CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (Gezinsvoogdij)
sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (
Voorziening voor Pleegzorg)

Deze stichting is geen Bureau Jeugdzorg maar voert namens Bureau Jeugdzorg een maatregel uit. Door deze belangenverstrengeling is deze stichting
voor ouders en hun kinderen nog veel gevaarlijker omdat deze stichting enorme financiŽle belangen heeft bij pleegzorg.

Staan NAMEN vertegenwoordigers
SGJ in beschikkingen en PV hoorzittingen (262) rechtersleger vermeld? Indien neen, waarom niet?

 

Productie verweerschrift tegen verzoekschrift SGJ verlenging OTS en UHP twee kinderen Logtenberg (523) (542) (543)

Programmaministerie voor Jeugd en Gezin

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
Telefoon (070) 340 79 11
Fax (070) 340 78 34
Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX DEN HAAG

Ons kenmerk                                         Den Haag
DJB/JZ-2758500

Onderwerp:                                          Uw brief:
Kamervragen                                        13 februari 2007

 

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Justitie, de antwoorden op de vragen van het Kamerlid De Roon (PVV) over het door de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling niet in alle gevallen doen van aangifte van kindermishandeling (2060707610).

De Minister voor Jeugd en Gezin,

mr. A. Rouvoet

 

 

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid De Roon over het door de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling niet in alle gevallen doen van aangifte van kindermishandeling. (2060707610)

 

1. Kent u het bericht dat hulpverleners van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) te Rotterdam vaak geen aangifte doen van kindermishandeling waarvan zij op de hoogte zijn? (1)

1. Ja.

 

2. Deelt u de mening dat ieder geval van kindermishandeling inhoudt dat de veiligheid van het kind in het geding is? Zo neen, waarom niet?

2. Ja. In artikel 1 van de Wet op de jeugdzorg (2005) is kindermishandeling als volgt gedefinieerd: ‘elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.’ Het staat buiten kijf dat daar waar sprake is van dergelijke bedreigende of gewelddadige interactie, de veiligheid van het kind in het geding is.

 

3. Deelt u de mening dat in het verleden bij herhaling is gebleken dat de zogenoemde hulpverleningstrajecten bij gevallen van kindermishandeling ernstig te kort zijn geschoten met soms een fatale afloop? Zo neen, waarom niet?

3. De afgelopen jaren heeft een aantal zeer tragische gebeurtenissen plaatsgevonden waarbij kinderen zwaar werden mishandeld, met de dood als gevolg. In een aantal gevallen waren er hulpverleners bij het kind of gezin betrokken, vaak van verschillende instanties. Er zijn de afgelopen periode diverse adviezen gegeven en onderzoeksrapporten opgeleverd met betrekking tot deze materie. Naar aanleiding daarvan zijn maatregelen genomen, zoals de verbeteringen binnen de gezinsvoogdij, de inzet van de gezinscoach daar waar sprake is van meerdere hulpverlenende instanties, en verbeterde samenwerking tussen AMK en Raad voor de Kinderbescherming. Deze maatregelen beogen het aantal zaken van 1 Trouw, 9 en 10 februari 2007 kindermishandeling terug te dringen. Het is echter ook de realiteit, helaas, dat dergelijke gebeurtenissen niet in alle gevallen kunnen worden voorkomen.

 

4. Deelt u de mening dat ieder geval van kindermishandeling dat tot lichamelijk letsel leidt, inhoudt dat de veiligheid van het kind zo in het geding is dat er geen ruimte zou moeten zijn voor hulpverleners om daarvan geen aangifte te doen?

4. De eerste prioriteit van de hulpverlening c.q. het AMK is de veiligheid van het kind. Het primaire doel is dan ook het stoppen van de mishandeling. De strafrechtelijke weg is niet onder alle omstandigheden de meest geŽigende om dat doel te bereiken en is bovendien niet altijd in het belang van het kind. Het AMK is een laagdrempelige organisatie. Melders met een vermoeden van kindermishandeling moeten zich vrij voelen om dit bij een AMK te melden en om advies te vragen. Als dit altijd zonder meer zou leiden tot een strafrechtelijk traject, zal dit ten koste gaan van de meldingsbereidheid en daarmee van de bescherming van het kind.

