GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

Besparingen.
Groep Hop Ermelo wil de afdeling handhaving opheffen en daarmee flink besparen op onnodige ambtenaren oa door te beginnen de mentaliteit en werkwijze van ambtenaren van de afdeling handhaving tegen het licht te houden en onnodig procederen gemeente Ermelo tegen burgers adequaat te onderdrukken door dit soort ambtenaren onverwijld uit het ambtenarenapparaat te verwijderen. Een advocaat in eigen dienst heeft de gemeente Ermelo niet nodig door meer als burgerdienaar te gaan werken. Ambtenaren betrokken bij het opleggen van gigantische dwangsommen tegen AOWers, bijvoorbeeld een bedrag incl. kosten van 222.147,62 euro op 23 mei 2014 onverwijld uit het personeelsbestand verwijderen want dit soort personeel dient niet op kosten van de belastingbetaler te worden betaald maar het overheidsapparaat te worden uitgetrapt met een verbod om ooit nog voor de overheid te werken. Als ambtenaar ben je dan GESTOORD als jouw GESTOORDE HERSENPAN met CDA-tunnelvisie blijft denken dat een AOWer ooit zo'n bedrag van zijn AOW kan betalen. Hoe gestoord moet je zijn om dit soort ambtenaren aan te stellen in de gemeente Ermelo!

De betrokken burger heeft inmiddels een klacht ingediend bij de Europese Commissie Rechten van de Mens

 

 

Klacht tegen gemeente Ermelo naar Europese Commissie voor de Rechten van de Mens

Zondags zitten ze vooraan in de kerk met hun schijnheilige smoelen de CDA bestuurders van de gemeente Ermelo maar door de week terroriseren ze bejaarde inwoners. De Raad van State met alweer zo'n CDAer als vice-voorzitter heeft inmiddels bepaald dat Elsing NIET kan/mag procederen tegen de gemeente Ermelo. En met zo'n CDA vriendje bij de Raad van State dat een burger niet mag procederen tegen de gemeente Ermelo winnen de CDA terroristen van de gemeente Ermelo natuurlijk altijd. Zal het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het hier ook mee eens zijn? Bekijk de klacht en volg het verloop van deze procedure. Dank u wel voor uw aandacht en zeg het voort. Omdat de rechtspraak in Nederland in zaakjes van burgers tegen overheid al lang niet meer deugt kunt u overwegen mee te doen aan een economische boycot van BKE bedrijven in de gemeente Ermelo. Koop uw spulletjes in een andere woonplaats en/of geef uw geld in een andere gemeente uit. Lees de ingediende klacht en denk nou eens na wat voor verrotte christelijke mentaliteit in het gemeentehuis van Ermelo en op de christelijke school College Groevenbeek als het CDA daar een verkiezingsdebat organiseert heerst.....

 

Tekst van de klacht zoals ingediend:

Klager is ONSCHULDIG! Door niemand wordt ter discussie gesteld dat klager voor 1996 in zijn recreatiewoning woonde. Klager heeft geen enkele wet overtreden omdat klager voor 1996 in zijn recreatiewoning woonde had klager immers het recht om daar te wonen en te recreŽren. Uitspraak rechtbank Gelderland in zaak Elsing tegen gemeente Ermelo met Hop als procesvertegenwoordiger citaat pagina 3: "Dat, naar eiser heeft gesteld, hij hypotheekrente voor de recreatiewoning zou aftrekken vanaf 1995, waaruit volgens eiser zou kunnen worden afgeleid dat hij reeds vanaf die periode in zijn recreatiewoning woonachtig is, levert, reeds omdat dat al bekend was ten tijde van de afwijzing van de eerste aanvraag, geen rechtens relevant nieuw feit op".

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Allťe des Droits de l'Homme, 67000 Strasbourg, Frankrijk.

Ermelo, 6 juni 2015.

