CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (Gezinsvoogdij)
sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (
Voorziening voor Pleegzorg)

Deze stichting is geen Bureau Jeugdzorg maar voert namens Bureau Jeugdzorg een maatregel uit. Door deze belangenverstrengeling is deze stichting
voor ouders en hun kinderen nog veel gevaarlijker omdat deze stichting enorme financiŽle belangen heeft bij pleegzorg.

Staan NAMEN vertegenwoordigers
SGJ in beschikkingen en PV hoorzittingen (262) rechtersleger vermeld? Indien neen, waarom niet?

 

 

Zaaknummers:   86705 jerk 07-532, 87006 jerk 07-572 en 87007 jerk 07-573 Datum en tijd hoorzitting 24 juli 2007 om 13:30 uur.

Memo voor de griffie! Verweerschrift waarop van toepassing zijn de Procesreglementen Familierecht Rechtbanken In werking getreden op 1 april 2006 Let op! In geval van beroepen ex artikel 5 lid 5 Wjz, jo 8.8 Awb en Wob dient de Landelijke Procesregeling Bestuursrecht als leidraad.

Verweerschrift tegen verzoekschrift ondertoezichtstelling, verweerschrift verzoek machtiging uithuisplaatsing A. LOGTENBERG, geboren 05 februari 1995 te Zwolle  

Verweerschrift tegen verzoekschrift ondertoezichtstelling, verweerschrift verzoek machtiging (gesloten) uithuisplaatsing L. LOGTENBERG IQ 84 plus 8 = IQ 92!, geboren op 24 november 1992 te Zwolle

 

 

Aan de Kinder(bestuurs)rechter te Zutphen

Mevrouw Mr. G.W. Brands-Bottema, mevrouw mr. I.G.M.T. Weijers-van der Marck, en de heer mr. W.H. Westhuis

Heerde, 24 juli 2007.

Edelachtbare Heer/Vrouwe,

Geeft eerbiedig te kennen:

 

De heer F. LOGTENBERG en mevrouw D. LOGTENBERG-DIJKHOF

De ouders belast met het gezag

Beiden wonende te 8181 PT Heerde, Engweg 14

 

A. LOGTENBERG, geboren 05 februari 1995 te Zwolle

wonende te 8181 PT  Heerde, Engweg 14

 

L. LOGTENBERG IQ 84 plus 8 = IQ 92!, geboren op 24 november 1992 te Zwolle

wonende te 8181 PT  Heerde, Engweg 14

 

Machtiging procesvertegenwoordiging. Ondergetekenden machtigen de heer J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo om haar/hem te vertegenwoordigen bij het instellen en verder behandelen van alle soorten verzoekschriften, verweerschriften, bezwaarschriften, beroepschriften, aanvraag voorlopige voorzieningen en verzoek wraking kinderrechter zulks met het recht van vervanging.

tegen

Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (Verkorte naam Sgjb. (Dossiernummer 41025318) Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming is geen Bureau Jeugdzorg, maar zij voert namens de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland, Velperweg 75, 6824HH Arnhem de maatregel uit.

 

Het verweer betreft de minderjarigen:

A. LOGTENBERG, geboren 05 februari 1995 te Zwolle

wonende te 8181 PT  Heerde, Engweg 14

 

L. LOGTENBERG IQ 84 plus 8 = IQ 92!, geboren op 24 november 1992 te Zwolle

wonende te 8181 PT  Heerde, Engweg 14 

Verweerschrift tegen verzoekschrift ondertoezichtstelling, verweerschrift verzoek machtiging uithuisplaatsing A. LOGTENBERG, geboren 05 februari 1995 te Zwolle

Verweerschrift tegen verzoekschrift ondertoezichtstelling, verweerschrift verzoek machtiging (gesloten) uithuisplaatsing L. LOGTENBERG IQ 84 plus 8 = IQ 92!, geboren op 24 november 1992 te Zwolle

Ontvankelijkheid en gewijzigde omstandigheden.

 

Grond 1.

De verzoekschriften van de Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming zijn NIET-ONTVANKELIJK omdat de ondertekeningsblokken niet kloppen onder de verzoekschriften.  

1.1 De Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming is NIET BEVOEGD een verzoekschrift verlenging ondertoezichtstelling in te dienen.
1.2 De Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming is NIET BEVOEGD een verzoekschrift machtiging uithuisplaatsing in te dienen
1.3 Het ondertekeningsblok onder het verzoekschrift ondertoezichtstelling deugt niet. De persoon die ondertekent is niet bevoegd het verzoekschrift te ondertekenen.
1.4 Het ondertekeningsblok onder het verzoekschrift machtiging uithuisplaatsing deugt niet. De persoon die ondertekent is niet bevoegd het verzoekschrift te ondertekenen.  

Jurisprudentie. Logtenberg tegen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland beroepschrift  GEGROND verklaard door de rechtbank Arnhem inzake onjuiste ondertekeningsblokken.  

Jurisprudentie. Uitspraak rechtbank Arnhem 9 maart 2007 procedurenummer 144494/JE RK 06-16267 (Mevrouw mr J. Barrau) beroepschrift gegrond inzake onjuist ondertekeningsblok  

Jurisprudentie. Vier nieuwe besluiten na indienen beroepschriften mbt bezwaarschriften tegen SGJ in de zaak Struyk. “Aangezien de SGJ als gemandateerde namens de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland de ondertoezichtstelling uitvoert betekent dit op grond van artikel 10:3 derde lid van de Awb dat de SGJ niet bevoegd is te beslissen op uw bezwaarschrift.

Verweerders verzoeken de kinder(bestuurs)rechter op de hoorzitting eerst een uitspraak te doen over de ontvankelijkheid.  

 

Grond 2.

De verzoekschriften van de Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming zijn NIET-ONTVANKELIJK.
De gronden voor ondertoezichtstelling overeenkomstig artikel 1:254 lid 1 BW zijn niet aanwezig.

1. Bij de ouders groeit de minderjarige zodanig op dat haar zedelijke belangen niet wordt bedreigd
2. Bij de ouders groeit de minderjarige zodanig op dat haar geestelijke belangen niet wordt bedreigd
3. Bij de ouders groeit de minderjarige zodanig op dat haar gezondheid niet worden bedreigd.

 

Grond 3.

Er is geen sprake van gedragsproblemen tijdens wonen van de minderjarige bij haar ouders thuis.

 

Grond 4.

Een adequate samenwerking tussen ouders, A., L. LOGTENBERG IQ 84 plus 8 = IQ 92!, en SGJ wordt door SGJ zelf tegengewerkt.  

