CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

BEZWAAR (498) OUDER tegen betaling van geldbedrag voor afschrift dossier bij begin van raadsonderzoek  

Aan: Ministerie van Justitie, Raad voor de Kinderbescherming
Adres en woonplaats:
(Invullen NAW gegevens (adres, woonplaats) bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming)

Datum en tijd:  

Betreft: BEZWAAR (498) OUDER tegen betaling van geldbedrag voor afschrift dossier bij begin van raadsonderzoek

Geachte heer en of mevrouw ..................................................................................,

 

Inzake uw gezonden brief d.d. .................................................................................. waarin u aangeeft dat er € ............................................ betaald dient te worden om een afschrift van de persoonsgegevens te verkrijgen bericht ik u het volgende.

 

Indien € 22,50 betaald moet worden. In de eerste plaats brengt u mij € 22,50 in rekening omdat het dossier naar uw zeggen meer dan 100 pagina’s omvat. Dit lijkt mij sterk nu mij onbekend is wanneer u ingevolge de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp) ondergetekende heeft geÔnformeerd dat u gegevens aan het vastleggen was. U heeft hiermee uw plicht als bestuursorgaan geschonden en kan dit verzuim nimmer afwentelen op de burger. Daarnaast heeft u geheel niet gemotiveerd waarom u € 22,50 in rekening brengt. Het enkele feit dat het dossier meer dan 100 pagina’s zou bevatten rechtvaardigt in ieder geval niet dit bedrag. 

Indien minder dan € 22,50 betaald moet worden. In de eerste plaats brengt u mij ............................................  in rekening omdat het dossier naar uw zeggen minder dan 100 pagina’s omvat. Dit lijkt mij sterk nu mij onbekend is wanneer u ingevolge de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp) ondergetekende heeft geÔnformeerd dat u gegevens aan het vastleggen was. U heeft hiermee uw plicht als bestuursorgaan geschonden en kan dit verzuim nimmer afwentelen op de burger. Daarnaast heeft u geheel niet gemotiveerd waarom u het bovenstaande bedrag in rekening brengt. Het enkele feit dat het dossier minder dan 100 pagina’s zou bevatten rechtvaardigt in ieder geval niet dit bedrag.

 

Het in rekening brengen van persoonsgegevens op het moment dat u bezig bent met een onderzoek is in strijd met de uitspraken van de Raad van Toezicht en Commissie van JustitiŽle Kinderbescherming  CvT H2000/1 d.d. 150200 en CAJK 00/198/JA d.d. 210400 die aangeven dat er een recht is op inzage en afschrift van deze gegevens.  

Expliciet wordt gewezen op de website van de heer J. Hop www.burojeugdzorg.nl/55.htm waarin Hop publiceert over meerdere zaken met Hop als procesvertegenwoordiger tegen JustitiŽle Inrichting Harreveld Sector Alexandra te Almelo bij het College van Advies JustitiŽle Kinderbescherming en Commissie van Toezicht. De uitspraken CvT H2000/1 d.d. 150200 en CAJK 00/198/JA d.d. 210400 worden hier als herhaald en ingelast beschouwd.

   

Daarnaast geldt dat de Wbp inzage en afschrift regelt

Toepassselijkheid Wbp

Als gevolg van artikel 2 lid 1 WBP is de wet van toepassing op de geheel of gedeeltelijke

geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde

verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om in een bestand te worden opgenomen.

 

Inzage

De betrokkene heeft op grond van artikel 35, eerste lid, Wbp het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De Europese Richtlijn 95/46/EC spreekt in artikel 12 over ‘vrijelijk en zonder beperkingen’. Het belang van de betrokkene bij het recht op kennisneming wordt voorondersteld. Dit betekent dat ieder het recht heeft kennis te nemen van de verwerkingen van zijn persoonsgegevens. De wetgever heeft geen motiveringsplicht voor een verzoek om kennisneming bij de betrokkene gelegd.  

Als de verantwoordelijke gegevens over de betrokkene verwerkt stelt hij ingevolge artikel 35, tweede lid, WBP een volledig overzicht daarvan ter beschikking aan de betrokkene. Dit betreft de gegevens met bijkomende informatie over het doel of doeleinden van verwerking van de gegevens, de categorieŽn van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieŽn van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens. Het overzicht moet de betrokkene in ieder geval in staat stellen zijn recht om ingevolge artikel 36 WBP te verzoeken om verwijdering of correctie te effectueren. In beginsel moeten afschriften van alle aanwezige stukken overgelegd worden. Bij elektronische verwerkingen leidt dit doorgaans tot het ter beschikking stellen van een (begrijpelijke) uitdraai van de gegevens. 

Gelet op het bovenstaande wordt verzocht de gegevens per ommegaande elektronisch toe te sturen.   

COMPETENTIE! Indien u bij OTS of VOTS personen tegenkomt die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!