G. Elsing wonende te Ermelo
met J. Hop Ermelo als zijn procesvertegenwoordiger. Zie volmacht.
Domicilie kiezende Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

tegen

Staat der Nederlanden.
Uitspraak 18 februari 2015. 201404670/1/A1 tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 24 april 2014 in zaken nrs. 13/7061 en 13/2010 in het geding tussen Elsing en het college van burgemeester en wethouders van Ermelo.

Inleiding.
Klager is een Nederlander, een gepensioneerde gehandicapte bijna 72-jarige burger die VOOR 1996 een casco recreatiewoning kocht en dit woonhuis vervolgens zelf afbouwde. Daarover bestaat geen enkele discussie. FEIT! Iedereen die VOOR 1996 in een recreatiewoning woonde had recht op een gedoogstatus! Klager is onschuldig heeft niets misdaan en woonde voor 1996 in zijn recreatiewoning.
Klager heeft een aanvraag ingediend in 1996 voor deze gedoogstatus en vervolgens niets meer gehoord. In 2010, na 14 jaar wonen in deze recreatiewoning mocht klager niet meer wonen in zijn recreatiewoning. Hij verhuisde naar zijn dochter. Van het personeel van de gemeente Ermelo mocht hij ook niet bij zijn dochter wonen. Hij werd ook daar verjaagd en ambtshalve weer ingeschreven als wonende in zijn recreatiewoning. Ondertussen worden alle financiŽle middelen van hem gejat. Vervoermiddel wordt gejat en zijn huisje wordt inmiddels door de huisbankier van dezelfde gemeente Ermelo bij executie verkocht. Regelrechte overheidsterreur tegen een bejaarde burger waartegen deze bejaarde burger vervolgens ook niet mag procederen. Dit is hem verboden door de Raad van State waar de vicevoorzitter een CDAer van dezelfde partij als de CDA burgemeester van de gemeente Ermelo die deze bejaarde burger heeft bedreigd in bijzijn van politicus J. Hop Ermelo dat hij een enorme zak geld heeft om kort samengevat klager te terroriseren met alle middelen die hij als CDA burgemeester kan gebruiken en waartegen klager niet kan/mag procederen. Alle mogelijke mensenrechten worden hier geschonden en dat klemt des te meer omdat de plv CDA burgemeester heeft verklaard dat buitenlanders wel in recreatiewoningen mogen wonen hetgeen dus ook nog eens regelrechte DISCRIMINATIE is van Nederlanders tov buitenlanders en regelrechte discriminatie van Nederlanders tov andere EU ingezetenen.

Ondergetekende, G. Elsing een bijna 72-jarige gehandicapte Nederlander dient hierbij een klacht in tegen de Staat der Nederlanden met als grondslag Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocols No. 11 and No. 14. Rome, 4.XI.1950. This page contains the text of the Convention as amended by its Protocol No. 14 (CETS No. 194) as from the date of its entry into force on 1 June 2010. The text of the Convention had been previously amended according to the provisions of Protocol No. 3 (ETS No. 45), which entered into force on 21 September 1970, of Protocol No. 5 (ETS No. 55), which entered into force on 20 December 1971 and of Protocol No. 8 (ETS No. 118), which entered into force on 1 January 1990, and comprised also the text of Protocol No. 2 (ETS No. 44) which, in accordance with Article 5, paragraph 3 thereof, had been an integral part of the Convention since its entry into force on 21 September 1970. All provisions which had been amended or added by these Protocols were replaced by Protocol No. 11 (ETS No. 155), as from the date of its entry into force on 1 November 1998. As from that date, Protocol No. 9 (ETS No. 140), which entered into force on 1 October 1994, was repealed and Protocol No. 10 (ETS no. 146) had lost its purpose. Protocols: No. 1 | No. 4 | No. 6 | No. 7 No. 12 | No. 13 | No. 14 No. 15 | No. 16 1950 version of the Convention. Chart of Declarations under former Articles 25 and 46 of the ECHR Agreement of Madrid (12.V.2009). Steering Committee for Human Rights (CDDH) European Court of Human Rights

Klacht 1.
Article 1 – Obligation to respect human rights.
De Staat der Nederlanden vanaf 1996 tot heden de mensenrechten van klager op geen enkele wijze heeft beschermd. Elsing woonde voor 1996 in een recreatiewoning in de gemeente Ermelo. Door niemand wordt ter discussie gesteld dat Elsing voor 1996 in zijn recreatiewoning woonde. Niet door het bestuursorgaan gemeente Ermelo en niet door de Nederlandse rechtsspraak.

