Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo

 

 

Succesvolle tegenwerking: "Geheim overleg buiten de hoorzitting om tussen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland en kinderrechter over Hop"

Praktijkvoorbeeld van overleg tussen kinderrechter en jeugdzorg BUITEN DE HOORZITTING OM hoe de kinderrechter in overleg met jeugdzorg op het verweerschrift van Hop namens ouders moet gaan beslissen!

 

Bron: Contactjournaal gezinsvoogd Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland n.a.v. hoorzitting van 24 juni 2008 om 13.55 uur

De niet onafhankelijkheid van de kinderrechter wordt middels dit stukje uit het contactjournaal gezinsvoogd toch echt weergegeven. Een kinderrechter die adequaat op verweer van Dhr. Hop moet reageren terwijl dit de taak is van Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland

datum contact   25-06-2008

medewerker       VOPO2

wijze contact      .KR Sutorius Joekes (telefoon)

tijdstip contact   11:16 uur

duur contact      0 minuten

contact met       geen opgave

KR gesproken n.a.v. de vraag overleggen van contactjournaals.

Het is niet geheel duidelijk welke periode de KR graag zou zien.

Mevr. geeft aan dat ze de stukken wil lezen zodat ze adequaat op verweer van dhr Hop kan reageren.

Ze heeft de relevante contactjournaals nodig waar Dhr Hop in zijn verweer aan refereert.

Zal deze naar de KR faxen.

 

 

 

Bijlage: LJN: BI4912, Centrale Raad van Beroep , 08/238 WWB

Centrale Raad van Beroep acht de handelwijze van de rechtbank strijdig met beginselen van een goede procesorde en het beginsel van hoor en wederhoor, uit welke beginselen voortvloeit dat partijen kennis moeten kunnen nemen van de inhoud van processtukken die de rechter bij zijn oordeelsvorming wenst te betrekken

 
LJN: BI4912, Centrale Raad van Beroep , 08/238 WWB
Datum uitspraak: 13-05-2009
Datum publicatie: 27-05-2009
Rechtsgebied: Bijstandszaken
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: De Raad acht de handelwijze van de rechtbank strijdig met beginselen van een goede procesorde en het beginsel van hoor en wederhoor, uit welke beginselen voortvloeit dat partijen kennis moeten kunnen nemen van de inhoud van processtukken die de rechter bij zijn oordeelsvorming wenst te betrekken.
Uitspraak
CENTRALE RAAD VAN BEROEP


P R O C E S - V E R B A A L

van de mondelinge uitspraak op 13 mei 2009 van de

meervoudige kamerZitting hebben: G.A.J. van den Hurk als voorzitter en J.M.A. Kolk-Severijns en W.F. Claessens, als leden,
griffier: W. Altenaar.


1e zaak, reg.nr.: 08/238 WWB

Inzake: [appellant] (hierna: appellant), in persoon verschenen,

tegen

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, (hierna: College), verschenen bij gemachtigde mr. M.M. Tjen A Kwoei.

De Raad stelt vast dat vanwege de rechtbank telefonisch vragen aan de gemachtigde van het College zijn gesteld, waarover appellant niet is geďnformeerd. In antwoord op die vragen heeft het College de rechtbank per fax een brief van 22 november 2007 en andere stukken doen toekomen. Uit het procesdossier blijkt niet dat deze stukken na ontvangst door de rechtbank aan appellant zijn toegezonden of tijdens de mondelinge behandeling op de zitting van 28 november 2007 ter kennis van appellant zijn gebracht. Uit de thans aangevallen uitspraak leidt de Raad af dat de rechtbank bij het vormen van haar oordeel (een deel van) deze stukken heeft laten meewegen.

De Raad acht deze handelwijze van de rechtbank strijdig met beginselen van een goede procesorde en het beginsel van hoor en wederhoor, uit welke beginselen voortvloeit dat partijen kennis moeten kunnen nemen van de inhoud van processtukken die de rechter bij zijn oordeelsvorming wenst te betrekken. Derhalve is sprake van een inbreuk op de uit artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden voortvloeiende elementaire eisen van een eerlijk proces.

