CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (Gezinsvoogdij)
sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (
Voorziening voor Pleegzorg)

Deze stichting is geen Bureau Jeugdzorg maar voert namens Bureau Jeugdzorg een maatregel uit. Door deze belangenverstrengeling is deze stichting
voor ouders en hun kinderen nog veel gevaarlijker omdat deze stichting enorme financiële belangen heeft bij pleegzorg.

Staan NAMEN vertegenwoordigers
SGJ in beschikkingen en PV hoorzittingen (262) rechtersleger vermeld? Indien neen, waarom niet?

 

Productie verweerschrift tegen verzoekschrift SGJ verlenging OTS en UHP twee kinderen Logtenberg (523) (542) (543)

Overzicht programma Jeugd en Gezin

Kamerstuk, 27 april 2007

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DJB-2765089.P

27 april 2007

Graag voldoe ik hiermee aan uw verzoek om u het overzicht te geven van de beleidsterreinen die tot mijn portefeuille behoren. Tot het programma behoren:

Daarnaast ben ik nadrukkelijk medebetrokken bij het beleid ten aanzien van de WMO, AWBZ, kinderopvang, voorschoolse opvang, leerling gebonden financiering, de TOG regeling en preventieve SZW, interlandelijke adoptie en interlandelijke kinderontvoering, aanpak Jeugdcriminaliteit, strafzaken Raad voor de Kinderbescherming, Halt, JJI’s en jeugdreclassering en huiselijk geweld.

Tenslotte zal ik vanuit mijn verantwoordelijkheid voor een integraal jeugd en gezinsbeleid alle zaken aankaarten, die ik in het belang van de jeugd en het gezin acht.

Dit zal ook blijken uit het programma van Jeugd en Gezin, dat ik u voor de zomer zal toesturen.

De Minister voor Jeugd en Gezin,

mr. A. Rouvoet

 

 

 

10 juni 2007
Bron: Buitenhof

Column: Rouvoet
Desanne van Brederode

Duurzaamheid duurt het langst

Het levert altijd roerende plaatjes op, een gewichtige mijnheer in pak, op zijn hurken naast uitbundige kindertjes die allemaal mogen vertellen wat ze willen voor de toekomst. Minister Rouvoet voor jeugd en gezin blijkt geknipt voor deze rol. Behalve ernstig debatteren, kunnen kinderen met hem jumpen en lachen, waarbij hij niet doet alsof hij zelf twaalf is. Rouvoets plannen zijn niet vetcool, maar nuchter en praktisch. Want vooral gericht op het verminderen van de wachtlijsten en de communicatieproblemen in de jeugdzorg. Daarbij perst hij niet stiekem een christelijke boodschap in zijn beleid.
 
Wat ik tot nu toe wél mis aan zijn beleid, is deze fundamentele vraag aan ouders:
'Waarom krijgen jullie in vredesnaam kinderen als je er vervolgens niet met volle inzet voor kunt of wilt zorgen?' Ik doel niet eens op tienerzwangerschappen in achterstandswijken. Tientallen kinderen zijn er, die geboren lijken voor het geluk van hun ouders, en worden verwaarloosd zodra ze niet meer dat schattige baby'tje zijn met wie je kunt pronken in het park. Ik snap dat je mensen geen examen kunt afnemen alvorens ze nageslacht mogen verwekken. Toch: het zou veel leed schelen als mensen vooraf beseften dat zijzelf, na de geboorte van hun kind, voorgoed op de tweede plaats komen. Dat Rouvoet dit niet aan de orde stelt, komt misschien omdat hij zelf niet weet wat onvoorwaardelijk offervaardig ouderschap is.
 
