STEM WIJZER! STEM GROEP HOP IN 2022 ©

Inwoners van Tilburg en andere gemeenten in Noord-Brabant waarschuwen voor de huidige jeugdzorgwerkwijze.

Groep Hop vindt een voedselbank abnormaal.

Falende scholen waar kinderen gepest worden sluiten.

Groep Hop Tilburg zoekt sponsors en netwerken in andere Brabantse gemeenten om SAMEN mee te kunnen doen aan de Provinciale verkiezingen en verkiezingen gemeenteraad 2022 in Noord-Brabant.

 

Contact met Groep Hop in Noord-Brabant

Lees verder

 

 

Eerbetoon voor de ouders die in een emotioneel vaak moeilijke en lastige situatie toch bleven vragen om afschrift contactjournaal gezinsvoogd

 

De strijd van Hop, namens klagende burgers, tegen de gezinsvoogdij om afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd

Norm 100. De minderjarige en zijn (ouder)s stellen zich open op t.o.v. jeugdzorg en gaan de discussie over het functioneren van de jeugdzorg zelf niet uit de weg. De jeugdzorg MOET navolgbaar en transparant werken. Rechtstreekse communicatie bevordert de voortgang van een hulpverleningstraject. Het iedere maand indienen van verzoek 100 en het doorlopen van het vervolgtraject dient dan ook als BEWIJS te worden aangemerkt dat de minderjarige en/of de ouders zich OPEN OP STELLEN t.a.v. jeugdzorg en dat zij de discussie over het functioneren van die jeugdzorg ook niet uit de weg gaan.

J. Hop Ermelo, nodig iedereen uit aan hem uit te leggen hoe geheime contactjournalen en geheime dossierstukken de "rechtstreekse communicatie bevordert in de voortgang van een hulpverleningstraject? Het hoofddoel van Hop in de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd, namens klagende burgers, was het openbaar maken van contactjournalen en werkaantekeningen om de rechtstreekse communicatie tussen burgers en hulpverleners te bevorderen. Transparantie, daar waren ze bij de gezinsvoogdij niet zo blij mee! Een weerzinwekkende hetze tegen Hop met als grondslag Amerikaanse websites die NIET van Hop waren als gevolg gaven een perfect zicht op de mentaliteit die in de jeugdzorg heerst.

Deze industrie was sowieso niet zo blij met Hop omdat Hop met zijn ONAFHANKELIJKE NIET GESUBSIDIEERDE MANIER VAN WERKEN, ook totaal anders dan een (gesubsidieerde) advocaat, de zelfcompetentie van burgers in rap tempo verbeterde. Hop acht het ook in 2010 nog steeds buitengewoon belangrijk om de zelfcompetentie van burgers die te maken hebben met gezinsvoogdij onverwijld te verbeteren zodat burgers inzicht krijgen waar de instelling mee bezig is. Burgers ook (tijdig) begrijpen waar zo'n instelling (in het geniep) mee bezig is. De gezinsvoogdij zelf is helemaal niet blij met het vergroten van de zelfcompetentie van burgers. De industrie probeert dat te voorkomen met allerlei geheime dossierstukken over burgers welke burgers nog steeds niet mogen weten wat voor (onjuiste) informatie over hen bij allerlei instellingen zoals jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming opgeslagen is.

Mij interesseert het totaal niets hoe de industrie jeugdzorg over mij denkt daar maak ik me dus ook niet druk over. Het interesseert me ook niet of ik afgeluisterd wordt. Integendeel ik draai de zaak gewoon om en ik ga er gewoon vanuit dat ik wordt afgeluisterd. Burgers die contact met mij opnemen dienen dan ook te weten dat ik ervan uitga dat ik wordt afgeluisterd door de overheid omdat ik met mijn websites de zelfcompetentie van burgers met gratis informatie op internet in rap tempo waar dat maar mogelijk is te verbeteren. Het interesseert mij wel hoe ik de zelfcompetentie van burgers die te maken hebben met de jeugdzorg steeds verder kan vergroten door mijn gratis publicaties op internet. Op basis van hoor en wederhoor publiceer ik op internet. Burgers moeten zelf maar gaan nadenken hoe logisch welke stelling is bijvoorbeeld na het lezen van de zaak Admiraal/Vermaas en/of Nienhuis/Leenders en/of door de persberichten die de gezinsvoogdij over Hop heeft doen uitgaan en/of overleg buiten de hoorzittingen om door jeugdzorg en kinderrechters over Hop te lezen. Hop nodigt u uit na te denken over wat er om u heen gebeurt.

J. (Jan) Hop, redacteur websites Censuur in Nederland en Groep Hop

 

 

Oud-lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Th.J.M. Hendriks wenst Hop succes met zijn strijd om regelgeving te verbeteren en aan de bewustwording van Nederlandse politici bij te dragen

 

s-Gravenhage, 16 april 1998.

Geachte heer Hop,

Hierbij bericht ik u de goede ontvangst van uw belangrijke 'Zwartboek Kinderbescherming' Het is erg rijk aan informatie en daardoor een onmisbaar werk voor alle betrokkenen bij de problematiek van de kinderbescherming.

Hopelijk zal het Zwartboek bijdragen tot de bewustwording van de Nederlandse politici van de vele wantoestanden en kan het zo bijdragen tot de verbetering van de regelgeving. Ik wens u van harte nog veel succes met uw strijd.

