Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Ongewenst "christelijk gedrag" van een jeugdzorg advocaat met baantjes in kerk en school

Hop moet bloeden! " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

 

Jeugdzorg directeur klaagt over Hop bij Platform CliŽntenorganisaties over het hoofddoel van Hop het openbaar maken van contactjournaal en werkaantekeningen van de gezinsvoogd

Stichting Jeugd en Gezin Flevoland gebouw 'de Pomp'
Bezoekadres Almere
De Stelling 13-01 Westeinde 36
8232 EJ LELYSTAD Almere-Buiten
Tel: 0320- 223308
Fax :0320-249174

Aan platform SCJF
t.a.v. mevrouw T.P. Barendse-Cornelissen
p/a Koninginneweg 90
2012 GR HAARLEM

datum Lelystad, 14 september

uw kenmerk

ons kenmerk 0403-2000/pht/mhs

betreft bijgaand persbericht

Via internetsites, persberichten en acties als het uitdelen van flyers probeert een aantal (ex) cliŽnten van de kinderbescherming, waaronder ook cliŽnten van onze Stichting, onder aanvoering van de heer J. Hop uit ADRES, onze Stichting in diskrediet te brengen, waarbij zij het nogal op de man spelen.

Hun Hoofddoel is het openbaar maken van contactjournaals / werkaantekeningen.

Ons beleid is om er niet te veel aandacht aan te besteden. De door hen gekozen actievormen kunnen echter ook in uw organisatie tot vragen leiden. Voor de beantwoording van deze vragen hebben wij bijgaand persbericht opgesteld.

Als directie en bestuur van de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland hopen wij u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd

 

Bijlage: persbericht

 

 

Persbericht 110900 van een directeur gezinsvoogdij-instelling over acties van J. Hop samen met andere burgers in Flevoland om inzage en afgifte van een compleet contactjournaal gezinsvoogd te verkrijgen

 

Stichting Jeugd en Gezin Flevoland

gebouw 'de Pomp' Bezoekadres Almere:

De Stelling 13-01 Westeinde 36

8232 EJ LELYSTAD Almere-Buiten

Tel: 0320-223308

Fax :0320-249174

PERSBERICHT

De afgelopen periode heeft een aantal (ex-)cliŽnten van de kinderbescherming waaronder ook cliŽnten van de Stichting Jeugd en gezin Flevoland, onder leiding van de heer J. Hop uit ADRES die zich uitgeeft voor kinderbeschermingsdeskundige, zich verenigd om de Stichting te dwingen contactjournaals openbaar te maken. Zij doen dit op een wijze die ons noodzaakt juridische stappen te gaan ondernemen, omdat zij de grenzen van fatsoen en rechtmatigheid regelmatig overschrijden. 

Binnen de kinderbescherming worden wij uiteraard regelmatig geconfronteerd met tegengestelde belangen en inzichten, die meestal ook gepaard gaan met sterke emotionele betrokkenheid.

Een aantal cliŽnten heeft het gevoel dat in de contactjournaals informatie staat die voor hen van belang is om in juridische procedures te gebruiken. Binnen onze stichting is het echter gebruikelijk om de contactjournaals te behandelen als werkaantekeningen. In een aantal rechtelijke procedures, tot en met de Hoge Raad der Nederlanden is die opvatting bevestigd. De Hoge Raad stelt dat een bestuursorgaan uitsluitend beoordeeld / afgerekend wordt op de officiŽle documenten. Een contactjournaal is een intern werkdocument met als doel dienstbaar te zijn aan interne werkprocessen.

Met de heer Hop c. s. valt niet anders te communiceren dan met betrekking tot de contactjournaals te doen wat zij willen, namelijk openbaar maken. 

Het werk van de gezinsvoogdij is zo ingekaderd door controle door kinderrechters en beroepsprocedures , dat wetteloze praktijken door advocaten en juristen met succes zouden kunnen worden bestreden. De heer Hop c.s. willen die weg niet bewandelen, dit vanuit de wetenschap dat de rechters hen in het ongelijk zullen stellen. 

De hetze tegen de gezinsvoogdij (137), en in het bijzonder tegen de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland en haar directeur, betreuren wij in hoge mate, maar zal echter niet het effect mogen hebben dat wij onze grenzen gaan verleggen. 