Zijn eigen kinderen kunnen het namelijk schudden als ze niet in de Here blijven; in interviews verklaarde Rouvoet dat hij degene die het geloof verlaat, er aan de haren bij zal slepen. Vervolgens zal hij voor het dwalende schaap bidden en helpt dat niet, dan zit er niets anders op dan de band te verbreken. Niets kan Rouvoet zich voorstellen bij een zoon of dochter die zo ondankbaar het belangrijkste in het leven overboord zet, maar hij weet wel dat de liefde dan over is. Toe maar. Gelukkig kan het afvallige kind straks snel bij een zorginstantie terecht, dankzij diezelfde papa.
 
Waarom krijg je kinderen als je bij voorbaat weet dat je ze zult verstoten als ze zich tegen jouw levensovertuiging keren? Is het niet juist een groot compliment voor een ouder, als hij merkt dat zijn kinderen bewust zelfstandige keuzes maken? Daarom, juist een week voor Vaderdag, nog dit: als God inderdaad Onze Vader is, dan schept hij misschien meer behagen in mensen die zich vrij en gewetensvol ontwikkelen en zich vervolgens weloverwogen van God afkeren, dan in mensen die braaf doen wat hun omgeving van ze eist, uit angst verlaten te worden. Zulke kinderen, zulke mensen - die hebben pas een ongeneeslijk, want existentieel probleem.

 

 

19 juni 2007
Bron: website jeugd en gezin

Mijn kinderen en het geloof: een reactie

Weblogbericht, 19 juni 2007

Désanne van Brederode wijdde haar gesproken column in het tv-programma Buitenhof op zondag 10 juni 2007 aan het ouderschap. Ze spitst haar betoog toe op de vraag of mensen nadenken over hun verantwoordelijkheid voor kinderen voordat zij nageslacht verwekken.

Zij beweert daarbij dat ik die vraag niet aan de orde stel, omdat ik zelf niet weet wat ‘onvoorwaardelijk offervaardig ouderschap’ is. Omdat ik, zo beweert zij, de band met mijn kinderen zou verbreken als ze niet meer in God geloven. Zij zegt haar stelling te baseren op interviews die met mij zijn gehouden.

Er zijn twee interviews waarin ik hierover vragen kreeg. Allereerst eentje met Paul Rosenmöller, uitgezonden op 18 oktober 2006. In dat gesprek beweer ik het tegendeel. Als mijn kinderen niet meer zouden geloven, zijn ze mij ‘er geen moment minder dierbaar om’, ook al zou ik er niet aan moeten denken en het moeilijk te verteren vinden. In dezelfde lijn liet ik me uit in de Volkskrant van 14 oktober 2006. In antwoord op de vraag wat ik ervan vind als mijn dochter trouwt met een andersgelovige en zich bekeert tot het geloof van haar partner, zeg ik: ‘Eén ding staat als een paal boven water: ze verspeelt mijn liefde niet.’ Ik heb er grote moeite mee dat mij nu het tegendeel in de mond is gelegd. Een columnist heeft de vrijheid om zaken scherp te stellen, maar ook de verantwoordelijkheid om de feiten recht te doen.

 

 

 

André Rouvoet van Jeugd en Gezin. De laatste jaren stijgt namelijk het aantal kinderen met problemen.

NIJKERK, 27 oktober 2007

Kerken kunnen een goede plek zijn voor ouders om hun opvoedingsvragen te stellen, vindt minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin. De laatste jaren stijgt namelijk het aantal kinderen met problemen.