De Stichting weigert de ouders afschrift van ondertekende informantenverklaringen waarna in verzoeken van SGJ en hun bijlagen wordt verwezen.
In de verzoeken van de stichting en de bijlagen wordt informatie van informanten niet duidelijk gescheiden van informatie van SGJ medewerkers.
 

De ouders verzoeken de kinderrechter primair eerst afschrift te vragen van alle ondertekende informantenverklaringen alvorens verder te gaan. Secundair alle verzoeken van de stichting af te wijzen omdat ondertekende informanten verklaringen ontbreken en de informatie van informanten en SGJ medewerkers in verzoeken en bijlagen niet duidelijk zijn gescheiden.

 

Grond 5.

Een adequate samenwerking tussen ouders, A., L. LOGTENBERG IQ 84 plus 8 = IQ 92!, en SGJ wordt door SGJ zelf tegengewerkt.

Er is geen grond voor ots en uhp omdat er geen sprake is van gedragsproblemen van A. bij de ouders thuis. A. accepteert het gezag van de ouders.
De jeugdige groeit bij haar ouders op in een mooie woonomgeving in agrarisch gebied in een veilig, overzichtelijk en gestructureerd pedagogisch klimaat. De minderjarige heeft een prima contact met beide ouders en haar zusje die nog thuis woont.

 

Grond 6.

Een adequate samenwerking tussen ouders, A., L. LOGTENBERG IQ 84 plus 8 = IQ 92!, en SGJ wordt door SGJ zelf tegengewerkt.  

De minderjarige (en haar ouders) hebben geen contact meer met de oudste zus. Dit is en wordt veroorzaakt door SGJ zelf.
De oudste zus is uit zicht van de familie verdwenen na de cultuurschok die zij bij SGJ zelf heeft meegemaakt. Het gehandicapte meisje J. is uit het gezin weggehaald na twee valse aanklachten INCEST en KINDERMISHANDELING tegen het gezin welke valse aanklachten door SGJ inmiddels GEGROND zijn verklaard!  

De aanklachten INCEST en KINDERMISHANDELING tegen het gezin zijn inmiddels ongegrond verklaard maar nu luidt de aanklacht tegen het gezin “dat de ouders alles voor hun kinderen over hebben en geen grenzen stellen”.  

Wat er ook van zij. De twee valse aanklachten INCEST en KINDERMISHANDELING tegen het gezin zijn ongegrond verklaard wat juridisch met zich meebrengt dat de ondertoezichtstelling van de minderjarige drie jaar geleden ten onrechte is uitgesproken.  

Wat er ook van zij. Kinderrechter Weijers van der Mark heeft destijds een beschikking gegeven waarin staat vermeld dat er sprake is van “mogelijke opvoedingsproblemen”.

Onomstotelijk staat inmiddels vast dat de aanklachten tegen het gezin drie jaar geleden vals zijn geweest van INCEST en KINDERMISHANDELING is geen sprake in het gezin.

   

Grond 7.

Een adequate samenwerking tussen ouders, A., L. LOGTENBERG IQ 84 plus 8 = IQ 92!, en SGJ wordt door SGJ zelf tegengewerkt. Zoals beschreven is de oudste dochter uit zicht van het gezin verdwenen nadat zij een cultuurschok te verwerken kreeg na bemoeienis met de jeugdzorg met dit kind. Na zeven pleeggezinnen en een kindertehuis binnen twee jaar in welke periode zij twee keer verkracht is waaronder een keer in het pleeggezin omdat zij zich bleef verzetten tegen het weghalen uit het gezin van haar ouders heeft de SGJ haar op de laatste hoorzitting bij de kinderrechter bedreigd dat als zij nog steeds zou blijven tegenwerken zij opgesloten zou worden in een gesloten justitiŽle inrichting.  

Er wordt expliciet op gewezen dat onomstotelijk vast staat dat SGJ een omgangsregeling tussen de oudste dochter, de ouders en de twee andere kinderen uit het gezin zelf heeft afgewezen. Het is dan ook niet vreemd dat nu zij 18 is nog onder de hulpverlening zit om de cultuurschok die zij te verwerken kreeg na bemoeienis van de jeugdzorg te behandelen.  

De kamer van deze oudste dochter is na het weghalen van haar uit het gezin in tact gebleven. Moeder heeft recent nog met haar gebeld en haar uitgenodigd om eens langs te komen maar van dat aanbod heeft zij tot op heden geen gebruik gemaakt. Zij is welkom in het gezin ondanks wat er daar haar toedoen de afgelopen drie jaar door de jeugdzorg in het gezin is aangericht.

 

Grond 8.

Een adequate samenwerking tussen ouders, A., L. LOGTENBERG IQ 84 plus 8 = IQ 92!, en SGJ wordt door SGJ zelf tegengewerkt.

1. De Stichting werkt ten onrechte niet met normen en gevaren.
2. De Stichting weigert ten onrechte normen en gevaren vast te stellen.
3. De Stichting weigert uitleg hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen
 

De ouders en A. voeren het bovenstaande aan als bewijs dat de Stichting niet werkt met normen en gevaren. De Stichting weigert normen en gevaren vast te stellen en weigert uitleg hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen.  

Een adequate samenwerking tussen ouders, A., L. LOGTENBERG IQ 84 plus 8 = IQ 92!, en SGJ wordt gelet op het bovenstaande door SGJ zelf tegengewerkt.

 

Grond 9.

Een adequate samenwerking tussen ouders, A., L. LOGTENBERG IQ 84 plus 8 = IQ 92!, en SGJ wordt door SGJ zelf tegengewerkt door het stelselmatig overtreden van het achtste gebod.  

Het achtste gebod.

In de onderhavige zaak is van toepassing “overtreding van het achtste gebod” door SGJ.
Het achtste gebod luidt in de meeste bijbels: “Je zult geen valse getuigenis geven tegen je naaste of tegen je naasten.”
Spreek geen onwaarheid over je medemensen.
In de onderhavige zaak wordt het achtste gebod stelselmatig door SGJ medewerkers overtreden

In SGJ documentatie, rapporten, besluiten en verzoeken worden de informatie van informanten niet duidelijk gescheiden van de mening van de SGJ medewerkers.  

Wat is een mening? “Mening” wil altijd zeggen dat wij het niet weten. De SGJ kent de waarheid niet, daarom bedenkt de SGJ iets, dat in het SGJ denkschema past en voor de SGJ logisch klinkt. Omdat een mening getuigt van niet weten, kan deze onwaar zijn.  

Stemmen de woorden en teksten van SGJ medewerkers niet met de waarheid overeen, zijn het dus vermoedens of meningen terwijl SGJ medewerkers dat weten dan geven zij een valse getuigenis. Zij spreken onwaarachtig en zijn onwaarachtig. Zij zijn leugenaars.  

