CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

bjz17151696 Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant , Gabriel Metsulaan 1F, 5613 LC Eindhoven
bjz17151696 Advies & Meldpunt Kindermishandeling West- en Midden-Brabant, Fellenoordstraat 52, 4811 TJ Breda
bjz17151696 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Oost-Brabant De Callenburgh 2, 5701 PA Helmond
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
OUDERS LET OP! Wat er ook gebeurt blijf altijd rustig en kalm en procedeer systematisch en procedureel.
Ga NIMMER met jeugdzorg in gesprek als u niet eerst over alle stukken beschikt.
Verwijs systematisch naar: Schending 6 EVRM, schending Equality of arms, schending HVRM Mc. Michael door SBJNB.
Bij een of meer van bovengenoemde schendingen van mensenrechten wijs op het artikel "Beesten" in de jeugdzorg.

 

 

 

 

J. Hop mag van Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant NIET STEEDS OPNIEUW dezelfde (gegrond verklaarde) klachten indienen waar de Stichting niets mee wil doen

Het ongedaan maken van de weigering belangenbehartiger J. Hop door de Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant blijkt alleen mogelijk als Hop voldoet aan de censuur van de Stichting te weten het indienen van gecensureerde klachten op een wijze die de Stichting welgevallig is

Citaat: "Hop is verder van mening dat door het standaard formuleren van klachten ongegrond verklaring op basis van een verkeerde formulering kan worden voorkomen. Bovendien bevordert de werkwijze van Hop een snelle klacht afhandeling omdat de standaard klachten door de Stichting gelijk gegrond verklaard kunnen worden zodat de klachtencommissie op een hoorzitting en bij de afhandeling zich kan concentreren op de overblijvende klachten hetgeen ook een snelle klacht afhandeling bevordert."

 

J. Hop tegen Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant

 

Mevrouw S. met J. Hop als gemachtigde tegen Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant


Fax 073-6123610 Telefoon 6812280 Email mverbruggen@brabant.nl
Provincie Noord-Brabant, Afdeling Zorg,
Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Noord-Brabant,
T.a.v. Marlies Verbruggen en/of Ingrid de Vries
Postbus 90151, 5200 MC Den Bosch

Ermelo, 20 februari 2001.

Geachte secretaris, geachte leden van de klachtencommissie,

Op 30 januari 2001 zijn bij de hoorzitting in de klachtzaken:

J. Hop tegen Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant Mevrouw S.

Met J. Hop als gemachtigde tegen de Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant afspraken gemaakt tussen Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant en de heer J. Hop om in een gesprek drie onderwerpen te bespreken. In uw brief van 1 februari zijn de drie onderwerpen nog eens opgenoemd en is gevraagd voor 20 februari over de resultaten van dat gesprek te berichten. Op 8 februari is er een bijna drie uur durend gesprek geweest tussen J. Hop/Walhain-van den Boogaard/Jonker. Op 190201 is er nog een telefoongesprek geweest tussen J. Hop en de heer J. Jonker.

Tot mijn spijt moet ik constateren dat de meeste tegenstellingen overeind zijn gebleven, dat het ongedaan maken van de weigering belangenbehartiger J. Hop door de Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant kort samengevat kennelijk slechts mogelijk is als J. Hop voldoet aan censuur van de Stichting t.a.v. de internetsite www.burojeugdzorg.nl Zwartboek Kinderbescherming op Internet en indienen van gecensureerde klachten op een wijze die de Stichting welgevallig is. De Stichting sowieso een uitspraak van de Provinciale Klachtencommissie naast zich neer kan leggen en Hop eigenlijk overlevert is aan willekeur van de Stichting. Dit is voor een bonafide belangenbehartiger van klagers een onwerkbare situatie en is ook niet in het belang van klager(s) en de gehele sector als klagers door belangenbehartigers worden gemuilkorfd om het een directie van een gezinsvoogdij-instelling naar de zin te maken.

Het bovenstaande wringt des te meer nu de Stichting niet onmiddellijk toegeeft een fout te hebben gemaakt door J. Hop te weigeren op grond van een internetsite (die de Stichting als grondslag voor de weigering heeft aangevoerd op de hoorzitting) die niet van J. Hop is.