Lelystad, 11 september 2000

 

 

 

Vereniging directeuren gezinsvoogdij-instellingen (VEDIVO) openen een helpdesk voor jeugdzorg medewerkers om Hop aan te pakken met door de jeugdzorg gefabriceerd bewijs te weten Amerikaanse websites die niet van Hop zijn als praktijkvoorbeeld van de blunderende jeugdzorg in Nederland

De Vereniging directeuren van gezinsvoogdij-instellingen Vedivo laat de volgende informatie uit laat gaan naar de GVI's. Bron: Mevrouw Arriane Herreveld, juridische helpdesk Vedivo:

"Zowel de Raad als GVI's in den lande zijn bekend met de heer Hop, als bijstandsverlener. In gerechtelijke procedures is met succes de heer Hop geweigerd als bijstandverlener. Er zijn ernstige bezwaren op grond van het feit, dat hij op internet zijn rancune tegen kinder- en jeugdbescherming openlijk betuigt.

Hij roept mensen op om te klagen (251) en biedt zich aan als bijstandsverlener.

Vanuit zijn persoonlijke rancune belet hij een zorgvuldige uitvoering van de gedwongen hulpverlening in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel. De bedoeling van de wet om te klagen is te komen tot probleemoplossing. Bijstand verlenen vanuit persoonlijke rancune draagt niet bij tot een probleemoplossing. Rechtstreekse communicatie bevordert voortgang van het hulpverleningstraject."

 

 

 

Voorbeelden van de memo's zoals die in heel Nederland over Hop door de jeugdzorgindustrie zijn verspreid met als grondslag door de jeugdzorg "gefabriceerd bewijs" Amerikaanse websites die niet van Hop zijn

Memo Margriet Storms aan alle sector managers over de weigering van Hop als bijstand verlener in klachtzaken

Bureau Jeugdzorg Amsterdam Centraal Bureau - Keizersgracht 212 - (020) 5218528

MEMO - 00.600

Datum        : 22 november 2000

Aan            : Interne Klachtencommissie BJA en Hans Mattaei (AMZW)

Van            : Margriet Storms

Betreft        : Wigering Hr. Hop als bijstand verlener in klachtzaken

CC             : Sector managers

____________________________________________________________________________________________________________________________

Het BJA Directie standpunt is gelijk aan het standpunt van Vedivo.

Motivering:

In principe kan een ieder zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. Artikel 2:2 lid 1Awb kent de mogelijkheid bijstand (of vertegenwoordiging) door een persoon waartegen ernstige bezwaren bestaan te weigeren.

De directie heeft op grond van de navolgende redenen ernstige bezwaren tegen bijstandsverlening door U in de klachtenprocedure van (....invullen) en zal u dan ook weigeren in voornoemde procedure.

De inhoud van uw internetsite geeft blijk van ernstige ondeskundigheid en van een grote persoonlijke rancune van U jegens de jeugdhulpverlening in zijn algemeenheid en jegens (bepaalde) gezins(voogdij)instellingen in het bijzonder.

De directie is van mening dat het bovenstaande een belemmering vormt voor een zorgvuldige uitvoering van de taak van een bijstandsverlener in een klachtenprocedure waardoor de belangen van klager (.....invullen) niet zijn gediend en zelfs geschaad kunnen worden.

 

 

 

Memo Bureau Jeugdzorg Amsterdam Max Wattimena aan Margriet Storms en de interne klachtencommissie

 

MEMO - MW oost

Datum                : 7 december 2000

Aan                    : Margriet Storms

Van                    : Max Wattimena

Betreft                : Weigering Hr. Hop als bijstandverlener

CC                     : Toon van den Bolt

______________________________________________________________________________________________________________________

Beste Margriet,

Ik via de Interne Klachtencommissie je memo ontvangen betreffende boven genoemd onderwerp.

Ik heb daarbij twee vragen.

1. Het betreft een weigering van de heer Hop als bijstand verlener bij klachtzaken. Maar kunnen wij de heer Hop ook weigeren als bijstandverlener in een zaak waar geen sprake is van een klacht? Dus hij komt bijvoorbeeld gewoon mee met de ouder op kantoor of bij de ouder thuis. (In de ondersteuning X van op kantoor)

2. Gezien het standpunt van BJA lijkt het mij ook goed om bureau kinderrechter hiervan op de hoogte te stellen. Ik heb n.l. al meegemaakt dat de heer Hop meeging ter ondersteuning van X op de zitting. DOORDAT IK TOEN GEEN INHOUDELIJKE BEZWAREN HAD maar wel vraagtekens gezet heeft met zijn inbreng was hij door de kinderrechter enigszins "buitenspel" gezet. Hij kwam helemaal niet aan het woord.