Als ouders met SGJ medewerkers in gesprek zijn vragen zij zich af is dat wat SGJ medewerkers zeggen is dat de waarheid of is het een valse getuigenis.  

De SGJ medewerkers zijn het achtste gebod al ontrouw als zij bewust een gerucht of onwaarheid verder vertellen. Waarom weigeren SGJ medewerkers stelselmatig ondertekende informantenverklaringen aan ouders. Waarom mogen ouders van SGJ medewerkers niet onderzoeken of de weergave van informanteninformatie door SGJ medewerkers wel de waarheid is?  

Onderzoeken wij (SGJ) niet eerst, of dat wel de waarheid is en/of werken wij (SGJ) tegen om daarmee afgifte van ondertekende informantenverklaringen te voorkomen. Wordt de informatie van informanten in documentatie, rapporten, besluiten niet duidelijk gescheiden van de mening van SGJ medewerkers DAN MAKEN SGJ MEDEWERKERS ZICH REEDS SCHULDIG AAN OVERTREDING VAN HET ACHTSTE VERBOD!  

Voorbeelden van ernstige overtredingen van het achtste gebod door SGJ medewerkers in de zaak Logtenberg:  

Augustus 2006 wordt de ots en uhp van beide kinderen Logtenberg door de rechtbank Zutphen opgeheven. De SGJ gaat in beroep en produceert bij het Hof een A4-tje dat door SGJ en het Hof als een CITO toets wordt aangemerkt met een IQ van 70 voor L..  

De ouders wordt verweten kort samengevat dat zij “geen inzicht hebben in de gevoelens van hun dochter L.” en de ots en uhp zitten er gelijk weer boven op.  

Het is een school A4-tje dat SGJ produceert met een IQ van 70 voor L.. Het gewraakte A4-tje past in het SGJ denkschema en klinkt voor het SGJ logisch. Waarom worden de achterliggende stukken achter dit A4-tje aan de ouders geweigerd? Hoe en met welke methode heeft dit onderzoek van L. Logtenberg plaatsgevonden?  

De ouders hebben een ondertekende informantenverklaring in handen gekregen met een IQ van 70 voor L. en vechten dit aan. De SGJ verwijt stelselmatig de ouders weerwerk te leveren tegen SGJ inmenging in het gezin.  

De ouders laten L. onderzoeken door een echte BIG geregistreerde onderzoeker. Er komt een nieuw rapport. Het resultaat het IQ van L. Logtenberg is 84 plus 8 is 92.  

Er is dus geen klein verschil vergeleken met het door SGJ geproduceerde IQ van 70 maar een gigantisch verschil van 22 vastgesteld met verbeterde onderzoeksmethodes.

 

December 2006. Moeder en Hop gaan in gesprek met de SGJ gezinsvoogd en produceren het onderzoeksrapport IQ 84 plus 8 is 92. Een enorm verschil. De SGJ gezinsvoogd negeert het IQ van 84 plus 8 is 92. omdat het niet past in zijn denkschema om L. Logtenberg op te sluiten in een kindertehuis met een CIZ indicatie.  

Op 6 februari 2007 blijft deze gezinsvoogd het achtste gebod overtreden en met politiegeweld wordt L. Logtenberg uit een taxibus gehaald en een kindertehuis in Zwolle in gesleurd. Beschikking plaatsing 1 wordt door SGJ in de praktijk uitgevoerd in strijd met het achtste gebod. Dat werkt natuurlijk niet zo bij een meisje van 14 met een IQ van 84 plus 8 is 92. Het kindertehuis belt de ouders op L. is al weer weg want kon hier niet blijven omdat de deuren gewoon zijn te openen. L. Logtenberg wordt in Tiel opgesloten in een kindertehuis maar dat werkt natuurlijk ook niet.  

De norm. In Tiel mocht L. haar ouders NIET bellen! Al haar (3) mobieltjes waren afgepakt. L. wordt toch twee keer meegegeven aan de ouders door medewerkers van het kindertehuis in Tiel nadat de ouders achter het adres getraceerd hadden.  

Het gevaar! De derde keer loopt het 14 jaar oude meisje L. zelf weg met jongens van 16 en 18 jaar oud, welke jongens bij L. in het kindertehuis Tiel woonde.  

Het gevaar! Het Hof heeft een beschikking UHP afgegeven omdat SGJ een valse IQ verklaring 70 (flut A4-tje) over L. aan het Hof heeft gegeven met de VALSE informatie dat het hier om een CITO toets ging. Het Hof trapte erin! Met politiegeweld wordt L. vervolgens steeds teruggehaald. De laatste keer worden ook de ouders Logtenberg met politiegeweld uit hun huis gehaald waarbij SGJ medewerkers steeds verwijzen naar een beschikking van het Hof met als grondslag een IQ verklaring van 70 terwijl het SGJ wist van de valse IQ 70 verklaring en dat L. een IQ heeft van 84 plus 8 = 92!  

Het gevaar! De vierde keer wordt het 14 jaar oude meisje door een medewerker van het kindertehuis weggestuurd

 

Het eerste juridische trucje dat tegen L. Logtenberg en haar ouders wordt gebruikt. De SGJ medewerkers blijven stelselmatig het achtste gebod overtreden en blijven verwijzen naar de beschikking van het hof met als grondslag een IQ 70 verklaring L. die vals is. Het IQ van L. is immers 84 plus 8 = 92.  Opvallend is dat SGJ tot op heden stelselmatig afschrift van beschikking plaatsing 2 aan de ouders weigert.

 

Het tweede juridische trucje dat tegen L. Logtenberg en haar ouders wordt gebruikt. Het verzoekschrift van de ouders d.d. 8 februari 2007 tegen de SGJ beschikking plaatsing 1 en beschikking plaatsing 2 wordt door de rechtbank Zuphen om “onverklaarbare redenen” doorgezonden naar de rechtbank Utrecht en het duurt vijf maanden eind juni 2007 voordat dit verzoekschrift van de ouders wordt behandeld. De bevoegde rechter is inderdaad Zutphen.

 

Het derde juridische trucje dat tegen L. Logtenberg en haar ouders wordt gebruikt. Het verzoekschrift van de ouders d.d. 8 februari 2007 tegen de SGJ beschikking plaatsing 1 en beschikking plaatsing 2 wordt door de rechtbank Zutphen om “onverklaarbare redenen” doorgezonden naar de rechtbank Utrecht en het duurt vijf maanden eind juni 2007 voordat dit verzoekschrift van de ouders wordt behandeld. De bevoegde rechter is inderdaad Zutphen. Maar de kinderrechter Utrecht gaat beslissen.  

Zij verklaart het verzoek van de ouders 8 februari 2007 NIET-ONTVANKELIJK!