 

5. Is het u bekend aan de hand van welke criteria het AMK beslist of aangifte bij de politie nodig is om de veiligheid van het kind te garanderen? Zo ja, zijn deze criteria u toereikend om de veiligheid van het kind te garanderen? Op grond waarvan komt u tot deze conclusie? Zo neen, welke stappen gaat u nemen om in gevallen van kindermishandeling voor de toekomst de veiligheid van kinderen te waarborgen?

5. Op grond van artikel 11 lid 1 sub d van de Wet op de jeugdzorg heeft het AMK tot taak het in kennis stellen van andere justitiŽle autoriteiten van kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de minderjarige dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft, daartoe aanleiding geeft. Het AMK hanteert daarbij de volgende criteria:

1. als blijkt dat de veiligheid van het kind niet kan worden gewaarborgd als het doen van aangifte uitblijft (m.n. gerede kans op herhaling van de mishandeling) of

2. als de aangifte nodig is om de zwaarte van de mishandeling voor het kind te doen erkennen. Dit gebeurt als erkenning op een andere manier (bijv. door ouders of andere verantwoordelijken) niet mogelijk is of 

3. als er sprake is van ernstig en feitelijk waarneembaar letsel, zowel geestelijk als lichamelijk, en aangifte op grond van de beschikbare informatie wenselijk wordt geacht of

4. als aangifte nodig is om een verplichtend kader te scheppen voor daderbehandeling. 

In alle gevallen bekijkt het AMK of aangifte niet indruist tegen de belangen van het kind. Op basis van deze criteria besluit het AMK multidisciplinair op casusniveau of aangifte wordt gedaan. Ik meen dat deze criteria het AMK voldoende aanknopingspunten bieden voor een doeltreffend ingrijpen. Ik wijs in dit verband ook op de wetsevaluatie die recent door BMC is uitgevoerd (2)

Overigens is het AMK zelf geen hulpverlenende instantie. Op grond van artikel 11 lid 1 sub a, b en c van de Wet op de Jeugdzorg heeft het AMK de volgende functies:

a. het naar aanleiding van een melding van kindermishandeling of een vermoeden daarvan, onderzoeken of sprake is van kindermishandeling;

b. het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft;

c. het binnen het bureau jeugdzorg overdragen van een zaak ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 5, eerste lid, bedoelde taak (bezien of een cliŽnt zorg nodig heeft in verband met opgroei-, opvoedings- of psychiatrische problemen, dan wel in verband met problemen van een cliŽnt, niet zijnde een jeugdige, die het onbedreigd opgroeien van een jeugdige belemmeren).

Ouderlijke onmacht is een veelvoorkomende factor in zaken die bij het AMK worden gemeld. Het inschakelen, door het AMK, van opvoedingsondersteuning of hulpverlening is dan te prefereren boven strafrechtelijke vervolging, zeker in die gevallen waar sprake is van alleenstaand ouderschap. Als ouders echter hulp weigeren, of er treedt geen verbetering op in de situatie van het kind, dan meldt het AMK dit bij de Raad voor de Kinderbescherming die, langs civielrechtelijke weg, de kinderrechter kan verzoeken een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen, bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling of een voorlopige schorsing van het gezag al dan niet met uithuisplaatsing. Ook de Raad voor de Kinderbescherming kan, nadat de zaak is overgedragen door het AMK aan de Raad, aangifte doen. Aan de veiligheid van het kind zal tevens bij kunnen dragen het wetsvoorstel Tijdelijk Huisverbod dat bij uw Kamer aanhangig is, waarmee wordt voorzien in de mogelijkheid om een tijdelijk huisverbod van tien dagen op te leggen in een situatie die acuut dreigend is voor slachtoffers van huiselijk geweld, waaronder slachtoffers van kindermishandeling. Naast het uit huis plaatsen van de dader zal binnen tien dagen een hulpverleningstraject worden opgestart voor zowel dader als slachtoffer(s). In 2007 wordt op een aantal plaatsen geŽxperimenteerd met het huisverbod.

Het AMK kan, aldus, al naar gelang de omstandigheden in een individuele casus, verschillende wegen bewandelen om de veiligheid van kinderen zo veel als mogelijk te garanderen: de weg van de vrijwillige ondersteuning en hulpverlening, de civielrechtelijke weg, op termijn de bestuursrechtelijke weg van het huisverbod en de strafrechtelijke weg. Doorslaggevend voor de keuze van de aanpak zijn de door het AMK gehanteerde criteria, zoals hiervoor benoemd.

