijkerk
G. Benning
Manager ICT bij Atlas Service Groep
Vennoot in BvB Groep
Bestuurslid Zaalvoetbalvereniging Sparta/Afas

4">
H.G. van de Biezen
Secretaris Stichting Stedenband Tijnec nad Sazavoķ
Bestuurslid St. Kinderboerderij Nijkerk 5">
W. de Bouter
Lid werkgroep onderscheidingen NeVoBo
Voorzitter Hoevelaken Nķ (tot juni 2009)
Secretaris bestuur Hoevelaken Nķ (v.a. juni 2009) 6">
E. van Deuveren
Ondernemer Elja Uitvaartverzorging 7">
D. van Doornik
ondernemer in zuivelproducten;
penningmeester mannenvereniging Herst.Herv.Gem. in Nijkerk;
lid van het bestuur van de S.G.P.

8">
E. Th. Duim-Koolstra
Beleidsmedewerker milieu/ afval bij de gemeente Vianen;
J. Franken
DGA van diverse ondernemingen; 10">
H.H. de Gunst
Bestuurslid Chr. Streekmannenkoor “Noord West Veluwe” te Nijkerk;
Voorzitter-Penningmeester “Nijkerkse Sjoelclub”
H.R. Haak
Voorzitter Bestuur Bibliotheken Nijkerk

A. Hensen-Stooker

Klinisch verloskundige (St. Jansdal Harderwijk)
W.J. Klok-van Dasselaar
Diaken Gereformeerde Kerk;
Vrijwilligerswerk Corlaer College
E.G. Kouwenhoven
Groepsleerkracht openbaar basisonderwijs te Amersfoort;
Bestuurslid PvdA, afd. Nijkerk-Hoevelaken
J. van Leuveren
Secretaris Businessclub Veensche Boys
Leiding jeugdvereniging Ned. Hervormde Kerk Nijkerkerveen
B.H. Verbeek
(raadslid tot 21-12-2008)
Beleidsadviseur bij Keizers cs, Beleid en Management, te Oldenzaal;
Webmaster Ingrado, vereniging voor leerplicht en RMC te Arnhem
C.P. de Vries
Ambtenaar Ministerie van Justitie
A.J.F. de Weerd
surveyor voor Lloyd's Register EMEA

lid technical staff voor Commissie Rijnvaart (CCNR)
W. Ytsma
Geen nevenfuncties


Versie 25 januari 2005 Nevenfuncties Burgemeester

B. Vries
-Voorzitter CDA-bestuurdersvereniging afdeling Gelderland
- Voorzitter Stichting Behoud Kerkelijke gebouwen afdeling Gelderland
- Voorzitter Nijkerkse klokkenspelvereniging
-Lid van Raad van Commissarissen Nijkerks stedelijk fanfare Corps

Nevenfuncties wethouders

H.A. Lambooij
Voorzitter van het verband van SGP-raads- en statenleden op de Veluwe

R. Walet
Lid bestuur Paulusparochie te Hoevelaken

B. Lemstra
Geen nevenfuncties

R. Plantinga
Geen nevenfuncties


Nevenfuncties raadsleden
C.H. van Baak
-Inspecteur van het onderwijs
- Secretaris Bestuurdersvereniging CDA afdeling Gelderland
-Lid curatorium “Parc Spelderholt” te Beekbergen
J. de Beer
-Directeur J. de Beer Holding waaronder vallen RUKK (Red Uit Koks Klauwen) Beheer BV
-BV Asfra
-Van der Valk metaalwarenfabriek BV
-J. De Beer BV
-Directeur BEKO Industriebeteiligungen GmbH waaronder vallen KŲnig & Ronneberger GmbH & Co KG
-KŲnig & Ronneberger Beteiligungs GmbH te Wuppertal
C.W. van de Biezen-Verwoert
Penningmeester zendingscommissie Eben Haezerkerk
A.M. Boer
-Accountmanager VAR
-Bestuurslid BRBS
-Lid OOD

A.P. de Boer
-Algemeen directeur Evangelische Omroep
-Voorzitter Commissie voor contact en samenspreking met andere kerken NGK
-Vice-voorzitter bestuur Coproductiefonds

B.H.M. van den Boom
Geen nevenfuncties
H.L.M. Both
Geen nevenfuncties
P.C.J. Collignon
-Bestuurslid monseigneur Blom Stichting
-Lid van Raad van Toezicht Eemhoven
-Lid van bestuur Eemhoven beheer.
-Bestuurslid deelnemersraad pensioenfonds Rabobank
-Bestuurslid Stichting Vrienden St. Joseph
-Vestigingsdirecteur Schretlen &Co.

H. Doornhof
-Advocaat
-Lid van de Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie;
-Redacteur van Bestuursforum, maandblad voor christen-democratische gemeente- en provinciepolitie

M. van Elteren
-Docent groenvoorziening aan het Groenhorst College te Nijkerk
-D.G.A. van Elteren hoveniers Nijkerkerveen BV
- Voorzitter Hoveniersgroep Appeltern
-Voorzitter Buurtvereniging Holkerveen
G.S. de Graaf
-Ministerie van Defensie
E.M. de Groot
-Projectmanager energiedistributiebedrijf
-Gastdocent bij Gastec
H. Haandrikman
-Manager ICT Systems Interface Europe
-Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
-Voorzitter Huiskringleiders Evang. Gem. De Ark
-Voorzitter Ronde Tafel Team ICT CBMC

G.D. Horst
-Brandschade expert
-Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
-Lid ondernemingsraad CED Holding te Cappele a/d Ijssel
-Salvage-coŲrdinator

P.M.C. van der Hurk
-Docent Economie bij ROC ASA/SBBO
-Bestuurslid Ango afd. Nijkerk
J. Kalverda
-Secretaris wijkvereniging Paasbos e.o.
A. Klompenhouwer
-Rayonmanager Exploitatie Lelystad bij Janshen-Hahnraths Group te Kerkrade
-Penningmeester Biljartvereniging Princesse te Nijkerk
-Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
W. Kraaij
-Secretaris op- en overslagbedrijf Cova-Wageningen
M.A. Manten
-THEMA Beheer BV
-THEMA Vervoer BV
-THEMA Systeemtransport I BV
-THEMA Systeemtransport II BV
-Lid PR-cie. RK basisschool ’t Baken
-Voorziter Stichting Sport Promotie Nijkerk
-Omroeper/ speaker/ medewerker PR VV Sparta Nijkerk
-Voorzitter Nijkerkse Volleybal Club (NVC)
J. Mekking
-Verkoopleider afd. keukens Pont Meijer BV te Hilversum
-Lid kerkenraad Herst.Ned.Herv.Gem.te Nijkerk
-Oud.Kerkvoogd Herst.Ned.Herv.Gem.te Nijkerk
-Penningmeester S.G.P. Kiesvereniging
E. van de Pol
Gastvrouw St. Christenen voor IsraŽl
A.H. Timmerman
Geen nevenfucties
B.H. Verbeek
-CoŲrdinerend beleidsmedewerker risicojongeren gemeente Almere
-Webmaster Landelijke Vereniging van Leerplichtambtenaren (LVLA) te Arnhem

C.M. Versluis
-Directieassistent ECAMA Holding B.V.
-Lid van het bestuur van de Besturenraad
-Voorzitter van de St. Steunfonds Chr. Onderwijs
-Lid van het bestuur van het Borgstellingfonds
-Lid (alg. adj.) van het bestuur van de Stichting P.C.O. Gelderse Vallei
-Lid van het bestuur van Stichting Steunfonds chr. basisschool de Spreng te Hoevelaken
-Lid(penningmeester) van het bestuur van de Vereniging Pr. Chr. Fed Samenwerkingsverband SABOSO Nijkerk/Putten
-Lid(penningmeester) van het bestuur van de Stichting Centrale Dienst Samenwerkingsverband Saboso Nijkerk/Putten

B. van der Woerd
-Penningmeester Oranjevereniging Koningin Wilhelmina te Hoevelaken
-Directeur Group Audit & Consultancy Delta Lloyd NV te Amsterdam


Nevenfuncties commissieleden
Ph. Van Beek
-Divisie directeur DBU Industrie Techniek BV
-Directeur Centrum De Waegh
-Directeur DBU Cleanroom Techniek BV
-Bestuurslid vereniging Contamination Control Nederland
-Vice voorzitter VVD afdeling Nijkerk
G. van den Berg
-Bestuurslid kiesvereniging DaniŽl te Hoevelaken
-Bestuurslid Nederlandse PatiŽntenvereniging, plaatselijke afdeling Hoevelaken
-Zelfstandig ondernemer (Accountantskantoor G. van den Berg)
-Hoofd administratie van Klein & Kooij BV te Huizen

H.G. van de Bieze

Nijmegen, P. (Pier) Eringa, gemeentesecretaris gemeente Nijmegen miv150506
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Toezicht JJI De Rentray te Eefde
Bron: Hop/gemeente Nijmegen 10 september 2009 H. Meijer, medewerker bestuurlijk-juridische zaken directie concern
Eringa is sinds 2002 korpschef van de Regiopolitie Flevoland. Daarvoor was hij regiodirecteur NS-Reizigers en directeur sociale veiligheid van het NS-concern.Hij heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur, vooral bij de politie Pier Eringa volgt Han Bekkers op. Bekkers heeft eind vorig jaar zijn baan opgezegd, per ingang van de dag waarop de nieuwe secretaris in dienst treedt. Bekkers heeft zich de afgelopen jaren krachtig ingezet voor de ontwikkeling van de gemeente naar een meer professionele, transparante en zakelijke organisatie, waarbij de burger en het bestuur weer leidend worden in het werk. Burgemeester en wethouders willen dat Eringa met dit proces doorgaat. Eringa begon als inspecteur gemeentepolitie en maakte na een aantal jaren de overstap naar de spoorwegpolitie, toen nog van de NS. Daar vertrok ik na 3,5 jaar om aan het werkte gaan als adviseur van de procureur generaal bij het Openbaar Ministerie. Vervolgens belde de NS of ik wilde terugkomen, maar dan als regiodirecteur. Ik werd meteen chef van zo'n 2500 mensen. Voor mij was dat een opvallende switch, maar ik vind het wel goed om van baan te wisselen. Je kunt op die manier in verrassende functies terechtkomen.

Vraag 1. Is de gemeentesecretaris Eringa Pier dezelfde persoon als Commissaris der Rijksrecherche betrokken bij de zaak Lancee?

Mw. drs M.M.V. Mientjes, raadsgriffier gemeente Nijmegen
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Nijmegen 10 november 2008?

Directeur Ravestein&Zwart ja

Voorzitter Stichting fractieassistentie Pvda nee

Onderzoeker Stichting Atlas voor Gemeenten ja

A. Arzbach Secretaresse management Stichting de Driestroom ja

A.H.B. Beck Lid van de raad van advies Stichting Moria nee

Ambtenaar Gemeente Veldhoven ja

Penningmeester / secretaris Stichting fractieassistentie PvdaNijmegen nee

Lid KAN-raad (stadsregio Arnhem Nijmegen) nee

Lid Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen nee

Lid Voorzittersoverleg nee

Voorzitter Auditcommissie nee

Lid Raad van Advies Vrijdagtheater Nijmegen nee

Directeur Arengo BV ja

Programma Manager opleiden NIFV / Nibra ja

Zakelijk leider Metropole Orkest Muziek Centrum van de Omroepenja

H. El KarouniMedewerksterwoningcorporatieWoningbouw verenigingvolkshuisvesting Arnhem ja

M. Janssen Bestuurslid SER Gelderland nee

Hoofd P&O Stichting Welzijn Rheden ja

Bestuurslid Raad van bestuur Fair Trade Original BelgiŽ nee

J.G. Pol OpleidingscoŲrdinator MWD Hogeschool Arnhem-Nijmegenja

S. VerbruggenMedewerkerTweede KamerfractiePvdA ja

Directeur Softwarebedrijf (Directeur groot aandeelhouder) ja

Voorzitter Stichting ondersteuning SP Fractie Nijmegen nee

Bestuurslid SP Nijmegen nee

Werknemer Stichting Tandem ja

Bestuurslid SP Nijmegen nee

Bestuurslid SP Nijmegen nee

Ambassadeur Radboud Universiteit ja

Freelance redacteur Tribune ja

Cateringmedewerker Maison de Boer ja

Fractieassistent SP Provinciale Staten Gelderland ja

Lid Stadsregioraad nee

Ergotherapeut Verpleeghuis Martinushof Arnhem ja

Afdelingsvoorzitter SP Nijmegen nee

P.J.E. Breukers

R.S. Zwart

J.W.H. van Hooft jr.

S. Akdemir
PvdA

A.J.H. Bless

M.J.M. van Nijnatten

SP

J.H.I. van Dijk

M.J. van Hunnik

M.C. Piepers

Overzicht nevenfuncties raadsleden

Werknemer Novio NV ja

Secretaris Ondernemingsraad Novio NV

Bestuurslid Vereniging van Huiseigenaren Pijkestraat/LangeHezelstraat Nijmegen nee

Docent Kunstgeschiedenis Artez ja

Docent Hoger onderwijs voor Ouderen ja

Voorzitter Stichting Vrienden van de Orthodoxe Kunst nee

Voorzitter Bestuur St. Avondschool voor Speciaal Onderwijs aanVolwassenen nee

M.P. Spruit Beleidsmedewerker Inter-Lokaal ja

Freelance activiteiten St. Mondiale Samenleving ja

Freelance trainer interculturele communicatie Helvetica">ja

Maatsch. Begeleidster Somalische gemeenschapInterlokaalja

Partij Naam Nevenfunctie Organisatie

Bestuurslid Vereniging Milieu-actiewinkel 'De Broeikas' teNijmegen nee

Commissielid Huurbeleidszaken van de vereniging Centraal WonenOpaalstraat nee

Campagneleider Landelijk bureau Milieudefensie ja

Adviseur kwaliteitszorg IOWO Radboud Universiteit Nijmegen ja

Voorzitter Stichting Fractieassistentie GroenLinks Nijmegen nee

H. Roorda

Freelance Jurist bestuursrecht, vreemdelingen-en asielrecht,arbeidsrecht ja

Interculturalisatie adviseur Osmose Adviesgroep, Gelderland(Arnhem) ja

lid projectgroep WMO makelaarVanuit Osmose voor de provincie ja

lid platform rond huiselijk geweldGelderse Troef ja

Vrijwilliger Platform allochtone zorgvragers, Gelderland nee

Vrijwilliger Amnesty International nee

Vrijwilliger platform allochtone ouders, Nijmegen,vluchtelingenplatform, Nijmegen nee

Penningmeester Stichting Activiteitencentrum Doddendaal nee

Voorzitter Zonnebloem Centrum nee

Zorgteammanager Elzendaalcollege ja

Bestuurslid Katholieke Schoolraad nee

Bestuurslid Zaalvoetbal Vereniging POCO nee

Bestuurslid Bestuurdersvereniging CDA Afdeling Gelderland nee

Advocaat CMS Derks Star Busmann Utrecht ja

Lid afdelingsraad KRO Bisdom 's Hertogenbosch nee

B.J.H.M. Velthuis

Groen Links

A.H.W. HilleCDAn

W.M. van Eck

F. Willighagen - Brand

F. Ali

Groen Links

N.P. Vergunst

R.E. Preijers

M.A.B. van der Sloot

J.M. van Rens

Overzicht nevenfuncties raadsleden

CoŲrdinator Vrijwilligers Steunpunt Overbetuwe&Lingewaardja

Ondernemer / Consultant ja

Raadslid Stadsregio nee

De heer J.H. Thoonen Adviseur assurantiebureau GHW ja

P.P. Leferink op Reinink Medewerker CommunicatieCanisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen ja

E.J. MŁhren Technisch manager SCM Houten ja

H.S. VeldmanHoofdbeleidsteam Zorg&WelzijnGemeenteHelmond ja

K.W.A. Wools Advocaat Phijffer Advocaten Nijmegen / Elst ja

Directeur Stec Groep BV ja

Voorzitter st. Fractieassistentie D66 nee

Columnist Property NL nee

Begeleider Irakese vluchteling nee

Directeur Bureau Bob B.V.

Gastdocent Universiteit Amsterdam

Manager Human Resources Eiffel BV ja

Secretaris / penningmeester st. Fractieassistentie D66 nee

Vertaler Engels ja

Lid Commisie Bezwaar en BeroepGemeenteBoxmeer ja

VSPM.J.I.Hulskorte*) Bestuurslid VSP Gelderland nee

Partij Naam Nevenfunctie Organisatie7.5pt;font-family: Helvetica-Bold">Bezoldigd

Zelfstandig adviseur ja

Voorzitter St. Herstel Quackmonument nee

Voorzitter St. Nijmegen Blijft in Beeld nee

Voorzitter St. Fractieassistentie Nijmegen Nu nee

Voorzitter Stichting Benedenstad Nijmegen nee

Voorzitter Vereniging Gewoon Nijmegen nee

Fractie BosR.C. BosDocent Saxion Hogeschool ja

Stadspartij

Nijmegen

VVD

C.B.A. Teunissen

D66

L.C. van den Broek

D.J. Bodewes

G.C.M. van Zijll de Jong - Lodenstein*)

Gewoon

Nijmegen

J.L.J. Janssen

Nijmegen NuH.B.W.van Hees

Overzicht nevenfuncties fractievolgers

Partij Naam Nevenfunctie Organisatie7.5pt;font-family: Helvetica-Bold">Bezoldigd

Docent Wijsbegeerte Universiteit Twente ja

Docent Rechtsfilosofie Universiteit van Tilburg ja

Voorzitter Nederlandse Stichting voor Wijsgerig Pragmatisme nee

Secretaris Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht nee

Bewindvoerder Kroezen bewindvoering ja

Afdelingsvoorzitter SP Nijmegen nee

Juridisch medewerker Hulpdienst SP Nijmegen nee

Groepsbegeleider Jewel Heart nee

Adjunct ambtelijk secretaris Medenzeggenschap RadboudUniversiteit Nijmegen ja

Algemeen bestuurslid Stichting 4&5 mei Nijmegen nee

Bestuurslid Fietsersbond afdeling Nijmegen nee

Projectontwikkelaar Windenergie WEOM ja

Directeur Izzy-productions nee

Voorzitter Wiek nee

Zelfstandig vertaler c.q.eigenaar Vertaalbureau Lingua IustaTranslations te Nijmegen ja

Student Radboud Universiteit Nijmegen nee

Lid commissie BZK/Ontw. SamenwerkingVVD nee

Trainee BMC-Group ja

Fractiemedewerker VVD Nijmegen nee

Vastgoedjurist Corio ja

Radioprogrammamaker WebFM nee

Docent Nederlands Canisius College ja

Bestuurslid D66 Nijmegen nee

Lid raad van advies SDVN Dance Fever nee

Voorzitter reunistenbond SDVN Dance Fever nee

Beleidsmedewerker Eerste Kamerfractie D66 nee

Studentrecruiter BMCGroup ja

ING ja

Vrijwilligerswerk het Kunstenaarsinitiatief in de Paraplufabrieknee

Organisatie-Adviseur Zelfstandig H. Schraven ja

StadspartijA. Minten

Nijmegen

L. Logister

SPS.M. de Jong

Pvda

P. de Ridder

J. Kok

R. Jetten

D66J. Bijl

J. Toet

P.R. Oomen

VVD

W. Pelgrim

Groen Links

Overzicht nevenfuncties fractievolgers

Voorzitter Wijkcomitť Oost nee

Secretaris Stichting ter bevordering van de fotografie nee

J.W.M. Collaris

Beleidsadviseur Provincie Gelderland ja

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting TandemWelzijnsorganisatie ja

Voorzitter Rekenkamercommissie Gemeente Vught ja

Voorzitter Rekenkamercommissie Gemeente Maasdonk ja

Bestuursvoorzitter Stichting Clubhuis Brakkestein nee

Penningmeester Stichting stedenband Nijmegen - Masaya nee

Regent Oud Burgeren Gasthuis te Nijmegen nee

Partij Naam Nevenfunctie Organisatie7.5pt;font-family: Helvetica-Bold">Bezoldigd

P.J.J. Heijnen Voorzitter VvE nee

H.A.R. Brom

J. van Deurzen

J. Lagerweij

J.J.J. Peters Account Manager ?? ja

Jobcoach Breed ja

Bestuurslid WIG nee

Docent Nederlands Pantanijn Wageningen ja

Vertrouwenspersoon Pantanijn Wageningen ja

Leerlingbegeleider Pantanijn Wageningen ja

Coach Pantanijn Wageningen ja

Voorzitter Regionale klachtencommissie ongewenste omgangsvormenja

Lid Karel de Grote commissie (cultuurprijzen) nee

Extern vertrouwenspersoon Stichting Rosascholen Nijmegen nee

Afdelingsleider HAVO Dominicuscollege ja

Voorzitter MKB centraal Gelderland nee

Bestuurslid MKB Nijmegen nee

Voorzitter WKS nee

Lid Platform Rijnboog Arnhem nee

Lid PAO Achterhoek nee

Lid RPC nee

Bestuurslid Bedrijvencentrum Groenestraat nee

Lid sectoradviesraad ROC nee

VSP

W.C.M. Penninx

A.I.M. Benda

Fractie BosA.M.Vroenhoven

Nijmegen Nu

M. Alofs

Overzicht nevenfuncties fractievolgers

W.H. Tobben Lease Manager Lease Manager ja

W.P. van Gemert Secretaris Oude Weeshuis nee

Bestuurslid C.V.A.H. nee

Bestuurslid Paasmarkt nee

Bestuurslid Marktcommissie nee

Directeur Bolig B.V. Wijchen ja

Medewerker Justus Magnus B.V. ja

Penningmeester St. Herstel Quackmonument nee

Penningmeester Stichting Benedenstad Nijmegen nee

Penningmeester Vereniging Gewoon Nijmegen nee

F. Jasper Lid Raad van Commissarissen Woningcooperatie ja

Horecaexploitant ja

Consul KNVB nee

R.H. Stouthamer

C.P.F. Aarts

A.P. Klein Hemmink

Gewoon

Nijmegen


?