1. Omdat L. niet meer in het kindertehuis verblijft
2. SGJ een verzoek gesloten plaatsing heeft ingediend.
3. Er geen machtiging uithuisplaatsing meer is. Dit is onjuist!

8 februari 2007 - 4 juli 2007, VIJF MAANDEN zo lang duurde het afhandelen van een verzoekschrift van de ouders tegen de beschikking plaatsing 1 en 2 van SGJ.

 

Het vierde juridische trucje dat tegen L. Logtenberg en haar ouders wordt gebruikt.

De ouders en L. Logtenberg hebben zich stevig verzet tegen het opsluiten van L. Logtenberg met als grondslag een beschikking van het Hof Arnhem en een onjuiste IQ verklaring over L. Logtenberg van 70.  SGJ wist voor het weghalen van L. Logtenberg op 7 februari 2007 dat de IQ verklaring 70 van L. niet klopte en dat het juiste IQ van L. 84 plus 8 is 92 was. SGJ wist dat de UHP beschikking van het Hof gebaseerd was op een IQ 70 verklaring van L. Logtenberg.

De jeugdzorg in Nederland inclusief SGJ kenmerkt zich door kost wat kost door te gaan op een ingeslagen weg. Het stevige verzet en weerwerk van de ouders en L. Logtenberg tegen de UHP van L. met als grondslag een onjuiste IQ 70 verklaring wordt door de SGJ nu aangegrepen om:

1. L. Logtenberg in een gesloten justitiŽle inrichting op te sluiten om haar verzet tegen ots en uhp te breken
2. A. Logtenberg in een pleeggezin te plaatsen om haar verzet tegen ots en uhp te breken
3. Alle kinderen uit het gezin Logtenberg weg te halen om het verzet van de ouders tegen ots en uhp te breken
 

Daarmee overtreedt de SGJ niet alleen stelselmatig het achtste gebod maar ook het  

Negende verbod. Je zult niet het huis van je naaste begeren.

en

Tiende verbod. Je zult niet de vrouw van je naaste begeren, noch zijn knecht of zijn dienst(maagd), noch zijn os of zijn ezel, noch alles wat je naaste bezit.  

Een adequate samenwerking tussen ouders, A., L. LOGTENBERG IQ 84 plus 8 = IQ 92!, en SGJ wordt door SGJ zelf tegengewerkt door het stelselmatig overtreden van het achtste, negende en tiende gebod.

 

Grond 10.

Een adequate samenwerking tussen ouders, A., L. LOGTENBERG IQ 84 plus 8 = IQ 92!, en SGJ wordt door SGJ zelf tegengewerkt.

1. De werkwijze van de stichting en bejegening van ouders en kinderen door de Stichting is gebaseerd op WILLEKEUR!  

De ouders, A. en L. voeren het bovenstaande aan als bewijs dat de werkwijze en bejegening van ouders en kinderen Logtenberg door de Stichting is gebaseerd op WILLEKEUR.

 

Grond 11.

Een adequate samenwerking tussen ouders, A., L. LOGTENBERG IQ 84 plus 8 = IQ 92!, en SGJ wordt door SGJ zelf tegengewerkt.

Er melden zich steeds meer gezinnen die ernstige bezwaren hebben geuit tegen de werkwijze van SGJ en de bejegening van ouders en kinderen door SGJ medewerkers.  

Er is inmiddels een adequate samenwerking gestart tussen de gezinnen;

Logtenberg uit Heerde
Struyk uitZaltbommel en
V. uit N.  

In elkaars zaken wordt naar elkaars zaken verwezen. De bovengenoemde ouders krijgen door hun adequate samenwerking met andere gezinnen steeds beter zicht op het gedrag van SGJ medewerkers en het overtreden van gedragsregels door SGJ medewerkers.

Inmiddels is vastgesteld als rode draad in alle drie de zaken dat er zeer ernstige zorgen zijn over de communicatie van SGJ medewerkers met gezinnen waardoor een adequate samenwerking tussen SGJ en gezinnen door SGJ zelf wordt tegengewerkt.

Inmiddels is vastgesteld als rode draad in alle drie de zaken dat er zeer ernstige zorgen zijn over een totaal gebrek aan transparant en doorzichtig werken m.b.t. deze gezinnen waardoor een adequate samenwerking tussen SGJ en gezinnen door SGJ zelf wordt tegengewerkt.

Inmiddels is vastgesteld als rode draad in alle drie de zaken dat er zeer ernstige zorgen zijn over de SGJ willekeur m.b.t. deze gezinnen waardoor een adequate samenwerking tussen SGJ en gezinnen door SGJ zelf wordt tegengewerkt.

Inmiddels is vastgesteld als rode draad in alle drie de zaken dat er zeer ernstige zorgen zijn over de het niet volgen op basis van normen en gevaren m.b.t. deze gezinnen waardoor een adequate samenwerking tussen SGJ en gezinnen door SGJ zelf wordt tegengewerkt.

Inmiddels is vastgesteld als rode draad in alle drie de zaken dat er zeer ernstige zorgen zijn over het door SGJ stelselmatig weigeren van ondertekende informantenverklaringen waardoor een adequate samenwerking tussen SGJ en gezinnen door SGJ zelf wordt tegengewerkt.

Inmiddels is vastgesteld als rode draad in alle drie de zaken dat er zeer ernstige zorgen zijn over het door SGJ weigeren van complete contactjournalen waardoor een adequate samenwerking tussen SGJ en gezinnen door SGJ zelf wordt tegengewerkt.

Inmiddels is vastgesteld als rode draad in alle drie de zaken dat er zeer ernstige zorgen zijn over het door SGJ weigeren van voor deze ouders belangrijke informatie uit SGJ dossiers waardoor een adequate samenwerking tussen SGJ en gezinnen door SGJ zelf wordt tegengewerkt.

Inmiddels is vastgesteld als rode draad in alle drie de zaken dat er zeer ernstige zorgen zijn over het door SGJ stelselmatig schriftelijk weigeren van verzoeken om informatie om SGJ aanklachten tegen deze gezinnen schriftelijk te onderbouwen bijvoorbeeld door normen en gevaren vast te stellen waardoor een adequate samenwerking tussen SGJ en gezinnen door SGJ zelf wordt tegengewerkt.

Met als grondslag een adequate samenwerking tussen de drie gezinnen

Logtenberg uit Heerde,
Struyk uit Zaltbommel en
V uit N.

is/wordt tegen ieder geweigerd verzoek van ouders aan SGJ om “hulpverlenings” informatie een bezwaarschrift ingediend om het werken door SGJ op basis van normen en gevaren bij de kinder(bestuurs)rechter en/of andere wegen af te gaan dwingen.  

