GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

BSCE gaat door na wraking Commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo 15 juni 2015 en vermeld dit in het proces-verbaal van de hoorzitting

Wraking commissie bezwaarschriften bezwaarschriftenprocedure ref 15017974 casenr. 2015-04315 18-06-2015 om 15:30 uur Openbare hoorzitting.

Commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo, T.a.v. alle leden en alle secretarissen, Raadhuisplein 2, Postbus 500, 3850 AM Ermelo.

Ermelo, 15 juni 2015.

Geachte leden geachte secretarissen commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo,

Ondergetekende wraakt alle leden en alle secretarissen van de commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo en verzoekt om behandeling van het onderhavige bezwaarschrift door een bezwaarschriftencommissie in een andere gemeente dan de gemeente Ermelo.

Verzoek om u te onthouden van repressie tegen de gemachtigde. De vorige keer dat uw commissie bezwaarschriften werd gewraakt door Hop en door Elsing met Hop werd er valsheid in geschrifte gepleegd door personeel van de gemeente Ermelo waarbij zwart op wit werd verklaard dat een commissie bezwaarschriften niet gewraakt kon worden met als grondslag de Awb en werd een beroepsverbod van twee jaar uitgevaardigd tegen meneer Hop omdat hij de commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo had gewraakt en dat kon helemaal niet volgens personeel van de gemeente Ermelo in een koor onder leiding van de niet gekozen CDA burgemeester. Het ontbreekt echter niet meneer Hop aan de nodige kennis van de Awb maar aan het betrokken personeel van de gemeente Ermelo en de niet gekozen CDA burgemeester. Wraken commissie bezwaarschriften kan wel en Hop heeft de gemeente Ermelo IN GEBREKE GESTELD MET DWANGSOM en omdat er nog steeds niet op de wraking is beslist, integendeel de commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo is na wraking gewoon doorgegaan met de zaak zonder dat er op de wraking is beslist is de IGB met dwangsom inmiddels opgelopen tot een aardig bedrag. Aangezien er dus ook niet gehoord is nav de wraking commissie bezwaarschriften geven wij uw commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo een lesje in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) onderbouwd door een uitspraak van de Raad van State. Gaat uw commissie door na wraking zonder dat er op de wraking wordt beslist dan wordt er weer ingebreke gesteld met dwangsom en zal er ook aangifte worden gedaan wegens machtsmisbruik en misbruik van gezag bij de Officier van Justitie simpelweg omdat de rechtbank Gelderland nergens naar kijkt en ook de vorige wraking wel aangekaart maar gewoon genegeerd heeft. Inmiddels heeft de zaak een vervolg gekregen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Jurisprudentie en wetgeving van toepassing in de onderhavige zaak. RvS Uitspraak 200704332/1 Datum van uitspraak: woensdag 18 juni 2008 Tegen: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland Proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig Rechtsgebied: Algemene kamer - Milieu - Bestuursdwang / Dwangsom 200704332/1. Datum uitspraak: 18 juni 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: [appellant], wonend te [woonplaats], en dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, verweerders.

2.2.2. Anders dan [appellant] betoogt, vloeit uit artikel 7:13 van de Awb niet voort dat in een bezwaarschriftencommissie als bedoeld in die bepaling uitsluitend personen zitting mogen hebben die niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Ook kan de enkele omstandigheid dat bepaalde leden in eerdere procedures waarin [appellant] betrokken is geweest, reeds zitting hebben gehad in de bezwaarschriftencommissie niet tot de conclusie leiden dat de bezwaarschriftencommissie in dit geval vooringenomen was en dat om die reden gehandeld zou zijn in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb. Voor zover [appellant] heeft aangevoerd dat niet op de juiste wijze op het wrakingsverzoek is beslist, overweegt de Afdeling dat [appellant] - wat daarvan ook zij - hierdoor niet kan zijn benadeeld, nu de hiervoor genoemde omstandigheden geen grond zouden hebben kunnen vormen voor toewijzing van dat verzoek. Deze beroepsgrond faalt. Wetgeving AWB, artikel 7:13 AWB. Hoofdstuk 7. Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep Afdeling 7.2. Bijzondere bepalingen over bezwaar. Artikel 7:13 1. Dit artikel is van toepassing indien ten behoeve van de beslissing op het bezwaar een adviescommissie is ingesteld: a. die bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, b. waarvan de voorzitter geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan en c. die voldoet aan eventueel bij wettelijk voorschrift gestelde andere eisen. 2. Indien een commissie over het bezwaar zal adviseren, deelt het bestuursorgaan dit zo spoedig mogelijk mede aan de indiener van het bezwaarschrift. 3. Het horen geschiedt door de commissie. De commissie kan het horen opdragen aan de voorzitter of een lid dat geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. 4. De commissie beslist over de toepassing van artikel 7:4, zesde lid, van artikel 7:5, tweede lid, en, voor zover bij wettelijk voorschrift niet anders is bepaald, van artikel 7:3. 5. Een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan wordt voor het horen uitgenodigd en wordt in de gelegenheid gesteld een toelichting op het standpunt van het bestuursorgaan te geven. 6. Het advies van de commissie wordt schriftelijk uitgebracht en bevat een verslag van het horen. 7. Indien de beslissing op het bezwaar afwijkt van het advies van de commissie, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies met de beslissing meegezonden.

