SLAVERNIJ IN NEDERLAND ę

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Co÷rdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: Denk eens na

 

Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

Contact: lees verder

 

 

Succesvolle tegenwerking: "Geheim overleg tussen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland en Rechtbank Arnhem over Hop"

Praktijkvoorbeeld van overleg tussen kinderrechter en jeugdzorg BUITEN DE HOORZITTING OM hoe de kinderrechter in overleg met jeugdzorg op het verweerschrift van Hop namens ouders moet gaan beslissen!

Bron: Contactjournaal gezinsvoogd Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland n.a.v. hoorzitting van 24 juni 2008 om 13.55 uur

De niet onafhankelijkheid van de kinderrechter wordt middels dit stukje uit het contactjournaal gezinsvoogd toch echt weergegeven. Een kinderrechter die adequaat op verweer van Dhr. Hop moet reageren terwijl dit de taak is van Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland

datum contact   25-06-2008

medewerker       VOPO2

wijze contact      .KR Sutorius Joekes (telefoon)

tijdstip contact   11:16 uur

duur contact      0 minuten

contact met       geen opgave

KR gesproken n.a.v. de vraag overleggen van contactjournaals.

Het is niet geheel duidelijk welke periode de KR graag zou zien.

Mevr. geeft aan dat ze de stukken wil lezen zodat ze adequaat op verweer van dhr Hop kan reageren.

Ze heeft de relevante contactjournaals nodig waar Dhr Hop in zijn verweer aan refereert.

Zal deze naar de KR faxen.

 

 

 

Bijlage: LJN: BI4912, Centrale Raad van Beroep , 08/238 WWB

Centrale Raad van Beroep acht de handelwijze van de rechtbank strijdig met beginselen van een goede procesorde en het beginsel van hoor en wederhoor, uit welke beginselen voortvloeit dat partijen kennis moeten kunnen nemen van de inhoud van processtukken die de rechter bij zijn oordeelsvorming wenst te betrekken

 
LJN: BI4912, Centrale Raad van Beroep , 08/238 WWB
Datum uitspraak: 13-05-2009
Datum publicatie: 27-05-2009
Rechtsgebied: Bijstandszaken
Soort procedure: Hoger beroep
Inhoudsindicatie: De Raad acht de handelwijze van de rechtbank strijdig met beginselen van een goede procesorde en het beginsel van hoor en wederhoor, uit welke beginselen voortvloeit dat partijen kennis moeten kunnen nemen van de inhoud van processtukken die de rechter bij zijn oordeelsvorming wenst te betrekken.
Uitspraak
CENTRALE RAAD VAN BEROEP


P R O C E S - V E R B A A L

van de mondelinge uitspraak op 13 mei 2009 van de

meervoudige kamerZitting hebben: G.A.J. van den Hurk als voorzitter en J.M.A. Kolk-Severijns en W.F. Claessens, als leden,
griffier: W. Altenaar.


1e zaak, reg.nr.: 08/238 WWB

Inzake: [appellant] (hierna: appellant), in persoon verschenen,

tegen

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, (hierna: College), verschenen bij gemachtigde mr. M.M. Tjen A Kwoei.

De Raad stelt vast dat vanwege de rechtbank telefonisch vragen aan de gemachtigde van het College zijn gesteld, waarover appellant niet is ge´nformeerd. In antwoord op die vragen heeft het College de rechtbank per fax een brief van 22 november 2007 en andere stukken doen toekomen. Uit het procesdossier blijkt niet dat deze stukken na ontvangst door de rechtbank aan appellant zijn toegezonden of tijdens de mondelinge behandeling op de zitting van 28 november 2007 ter kennis van appellant zijn gebracht. Uit de thans aangevallen uitspraak leidt de Raad af dat de rechtbank bij het vormen van haar oordeel (een deel van) deze stukken heeft laten meewegen.

De Raad acht deze handelwijze van de rechtbank strijdig met beginselen van een goede procesorde en het beginsel van hoor en wederhoor, uit welke beginselen voortvloeit dat partijen kennis moeten kunnen nemen van de inhoud van processtukken die de rechter bij zijn oordeelsvorming wenst te betrekken. Derhalve is sprake van een inbreuk op de uit artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden voortvloeiende elementaire eisen van een eerlijk proces.

Reeds op grond van het vorenstaande komt de aangevallen uitspraak voor vernietiging in aanmerking. De Raad acht voorts termen aanwezig om het geding met toepassing van artikel 26, eerste lid, aanhef en onder b, van de Beroepswet terug te wijzen naar de rechtbank, zoals door appellant is verzocht.

Van te vergoeden proceskosten in hoger beroep is niet gebleken.

De Raad beslist daarom als volgt.

Vernietigt de aangevallen uitspraak van 29 november 2007, 06/4287;
Wijst de zaak terug naar de rechtbank Amsterdam;
Bepaalt dat de gemeente Amsterdam aan appellant het in hoger beroep betaalde griffierecht van € 106,-- aan appellant vergoedt.


Waarvan proces-verbaal.


Utrecht, 13 mei 2009

De griffier.  De voorzitter.


W. Altenaar.  G.A.J. van den Hurk.


Voor eensluidend afschrift de griffier van de Centrale Raad van Beroep.

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Co÷rdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright ę 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.