Paul Depla,wethouder gemeenteNijmegen
Paul Depla (1965) is sinds februari 2000 wethouder voor de PvdA in Nijmegen.Eerder werkte hij aan vakgroep bestuurskunde van de Universiteit van Brabant.Daarna was hij verbonden aan het campagneteam van de PvdA voor de TweedeKamerverkiezingen in 1998 en werkte hij als politiek adviseur van de ministervan Verkeer en Waterstaat. Hij promoveerde in 1995 op een studie naar devernieuwing van de lokale democratie. Van 1998 tot 2002 was Paul Depla voor dePvdA lid van de Nijmeegse gemeenteraad.
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Basisregeling Regio Nijmegen
Lid Algemeen en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Bergerden
Lid Algemeen en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen
Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening&Veiligheid Gelderland-Zuid
Lid Algemeen en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling BREED (WNO-bedrijven)
Plv. lid Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer
Lid Raad van commissarissen Brabantse Poort BV
Lid Raad van commissarissen Grondexploitatiemaatschappij Waalsprong Beheer BV
Lid Raad van Commissarissen MariŽnburg BV
Lid bestuur van de Stichting Salto Transatlantico
Lid Platform Waalsprong
Voorzitter van de Wethoudersvereniging
Lid Regionaal Platform Interventie Teams
Lid Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme en Lokale Democratie(Ministerie Binnenlandse Zaken/VNG)
Lid adviesraad van de afdeling Politicologie van de faculteitManagementwetenschappen van de Radboud Universiteit
Voorzitter Landelijk Centrum Opbouwwerk
Lid Commissie Toekomst Lokaal Bestuur/VNG
Lid Jury Architectuur Lokaal
Voorzitter Verkiezingsprogramma-commissie PvdA
Lid bestuur van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
Lid Provinciale Commissie Fysieke Leefomgeving, namens VNG Gelderland

J.A.C. (Hans) vanHooft, wethouder gemeente Nijmegen werd op 25 november1941 geboren in het Gelderse Kerkdriel. Hijvolgde het middelbaar onderwijs aan het Canisius College in Nijmegen en haaldedaar in 1960 zijn HBS-B-diploma. In dat jaar begon hij ook zijn medicijnenstudieaan de toenmalige Katholieke Universiteit. Daar bleef hij ingeschreven tot 1969.In 1971 haalde hij zijn lasdiploma. In 1970 werd hij lid van een voorloper vande Socialistische Partij. Bij de oprichting daarvan in 1972 werd hij landelijkvoorzitter. Dit bleef hij tot 1987.

Van 1976 tot 2002 was hij lid van de Nijmeegse gemeenteraad. Van 1994 (toen deSP voor het eerst in de Tweede Kamer kwam) tot 2001 was hij fractiemedewerkervan de SP-fractie in de Tweede Kamer.

In 2002 werd Hans van Hooft wethouder wijken, recreatie en spelen. Sinds kort ishij ook verantwoordelijk voor openbare gezondheidszorg, maatschappelijke zorg endienstverlening en maatschappelijke opbouw.

Hans van Hooft woont samen met zijn partner en hun twee jonge kinderen inNijmegen-Oost.
Lid bestuur van de Stichting Fractieassistentie Socialistische Partij.

Lenie Scholten,wethouder gemeenteNijmegen
Lenie Scholten (1956) studeerde in 1984 af op de studie sociale geografie aan deKU te Nijmegen. Daarna was zij twee jaar werkzaam aan de Faculteit van Geografieen Planologie als docent vrouwenstudies. Aansluitend werkte zij vijf jaar bijWetenschap en Samenleving als onderzoeker aan het project: regionaleherstructurering van het bedrijfsleven in midden Gelderland. Van 1986 tot 1989was zij tevens coŲrdinator van de Vrouwenwerkwinkel te Nijmegen. In 1990 maaktzij de overstap naar de FNV te Amsterdam als beleidsadviseur arbeidsmarktbeleid.In die jaren is zij lid van diverse commissies van de SER en de Stichting van deArbeid. In 2000 maakt zij binnen de vakbeweging de overstap naar de grootstebond van de FNV, FNV Bondgenoten als coŲrdinator arbeidsmarktbeleid, onderwijsen sociale zekerheid. In april 2002 is zij benoemd tot wethouder Multiculturelesamenleving, werk en inkomen.
Lid Algemeen bestuur en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke RegelingBijsterhuizen
Lid Algemeen bestuur en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Breed (WerkvoorzieningsschapNijmegen e.o.)
Lid Algemeen Bestuur KAN-raad
Plv. lid bestuur Gemeenschappelijke Regeling Euregio Rijn-Waal
Vertegenwoordiger van de gemeente in de Stuurgroep Kanaalgebied
Lid bestuur van de Stichting VVV Rijk van Nijmegen
Lid Raad van commissarissen Exploitatiemaatschappij Bijsterhuizen BV
Lid Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid/VNG
Lid Platform Asiel/VNG
Vertegenwoordiger gemeente Raad van Advies Zorgkantoor Nijmegen
Lid Strategisch Beraad Groen Links
Lid Economische Commissie Groen Links

Hannie Kunst,wethouder gemeenteNijmegen
Hannie Kunst is vanaf april 2006 wethouder van de gemeente Nijmegen. In haarportefeuille heeft ze Economische Zaken, Cultuur, Onderwijs en het gemeentelijkePersoneel&Organisatie-beleid.

Kunst is in 1950 in 1950 in Groningen geboren. Van 1963 tot 1968 zat ze op de middelbaremeisjesschool (hbs) in Groningen. In die stad rondde ze in 1971 ook dekweekschool af. Ze ging daarna aan het werk als lerares algemene vorming op eenschool voor lbo/mbo. Tussen 1975 en 1981 werkte ze als lerares Nederlands,geschiedenis, remedial teacher en coŲrdinator onderbouw van een lom-mavo inGroningen. Na vijf jaar beleids- en publieksvoorlichter van de provincie Drenthete zijn geweest, werd ze in 1986 accountmanager en adviseur van de NationaleWoningraad Noord-Nederland.

In 1991 ging Kunst aan de slag als directeur van De Gezonde Woning in Nijmegen.Ze begeleidde twee fusies van deze corporatie en nam uiteindelijk in april 2006afscheid als directeur-bestuurder van de opvolger van De Gezonde Woning,Standvast Wonen.
Hannie Kunst is lid van de PvdA.
Lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling BasisregelingRegio Nijmegen; lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingBijsterhuizen; lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingBREED (WNO-bedrijven); plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van degemeenschappelijke regeling Recreatieschap Nijmegen en Omstreken;plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de Euregio Rijn-Waal, lid vanhet bestuur van de Stichting Promotie Rijk van Nijmegen; lid van de StuurgroepKanaalgebied; vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering vanaandeelhouders van de BV Mercator Technology en Sciencepark.
Bestuurslid Stichting Salto Transatlantico (Nijmegen)
bestuurslid Stichting Gelders Muziektheater

Peter Lucassen,wethouder gemeenteNijmegen
Drs. P.J.J. (Peter) Lucassen werd op 17 augustus 1953 geboren te Alverna(gemeente Wijchen).Na het behalen van het diploma Gymnasium A op hetNijmeegse Dominicus College studeerde hij psychologie aan de RadboudUniversiteit Nijmegen.

In 1979 trad hij in dienst bij het Instituut voor Toegepast SociaalWetenschappelijk Onderzoek (ITS) van de toenmalige Katholieke UniversiteitNijmegen (nu Radboud Universiteit Nijmegen). Hij begon als studentassistent enonderzoeker. Van 1981 tot 1987 verrichtte hij voor het ITS onder meer onderzoeknaar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, vroegtijdigeschoolverlaters en de functie van onderwijs in vreemde talen in het MiddelbaarBeroepsonderwijs. Vanaf 1987 was hij hoofd van de afdeling Automatisering vanhet ITS. In 2002 volgde een benoeming tot hoofd van de afdeling Data.

Peter Lucassen is sinds 1976 lid van de SP. In 1986 werd hij lid van hetAlgemeen Bestuur van de lokale afdeling van die partij in Nijmegen. Tussen 1986en 2002 maakte hij deel uit van het Afdelingsbestuur. In opdracht van de SPvoerde hij landelijke enquÍtes uit onder SP-leden. Voordat hij in april 2002wethouder werd, was hij bijna veertien jaar gemeenteraadslid in Nijmegen. In dieperiode hield hij zich met name bezig met volkshuisvesting, ruimtelijke ordeningen economische zaken. Hij fungeerde bovendien als bestuurslid van deGemeenschappelijke Regelingen (WNO, respectievelijk Breed en MARN).

Als wethouder is Peter Lucassen verantwoordelijk voor de portefeuille FinanciŽn,Organisatie en Stadsbedrijven. In zijn takenpakket zitten bovendien hetRegionaal Archief en de ontwikkeling van het internet (ICT-beleid). Net als deandere collegeleden heeft hij een Nijmeegse wijk ‘geadopteerd’. PeterLucassen is wijkwethouder van Dukenburg.
lid Algemeen Bestuur Basisregeling Regio Nijmegen;
lid Algemeen en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Breed (WerkvoorzieningsschapNijmegen e.o.);
voorzitter Algemeen en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke RegelingRecreatieschap Nijmegen en omstreken;
lid Raad van commissarissen Novio NV;
vertegenwoordiger van de gemeente in de aandeelhoudersvergaderingOntwikkelingsbedrijf MTC;
vertegenwoordiger van de gemeente in de aandeelhoudersvergadering Triavium NV;
vertegenwoordiger van de gemeente in de aandeelhoudersvergadering MercatorTechnology and Science Park Nijmegen;
vertegenwoordiger van de gemeente in de aandeelhoudersvergadering Mensec BV;
vertegenwoordiger van de gemeente in de aandeelhoudersvergadering GrondbankMidden Gelderland BV;
vertegenwoordiger van de gemeente in de aandeelhoudersvergadering DARMilieudiensten NV;
vertegenwoordiger van de gemeente in de aandeelhoudersvergadering BrabantsePoort BV;
lid Raad van commissarissen ARN BV (aangewezen vanwege de Gemeenschappelijkeregeling Milieusamenwerking en Afvalstoffenverwijdering Regio Nijmegen);
voorzitter bestuur van de Stichting Uitzicht;
lid College voor Arbeidszaken/VNG;
lid Commissie GemeentefinanciŽn en belastingen/VNG.
Vertegenwoordiger van de gemeente in de aandeelhoudersvergadering MariŽnburgBV, lege BV
vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergadering GEM Waalsprong Beheer BV
vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergadering MCIJN BV (Triavium)
vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergadering Novio NV

Jan van der Meer,wethouder gemeenteNijmegen
Jan van der Meer is sinds april 2006 wethouder van de gemeente Nijmegen. Hij isverantwoordelijk voor Mobiliteit, Groen, Milieu en Recreatie. Van der Meervertegenwoordigt Nijmegen ook in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen.

Van der Meer werd in 1965 in 1965 in Mill geboren. Na in Grave de Havo te hebben gedaan,doorliep hij de propedeuse maatschappelijk werk aan de hogeschool in Arnhem. In1995 studeerde hij af als politicoloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Na zijn afstuderen werkte Van der Meer als programmeur van politieke debattenbij politiek-cultureel centrum O42, wetenschappelijk medewerker van het EersteKamerlid Marten Bierman, pr-medewerker van Das&Boom, en projectleider bijMilieudefensie. Van oktober 2001 tot zijn aanstelling als wethouder was hijhoofd voorlichting en communicatie van het landelijk bureau van GroenLinks.

Van 1994 tot 1998 was Van der Meer fractiemedewerker van De Groenen/StadspartijLeefbaar Nijmegen. Hij was ook lijsttrekker en raadslid van deze partij tot hijin 2001 overstapte naar GroenLinks.
Lid van het algemeen bestuur van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen; lid van hetalgemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling MARN (MilieusamenwerkingAfvalverwerking Regio Nijmegen); vertegenwoordiger van de gemeente in deStichting Waalbrug/A73; lid namens de gemeente van de Stuurgroep StedelijkUitlooppgebied De Woerdt.
Penningmeester van Woonvereniging Nova Zembla
voorzitter van Stichting De Creatieve Stad
lid van het algemeen bestuur van Theaterproductiehuis Grote Broer

R.S. Zwart (Rutger)
Raadslid gemeenteNijmegen PvdA
Nevenfuncties
Directeur Ravenstein&Zwart

A. Arzbach (Anneke)
Raadslid gemeente Nijmegen PvdA
Geen nevenfuncties opgegeven

A.H.B. Beck (Alard)
Raadslid gemeenteNijmegen PvdA
Nevenfuncties
Plaatsvervangend lid van de Euregio

R.C. Bos (Renate)
Raadslid gemeenteNijmegen PvdA
Nevenfuncties
Docent Saxion Hogeschool Deventer
Bestuurslid Natuurmuseum Nijmegen
Lid Congrespresidium PvdA

P.J.E. Breukers(Peter)
Raadslid gemeenteNijmegen PvdA
Nevenfuncties
Lid van de KAN raad
Functionaris gemeente Veldhoven
Lid Raad van Advies Vrijdagtheater in Nijmegen 18.0pt">

A.J.H. Bless (Wam)
Raadslid gemeente Nijmegen PvdA
Nevenfuncties
Lid van de Euregio
Plaatsvervangend lid van de KAN raad
Directeur Arengo BV
Hoofd Organisatie UWV

H. El Karouni (Halima)
Raadslid gemeente Nijmegen PvdA
Geen nevenfuncties opgegeven

M. Janssen (Rinus)
Raadslid gemeenteNijmegen PvdA
Nevenfuncties
Bestuurslid SER Gelderland
Lid Sociaal Economische Werkgroep FNV Nijmegen

M.J.M. van Nijnatten (Marc)
Raadslid gemeenteNijmegen PvdA
Nevenfuncties
Plaatsvervangend lid van de KAN raad
Manager HR, Fair Trade Original

J.G. Pol (Joke)
Raadslid gemeenteNijmegen PvdA
Nevenfuncties
OpleidingscoŲrdinator MWD, Hogeschool Arnhem-Nijmegen
Voorzitter klachtencommissie Stichting Uitzicht

S. Verbruggen (Stijn)
Raadslid gemeente Nijmegen PvdA
Nevenfuncties
Medewerker Tweede Kamerfractie PvdA

M.P. Spruit (Miesjel)
Raadslid gemeenteNijmegen GroenLinks
Nevenfuncties
Medewerker Lokaal Kenniscentrum Landelijk Bureau GroenLinks

F. Ali (Fatma)
Raadslid gemeente Nijmegen Groen Links
Geen nevenfuncties opgegeven

W.M. van Eck (Wouter)
Raadslid gemeenteNijmegen Groen Links
Nevenfuncties
Plaatsvervangend lid van de KAN raad
Lid bestuur Vereniging Milieu-actiewinkel 'De Broeikas' te Nijmegen
Lid commissie Huurbeleidszaken van de vereniging Centraal Wonen Opaalstraat
Campagneleider landelijk bureau Milieudefensie (Amsterdam)

N.P. Vergunst (NoŽl)
Raadslid gemeenteNijmegen Groen Links
Nevenfuncties
Adviseur Kwaliteitszorg Radboud Universiteit Nijmegen

H. Roorda (Hennie)
Raadslid gemeente Nijmegen Groen Links
Geen nevenfuncties opgegeven

F. Willighagen-Brand (Frieda)
Raadslid gemeenteNijmegen Groen Links
Nevenfuncties
Freelance Juriste
Vrijwilliger Platform allochtone zorgvragers
Vrijwilliger Amnesty International
Vrijwilliger diverse instellingen in Nijmegen, waaronder InterLokaal

J.W.H. van Hooft jr. (Hans)
Raadslid gemeenteNijmegen SP
Nevenfuncties
Directeur softwarebedrijf OGA
Bestuurslid SP, afdeling Nijmegen
S.Akdemir (Senay)
Raadslid gemeente Nijmegen SP
Nevenfuncties
Stichting Tandem
Stichting Forum Utrecht

J.H.I. van Dijk (Jola)
Raadslid gemeente Nijmegen SP
Nevenfuncties
Bestuurslid SP, afdeling Nijmegen

M.J. van Hunnik (Matthias)
Raadslid gemeente Nijmegen SP
Nevenfuncties
Lid van de KAN raad
Bestuurslid SP, afdeling Nijmegen

M.C. Piepers
Raadslid gemeente Nijmegen SP
Nevenfuncties
Ergotherapeut Verpleeghuis Martinushof Arnhem
Afdelingsvoorzitter SP, afdeling Nijmegen

J.M. van Rens (Jos)
Raadslid gemeenteNijmegen SP
Nevenfuncties
Novio NV Nijmegen, buschauffeur
Bestuurslid Vereniging van Huiseigenaren Pijkestraat/Lange Hezelstraat Nijmegen

B.J.H.M. Velthuis(Bert)
Raadslid gemeenteNijmegen SP
Nevenfuncties
Docent Kunstgeschiedenis
Docent Hoger Onderwijs voor Ouderen
Voorzitter Stichting Vrienden van de Orthodoxe Kunst

R.A.M. Bloem (Rob)
Raadslid gemeenteNijmegen CDA
Nevenfuncties
Lid van de Euregio
Zelfstandig ondernemer, Bloem Consultancy&Training

A.H.W. Hillen (Albaer)
Raadslid gemeente Nijmegen CDA
Nevenfuncties
Lid van de GR Bergerden
Lid van de GR Bijsterhuizen
Lid van de Hoorcommissie Ruimtelijke Plannen
Plv. lid. van de GR<BREED>
Plv. lid van de GR MARN

Bestuurslid StichtingActiviteitencentrum Doddendael
Redactielid wijkblad De Klepper
R.E.Preijers (Richard)
Raadslid gemeente Nijmegen CDA
Nevenfuncties
Lid van de GR Recreatieschap Nijmegen en Omstreken
Lid commissie Onderzoek Geloofsbrieven

ZorgteammanagerElzendaalcollege
Bestuurslid Katholieke Schoolraad
Bestuurslid ZVP
Bestuurslid Bestuurdersvereniging CDA Afdeling Gelderland
M.A.B.van der Sloot (Marianne)
Raadslid gemeente Nijmegen CDA
Nevenfuncties
Advocaat-stagiaire CMS Derks Star Busmann Utrecht
Lid afdelingsraad KRO Bisdom 's Hertogenbosch

C.B.A. Teunissen (Chantal)
Raadslid gemeenteNijmegen CDA
Nevenfuncties
Lid van de KAN raad
Adviseur bij De Vos&Jansen Marktonderzoek Nijmegen

P.P. Leferink opReinink (Peter-Paul)
Raadslid gemeente Nijmegen VVD
Nevenfuncties
Medewerker kwaliteitszorg CWZ
E.J.MŁhren (Bert)
Raadslid gemeente Nijmegen VVD
Nevenfuncties
Technisch manager SCM Houten

H.S. Veldman (Hayke)
Raadslid gemeente Nijmegen VVD
Nevenfuncties
LidEuregio
Beleidsadviseur gemeente Arnhem
Voorzitter Aqua-Novio '94

J.P.J.M. van Veluw
Raadslid gemeente Nijmegen VVD
Nevenfuncties
Lid van de KAN raad
Eigenaar Reisburo Star Travel
Voorzitter Nijmegen Global Athletics

D.J. Bodewes (Duco)
Raadslid gemeente Nijmegen D66
Nevenfuncties
Fractievoorzitter D66
Directeur Stec Groep BV
Voorzitter Vereniging De Schildersbuurt
Columnist Property NL
Begeleider Irakese vluchteling

L.C. van den Broek (Liesbeth)
Raadslid gemeente Nijmegen D66
Nevenfuncties
Resource Manager Eiffel BV
Zijll de Jong-Lodenstein (Bea), B.G.C.M. van, Lid gemeenteraad NijmegenStadspartij Nijmegen

M.J.I. Hulskorte (Michel)
Raadslid gemeente Nijmegen Verenigde Senioren Partij
Nevenfuncties
Plaatsvervangend lid KAN raad
Bestuurslid VSP Gelderland

H. van Hees (Ben)
Raadslid gemeente Nijmegen Nijmegen Nu
Zelfstandig adviseur
Voorzitter St. Herstel Quackmonument
Voorzitter St. Nijmegen Blijft in Beeld
Voorz. St. Fractieassistentie Nijmegen Nu

J.L.J. Janssen (Jo)
Raadslid gemeenteNijmegen Gewoon Nijmegen
Nevenfuncties
Voorzitter Stichting Benedenstad Nijmegen
Voorzitter Vereniging Gewoon Nijmegen

Dhr. C.M. van der Weele (CDA)wethouder gemeente Noord-Beveland
lid Raad van Commissarissen Rabobank Walcheren-Noord-Beveland
lid Algemene Vergadering (Hoofd ingeland) Waterschap Zeeuwse Eilanden
lid Ledenraad (concernbestuur) CZ-Zorgverzekeringen
voorzitter bestuur CoŲperatieve Sproeivereniging Noord-Beveland.

Dhr. A.G. van der Maas (SGP)wethouder gemeente Noord-Beveland
hoofdingeland Waterschap Zeeuwse Eilanden
voorzitter Commissie Alg. Bestuurlijke zaken waterschap
lid commissie voor bezwaarschriften.

Dhr. P.L. de Putter (VVD wethouder gemeente Noord-Beveland
geen nevenfuncties

Mw. J.M. Deusing-Eckhardt (CDA)raadslid gemeente Noord-Beveland
Geen nevenfuncties opgegeven 230208!

Dhr. G.P. Geelhoed (CDA)raadslid gemeente Noord-Beveland
Geen nevenfuncties opgegeven 230208!

Dhr. J.M. de Nooijer (CDA)raadslid gemeente Noord-Beveland
Geen nevenfuncties opgegeven 230208!