Verwacht wordt dat steeds meer gezinnen die met SGJ te maken hebben gekregen zich zullen aanmelden om adequaat samen te gaan werken om informatie over SGJ uit te gaan wisselen en bezwaar te maken tegen het weigeren van “hulpverleningsinformatie” op verzoek van ouders door SGJ.  

Onomstotelijk staat hierbij vast dat al deze ouders GRENZEN STELLEN AAN HET GEDRAG EN HET OVERTREDEN VAN GEDRAGSREGELS DOOR SGJ (MEDEWERKERS)

 

Grond 12.

Een adequate samenwerking tussen ouders, A., L. LOGTENBERG IQ 84 plus 8 = IQ 92!, en SGJ wordt door SGJ zelf tegengewerkt.

De ouders hebben op 11 juni 2007 46 verzoeken om informatie bij de SGJ ingediend. Zie producties. De SGJ weigert schriftelijk de gevraagde informatie. Tegen de beschikking op deze 46 verzoeken zijn inmiddels 46 bezwaarschriften ingediend.  

Tegen de drie verschillende indicatiebesluiten zijn drie bezwaarschriften ingediend.

 

Grond 13.

Inleiding met jurisprudentie.

Jurisprudentie www.burojeugdzorg.nl/418.htm

LJN: AT5336, Gerechtshof Amsterdam, 04/02438 26 maart 2005

Ter zitting heeft verweerder verklaard dat PCH een commercieel belang heeft bij het opleggen en handhaven van naheffingsaanslagen in de parkeerbelasting en wel in die zin dat de opbrengsten voor het bedrijf stijgen naar mate er meer naheffingsaanslagen opgelegd en gehandhaafd blijven. Anders dan verweerder ter zitting betoogd heeft, is er - onder andere en met name gelet op dit commerciŽle belang van verweerder - geen reden om in geval verklaringen van verweerder en belanghebbende elkaar tegenspreken, ervan uit te gaan dat de verklaringen van verweerder juist zijn.

Vervang parkeerbedrijf door SGJ! Commercieel belang SGJ bij opleggen en handhaven van kinderbeschermingsmaatregelen. Indien verklaringen van de ouders, A., L. LOGTENBERG IQ 84 plus 8 = IQ 92!, en SGJ elkaar tegenspreken is er geen reden om ervan uit te gaan dat de verklaringen van de SGJ juist zijn.

De afgelopen periode is er een ware heksenjacht en een enorm media offensief geopend om steeds grotere aantallen kinderen in de handen van SGJ en hun companen te kunnen krijgen om steeds meer geldstromen naar SGJ kringen te sluizen.

De SGJ heeft een enorm financieel belang bij het in handen krijgen van “refokinderen” en de ouders onderbouwen hun stelling met de volgende media informatie:

524 Hoor en wederhoor. Minister Rouvoet van Jeugd en Gezin is gericht op verminderen communicatieproblemen in de jeugdzorg en daarbij perst hij niet stiekem een christelijke boodschap in zijn beleid: “Degene die het geloof verlaat zal hij er aan de haren bij slepen!” Bron Desanne van Brederode 10 juni 2007. Minister Rouvoet 19 juni 2007.

525 Geldstromen en SGJ. Kamervragen over geldstromen naar SGJ
526 Kamervragen over werkwijze Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
527 Geldstromen en SGJ. SGJ: Rijk komt belofte niet na
528 Vijfhonderd scholieren via SGJ naar jeugdzorg
529 Nieuw zorgaanbod SGJ voor Ivg-jeugd
530 Refokind relatief vaak in pleegzorg
531 SGJ doet beroep op pleegouders voor werving gezinnen
532 Reformatische gezinnen bezig met inhaalslag
533 Meer plaatsen in gesloten jeugdzorg
534 Rouvoet verdubbeld capaciteit gesloten jeugdzorg
535 SGJ en Eleos kunnen samen aan de slag. Regeerakkoord beidt nieuwe kansen.
536 Jeugdzorg op weg naar volwassenheid
537 Worstelen met cultuur; vluchten in geweld.
538 Je kind tegen de grond slaan is onbijbels.
539 De griezelige bemoeizucht van een christelijk kabinet

 

Grond 14.

Een adequate samenwerking tussen ouders, A., L. LOGTENBERG IQ 84 plus 8 = IQ 92!, en SGJ wordt door SGJ zelf tegengewerkt.

Inleiding: 6. Nieuw zorgaanbod SGJ voor Ivg-jeugd.

Citaat: “Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn (SGJ) is gestart met het bieden van intensieve gezinsbegeleiding en logeeropvang aan kinderen met een licht verstandelijke handicap (lvg-kinderen) EN MET GEDRAGSPROBLEMEN.  

Citaat: “De landelijk werkende instelling voor christelijke jeugdzorg zet zo haar eerste stap richting AWBZ gefinancierde zorg.  

Citaat: “In verband met de leeftijd vallen ze binnen de jeugdzorg, gezien het IQ vallen ze binnen de gehandicaptenzorg en door de gedragsproblemen binnen de geestelijke gezondheidszorg.  

Er zijn naar schatting 100.000 tot 180.000 lvg jongeren in Nederland. Er is hier dus een enorme markt met gigantische AWBZ gefinancierde zorg.

Met dit artikel als grondslag onderbouwen de ouders hun stelling dat SGJ L. Logtenberg kost wat kost in haar handen wil krijgen om de gigantische geldstromen die hier achter zitten ook in hun handjes te kunnen krijgen.  

Wat is echter het probleem waar beginner op deze markt SGJ mee worstelt:

1. Ja, L. Logtenberg heeft een licht verstandelijke handicap IQ 84 plus 8 = 92 IQ
2. Nee, er zijn GEEN GEDRAGSPROBLEMEN met L. Logtenberg
3. Nee, dus geen intensieve gezinsbegeleiding, dus geen AWBZ geld.
4. Nee, dus geen ots, dus geen geld voor ots
5. Nee, dus geen uhp, dus geen geld voor uhp
 

Wat is echter het probleem waar beginner op deze markt SGJ mee worstelt:

1. Ja, A. Logtenberg heeft lichte vorm van dyslexie maar wel Havo indicatie als vervolgonderwijs volgens CITO toets 6 februari 2007.
2. Nee, er zijn GEEN GEDRAGSPROBLEMEN met A. Logtenberg
3. Nee, dus geen intensieve gezinsbegeleiding, dus geen AWBZ geld
4. Nee, dus geen ots, dus geen geld voor ots
5. Nee, dus geen uhp, dus geen geld voor uhp
 

Stevig weerwerk van ouders en kinderen Logtenberg tegen SGJ kost de SGJ dus een vermogen.

   

Grond 15.