INGEBREKESTELLING, BESLISTERMIJN EN DWANGSOM BIJ NIET TIJDIG BESLISSEN. Ondergetekende in overweging heeft genomen hebben, dat het wenselijk is belanghebbenden doeltreffendere rechtsmiddelen te bieden tegen het niet tijdig nemen van een besluit door een bestuursorgaan stelt ondergetekende hierbij het betreffende bestuursorgaan in gebreke en zal de rechter verzoeken een schadevergoeding toe te kennen conform de wet dwangsom bij niet tijdig beslissen die WEL van kracht is! Toelichting: (615)

Is er in de onderhavige zaak sprake van: "Overheidsdienst en overheidsdienaar of Burgerdienst en burgerdienaar?" (20) (288) Gelet op het spoedeisende belang in deze zaak wordt verzocht ONVERWIJLD een BESLUIT te nemen? Onder het BESLUIT de juridisch juiste beroepsmogelijkheden te vermelden, binnen welke termijn waar bezwaar gemaakt kan worden tegen het BESLUIT met vermelding van een correct ondertekeningsblok onder het BESLUIT met de juridisch juiste naam, initialen, titel en functie van de persoon die BEVOEGD het BESLUIT heeft genomen.

Handtekening :                                

Naam            :

Adres            : 

Woonplaats    :  


Productie(s)    : O Verzoek    X Besluit    O Bezwaarschrift    O Nieuw besluit    O Beroepschrift

Zie bijlage(n)

Termijnen

 

 

Ouders BOYCOT het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming

Een boycot is, in de oorspronkelijke zin, het verbreken van (handels)relaties met een land, een bedrijf of een individu. In de brede zin is het ook een verzaking om iets te doen, bijvoorbeeld een verkiezing boycotten om een statement te maken. De redenen van een boycot kunnen van politieke aard zijn of dienen om een vorm van wraak uit te oefenen of iemand te isoleren. Het woord ontstond in Ierland, waar de hardvochtige Engelse rentmeester Charles Cunningham Boycott (1832–1897) zo door zijn pachters werd gehaat, dat zij hem in 1879 volledig isoleerden.

Bekende (oproepen tot) boycots in de geschiedenis zijn o.a.
- de oproep van de Indiase leider Mahatma Gandhi om geen Engelse producten te kopen.
- de Montgomery-busboycot die begon in 1955 en leidde tot het einde van de rassenscheiding in bussen.
- de olieboycot van OPEC-landen tegen westerse landen die IsraŽl hadden bijgestaan in de Jom Kippoeroorlog, wat in 1973 leidde tot de oliecrisis,
- en de boycot van Zuid-Afrikaanse producten ten tijde van de apartheidspolitiek.
- de boycot van joodse winkels in Duitsland en Oostenrijk, tijdens en in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
- Olympische Spelen 1956 in Melbourne vanwege de rol van de Sovjet-Unie in de Hongaarse opstand.
- de boycot van de Raad voor de kinderbescherming in Nederland na onderonsjes met BARRAU om Leenders/Nienhuis uit het gezag te zetten.
- de boycot van de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland na onderonsjes met SBJNB om moeder D. uit het gezag te zetten
In Nederland rekent de jeugdzorg op medeplichtigheid van de RvdK om ouders met kritiek op de werkwijze van de jeugdzorg
in hun zaak zo snel mogelijk uit het gezag te zetten om kritiek van ouders op de jeugdzorg met deze werkwijze te onderdrukken.
Het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming heeft dan ook volkomen terecht in de volksmond de bijnamen
Raad voor de Leugenbescherming, Raad voor de Oudermishandeling en Raad voor de Kindermishandeling opgelopen.
Groep Hop eist per ouder tien miljoen euro schadevergoeding voor iedere ouder die procedeert tegen jeugdzorg
om vervolgens door RvdK en kinderrechters uit het gezag te worden gezet en een beroepsverbod voor de betrokken medewerkers van
jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters op welke zaken door een volksjury dient te worden beslist.

 

 

Wilt u meehelpen om de boycot Kinderbescherming bekendheid te geven?


UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
091 Verzoek om gemeentegarantie vingerafdrukken bij nieuw paspoort of identiteitskaart!
685 Leer zelf procederen! Dien een Wob verzoek (bestuurlijke) nevenfuncties van een burgemeester in bij meerdere gemeenten
102 Leer zelf procederen! Dien een of meer Wob verzoeken in bij Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Troonrede 2010
Troonrede 2009
Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999
Troonrede 1998
Troonrede 1997
Troonrede 1996
Troonrede 1995
Troonrede 1994
Troonrede 1993
Troonrede 1992
Troonrede 1991
Troonrede 1990
Troonrede 1989
Troonrede 1988
Troonrede 1987
Gezocht Troonredes 1986 en ouder

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014