Onderwerp de internetsite www.burojeugdzorg.nl  Zwartboek Kinderbescherming op Internet.

1. De visie van J. Hop:

Vastgesteld kan worden dat de door Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant aangevoerde internetsite en tekst niet van de site van J. Hop afkomstig is. Hop is van mening dat hij ten onrechte door Vedivo en bepaalde gezinsvoogdij-instellingen als gemachtigde wordt geweigerd op grond van de door Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant op de hoorzitting aangevoerde internetsite. De Stichting heeft ten onrechte niet aan waarheidsvinding gedaan.

tegenstelling

1. De visie van Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant:

De directeur heeft ter afronding aangegeven erop te vertrouwen dat de door de Stichting op de hoorzitting aangevoerde internetsite en tekst nooit op zijn site heeft gestaan, maar daarover navraag te doen.

 

Hop is van mening dat het verweer:

Primair niet-ontvankelijk. Secundair ongegrond en onvoldoende onderbouwd is.

2. De visie van J. Hop.

Kort samengevat. Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant is niet competent/bevoegd J. Hop te weigeren op grond van het feit dat hij de internetsite www.burojeugdzorg.nl  Zwartboek Kinderbescherming op Internet maakt en publiceert om informatie te geven over de sector.

Er is hier sprake van vrijheid van meningsuiting en recht op onderwijs. Op de site staat onder disclaimer duidelijk aangegeven dat J. Hop niet verantwoordelijk is voor sites waarna wordt gelinkt. De Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant kan J. Hop niet aanrekenen waarvoor hij niet verantwoordelijk is. J. Hop is verder van mening dat hij ook niet verantwoordelijk is voor teksten op links naar derden. J. Hop is verder van mening dat duidelijk op de site staat vermeld

dat er fouten of onjuistheden op de internetsite kunnen voorkomen en dat dit gemeld kan worden onder vermelding met de betrokken passage en het adres(nummer) van de betrokken internetsite. Het staat J. Hop vrij passages op verzoek aan te passen dan wel staat het verzoekers vrij zich in Kort Geding tot een rechter te wenden om correctie/verwijdering van gegevens op de internetsite te vragen. In het gesprek heb ik aangegeven indien er zo’n beschikking zou komen daar onmiddellijk aan te zullen voldoen.

Kort samengevat is Hop van mening dat vrijheid van meningsuiting en recht op onderwijs op de Internetsite www.burojeugdzorg.nl Zwartboek Kinderbescherming op Internet geen reden mag zijn om een voor de Stichting lastige tegenstander als vertrouwenspersoon te weigeren. J. Hop is verder van mening dat er sprake is van een misplaatst loyaliteitsgevoel van de Stichting tegenover andere gezinsvoogdij-instellingen waarover op de site van J. Hop wordt gepubliceerd.

tegenstelling

2. De Stichting is van mening dat J. Hop verantwoordelijk is voor de directe links naar sites waarop teksten staan die de Stichting (sector) niet welgevallig is.

De Stichting is van mening dat ALS J. Hop WEL beledigende teksten opneemt tegenover de Stichting dan wel collega’s de Stichting zal overgaan tot weigering van J. Hop als belangenbehartiger.

Hop is van mening dat het verweer:

Primair niet-ontvankelijk. Secundair ongegrond en onvoldoende onderbouwd is.

 

Onderwerp: de wijze van indienen van klachten door J. Hop.

Hop is van mening dat een grote hoeveelheid klachten wordt veroorzaakt door handelen en bejegening van medewerkers van de Stichting zelf en dat het niet aan hem aangerekend kan worden als zoveel klachten worden ingediend. Verder is Hop van mening dat er sprake is van een leerproces voor zowel Hop als de Stichting. Ervaringen helpen het aantal klachten te reduceren. Hop is van mening dat hij WEL uit mag gaan van zogenaamde "standaard klachten" omdat dit steeds bij de Stichting terugkerende klachten zijn waarmee door de Stichting niets wordt en/of (op korte termijn) kan worden gedaan. 