 

6. Bent u van oordeel dat de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling beter dan de gespecialiseerde afdelingen van de politie in staat zijn om te beoordelen of de veiligheid van kinderen in gevallen van kindermishandeling in het geding is? Kan de veiligheid in voldoende mate gegarandeerd worden zonder dat de politie in actie komt? Zo ja, op grond van welke gegevens komt u tot deze conclusie?

6. Het AMK is in het leven geroepen om melders te adviseren of om te onderzoeken of er in een gezin sprake is van kindermishandeling en vervolgens hulpverlening te organiseren. De beroepskrachten volgen hiertoe een specifieke interne opleiding. Om de professionaliteit van de politieorganisatie en de bureaus jeugdzorg (waarvan het AMK onderdeel uitmaakt) zo goed mogelijk te benutten, hebben de Raad van hoofdcommissarissen en de Bureaus jeugdzorg (verenigd in de MOGroep) landelijke afspraken gemaakt over signalering en doorverwijzing ten behoeve van kinderen in zorgwekkende situaties. De politie en de bureaus jeugdzorg hanteren hetzelfde uitgangspunt: het belang en de veiligheid van kinderen. De landelijke afspraken geven invulling aan dit uitgangspunt. Van alle meldingen die in het jaar 2005 tot onderzoek door een AMK hebben geleid, kwam ruim 60% van professionals die het kind en/of ouders beroepshalve kennen. Van deze 60% is 23% van de meldingen afkomstig van de politie. 

Het AMK beoordeelt in individuele gevallen hoe de veiligheid van het kind het beste kan worden gegarandeerd. Er is niet ťťn specifieke manier in alle gevallen de beste. Soms is het het beste om de politie onmiddellijk te waarschuwen, soms zal de Raad voor de Kinderbescherming worden ingeschakeld die de kinderrechter kan vragen om een kinderbeschermingsmaatregel, eventueel met uithuisplaatsing, zo nodig binnen 24 uur. Soms kan worden volstaan met het inschakelen van een hulpverlenende instantie op lokaal niveau of via de geÔndiceerde vrijwillige jeugdzorg.

 

2e kamer 2006-2007, 29875, nr. 90

 

 

(2) Eerbetoon aan geweldige ouders Frans en Dirkje Logtenberg die WEL tegen rancuneus SGJ personeel overeind bleven. De zaak Logtenberg geeft zicht op "smerige streken" SGJ, SBJG en het papegaaiencircuit erom heen gericht op jeugdzorg schaalvergroting met J. Hop Ermelo als procesvertegenwoordiger
102 J. Hop: "Iedere zaak begint met inlevering Wob 102 verzoek 12 om zicht te krijgen op de papegaaienmentaliteit in de jeugdzorg!"
518 Vraag 1 in iedere zaak met SGJ en SBJG. Klopt het ondertekeningsblok onder ieder BESLUIT en VERZOEKSCHRIFT en worden de juridisch juiste beroepsmogelijkheden vermeld? Vraag 2 heeft u een Wob 102 verzoek ingediend? Vraag 3 heeft u een BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen ieder Plan van Aanpak, Indicatiebesluit, HVP waar u als ouders het NIET MEE EENS BENT?
Omroep Gelderland 180608 Alles uit de kast, informatieve TV uitzending over het wraken van de kinderrechter
012 Uit de uitzending van Omroep Gelderland blijkt toch echt dat SGJ personeel achter gesloten deuren bij de kinderrechter blijft zitten!
079 Het huidige toewijzingsbeleid rechters staat borg voor afhandeling van zaken door een voor de Staat partijdige rechter
070 5 jaar OTS tot 310809! De zaak Logtenberg "Als de ouders niets hebben misdaan dan begaat de Staat een misdrijf!"
540 Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg"
460 Zinloos klagen! Klacht gegrond! Logtenberg tegen VVP inzake onderscheppen correspondentie klachtencommissie
461 Zinloos klagen! Klacht gegrond! Logtenberg tegen SBJG inzake onderscheppen correspondentie aan klachtencommissie
Archief Politiek! Dirkje Logtenberg-Dijkhof kandidaat Groep Hop verkiezingen provincie Gelderland 2007 leverde stevig weerwerk tegen SGJ 
519 SGJ schrijft ouders geen bezwaarcommissie te hebben! Is dit juist of onjuist? SBJG heeft wel een bezwaarschriftencommissie! 
426 5 jaar OTS tot 310809! Toelichting verzetschriften 1, 2, 3, 4 en 5 Logtenberg tegen SGJ/SBJG hoorzitting Rb Zutphen 300807
453 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 1
454 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 2
455 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 3
456 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 4
517 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 5
518 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond bij bestuursrechter mevrouw J. Barrau rechtbank Arnhem
002 5 jaar OTS tot 310808! Alle 5 verzetschriften Logtenberg met Hop als procesvertegenwoordiger tegen rechtbank Zutphen GEGROND!
Met bekend kenmerk rechtspraak in Zutphen: "Omdat het verzet van opposanten 3 SGJ en 4 SBJG reeds hierom gegrond wordt verklaard kan een bespreking van het verzet van opposanten 1 D. Logtenberg-Dijkhof en 2 F. Logtenberg achterwege blijven. Aldus gegeven op 18 juli 2008 door KINDERRECHTER mr. R. FEUNEKES, mr. T. ter Brugge en M.J.H. Schuurman. Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.
 
