CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Uitspraak Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Noord-Brabant:  "Hop ten onrechte geweigerd als belangenbehartiger klagende ouders na VEDIVO hetze op grond van Amerikaanse internetsites"

 

UITSPRAAK

In de klachtzaak J. Hop tegen de Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant wegens weigering van J. Hop als belangenbehartiger van cliŽnten van Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant zijn ALLE KLACHTEN van J. Hop gegrond verklaard.

Samengevat.

Citaat: De heer Hop ontkent dat de door de Stichting Jeugdzorg tijdens de hoorzitting overgelegde teksten afkomstig zijn van zijn internetsite. De Stichting Jeugdzorg heeft naar het oordeel van de Provinciale Klachtencommissie tot op heden niet afdoende kunnen aantonen dat de betreffende teksten afkomstig zijn van de internetsite van dhr. Hop. De Provinciale Klachtencommissie onderschrijft derhalve voorhands de stelling van dhr. Hop dat op zijn internetsite geen beledigende en opruiende teksten zijn geplaatst, noch dat er vanuit zijn internetsite doorgelinkt kan worden naar sites (84) en teksten die opruiend en beledigend van aard zijn jegens de gezinsvoogdij-instellingen in het algemeen. De Provinciale Klachtencommissie is derhalve van mening dat de Stichting Jeugdzorg thans onvoldoende grond heeft voor weigering van dhr. Hop als bijstandsverlener. De Provinciale Klachtencommissie is derhalve van mening dat door dhr Hop terecht is geklaagd.

De Stichting is gehouden, volgens artikel 3.45 Awb, om bij elk besluit de beroepsmogelijkheden tegen dit besluit te vermelden. In haar besluit van 2 januari 2001, inhoudende de weigering van dhr. Hop als bijstandsverlener van mw. S., heeft de Stichting verzuimd deze beroepsmogelijkheden te vermelden. De Provinciale Klachtencommissie is van oordeel dat door dhr. Hop terecht is geklaagd.

Ten aanzien van zijn deskundigheid heeft dhr. Hop niet ten onrechte naar voren gebracht dat diverse klachten waarin hij als gemachtigde is opgetreden door verschillende Provinciale Klachtencommissies in Nederland, waaronder die in Noord-Brabant, gegrond zijn verklaart.

Gegeven te Tilburg, 6 maart 2001.

Mr. P.A.J.Th. Van Teeffelen

Dhr. L.H.J. Koolman

Mr. H.S.M. Vogelaar

 

 

 

 

Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant

Centraal bureau:
GabriŽl Metsulaan 1 f 
Postbus 891
5600 AW Eindhoven
tel. 040-2433262
fax 040 - 2467303
bank: ABN-AMRO nr. 42.09.16.334

 

Aan de heer J. Hop
Joubertstraat 24
3851 DM ERMELO

Eindhoven, 2 januari 2001

onderwerp             : klachtbehandeling mevrouw N. S. uw kenmerk
ons kenmerk          : 0045.02

Geachte heer Hop,

Op 1 december 2000 heeft mevrouw N.S. op ons kantoor haar klacht ingediend tegen een aantal medewerkers van onze Stichting. Zij heeft uw bijstand in deze zaak gevraagd.

In principe kan een ieder zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. Artikel 2:2 lid

1 Awb kent de mogelijkheid bijstand of vertegenwoordiging door een persoon waartegen ernstige bezwaren bestaan te weigeren. Naar analogie van artikel 2 :2 lid 1 Awb heeft de interne klachtencommissie op grond van de navolgende redenen ernstige bezwaren tegen bijstandverlening door u in de klachtprocedure van mevrouw N. S. en zal u dan ook weigeren in voornoemde procedure.

De inhoud van uw internetsite geeft blijk van ernstige ondeskundigheid en van een grote persoonlijke rancune van u jegens de jeugdhulpverlening in haar algemeenheid en jegens (bepaalde) gezinsvoogdij -instellingen in het bijzonder. De interne klachtencommissie is van mening dat het bovenstaande een belemmering vormt voor een zorgvuldige uitvoering van de taak van een bijstandverlener in een klachtenprocedure, waardoor de belangen van mevrouw S. niet zijn gediend en zelfs geschaad kunnen worden.

Hoogachtend,

A. van Laarhoven,
voorzitter interne klachtencommissie
i.a.a. mevrouw N. S.

 

 

COMPLOT tegen Hop, represaillemaatregelen jeugdzorg Noord-Brabant, RvdK en rechtbanken Den Bosch tegen Hop 

bjz17151696 Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant , Gabriel Metsulaan 1F, 5613 LC Eindhoven
bjz17151696 Advies & Meldpunt Kindermishandeling West- en Midden-Brabant, Fellenoordstraat 52, 4811 TJ Breda
bjz17151696 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Oost-Brabant De Callenburgh 2, 5701 PA Helmond
UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
PERS Persberichten en aandachtsvestigingen! Wilt u meehelpen om aan deze informatie zoveel mogelijk bekendheid te geven?
123 Hop deelt folders uit voor de ingang van de rechtbanken in Den Bosch
574 COMPLOT tegen Hop, de betekenis van het woord COMPLOT
075 COMPLOT tegen Hop, represaillemaatregelen jeugdzorg Noord-Brabant, RvdK en rechtbanken Den Bosch tegen Hop
012 COMPLOT tegen Hop, rechtbank Den Bosch eist juridische stappen tegen Hop na publicaties op internet
134 Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
720 Trucje 1 van Poes "de Rat" *, weigering ontvangstbevestiging bij inleveren van procedures/stukken door ouder op kantoor jeugdzorg
720 Trucje 2 van Poes "de Rat" *, weigering inleveren van procedures/stukken door ouder op kantoor jeugdzorg
055 bjz17151696 Klacht gegrond tegen SBJNB verklaard door Provinciale Klachtencommissie wegens intimidatie van tienermoeder
055 bjz17151696 Contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak door College Advies JustitiŽle Kinderbescherming?
056 bjz17151696 Contactjournaal: Tweede bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
060 bjz17151696 Contactjournaal: Zesde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
198 13 klachten gegrond tegen SBJNB in eerste klachtronde bij de interne klachtencommissie met Hop als gemachtigde van klagers
674 19 klachten gegrond tegen SBJNB in twee klachtrondes bij interne en prov. klachtencommissie met Hop als gemachtigde van klagers
670 Opnieuw veel klachten gegrond tegen SBJNB in drie klachtrondes met Hop als gemachtigde van klagers
137 COMPLOT tegen Hop SBJNB tegen Hop bewijst werk jeugdzorg in Noord-Brabant is gebaseerd op verzonnen verhalen
680 COMPLOT tegen Hop Inzicht in de geheime VEDIVO onderonsjes over deskundige en lastige tegenstander Hop
052 COMPLOT tegen Hop Directeur SBJNB eist van Hop censuur op het indienen van klachten
051 COMPLOT tegen Hop Hop ten onrechte geweigerd als belangenbehartiger na VEDIVO COMPLOT tegen Hop
650 Vader Ad Smits: SBJNB presenteerde beleid aan de rechter terwijl SBJNB met mij nog moest kennismaken
505 Onderaannemers in de jeugdzorg
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
* Poes "de Rat" is een gefingeerde naam!

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.