Mw. B. Fresco-Markman (Noord-Bevelands Belang)raadslid gemeente Noord-Beveland
Geen nevenfuncties opgegeven 230208!

Dhr. C. van der Kraan (Noord-Bevelands Belang)raadslid gemeente Noord-Beveland
voorzitter van de dorpsgemeenschap Kats

Dhr. A.C.G. Oudshoorn (Noord-Bevelands Belang)raadslid gemeente Noord-Beveland
kaderlid FNV

Mw. E. van de Klooster-Dobbelaar (PvdA)raadslid gemeente Noord-Beveland
Geen nevenfuncties opgegeven 230208!

Dhr. D.P. Hage (VVD)raadslid gemeente Noord-Beveland

Mw. E.S. Breure-den Oudsten (VVD)raadslid gemeente Noord-Beveland

Dhr. R.J.F. Meuldijk (PvdA)raadslid gemeente Noord-Beveland
Directeur openbare basisschool De Vliete

Dhr. C. Quinten (PvdA)raadslid gemeente Noord-Beveland
Geen nevenfuncties opgegeven 230208!

Dhr. D.I. van Eck (SGP)raadslid gemeente Noord-Beveland
Geen nevenfuncties opgegeven 230208!

Dhr. C. van de Woestijne (SGP)raadslid gemeente Noord-Beveland
Geen nevenfuncties opgegeven 230208!

D.P. Hage (?)raadslid gemeente Noord-Beveland
oorzitter ondernemensvereniging Wissenkerke-Geersdijk

H. de Vlaming (?)raadslid gemeente Noord-Beveland
ambtenaar gemeente Middelburg

Nevenfuncties bestuurders provincie Zeeland op internet Peildatum 15 februari 2005 c.q. bijgewerkt tot 11 oktober 2006.
Adriaanse, J.

Hoofdfunctie

Wethouder gemeente Goes

Nevenfuncties

o Bestuurslid van de Historische Vereniging Arnemuiden

o Voorzitter bestuur gemeenschappelijke regeling Museum de Bevelanden

o Lid algemeen bestuur GGD
Audenaert, ing. W.A.M.

Hoofdfunctie

Docent bouwkunde Hogeschool Zeeland ;height:100.5pt">

Nevenfuncties ;height:100.5pt">

o Architect - Academie van Bouwkunst

o Vice-voorzitter CDA Terneuzen

o Lid Bond van Nederlandse Architecten

o Bestuurslid Werk in Uitvoering, Hogescholen Vlissingen, Tilburg, Den Bosch en Heerlen (bouwuitvoering).

o CoŲrdinator HZ-bouwkunde met Academies van Bouwkunst Rotterdam en Tilburg.
Babijn, F.

Hoofdfunctie

Beleidsmedewerker afdeling Samenleving gemeente Schouwen-Duiveland 2;mso-yfti-lastrow:yes;height:114.75pt"> ;height:114.75pt">

Nevenfuncties ;height:114.75pt">

o Bestuurslid Stichting Bevordering Gezondheids- en Maatschappelijke Zorg Schouwen-Duiveland

o Bestuurslid Stichting O Jee ADHD

o Secretaris Interkerkelijke Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Schouwen-Duiveland en St. Philipsland

o Bestuurslid Vereniging Stad en Lande Schouwen-Duiveland (Behoud Cultureel Erfgoed)

o Voorzitter Stichting Sao Tiago (opvang zwerfkinderen in BraziliŽ)
Bergen, drs. J.F.M.

Hoofdfunctie

Huisarts

Nevenfuncties

o Lid College voor Zorgverzekeringen (CVZ)

o Voorzitter Registratie Commissie voor huisartsen, verpleeghuisartsen, artsen voor mensen met een verstandelijk handicap (HVRC)

o Adviserend lid Federatiebestuur KNMG

o Voorzitter Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb

o Lid Fractiebegeleidingscommissie VWS/Tweede Kamerfractie van het CDA

o Adviseur bestuur CDA Vlissingen

o Lid werkgroep Bestuur en Maatschappelijke zaken CDA Zeeland

o Voorzitter Stichting Geneeskunde Walcheren (SGW)

o Lid Geschillencommissie kamer I, CGR (Stichting Reclame Code Geneesmiddelen)

o Bestuurslid Stichting Goodwillfonds voor Huisartsen (SGH)

o Lid Raad van Commissarissen AURIVOM

o Bestuurslid Stichting Centra voor Arbeid en Gezondheid in Nederland (CAGIN)
Beveren, C. van

Hoofdfunctie

Directeur Kredietbank Walcheren 2;mso-yfti-lastrow:yes;height:220.5pt"> ;height:220.5pt">

Nevenfuncties ;height:220.5pt">

o Administrateur van de Vereniging Zuiderstrand

o Bestuurder van de Vereniging van Eigenaren Appartementen Zuiderstrand

o Bestuurslid van de CDA Bestuurdersvereniging Zeeland

o Penningmeester van de Stichting Neven Instroom Project Molenwater

o Penningmeester van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

o Penningmeester van het Deputaatschap Emeritikas van de Chr. Geref. Kerken in Nederland

o Voorzitter van de Zeeuwse Accordeonvereniging Concertina

o Directeur TMC Beheer BV

o Lid Ledenraad Rabobank Walcheren-Noord-Beveland

o Bestuurslid MEE-Zeeland

o Bestuurslid Prot.Chr.Stichting tot bevordering van Sociale en Pedagogische Zorg
Bierens, C.W.

Hoofdfunctie

Hotelier te Zoutelande 2;mso-yfti-lastrow:yes;height: ;height:

Nevenfuncties ;height:

o Bestuurslid Federatie van Ondernemingsverenigingen in de gemeente Veere

o Bestuurslid Rabobank Noordwest-Walcheren

o Secretaris Zoutelandse Ondernemersvereniging
Bouterse, G.

Hoofdfunctie

Medewerker Postkantoren BV

Nevenfuncties

o Adviseur (ad-hoc) bij enkele sportverenigingen

o Kaderlid ABVAKABO FNV

o Vakbondsconsulent AKVAKABO FNV

o Lid cliŽntenraad van Zorgstroom, afdeling Thuiszorg

o Lid centrale cliŽntenraad van Zorgstroom
Faasse, drs. M.J.

Makelaar in onroerende goederen

Nevenfuncties

o Directeur Faasse & Fermont FinanciŽle Diensten BV

o Directeur Makelaardij Faasse & Fermont BV

o Directeur Makelaardij Faasse & Faasse International BV

o Directeur Makelaardij Faasse & Fermont Middelburg BV

o Directeur Faasse & Fermont Zeeuws-Vlaanderen VOF


Directeur Marx Company B.V.

o Kerkrentmeester Protestantse Kerk in Nederland te Kamperland

o Bestuurslid CDA afdeling Noord-Beveland
Feijtel, ir. B.J.

Hoofdfunctie

Provinciaal secretaris ZLTO / agrarische ondernemer (fruitteelt) 2;mso-yfti-lastrow:yes;height:54.0pt"> ;height:54.0pt">

Nevenfuncties ;height:54.0pt">

o Voorzitter Raad van Toezicht Rabobank Kapelle-Wemeldinge

o Vice-voorzitter Stichting Landschapbeheer Zeeland

o Secretaris CoŲperatief Contact Centrum Zeeland

o Voorzitter Stichting Agrarisch Hulpfonds Zeeland
Ganzeman, drs. M.P.

Hoofdfunctie

Projectmedewerker Rabobank Walcheren/Noord-Beveland ;height:42.75pt">

Nevenfuncties ;height:42.75pt">

o Bestuurslid Stichting CDA Zeeland

o Secretaris College van Kerkrentmeesters Geref. Kerk Zierikzee
Giessen, drs. G.K.T. van der 1;height:24.75pt">

Hoofdfunctie

Voorzitter van het College van Bestuur van Codarts, Hogeschool voor de Kunsten te Rotterdam 2;mso-yfti-lastrow:yes;height:79.5pt"> ;height:79.5pt">

Nevenfuncties ;height:79.5pt">

o Bestuurslid Zeeland Nazomerfestival

o Lid bestuurscommissie Vlaams Cultureel Centrum "De Brakke Grond"

o Lid dagelijks bestuur European Ligue of the Institutes of the Arts

o Voorzitter Klaverblad
Ginkel, J.J. van 1;height:24.75pt">

Hoofdfunctie

1e medewerker Waterpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten (varende dienst) te Hansweert. 2;mso-yfti-lastrow:yes;height:12.75pt">

Nevenfuncties

Geen nevenfuncties
Hageman, drs. E.

Hoofdfunctie

Docent Social Work Hogeschool Zeeland 2;mso-yfti-lastrow:yes;height:43.5pt">

Nevenfuncties

o Bestuurslid Zeeuwse Bibliotheek

o Secretaris van het Von Brucken Fock Fonds
Hageman, J.P.E.M.

Hoofdfunctie

Ambtenaar Gemeente Veere

Nevenfuncties

o Lid Algemene Vergadering Waterschap Zeeuws Vlaanderen

o Lid gemeenteraad Hulst
Hamelink, P.A.

Hoofdfunctie
PR-functionaris Roompot B.V. 2;mso-yfti-lastrow:yes;height:153.0pt"> ;height:153.0pt">

Nevenfuncties ;height:153.0pt">

o Bondsraadslid FNV Horecabond.

o Lid ontslagadviescommissie CWI Zeeland

o Lid ledenraad Rabobank Walcheren – Noord-Beveland

o Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Noord-Beveland

o Lid Dagelijks Bestuur Kamer van Koophandel Zeeland

o Penningmeester PvdA afdeling Noord-Beveland

o Voorzitter landelijk platform ondernemingsraden verblijfsrecreatie

o Voorzitter Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Departement Noord-Beveland

o Voorzitter Ondernemingsraad Roompot Groep
Harpe MSc, ing. L. 1;height:36.0pt"> ;height:36.0pt">

Hoofdfunctie ;height:36.0pt">

Beleidsmedewerker Afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken Rijkswaterstaat Directie Zeeland / beleidsmedewerker Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2;mso-yfti-lastrow:yes;height:43.5pt">

Nevenfuncties

o Freelance Adviseur vergunningen Wet milieubeheer

o Koster Hofpleinkerk te Middelburg
Heijning, S.J.

Hoofdfunctie

Zonder beroep

Nevenfuncties

o Lid gemeenteraad Goes

o Vice-voorzitter van de Goese Mixed Hockeyclub (GMHC)
Holtring, P.

Hoofdfunctie

Directeur Algemene Zaken a.i. Codarts, Hogeschool voor de Kunsten te Rotterdam

Nevenfuncties

o Lid werkgroep permanente verkeerseducatie ROVZ

o Voorzitter Projectgroep VEBO-VEVO (verkeerseducatie basisonderwijs en voortgezet onderwijs)

o Voorzitter Gemeentelijke Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Veere
Hooymeyer, J.H.J

Hoofdfuncties
• Consultant, coach & counsellor voor Shell International en Suez

• Zelfstandige praktijk als psychosociaal therapeut 2;mso-yfti-lastrow:yes;height:53.25pt"> ;height:53.25pt">

Nevenfuncties ;height:53.25pt">

o Voorzitter VVTP (toezicht uitvoering prostitutiebeleid)

o Voorzitter Humanistisch Verbond afdeling De Bevelanden, Schouwen Duiveland en Tholen

o Bestuurslid Multi Etnisch Vrouwennetwerk
Houmes, J.

Hoofdfunctie

Zelfstandig ondernemer 2;mso-yfti-lastrow:yes;height:30.75pt"> ;height:30.75pt">

Nevenfuncties ;height:30.75pt">

o Lid gemeenteraad Veere
Kerckhaert, E.P.H.

Hoofdfunctie

Manager sector Economie ROC Westerschelde 2;mso-yfti-lastrow:yes;height:87.75pt"> ;height:87.75pt">

Nevenfuncties ;height:87.75pt">

o Bestuurslid stichting Zeeland steunt GeorgiŽ

o Commissaris stichting Clavis, woningcorporatie te Terneuzen

o Voorzitter Regionale Informatiebank voor Bedrijven en Instellingen in Zeeland (Ribiz)

o Voorzitter werknemersklachtencommissie Stichting Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen
Kolijn, W.

Hoofdfunctie

Zonder beroep 2;mso-yfti-lastrow:yes;height:51.75pt"> ;height:51.75pt">

Nevenfuncties ;height:51.75pt">

o Algemeen voorzitter SGP (landelijk bestuur)

o Bestuurslid (adviseur) Stichting Herdenking 400 jaar M.A. de Ruyter Consulaat Schelde-Delta
Koppejan-Elsen, drs. J.M.P.A.

Hoofdfunctie

Personeelsadviseur Hogeschool Zeeland 2;mso-yfti-lastrow:yes;height:30.75pt"> ;height:30.75pt">

Nevenfuncties ;height:30.75pt">

o Bestuurslid stichting CDA Zeeland
Koster, M.B. de 1;height:24.75pt">

Hoofdfunctie

Secretaresse Stichting IRS ( 10.0pt">Kenniscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland) te Bergen op Zoom 

Nevenfuncties ;

o Secretaris Stichting Frits Lensvelt

o Lidmaatschap CKG-groep Suiker Unie (kaderlid vakbond FNV-bondgenoten)

o Voorzitter COS Zeeland provinciaal centrum voor internationale samenwerking

o Lid Kerngroep PvdA-vrouwennetwerk Zeeland

Lijmbach, A.E.M.M.t

Geodata-medewerker Kadaster directie Zuidwest

Nevenfuncties 

o Commissaris Rabobank Beveland

o Bestuurslid Parochievergadering Lewedorp
Luijben, A.P.M. ;height:79.5pt">

Nevenfuncties ;height:79.5pt">

o Bestuurslid SP afdeling Hulst

o Bestuurslid noodfonds Oost Zeeuwsch-Vlaanderen

o Penningmeester Caritas Parochie Heilige Martinus te Kloosterzande

o Vice-voorzitter cliŽntenraad Sociale Zekerheid gemeente Hulst
Luijendijk-Bergwerf, M.A.

Directeur 10Coaching (training, coaching en interim-werk)

Nevenfuncties ;height:75.75pt">

o Voorzitter Raad van Toezicht Bibliotheek Zeeuws Vlaanderen

o Lid provinciale bestuur Zeeland van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

o Werkvelddeskundige Hogeschool Zeeland voor de studierichting Personeel en Arbeid
Luijt-Verheij, drs. J.M.W.V.

Hoofdfunctie ;height:36.0pt">

Lerares bij het ROC Zeeland bij de afdeling zorg en bij de

afdeling welzijn in diverse vakken: anatomie en fysiologie, natuur en

scheikunde, wiskunde, zorgvaardigheid

Nevenfuncties

o Voorzitter van de afdeling Zeeland van de VVAO, (vereniging van vrouwen met een hogere opleiding)
Maris, J.A.

Hoofdfunctie

Akkerbouwer

Nevenfuncties

o Bestuurslid Palazzoli
Martinet, ing. K.L.

Product- en procesontwikkelaar van energiezuinige lampen bij Philips in Roosendaal. Parttime akkerbouwer.

o Lid van de Algemene Vergadering Waterschap Zeeuws Vlaanderen

o Secretaris van de Stichting tot Behoud van de ParochiŽle Diensten in Heikant
Merbel, J. van de

Hoofdfunctie

Zonder beroep 2;mso-yfti-lastrow:yes;height:43.5pt">

Nevenfuncties

o Secretaris/penningmeester bestuur CDA afdeling Tholen

o Lid Klachtencommissie SVRZ, regio Zeeland-Noord
Ollebek, C.A.

Hoofdfunctie

Zonder beroep 2;mso-yfti-lastrow:yes;height:195.75pt"> ;height:195.75pt">

Nevenfuncties ;height:195.75pt">

o Bestuurslid KvK Zeeland

o Lid van de Algemene Vergadering Waterschap Zeeuwse Eilanden

o Lid commissie Waterkeringen en Wegen Waterschap Zeeuwse Eilanden

o Lid commissie Georganiseerd Overleg Waterschap Zeeuwse Eilanden

o Lid van de Algemene Vergadering Waterschap Zeeuws-Vlaanderen

o Lid commissie Waterkeringen en Wegen Zeeuws-Vlaanderen

o Lid adviescommissie bedrijfsleven Zeeland Seaports

o Voorzitter Deelnemersraad Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer

o Voorzitter Woonafdeling Midden Zeeuws-Vlaanderen bij FNV-Bondgenoten
Oosten, J.J. van

Hoofdfunctie

Manager CliŽnten Advies Rabobank Middelburg-Veere 2;mso-yfti-lastrow:yes;height:39.0pt">

Nevenfuncties

o Penningmeester ouderraad basisschool Palmenhof te Middelburg
Oostenbrugge, T. van

Hoofdfunctie

Raadsgriffier / adjunct-secretaris gemeente Schouwen-Duiveland 2;mso-yfti-lastrow:yes;height:43.5pt">

Nevenfuncties

o Bestuurder/administrateur Stichting J.C. Bal Fonds

o Lid klachtencommissie Ds. Pieter van Dijkeschool
Ouden-Zwart, G. van den

Hoofdfunctie

Zelfstandig ondernemer Van den Ouden Trailers B.V. 2;mso-yfti-lastrow:yes;height:30.75pt"> ;height:30.75pt">

Nevenfuncties ;height:30.75pt">

o Secretaris VVD raadsfractie gemeente Schouwen-Duiveland
Polderman, dr. C.P.

Hoofdfunctie

Hogeschooldocent economische vakken Hogeschool Zeeland 2;mso-yfti-lastrow:yes;height: ;height:

Nevenfuncties ;height:

o Mentor Zeeuwse Studenten Kring

o Voorzitter klachtencommissie reformatorisch onderwijs regio Zeeland

o Voorzitter Visstandbeheercommissie Volkerak/Zoommeer
Polderman-Martin, H.A.

Hoofdfunctie

Huisvrouw / meewerkend in eigen bedrijf

Nevenfuncties

o Voorzitter tennisvereniging Eegedima te Tholen
Roeland, G.D.

Hoofdfunctie

Wnd. hoofd Afdeling Volkshuisvesting, Milieu- en Bouwkundige zaken gemeente Tholen

Nevenfuncties

o Voorzitter van de kerkenraad Gereformeerde Gemeente Sint-Annaland
Saman, drs. A.A.D.

Hoofdfunctie

Secretaris Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (VNO NCW) 2;mso-yfti-lastrow:yes;height:12"> ;height:12">

Nevenfuncties ;height:12">

o Secretaris adviescommissie bedrijfsleven (q.q.)

o Plv-lid Provinciale Commissie Omgevingsbeleid (q.q.)

o Plv-lid Sociaal Economische Consultatie Groep (q.q.)

o Secretaris/penningmeester stichting Oude Klooster Sas van Gent

o Voorzitter Technisch Nautische Adviesraad Westerschelde

o Bestuurslid Stichting Vitaal Sas van Gent

o Bestuurslid Stichting Vrienden van RGZ (revalidatiegeneeskunde Zeeland)
Smits, H.B.T.

Hoofdfunctie

Commercieel medewerker binnendienst bij Faasse en Fermont, makelaardij en projectontwikkeling

Nevenfuncties

o Lid van de Werkgroep Leefbaarheid Noord-Beveland
Stoffels, M.A.

Hoofdfunctie

Directeur/commissaris

Nevenfuncties

o Adviseur Tence ! Uitzendbureau

o Bestuurslid Buen Paso trabajo-temporal (Spanje)

o Bestuurslid Rabobank Walcheren Zuid

o Bestuurslid Tec Tec Opole"Spolka Z (Polen)

o Bestuurslid Tec Tec UK Limited (Engeland)


Directeur Eres Holding B.V.

o Directeur Tec Tec beheer

o Directeur Tec Tec Holland

o Directeur Tec Tec Recruiment Services SL (Spanje)

o Lid Raad van Commissarissen Mubawat B.V.

o Voorzitter Raad van Commissarissen Uitzendbureau Zuidgeest
Streng, F.R.

Hoofdfunctie

Wethouder gemeente Middelburg

Nevenfuncties

o Bestuurslid Zeeuwse Bibliotheek

o Penningmeester G.H.G. von Brucken Fock Fonds

o Voorzitter Middelburgsche Mixed Hockey Club
Visser, D.P.

Hoofdfunctie

Inspecteur van politie

Nevenfuncties

Geen nevenfuncties
Vogelaar, I.

Hoofdfunctie

Afdelingsdirecteur Buys Ballot College Goes

Nevenfuncties

Geen nevenfuncties

Wal, R.P. van der
Directeur/eigenaar Bemiddeling & Organisatie Adviesbureau

Directeur Paul van der Wal beheer B.V.
Directeur SunRay-Spas.B.V.
Wiersma, M.J.