523 Verweerschrift ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing A. en L. Logtenberg 24 juli 2007 om 13:30 uur.
542 Procederen met Hop: Verzoek SGJ verlenging OTS en machtiging UHP voor pleeggezin A. Logtenberg voor 2e keer AFGEWEZEN!
543 Procederen met Hop: Verzoek SGJ verlenging OTS en machtiging UHP KINDERGEVANGENIS L. Logtenberg voor 2e keer AFGEWEZEN!
701 Kenmerk rancuneuze rechtbank Zutphen tegen J. Hop Ermelo: "Geen aanklacht op schrift en geen afschrift proces dossier voor Hop!"
095 5 november 2007 Hop ontdekt kinderrechter is rechter, aanklager en belanghebbende bij kinderbeschermingsmaatregelen
710 Klacht Hop naar Verenigde Naties inzake ongegrond verklaarde wraking rechters die zelf in hun eigen zaak wilden beslissen 
Nederlands: 710   English: 712   German: 713   France: 714   Espana: 715   Russia: 716  Arabic: 717
002 Omroep Gelderland 180608 Alles uit de kast, informatieve TV uitzending over het wraken van de kinderrechter
   
Producties verweerschrift ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing A. en L. Logtenberg 24 juli 2007 om 13:30 uur

524

Minister Rouvoet is gericht op verminderen communicatieproblemen jeugdzorg met christelijke boodschap in zijn beleid:
“Degene die het geloof verlaat zal hij er aan de haren bij slepen!” Desanne van Brederode 100607. Minister Rouvoet 190607

525

Productie 525 Geldstromen en SGJ. Kamervragen over geldstromen naar SGJ

526

Productie 526 Kamervragen over werkwijze Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

527

Productie 527 Geldstromen en SGJ. SGJ: Rijk komt belofte niet na

528

Productie 528 Vijfhonderd scholieren via SGJ naar jeugdzorg

529

Productie 529 Nieuw zorgaanbod SGJ voor Ivg-jeugd

530

Productie 530 Refokind relatief vaak in pleegzorg

531

Productie 531 SGJ doet beroep op pleegouders voor werving gezinnen

532

Productie 532 Reformatische gezinnen bezig met inhaalslag

533

Productie 533 Meer plaatsen in gesloten jeugdzorg

534

Productie 534 Rouvoet verdubbeld capaciteit gesloten jeugdzorg

535

Productie 535 SGJ en Eleos kunnen samen aan de slag. Regeerakkoord beidt nieuwe kansen.

536

Productie 536 Jeugdzorg op weg naar volwassenheid

537

Productie 537 Worstelen met cultuur; vluchten in geweld.