Rouvoet vroeg zaterdag in Nijkerk op de appeldag van het Confessioneel Gereformeerd Beraad in de Protestantse Kerk in Nederland de steun van de kerken. ,,Mijn droom is dat kinderen in Nederland kunnen spelen, leren en veilig zijn. Dat willen we niet omdat kinderen ons eigendom zijn, maar omdat ze een geschenk zijn van God.'' Rouvoet maakte een vergelijking tussen de centra voor jeugd en gezin en de kerken. De centra komen op zijn intiatief door het hele land zodat ouders daar terecht kunnen voor opvoedingsondersteuning. De kerken kunnen ook open staan voor vragen, meende Rouvoet. Veel mensen hebben namelijk niemand meer in hun omgeving om hun opvoedingsproblemen voor te leggen, zoals dat vroeger ging. Op welke manier kerken de opvoeding kunnen oppakken, liet Rouvoet in het midden. Het paste hem niet als minister de kerken iets voor te schrijven. Een goed initiatief zijn in elk geval de opvoedingskringen die in veel kerken zijn ontstaan, lichtte hij na afloop toe. De kerk een taak toedichten in opvoedingsondersteuning is volgens hem niet raar. ,,Opvoeding is ook altijd geloofsopvoeding. Dat kun je niet los zien van de kerkelijke gemeenschap. Bovendien hoort het leven een eenheid te zijn, niet allemaal losse eilandjes. Daarom ben ik hier als minister ook op een kerkelijke dag. De overheid kan niet alles doen, er ligt ook een taak voor de kerk.''

In het programmaboekje van de appeldag sprak ds. Dick Westerneng, voorzitter van het Confessioneel Gereformeerd Beraad, de hoop uit dat de aanwezigen samen met jongeren ,,de vertaalslag maken van het geloof der eeuwen naar het geloven vandaag in snel veranderende omstandigheden. Ik hoop dat wij zelf iets uitstralen van Gods liefde naar iedereen, dat we echt betrokken zijn op de nieuwe generatie en bereid zijn ook met hen het geloofsgesprek te voeren, luisterend en getuigend.''

Rouvoet sloot zich daarbij aan. ,,Dit spreekt mij zeer aan; het vormt een geweldige opgave voor de christenheid van deze tijd.'' Hij onderstreepte het belang dat jongeren zich thuisvoelen in de kerk. ,,Ik herinner nog mijn eigen tijd op de jeugdvereniging. Het was elke week een soort hangplek voor ons, zonder dat we het woord kenden. Kan de kerk in deze tijd nog een hangplek zijn?''

Rouvoet schetste in zijn toespraak voor de ruim tweehonderd aanwezigen wat zijn plannen zijn voor de komende jaren. Hij constateerde dat er in de samenleving pessimistische en optimistische visies zijn op de jeugd. ,,De pessimisten vrezen dat het niet goed komt met de jeugd. Volwassenen geven volgens hen steeds minder het goede voorbeeld. De optimisten vinden echter dat er nog nooit zoveel aandacht was van ouders voor hun kinderen. De tijd die ouders doorbrengen met hun kroost is 'kwalitijd', er worden leuke dingen gedaan. Dat is heel wat waard.''

Stijging. Rouvoet voelde voor beide standpunten wel wat. Er blijkt namelijk dat het aantal kinderen met problemen stijgt. ,,Dat is verbijsterend.'' ,,Tegelijk weet ik ook dat ouders veel over hebben voor het geluk van hun kinderen.'' De minister riep kerken op hun inhoudelijke bijdrage te leveren aan zijn beleidsprogramma Jeugd en Gezin. ,,Juist kerken kunnen richting geven. Welke keuzes moeten worden gemaakt? Kerken kunnen meedoen aan het maatschappelijke debat, praktische steun geven aan gezinnen en jongeren het gevoel geven dat ze er echt bij horen. Want elk mensenkind is een parel in Gods hand'', aldus de ChristenUnie-minister. Bron: AD

 

 