Hoofdfunctie

CoŲrdinator grenspark De Zoom Kalmthoutse Heide
Freelance Organisatieadviseur

o Lid Kerkenraad Protestantse Kerk Nederland te ’s-Heer Hendrikskinderen

o Lid classis Goes Protestantse Kerk Nederland

Wijffels, E.J.M.
Bestuurslid Stichting Dijk en Kreekbehoud West Zeeuwsch- Vlaanderen
Bestuurslid Stichting Heidemij, afdeling Zeeland
Freelance uitruilcoŲrdinator voor West Zeeuwsch-Vlaanderen van Dienst Landelijk Gebied
Bestuurslid Stichting CDA Zeeland

Noordenveld, Dhr. A.H. Doornbos gemeentesecretaris gemeente Noordenveld
NEVENFUNCTIES
voorzitter Stichting Huus van de Taol/Drentse Boek. Deze functie is onbetaald en wordt uitgeoefend buiten diensttijd. Doel is het bevorderen van de instandhouding en het gebruik van de Drentse Taol.
bestuurslid van de Drentse Muziek Maatschappij
bestuurslid van de Buurtvereniging Norgerweg
redacteur van de Eenige Courant;
volmacht voor het Nei DrŤents Geneutschap.
Bron gemeente Noordenveld Sent: Wednesday, February 18, 2009 10:56 AM


Dhr. W.F.C. (Werner) Damman raadsgriffier gemeente Noordenveld
NEVENFUNCTIES
Secretaris van de rekenkamercommissie Noordenveld Bron Gemeente Noordenveld 11 november 2008

Nevenfuncties O.L. Keizer
Nevenfuncties
Docent Hanzehogeschool Groningen
Algemeen bestuurslid ISD Noordenkwartier
Novatec (plaatsvervangend voorzitter voor G. Wolters)

Nevenfuncties J.Kemkers
Algemeen bestuurslid Recreatieschap
Bestuurslid Vereniging Sport en Gemeenten Noord
onbetaald
8 uur per mnd
Lid Landinrichtingscommissie Roden - Norg
onbetaald
10 uur per mnd
Lid Bestuurscommissie landinrichtingscommissie Peize
onbetaald
10 uur per mnd
Lid Gebiedscommissie Noord-West Drenthe
Lid Regiopark

Nevenfuncties G. Wolters
Voorzitter Jaarbeurs van het Noorden
Waarnemer buitenlandse verkiezingen
Voorzitter Novatec (GR)
Voorzitter ICO in liquidatie (GR)
Bestuurslid GGD (GR)
Aandeelhouder Novawork
Commissaris Alescon B.V.
Bestuurslid ISD Noordenkwartier (GR)

Nevenfuncties J. Dam
Projectleider Staatsbosbeheer, regio Noord
Lid Bestuur Afvalverwerking Noord Midden Drenthe
Lid Bestuur Stuurgroep Leek - Roden
Lid Bestuur Regiovisie Groningen- Assen, vervoersberaad
Lid Bestuur Stivam
Lid Bestuur Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Milieu

Gemeente Noordenveld
Raadsgriffier
W.F.C.Damman=Dhr. W.F.C. Damman ()
Raadslid
G.Alssema=Dhr. G. Alssema (CDA)
J.W.Stevenson=Dhr. J.W. Stevenson (CDA)
K.Haan=Dhr. K. Haan (ChristenUnie)
A.J.Russchen=Dhr. A.J. Russchen (Gemeentebelangen)
H.L.Smeenge=Dhr. H.L. Smeenge (Gemeentebelangen)
J.Darwinkel=Dhr. J. Darwinkel (Gemeentebelangen)
J.Posthumus=Dhr. J. Posthumus (Gemeentebelangen)
J.A.Koolen=Dhr. J.A. Koolen (Gemeentebelangen)
mr.A.J.Poelstra=Dhr. mr. A.J. Poelstra (Gemeentebelangen)
A.Jansen=Mw. A. Jansen (Gemeentebelangen)
T.A.Nijnuis=Mw. T.A. Nijnuis (Gemeentebelangen)
J.Klinkenberg=Dhr. J. Klinkenberg (GroenLinks)
O.Huisman=Dhr. O. Huisman (GroenLinks)
A.F.M.Witlox=Dhr. A.F.M. Witlox (PvdA)
A.H.Wekema=Dhr. A.H. Wekema (PvdA)
H.G.J.Schelling=Dhr. H.G.J. Schelling (PvdA)
M.A.Brink=Dhr. M.A. Brink (PvdA)
G.Lokhorst-Weggemans=Mw. G. Lokhorst-Weggemans (PvdA)
J.R.Brink-Rozema=Mw. J.R. Brink-Rozema (PvdA)
K.Kiemel=Mw. K. Kiemel (PvdA)
C.A.Voogd=Dhr. C.A. Voogd (VVD)
J.Louwes=Dhr. J. Louwes (VVD)
N.B.Bossina=Dhr. N.B. Bossina (VVD)
Gemeentesecretaris
A.H.Doornbos=Dhr. A.H. Doornbos ()
Wethouder
J.Dam=Dhr. J. Dam (Gemeentebelangen)
J.Kemkers=Dhr. J. Kemkers (Gemeentebelangen)
G.Wolters=Dhr. G. Wolters (PvdA)
O.L.Keizer=Dhr. O.L. Keizer (PvdA)

Gemeente Noordoostpolder
Raadsgriffier
mr.J.M.Even=Dhr. mr. J.M. Even ()
Raadslid
H.Torenbeek=Dhr. H. Torenbeek (CDA)
H.H.Suelmann=Dhr. H.H. Suelmann (CDA)
H.L.Meijering=Dhr. H.L. Meijering (CDA)
H.R.Kalk=Dhr. H.R. Kalk (CDA)
J.J.vanderVelde=Dhr. J.J. van der Velde (CDA)
L.G.M.Hermus=Dhr. L.G.M. Hermus (CDA)
P.J.Sanderse=Dhr. P.J. Sanderse (CDA)
M.T.B.Droog-Smit=Mw. M.T.B. Droog-Smit (CDA)
A.Poppe=Dhr. A. Poppe (ChristenUnie/SGP)
G.J.Veldkamp=Dhr. G.J. Veldkamp (ChristenUnie/SGP)
J.Simonse=Dhr. J. Simonse (ChristenUnie/SGP)
J.Visser=Dhr. J. Visser (ChristenUnie/SGP)
R.F.Wassink=Dhr. R.F. Wassink (ChristenUnie/SGP)
D.Pausma=Dhr. D. Pausma (ONS Noordoostpolder)
L.H.M.Lammers=Dhr. L.H.M. Lammers (ONS Noordoostpolder)
T.Tuinenga=Dhr. T. Tuinenga (Politieke Unie)
W.C.Haagsma=Dhr. W.C. Haagsma (Politieke Unie)
E.vanElk=Mw. E. van Elk (Politieke Unie)
F.Boundati=Dhr. F. Boundati (PvdA/GroenLinks)
J.W.Bakker=Dhr. J.W. Bakker (PvdA/GroenLinks)
T.Nijdam=Dhr. T. Nijdam (PvdA/GroenLinks)
H.vanMook=Mw. H. van Mook (PvdA/GroenLinks)
J.Faber-Slootheer=Mw. J. Faber-Slootheer (PvdA/GroenLinks)
S.J.Schrijver-Brouwer=Mw. S.J. Schrijver-Brouwer (PvdA/GroenLinks)
P.N.Blauw=Dhr. P.N. Blauw (VVD)
A.J.Geluk-Geluk=Mw. A.J. Geluk-Geluk (VVD)
H.Binksma-Martens=Mw. H. Binksma-Martens (VVD)
J.W.Sparreboom-vanderSpoel=Mw. J.W. Sparreboom-van der Spoel (VVD)
Gemeentesecretaris
mr.H.L.vanBoven=Dhr. mr. H.L. van Boven ()
Wethouder
A.H.T.vanMeijel=Dhr. A.H.T. van Meijel (CDA)
W.J.Schutte=Dhr. W.J. Schutte (CDA)
ing.L.G.Voorberg=Dhr. ing. L.G. Voorberg (ChristenUnie/SGP)
J.M.vanderEst=Dhr. J.M. van der Est (PvdA/GroenLinks)
drs.F.K.Zeilstra=Dhr. drs. F.K. Zeilstra (Pvda/GroenLinks)

font-family: Verdana;

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!

Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

Bij het instellen van rekenkamer als controle-instrument heeft de gemeenteraad ervoor gekozen een rekenkamercommissie in te stellen met drie leden die geen enkele binding hebben met de gemeente (de zogenaamde externe leden) en drie leden uit de raad (de zogenaamde interne leden). Een van de externe leden is voorzitter van de rekenkamercommissie. De drie externe leden zijn benoemd tot 1 juli 2008. De benoemingstermijn van de leden van de rekenkamercommissie loopt parallel aan de raadsperiode.

De externe leden van de rekenkamercommissie zijn:

Dhr. dr. G.H. Hagelstein (Veenendaal) - voorzitter

Mw. mr. C.E. Wolf (Wesepe)

vacature

De interne leden van de rekenkamercommissie zijn:

Mw. M.T.B. Droog - Smit (raadslid CDA)

Dhr. J.W. Bakker (raadslid PvdA/GroenLinks)

Dhr. A. Poppe (raadslid ChristenUnie)

Dhr. mr. H.L. van Bovengemeentesecretaris gemeente Noordoostpolder
NEVENFUNCTIES

CoŲrdinerend gemeentesecretaris voor de veiligheidsregio voor gemeenten in Flevoland

Brandweercommandant gemeente Noordoostpolder

freelance auteurswerkzaamheden LOI op gebied van detailhandelbeveliging.

voorzitter Geschillencommissie voor erkenning van arbeidsorganisaties in gezondheidszorg, dienstverlening, welzijn en sportwikkelingen

Br>achten Est

wethouder PvdA/GroenLinks l33 level2 lfo4;tab-stops:list 72.0pt">geen

de heer L.G. Voorberg

wethouder ChristenUnie/SGP
geen

de heer A.H.T. van Meijel

wethouder CDA
lid raad van bestuur Agrico

de heer F.K. Zeilstra

wethouder PvdA/GroenLinks l44 level2 lfo7;tab-stops:list 72.0pt">bestuurslid St. Adviescentrum voor Onderwijs en Organisatie (ACOO)


Raadsleden CDA

de heer H. Torenbeek
voorzitter St. Christelijk Bijzonder Onderwijs in de Noordoostpolder (Zonnebloemschool)
bestuurslid Regionaal Expertise Centrum De 4 ProvinciŽn
lid geschillencommissie Mercatus
(tijd.) voorzitter Regionaal College voor het opzicht (kerkelijke rechtbank)
freelance artikelenschrijver voor de Noordoostpolder

de heer H.H. Suelmann
voorzitter commissie "Boek SVM Sportvereniging Marknesse) 60 jaar"
voorzitter Promotiecommissie Marknesse (subcommissie Dorpsbelang)
lid commissie "Visie Marknesse 2005-2015" (dorpsbelang)
voorzitter WBE (Wildbeheereenheid) 't Scholtensveld (gemeente Emmen)
beroep: directeur Banketbakkerij Boom b.v. te Zwolle

mevrouw M.T.B. Droog-Smit
mede-onderneemster agarisch bedrijf (samen met echtgenoot)
voorzitter CliŽntenraad Markehof
lid van Platform cliŽntenraden Zorggroep Oude en Nieuwe Land
voorganger (vrijw.) Ireneusparochie weekendvieringen en avondwake (bij overlijden)
lid werkgroep liturgie (Ireneusparochie)
voorzitter Lourdeswerk Noordoostpolder (regio-coŲrdinator)

de heer H.R. Kalk
beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid provincie Flevoland
lid wijkteam Samen Op Weg gemeente De Erven

de heer L.G.M. Hermus mso-list:l19 level1 lfo12;tab-stops:list 36.0pt">
landbouwer mso-list:l19 level1 lfo12;tab-stops:list 36.0pt">
redactie "Dorpsroddel" (dorpskrant)

de heer P.J. Sanderse
voorzitter contactgroep Marknesse
fruitteler

de heer H.L. Meijering
eigenaar Enorm Meijering

de heer J.J. van der Velde
landbouwer

PvdA/GroenLinks

mevrouw J. Faber-Slootheer
vrijwilliger Paspartoe, minderhedenspreekuur mso-list:l4
lid Raad van Advies van Zorgkantoor Groene Land Achmea consulent informatie en voorlichting bij MEE IJsseloevers

de heer T. Nijdam
postbode TPG Post
lid bedrijfsledengroep TPG Post
lid algemeen bestuur Kamer van Koophandel, Flevoland

de heer F. Boundati
secretaris Marokkaans Islamitische stichting Noordoostpolder
studeert aan de Chr. Hogeschool Windeshem te Zwolle

de heer J.W. Bakker
personeelsfunctionaris Hoekstra Uitgeverij b.v. te Emmeloord
ambtelijk secretaris OR Hoekstra Uitgeverij b.v. te Emmeloord
preventiemedewerker Hoekstra Uitgeverij b.v. te Emmeloord

mevrouw H. van Mook
service line manager Raet b.v. te Amersfoort

mevrouw S.J. Schrijver-Brouwer mso-list:l2 level1 lfo21;tab-stops:list 36.0pt">
adviseur salaris- en personeelsadminstratie bij Van Es Advies mso-list:l2 level1 lfo21;tab-stops:list 36.0pt">
voorzitter MR openbare Tomschool De Wegwijzer te Rutten

Christen Unie-SGP

de heer R.F. Wassink
directeur Eben HaŽzerschool te Emmeloord

de heer L.G. Voorberg
ambtenaar in algemene dienst Waterschap Zuiderzeeland >
docent Waterbouwkunde Hogeschool van Amsterdam

de heer A. Poppe
bestuur LTO Noord, afdeling Nagele
kerkenraad Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Nagele
buurtvereniging Zuidwester
vertrouwenscommissie Agrico Bioselect

de heer G.J. Veldkamp
calculator bij Van Gelder b.v. te Elburg

de heer J. Simonse
docent VO Pieter Zandtcollege te Kampen
werkgroep kwaliteitszorg bovengenoemde school
bestuurslid Speciaal Onderwijs te Zwolle

VVD

de heer P. N. Blauw
managing director en partner Atlantic Business Development b.v. Emmeloord

lid algemeen bestuur St. Flevolandschap
lid college van Advies MBA Windesheim, Zwolle
voorzitter Stichting Kinderopvang NOP/Urk
voorzitter St. Platform Zorggebruikersbelangen NOP/Urk
voorzitter Raad van Commissarisssen The Soil Company b.v. te Groningen

mevrouw A.J. Geluk-Geluk
lid maatschap J. Geluk en A. Geluk
lid bestuur Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland voorzitter van het museum Nagele ad interim

mevrouw H. Binksma-Martens
maatschap in agrarisch bedrijf met echtgenoot
eenmanszaak "Textiel atelier/galerie Hilly"
lid van Atalanta kunstgroep Noordoostpolder (penningmeester)

mevrouw J.W. Sparreboom-van der Spoel KAM-manager Concern voor Werk

ONS

de heer L.H.M. Lammers
fractievoorzitter ONS Flevoland Provinciale Staten Flevoland
voorzitter Politieke ver. ONS Nederland (landelijk)
adviseur Raad van Advies ONS Nederland secretarisvereniging ONS Flevoland
afgevaardigde in het IPO namens provincie Flevoland
voorzitter Statenconcent van ONS Flevoland
lid Stichting "Lijst Pim Fortuyn" te Emmeloord i.v.m. Statenzetel
directeur / groot aandeelhouder van ACF Software b.v.

de heer D. Pausma
hoofd kwekerij bij Concern voor Werk
secretaris van SC Espel (volleybal)

PU

de heer W.C. Haagsma
groepsleerkracht VCPO Noordoostpolder

de heer T. Tuinenga
lid algemeen bestuur Waterschap Zuiderzeeland

mevrouw E. van Elk
ambulanceverpleegkundige bij HVDF
eigen bedrijf EBO Bedrijfshulpverlening

Fractie van de Belt

de heer E. van de Belt
provinciaal bestuurslid Vereniging Yarden
ledenraadslid Vereniging Yardening (landelijk)


Burgerraadsleden CDA

de heer B.J. Wolters
directeur basisschool 't Kompas
portfoliodocent Windesheim Educatief (Octaaf)

PvdA/GroenLinks

mevrouw J.M. de Kleine
stagedocent Hogeschool Windesheim
ambulant begeleidster Trias jeugdhulp

mevrouw E. Stege-Staal
afdelingsdirecteur ROC Friese Poort, vestiging Emmeloord

Christen Unie-SGP

de heer H.J. Lambregtse
commercieel medewerker Motor Suelco b.v. te Emmeloord

mevrouw A.A. van den Berg-Rook
voorzitter St. Welzijn Noordoostpolder
secretaris O3
secretaris Kadercommissie PCOB
secretaris gewest Flevoland PCOB
lid redactie seniorenradio
lid klachtencommissie Verzorgingshuizen
lid klachtencommissie Talmahof

VVD

de heer A.W. van Daalen
directeur Wehkamp Retail B.V.
voorzitter Stichting The Welsh Dragon ONS

de heer H. Papma
landbouwer
voorzitter Natuurvereniging "Zwartemeerdijk" PU

de heer A. van Eerdt
agrariŽr
aandeelhouder van kwekerij "de Pioenier" b.v. (teelt van pioenrozen)
vice-voorzitter van commissie van de NAKT voor vaste planten en snijbloemen
lid studiegroep pioenrozen bij Groeiservice

de heer K.M. Maliepaard
voorzitter bestuur Politieke Unie
zelfstandig ondernemer

Gemeente Noordwijk
Fractievoorzitter
J.L.deRidder=Dhr. J.L. de Ridder (CDA)
J.A.vanDuin=Dhr. J.A. van Duin (ChristenUnie)
P.W.M.Beuk=Dhr. P.W.M. Beuk (JES)
A.W.M.Eijs=Dhr. A.W.M. Eijs (Progressieve Combinatie)
R.terHark=Dhr. R. ter Hark (VVD)
R.P.M.Duijndam=Dhr. R.P.M. Duijndam (Verenigd Noordwijk)
H.vanNes=Dhr. H. van Nes (WenS)
Locoburgemeester
A.Th.vanRijnberk=Dhr. A.Th. van Rijnberk (Progressieve Combinatie)
Raadsgriffier
H.C.A.Kolen=Dhr. H.C.A. Kolen ()
Raadslid
J.H.Verkade=Dhr. J.H. Verkade (CDA)
J.L.deRidder=Dhr. J.L. de Ridder (CDA)
C.J.G.VlietVlieland-deWit=Mw. C.J.G. Vliet Vlieland-de Wit (CDA)
J.A.vanDuin=Dhr. J.A. van Duin (ChristenUnie)
D.T.C.Salman=Dhr. D.T.C. Salman (JES)
P.W.M.Beuk=Dhr. P.W.M. Beuk (JES)
A.W.M.Eijs=Dhr. A.W.M. Eijs (Progressieve Combinatie)
J.P.M.vandenBerg=Dhr. J.P.M. van den Berg (Progressieve Combinatie)
M.U.Wiersema=Dhr. M.U. Wiersema (Progressieve Combinatie)
M.J.C.Fles=Mw. M.J.C. Fles (Progressieve Combinatie)
B.vanHoek=Dhr. B. van Hoek (VVD)
R.terHark=Dhr. R. ter Hark (VVD)
R.W.A.Kamphuis=Dhr. R.W.A. Kamphuis (VVD)
I.Lewis=Mw. I. Lewis (VVD)
E.Hazenoot=Dhr. E. Hazenoot (Verenigd Noordwijk)
J.A.Elvader=Dhr. J.A. Elvader (Verenigd Noordwijk)
R.P.M.Duijndam=Dhr. R.P.M. Duijndam (Verenigd Noordwijk)
H.vanNes=Dhr. H. van Nes (WenS)
B.Mulder-Veenema=Mw. B. Mulder-Veenema (WenS)

Dhr. A.Th. van Rijnberk (Progressieve Combinatie)wethouder gemeente Noordwijk GOG 22-11-2011

Dhr. G. van Duin (Verenigd Noordwijk)wethouder gemeente Noordwijk Uit hoofde van de functie - lid algemene vergadering van aandeelhouders N.V. Nuon - lid algemene vergadering van aandeelhouders N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - lid algemene vergadering van aandeelhouders Samenwerkingsovereenkomst N.V. MAN/AVR - lid raad van aandeelhouders Greenport Ontwikkelings Maatschappij - lid Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling werkvoorzieningschap Kust- Duin en Bollenstreek Op persoonlijke titel - lid van Gilde Sint Joris Doelen

Dhr. drs. L.A.W. de Lange (VVD)wethouder gemeente Noordwijk Uit hoofde van de functie - lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland - lid Dagelijks Bestuur Holland Rijnland (portefeuille Verkeer en Vervoer) - lid adviesraad ESA European Space Innovation Centre - lid stuurgroep Rijnlandroute - lid stuurgroep Rijngouwelijn - voorzitter stuurgroep Noordelijke Ontsluiting Greenport - lid Regionaal Verkeers- en Vervoersberaaad - lid stuurgroep Stedenbaan - lid bestuur Noordwijk Marketing Op persoonlijke titel - lid van de Raad van Advies van de Stichting Eťn en ander (ontwikkelt initiatieven op gebied van het publiek domein)

Dhr. M.W. Vroom (CDA)wethouder gemeente Noordwijk Uit hoofde van de functie - lid Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling inzake de subsidiŽring stichting Openbaar Onderwijs Duin- en Bollenstreek - lid Algemeen Bestuur Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) - lid commissie Milieu en Mobiliteit van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Op persoonlijke titel - lid van de raad van advies van het Interstedelijk Studenten Overleg - bestuurslid CDA-duiventil, reŁnistenclub - voorzitter van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) Wethouder Leon van Ast (PUUR NOORDWIJK) Uit hoofde van de functie - lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland (HR) - lid Algemeen Bestuur intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek) - lid Dagelijks Bestuur intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek) - lid Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) Op persoonlijke titel - lid Oranjeverenging Noordwijk aan Zee - lid van de raad van advies van het magazine Noordwijk Exclusief Particuliere bezittingen - Grondpositie achter de Weeresteinstraat te Hillegom - Lion Venture Assets B.V. (privťhoudster en financieringsmaatschappij)

Dhr.ir. drs. J.W. de Vos MPA Gemeentesecretaris gemeente Noordwijk
Op persoonlijke titel - coŲrdinator techniek filmtheater Zierikzee