Een adequate samenwerking tussen ouders, A., L. LOGTENBERG IQ 84 plus 8 = IQ 92!, en SGJ wordt door SGJ zelf tegengewerkt.

Vervang parkeerbedrijf door SGJ! Commercieel belang SGJ bij opleggen en handhaven van kinderbeschermingsmaatregelen. Indien verklaringen van de ouders, A., L. LOGTENBERG IQ 84 plus 8 = IQ 92!, en SGJ elkaar tegenspreken is er geen reden om ervan uit te gaan dat de verklaringen van de SGJ juist zijn.  

Integendeel. Met drie ondertoezichtstelling en dreigen met uithuisplaatsing en het uithuis plaatsen van L. vanaf 6 februari 2007 heeft de Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming met SBJG de jeugd van deze twee minderjarigen de afgelopen drie jaar totaal verpest.  

Om te voorkomen dat deze twee kinderen met een vierde jaar ots en met uhp geestelijk kapot gemaakt zullen worden door de Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming dienen de belangen van deze twee kinderen, gelet op de procesreglementen familierecht het belang van het kind staat centraal, zwaarder te wegen dan de financiŽle belangen van SGJ en dienen alle verzoekschriften van SGJ afgewezen te worden.  

Gelet op de enorme financiŽle belangen van SGJ bij de gevraagde kinderbeschermingsmaatregelen. De weigering van SGJ om antwoord te geven op de 46 hulpverleningsinformatieverzoeken van de ouders. Het weigeren van ondertekende informantenverklaringen. Het gesleep met L. Logtenberg met als grondslag UHP hoger beroep met IQ van 70 als grondslag terwijl zij een IQ van 84 plus 8 = 92 heeft. Het verweerschrift van de ouders en A. Logtenberg en L. Logtenberg tegen de gevraagde ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing te honoreren en de door SGJ gevraagde ots en uhp van L. en A. af te wijzen.  

 

Grond 16.

Toekomst L. en A. indien ots en uhp worden afgewezen.

Beide kinderen gingen graag naar school zonder schoolverzuim.  

L. Logtenberg kan volgens de gemaakte afspraak met schoolconsulent Plomp naar de Ambelt in Apeldoorn. Indien zij van de wachtlijst is afgehaald dient zij daar weer bovenaan op gezet te worden of zodra zij 15 jaar oud is dit jaar stage gaan lopen bij een bedrijf met een dag schoolonderwijs (BOLOPLEIDING)  

A. Logtenberg is aangemeld voor Havo openbaar onderwijs op RSG Epe.  

Er zijn geen gedragsproblemen met deze kinderen dus dat dus prima verlopen.

 

Grond 17.

Toekomst L. en A. indien ots en uhp worden afgewezen.  

De moeder van L. en A. is politiek zeer actief. Er is dus geen sprake van een gesloten gezinssysteem omdat de kinderen de politieke activiteiten van hun ouders met de paplepel ingegoten krijgen. Beide kinderen vonden het zelf leuk om mee te gaan met het plakken van verkiezingsposters op de verkiezingsborden in de (omliggende) gemeente(s).  

In het kindertehuis Tiel had L. een poster van Groep Hop op haar kamertje hangen en zij ging in discussie met de medewerkers van het kindertehuis over de Groep Hop verkiezingsposter tijdens de provinciale verkiezingen Gelderland waar haar moeder kandidaat voor was.  

A. is mee geweest naar de TV opnamen van Omroep Gelderland tijdens het lijsttrekkersdebat tijdens de provinciale verkiezingen Gelderland.  

Moeder is lijsttrekker in Heerde voor de komende gemeenteraad verkiezingen en doet mee met de komende landelijke verkiezingen.  

Er is dus geen sprake van een gesloten gezinssysteem maar wel sprake van een tegenstelling m.b.t. politieke standpunten en het door het door Minister van Jeugd en Gezin Rouvoet “perst hij niet stiekem een christelijke boodschap in zijn beleid: “Degene die het geloof verlaat zal hij er aan de haren bij.”  

De uithuisplaatsing van de twee kinderen Logtenberg wordt door de ouders dan ook aangemerkt als het verhinderen van “politieke activiteiten” van moeder om haar te intimideren met de uithuisplaatsing van haar kinderen vanwege haar politieke activiteiten voor de politiek activiteiten van Groep Hop

 

Omdat er geen sprake is van een gesloten gezinssysteem en de ouders transparant zijn over hun opvoeding van hun kinderen wordt dit verweerschrift op internet gezet met de producties op de website www.groephop.nl/423.htm

   

Grond 18.

A. is op school een keer via MSN door klasgenoten “gepest en bedreigd”. A. heeft direct contact opgenomen met haar leerkracht Noteboom van de Margrietschool. Deze leerkracht weigerde hier tegen op te treden! Het pesten en bedreigen ging gewoon door en A. stuurde het met haar moeder afgesproken smsje “AU!”. Moeder ging gelijk naar school om de falende leerkracht hierop aan te spreken en het pesten en bedreigen van A. was gelijk afgelopen. Het kordate optreden van moeder Logtenberg tegen “pesten en bedreigen” was direct aanleiding voor de Margrietschool om alle ouders een nieuwsbrief te sturen dat zij hun kinderen in de gaten moesten houden om pesten en bedreigen van medeleerlingen via computers te voorkomen  

Tenslotte voeren de ouders en hun kinderen aan dat A. Logtenberg op haar school (Margrietschool Heerde) de kanjertraining met een groot succes heeft doorlopen. Niets aan de hand met haar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Grond 19.

De minderjarige L. en A. komen naar de rechtbank om met de kinderrechter te spreken over het afwijzen van de SGJ verzoeken ots en uhp.  

Een uithuisplaatsing van A. en L. dient als kindermishandeling aangemerkt te worden waarbij de Raad voor de Kinderbescherming Zutphen er nog fijntjes op wordt gewezen dat we met de zaak Logtenberg niet te maken hebben met een grammofoonplaat die steeds wordt afgedraaid maar met een gezin dat de dupe is geworden van een raadsrapport 2004 omdat onomstotelijk is vastgesteld na drie jaar OTS dat de aanklachten van de Raad tegen het gezin onjuist bleken te zijn.  

Immers de SGJ heeft de aanklacht recent omgezet in citaat: Ik zie ouders die erg begaan zijn met hun kinderen. Ze hebben alles voor hen over.

Bron: Informatieverzoek 3 ouders aan SGJ 11 juni 2007.