Door de kinderrechters van ons standpunt op de hoogte te stellen kunnen zij ons bezwaar op de aanwezigheid van de heer Hop op de zittingen beter begrijpen.

Gaarne spoedig antwoord daar deze zaak loopt.

Met vriendelijke groet,

Max Wattimena.

 

 

Vedivo hetze tegen Hop na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen wordt klakkeloos overgenomen door de klachtencommissie jeugdzorg Noord-Brabant

Jeugdbescherming Noord-Brabant Centraal bureau:
GabriŽl Metsulaan 1 f 
Postbus 891
5600 AW Eindhoven
tel. 040-2433262
fax 040 - 2467303
bank: ABN-AMRO nr. 42.09.16.334

 

Aan de heer J. Hop ADRES

Eindhoven, 2 januari 2001

onderwerp             : klachtbehandeling mevrouw N. S. uw kenmerk
ons kenmerk          : 0045.02

Geachte heer Hop,

Op 1 december 2000 heeft mevrouw N.S. op ons kantoor haar klacht ingediend tegen een aantal medewerkers van onze Stichting. Zij heeft uw bijstand in deze zaak gevraagd.

In principe kan een ieder zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. Artikel 2:2 lid

1 Awb kent de mogelijkheid bijstand of vertegenwoordiging door een persoon waartegen ernstige bezwaren bestaan te weigeren. Naar analogie van artikel 2 :2 lid 1 Awb heeft de interne klachtencommissie op grond van de navolgende redenen ernstige bezwaren tegen bijstandverlening door u in de klachtprocedure van mevrouw N. S. en zal u dan ook weigeren in voornoemde procedure.

De inhoud van uw internetsite geeft blijk van ernstige ondeskundigheid en van een grote persoonlijke rancune van u jegens de jeugdhulpverlening in haar algemeenheid en jegens (bepaalde) gezinsvoogdij -instellingen in het bijzonder. De interne klachtencommissie is van mening dat het bovenstaande een belemmering vormt voor een zorgvuldige uitvoering van de taak van een bijstandverlener in een klachtenprocedure, waardoor de belangen van mevrouw S. niet zijn gediend en zelfs geschaad kunnen worden.

Hoogachtend,

A. van Laarhoven,
voorzitter interne klachtencommissie
i.a.a. mevrouw N. S.

 

 

 

Met gefabriceerd bewijs verzonnen verhalen als kenmerk van de jeugdzorg werkwijze probeert de jeugdzorg industrie Hop aan te pakken in strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Hop: "Gedwongen gesubsidieerde "jeugdzorg" kenmerkt zich door achterkamertjespolitiek ZONDER NEUTRALE WAARHEIDSVINDING!
Voorzitter vraagt: "Is de beslissing over Hop genomen in een Vedivo achterkamertje zonder hoor en wederhoor?"
Jeugdbescherminbg Brabant antwoord: "Ja!"

 

Aan mevrouw Drs. T.P. Barendse-Cornelissen,
Koninginneweg 90,
2012 GR Haarlem.

ADRES, 1 februari 2001.

Betreft: Weigering J. Hop als vertrouwenspersoon en gemachtigde.

Geachte mevrouw Barendse,

Hierbij informeer ik u over de recente ontwikkelingen m.b.t. de weigering van J. Hop als gemachtigde en vertrouwenspersoon door (gezins)voogdij-instellingen.

Afgelopen dinsdag was de eerste hoorzitting waar dit onderwerp werd behandeld in de klachtzaak Hop tegen Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant.

Van Jeugdzorg Noord-Brabant was een jurist als vertegenwoordiger aanwezig.

Kort samengevat en zakelijk weergegeven op hoofdpunten:

Voorzitter:  Opent de zitting.

Jeugdzorg: Ik verzoek u de klacht van J. Hop niet-ontvankelijk te verklaren, hij kan zelf niet klagen bij deze commissie.

Voorzitter: Bent u zich ervan bewust dat Hop ook geen bezwaar kan indienen op grond van Awb.

Jeugdzorg: Ja

Hop : Klager heeft exact dezelfde klacht ingeleverd met Hop als gemachtigde.

Voorzitter: Klopt dat secretaris? Antwoord secretaris Ja.

Voorzitter: Kunnen we beide zaken dan niet gelijk behandelen omdat ze toch identiek zijn.

Jeugdzorg: Akkoord

Voorzitter: Op voorhand staat niet vast dat Hop hier niet als klager kan worden aangemerkt.