Article 2 – Right to life.
De Staat der Nederlanden vanaf 1996 tot heden het recht van Elsing om te leven op geen enkele wijze heeft beschermd.
2.1 Klager is uitgezogen en uitgebuit waarbij alles van klager is afgepakt.
2.1 Klager is uitgezogen en uitgebuit waarbij alles van klager is afgepakt waarbij ook alle grenzen zijn overschreden om klager lichamelijk en fysiek op een zeer ersntige wijze te mishandelen.

Article 3 – Prohibition of torture.
De Staat der Nederlanden vanaf 1996 tot heden Elsing martelt.
Door niemand wordt ter discussie gesteld dat Elsing voor 1996 in zijn recreatiewoning woonde. Niet door het bestuursorgaan gemeente Ermelo en niet door de Nederlandse rechtsspraak. Op alle mogelijke manieren martelt de Staat der Nederlanden in casu personeel van de gemeente Ermelo klager om klager lichamelijk en fysiek op de meest ernstige wijze te mishandelen waarbij klager inmiddels onherstelbare gezondheidsschade heeft opgelopen en moeilijk kan lopen.

Article 5 – Right to liberty and security.
1.Everyone has the right to liberty and security of person.
De Staat der Nederlanden vanaf 1996 tot heden Elsing de vrijheid om te wonen in zijn recreatiewoning waar hij voor 1996 in woonde onderdrukt.
2. Elsing mag niet procederen tegen de gemeente Ermelo. Elsing heeft geen rechten en mag niet procederen. Hij is niet-ontvankeijk verklaard door de Raad van State omdat hij als bewoner van een recreatiewoning niet mag procederen tegen (rancuneus personeel) van het bestuursorgaan Ermelo.

Article 6 – Right to a fair trial.
6.1 Klager heeft geen eerlijk proces gehad bij de gemeente Ermelo.
6.2 Klager is niet gehoord in zaaknummer 13/2010 door de commissie bezwaarschriften gem. Ermelo. Procesvertegenwoordiger advocaat B.
6.3 Klager heeft de commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo gewraakt. Op deze wraking is niet beslist door de commissie bezwaarschriften en deze commissie bezwaarschriften is na wraking gewoon doorgegaan in zaaknr.nrs. 13/7061 met J. Hop als procesvertegenwoordiger zonder op de wraking te beslissen. Wrakingsgrond o.a. de secretaris van de commissiebezwaarschriften was dezelfde persoon als de procesvertegenwoordigster van het bestuursorgaan gemeente Ermelo.
6.4 Het bestuursorgaan gemeente Ermelo heeft na wraking commissiebezwaarschriften gemeente Ermelo REPRESSIE maatregelen genomen tegen de procesvertegenwoordiger van Elsing dhr. J. Hop waarbij o.a. als grondslag voor de repressie tegen Hop het wraken van de commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo wordt genoemd.
6.5 Klager is ONSCHULDIG! Door niemand wordt ter discussie gesteld dat klager voor 1996 in zijn recreatiewoning woonde. Klager heeft geen enkele wet overtreden omdat klager voor 1996 in zijn recreatiewoning woonde had klager immers het recht om daar te wonen en te recreŽren. Uitspraak rechtbank Gelderland in zaak Elsing tegen gemeente Ermelo met Hop als procesvertegenwoordiger citaat pagina 3: "Dat, naar eiser heeft gesteld, hij hypotheekrente voor de recreatiewoning zou aftrekken vanaf 1995, waaruit volgens eiser zou kunnen worden afgeleid dat hij reeds vanaf die periode in zijn recreatiewoning woonachtig is, levert, reeds omdat dat al bekend was ten tijde van de afwijzing van de eerste aanvraag, geen rechtens relevant nieuw feit op".
6.6. Er was geen sprake van een eerlijk en openbare hoorzitting binnen een redelijke termijn door een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank zoals bepaald bij wet.
6.7 Er was geen sprake van een onmiddelijke aanklacht tegen klager met in detail de omschrijving van de aanklacht tegen klager.
6.8 Klager had onvoldoende en/of geen tijd en faciliteiten voor de voorbereiding van zijn verdediging.
Afspraken tussen de gemeente Ermelo en klager met Hop als procesvertegenwoordiger bij de bezwaarschriftencommissie werden niet nagekomen mbt inzage dossier en inzagecontrolestaten te weten eens per week op dezelfde datum en hetzelfde tijdstip. Ref. 12026799 casenr. 2012-01241.
6.9 Klager kreeg geen verdediging mbt een deskundige en daardoor lastige tegenstander van zijn eigen keuze. Tegen zijn procesvertegenwoordige J. Hop werden repressiemaatregelen ingesteld door de gemeente Ermelo o.a. omdat met Hop als procesvertegenwoordiger de commissie bezwaarschriften werd gewraakt.
6.10 Klager mocht/kon geen getuigen te weten personeel van de gemeente Ermelo ondervragen.
6.11 Klager kon niet over dossiers gemeente Ermelo. De gemeente verklaarde dat alle dossiers inzake klager vanaf 1996 tot ca. 2010 waren vernietigd met als grondslag de archief wet verklaarde de advocaat van de gemeente Ermelo bij de commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo in de procedure met Hop bij de BSC Ermelo.