 

Redenen waarom verzoeker(s) zich wendt/wenden tot de Kinder(bestuurs)rechter met het verzoek om bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te verklaren dat:  

1. Alle verzoekschriften van SGJ niet-ontvankelijk te verklaren

2. Het SGJ verzoekschrift verlenging ots A. Logtenberg af te wijzen

3. Het SGJ verzoekschrift machtiging uhp A. Logtenberg af te wijzen

 

Handtekeningen:

 

De heer F. LOGTENBERG en mevrouw D. LOGTENBERG-DIJKHOF

De ouders belast met het gezag

Beiden wonende te 8181 PT Heerde, Engweg 14

 

A. LOGTENBERG, geboren 05 februari 1995 te Zwolle

wonende te 8181 PT  Heerde, Engweg 14

 

L. LOGTENBERG IQ 84 plus 8 = IQ 92!, geboren op 24 november 1992 te Zwolle, wonende te 8181 PT  Heerde, Engweg 14

 

Producties.

Uitspraak rechtbank Arnhem 9 maart 2007 procedurenummer 144494/JE RK 06-16267 (Mevrouw mr J. Barrau) beroepschrift gegrond inzake onjuist ondertekeningsblok
46 verzoeken om hulpverleningsinformatie door SGJ geweigerd
15 media artikelen inzake de heksenjacht die geopend is op kinderen in Nederland.

 

(2) Eerbetoon aan geweldige ouders Frans en Dirkje Logtenberg die WEL tegen rancuneus SGJ personeel overeind bleven. De zaak Logtenberg geeft zicht op "smerige streken" SGJ, SBJG en het papegaaiencircuit erom heen gericht op jeugdzorg schaalvergroting met J. Hop Ermelo als procesvertegenwoordiger
102 J. Hop: "Iedere zaak begint met inlevering Wob 102 verzoek 12 om zicht te krijgen op de papegaaienmentaliteit in de jeugdzorg!"
518 Vraag 1 in iedere zaak met SGJ en SBJG. Klopt het ondertekeningsblok onder ieder BESLUIT en VERZOEKSCHRIFT en worden de juridisch juiste beroepsmogelijkheden vermeld? Vraag 2 heeft u een Wob 102 verzoek ingediend? Vraag 3 heeft u een BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen ieder Plan van Aanpak, Indicatiebesluit, HVP waar u als ouders het NIET MEE EENS BENT?
Omroep Gelderland 180608 Alles uit de kast, informatieve TV uitzending over het wraken van de kinderrechter
012 Uit de uitzending van Omroep Gelderland blijkt toch echt dat SGJ personeel achter gesloten deuren bij de kinderrechter blijft zitten!
079 Het huidige toewijzingsbeleid rechters staat borg voor afhandeling van zaken door een voor de Staat partijdige rechter
070 5 jaar OTS tot 310809! De zaak Logtenberg "Als de ouders niets hebben misdaan dan begaat de Staat een misdrijf!"
540 Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg"
460 Zinloos klagen! Klacht gegrond! Logtenberg tegen VVP inzake onderscheppen correspondentie klachtencommissie
461 Zinloos klagen! Klacht gegrond! Logtenberg tegen SBJG inzake onderscheppen correspondentie aan klachtencommissie
Archief Politiek! Dirkje Logtenberg-Dijkhof kandidaat Groep Hop verkiezingen provincie Gelderland 2007 leverde stevig weerwerk tegen SGJ 
519 SGJ schrijft ouders geen bezwaarcommissie te hebben! Is dit juist of onjuist? SBJG heeft wel een bezwaarschriftencommissie! 
426 5 jaar OTS tot 310809! Toelichting verzetschriften 1, 2, 3, 4 en 5 Logtenberg tegen SGJ/SBJG hoorzitting Rb Zutphen 300807
453 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 1
454 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 2
455 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 3
456 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 4
517 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 5
518 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond bij bestuursrechter mevrouw J. Barrau rechtbank Arnhem
002 5 jaar OTS tot 310808! Alle 5 verzetschriften Logtenberg met Hop als procesvertegenwoordiger tegen rechtbank Zutphen GEGROND!
Met bekend kenmerk rechtspraak in Zutphen: "Omdat het verzet van opposanten 3 SGJ en 4 SBJG reeds hierom gegrond wordt verklaard kan een bespreking van het verzet van opposanten 1 D. Logtenberg-Dijkhof en 2 F. Logtenberg achterwege blijven. Aldus gegeven op 18 juli 2008 door KINDERRECHTER mr. R. FEUNEKES, mr. T. ter Brugge en M.J.H. Schuurman. Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.
 
523 Verweerschrift ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing A. en L. Logtenberg 24 juli 2007 om 13:30 uur.
542 Procederen met Hop: Verzoek SGJ verlenging OTS en machtiging UHP voor pleeggezin A. Logtenberg voor 2e keer AFGEWEZEN!
543 Procederen met Hop: Verzoek SGJ verlenging OTS en machtiging UHP KINDERGEVANGENIS L. Logtenberg voor 2e keer AFGEWEZEN!
701 Kenmerk rancuneuze rechtbank Zutphen tegen J. Hop Ermelo: "Geen aanklacht op schrift en geen afschrift proces dossier voor Hop!"
095 5 november 2007 Hop ontdekt kinderrechter is rechter, aanklager en belanghebbende bij kinderbeschermingsmaatregelen
710 Klacht Hop naar Verenigde Naties inzake ongegrond verklaarde wraking rechters die zelf in hun eigen zaak wilden beslissen 
Nederlands: 710   English: 712   German: 713   France: 714   Espana: 715   Russia: 716  Arabic: 717
002 Omroep Gelderland 180608 Alles uit de kast, informatieve TV uitzending over het wraken van de kinderrechter
   
Producties verweerschrift ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing A. en L. Logtenberg 24 juli 2007 om 13:30 uur

524

Minister Rouvoet is gericht op verminderen communicatieproblemen jeugdzorg met christelijke boodschap in zijn beleid:
“Degene die het geloof verlaat zal hij er aan de haren bij slepen!” Desanne van Brederode 100607. Minister Rouvoet 190607

525

Productie 525 Geldstromen en SGJ. Kamervragen over geldstromen naar SGJ

526

Productie 526 Kamervragen over werkwijze Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

527

Productie 527 Geldstromen en SGJ. SGJ: Rijk komt belofte niet na

528

Productie 528 Vijfhonderd scholieren via SGJ naar jeugdzorg

529

Productie 529 Nieuw zorgaanbod SGJ voor Ivg-jeugd

530

Productie 530 Refokind relatief vaak in pleegzorg

531

Productie 531 SGJ doet beroep op pleegouders voor werving gezinnen

532

Productie 532 Reformatische gezinnen bezig met inhaalslag

533

Productie 533 Meer plaatsen in gesloten jeugdzorg

534

Productie 534 Rouvoet verdubbeld capaciteit gesloten jeugdzorg

535

Productie 535 SGJ en Eleos kunnen samen aan de slag. Regeerakkoord beidt nieuwe kansen.