Voorzitter: Jeugdzorg kunt u mij uitleggen waarom de heer J. Hop bij uw instelling wordt geweigerd?

Jeugdzorg: Ja, de reden van weigering is dat de Vedivo heeft besloten de heer J. Hop te weigeren op grond van deze internetsite. (Getoond wordt een afschrift van de internetsite http://www15.brinkster.com/jeugd/index2.html) Deze internetsite wordt gelijk aan de commissie overlegd.

Voorzitter: Wat houdt dat in?

Jeugdzorg: Landelijk wordt Hop geweigerd door de voorzitters van de interne klachtencommissies en instellingen die zich aan het besluit van Vedivo conformeren. Jeugdzorg conformeert zich ook aan dit Vedivo besluit en daarom wordt Hop door Jeugdzorg Noord-Brabant geweigerd.

Voorzitter: Meneer Hop?

Hop : De kwestie die hier aan de orde is zal een enorme impact hebben en geschiedenis maken.

Hop : Ik heb altijd kritiek op de gezinsvoogdij dat deze sector niet controleerbaar en doorzichtig is. Mijn internetsite is dan ook zeer doorzichtig en controleerbaar. Iedereen weet dat mijn internetsite www.burojeugdzorg.nl is met daaraan gelinkt kindsites. Op dit moment zijn dat 255 kind sites.

Hop : De internetsite die Jeugdzorg hier toont (http://www15.brinkster.com/jeugd/index2.html) en aan de commissie heeft overlegd is NIET van mij. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat er door anderen op internet wordt gezet.

Jeugdzorg: Dat moet dan wel gecontroleerd worden of die internetsite wel of niet van Hop is.

Voorzitter: Is dit besluit genomen in een achterkamertje bij Vedivo zonder hoor en wederhoor?

Jeugdzorg: Ja.

Voorzitter: Heeft de Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant problemen met Hop.

Antwoord: Nee

Voorzitter: Het betreft dus met name de zaken in Flevoland? (252)

Jeugdzorg: Ja

Voorzitter: Is het niet mogelijk dat de directeur een gesprek heeft met Hop binnen drie weken om te kijken of er tot een oplossing gekomen kan worden?

Jeugdzorg: Ja

Hop : Ik ben daartoe bereid en heb dat ook aangegeven in mijn klacht.

Voorzitter sluit de zitting.

 

Geachte mevrouw Barendse,

Ik weet nu dus waarom ik overal wordt geweigerd, een internetsite die niet van mij is. De Vedivo kan niet beter etaleren hoe deze sector te keer gaat in Nederland zonder ook maar iets op juistheid te controleren worden er zware maatregelen tegen (klagende) burgers genomen. Ze hebben nu  een enorme blunder gemaakt om mij landelijk te weigeren op grond van een internetsite die niet van mij is.

Tenslotte wijs ik op het feit dat ik bij twee instellingen al geweigerd werd "wegens aanzetten tot klagen over het contactjournaal en procedureel klagen". Deze sites staan onder de kop contactjournaal op mijn internetsite.

Wat zullen de volgende argumenten zijn van Vedivo om mij buiten te deur te houden en als ze de impact van deze blunder gaan beseffen?

Met vriendelijke groet,

J. Hop .

Bijlage: Internetsite http://www15.brinkster.com/jeugd/index2.html 3 pagina.

Totaal aantal pagina’s van dit bericht is 6.

 

 

 

Uitspraak Provinciale Klachtencommissie Jeugdbescherming Noord-Brabant: "Hop ten onrechte geweigerd als belangenbehartiger klagende ouders na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen op grond van Amerikaanse internetsites die niet van Hop zijn

UITSPRAAK

In de klachtzaak J. Hop tegen de Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant wegens weigering van J. Hop als belangenbehartiger van cliŽnten van Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant zijn ALLE KLACHTEN van J. Hop gegrond verklaard.

Samengevat.

Citaat: De heer Hop ontkent dat de door de Stichting Jeugdzorg tijdens de hoorzitting overgelegde teksten afkomstig zijn van zijn internetsite. De Stichting Jeugdzorg heeft naar het oordeel van de Provinciale Klachtencommissie tot op heden niet afdoende kunnen aantonen dat de betreffende teksten afkomstig zijn van de internetsite van dhr. Hop. De Provinciale Klachtencommissie onderschrijft derhalve voorhands de stelling van dhr. Hop dat op zijn internetsite geen beledigende en opruiende teksten zijn geplaatst, noch dat er vanuit zijn internetsite doorgelinkt kan worden naar sites (84) en teksten die opruiend en beledigend van aard zijn jegens de gezinsvoogdij-instellingen in het algemeen. De Provinciale Klachtencommissie is derhalve van mening dat de Stichting Jeugdzorg thans onvoldoende grond heeft voor weigering van dhr. Hop als bijstandsverlener. De Provinciale Klachtencommissie is derhalve van mening dat door dhr Hop terecht is geklaagd.