Article 7 – No punishment without law.
7.1 Klager is ONSCHULDIG! Door niemand wordt ter discussie gesteld dat klager voor 1996 in zijn recreatiewoning woonde. Klager heeft geen enkele wet overtreden omdat klager voor 1996 in zijn recreatiewoning woonde had klager immers het recht om daar te wonen en te recreŽren. Uitspraak rechtbank Gelderland in zaak Elsing tegen gemeente Ermelo met Hop als procesvertegenwoordiger citaat pagina 3: "Dat, naar eiser heeft gesteld, hij hypotheekrente voor de recreatiewoning zou aftrekken vanaf 1995, waaruit volgens eiser zou kunnen worden afgeleid dat hij reeds vanaf die periode in zijn recreatiewoning woonachtig is, levert, reeds omdat dat al bekend was ten tijde van de afwijzing van de eerste aanvraag, geen rechtens relevant nieuw feit op".
7.2 Citaat: "Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed." Klager werd vanaf 2010 ernstig mishandeld, uitgezogen en uitgebuit en geterroriseerd door personeel van het bestuursorgaan gemeente Ermelo terwijl er voor 2010 helemaal niet werd gedaan en voor 1996 ook niets aan werd gedaan.
7.3 Na bijna 15 jaar wonen in zijn recreatiewoning begon personeel van de gemeente Ermelo met de repressie, het zwaar mishandelen, uitzuigen en uitbuiten van de gepensioneerde gehandicapte nu bijna 72 jarige Nederlander.
7.4 Klager was ONSCHULDIG!
Uitspraak rechtbank Gelderland in zaak Elsing tegen gemeente Ermelo met Hop als procesvertegenwoordiger citaat pagina 3: "Dat, naar eiser heeft gesteld, hij hypotheekrente voor de recreatiewoning zou aftrekken vanaf 1995, waaruit volgens eiser zou kunnen worden afgeleid dat hij reeds vanaf die periode in zijn recreatiewoning woonachtig is, levert, reeds omdat dat al bekend was ten tijde van de afwijzing van de eerste aanvraag, geen rechtens relevant nieuw feit op".
Hij betaalde netjes alle kosten en belastingen voor wonen in zijn recreatiewoning en zijn belastingaftrekpost werd ook netjes door de Nederlandse belastingdienst geaccepteerd t.b.v. wonen in zijn recreatiewoning hetgeen ook door niemand ter discussie wordt gesteld zoals het een het geciviliseerde natie betaamd.