Wetgeving AWB, 2:4 eerste lid AWB. Hoofdstuk 2. Verkeer tussen burgers en bestuursorganen. Afdeling 2.1. Algemene bepalingen. Artikel 2:4. 1. Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid. 2. Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beÔnvloeden.

Gronden voor de wraking:

Grond 1. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb. Op dinsdag 09-06-2015 hadden Elsing en Hop inzage in het complete dossier BSCE. De volgende documenten ontbraken in het BSCE dossier tbv bovengenoemde datum. 08-06-2015 Inlevering nieuwe documenten door Elsing bij BSCE: 1. Klacht Elsing tegen Staat der Nederlanden (Gemeente Ermelo) schending mensenrechten Elsing bij Europees Hof Rechten van de Mens 2. Brief huisbankier gemeente Ermelo de Rabobank dat woning van Elsing op verzoek (advocaat) gemeente Ermelo met een executieveiling wordt verkocht 08-06-2015 Afgiftebewijs inlevering nieuwe stukken door Elsing voor BSCE, balie belt naar secretaris BSCE stukken worden gelijk bij balie afgehaald. Ten onrechte worden door Elsing ingeleverde stukken niet in het BSCE dossier opgenomen. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb.

Grond 2. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb. Op dinsdag 09-06-2015 hadden Elsing en Hop inzage in het complete dossier BSCE. Daar bleken stukken in te zitten die de secretaris van de BSCE erin had gestopt maar welke stukken niet door de procesvertegenwoordiger gemeente Ermelo waren toegestuurd naar de BSCE waarmee de secretaris BSCE en de leden van de CBSE op de stoel van de gemeente Ermelo zijn gaan zitten. Op verzoek van Hop werd hiervan een kopie gemaakt en het ging om een brief van de secretaris van de BSCE mevrouw A.F.W. aan het College van burgemeester en wethouders met een uitspraak van de RvS d.d. 18 januari 2015 met het berichtje citaat: "Met de uitspraak is onderhavige procedure beeindigd en ben ik overgegaan tot sluiting van het dossier." Ondertekeningblok klopt niet maar er staat mr. R.A. Oosterveer. Advocaat p.o. met een paraaf kennelijk van mevrouw A.F.W. De secretaris ten onrechte in het GEHEIM stukken aan het BSCE dossier heeft toegevoegd niet aangeleverd door de procesvertegenwoordiger gemeente Ermelo. Er is immers helemaal geen procesvertegenwoordiger gemeente omdat er GEEN VERWEER IS GEVOERD door de gemeente Ermelo tegen het bezwaarschrift, er zit ook geen volmacht in het dossier van een procesvertegenwoordiger gemeente en er zijn geen stukken ingeleverd door de gemeente en omdat de termijn van 10 dagen is verstreken MAG DE GEMEENTE ERMELO geen stukken inleveren. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb.

Grond 3. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb. De gemeente Ermelo heeft GEEN VERWEER GEVOERD! Geen documenten ingeleverd. De gemeente Ermelo heeft geen briefje binnen 14 dagen ingeleverd dat zij gehoord willen worden. Omdat de gemeente Ermelo geen verweer heeft ingeleverd en ook niet gehoord wilde worden is het bezwaarschrift van Elsing met Hop GEGROND. Zo simpel is dat! Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb.

Grond 4. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb. De stukken die de secretaris uit eigen beweging IN HET GEHEIM in het dossier heeft gestopt zijn ONRECHTMATIG in het GEHEIM aan het dossier toegevoegd. Deze documenten onrechtmatig toegevoegd aan het dossier door de secretaris BSCE dienen uit het dossier te worden verwijderd. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb.