Hop is verder van mening dat door het standaard formuleren van klachten ongegrond verklaring op basis van een verkeerde formulering kan worden voorkomen. Bovendien bevordert de werkwijze van Hop een snelle klacht afhandeling omdat de standaard klachten door de Stichting gelijk gegrond verklaard kunnen worden zodat de klachtencommissie op een hoorzitting en bij de afhandeling zich kan concentreren op de overblijvende klachten hetgeen ook een snelle klacht afhandeling bevordert.

Hop is van mening dat de structuur en de wijze waarop klachten worden geformuleerd en ingediend vrijwel iedere week wordt verbeterd en aangepast als gevolg van meer kennis en uitspraken met als gevolg dat het aantal klachtnummers tegen gezinsvoogdij-instellingen kan worden teruggebracht. Hop is van mening dat zijn werk waardevol is voor de Stichting omdat hij signalen afgeeft. Bovendien is Hop van mening dat hij op dit gebied over voldoende deskundigheid beschikt waarbij Hop verwijst naar klachten die door de Provinciale Klachtencommissie(s) gegrond zijn(worden) verklaard. Hop is verder van mening dat zijn procedurele klachten met name over het contactjournaal gezinsvoogd om de hulpverlening voor de klager/burger overzichtelijk en controleerbaar te maken bij bepaalde gezinsvoogdij-instelling kwaad bloed heeft gezet jegens hem als belangenbehartiger.

Hop is van mening dat zijn wijze van indienen van klachten als belangenbehartiger voor klagers geen grond kan zijn om Hop op dit moment als belangenbehartiger te weigeren bij de klacht afhandeling. Dit wringt des te meer omdat Hop van mening is dat de directie volgens Hop ten onrechte ingrijpt in de klacht afhandeling bij de Interne Klachtencommissie en Hop is tevens van mening dat het verweer van de directie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard omdat de klacht zich richt tegen de Interne Klachtencommissie. Hop wijst erop dat hij geen machtiging heeft gezien dat de directeur en de juridisch medewerker van de Stichting de Interne Klachtencommissie mogen vertegenwoordigen op de hoorzitting en bij de klacht afhandeling Provinciale Klachtencommissie

Hop is van mening dat het verweer:

Primair niet-ontvankelijk. Secundair ongegrond en onvoldoende onderbouwd is.

Onderwerp: de wijze waarop de heer Hop klachtenondersteuning biedt aan cliŽnten.

Hop geeft aan te werken voor (groot)ouders en voor minderjarigen die op een lijn staan met hun (groot)ouders. Hop is van mening dat als er klachten gegrond verklaard worden door de Interne Klachtencommissie, directeur, dan wel Provinciale Klachtencommissie dit onmiddellijk consequenties dient te krijgen. Hop is van mening dat het WEL zinvol is dergelijke klachten in andere klachtzaken in te dienen omdat de gegrond verklaarde klachten identiek in andere klachtzaken klachtwaardig zijn en daarover geklaagd dient te worden in andere klachtzaken omdat dit in het belang van deze klagers is deze klachten in te dienen. Het betreft immers klachtwaardig handelen jegens klagers door de Stichting. Hop is het niet eens met verplichte bemiddeling als klachten worden ingediend en/of verplichte bemiddeling naar oordeel van de

Interne Klachtencommissie. Hop acht dit in strijd met de Wet op de jeugdhulpverlening en wijst bijvoorbeeld op de impact van verplichte bemiddeling CENSUUR

Hop is van mening dat het verweer:

Primair niet-ontvankelijk. Secundair ongegrond en onvoldoende onderbouwd is.

Ik verzoek uw Provinciale Klachtencommissie op de ingediende klachten te beslissen.

J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

cc Centraal Bureau Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant (fax 200201) en mevrouw S. (post)

 

 

 

 

Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant

Centraal bureau:
GabriŽl Metsulaan 1 f
Postbus 891
5600 AW Eindhoven
tel. 040-2433262
fax 040 - 2467303
bank: ABN-AMRO nr. 42.09.16.334

 

Aan de heer J. Hop
Joubertstraat 24
3851 DM ERMELO

Eindhoven, 6 februari 2001

onderwerp             : uw bezwaarschrift tegen weigering gemachtigde uw kenmerk
ons kenmerk          : N120J001

 

Geachte heer Hop,

Op 17 januari 2001 diende u een bezwaarschrift in tegen de weigering van Stichting Jeugdzorg om u toe te laten als vertrouwenspersoon in de klachtzaak van mevrouw S..