De Stichting is gehouden, volgens artikel 3.45 Awb, om bij elk besluit de beroepsmogelijkheden tegen dit besluit te vermelden. In haar besluit van 2 januari 2001, inhoudende de weigering van dhr. Hop als bijstandsverlener van mw. S., heeft de Stichting verzuimd deze beroepsmogelijkheden te vermelden. De Provinciale Klachtencommissie is van oordeel dat door dhr. Hop terecht is geklaagd.

Ten aanzien van zijn deskundigheid heeft dhr. Hop niet ten onrechte naar voren gebracht dat diverse klachten waarin hij als gemachtigde is opgetreden door verschillende Provinciale Klachtencommissies in Nederland, waaronder die in Noord-Brabant, gegrond zijn verklaart.

Gegeven te Tilburg, 6 maart 2001.

Mr. P.A.J.Th. Van Teeffelen

Dhr. L.H.J. Koolman

Mr. H.S.M. Vogelaar

 

 

 

 

Brief Platform Clientenorganisaties in de jeugdzorg aan J. Hop: "Wij hopen dat u de volharding zult hebben u te blijven inzetten voor klagers en het publiek van informatie te blijven voorzien"

Platform SCJF Mevrouw T.P. Barendse-Cornelissen. ADRES

Aan de heer J. Hop ADRES

Utrecht, 14 maart 2001

Geachte heer Hop,

Op uw internetsite lazen wij de uitspraak (51) van de provinciale klachtencommissie jeugdhulpverlening Noord-Brabant onder voorzitterschap van mr P.A.J.Th. van Teeffelen (40) d.d. 6 maart 2001, waarin deze commissie o.a. zegt van mening te zijn dat u door een gezinsvoogdij-instelling ten onrechte geweigerd bent als klachtondersteuner/gemachtigde.

Deze uitspraak verheugt ons zeer: hij is een stap op de weg die u aflegt naar een betere jeugdhulpverlening/-bescherming.

Op 7 maart jl. is in het kader van het structureel overleg met Vedivo een gesprek gevoerd, bij welke gelegenheid ons de uitkomsten van de besprekingen bij de verschillende gezinsvoogdij-instellingen over doel en functie van het contactjournaal ter beschikking gesteld zijn. Het wordt uit de stukken duidelijk dat minstens in een aantal gvi’s het contactjournaal meer is dan persoonlijke werkaantekeningen, gebruikt wordt voor o.a. overdracht van een zaak, m.a.w. deel is van het dossier. Vedivo heeft toegezegd dat de gvi’s het contactjournaal uniform zullen inrichten en vanaf 1 juni aan ouders zullen verstrekken.

Een bevredigend “antwoord” op de brief van aan Vedivo d.d. 1 mei 2000 n.a.v. de brief van Vedivo aan de directeuren van de gvi’s d.d. 11 april 2000 die wij op uw website gevonden hadden.

Nu onze brief (met daden) beantwoord is, kunnen wij dus weer praten met Vedivo. Ik ben daar werkelijk verheugd over. Alleen overleg, ondersteund door uitspraken van klachtencommissies en bestuursrechter, kan jeugdbescherming op termijn doen veranderen in iets wat inderdaad beschermt.†

Wij hopen dat u de volharding zult hebben u te blijven inzetten voor klagers en het publiek van informatie te blijven voorzien.

Met vriendelijke groet,

Drs T.P. Barendse-Cornelissen ADRES

 

 

Slavernij in Nederland en het uithollen van de democratie door de overheid zelf na de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd, spoedwetgeving invoeren om klagen met Hop aan te pakken

Jeugdzorg Nederland: Aangedrongen werd en zal worden bij de verantwoordelijke bewindspersoon zo nodig de aan de Interne Klachtencommissie ten grondslag liggende nog zeer recente regelgeving aan te passen om misbruik van klachtprocedures voor eigen doeleinden door derden die zich als belangenbehartiger opwerpen om middels de klachten van individuele klagers "eigen" programmapunten in stelling te brengen