Gemeente Noordwijkerhout
Raadsgriffier
drs.E.A.Jellema=Dhr. drs. E.A. Jellema ()
Raadslid
H.deBruin=Dhr. H. de Bruin (CDA)
J.Q.deJong=Dhr. J.Q. de Jong (CDA)
P.Q.M.Pennings=Dhr. P.Q.M. Pennings (CDA)
T.H.A.Weerdenburg=Dhr. T.H.A. Weerdenburg (CDA)
A.A.M.Pennings=Mw. A.A.M. Pennings (CDA)
A.Gotink=Dhr. A. Gotink (D66)
J.W.Steenbrink=Dhr. J.W. Steenbrink (GroenLinks)
ing.J.Brouwer=Dhr. ing. J. Brouwer (GroenLinks)
L.C.A.Floor=Dhr. L.C.A. Floor (PvdA)
A.M.I.Kuijper-Vrugt=Mw. A.M.I. Kuijper-Vrugt (PvdA)
drs.W.P.Secker=Mw. drs. W.P. Secker (PvdA)
M.G.Bilars=Dhr. M.G. Bilars (VVD)
P.N.M.vanHage=Dhr. P.N.M. van Hage (VVD)
R.J.deJong=Dhr. R.J. de Jong (VVD)
dr.V.T.H.B.M.Smit=Dhr. dr. V.T.H.B.M. Smit (VVD)
mr.R.C.Nulkes=Dhr. mr. R.C. Nulkes (VVD)
M.A.Bergman=Mw. M.A. Bergman (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.T.Fabel=Dhr. drs. T. Fabel ()
Wethouder
M.Vissers=Dhr. M. Vissers (GroenLinks)
B.J.M.deHaas=Dhr. B.J.M. de Haas (PvdA)
A.A.Morssink=Dhr. A.A. Morssink (VVD

Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Raadsgriffier
drs.H.A.J.P.Duijmelinck=Dhr. drs. H.A.J.P. Duijmelinck ()
mr.M.F.deBoer=Mw. mr. M.F. de Boer ()
Raadslid
J.B.M.Pijs=Dhr. J.B.M. Pijs (CDA)
drs.J.vanBruggen=Dhr. drs. J. van Bruggen (CDA)
ing.T.H.A.J.vandenTillaart=Dhr. ing. T.H.A.J. van den Tillaart (CDA)
ir.P.C.F.deWitte=Dhr. ir. P.C.F. de Witte (CDA)
L.M.deVries=Dhr. L.M. de Vries (De Combinatie)
M.F.W.Donkers-vanGalen=Dhr. M.F.W. Donkers-van Galen (De Combinatie)
P.Uipkes=Dhr. P. Uipkes (De Combinatie)
A.M.A.Theunissen=Mw. A.M.A. Theunissen (De Combinatie)
J.W.P.vanBree-Toemen=Mw. J.W.P. van Bree-Toemen (De Combinatie)
J.vandeVen-Veldhuis=Mw. J. van de Ven-Veldhuis (Jirka van de Ven)
mr.J.H.F.H.Leemans=Dhr. mr. J.H.F.H. Leemans (Nuenens Belang)
H.H.F.Boonman=Dhr. H.H.F. Boonman (PvdA)
M.E.vanderSteen=Dhr. M.E. van der Steen (PvdA)
ir.E.G.vanderLeij=Dhr. ir. E.G. van der Leij (PvdA)
A.Schouten-Saarloos=Mw. A. Schouten-Saarloos (PvdA)
H.C.Eeuwhorst=Dhr. H.C. Eeuwhorst (VVD)
M.P.J.Jansen=Dhr. M.P.J. Jansen (W70)
R.M.M.Stultiens=Dhr. R.M.M. Stultiens (W70)
A.A.W.vandeVen-vandenAkker=Mw. A.A.W. van de Ven-van den Akker (W70)
Gemeentesecretaris
drs.P.T.O.vanLaarhoven-Rovers=Mw. drs. P.T.O. van Laarhoven-Rovers ()
Wethouder
drs.J.M.Ebberink=Dhr. drs. J.M. Ebberink (De Combinatie)
ir.J.A.Mulder=Dhr. ir. J.A. Mulder (PvdA)
A.W.H.vanBeek=Dhr. A.W.H. van Beek (VVD)

Gemeente Nunspeet
Raadsgriffier
J.L.vandenBroek=Dhr. J.L. van den Broek ()
mr.A.Heijkamp=Dhr. mr. A. Heijkamp ()
Raadslid
B.Bruijnes=Dhr. B. Bruijnes (CDA)
J.E.P.vandeGronden-Dekker=Mw. J.E.P. van de Gronden-Dekker (CDA)
A.Westerbroek=Dhr. A. Westerbroek (ChristenUnie)
G.Schouten=Dhr. G. Schouten (ChristenUnie)
G.vandenBerg=Dhr. G. van den Berg (ChristenUnie)
W.G.C.Leeflang=Dhr. W.G.C. Leeflang (ChristenUnie)
J.vanDongen-Kluinhaar=Mw. J. van Dongen-Kluinhaar (ChristenUnie)
B.Kamp=Dhr. B. Kamp (Gemeentebelang)
C.G.Vissenberg=Dhr. C.G. Vissenberg (Gemeentebelang)
H.J.Stulen=Dhr. H.J. Stulen (Gemeentebelang)
J.vanSlooten=Dhr. J. van Slooten (Gemeentebelang)
J.P.Hijman=Dhr. J.P. Hijman (Gemeentebelang)
A.Goeree=Dhr. A. Goeree (PvdA)
M.W.Verheijdt=Dhr. M.W. Verheijdt (PvdA)
A.T.vandePol=Dhr. A.T. van de Pol (SGP)
C.Stoffer=Dhr. C. Stoffer (SGP)
D.vanHoef=Dhr. D. van Hoef (SGP)
G.Polinder=Dhr. G. Polinder (SGP)
J.Groothuis=Dhr. J. Groothuis (SGP)
J.A.Coster=Dhr. J.A. Coster (SGP)
M.A.M.Roepers-Westerwoudt=Mw. M.A.M. Roepers-Westerwoudt (VVD)
Gemeentesecretaris
J.J.Kerkhof=Dhr. J.J. Kerkhof ()
Wethouder
N.T.H.Schipper=Dhr. N.T.H. Schipper (ChristenUnie)
E.H.vanderGeest=Dhr. E.H. van der Geest (Gemeentebelang)
H.Westerbroek=Dhr. H. Westerbroek (SGP)

Nunspeet, Dhr. J.J. Kerkhofgemeentesecretaris gemeente Nunspeet
NEVENFUNCTIES
Nevenfuncties ontvangen moeten nog op internet worden gezet
Bron gemeente Nunspeet Sent: Friday, February 27, 2009 12:48 PM

Dhr. J.L. van den Broek raadsgriffier gemeente Nunspeet
GEEN NEVENFUNCTIES Bron: Gemeente Nunspeet 11 november 2008

Dhr. mr. A. Heijkamp raadsgriffier gemeente Nunspeet
NEVENFUNCTIES

Heijkamp en Klein Juridisch Consultants V.o.f

Bron: Gemeente Nunspeet 11 november 2008

Wethouder E.H. van der Geest (Gemeentebelang)
Voorzitter platform integratie ICT-producten overheid laptop in bruikleen
Lid VNG-commissie rechtspositie raadsleden en wethouders
Lid Raad van Toezicht Veluws Bureau voor Toerisme
Lid Bestuurlijke Begeleidingscommissie groei krimp verblijfsrecreatie
Afgevaardigde Algemeen Bestuur Recreatiegemeenschap Veluwe
Gemachtigde naar vergadering van aandeelhouders NUON ENW
Gemachtigde naar vergadering van aandeelhouders Vitens NV
Gemachtigde naar vergadering van aandeelhouders BNG

Wethouder N.Th. Schipper (ChristenUnie)
Lid Algemeen Bestuur Stichting Streekmuziekschool NW-Veluwe
Lid bestuur Vereniging van Boseigenaren

Wethouder H. Westerbroek (SGP)
Geen nevenfuncties

Voorts college van burgemeester en wethouders is krachtens de statuten het bestuur van de Stichting ‘D.G. van Beuningenfonds’ te Vierhouten

Raadsleden

CDA
B. Bruijnes
Directeur bij de Vereniging PhiladelphiaSupport te Utrecht
Adviseur bestuur ZMLK-school De Wingerd

Mevrouw J.E.P. van de Gronden-Dekker
Geen nevenfuncties

Gemeentebelang
Mevrouw A. Borsboom
Beleidsmedewerkster informatievoorziening gemeente Harderwijk

J.P. Hijman
Vennoot supermarkt TICO v.o.f.
Lid Algemeen Bestuur Regio Noord-Veluwe

B. Kamp
Directeur BEJE Kamp Holding BV
Directeur Aarding Engineering BV

H.J. Stulen
Koninklijke Marechaussee

C.G. Vissenberg
Vrijwillig medewerker LRN (Lokale Radio Nunspeet)
Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
Lid archiefcommissie Streekarchivariaat

ChristenUnie
G. van den Berg
Accountmanager zorginkoop Achmea Zorg
Eigenaar “Proveni’ (adviesbureau dienstverlening aan zorg en overheid)
Platform WMO gemeente Staphorst

J.W. Dollekamp
Beleidsadviseur van de gemeente Zwolle

Mevrouw J. van Dongen-Kluinhaar
Receptioniste (oproep) bij Zorgverlening Het Baken
Vrijwilligster bij Zorgverlening Het Baken, locatie Seewende
Lid werkgroep Oosteuropa Kontakten Hervormde Gem. PKN<
Medewerkster P.P.H (Psycho Pastorale Hulpverlening) Hervormde Gem. PKN

W.C.G. Leeflang
Lid locatiedirectie De Nuborgh, locatie Rehoboth te Elburg
Contactpersoon Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe

G. Schouten
Vennoot van Administratie&assurantiekantoor HGS
Penningmeester diaconie CGK-Nunspeet

SGP
J.A. Coster
Bestuurslid Stichting ‘Stephanos’ te Harskamp
Lid Algemeen Bestuur Regio Noord-Veluwe en afgevaardigde aandeelhoudersvergadering Inclusief Groep
Bestuurslid SGP Kiesvereniging Nunspeet/Hulshorst

N. Kleiberg
Adviseur Aarding Parking Systems B.V.
Adviseur Aarding Special Products B.V.
Directeur Cleyburgh V.O.F.
Hoofdredacteur ‘Het Meetsnoer’ (blad kiesvereniging SGP)
Voorzitter Stichting Vrienden van ‘Het Venster’
Voorzitter Stichting Vrienden van het Hospice
Voorzitter cliŽntenraad Filadelfia (Bunterhoek/Kodal)

A.T. van de Pol
Geen nevenfuncties.

C.Stoffer
Projectleider planvorming Rijkswaterstaat Oost-Nederland in Arnhem
Voorzitter Jongerenplatform RMU
Bestuurslid Stichting Zorgcentrum ‘Oranjehof’ in Elspeet

H. Wobben
Fractieassistent SGP Statenfractie Gelderland
Administrateur Kantoor der Kerkelijke Goederen, Amersfoort
Hoofd Kantoor der Kerkelijke Administraties en Adviezen, Amersfoort

Partij van de Arbeid (PvdA)
A. Goeree
Docent op CSG Sprengeloo te Apeldoorn

M. Verheijdt
Werknemer technische dienst Nestlť Ned. BV fabriek Nunspeet

VVD
Mevrouw M.A.M. Roepers-Westerwoudt
Freelance correspondente Nunspeter Post
Freelance advertentieadviseur Nunspeter Post (Barneveld)
Zelfstandig ondernemer: Romas management assistance
Bestuurslid Stichting J.B. Westerwoudt
Bestuurslid ontginningsmaatschappij Hoog-Westerwolde BV

Samenstelling rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie van de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten
drs. (Bruno) B. Steiner
Voorzitter
(Jan) J. Bonhof
Lid
(Aloys) A.W.V. Banken
Lid
(Sjouke) S. Berga
Lid Elburg
(Jan) J. Polinder
Lid Elburg Secretarissen:
mr. ir. (Marianne) M.C. Luiting
Secretaris Elburg
dr. ir. (Marieke) M. Florijn
Secretaris Putten
(Hans) J. Tabak

Secretaris Oldebroek

(Bram) A. Berends

Secretaris Hattem
mr. (Pieter) P.F.A. Klein

Secretaris Nunspeet

ARCHIEF NEVENFUNCTIES VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 7 MAART 2006
Wethouder E.H. van der Geest (Gemeentebelang)
- Voorzitter platform integratie ICT-producten overheid vacatie
- Lid VNG-commissie rechtspositie raadsleden en wethouders
- Afgevaardigde Algemeen Bestuur Recreatiegemeenschap Veluwe*
- Gemachtigde naar vergadering van aandeelhouders NUON ENW*
- Gemachtigde naar vergadering van aandeelhouders Vitens NV*

Wethouder drs. M. van Ledden (ChristenUnie)
- Lid ledenraad Evangelische Omroep vacatie
- Lid Deputaten Eredienst Chr. Geref. Kerken
- Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur ISV Noordwest-Veluwe*
- Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, sectie overheden

Wethouder M. Mulder-Bomhof (CDA)
- Voorzitter CDA-Vrouwenberaad Nunspeet
- Lid algemeen bestuur CDA bestuurdersvereniging Gelderland

- Lid regiobestuur CDA Noordwest-Veluwe
- Lid Algemeen Bestuur Stichting Streekmuziekschool NW-Veluwe*

Wethouder H. Westerbroek (SGP)
- Adviseur bij Van Harberden BV Ja
Memo
Wat is Van Harberden BV?

Voorts
Het college van burgemeester en wethouders is krachtens de statuten het bestuur van de Stichting 'D.G. van Beuningenfonds' te Vierhouten.


RAADSLEDEN

CDA
B. Bruijnes
- Manager Stichting Philadelphia Zorg
- Adviseur bestuur ZMLK-school De Wingerd
- Ouderling Ned. Herv. Kerk
- Interim directeur bij de vereniging PhiladelphiaSupport te Utrecht (tot 1 januari 2006).

R. Hofman
- Sociaal cultureel jeugdwerker Stichting Prot. Chr. Jeugdwerk te Nunspeet
- CoŲrdinator Inloopcentrum De Boemerang Nunspeet
- Voorzitter bestuur jongerenfestival Powernight
- Webhost www.radix-jeugdwerk.nl

H. Kleijn
- Lid Algemeen Bestuur ISV Noordwest-Veluwe*

Gemeentebelang
B. Kamp
- Directeur BEJE Kamp Holding BV
- Directeur Aarding Engineering BV

D.Th. Kraandijk
Geen nevenfuncties.

H.J. Stulen
- Marechaussee

A. van Ruler
- Recreatie-ondernemer
- Lid toeristisch platform namens Recron
- Lid Werkgroep Steunpunt Vierhouten

C.G. Vissenberg
- Vrijwillig medewerker LRN (Lokale Radio Nunspeet)
- Ambtenaar burgerlijke stand
- Lid archiefcommissie Streekarchivariaat*

ChristenUnie
A. van Asselt
- Ambtenaar gemeente Ermelo
- Bestuurslid Vereniging Diaconessenarbeid
- Lid van het bestuur van de Stichting Zorgcentrum 'Oranjehof' Elspeet

G. van den Berg
- Accountmanager zorginkoop
- Lid Raad van Toezicht en Advies Curadomi

Functie(s):


J.W. Dollekamp
- Beleidsadviseur van de gemeente Zwolle

W.C.G. Leeflang
- Lid locatiedirectie De Nuborgh, locatie Rehoboth te Elburg
- lid 'Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe'.

SGP
G.F. van der Beek
- Ouderling C.G. Kerk
- Voorzitter commissie van voorbereiding Generale Synode CGK-Nederland
- Reisleider "Amicitia-Reizen"
- Lid Algemeen Bestuur ISV Noordwest-Veluwe*
- Plv. lid archiefcommissie Streekarchivariaat*
- Aandeelhouder Inclusief Groep
- Voorzitter comitť Nunspeet e.o. Woord en Daad

J.A. Coster
- Bestuurslid Stichting 'Stephanos' te Harskamp

N. Kleiberg
- Adviseur Aarding Parking Systems
- Voorzitter Diaconie N.H.-Kerk
- Adviseur Aarding Special Products B.V.
- Directeur Cleyburgh V.O.F.
- Hoofdredacteur 'Het Meetsnoer' (blad kiesvereniging SGP)
- Voorzitter Stichting Vrienden van 'Het Venster'

L. Polinder
- Adviseur milieu en r.o. bij Polinder Advies (eigen adviesbureau)
- Redactielid 'Het Meetsnoer' (blad kiesvereniging SGP)
- Lid Raad van advies van 'Huis van Gebed Nunspeet'

C. Stoffer
- Projectleider planvorming Rijkswaterstaat Oost-Nederland in Arnhem
- Voorzitter Jongerenplatform RMU
- Bestuurslid Stichting Zorgcentrum 'Oranjehof' in Elspeet

H. Wobben
- Fractieassistent SGP Statenfractie Gelderland
- Administrateur Kantoor der Kerkelijke Goederen, Amersfoort
- Hoofd Kantoor der Kerkelijke Administraties en Adviezen, Amersfoort

Nieuw Nunspeet
A. Goeree
- Docent op CSG Sprengeloo te Apeldoorn

M. Verheijdt
- Werknemer technische dienst Nestlť Ned. BV fabriek Nunspeet

Fractie Hijman
J.P. Hijman
- Vennoot supermarkt TICO v.o.f.

Gemeente Nuth
Raadsgriffier
P.J.M.Boyen=Dhr. P.J.M. Boyen ()
Raadslid
A.M.J.Kollťe=Dhr. A.M.J. Kollťe (CDA)
H.J.M.Souren=Dhr. H.J.M. Souren (CDA)
J.L.W.H.Waltmans=Dhr. J.L.W.H. Waltmans (CDA)
T.J.A.Gootjes=Dhr. T.J.A. Gootjes (CDA)
H.M.J.Haemers-Roeloffs=Mw. H.M.J. Haemers-Roeloffs (CDA)
J.H.M.Essers=Dhr. J.H.M. Essers (GroenLinks)
H.J.M.vandeLaar=Dhr. H.J.M. van de Laar (Leefbaar Nuth)
L.P.M.Derrez=Dhr. L.P.M. Derrez (Leefbaar Nuth)
C.Debets=Mw. C. Debets (Leefbaar Nuth)
G.C.J.Vliegen-Claessens=Mw. G.C.J. Vliegen-Claessens (Leefbaar Nuth)
J.W.C.Geurts=Dhr. J.W.C. Geurts (PvdA)
S.D.Meijer=Dhr. S.D. Meijer (PvdA)
N.E.W.Rouette=Mw. N.E.W. Rouette (PvdA)
drs.C.W.Verboom=Mw. drs. C.W. Verboom (PvdA)
A.J.P.M.E.Slangen=Dhr. A.J.P.M.E. Slangen (VVD)
F.M.Rijkx=Dhr. F.M. Rijkx (VVD)
G.P.E.M.VandenHove=Dhr. G.P.E.M. Van den Hove (VVD)
Gemeentesecretaris
mr.F.L.J.vanVloten=Dhr. mr. F.L.J. van Vloten ()
Wethouder
J.J.C.vandenBerg=Dhr. J.J.C. van den Berg (CDA)
L.H.M.vandenHeuvel=Dhr. L.H.M. van den Heuvel (Leefbaar Nuth)
A.A.B.Pluijmaekers=Dhr. A.A.B. Pluijmaekers (PvdA

Naarden 

Naarden, R.T.M. Hunting, loco gemeentesecretaris gemeente Naarden
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Naarden BESLUIT 9 maart 2009 op Wob-verzoek 19 februari 2009

 


Mw. drs. M.G. (Minke) Knibbe raadsgriffier gemeente Naarden  
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Naarden 20 november 2008

Nevenfuncties wethouder F.P.M.J. van den Maagdenberg
- Bestuurslid VVD Kamercentrale Haarlem 
Bestuurslid Vereniging van Mediators Regio Utrecht (VMRU) 
Mediator 


Nevenfuncties wethouder J.H. Landsaat
- Landsaat Advies 
Algemeen Bestuur Werkvoorziening
“Schap” 
 Vereffenaar Stichting Matchpoint 
Projecttrekker RES-programma 
Lid klankbordgroep t.b.v. Kamer van Koophandel Regio Hartslag 
Plaatsvervangend lid raad van advies zorgkantoor īt Gooi van Agis 
Vertegenwoordiger van het gewest Gooi en Vechtstreek in het Platform Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties (PlaBeKa) en opvolgend overleg PRES (platform regionaal economische samenwerking)
Nevenfuncties wethouder F. H. T. M. van Vugt
Lid kascommissie Stichting Vrienden Naarderheem 
Lid kascommissie Werkgroep Vestingstad Naarden  
 
 

Nevenfuncties gemeenteraad

De heer M.J. Adriani
Directeur WPM Metea B.V. 
Lid huurcommissie Resort Amsterdam 
Lid bestuur afdeling Midden van Vastgoed Belang 
Lid kerkenraad Remonstrante Gemeente Naarden-Bussum (penningmeester) 
 
De heer Ch. Beun

Vrijwilligerswerk voor de Bachvereniging * en het Fotofestival ** 
* Bij de Bachvereniging gaat het over de periode van oktober t/m Pasen, dus ongeveer een half jaar.
** Bij het Fotofestival gaat het over 1 maand in de 2 jaar.
 
Mevrouw G.L. Broer-Nieuwenhuis
Docente economie en MBO 
 
De heer J. Geerling
Referent Med. Uitgeverij De Erven Bohn 
 
Mevrouw C.M. Guinťe
Programmamaker Klassieke Muziek RNW (Radio Nederland Wereldomroep) 
Concertbezoeker Raad voor Cultuur 
 
Mevrouw C.E.P.M. Herben
Projectmanager Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum 
Secretaris bestuur PvdA Naarden (wordt binnenkort beŽindigd) 
 
De heer W. Jagersma
Hoofd afdeling Bouwzaken Landelijk Bureau Toegankelijkheid 
Zelfstandig ondernemer Jagersma Consultancy B.V. 
Zelfstandig ondernemer Jaconnet 
 
De heer H. Kranenburg
Hoofd Bijzonder Bestuur Zakelijke Relaties SNS Bank, Den Bosch 
 
De heer H.J. Lanting
Financieel directeur Cordares N.V. 
Penningmeester Comenius Stichting 
Penningmeester Labouchere Kantorenmaatschap
 
Mevrouw M.A.H. van Meerten-Kok
Manager Career Services Nijenrode Business Universiteit 
 
De heer L.C.J. Okhuijsen font-family:

Dagelijks bestuur Kamer van Koophandel 
Voorzitter ondernemingsvereniging
“De Eendracht”  
Voorzitter programma beleidsraad lokale tv en radio omroep Hilversum 
Regio M.K.B. 
Eigenaar kapsalon 
 
De heer F.G.W. Overmeer
Medewerker ING-groep Nederland te Amsterdam 
 
De heer C.J.A. Rapati
 - D.B.A. bij Movares Nederland 
 
De heer D.A.A. Schakel
Organisatie adviseur in dienst van Schakel Management Consultants B.V. 
 