Article 8 – Right to respect for private and family life.
8.1. De Staat der Nederlanden had geen enkel respect voor het private en familieleven van klager.
8.2 De Staat der Nederlanden verbood klager bij zijn dochter te wonen met het financiele oogmerk klager uit te zuigen en uit te buiten.
8.3 Klager mocht iedere dag recreŽren in zijn recreatiewoning.
8.4 Meerdere familieleden maakten gebruik van de recreatiewoning van klager.
8.5 Een auto eigendom van een familielid werd ook door andere familieleden gebruikt en deze auto werd overal in Ermelo aangetroffen. Klager is gehandicapt - een poliopatient - en aangewezen op het gebruik van een auto. Een auto die klager mocht gebruiken is door de gemeente Ermelo met valsheid in geschrifte van een of meer ambtenaren in beslag genomen en verkocht als terreurmaatregel van personeel gemeente Ermelo jegens klager in strijd met de bescherming van de gezondheid, moraal en in strijd met de bescherming van andere vrijheden.
8.6 De dochter van klager is twee keer samen met klager bij het gemeentehuis gemeente Ermelo geweest om klager als medebewoner van haar woning in te schrijven.
8.7 Klager mocht en kan niet procederen tegen de gemeente Ermelo volgens de uitspraak Raad van State in casu en tegen deze uitspraak Raad van State klager kan en mag niet procederen tegen de Staat der Nederlanden wordt nu deze klachtzaak ingediend.

Article 9 – Freedom of thought, conscience and religion
9.1 In 1996 werd genoteerd door het bestuursorgaan welke religie burgers en welke kerk burgers van de gemeente Ermelo hadden. Klagers was is 1996 geen lid van de CDA partij. De indruk bestaat bij klager dat indien hij wel van de CDA partij was geweest hij niet zou zijn geterroriseerd. Om aan de macht te blijven in de gemeente Ermelo krijgen burgers van de CDA partij of andere christelijke partijen wel (snel) een betaalbare woning om zich daarmee van christelijke stemmen te verzekeren.
9.2 In de gemeente Ermelo dient er LOSGELD te worden betaald aan de CDA PR commissie om mee te mogen doen aan debat tijdens verkiezingen.
9.3 In de gemeente Ermelo dient er LOSGELD te worden betaald aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid.
9.4 In de gemeente Ermelo mag er geknipt en geplakt worden in verkiezingsformulieren tijdens verkiezingen.
9.5 In de gemeente Ermelo wordt de politieke groepering Groep Hop waarvan klager kandidaat is doodgezwegen en mag de politieke groepering Groep Hop ook niet meedoen aan debat op het CHRISTELIJK College Groevenbeek te Ermelo waar het CDA het verkiezingsdebat organiseerd.
9.6 Met ambtelijk en politiegeweld wordt geprobeerd verkiezingsborden van Groep Hop te verwijderen.
9.7 In een gesprek tussen de CDA burgemeester, de gemeentesecretaris, klager en dhr. J. Hop werd aan klager meegedeeld dat hij in 1996 een beslissing had ontvangen welke beslissing klager nimmer heeft ontvangen en bedreigde de CDA burgemeester klager in bijzijn van de heer J. Hop dat hij de CDA burgemeester van de gemeente Ermelo een enorme zak geld had om klager kort samengevat te kunnen terroriseren en dat hij klager nimmer toestemming zou krijgen om in zijn woning te mogen wonen in welke woning hij, klager al voor 1996-01-2-2010, verjaagd vanaf 01-12-2010 tot en met 18 februari 2015 in welke periode hij verjaagd en door personeel van het bestuursorgaan gemeente Ermelo bij zijn dochter woonde om vervolgens vanaf 18 februari 2015 weer in de recreatiewoning MOEST WONEN om de uitspraak van de Raad van State opnieuw na te komen.
9.8 Christelijke CDA terreur jegens klager al vijftien jaar tot 12/2010 mocht hij wel in de woning wonen. Vanaf 12/2010 werd klager verjaagd met christelijke terreurmaatregelen jegens klager en ging hij gedwongen bij zijn dochter wonen. Vanaf maart 2013 moest klager van de gemeente Ermelo weer in zijn woning gaan wonen omdat klager daar ambtshalve werd ingeschreven hetgeen ook door de Raad van State werd bevestigd dat klager in zijn woning moest gaan wonen conform gedwongen inschrijving GBA. Kafka achtige toestanden en christelijke CDA terreur jegens klager al 15 jaar.
9.9.1 De vice voorzitter van de Raad van State in Nederland is een CDA lid!
9.9.2 De burgemeester van de gemeente Ermelo is niet gekozen door burgers maar een CDA lid.
9.10 In de gemeente Ermelo zitten de kandidaten die meedoen aan de verkiezingen ook als lid in de stembureaus om reclame voor zichzelf en hun partij te maken en om invloed uit te kunnen oefenen op het tellen van de stemmen door stemmen van Groep Hop op de stapeltjes van de andere partijen te leggen zoals dat overal bekend is in de gemeente Ermelo simpelweg omdat kost wat kost voorkomen moet worden dat Groep Hop kandidaten gekozen worden in de gemeenteraad van de gemeente Ermelo en vervolgens toegang kunnen krijgen tot alle dossiers van de gemeente Ermelo.
9.11 Klager mag van de Raad van State, einduitspraak, niet procederen tegen de gemeente Ermelo!