Grond 5. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb. N.a.v. de ONRECHTIG EN IN HET GEHEIM door de secretaris BSCE toegevoegde documenten heeft de BSCE al voor de hoorzitting besluiten genomen blijkens document 1 juni 2015 ref. 15020452 casenr. 2015-04315 o.a. citaat: "Voor de goede orde deel ik u mede dat tevens een vertegenwoordiger van het College van Burgemeester van Ermelo is uitgenodigd teneinde het door u bestreden besluit toe te lichten". Dit is vooringenomen! 1. De gemeente Ermelo heeft niet binnen 14 dagen een antwoordkaart ingeleverd dat zij gehoord willen worden. 2. De gemeente Ermelo had helemaal niet uitgenodigd mogen worden omdat er geen antwoordkaart binnen 14 dagen was ingeleverd. 3. Het besluit hoeft helemaal niet toegelicht te worden omdat er geen verweer is gevoerd en er geen procesvertegenwoordiger gemeente zich heeft aangemeld. Ook is geen verweer ingeleverd. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb.

Grond 6. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb. 1. N.a.v. de ONRECHTIG EN IN HET GEHEIM door de secretaris BSCE toegevoegde documenten heeft de BSCE al voor de hoorzitting besluiten genomen blijkens document 1 juni 2015 ref. 15020452 casenr. 2015-04315 o.a. citaat: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 18 februari 2015 (procedurenummer 201404670/1/A1 overwogen dat de schriftelijke weigering om te gedogen behoudens bijzondere omstandigheden niet als een besluit in de zin van artikel 1:3 van d Algemene wet bestuursrecht kan worden aangemerkt. 2. De BSCE gaat ten onrechte op de stoel van het bestuursorgaan gemeente Ermelo zitten met als grondslag in het GEHEIM door de secretaris BSCE toegevoegde stukken en dat klemt des te meer omdat de secretaris BSCE hier ook nog een eigen belang bij heeft. Brief van de secretaris van de BSCE mevrouw A.F.W. aan het College van burgemeester en wethouders met een uitspraak van de RvS d.d. 18 januari 2015 met het berichtje citaat: "Met de uitspraak is onderhavige procedure beŽindigd en ben ik overgegaan tot sluiting van het dossier." Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb.

Grond 7. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb. De secretaris BSCE schrijft een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders met het citaat: "Met de uitspraak is onderhavige procedure beŽindigd en ben ik overgegaan tot sluiting van het dossier." Vervolgens doet deze secretaris BSCE er op eigen initiatief een uitspraak bij waarbij zij en de gemeente Ermelo een belang hebben en wordt vervolgens de ingeleverde stukken van Elsing ingeleverd 10 dagen VOOR DE HOORZITTING uit het dossier gehouden omdat zij en de gemeente Ermelo daar geen belang bij hebben te weten klacht naar Europese Hof met bijlagen. Er wordt dus ronduit gesjoemeld met het dossier in het belang van de gemeente Ermelo waarbij de leden en secretaris BSCE op de stoel van het bestuursorgaan gemeente Ermelo zijn gaan zitten. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb.

Grond 8. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb. N.a.v. de ONRECHTIG EN IN HET GEHEIM door de secretaris BSCE toegevoegde documenten heeft de BSCE al voor de hoorzitting besluiten genomen blijkens document 1 juni 2015 ref. 15020452 casenr. 2015-04315 o.a. citaat: "De commissie houdt zich gelet op deze uitspraak dan ook uitsluitend bezig met de vraag of er in dit geval sprake is van bijzondere omstandigheden". Immers de commissie BSCE weigert te kijken naar het BESLUIT van de gemeente Ermelo in eerste aanleg en naar het bezwaarschrift van Elsing met Hop als zijn procesvertegenwoordiger. De leden en secretaris van de BSCE zijn hier ronduit CORRUPT omdat geweigerd wordt om te kijken naar het BESLUIT van de gemeente Ermelo en er geweigerd wordt om te kijken naar het bezwaarschrift van Elsing met Hop. De gemeente Ermelo heeft geen verweer ingeleverd. De secretaris van de BSCE heeft in het geheim een uitspraak in het dossier gedaan en op die GEHEIME ONRECHTMATIG aan het dossier toegevoegde uitspraak hebben de leden van de BSCE al voor de hoorzitting besloten. Dit klemt des te meer omdat er nog stukken aan het dossier zijn toegevoegd door Elsing met Hop als procesvertegenwoordiger waar helemaal niet naar is gekeken want voor die tijd is al besloten blijkens document 1 juni 2015 ref. 15020452 casenr. 2015-04315 o.a. citaat: "uitsluitend bezig met de vraag of er in dit geval sprake is van bijzondere omstandigheden. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb.