Mevrouw M.C.G. Smeets
Gezondheidszorgpsycholoog i.o. full time bij GGZ- Noord-Holland-Noord 
Gezondheidszorgpsycholoog (opleiding aan de RINO Amsterdam) 
Freelance: ontwikkelingswerk voor diverse organisaties
 
De heer T.P. Nagtegaal
Wijnhandel De Samaritaan (geen salaris, wel winstuitkering einde van het jaar)
 
 
De heer J.W.M. Verheesen font-family:

9.0pt;Directeur Verheesen Financieel Management B.V.
Penningmeester Stichting SCAN
Lid Onderwijsadviesraad Master in Controlling Hogeschool van Amsterdam     
De heer L.Hj. Voskuil
Student Rechtsgeleerdheid 
Lid Programma Beleidsraad Lokale omroep TV Hilversum, tevens zendgemachtigde voor Naarden en Bussum (RANO) 
Voorzitter bestuur īDe Bibliotheekī. Organisatie ontstaan uit de fusie van de openbare bibliotheken van Muiden, Weesp, Wijdemeren en Eemnes (onbtaald)
Lid Kerngroep, PvdA Regionaal Steunpunt Gooi & Vechtstreek, Amstel- en Meerlanden i.o.. Regionale organisatie ter bevordering en coŲrdinatie van de onderlinge samenwerking tussen de PvdA afdelingen, het bevorderen van kennisoverdracht en het opzetten en onderhouden van bestuurdersnetwerken zowel intern als extern 
Lid Algemeen Bestuur Gewest Gooi- en Vechtstreek 
 
Mevrouw W.E. de Vries-Kempes font-family:

Hoofd Kwaliteit en Accreditatie (Bestuursbureau v.d. Hogeschool van Amsterdam)  - Voorzitter landelijke beroepsvereniging: Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie te Utrecht 
Mede-auteur van een studieboek
“Grondslagen van de
Ergotherapie
” uitgeverij Lemma te Maarssen 
 
De heer R.G. Wagebaert
Geen nevenfuncties
 
 
 
 


Nederweert

 

Nederweert, Dhr. W.M.H. van Grimbergen gemeentesecretaris gemeente Nederweert
NEVENFUNCTIES
Kaderlid (voorzitter technische commissie) Tennisclub de Meulenslag te Ospel
Bron gemeente Nederweert Sent: Monday, February 16, 2009 12:27 PM


Mw. drs. E.G. Schrier raadsgriffier gemeente Nederweert
GEEN NEVENFUNCTIES Bron: Gemeente Nederweert 10 november 2008 


Mw. drs. J.H.M. (Josephien) Tullemans-Geuns CDA raadsgriffier gemeente Arcen en Velden  
NEVENFUNCTIES
Raadslid CDA gemeente Nederweert
9.0pt;Lid Klachtencommissie Permanente Commissie Leerlingenzorg Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School regio Midden-Limburg
Bron gemeente Arcen en Velden 24 november 2008

Nevenfuncties raadsleden

 
P.B.L. Beeren (JAN)
Projectleader Ziggo
Gemeenschapsraad Leveroy
Voorzitter MR basisschool De Zonnehof in Levereoy
H.A.M. Bongers-Pennings (VVD)
Accountant en Teamleider
Accon avm in Helden-Panningen
M.T.J. Coumans (VVD)
Mede eigenaar
Turkey farm ospel bv
Voorzitter kring kalkoenen en gerelateerde functies
Nop
Bestuurslid LLTB vakgroep pluimvee
Bestuurslid
Productschap pluimvee en eieren
Bestuurslid CoŲperatie ter Bevordering afzet vleeskalkoenen
H.P.J. Cuijpers (JAN)
Manager Finance & Control Depron B.V. te Weert
Interim voorzitter Voetbalvereninging
Merefeldia in Nederweert
Voorzitter Buurtvereniging Bosserstraat
Voorzitter Adviesraad Hoechst Verzekeringspool
C.P.W.M. Dieteren (JAN)
Senior-ontwikkelaar Provincie Limburg
Lid Parochieel Comitť Nederweert-Eind
T.J.M. van Ekerschot (PvdA)
Trainer/coach/
consultant Carrera C
M.H.M. Frenken-Ras (PvdA)
Hoofd Individuele Belangen Behartiging Regio Z-O. ABVAKABO FNV
Lid Ontslagcommissie CWI Maastricht CWI.
M.J. Jacobs (CDA)
Senior Jurist Gemeente Geldrop-Mierlo
Voorzitter Parochieel Comitť Nederweert-Eind
Commissaris Woningvereniging Nederweert

H.J.H. Mackus (CDA)
Bestuursassistent gedeputeerde H. Vrehen
Provincie Limburg
Adviserend lid CDJA Limburg
Lid Dagelijks Bestuur CDA Limburg
Lid Parochieel Comitť Nederweert-Eind
Lid Vertrouwens-commissie Voetbalvereniging Eindse Boys
H.M. Scheepers (CDA)
Mede-eigenaar Bena Holding BV
Bestuur Buurtvereniging De Peel
E.W. Scheepers-Dings (VVD)
Logopediste en dyslexiespecialist
Lid redactie “Buurtblaadje” van Schoor-Roeven-Kraan.
Lid Logopedische Kwaliteitskring “Van Horneland”
H.M.M. van der Putten (CDA)
AgrariŽr
Zelfstandig
Bestuurslid Boerenbond Nederpeel
Lid Studieclub Kalkoensector

J.F.M. Verlaek (CDA)
Adviseur verzekeren Rabobank Weerterland en Cranendonck
Voorzitter S.V. Leveroy

H.P.G. Vissers (PvdA)
Hoofd Afdeling Sociale Zaken gemeente Roermond

M.J.A. Vossen(JAN)
Machinebouwer/ tig-lasser Melamo Fijnmetaaltechniek in Helmond
Hoofdtrainer Taekwondovereniging Chin HŻng Meijel/Neerkant

R.J.E.M. Westerveen (JAN)
Leraar Infratechniek Gilde Opleidingen

Wethouder H.M. van de Mortel (PvdA)
Lid Dagelijks Bestuur De Rissebedrijven Weert
Lid Algemeen Bestuur De Rissebedrijven Weert
Lid Regionale Overlegtafel Wonen, Welzijn en Zorg

R.C.M. Donkers-Wernink (VVD
Ambtelijk secretaris WAA Venlo e.o.
Commissaris OBP bv.

Wethouder M.A.F. Beelen (JAN) Leraar Gilde Opleidingen Lid Overlegorgaan De Groote Peel Voorzitter/penningmeester Jeugdkoor De Kristalbelletjes Penningmeester Jongerenkoor Voices

Nevenfuncties van raadsleden

P.B.L. Beeren (JAN) Voorzitter Gemeenschapsraad Leveroy Voorzitter MR basisschool De Zonnehof in Levereoy Lid Gemeenschappelijke MR schoolbesturen Weert/Nederweert Senior Projectleider Essent Kabelcom

H.A.M. Bongers-Pennings (VVD) Teamleider en cliŽntadviseur A&A Accountants en Adviseur BV. in Helden Panningen

H.P.J. Cuijpers (JAN)
Manager Finance & ControlDepron B.V. te Weert Interim voorzitter Voetbalvereninging Merefeldia in Nederweert Voorzitter Buurtvereniging Bosserstraat Voorzitter Adviesraad Hoechst Verzekeringspool

C.P.W.M. Dieteren (JAN) Clustersenior afd. Soc. Ontwikkeling en Zorg Provincie Limburg Lid Parochieel Comitť Nederweert-Eind   M.H.M. Frenken-Ras (PvdA) CoŲrdinator Individuele Belangenbehartiging Abvakabo
H.J.H. Mackus (CDA) Bestuursassistent gedeputeerde H. Vrehen   Provincie Limburg Fulltime Bezoldigd padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Voorzitter CDJA Limburg   2 uur per week Onbezoldigd padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Lid Dagelijks Bestuur CDA Limburg Lid Parochieel Comitť Nederweert-Eind Lid Vertrouwenscommissie Voetbalvereniging Eindse Boys Penningmeester CDJA Nederweert H.M. Scheepers (CDA) Bestuur Buurtvereniging De Peel Mede-eigenaar Horick BV Mede-eigenaar Bena Holding BV Mede-eigenaar VOF Scheepers & Zn   E.W. Scheepers-Dings (VVD) Logopediste en dyslexietherapeute   Zelfstandig Lid redactie “Buurtblaadje” van Schoor-Roeven-Kraan. Lid Logopedische Kwaliteitskring “Van Horneland” Logopediste GGD Noord en Midden-Limburg

J.H.M. Tullemans-Geuns (CDA) Griffier Gemeente Arcen en Velden Lid Klachtencommissie Permanente Commissie Leerlingenzorg Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School regio Midden-Limburg

H.M.M. van der Putten (CDA) AgrariŽr Bestuurslid Boerenbond Nederpeel Lid Studieclub Kalkoensector J.F.M. Verlaek (CDA) Assurantieadviseur buitendienst Bedrijven Rabobank Weerterland e.o. Voorzitter S.V. Leveroy

H.P.G. Vissers (PvdA) Hoofd Afdeling Bijstandszaken, gemeente Roermond

M.J.A. Vossen(JAN) Machinebouwer/tig-lasser Melamo Fijnmetaaltechniek in Helmond
Hoofdtrainer Chin HŻng Meijel/Neerkant

R.J.E.M. Westerveen (JAN) Leraar GWW Gilde Opleidingen
 
Niedorp

Dhr. mr. drs. M. Louwe, raadsgriffier gemeente Niedorp en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier geweigerd? Indien ja, waarom dan?
Naam raadsgriffier
NEVENFUNCTIES

 

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
NEVENFUNCTIES LEDEN rekenkamercommissie11.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt"> Niedorp

D.E. Ernste Organisatie-adviseur bij Organisatie-Adviesbureau De Beuk Voorzitter bestuur Stichting Kinderopvang Harenkarspel Lid rekenkamercommissie Gemeente Harenkarspel Lid rekenkamercommissie Gemeente Niedorp Secretaris bestuur Schaatstrainingsgroep Schoorl  

L.H. van der Kallen Eigenaar onderzoeksbureau Geberes Lid Gemeenteraad gemeente Bergen op Zoom Voorzitter rekenkamercommissies Gemeenten Bergen (L), Cuijk, Haaren, Mook en Middelaar, Schijndel, Sint Anthonis, Venray en Zoeterwoude Voorzitter rekenkamercommissie Breukelen, Abcoude en Loenen Voorzitter K5 rekenkamer (Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk a/d IJssel, Schoonhoven en Vlist) Vice-voorzitter rekenkamercommissies Harenkarspel, Niedorp en Maasgouw Lid CWI ontslagcommissie district Zuid-West Nederland Lid Algemeen Bestuur Waterschap Brabantse Delta Lid Afdelingsbestuur Zuid Waterschap Rijn en IJssel Vrijwilliger/gastheer Inloophuis Williamstraat te Bergen op Zoom    

A.J.J. Rinkel Advies, management en mediation Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Harenkarspel Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Niedorp Voorzitter WoonAdviesCommissie QQ lid DB/AB Stichting Welzijn Ouderen gemeente Langedijk Lid regionale commissie wonen van SamenwerkendeOuderenBonden Lid dorpsplatform Broek op Langedijk van de gemeente Langedijk Adviseur van de SESAM-academie voor maatschappelijke organisaties
Mevrouw mr. C.A.J. van Diemen (voorzitter externe commissie bezwaarschriften gemeente Niedorp)   Lid commissie bezwaarschriften gemeente Harenkarspel. Voorzitter van Stichting medisch Centrum De Schoof tot 1 januari 2009. Lid van beroeps- en geschillencommissie kynologie. 6 augustus 2008
De heer J.C. Krumperman (lid externe commissie bezwaarschriften gemeente Niedorp)  
Lid commissie bezwaarschriften gemeente Zandvoort. Incidenteel gastdocent bij Sozadidact. Adviseur over WWB/WMO/AWB zaken. Secretaris/voorzitter Vereniging van Eigenaren appartementencomplex De Burcht. 6 augustus 2008   Mevrouw mr. B. Liefting Voogd (lid externe commissie bezwaarschriften gemeente Niedorp).   Advocaat Van Diepen Van der Kroef advocaten Lid commissie bezwaarschriften gemeente Heiloo 6 augustus 2008   De heer mr. B.A. Grosheide   Strategisch juridisch adviseur concernstaf gemeente Heerhugowaard. Lid commissie bezwaarschriften gemeente Enkhuizen.   6 augustus 2008

 

 

Wie zijn secretarissen commissie bezwaarschriften, wat zijn hun nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Is er sprake van een interne- of externe bezwaarcommissie?
Indien de secretarissen bezwaarcommissie voor de gemeente werken is er dan sprake van een interne- of externe bezwaarcommissie? Indien nevenfuncties secretarissen worden geweigerd is er dan sprake van een interne of externe bezwaarcommissie

Dhr. mr. drs. M. Louwe , raadsgriffier gemeente Niedorp
NEVENFUNCTIES
Lid/plaatsvervangend voorzitter Commissie bezwaar- en klaagschriften gemeenten Zijpe, Anna Paulowna en Schagen 1 april 2008
Lid Commissie bezwaarschriften gemeente Wieringermeer 1 januari 2007
Lid Commissie bezwaarschriften gemeente Koggenland 1 januari 2007
Secretaris Commissie bezwaarschriften gemeente Niedorp
Bron: Opgave gemeente Niedorp 060808
Mevrouw M. Dekker, ambtenaar van de gemeente Niedorp heeft ťťn nevenfunctie, te weten lid van de beheerscommissie Startgemeenschap West Friesland.

 

De heer M.J. (Marc) Pothast, gemeentesecretaris gemeente Niedorp miv 010108
NEVENFUNCTIES
Lid algemeen bestuur vereniging van Gemeentesecretarissen.
Lid Kas- en Rekeningcommissie vereniging van Noord-Hollandse gemeenten

Bron gemeente Niedorp 10 februari 2009

8.5pt;mso-fareast-font-family: KMWHRH+MetaPro-Book;CAULJX+Utopia-Regular;Was secretaris ad-interim gemeente Niedorp.

M. Louwe, raadsgriffier gemeente Niedorp
NEVENFUNCTIES
Lid/plaatsvervangend voorzitter Commissie bezwaar- en klaagschriften gemeenten Zijpe, Anna Paulowna en Schagen 1 april 2008
Lid Commissie bezwaarschriften gemeente Wieringermeer 1 januari 2007
Lid Commissie bezwaarschriften gemeente Koggenland 1 januari 2007
Secretaris Commissie bezwaarschriften gemeente Niedorp
Bron: Opgave gemeente Niedorp 060808
wethouder Cool voorzitter commissie bezwaar en beroep Regionaal Orgaan Amsterdam
 penningmeester Regionaal Instituut Speciaal Voortgezet Onderwijs Hoorn
 voorzitter C. en J. Kosterfonds te Hauwert
bestuurslid Stichting Hauwert in Concert
voorzitter stichting WTA te Utrecht
zelfstandig juridisch advisuer en mediator met als aandachtsgebieden sanering en overdracht ondernemingen, arbeids- en verzekeringsrecht
en ruimtelijke ordening
 lid namens D 66 van de commissie ter voorbereiding van de raad in de gemeente Noorder-Koggeland
 
wethouder Beers  bestuurslid stichting muziekonderwijs Schagen
  vennoot muziekhuis JP Beers
  directeur Bekro geluidsapparatuur bv
 
wethouder Busker geen nevenfuncties bekend
M.J. Pothast
Gemeentesecretaris
 
Lid algemeen bestuur
Vereniging van Gemeente-
secretarissen 10-4-2008 7;height:12.0pt">
 
 
 
 
  8;height:12.0pt">
M.Louwe
Griffier
 
 
  9;height:24.0pt">
 
 
Lid/plaatsvervangend voorzitter
Commissie bezwaar- en klaagschriften
gemeenten Zijpe, Anna Paulowna en Schagen. 1-4-2008 10;height:24.0pt">
 
 
Lid
Commissie bezwaarschriften
gemeente Wieringermeer 1-1-2007
Lid
Commissie bezwaarschriften
gemeente Koggenland 1-1-2007

PvdA
 
 
 
  13;height:12.0pt">
N. Busker
onbekend
onbekend
 
  14;height:12.0pt">
J.B. Martens
 
 
 
  15;height:12.0pt">
 
 
Vrijwilliger
Grootmoederstijd en motorenmuseum
  16;height:12.0pt">
 
 
Vrijwilliger
Wonen plus Welzijn
  17;height:12.0pt">
J.S.C. van Dijk
Interim-manager / adviseur
 
BMC divisie zorg
  18;height:12.0pt">
T. van Herwerden
Monsternemer-routerijder
 
CR Delta (rundveeverbetering)
  19;height:12.0pt">
 
 
Bestuurslid
Uitvaartvereniging "De laatste eer"
Voorzitter
Geitenvereniging Noord Holland
Inspecteur-keurmeester
Landelijke geitenvereniging
Bestuurslid
Vereniging "ijs en volksvermaak"
A.M. Verdonk
Coordinator Ouderenwerk
 
Stichting Welzijn Heerhugowaard
  24;height:12.0pt">
 
Projectmedewerker
 
Stichting WonenPlus Noord-Holland
  25;height:12.0pt">
 
 
 
 
  26;height:14.25pt">

VVD
G.D.C. Kruijf-Welboren
Secretaris

NBvP Vrouwen van nu
Secretaris

SVEN
Secretaris

KBO
J.H. Swaag
AgrariŽr
 
 
  32;height:12.0pt">
 
 
Bestuurslid
LTO afdeling GGA (Groot GeestmerAmbacht)
  33;height:12.0pt">
 
 
Bestuurslid
STIVAS afdeling Alton Stichting
Lid Klankbordgroep
Caring Dairy van Cono kaasmakers
Lid

Customer Focus Group van Lely Industries N.V.
S.J. Schenk
Lid Raad van Bestuur
LTO Nederland
Lid Beleidsraad
LTO Nederland
Voorzitter
LTO Melkveehouderij
Bestuurslid
Produktschap Zuivel
Bestuurslid
Produktschap vee en vlees
Voorzitter
Advisory group Zuivel van de EU Commissie
Voorzitter
Commissie melkveehouderij Produktschap Zuivel
Voorzitter
Commissie diergezondheid en kwaliteit runderen van PZ en PVV
Bestuurslid
LTO-Noord
Lid beleidsraad
LTO-Noord
Voorzitter
Innovatieplatform Courage
Bestuurslid
Weduwen en wezen administratie Niedorp
E.C. Beers
onbekend
onbekend
J.C. de Boer-Visser
Exploiteur
Zomerhuizen
Commisaris
Rabobank Schagen-Wieringerland
Voorzitter
Bedrijven Groep Niedorp
Bestuurslid
Evenement Nazomeren Niedorp
Lid
Evenementencommissie Kerk Haringhuizen

CDA
H.G. Koomen
Media-adviseur
J.P.Glas
Bestuurslid
Scheidsrechtersvereniging Schagen-Den Helder e.o.
Penningmeester
R.K. uitvaartvereniging St. Jozef 't Veld
Voorzitter
Ritmisch koor 'Interamvo' 't Veld
M. Smit-Wit
Gastouder

Algemeen Belang
A.G. Smit-Bakker
AgrariŽr
Activiteitenbegeleidster Maria Mater 't Veld
Administratief medewerker
St. Martinuskerk 't Veld
Interieurverzorgster
St. Martinuskerk 't Veld
Toernooileidster Tennisclub De Kogge 't Veld
J.C. Geel
geen

Lijst de Groote
K. de Groote
Penningmeester
Stichting Museum 'De Turfschuur' 1991
Penningmeester
Stichting 'Oud-Kolhorn' 1996
Penningmeester
Stichting 'De Roode Leeuw' 1996

Dhr. mr. G.G.G. (Govard) Slooters, PVDA gemeentesecretaris gemeente Nieuwkoop 
NEVENFUNCTIES
Raadslid PVDA Nieuwerkerk aan de IJssel
Bron gemeente Nieuwkoop Sent: Monday, March 02, 2009 9:45 AM

Gegevens uit het verleden:

Hoofdfunctie

Geodata-medewerker Kadaster directie Zuidwest  Adjunct-directeur Hoogheemraadschap van Delfland

Hoofdfunctie

Geodata-medewerker Kadaster directie Zuidwest ;

Adviseur Leeuwendaal

Algemeen directeur ADO Den Haag

 


E.R. (Edzard) van Holthe raadsgriffier gemeente Nieuwkoop
NEVENFUNCTIES
regent van de stichting Het Evert Zoudenbalch Huis (Utrecht)
Bron: gemeente Nieuwkoop 13 november 2008
A.J. (Pien) Schrama-van Kessel
Functie: Wethouder
Midden Partij Nieuwkoop Nevenfuncties: geen
drs. N. (Nico) Jonker
Functie: Wethouder
Christen Democratisch AppŤl
Nevenfuncties: School Begeleidings Dienst Bodegraven
drs. J.L.M. (Jan) Tersteeg
Functie: Wethouder
Partij: Midden Partij Nieuwkoop
Nevenfuncties: Penningmeester Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen (o)
E. (Liesbeth) van Leeuwen-Koster
Functie: Wethouder
Christen Democratisch AppŤl
Nevenfuncties: geen.
H.J. (Henny) Brouwer
Functie: Wethouder
Partij: Midden Partij Nieuwkoop">Midden Partij Nieuwkoop
Nevenfuncties: Eigenaar rijschool (b), voorzitter stichting New(S)cope on Niger (o)
Mr. C.M. (Chris) de Graaf
Functie: Gemeentesecretaris
Mr. G.G.G. (Govard) Slooters
Functie: Gemeentesecretaris
De nevenfunctie van de heer G. Slooters is:
Raadslid bij de Gemeente Nieuwerkerk a/d Ijssel

 

Gemeenteraad Nieuwkoop Neven en hoofdfuncties 2008

Naam Omschrijving functie Hoofd-functie Neven-functie Bezoldigd

Aartman, J.A.G. voorzitter S.W.W. X X

Aartman, M.G.J. medewerker Financial Control bij Academisch Medsich

Centrum A'dam

X X

lid AB Rijnstreekberaad X X

voorzitter auditcommissie gem. Nieuwkoop X X

Akerboom, W.J.M. Greiner Bio-One te Alphen aan den Rijn. X X

vrijwilliger bij de Kultuur Historische Vereniging te Ter Aar X X

Belzen. E. van Accountmanager Zakelijk bij ING Assurantiekantoren Ned.