Met vriendelijke groeten,

Th.J.M. Hendriks

 

 

 

Persbericht Stichting Jeugd en Gezin Flevoland over J. Hop te Ermelo inzake afgifte contactjournalen

 

Stichting Jeugd en Gezin Flevoland gebouw 'de Pomp'
Bezoekadres Almere
De Stelling 13-01 Westeinde 36
8232 EJ LELYSTAD Almere-Buiten
Tel: 0320- 223308
Fax :0320-249174

Aan platform SCJF
t.a.v. mevrouw T.P. Barendse-Cornelissen
p/a Koninginneweg 90
2012 GR HAARLEM

datum Lelystad, 14 september

uw kenmerk

ons kenmerk 0403-2000/pht/mhs

betreft bijgaand persbericht

 

Via internetsites, persberichten en acties als het uitdelen van flyers probeert een aantal (ex) cliŽnten van de kinderbescherming, waaronder ook cliŽnten van onze Stichting, onder aanvoering van de heer J. Hop uit Ermelo, onze Stichting in diskrediet te brengen, waarbij zij het nogal op de man spelen.

Hun Hoofddoel is het openbaar maken van contactjournaals / werkaantekeningen.

Ons beleid is om er niet te veel aandacht aan te besteden. De door hen gekozen actievormen kunnen echter ook in uw organisatie tot vragen leiden. Voor de beantwoording van deze vragen hebben wij bijgaand persbericht opgesteld.

Als directie en bestuur van de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland hopen wij u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd

 

Bijlage: persbericht

 

 

Brief Platform Clientenorganisaties in de jeugdzorg aan J. Hop te Ermelo: "Wij hopen dat u de volharding zult hebben u te blijven inzetten voor klagers en het publiek van informatie te blijven voorzien"

 

Platform SCJF
Mevrouw T.P. Barendse-Cornelissen
Koninginneweg 90
2012 GR HAARLEM

Aan de heer J. Hop
Joubertstraat 24
3851 DM Ermelo


Utrecht, 14 maart 2001

Geachte heer Hop,

Op uw internetsite lazen wij de uitspraak (51) van de provinciale klachtencommissie jeugdhulpverlening Noord-Brabant onder voorzitterschap van mr P.A.J.Th. van Teeffelen  (40) d.d. 6 maart 2001, waarin deze commissie o.a. zegt van mening te zijn dat u door een gezinsvoogdij-instelling ten onrechte geweigerd bent als klachtondersteuner/gemachtigde.

Deze uitspraak verheugt ons zeer: hij is een stap op de weg die u aflegt naar een betere jeugdhulpverlening/-bescherming.

Op 7 maart jl. is in het kader van het structureel overleg met Vedivo een gesprek gevoerd, bij welke gelegenheid ons de uitkomsten van de besprekingen bij de verschillende gezinsvoogdij-instellingen over doel en functie van het contactjournaal ter beschikking gesteld zijn. Het wordt uit de stukken duidelijk dat minstens in een aantal gvi’s het contactjournaal meer is dan persoonlijke werkaantekeningen, gebruikt wordt voor o.a. overdracht van een zaak, m.a.w. deel is van het dossier. Vedivo heeft toegezegd dat de gvi’s het contactjournaal uniform zullen inrichten en vanaf 1 juni aan ouders zullen verstrekken.

Een bevredigend “antwoord” op de brief van aan Vedivo d.d. 1 mei 2000 n.a.v. de brief van Vedivo aan de directeuren van de gvi’s d.d. 11 april 2000 die wij op uw website gevonden hadden.

Nu onze brief (met daden) beantwoord is, kunnen wij dus weer praten met Vedivo. Ik ben daar werkelijk verheugd over. Alleen overleg, ondersteund door uitspraken van klachtencommissies en bestuursrechter, kan jeugdbescherming op termijn doen veranderen in iets wat inderdaad beschermt. 

Wij hopen dat u de volharding zult hebben u te blijven inzetten voor klagers en het publiek van informatie te blijven voorzien.


Met vriendelijke groet,


Drs T.P. Barendse-Cornelissen

 

 

Inleiding voorbeeld brieven

Succesvol weerwerk tegen bemoeienis Jeugdbescherming Brabant begint met zicht op de denk- en werkwijze van medewerkers in de jeugdzorg
(10) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten hoe een raadsrapport wordt geschreven
(11) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten dat wanneer een raadsrapport niet deugt, "kinderbeschermers" toch blijven doorgaan
(137) Weerbaar worden tegen Jeugdbescherming Brabant is weten hoe beslissingen in de jeugdzorg genomen worden
(50) Weerbaar worden tegen Jeugdbescherming Brabant is eerbetoon voor ouders die in een emotioneel vaak moeilijke en lastige situatie meededen aan de strijd om de contactjournalen gezinsvoogd
(80) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten dat een rechter meestal partijdig is voor de overheid
(338) Laura Dekker zeilt -na contact met "jeugdzorg"- de wereld rond en Hop wenst haar heel veel succes toe
(Tilburg) Terug naar startpagina Groep Hop Tilburg & Jeugdbescherming Brabant

 

 

U begint met procedureel en systematisch denken en werken


(7) U begint met ieder document systematisch en chronologisch in een word document vast te leggen
(367) U zorgt dat u eerst over complete dossiers beschikt. U bestudeert "De Velpse Verhoormethode"
(123) Kinderbeschermingsmaatregelen na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
(Tilburg) Terug naar startpagina Groep Hop Tilburg & Jeugdbescherming Brabant

 

 

Voorbeeld brieven


464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
(Tilburg) Terug naar startpagina Groep Hop Tilburg & Jeugdbescherming Brabant

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2018 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.