Grond 9. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb. Document 1 juni 2015 ref. 15020452 casenr. 2015-04315 o.a. citaat: Pagina 2 7e alinea. Pagina 3 1e alinea. Is dit een (onnodige) herhaling van standpunten door de BSCE............... De BSCE heeft het dossier helemaal niet bestudeerd voor de hoorzitting. Er is al een standpunt ingenomen met als grondslag IN HET GEHEIM door de secretaris BSCE toegevoegde stukken. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb.

Grond 10. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb. Document 1 juni 2015 ref. 15020452 casenr. 2015-04315 o.a. citaat: Pagina 2 7e alinea. Het is niet de bedoeling om pleitnota's te overhandigen. Pagina 3 1e alinea. Het is UITDRUKKELIJK niet meer de bedoeling om pleitnota's te overhandigen. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb.

Grond 11. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb. Document 1 juni 2015 ref. 15020452 casenr. 2015-04315 o.a. citaat: Pagina 2 7e alinea. De commissie heeft over sommige punten wellicht nog wat vragen te stellen. Pagina 2 7e alinea. Het accent tijdens de hoorzitting zal daarom liggen op het beantwoorden door partijen van vragen van de commissie over de feiten en geschilpunten. Naar aanleiding van die vragen kunt u uw standpunt verduidelijken en toelichten. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb.

Grond 12. Er is sprake van vooringenomenheid in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb. Document 1 juni 2015 ref. 15020452 casenr. 2015-04315 o.a. citaat: Na afloop van de hoorzitting beraadslaagt de commissie over het advies dat zij zal uitbrengen. Dit is onjuist. Voor de hoorzitting heeft de BSCE al besloten welk advies ze gaan uitbrengen, zie inhoud wraking hier als herhaald en ingelast beschouwd.

Bijzondere omstandigheden. Uit bovenstaande handelwijze blijkt gewoon zwart op wit hoe je als burger wordt bedonderd door de gemeente Ermelo en door de op ernstige wijze vooringenomen BSCE en als je op deze manier wordt bedonderd in het heden dan heerst die mentaliteit bij dit bestuursorgaan ook in het verleden en is Elsing ook al eerder bedonderd door dit bestuursorgaan gemeente Ermelo.

2.2.2. Anders dan [appellant] betoogt, vloeit uit artikel 7:13 van de Awb niet voort dat in een bezwaarschriftencommissie als bedoeld in die bepaling uitsluitend personen zitting mogen hebben die niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Ook kan de enkele omstandigheid dat bepaalde leden in eerdere procedures waarin [appellant] betrokken is geweest, reeds zitting hebben gehad in de bezwaarschriftencommissie niet tot de conclusie leiden dat de bezwaarschriftencommissie in dit geval vooringenomen was en dat om die reden gehandeld zou zijn in strijd met artikel 2:4, eerste lid, van de Awb. Voor zover [appellant] heeft aangevoerd dat niet op de juiste wijze op het wrakingsverzoek is beslist, overweegt de Afdeling dat [appellant] - wat daarvan ook zij - hierdoor niet kan zijn benadeeld, nu de hiervoor genoemde omstandigheden geen grond zouden hebben kunnen vormen voor toewijzing van dat verzoek. Deze beroepsgrond faalt. Wetgeving AWB, artikel 7:13 AWB. Hoofdstuk 7. Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep Afdeling 7.2. Bijzondere bepalingen over bezwaar. Artikel 7:13 1. Dit artikel is van toepassing indien ten behoeve van de beslissing op het bezwaar een adviescommissie is ingesteld: a. die bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, b. waarvan de voorzitter geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan en c. die voldoet aan eventueel bij wettelijk voorschrift gestelde andere eisen. 2. Indien een commissie over het bezwaar zal adviseren, deelt het bestuursorgaan dit zo spoedig mogelijk mede aan de indiener van het bezwaarschrift. 3. Het horen geschiedt door de commissie. De commissie kan het horen opdragen aan de voorzitter of een lid dat geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. 4. De commissie beslist over de toepassing van artikel 7:4, zesde lid, van artikel 7:5, tweede lid, en, voor zover bij wettelijk voorschrift niet anders is bepaald, van artikel 7:3. 5. Een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan wordt voor het horen uitgenodigd en wordt in de gelegenheid gesteld een toelichting op het standpunt van het bestuursorgaan te geven. 6. Het advies van de commissie wordt schriftelijk uitgebracht en bevat een verslag van het horen. 7. Indien de beslissing op het bezwaar afwijkt van het advies van de commissie, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies met de beslissing meegezonden.