BV

X X

Bestuurslid Gemeentelijke kiesvereniging SGP tot DV 28-1-

08

X X

Bos, A. de Dir./mede-eig. Diginotar X X

Bos, J.H. van den voorzitter voetbalvereniging Altior X X

bestuurslid S.K.L. (Stichting Kermis Langeraar) X X

penningmeester K.B.O. Ter Aar X X

vrijwilliger zwembad de Aarweide X X

hulpkoster bij begrafenissen R.K. kerk Hadrianus te

Langeraar

X X

lector bij de R.K. kerk Hadrianus te Langeraar X X

penningmeester collectanten college R.K. kerk Hadrianus te

Langeraar

X X

lid van het C.D.A.

Dors, B. reguliere baan bij ING X X

eigen bedrijf XtraGolf.nl X X

Elkhuizen, G.H.A. eigenaar/dir Hollandsch Hout BV (advies o.g.v. Natuur &

Milieuwetgeving en Vermogensbeheer)

X X

voorzitter VVEN Grond en Water X X

Hagenaars, C.Q.M. dir. Basisschool in Hoogmade, gem. Jacobswoude X X

Hardenberg, J. dir/eigenaar Hardenberg Beheer (verhuur onroerend goed) X X

voorzitter RvB Stichting Mediomare (zorginstellingen

Aarhoeve te Langeraar en Jacobus te Oude Wetering

X X

voorzitter Stichting Novitas (zorgwoningen te Langeraar) X X

voorzitter Veilig Verkeer, afd. Ter Aar X X

bestuurslid Stichting Parola X X

Jong, J.C. de lid van de Vereniging Vergadering van het Waterschap

Rijnland

X

ledenraadslid Univť verzekeringen X

ledenraad v.d. rabobank X

LafŤre, V.H.M. Docente Scala College te Alphen aan den Rijn. X X

Leliveld, S.A.M. secretaris vereniging van grond- en watereigenaren in en

rondom het Nieuwkoopse plassengebied

X

Mur, G.J. Getronics PinkRoccade: interim Manager ICT bij Stichting

StadSPOORT

X X

Algemeen Bestuurslid van de ISDR X X

Oosterhof-Heemskerk, N.H.M. gezondheidsector 50% X X

algemeen bestuurdslid ISDR X X

echtgenote, moeder en huisvrouw X

Paymans, F.A. Vice-voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging

voor Luchtvaart (KNVvL), portefeuille Operationele Zaken /

9 dagdelen per week.

X X

Pagina 1 van 2

Gemeenteraad Nieuwkoop Neven en hoofdfuncties 2008

Naam Omschrijving functie Hoofd-functie Neven-functie Bezoldigd

Penningmeester “Stichting Nieuwkoopse Oranje Feesten

(SNOF) / 6 vergaderingen per jaar + 16 dagdelen per jaar

X X

Voorzitter “Stichting tot behoud van de smederij vanfont-family:
wijlen de

heer Verkley” (smederij museum). 6 vergaderingen per jaar +

12 dagdelen per jaar

X X

Voorzitter “Ondernemersvereniging Nieuwkoop/Noorden” / 12

vergaderingen per jaar + 10 dagdelen per jaar

X X

Bestuurslid “Het Actieve Groen Hart” / 10 dagdelen per jaar X X

Lid van de adviescommissie Herstructurering Luchtruim van

het Ministerie van Verkeer en Waterstaat / 20 dagdelen op

jaarbasis.

X X

Lid van het DIET Comitť, adviescommissie van de Minister

van Verkeer en Waterstaat voor de Doelmatigheid, Inspectie-

Effectiviteit en Transparantie in het toezicht op de Luchtvaart

/ 24 dagdelen op jaarbasis.

X X

Lid van de Stuurgroep General Aviation / 24 dagdelen op

jaarbasis

X X

Fractievoorzitter VVD-Nieuwkoop

Putten, A.J. van lid commissie bezwaarschriften gemeente de Ronde Venen X

lid commissie bezwaarschriften gemeente Alkemade X

raadsadviseur + locogriffier gemeente Alphen ad Rijn X X

ambtelijk secretaris rekenkamercommissie X

Smit, A.H. penningmeester Federatie de Regenboog X X

penningmeester St. Instandhouding gebouw Ouderen X X

penningmeester Zonnebloem, afd. Nieuwkoop Noorden X X

penningmeester club 50+ Noorden vanaf maart 2008 X X

Stokman, P.W.J. part-time agrarisch ondernemer

full-time inspecteur Kwaliteits Controle Bureau Groenten en

Fruit

X X

lid kerkbestuur parochie Johannes-Geboorte te Zevenhoven X X

Visser, L.J.J. bestuurslid toerclub ETCM Nieuwkoop X X

bestuurslid de Merel in de Ronde Venen X X

bestuurslid Le Champignon NH X X

bestuurslid st. Welzijn Nieuwkoop X X

bestuurslid club 50+ Nieuwkoop X X

Vlugt, J. van der geen / gepensioneerd

Pagina 2 van 2
 
 
 
 
 
Nijefurd

 

  rekenkamer
De heer drs J.K. (Jeroen) IJkema
- adjunct-directeur gemeente Ooststellingwerf
- lid Rekenkamercommissie(s) Achtkarspelen, Dantumadeel en Dongeradeel (AchDanDon)
- lid rekenkamercommissie gemeente Nijefurd

 


mw. mr. Lolkje van der Velde lid
rekenkamercommissie gemeente Nijefurd


mr. Mark Boumans MPM voorzitter rekenkamercommissie gemeente Nijefurd  

 

Dhr. G.J.P. van den Berg, gemeentesecretaris gemeente Nijefurd
NEVENFUNCTIES

Voorzitter Stichting Vrienden van de Sneekweek

Vice-voorzitter en penningmeester IJswegencentrale Sneek-Wymbritseradiel

Penningmeester Commissie Elfmerentocht

Penningmeester Stichting Vrienden van verpleeghuis Parkhove te Leeuwarden

Lid Beroepsgroepencommissie Bestuurskunde van de Thorbecke Academie

Lid Klankbordgroep gemeentefinanciŽn van de Bestuursacademie Nederland

Met pensioen

de heer J. Johan Holkemafont-family:
, gemeentesecretaris gemeente Nijefurd miv 010508
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Nijefurd 2008 Was sector≠directeur bij de provincie Frysl‚n.


Mw. drs. J.F. te Biesebeek raadsgriffier gemeente Nijefurd
NEVENFUNCTIES
Directeur/aandeelhouder TE Biesebeek Beheer B.V.
Voorzitter Oer 't Brechje, sociaal cultureel werk Beetsterzwaag

Bron: Gemeente Nijefurd Monday, January 12, 2009 8:53 AM


S.IJ. Eiling


Wethouder


CDA

Nevenfuncties


Deze wethouder had op 12 december 2007 om 11:08 geen nevenfuncties! Bron gemeente Nijefurd


J. Rodenhuis


Wethouder


PvdA

Nevenfuncties


Deze wethouder had op 12 december 2007 om 11:08 geen nevenfuncties! Bron gemeente Nijefurd


J.Th. Smit


Wethouder


VVD

Nevenfuncties


Deze wethouder had op 12 december 2007 om 11:08 geen nevenfuncties! Bron gemeente Nijefurd


Nevenfuncties raadsleden gemeente Nijefurd ontvangen moeten nog op internet worden gezet
H.T.J Hettinga

Raadslid gemeente NijefurdFunctie: Fractievoorzitter
Partij: CDA


Nevenfunctie(s)
 
Th. de Vries

Raadslid gemeente NijefurdFunctie: Raadslid
Partij: CDA


Nevenfunctie(s)
E. Kramer-Spriensma
Raadslid gemeente Nijefurd


Functie: Raadslid
Partij: CDA


Nevenfunctie(s)
H. Gerbrandij

Raadslid gemeente Nijefurd
Functie: Raadslid
Partij: CDA


Nevenfunctie(s)
K. Bakker
Raadslid gemeente Nijefurd


Functie: Raadslid
Partij: CDA


Nevenfunctie(s)
H. Smid
Raadslid gemeente Nijefurd


Functie: Fractievoorzitter
Partij: PvdA


Nevenfunctie(s)
Jetske Miedema - de Jong
Raadslid gemeente Nijefurd


Functie: Raadslid
Partij: PvdA


Nevenfunctie(s)
H.M. Nijenhuis
Raadslid gemeente Nijefurd


Functie: Raadslid
Partij: PvdA


Nevenfunctie(s)
H. Bandstra
Raadslid gemeente Nijefurd


Functie: Fractievoorzitter
Partij: VVD


Nevenfunctie(s)
J.S.C. Hofman - Rookmaker
Raadslid gemeente Nijefurd


Functie: Raadslid
Partij: VVD


Nevenfunctie(s)
H.S. Faber
Raadslid gemeente Nijefurd


Functie: Fractievoorzitter
Partij: Groen Links


Nevenfunctie(s)
M.J.J. Hettinga
Raadslid gemeente Nijefurd


Functie: Raadslid
Partij: Groen Links


Nevenfunctie(s)
T.K. Kramer
Raadslid gemeente Nijefurd


Functie: Fractievoorzitter
Partij: FNP


Nevenfunctie(s)
R.W.J. Hoogland-Pitstra
Raadslid gemeente Nijefurd


Functie: Raadslid
Partij: FNP


Nevenfunctie(s) S. Bandstra
Raadslid gemeente Nijefurd


Functie: Fractievoorzitter
Partij: Christen Unie


Nevenfunctie(s)
W. Damman
Griffier van de gemeenteraad

Nevenfuncties raadsleden ontvangen moeten nog op internet worden gezet.
 
 
Noordwijk


 


rekenkamer

Leen Bijkerk
Voorzitter clientenraad 's Heeren Loo West-Nederland te Noordwijk;
voorzitter oudervereniging Willem van den Bergh te Noordwijk;
lid Raad van Advies Zorgkantoor Zuid Holland Noord;
voorzitter Platform-VG Zuid Holland Noord.

Wim van den Hoek
Voorzitter Rekenkamercommissie Kampen;
vice-voorzitter Rekenkamer Castricum/Langedijk;
vice-voorzitter Rekenkamercommissie Wijdemeren;
consultant bij VDH Consult te Heemstede;
vice-voorzitter Provinciale afdeling CDA Noord-Holland.


Ab Reinders
Geen

Trinette van Wijck-Stolk
Ambtelijk secretaris Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout;
medewerker bestuur Provinciale afdeling CDA Zuid-Holland.


 


ir drs J.W. de Vos, MPA gemeentesecretaris gemeente Noordwijk
 
NEVENFUNCTIES
font-family:Univers;coŲrdinator techniek Filmtheater Zierikzee &nbsp10.0pt;

Bron gemeente Noordwijk 2008


 


Dhr. H.C.A. Kolen raadsgriffier gemeente Noordwijk

NEVENFUNCTIES
Voorzitter programmaraad Alkmaar en lid sinds 26-6-2003&nbsp10.0pt;

Zelfstandig ondernemer Kolen Consultancy
Bron: Programmaraad Alkmaar 2 januari 2009


Toelichting op Kolen Consultancy bron website Kolen Consultancy 2 januari 2009


Huub Kolen heeft meer dan 20 jaar ervaring met Europese programma's. Hij was ondermeer nationaal coŲrdinator van een tweetal Communautaire Initiatieven. Daarnaast is hij 8 jaar gemeenteraadslid geweest, waarvan 4 jaar als wethouder/loco-burgemeester. Sinds 1992 is hij zelfstandig ondernemer. Eerst bij Bureau Kolen & Van Gorsel en sinds 2002 bij Kolen Consultancy


Kolen Consultancy richt zich op subsidieverwerving voor het bedrijfsleven, overheidsinstanties en welzijnsinstellingen. Het uiteindelijk benutten van subsidieprogramma
’s vereist echter
voorinvestering en specialistische kennis. Daarnaast is het veld van Europese subsidies dynamisch en hectisch.  Europese subsidies zijn constant aan veranderingen onderhevig. Kolen Consultancy beschikt over ruime ervaring op het gebied van (Europese) subsidieprogrammaVerdana; ’s. We zijn continu op de hoogte van nieuwe
programmaVerdana; ’s en veranderende regelgeving en kunnen voor u de aanv
ragen verzorgen. Kolen Consultancy is geen subsidiebureau dat haar diensten beperkt tot het genereren van fondsen. Het Bureau wil, zťker in het geval van Europese programmaVerdana; ’s, bij het hele project betrokken blijven; vanaf de opstartfase tot de uiteindelijke afrekening. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de specifieke expertise die de betrokken partijen hebben op de diverse terreinen (b.v. gemeente, CWI, Provincie, Ministerie, welzijnsorganisaties, scholen, bedrij≠ven en instanties in Brussel). Naast het genereren van fondsen ziet Kolen Consultancy haar rol in het samenbrengen, begeleiden en ondersteunen van bovengenoemde partijen, het
‘monitoren’ van de
projecten en het bieden van technische ondersteuning bij het opzetten en onderhouden van de projectadministratie, rapportages en afrekening. Tevens biedt Kolen Consultancy aan om het (soms noodzakelijke) transnationale deel van projecten te verzorgen. Naast de Europese programma
’s zijn nationale subsidiemogelijkheden voor hetfont-family: bedrijfsleven interessant. Deze subsidiemogelijkheden liggen voornamelijk op het terrein van onderzoek en technologische ontwikkeling en investeringen.


Kolen Consultancy werkte ondermeer voor: Gemeente Alkmaar,  Gemeente Zeist, InHolland Academy.  Wavin BV Nederland,  Stichting KinderOpvang Alkmaar,  VluchtelingenWerk Rijnmond, HoofdBedrijfschap Ambachten, Provincie Flevoland,  Projectbureau ESF Flevoland, Gemeente Almere en Rotterdam, Diverse bedrijven in het MKB,   Kabelraden.nl,  Optimum Limited Dublin (Ireland), City of Kuopio (Finland)
Definitieve versie. 16 juli 2008 op Internet geplaatst.
Nevenfuncties collegeW en secretaris gemeente Noordwijk
Wethouders
A.Th. van Rijnberk - Parttime dienstverband Dienst Infrastructuur, Verkeer en
Vervoer van de gemeente Amsterdam
drs. L.A.W. de Lange - bestuurslid Zuidhollands Bureau voor Toerisme
- voorzitter comitť van uitvoering van de mr Gonsalves prijs,
nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving
- vice-voorzitter Stichting Eťn en ander (ontwikkelt
initiatieven op gebied van het publiek domein)
M.W. Vroom - bestuurslid basisschool Gouda
- bestuurslid Inloophuis Gouda
G. van Duin - lid van Gilde Sint Joris Doelen
Secretaris
drs.ir. J.W. de Vos MPA - coŲrdinator techniek filmtheater Zierikzee Univers;Nevenfuncties college van BenW en secretaris gemeente Noordwijk         Univers;Burgmeester H.H.M. Groen
bestuurslid Cofier B.V. Projectontwikkeling Bouwmanagement Tilburg
bestuurslid JellinekMentrum Amsterdam
bestuurslid Atlantische CommissieUnivers;e
bestuurslid Bull Nederland N.V. Diemen
bestuurslid Catharijne Stichting Utrecht
bestuurslid Hotel Graaf Bernstorff Schiermonnikoog  
Wethouders A.Th. van Rijnberk
Parttime dienstverband Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam   drs L.A.W. de Lange
bestuurslid Zuidhollands Bureau voor Toerisme Delft
voorzitter comitť van uitvoering van de mr Gonsalves
prijs, nationale innovatieprijs voor rechtshandhaving
vice-voorzitter Stichting Eťn en ander (ontwikkelt initiatieven op gebied van publiek domein) M.W. Vroom
bestuurslid basisschool Gouda
bestuurslid Inloophuis Gouda G. van Duin  geen  
 
 

Griffie 19 april 2007
Dhr. A.W.M. Eijs Voorzitter Stichting Dja (natuur/ milieu
projecten Kameroen)
weinig
Dhr. J.P.M. van den Berg 1. Leerkracht Fioretticollege Hillegom
2. Secretaris Stichting Het Boerhaavehuis
Voorhout
Mevr. M.J.C. Fles Ambtenaar Prov. Zuid Holland 34 uur p.week Bezoldigd
Dhr. M.U. Wiersema 1. Prov. Zuid Holland/Milieu
2. Lid Milieu Overleg Bollenstreek
3. Voorzitter Milieuvereniging Kritisch
Noordwijk
Dhr. R.W.A. Kamphuis geen
Dhr. R. ter Hark 1. Internationaal Hulpverlener bij
EuroCross International
2. Lid van de Jeugdcommissie T.V. De
Gevers
Mevrouw. I. Lewis Belastingadviseur 40 uur p week Bezoldigd
Dhr. S.R. Njio Tandarts – praktijkhouder full Bezoldigd
Dhr. J.L. de Ridder 1. Zelfstandig agrariŽr
2. Erelid Oranjevereniging Noordwijk
Binnen
Mevr. C.J.G. Vliet Vlielandde
Wit
1. Baliemedewerkster Postagentschap
2. Parochie Maria ter Zee / St. Jeroen
3. Voorzitter VVE De Muze
30 uur p.week
Ī2,5 uur p.wk
0,5 uur p.week
Bezoldigd
Dhr. J.H. Verkade Financieel medewerker Woning Stichting
AvP
Full time Bezoldigd
Dhr. H. van Nes 1. Medisch adviseur Achmea
2. Medisch adviseur St. Interkuur
3. Van Nes Sociaal Medisch Advies en
keuringen
4. Bestuurder Beuker Pensioen BV
Mevr. B. Mulder-Veenema 1. Voorzitter cliŽntenraad Wooncentrum
Jeroen
2. Lid van de Centrale cliŽntenraad Valent
RDB
3. Vice-voorzitter Katholieke Bond v.
Ouderen Zuid-Holland
4. Bestuurslid Organisatie Samenwerkende
Ouderenbonden Zuid-Holland i.o.
5. Bestuurslid KBO Z-H
Voorzieningenfonds
Dhr. P.W.M. Beuk 1. Bestuurslid Koninklijke Horeca
Nederland afd. Noordwijk
2. Bestuurslid NOV
Dhr. D.T.C. Salman CoŲrdinator woondiensten (MT lid) 36 uur p.week Bezoldigd
Dhr. R.P.M. Duijndam 1. Jurist Bloembollenkeuringsdienst
2. Eigenaar Tekstbureau Maneschijnmedia
Dhr. J.A. Elvader geen
Dhr. E. Hazenoot KLM
Reddingsbrigade (EHBO, reserve schipper,
reserve chauffeur)
Dhr. A. Houwaart Ambtsdrager kerk wisselend

Noordwijkerhout, Dhr. drs. T. Fabel gemeentesecretaris gemeente Noordwijkerhout
GEEN (BESTUURLIJKE) NEVENFUNCTIES 
Bron: gemeente Noordwijkerhout Sent: Thursday, February 26, 2009 4:43 PM

 


Dhr. drs. E.A. Jellema raadsgriffier gemeente Noordwijkerhout
NEVENFUNCTIES
lid ben van het bestuur van de Stichting Noordwijkerhout Promotion.
Bron gemeente Noordwijkerhout 11 november 2008 
A.A. Morssink (wethouder) - VVD
gemeente Noordwijkerhout
 

Nevenactiviteiten:
directeur Rensie uitzendbureau directeur Rense uitzendbureau directeur Rensie holding bv
bestuurslid, Societeit Noordwijkerhout
gastheer VVSB.
A.M. Smit-Ligeon (wethouder) - GroenLinks gemeente Noordwijkerhout

Nevenfuncties
Bond van Nederlandse Volks Universiteiten BNVU l10 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt">20 uur per jaar, vice-voorzitter Raden van Toezicht PJ Partners
B.J.M. de Haas (wethouder) - PvdA
gemeente Noordwijkerhout

Nevenactiviteiten: lang buitengewoon verlof), Leerkracht B.O.

drs. T. Fabel - Gemeentesecretaris

Geen nevenfuncties opgegeven op 8 februari 2008!!!!!!!!
M.G. Bilars - VVD
Raadslid gemeente Noordwijkerhout
 

Nevenactiviteiten: l14 level1 lfo5;tab-stops:list 36.0pt">40 uur per week, manager MBO-opleiding l14 level1 lfo5;tab-stops:list 36.0pt">15 uur per week, VVSB bestuurslid jeudgzaken; l14 level1 lfo5;tab-stops:list 36.0pt">Ī10 uur per week, tot 17 mei 2006, Munnekewey slaapwacht
P.N.M. van Hage - VVD 1;mso-yfti-lastrow:yes">
Raadslid gemeente Noordwijkerhout