Reeds op grond van het vorenstaande komt de aangevallen uitspraak voor vernietiging in aanmerking. De Raad acht voorts termen aanwezig om het geding met toepassing van artikel 26, eerste lid, aanhef en onder b, van de Beroepswet terug te wijzen naar de rechtbank, zoals door appellant is verzocht.

Van te vergoeden proceskosten in hoger beroep is niet gebleken.

De Raad beslist daarom als volgt.

Vernietigt de aangevallen uitspraak van 29 november 2007, 06/4287;
Wijst de zaak terug naar de rechtbank Amsterdam;
Bepaalt dat de gemeente Amsterdam aan appellant het in hoger beroep betaalde griffierecht van € 106,-- aan appellant vergoedt.


Waarvan proces-verbaal.


Utrecht, 13 mei 2009

De griffier.  De voorzitter.


W. Altenaar.  G.A.J. van den Hurk.


Voor eensluidend afschrift de griffier van de Centrale Raad van Beroep.

 

 

Inleiding voorbeeld brieven

Succesvol weerwerk tegen jeugdzorg bemoeienis begint met zicht krijgen op de denk- en werkwijze van jeugdzorg personeel
(53) De jeugdzorg industrie opende zelfs een helpdesk voor jeugdzorgpersoneel om Hop met gefabriceerd bewijs aan te pakken
(137) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten hoe beslissingen in de jeugdzorg in achterkamertjes genomen worden
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.
(10) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten hoe een raadsrapport wordt geschreven
(11) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten dat wanneer een raadsrapport niet deugt, "kinderbeschermers" toch blijven doorgaan
(50) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is eerbetoon voor ouders die in een emotioneel vaak moeilijke en lastige situatie meededen aan de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
(80) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten dat rechters meestal partijdig zijn voor overheidsdienaren
(338) Laura Dekker zeilt -na contact met "jeugdzorg"- de wereld rond en veel Nederlanders wensen haar veel succes toe
(804) Voorbeeld geheim overleg om toe te kunnen blijven schrijven naar steeds meer omzet in de jeugdzorgindustrie
(521) Aapjes kijken in een jeugdzorgkooi om toe te kunnen schrijven naar de door jeugdzorg gewenste conclusie
 

 

U begint met procedureel en systematisch leren denken en werken

(7) U begint met ieder document systematisch en chronologisch in een word document vast te leggen
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(367) U zorgt dat u eerst over complete dossiers beschikt. U bestudeert "De Velpse Verhoormethode"
(123) Kinderbeschermingsmaatregelen na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
(276) U begrijpt hoe u als burger kan worden genaaid door een rechter die ook advocaat is
(815) Hoger beroep met Hop tegen beschikking rechtbank Arnhem inzake niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond
(50) Hop moet bloeden schrijft een CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met bijbaantjes bij kerk en school na strijd om afgifte contactjournaal
(1000) Netwerken in Nederland om informatie in kennis en kennis in informatie om te zetten
 

 

Voorbeeld brieven

(465) Voorbeeld brief 465 school inzake afschrift complete dossiers
(464) Voorbeeld brief 464 school inzake welzijn en ontwikkeling minderjarige
(173) Voorbeeld brief 173 school na jeugdzorg bemoeienis met de minderjarige

(206) Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(343) Voorbeeld brief 343 verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) Voorbeeld 548 brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte

(102) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier jeugdzorg
(110) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier gemeente
(575) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier Voorziening voor Pleegzorg
 

 

Zicht op de exploitatie van kinderen door de jeugdzorg industrie

Lees verder.........

 

 

Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk met procedureel en systematisch leren denken en werken

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.

(367) POM Vrijspraak Nienhuis! Bestudeer de zaak Nienhuis wanneer u onverhoopt met politie of OM in aanraking komt!
(206) POM Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(690) POM Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk PROACTIEF met procedureel en systematisch leren denken en werken
(343) POM Voorbeeld brief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(733) POM Voorbeeld brief verzoek aan Openbaar Ministerie inzake uitnodiging voor een TOM hoorzitting
(548) POM Voorbeeld brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(609) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om alle namen van de 800+ Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie
(566) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de Officier van Justitie in uw zaak
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.