Deze weigering is naar de opvatting van Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant geen beslissing in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en derhalve niet vatbaar voor bezwaar en beroep in de zin van deze wet.

Ik leid dat af uit de kamerstukken van het klachtrecht waar ook voor de Provinciale Klachtencommissie staat beschreven dat de Awb geen consequenties heeft voor deze wettelijke regeling.

Om die reden zal ik uw bezwaarschrift verder niet behandelen.

Overigens merk ik op dat bij de behandeling van uw beroep in dezelfde zaak bij de Provinciale Klachtencommissie op 30 januari is afgesproken, dat op korte termijn mijn collega directeur mevrouw Walhain een overleg met u zal hebben in een poging een aantal knelpunten van onze zijde, welke aanleiding waren voor onze beslissing, op te helderen. drs. R. Stam,
algemeen directeur

 

 

COMPLOT tegen Hop, represaillemaatregelen jeugdzorg Noord-Brabant, RvdK en rechtbanken Den Bosch tegen Hop 

bjz17151696 Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant , Gabriel Metsulaan 1F, 5613 LC Eindhoven
bjz17151696 Advies & Meldpunt Kindermishandeling West- en Midden-Brabant, Fellenoordstraat 52, 4811 TJ Breda
bjz17151696 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Oost-Brabant De Callenburgh 2, 5701 PA Helmond
UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
PERS Persberichten en aandachtsvestigingen! Wilt u meehelpen om aan deze informatie zoveel mogelijk bekendheid te geven?
123 Hop deelt folders uit voor de ingang van de rechtbanken in Den Bosch
574 COMPLOT tegen Hop, de betekenis van het woord COMPLOT
075 COMPLOT tegen Hop, represaillemaatregelen jeugdzorg Noord-Brabant, RvdK en rechtbanken Den Bosch tegen Hop
012 COMPLOT tegen Hop, rechtbank Den Bosch eist juridische stappen tegen Hop na publicaties op internet
134 Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
720 Trucje 1 van Poes "de Rat" *, weigering ontvangstbevestiging bij inleveren van procedures/stukken door ouder op kantoor jeugdzorg
720 Trucje 2 van Poes "de Rat" *, weigering inleveren van procedures/stukken door ouder op kantoor jeugdzorg
055 bjz17151696 Klacht gegrond tegen SBJNB verklaard door Provinciale Klachtencommissie wegens intimidatie van tienermoeder
055 bjz17151696 Contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak door College Advies JustitiŽle Kinderbescherming?
056 bjz17151696 Contactjournaal: Tweede bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
060 bjz17151696 Contactjournaal: Zesde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
198 13 klachten gegrond tegen SBJNB in eerste klachtronde bij de interne klachtencommissie met Hop als gemachtigde van klagers
674 19 klachten gegrond tegen SBJNB in twee klachtrondes bij interne en prov. klachtencommissie met Hop als gemachtigde van klagers
670 Opnieuw veel klachten gegrond tegen SBJNB in drie klachtrondes met Hop als gemachtigde van klagers
137 COMPLOT tegen Hop SBJNB tegen Hop bewijst werk jeugdzorg in Noord-Brabant is gebaseerd op verzonnen verhalen
680 COMPLOT tegen Hop Inzicht in de geheime VEDIVO onderonsjes over deskundige en lastige tegenstander Hop
052 COMPLOT tegen Hop Directeur SBJNB eist van Hop censuur op het indienen van klachten
051 COMPLOT tegen Hop Hop ten onrechte geweigerd als belangenbehartiger na VEDIVO COMPLOT tegen Hop
650 Vader Ad Smits: SBJNB presenteerde beleid aan de rechter terwijl SBJNB met mij nog moest kennismaken
505 Onderaannemers in de jeugdzorg
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
* Poes "de Rat" is een gefingeerde naam!

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.