Geen nevenfuncties opgegeven op 8 maart 2008
Dr. V.T.H.B.M. Smit - VVD
Raadslid gemeente Noordwijkerhout
 

Nevenactiviteiten: l2 level1 lfo6;tab-stops:list 36.0pt">40 tot 48 uur per week, patholoog bij het LUMC, bezoldigd  
mr. R.C. Nulkes (fractievoorzitter) - VVD
Raadslid gemeente Noordwijkerhout
 

Nevenactiviteiten: l20 level1 lfo7;tab-stops:list 36.0pt">40 uur per week, Officier-jurist der Koninklijke Luchtmacht l20 level1 lfo7;tab-stops:list 36.0pt">Ī 1 uur per week, voorzitter commissie bezwaarschriften Algemene Wet Bestuursrecht Politie Hollands-Midden, bezoldigd; l20 level1 lfo7;tab-stops:list 36.0pt">Ī 4 uur per maand, lid partijcommissie Defensie VVD  
A.A. Morssink (wethouder) - VVD
Raadslid gemeente Noordwijkerhout
 

 

Nevenactiviteiten: l13 level1 lfo8;tab-stops:list 36.0pt">15 uur per week, directeur Rensie uitzendbureau l13 level1 lfo8;tab-stops:list 36.0pt">1 uur per week, directeur Rense uitzendbureau l13 level1 lfo8;tab-stops:list 36.0pt">directeur Rensie holding bv; l13 level1 lfo8;tab-stops:list 36.0pt">1 uur per maand, bestuurslid, Societeit Noordwijkerhout; l13 level1 lfo8;tab-stops:list 36.0pt">4 uur per maand, gastheer VVSB  
R.J. de Jong - VVD
Raadslid gemeente Noordwijkerhout
 

Nevenactiviteiten:
Unitdirecteur PI Amsterdam locatie Schouw/Demersluis
lid commissie Normen en Waarden v.v. van Nispen.
M.A. Bergman - VVD
Raadslid gemeente Noordwijkerhout
 

Nevenactiviteiten:
eigenaar BERGMANīS Body&Beauty Care (praktijk voor gewichtsbeheersing, huid- en voetverzorging) l5 level1 lfo10;tab-stops:list 36.0pt">1 tot 2 dagen per week, areamanagers Osaine voor aJa! Beauty Business. Freelance.  
P.Q.M. Pennings - CDA
Raadslid gemeente Noordwijkerhout

Nevenactiviteiten: Eigenaar bloembollenbedrijf  
ir. F.W.A. Helsloot - CDA
Raadslid gemeente Noordwijkerhout
 

Nevenactiviteiten:
Directeur PROF Consult Ruimtelijk Advies, 40 u/wk, bezoldigd
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand, bezoldigd
Bestuurslid Sportcentrum De Schelft
Groene netwerk NIROV
Geschillencommissie SBH Wonen
– naar behoefte
Mannakoor –
Voorzitter commissie Samenlevingszaken gemeente Noordwijkerhout
H. de Bruin - CDA
Raadslid gemeente Noordwijkerhout

Nevenactiviteiten:
incidenteel, buitengewoon ambtenaar burgelijke stand
8 uur per week, voorzitter Hollandse bond van muziekverenigingen, onbezoldigd;
8 uur per maand, bestuurslid Federatie Katholieke Muziekbonden in Nederland;
4/5 dagen per jaar, secretaris bestuur landelijk muziekblad;
2/3 dagen per jaarl, voorzitter adviesraad Unisono;
2 dagen per maand, voorzitter beheerscommissie verenigingsgebouw van "St. Jeanne dīArc".  
J.Q. de Jong (fractievoorzitter) - CDA
Raadslid gemeente Noordwijkerhout
 

Nevenactiviteiten: l21 level1 lfo14;tab-stops:list 36.0pt">50 uur per week firmant van De Jong Sierteelt vof l21 level1 lfo14;tab-stops:list 36.0pt">5 uur per week voorzitter WLTO Duin- en Bollenstreek, bezoldigd; l21 level1 lfo14;tab-stops:list 36.0pt">2 uur per maand bestuurslid Kennisalliantie glastuinbouw; l21 level1 lfo14;tab-stops:list 36.0pt">4 uur per maand lid van de stuurgroep "Pact van Teylingen"; l21 level1 lfo14;tab-stops:list 36.0pt">4 uur per maand voorzitter Stichting "Club van Honderd", VVSB.  
T.H.A. Weerdenburg - CDA
Raadslid gemeente Noordwijkerhout
 

Nevenactiviteiten: l17 level1 lfo15;tab-stops:list 36.0pt">10 uur per week, voorzitter NOV; l17 level1 lfo15;tab-stops:list 36.0pt">3 uur per maand, vice-voorzitter St. NOW; l17 level1 lfo15;tab-stops:list 36.0pt">40 uur per week, DTP, webdesigner en organiseren BHV cursussen als zelfstandig ondernemer l17 level1 lfo15;tab-stops:list 36.0pt">2 uur per week, penningmeester VBN,
L.C.A. Floor - PvdA
Raadslid gemeente Noordwijkerhout

Nevenactiviteiten: Beleidsadviseur provincie Noord-Holland
W.P. Secker - PvdA
Raadslid gemeente Noordwijkerhout

Nevenactiviteiten: gastdocent Univerisiteit Leiden lid bestuur brigdgeclub Het Juiste Bod
A.M.I. Kuijper-Vrugt (fractievoorzitter) - PvdA
Raadslid gemeente Noordwijkerhout
 

Nevenactiviteiten: l1 level1 lfo18;tab-stops:list 36.0pt">Ī 20 uur per week, lid van Provinciale Staten Zuid-Holland  
B.J.M. de Haas (wethouder) - PvdA
gemeente Noordwijkerhout

Nevenactiviteiten: (lang buitengewoon verlof), Leerkracht B.O.
ing. J. Brouwer (fractievoorzitter) - GroenLinks
Raadslid gemeente Noordwijkerhout

Nevenfuncties: lid landelijke clientenraad UWV lid Raad van Toezicht BPV & W;
lid Oost-Europa fonds Philadelphia Support.
J.W. Steenbrink - GroenLinks
Raadslid gemeente Noordwijkerhout

Nevenactiviteiten: sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Rivierduiden in Leiden  
A.M. Smit-Ligeon (wethouder) - GroenLinks
Raadslid gemeente Noordwijkerhout

Nevenfuncties:Bond van Nederlandse Volks Universiteiten BNVU 20 uur per jaar, vice-voorzitter Raden van Toezicht PJ Partners
A. Gotink (fractievoorzitter) - D66
Raadslid gemeente Noordwijkerhout

Nevenactiviteiten:
40 uur per week, docent Mondriaan Onderwijsgroep
wisselend, ambtenaar Burgerlijke stand
20 uur per week, verpleegkundige Rijngeestgroep
voorzitter D66

Nuenen

Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Mw. drs. P.T.O. van Laarhoven-Rovers gemeentesecretaris gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten miv 010507
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Zorginhoudelijke Commissie Raad van Toezicht Stichting Prisma;
Voorzitter Ouderraad basisschool Boekel.
Lid ledenraad Rabobank Uden e.o.;
Bron gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 27 februari 2009
8.5pt;mso-fareast-font-family: KMWHRH+MetaPro-Book;CAULJX+Utopia-Regular;Was directeur zorgverzekeraar VGZ.

Nuenen, Gerwen en Nederwetten, H.A.J.P. Duijmelinck
 raadsgriffier gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten miv 070909  
NEVENFUNCTIES?

Collegeleden
De heer A.W.H. van Beek
Wethouder gemeente Nuenen c.a. sinds 18 oktober 2007; 1">
Partner bij  ADKA Interim-management en Advies Partner;
Examinator Venneau Examenbureau.
De heer drs. J.M. Ebberink
Wethouder gemeente Nuenen c.a. sinds 6 april 2006; 1">
Algemeen/dagelijks bestuur Gemeenschappelijke regeling WSD Boxtel; 2">
Auteur Malmberg BV; 3">
Interim-voorzitter Kunstadvies Commissie Nuenen;
Lid Zingerij Dwarsgetuigd.
De heer ir. J.A. Mulder
Wethouder gemeente Nuenen c.a. sinds 25 april 2002; 1">
Lid Commissie voor accountantscontrole; 2">
Lid Landinrichtingscommissie Dommelstroom; 3">
Lid Reconstructie de Peel; 4">
Plv. lid Bestuurscommissie stedelijk gebied;
Lid Regioraad Samenwerkingsverband Regio Eindhoven; 6">
Lid Algemeen Bestuur Welstandszorg Noord Brabant 7">
Lid Algemeen Bestuur Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten 8">
Portefeuillehoudersoverleg SRE Ruimte en Wonen;
Portefeuillehoudersoverleg SRE FinanciŽn;
Partner/directeur advies en projectbureau EyeOn B.V.;
Partner/directeur EyeOn Zorg BV;
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor EyeOn
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor EyeOn Zorg BV
Directeur Ad Rem B.V.
Trainer/begeleider RKSV Nuenen, jeugd.
Bron 270209
B&W
drs. J.M. Ebberink

Wethouder gemeente Nuenen

Algemeen/dagelijks bestuur Gemeenschappelijke regeling WSD Boxtel;

Auteur Malmberg BV;

Lid Zingerij Dwarsgetuigd  
ir. J.A. Mulder
Wethouder gemeente Nuenen
Lid Landinrichtingscommissie Dommelstroom;
Lid Reconstructie de Peel;
Plv. lid Bestuurscommissie stedelijk gebied;
Lid Regioraad Samenwerkingsverband Regio Eindhoven;
Lid Algemeen Bestuur Welstandszorg Noord Brabant
Portefeuillehoudersoverleg SRE Ruimte en Wonen;
Portefeuillehoudersoverleg SRE FinanciŽn;
Partner/directeur advies en projectbureau EyeOn B.V.;
Partner/directeur EyeOn Zorg BV;
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor EyeOn
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor EyeOn Zorg BV
Directeur Ad Rem B.V.
Trainer/begeleider RKSV Nuenen, jeugd
 
 
Mw J. van de Ven-Veldhuis
Wethouder de gemeente Nuenen
Lid van de Raad van Commissarissen BRE, algemene vergadering van de aandeelhouders
Lid van Adviescommissie Gulbergen


Raadsleden
 
A.M. Berger
Lid van de Raad van de gemeente Nuenen
Voorzitter Nuenens Belang
 
H.H.F. Boonman
Lid van de Raad van de gemeente Nuenen
Speler de Lindespelers
 
Mw J.W.P. van Bree-Toemen
Lid van de Raad van de gemeente Nuenen
O.R.-BOR en C.O.R.-lid De Bijenkorf
 
drs. J. van Bruggen
Lid van de Raad van de gemeente Nuenen
Lid Intergemeentelijke overleggroep als bedoeld in de samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissies
H.C. Eeuwhors
Lid van de Raad van de gemeente Nuenen
t
 
E.Z. Frank
Lid van de Raad van de gemeente Nuenen
Fractievoorzitter VVD
Adviseur en Procesmanager majeure projecten gemeente Eindhoven/Dienst stedelijke ontwikkeling & beheer sector economische zaken
Lid Presidium
Lid Intergemeentelijke politiecommissie
Directeur RAEF Media Concepts
 
M.P.J. Jansen
Lid van de Raad van de gemeente Nuenen
Technisch Expert Interpolis-Tilburg
 
mr. J.H.F.H. Leemans
Lid van de Raad van de gemeente Nuenen
Fractievoorzitter Nuenens Belang
Lid Presidium
Voorzitter Actie Comitť Houd Eeneind Leefbaar
Voorzitter Vereniging Leefbaar Nuenen
Voorzitter Stichting Behoud Erfgoed Nuenen
Voorzitter Stichting Omwonenden Oosttangent
Voorzitter Wetswinkel Nuenen
ir. E.G. van der Leij
Lid van de Raad van de gemeente Nuenen
Adviseur Vastgoed-en gebiedsontwikkeling bij Brink Groep
Plaatsvervangend lid Regioraad Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
Docent Post-HBO Opleiding aan de hogeschool Arnhem Nijmegen
 
 
J.M.B. Pijs
Lid van de Raad van de gemeente Nuenen
Verzorger hersteltrainer selectie RKSV Nuenen
 
Mw A. Schouten-Saarloos
Lid van de Raad van de gemeente Nuenen
Fractievoorzitter PvdA Nuenen
Lid Presidium
Lid algemeen bestuur Hulpverleningsorganisatie Zuid-Oost Brabant
Voorzitter Werkgroep Jongeren PvdA Gewest Noord-Brabant
 
M.E. van der Steen
Lid van de Raad van de gemeente Nuenen
Scheikunde docent Stichting Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs Eindhoven
Plv. lid Intergemeentelijke politiecommissie
 
R.M.M. StultiŽns
Lid van de Raad van de gemeente Nuenen
Freelance Journalist o.a. Wegener Groep
Lid Algemeen Bestuur WSD te Boxtel
Lid Intergemeentelijke Politiecommissie
Redacteur Omroep Brabant
 
Mw A.M.A. Theunissen
Lid van de Raad van de gemeente Nuenen
Lid van de Intergemeentelijke Politie Commissie
 
Th.A.J. van den Tillaart
Lid van de Raad van de gemeente Nuenen
Lid Algemeen Bestuur Regioraad Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
Diverse functies parochie Nederwetten
Bestuurslid Pastorale Eenheid Nuenen, Gerwen en Nederwetten
 
P. Uipkes
Lid van de Raad van de gemeente Nuenen
Fractievoorzitter Combinatie Nuenen
ICT Consultant (part-time) Vici BV
Lid Presidium
Lid Commissie Accountantscontrole
Vice-voorzitter/commissaris Federatie Gerwense Verenigingen
 
Mw A.A.W. van de Ven- van den Akker
Lid van de Raad van de gemeente Nuenen
Fractievoorzitter W70 Nuenen 
Plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
Voorzitter van de informatieve raadsbijeenkomsten
Lid Presidium
 
L.M. de Vries
Lid van de Raad van de gemeente Nuenen
Zelfstandig ondernemer bij de Vries Administratiekantoor Nuenen
 
ir. P.C.F. de Witte
Lid van de Raad van de gemeente Nuenen
Fractievoorzitter CDA Nuenen
Senior Scientist Philips Research
Plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
Lid presidium
Voorzitter Accountantscontrole
Lid van de Intergemeentelijke Politie Commissie
Lid Examencommissie EXIN
Lekevoorganger AC parochie Nuenen
Voorzitter Raad voor de Liturgie AC parochie Nuenen


Leden van de rekenkamercommissie:
Best, Heeze-Leende, Nuenen c.a., Son en Breugel en Waalre

De drie leden van de rekenkamer zijn:

Prof. Dr. Ir. F. (Fred ) Heemstra (voorzitter)

Fred Heemstra is hoogleraar bedrijfskunde en informatica aan de Open Universiteit Nederland en senior consultant bij KWD resultaatmanagement bv te Nieuwegein
Drs. W (Walter) Gouw

Na zijn studie beleids- en organisatiewetenschappen heeft Walter de eerste zeven jaren van zijn loopbaan diverse functies vervuld bij enkele gemeenten. Sinds 1998 is hij werkzaam als adviseur en interim-manager bij lokale overheden.
Drs. W.J.H.S. Lindelauf RA RO

Wil startte zijn loopbaan bij een van de grote accountantskantoren van Nederland. Vervolgens vervulde hij managementfuncties bij twee gemeenten. Sinds 2003 is Wil zelfstandig ondernemer en actief als controller, consultant en interim-manager bij de gemeentelijke overheid. Wil is tevens lid van de rekenkamer van Sittard-Geleen en de intergemeentelijke  rekenkamer van de gemeenten Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meersen, Nuth en Valkenburg a/d Geul.

Nevenfuncties leden rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul
1. drs. H.P.M. (Bert) Kreemers (voorzitter)
a. Adjunct-algemeen secretaris van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg Den Haag
b. Docent aan de Rijksacademie voor FinanciŽn en Economie Den Haag
c. Voorzitter buurthardloopclub Sulawesirunners Den Haag
d. Lid werkgroep verkeer bewonersorganisatie Archipelbuurt-Willemspark Den Haag
2. drs. M.J.M. (Mimi) Crijns (plaatsvervangend voorzitter)
a. Docent aan de faculteit Managementwetenschappen Open Universiteit Nederland
b. Lid raad van bestuur VrouwenAdviesCentrum Genk BelgiŽ
3. drs. A.M.J. (Ton) Dreuw RC (lid)
a. Lid rekenkamer Maastricht
b. Concerncontroller Provincie Limburg
4. mr. D.J.J.M. (John) Havenith (lid)
a. Lid Ontslagadviescommissie Centrale Organisatie Werk en Inkomen
b. Lid Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg / Samenwerkend Limburg
5. drs. W.J.H.S. (Wil) Lindelauf RA RO (lid)
a. Lid rekenkamercommissie Sittard-Geleen
b. Lid rekenkamercommissie Best, Heeze-Leende Nuenen, Son en Breugel, Waalre
c. Directeur/grootaandeelhouder Linacc BV Accountancy, Auditing, Advies
d. Directeur/grootaandeelhouder Lindelauf Holding BV
e. Bestuurslid Vereniging van eigenaren appartementen complex Akerstraat Kerkrade-west
6. ir. P.T.J.J. (Peter) Thuis (lid)
a. Faculteitsdirecteur Universiteit Maastricht

M.G.A. (Maurice) Cobben, plv raadsgriffier gemeente Maastricht 10.0pt;font-family:

NEVENFUNCTIES
Secretaris rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul
Raadsadviseur en plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Maastricht

 

mr. F.L.J (Francois) van Vloten, gemeentesecretaris gemeente Nuth font-family:
 
NEVENFUNCTIES
Lid AWB-bezwaarschriftencommissie Gemeente Echt/Susteren
Lid commissie postacademisch onderwijs Universiteit Maastricht faculteit der rechtsgeleerdheid
Bron gemeente Nuth Sent: Monday, March 02, 2009 12:03 PM

 

Dhr. P.J.M. (Piet) Boyen, raadsgriffier gemeente Nuth
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Nuth 19 november 2008 

 
J.J.C. van den Berg
Directeur- Eigenaar administratie kantoor
 
Nevenfuncties
Penningmeester hockeyclub Nuth
Voorzitter fanfare St. Clemens
Lid Raad van elf CV de Beumerwalders
 
 
C. Debets
Financieel en facilitair medewerker Gemeente Heerlen, Muziekschool Heerlen
 
Nevenfuncties
Secretaris buurtvereniging ’t Kirkeveldsje
Bestuurslid algemeen bestuur GGD Zuid-Limburg
 
 
J.H.M. Essers
Maatschappelijk werker St. Mondriaan Zorggroep
 
Nevenfuncties
Voorzitter stuurgroep jeugdhonk time-out onderdeel v. meander
AB lid kompas vanuit de Raad
 
 
Th.J.A. Grotjes
VUT
 
Nevenfuncties
Bezorger apotheken opr. Kracht
 
 
L.H.M. van den Heuvel
Ambtenaar gemeente Heerlen
 
Nevenfuncties
Lid statenfractie Provinciale Staten, Partij Nieuw Limburg
 
 
H.J.M. van de Laar
Fysiotherapeut
 
Geen nevenfuncties
 
 
Sjirk D. Meijer
Beleidsmedewerker fysieke veiligheid gemeente Sittard-Geleen
 
Nevenfuncties
Bestuurslid openbare bibliotheek Nuth
 
 
A.A.B. Pluijmaekers
Ambtenaar parkstad Limburg
 
Nevenfuncties
Bestuurslid drumband st. Rockus
Bestuurslid buurtvereniging Ons Genoegen
 
 
F.M. Rijkx
Gepensioneerd
 
Geen nevenfuncties
 
 
Drs. R.L.M. Sleijpen MBA
Adviseur hypotheken en vermogen Rabobank Valkenburg a/d Geul
 
Nevenfuncties
Voorzitter biljartclub Hulsberg ‘70
H.J.M. Souzen
Pensioen
 
Nevenfuncties
Bestuurslid voetbalclub Wijnantia
Penningmeester oranje vereniging Wijnands cafe

Ing. G.P.E.M. van der Hove
Milieu-inspecteur gemeente Maastricht
 
Nevenfuncties
Inspecteur i.h.k.v. Intergemeentelijke Samenwerking (IGS)
G.W. Verboom
Begeleider verstandelijk beperkt volwassenen Maastricht
Nevenfuncties
Lid klachtencommissie SIAG Meander Zorggroep
Lid klachtencommissie personeel Meander Zorggroep
Lid klachtencommissie SIAG Groene Kruis Zorg/Domickra

Germy Vliegen
Teamhoofd wonen Landgraaf
Reserve penningmeester buurtvereniging de Velden
Onderhoud/oprichting speeltuin ’t Koeleveldje
Redactielid Beumerwald Nuuts

Waltmans
Nevenfuncties
Lid van locale en centrale cliŽntenraad “op de toren” Nut

H.R. Binderhagel, Burgemeester gemeente Nuth
Nevenfuncties
Voorzitter Palet
Stichting Faru
Voorzitter Sport-Medisch Adviescentrum (SMA)
Adviseur Fontys Hogeschool
Voorzitter Stg. Help Peerke Donders
Voorzitter toezichthouders de Geboortekoffer BV Zorggroepthuis
07-06-2006

M.N.E. Suppers Wethouder
Leraar basisschool De Bolster
Nevenfuncties
Voorzitter buurtvereniging Keelkamp

H.J.L. Kockelkoren Wethouder
Ambtenaar gemeente Brunssu
Voorzitter/secretaris NAK 50+
Lid diverse groeperingen o.a. stop overlast AWACS

L.J.H.M. Pansters Wethouder
Directeur Basisschool St. Callistus te Beek
Voorzitter R.K.S.V. Minor

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.