Informant en bron: VEDIVO directeur E.S.P. Oudejans van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Citaat: "Met name de wijze waarop de heer Hop zich bedient van internet om functionarissen van instellingen zwart  (137) te maken en op ontoelaatbare  (137) wijze via dat medium publiekelijk (50) onder druk te zetten (137) vormde de aanleiding tot overleg in Vedivo. Daaraan voorafgaand werd het vraagstuk ook al bij het parlement aangekaart hetgeen resulteerde in vragen aan de minister. Aangedrongen werd en zal worden bij de verantwoordelijke bewindspersoon zo nodig de aan de Interne Klachtencommissie ten grondslag liggende nog zeer recente regelgeving aan te passen om misbruik van klachtprocedures voor eigen doeleinden door derden die zich als belangenbehartiger opwerpen om middels  de klachten van individuele klagers "eigen" programmapunten in stelling te brengen (Strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd 50) tegen te gaan. Zonder iets te willen afdoen aan de noodzaak de rechten van KLANTEN mede te borgen door een goede reglementering m.b.t. interne en externe klachtbehandeling, een noodzaak die zowel door Vedivo als de Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland ten volle onderschrijven, wordt het niet in het belang van KLANTEN die willen klagen geacht dat hun klachten op die wijze worden "gebruikt"

Reactie redacteur/politicus Hop: (137) De reactie van personen werkzaam voor de jeugdzorg/overheid jegens Hop in de periode 1996-2014 is steeds voorspelbaar geweest. De kritische, deskundige en lastige tegenstander Hop wordt in de strijd om afgifte compleet contactjournaal (in geheim overleg dus een COMPLOT tegen Hop) aangepakt met verzonnen verhalen  (137) om die lastige tegenstander Hop kost wat kost uit te schakelen om kritiek op de jeugdzorg dmv systematisch en deskundig klagen door ouders met Hop te voorkomen. Met Hop als voortrekker in de strijd om afgifte compleet contactjournaal gezinsvoogd voor ouders om TRANSPARANT WERKEN van de jeugdzorg jegens ouders op dit onderdeel af te gaan dwingen door landelijk systematisch te gaan klagen met ondersteuning van actuele informatie op internet had succes en daar waren al die directeuren van jeugdzorginstellingen niet zo blij mee. Wat voor onjuiste informatie heeft jeugdzorg personeel al die tijd in hun geheime contactjournalen in het geniep over burgers opgeschreven? J. Hop bedankt directeur Oudejans en een deel van zijn jeugdzorg maatjes voor het opleggen van een Vedivo beroepsverbod aan Hop, met als grondslag Amerikaanse websites die niet van Hop zijn, omdat met een dergelijke bejegening van Hop door deze directeur op een fantastische en onnavolgbare wijze inzicht wordt gegeven in de bejegening van KLANTEN door de gezinsvoogdij. De jeugdzorg bedient zich van verzonnen verhalen en de gezinsvoogdij wil graag bepalen op welke manier KLANTEN moeten klagen tegen gezinsvoogdij en met wie als gemachtigde KLANTEN zich mogen laten bijstaan om de toenemende stroom van GEGROND verklaarde klachten door procedureel en systematisch klagen te stoppen.

Oneliner Hop: Burgers zijn geen KLANTEN! ©

Oneliner Hop: Indien een jeugdzorg medewerker een van de vragen niet naar waarheid heeft beantwoord, zal hij/zij reeds om die reden onbetrouwbaar worden geacht.

 

 

 

In heel Nederland komen veel minder klachten binnen tegen de jeugdzorg na de Vedivo hetze tegen Hop

Aangedrongen werd en zal worden bij de verantwoordelijke bewindspersoon zo nodig de aan de Interne Klachtencommissie ten grondslag liggende nog zeer recente regelgeving aan te passen om misbruik van klachtprocedures voor eigen doeleinden door derden die zich als belangenbehartiger opwerpen om middels  de klachten van individuele klagers "eigen" programmapunten in stelling te brengen

(317) Voor u ligt het jaarverslag over 2001. In het afgelopen jaar was het opvallend dat de Provinciale Klachtencommissie aanzienlijk minder klachten binnen heeft gekregen dan in 2000. Naar de oorzaak kan slechts geraden worden. Mogelijk speelt een rol dat een gemachtigde die klagers bijstond en die daarbij herhaaldelijk een zeer groot aantal klachten indiende, met zijn werkzaamheden lijkt te zijn gestopt.

 

 

Inzicht in de CHRISTELIJKE MENTALITEIT van een jeugdzorg advocaat

Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

 

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.