Wetgeving AWB, 2:4 eerste lid AWB. Hoofdstuk 2. Verkeer tussen burgers en bestuursorganen. Afdeling 2.1. Algemene bepalingen. Artikel 2:4. 1. Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid. 2. Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beÔnvloeden.

Elsing tegen gemeente Ermelo bezwaarschriftenprocedure ref 15017974 casenr. 2015-04315 16-03-2015 Verzoek Elsing aan gemeente Ermelo 16-03-2015 Afgiftebewijs verzoek Elsing 02-04-2015 Gemeente Ermelo aan Elsing 02-04-2015-29-04-2015 Geen reactie Elsing op brief gemeente Ermelo 29-04-2015 Besluit op verzoek Elsing 16-03-2015 01-05-2015 Bezwaarschrift tegen besluit 29-04-2015 Productie 1. Originele publicatie Jeanne Dijkstra Ermelo van Nu donderdag 12 september 2012 Productie 2. Besluit 29-04-2015 ref. 15016243 casenr. 2015-02918 01-05-2015 Afgiftebewijs bezwaarschrift Elsing 07-05-2015 Ontvangstbevestiging BSCE aan Elsing TERMIJN binnen 18 weken na datum bestreden besluit wordt op bezwaarschrift besloten! 12-05-2015 Antwoordkaart BSCE JA, ik wil gehoord worden 20-05-2015 Elsing spoedverzoek aan commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo 20-05-2015 Afgiftebewijs spoedverzoek 20-05-2015 01-06-2015 Brief BSCE aan Elsing m.b.t. hoorzitting 18-06-2015 om 15.30 uur 08-06-2015 Inlevering nieuwe documenten door Elsing bij BSCE: 1. Klacht Elsing tegen Staat der Nederlanden (Gemeente Ermelo) schending mensenrechten Elsing bij Europees Hof Rechten van de Mens 2. Brief huisbankier gemeente Ermelo de Rabobank dat woning van Elsing op verzoek (advocaat) gemeente Ermelo met een executieveiling wordt verkocht 08-06-2015 Afgiftebewijs inlevering nieuwe stukken door Elsing voor BSCE, balie belt naar secretaris BSCE stukken worden gelijk bij balie afgehaald. 08-06-2015 Afspraak gemaakt voor inzage dossier BSCE voor dinsdag 09-06-2015 om 10:00 uur 09-06-2015-18-10-2015 VERBODEN TERMIJN van 10 dagen voor hoorzitting. Gemeente Ermelo en Elsing mogen geen nieuwe stukken meer inleveren. 09-06-2015 Inzage dossier 10.00 uur. Check inhoud BSCE dossier door Elsing en Hop adv kopie van dit overzicht aan de leestafel. 18-06-2015 om 15:30 uur Openbare hoorzitting BSC Ermelo Elsing tegen (personeel) gemeente Ermelo.

Wij verzoeken: 1. om GEGROND verklaren van de wraking met een BESLUIT op de wraking. 2. om een gedoogstatus voor Elsing primair de gronden in eerste aanleg secundair de gang van zaken rondom de afhandeling van dit bezwaarschrift zoals hierboven weergegeven en dat is een paar regeltjes op een A4-tje. 3. verwijdering van het in het GEHEIM en ONRECHTMATIG aan het dossier toegevoegde stukken op eigen initiatief door de secretaris BSCE. 4. Toevoeging aan het dossier van alle stukken die Elsing heeft ingeleverd tenminste 10 dagen voor de hoorzitting. 5. Behandeling van het bezwaarschrift door een BSC van een andere gemeente in ieder geval geen gemeente waar een CDA burgemeester is benoemd en/of de CDA burgemeester van Ermelo met een bijbaantje aan gelinkt aan worden.

Machtiging procesvertegenwoordiging. Ondergetekende, dhr. G. Elsing, machtigt hierbij de heer J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo, om hem te vertegenwoordigen in zaaknummer ref 15017974 casenr. 2015-04315 zulks met het recht van vervanging.

Verzocht wordt de wraking ontvankelijk en gegrond te verklaren.

Hoogachtend,

Dhr. G. Elsing DOMINICILIE KIEZENDE (Executieverkoop woning op verzoek advocaat gemeente Ermelo Productie 08-06-2015 bijlage 2.) Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

Dhr. J. Hop

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.