(2) Eerbetoon aan geweldige ouders Frans en Dirkje Logtenberg die WEL tegen rancuneus SGJ personeel overeind bleven. De zaak Logtenberg geeft zicht op "smerige streken" SGJ, SBJG en het papegaaiencircuit erom heen gericht op jeugdzorg schaalvergroting met J. Hop Ermelo als procesvertegenwoordiger
102 J. Hop: "Iedere zaak begint met inlevering Wob 102 verzoek 12 om zicht te krijgen op de papegaaienmentaliteit in de jeugdzorg!"
518 Vraag 1 in iedere zaak met SGJ en SBJG. Klopt het ondertekeningsblok onder ieder BESLUIT en VERZOEKSCHRIFT en worden de juridisch juiste beroepsmogelijkheden vermeld? Vraag 2 heeft u een Wob 102 verzoek ingediend? Vraag 3 heeft u een BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen ieder Plan van Aanpak, Indicatiebesluit, HVP waar u als ouders het NIET MEE EENS BENT?
Omroep Gelderland 180608 Alles uit de kast, informatieve TV uitzending over het wraken van de kinderrechter
012 Uit de uitzending van Omroep Gelderland blijkt toch echt dat SGJ personeel achter gesloten deuren bij de kinderrechter blijft zitten!
079 Het huidige toewijzingsbeleid rechters staat borg voor afhandeling van zaken door een voor de Staat partijdige rechter
070 5 jaar OTS tot 310809! De zaak Logtenberg "Als de ouders niets hebben misdaan dan begaat de Staat een misdrijf!"
540 Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg"
460 Zinloos klagen! Klacht gegrond! Logtenberg tegen VVP inzake onderscheppen correspondentie klachtencommissie
461 Zinloos klagen! Klacht gegrond! Logtenberg tegen SBJG inzake onderscheppen correspondentie aan klachtencommissie
Archief Politiek! Dirkje Logtenberg-Dijkhof kandidaat Groep Hop verkiezingen provincie Gelderland 2007 leverde stevig weerwerk tegen SGJ 
519 SGJ schrijft ouders geen bezwaarcommissie te hebben! Is dit juist of onjuist? SBJG heeft wel een bezwaarschriftencommissie! 
426 5 jaar OTS tot 310809! Toelichting verzetschriften 1, 2, 3, 4 en 5 Logtenberg tegen SGJ/SBJG hoorzitting Rb Zutphen 300807
453 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 1
454 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 2
455 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 3
456 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 4
517 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 5
518 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond bij bestuursrechter mevrouw J. Barrau rechtbank Arnhem
002 5 jaar OTS tot 310808! Alle 5 verzetschriften Logtenberg met Hop als procesvertegenwoordiger tegen rechtbank Zutphen GEGROND!
Met bekend kenmerk rechtspraak in Zutphen: "Omdat het verzet van opposanten 3 SGJ en 4 SBJG reeds hierom gegrond wordt verklaard kan een bespreking van het verzet van opposanten 1 D. Logtenberg-Dijkhof en 2 F. Logtenberg achterwege blijven. Aldus gegeven op 18 juli 2008 door KINDERRECHTER mr. R. FEUNEKES, mr. T. ter Brugge en M.J.H. Schuurman. Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.
 
523 Verweerschrift ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing A. en L. Logtenberg 24 juli 2007 om 13:30 uur.
542 Procederen met Hop: Verzoek SGJ verlenging OTS en machtiging UHP voor pleeggezin A. Logtenberg voor 2e keer AFGEWEZEN!
543 Procederen met Hop: Verzoek SGJ verlenging OTS en machtiging UHP KINDERGEVANGENIS L. Logtenberg voor 2e keer AFGEWEZEN!
701 Kenmerk rancuneuze rechtbank Zutphen tegen J. Hop Ermelo: "Geen aanklacht op schrift en geen afschrift proces dossier voor Hop!"
095 5 november 2007 Hop ontdekt kinderrechter is rechter, aanklager en belanghebbende bij kinderbeschermingsmaatregelen
710 Klacht Hop naar Verenigde Naties inzake ongegrond verklaarde wraking rechters die zelf in hun eigen zaak wilden beslissen 
Nederlands: 710   English: 712   German: 713   France: 714   Espana: 715   Russia: 716  Arabic: 717
002 Omroep Gelderland 180608 Alles uit de kast, informatieve TV uitzending over het wraken van de kinderrechter
   
Producties verweerschrift ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing A. en L. Logtenberg 24 juli 2007 om 13:30 uur