536

Productie 536 Jeugdzorg op weg naar volwassenheid

537

Productie 537 Worstelen met cultuur; vluchten in geweld.

538

Productie 538 Je kind tegen de grond slaan is onbijbels

539

Productie 539 De griezelige bemoeizucht van een christelijk kabinet

540

Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg"

   

Informanten:

sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (Gezinsvoogdij)
sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (
Voorziening voor Pleegzorg)
(102) Aandachtsvestiging (Wob 102) procedures tegen SGJ
Ouders let op!
Klopt het DICTUM beschikking kinderrechter in VOTS, OTS en UHP zaken met
SGJ als gezinsvoogdij-instelling?
Kloppen ondertekeningsblokken van
SGJ en de juridisch juiste naam SGJ in documenten van SGJ, RVDK en BJZ?
(311) Aandachtsvestiging Wob 102 procedures tegen Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
Ouders let op!
(311) GRATIS BEZWAARSCHRIFTEN tegen SGJ besluiten op ALLE Wob102 verzoeken GRATIS op internet
Onder Wob-102 besluiten SGJ staan juridisch juiste beroepsmogelijkheden NIET vermeld!
102 Zetel: Utrecht
Z.B. Nitrauw MLD, directeur (Ondertekeningsblok Wob102)
R.G. Dijkgraag-Kats, secr. (Ondertekeningsblok Wob102)
Toonen, dhr. G.J.A. voorzitter RvT SGJ
Pos, dhr. H.T. tweede voorzitter RvT SGJ
Dijk, mw. E.J. van, secretaris RvT SGJ
Herwig dhr. G. penningmeester RvT SGJ
Steendam, dhr. K.P. lid RvT SGJ
Hardeveld, dhr. G. van lid RvT SGJ
Oostende, dhr. W.L. van
Bron: Wob 102 procedure(s)
102 Bezwaarcommissie SGJ, Puntenburgerlaan 91, 3812 CC Amersfoort, Postbus 1564, 3800 BN Amersfoort
579 Beslissingen bezwaarcommissie SGJ
538 Uit huis, een ingezonden brief over de werkwijze van SGJ in het Reformatorisch Dagblad
700 Klacht GEGROND tegen klacht pleegouder niet-ontvankelijk bij interne klachtencommissie Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
002 Stevig weerwerk Logtenberg tegen STASI werkwijze SGJ. Logtenberg heeft na SGJ bemoeienis GEEN CONTACT met oudste kind
004 Stevig weerwerk Struyk tegen STASI werkwijze SGJ. Struyk heeft na SGJ bemoeienis GEEN CONTACT meer met oudste kind
012 Uitzending Omroep Gelderland bewijst dat "jeugdzorg" nog steeds achter gesloten deuren bij kinderrechters blijft zitten
710 UN heeft nog geen beslissing genomen op klacht Hop tegen Nederland (Rechtbank Zutphen)
095 In memoriam. Een geweldige lieve moeder die de pech had met SGJ te maken te krijgen 
   
EERBETOON aan Judith Leenders en Ron Nienhuis Gem. Rheden: "Hoger beroep Raad van State Wob-102 GEGROND!"
547 Hoger beroep GEGROND bij Raad van State tegen "niet-ontvankelijk" bezwaarschrift tegen besluit op Wob102 sloeg in als een bom bij NL-jeugdzorg
PRO Democratie in Nederland! Deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007. Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma en kandidaat Ron Nienhuis uit Dieren gemeente Rheden verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Rheden? Antwoord 0!

Vraag: Wie zijn de moeder Judith Leenders en de vader Ron Nienhuis?
Antwoord: Uitzending Omroep Gelderland) start afspelen van deze uitzending op 09:28

Vraag: Hoeveel personen zijn er na 3 jaar+ UHP van A. inmiddels betrokken bij deze zaak?
Antwoord: MEER DAN 164! (124)

Vraag: In hoeveel KINDERTEHUIZEN heeft A. na haar UHP gezeten?
Antwoord:
DRIE! Cel 12 in het tweede kindertehuis was een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam! (177)

LIN Informant Stichting Lindenhout: "Jeugdzorg in Nederland is NIET kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING"
101 AANDACHTSVESTIGING!
Aan ALLE burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers en ambtenaren gemeente of provincie in Nederland
Aan ALLE rechters in Nederland
Aan ALLE
pleegouders in Nederland
Aan ALLE medewerkers van scholen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van ziekenhuizen in Nederland
Aan ALLE gedragsdeskundigen en psychologen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van verzekeringsmaatschappijen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van kindertehuizen, kindergevangenissen of andere instellingen actief in de jeugdzorg
Aan ALLE politie agenten en hun leidinggevenden in Nederland
Indien u personen tegen komt bij OTS of VOTS die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!
102.1 Dag 1, u levert Wob verzoek 102.1 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.2 Dag 2, u levert Wob verzoek 102.2 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.3 Dag 3, u levert Wob verzoek 102.3 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.4 Dag 4, u levert Wob verzoek 102.4 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.5 Dag 5, u levert Wob verzoek 102.5 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.6 Dag 6, u levert Wob verzoek 102.6 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.7 Dag 7, u levert Wob verzoek 102.7 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.8 Dag 8, u levert Wob verzoek 102.8 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.9 Dag 9, u levert Wob verzoek 102.9 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.10 Dag 10, u levert Wob verzoek 102.10 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.11 Dag 11, u levert Wob verzoek 102.11 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.12 Dag 12, u levert Wob verzoek 102.12 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.13 Dag 13, u levert Wob verzoek 102.13 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.14 Dag 14, u levert Wob verzoek 102.14 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.15 Dag 15, u levert Wob verzoek 102.15 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102 Toelichting op Wob-verzoeken 102!
419 Problemen met afhandeling/doorlooptijd Wob 102? Stuur uw verzoek/besluit stichting per post naar de redacteur?
STEM Kent u burgers in Ermelo, Rheden of Zoetermeer? Wilt u hen vragen of zij tijdens verkiezingen 2010 gemeenteraad Ermelo en/of gemeenteraad Rheden en/of gemeenteraad Zoetermeer op kandidaten van Groep Hop willen stemmen?
STEM Stem geen CDA, PVDA, VVD en GroenLinks in 2010 indien uw WOB 102 verzoek door de STICHTING of RVDK wordt afgepoeierd! Deze organisaties blijven weigeren de door hen gehanteerde NORMEN, GEVAREN en VERGELIJKINGSMETHODEN aan u openbaar te maken zodat u werkwijze en bejegening van burgers aan een NORM kunt gaan toetsen
   

top