Article 10 – Freedom of expression
De tekst vermeld onder artikel 9 wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.
Klager mag van de Raad van State, einduitspraak, niet procederen tegen de gemeente Ermelo!

Article 11 – Freedom of assembly and association
De tekst vermeld onder artikel 9 en 10 wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.
Klager mag van de Raad van State, einduitspraak, niet procederen tegen de gemeente Ermelo!

Article 13 – Right to an effective remedy
Klager mag van de Raad van State, einduitspraak, niet procederen tegen de gemeente Ermelo!

Article 14 – Prohibition of discrimination.
14.1. Er is sprake van discriminatie van Nederlander Elsing tov buitenlanders. Zie artikel CDA journaliste Jeanne Dijksta over het wonen van buitenlanders in recreatiewoningen met kans op een reguliere woning.
14.2. Er is sprake van discriminatie van Nederlander Elsing tov andere EU ingezetenen. Zie artikel CDA journaliste Jeanne Dijkstra over het wonen van buitenlanders in recreatiewoningen met kans op een reguliere woning.

Verzocht wordt deze ernstige klacht van G. Elsing tegen de Staat der Nederlanden ONTVANKELIJK en GEGROND te verklaren.

Hoogachtend,

G. Elsing J. Hop

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo, Nederland.

Volmacht. Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Allťe des Droits de l'Homme, 67000 Strasbourg, Frankrijk. Ermelo, 6 juni 2015. Hierbij verklaart de heer G. Elsing dat de heer J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo, hem zal vertegenwoordigen in de procedure Elsing tegen de Staat der Nederlanden ingeleverd 6 juni 2015. Hoogachtend, G. Elsing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ermelo.

Producties.

Machtiging procesvertegenwoordiging J. Hop.

Uitspraak 18 februari 2015. 201404670/1/A1 tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 24 april 2014 in zaken nrs. 13/7061 en 13/2010 in het geding tussen Elsing en het college van burgemeester en wethouders van Ermelo.

6.8 Ref. 12026799 casenr. 2012-01241.

14.1. Er is sprake van discriminatie van Nederlander Elsing tov buitenlanders. Zie artikel CDA journaliste Jeanne Dijkstra over het wonen van buitenlanders in recreatiewoningen met kans op een reguliere woning.

Brief huisbankier gemeente Ermelo de Rabobank dat de woning van klager op aandringen van de advocaat van de gemeente Ermelo moet worden verkocht.

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.