524

Minister Rouvoet is gericht op verminderen communicatieproblemen jeugdzorg met christelijke boodschap in zijn beleid:
“Degene die het geloof verlaat zal hij er aan de haren bij slepen!” Desanne van Brederode 100607. Minister Rouvoet 190607

525

Productie 525 Geldstromen en SGJ. Kamervragen over geldstromen naar SGJ

526

Productie 526 Kamervragen over werkwijze Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

527

Productie 527 Geldstromen en SGJ. SGJ: Rijk komt belofte niet na

528

Productie 528 Vijfhonderd scholieren via SGJ naar jeugdzorg

529

Productie 529 Nieuw zorgaanbod SGJ voor Ivg-jeugd

530

Productie 530 Refokind relatief vaak in pleegzorg

531

Productie 531 SGJ doet beroep op pleegouders voor werving gezinnen

532

Productie 532 Reformatische gezinnen bezig met inhaalslag

533

Productie 533 Meer plaatsen in gesloten jeugdzorg

534

Productie 534 Rouvoet verdubbeld capaciteit gesloten jeugdzorg

535

Productie 535 SGJ en Eleos kunnen samen aan de slag. Regeerakkoord beidt nieuwe kansen.

536

Productie 536 Jeugdzorg op weg naar volwassenheid

537

Productie 537 Worstelen met cultuur; vluchten in geweld.

538

Productie 538 Je kind tegen de grond slaan is onbijbels

539

Productie 539 De griezelige bemoeizucht van een christelijk kabinet

540

Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg"

   

Informanten:

sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (Gezinsvoogdij)
sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (
Voorziening voor Pleegzorg)
(102) Aandachtsvestiging (Wob 102) procedures tegen SGJ
Ouders let op!
Klopt het DICTUM beschikking kinderrechter in VOTS, OTS en UHP zaken met
SGJ als gezinsvoogdij-instelling?
Kloppen ondertekeningsblokken van
SGJ en de juridisch juiste naam SGJ in documenten van SGJ, RVDK en BJZ?
(311) Aandachtsvestiging Wob 102 procedures tegen Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
Ouders let op!
(311) GRATIS BEZWAARSCHRIFTEN tegen SGJ besluiten op ALLE Wob102 verzoeken GRATIS op internet
Onder Wob-102 besluiten SGJ staan juridisch juiste beroepsmogelijkheden NIET vermeld!
102 Zetel: Utrecht
Z.B. Nitrauw MLD, directeur (Ondertekeningsblok Wob102)
R.G. Dijkgraag-Kats, secr. (Ondertekeningsblok Wob102)
Toonen, dhr. G.J.A. voorzitter RvT SGJ
Pos, dhr. H.T. tweede voorzitter RvT SGJ
Dijk, mw. E.J. van, secretaris RvT SGJ
Herwig dhr. G. penningmeester RvT SGJ
Steendam, dhr. K.P. lid RvT SGJ
Hardeveld, dhr. G. van lid RvT SGJ
Oostende, dhr. W.L. van
Bron: Wob 102 procedure(s)
102 Bezwaarcommissie SGJ, Puntenburgerlaan 91, 3812 CC Amersfoort, Postbus 1564, 3800 BN Amersfoort
579 Beslissingen bezwaarcommissie SGJ
538 Uit huis, een ingezonden brief over de werkwijze van SGJ in het Reformatorisch Dagblad
700 Klacht GEGROND tegen klacht pleegouder niet-ontvankelijk bij interne klachtencommissie Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
002 Stevig weerwerk Logtenberg tegen STASI werkwijze SGJ. Logtenberg heeft na SGJ bemoeienis GEEN CONTACT met oudste kind
004 Stevig weerwerk Struyk tegen STASI werkwijze SGJ. Struyk heeft na SGJ bemoeienis GEEN CONTACT meer met oudste kind
012 Uitzending Omroep Gelderland bewijst dat "jeugdzorg" nog steeds achter gesloten deuren bij kinderrechters blijft zitten
710 UN heeft nog geen beslissing genomen op klacht Hop tegen Nederland (Rechtbank Zutphen)
095 In memoriam. Een geweldige lieve moeder die de pech had met SGJ te maken te krijgen 
   
EERBETOON aan Judith Leenders en Ron Nienhuis Gem. Rheden: "Hoger beroep Raad van State Wob-102 GEGROND!"
547 Hoger beroep GEGROND bij Raad van State tegen "niet-ontvankelijk" bezwaarschrift tegen besluit op Wob102 sloeg in als een bom bij NL-jeugdzorg
PRO Democratie in Nederland! Deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007. Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma en kandidaat Ron Nienhuis uit Dieren gemeente Rheden verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Rheden? Antwoord 0!

Vraag: Wie zijn de moeder Judith Leenders en de vader Ron Nienhuis?
Antwoord: Uitzending Omroep Gelderland) start afspelen van deze uitzending op 09:28

Vraag: Hoeveel personen zijn er na 3 jaar+ UHP van A. inmiddels betrokken bij deze zaak?
Antwoord: MEER DAN 164! (124)

Vraag: In hoeveel KINDERTEHUIZEN heeft A. na haar UHP gezeten?
Antwoord:
DRIE! Cel 12 in het tweede kindertehuis was een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam! (177)

LIN Informant Stichting Lindenhout: "Jeugdzorg in Nederland is NIET kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING"
101 AANDACHTSVESTIGING!
Aan ALLE burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers en ambtenaren gemeente of provincie in Nederland
Aan ALLE rechters in Nederland
Aan ALLE
pleegouders in Nederland
Aan ALLE medewerkers van scholen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van ziekenhuizen in Nederland
Aan ALLE gedragsdeskundigen en psychologen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van verzekeringsmaatschappijen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van kindertehuizen, kindergevangenissen of andere instellingen actief in de jeugdzorg
Aan ALLE politie agenten en hun leidinggevenden in Nederland
Indien u personen tegen komt bij OTS of VOTS die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!
102.1 Dag 1, u levert Wob verzoek 102.1 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.2 Dag 2, u levert Wob verzoek 102.2 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.3 Dag 3, u levert Wob verzoek 102.3 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.4 Dag 4, u levert Wob verzoek 102.4 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.5 Dag 5, u levert Wob verzoek 102.5 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.6 Dag 6, u levert Wob verzoek 102.6 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.7 Dag 7, u levert Wob verzoek 102.7 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.8 Dag 8, u levert Wob verzoek 102.8 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.9 Dag 9, u levert Wob verzoek 102.9 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.10 Dag 10, u levert Wob verzoek 102.10 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.11 Dag 11, u levert Wob verzoek 102.11 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.12 Dag 12, u levert Wob verzoek 102.12 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.13 Dag 13, u levert Wob verzoek 102.13 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.14 Dag 14, u levert Wob verzoek 102.14 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.15 Dag 15, u levert Wob verzoek 102.15 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102 Toelichting op Wob-verzoeken 102!
419 Problemen met afhandeling/doorlooptijd Wob 102? Stuur uw verzoek/besluit stichting per post naar de redacteur?
STEM Kent u burgers in Ermelo, Rheden of Zoetermeer? Wilt u hen vragen of zij tijdens verkiezingen 2010 gemeenteraad Ermelo en/of gemeenteraad Rheden en/of gemeenteraad Zoetermeer op kandidaten van Groep Hop willen stemmen?
STEM Stem geen CDA, PVDA, VVD en GroenLinks in 2010 indien uw WOB 102 verzoek door de STICHTING of RVDK wordt afgepoeierd! Deze organisaties blijven weigeren de door hen gehanteerde NORMEN, GEVAREN en VERGELIJKINGSMETHODEN aan u openbaar te maken zodat u werkwijze en bejegening van burgers aan een NORM kunt gaan toetsen
   

top