538

Productie 538 Je kind tegen de grond slaan is onbijbels

539

Productie 539 De griezelige bemoeizucht van een christelijk kabinet

540

Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg"

   

Informanten:

sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (Gezinsvoogdij)
sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (
Voorziening voor Pleegzorg)
(102) Aandachtsvestiging (Wob 102) procedures tegen SGJ
Ouders let op!
Klopt het DICTUM beschikking kinderrechter in VOTS, OTS en UHP zaken met
SGJ als gezinsvoogdij-instelling?
Kloppen ondertekeningsblokken van
SGJ en de juridisch juiste naam SGJ in documenten van SGJ, RVDK en BJZ?
(311) Aandachtsvestiging Wob 102 procedures tegen Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
Ouders let op!
(311) GRATIS BEZWAARSCHRIFTEN tegen SGJ besluiten op ALLE Wob102 verzoeken GRATIS op internet
Onder Wob-102 besluiten SGJ staan juridisch juiste beroepsmogelijkheden NIET vermeld!
102 Zetel: Utrecht
Z.B. Nitrauw MLD, directeur (Ondertekeningsblok Wob102)
R.G. Dijkgraag-Kats, secr. (Ondertekeningsblok Wob102)
Toonen, dhr. G.J.A. voorzitter RvT SGJ
Pos, dhr. H.T. tweede voorzitter RvT SGJ
Dijk, mw. E.J. van, secretaris RvT SGJ
Herwig dhr. G. penningmeester RvT SGJ
Steendam, dhr. K.P. lid RvT SGJ
Hardeveld, dhr. G. van lid RvT SGJ
Oostende, dhr. W.L. van
Bron: Wob 102 procedure(s)
102 Bezwaarcommissie SGJ, Puntenburgerlaan 91, 3812 CC Amersfoort, Postbus 1564, 3800 BN Amersfoort
579 Beslissingen bezwaarcommissie SGJ
538 Uit huis, een ingezonden brief over de werkwijze van SGJ in het Reformatorisch Dagblad
700 Klacht GEGROND tegen klacht pleegouder niet-ontvankelijk bij interne klachtencommissie Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
002 Stevig weerwerk Logtenberg tegen STASI werkwijze SGJ. Logtenberg heeft na SGJ bemoeienis GEEN CONTACT met oudste kind
004 Stevig weerwerk Struyk tegen STASI werkwijze SGJ. Struyk heeft na SGJ bemoeienis GEEN CONTACT meer met oudste kind
012 Uitzending Omroep Gelderland bewijst dat "jeugdzorg" nog steeds achter gesloten deuren bij kinderrechters blijft zitten
710 UN heeft nog geen beslissing genomen op klacht Hop tegen Nederland (Rechtbank Zutphen)
095 In memoriam. Een geweldige lieve moeder die de pech had met SGJ te maken te krijgen 
   
EERBETOON aan Judith Leenders en Ron Nienhuis Gem. Rheden: "Hoger beroep Raad van State Wob-102 GEGROND!"
547 Hoger beroep GEGROND bij Raad van State tegen "niet-ontvankelijk" bezwaarschrift tegen besluit op Wob102 sloeg in als een bom bij NL-jeugdzorg
PRO Democratie in Nederland! Deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007. Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma en kandidaat Ron Nienhuis uit Dieren gemeente Rheden verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Rheden? Antwoord 0!

Vraag: Wie zijn de moeder Judith Leenders en de vader Ron Nienhuis?
Antwoord: Uitzending Omroep Gelderland) start afspelen van deze uitzending op 09:28

Vraag: Hoeveel personen zijn er na 3 jaar+ UHP van A. inmiddels betrokken bij deze zaak?
Antwoord: MEER DAN 164! (124)

Vraag: In hoeveel KINDERTEHUIZEN heeft A. na haar UHP gezeten?
Antwoord:
DRIE! Cel 12 in het tweede kindertehuis was een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam! (177)

LIN Informant Stichting Lindenhout: "Jeugdzorg in Nederland is NIET kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING"
101 AANDACHTSVESTIGING!
Aan ALLE burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers en ambtenaren gemeente of provincie in Nederland
Aan ALLE rechters in Nederland
Aan ALLE
pleegouders in Nederland
Aan ALLE medewerkers van scholen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van ziekenhuizen in Nederland
Aan ALLE gedragsdeskundigen en psychologen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van verzekeringsmaatschappijen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van kindertehuizen, kindergevangenissen of andere instellingen actief in de jeugdzorg
Aan ALLE politie agenten en hun leidinggevenden in Nederland
Indien u personen tegen komt bij OTS of VOTS die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!
102.1 Dag 1, u levert Wob verzoek 102.1 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.2 Dag 2, u levert Wob verzoek 102.2 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.3 Dag 3, u levert Wob verzoek 102.3 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.4 Dag 4, u levert Wob verzoek 102.4 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.5 Dag 5, u levert Wob verzoek 102.5 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.6 Dag 6, u levert Wob verzoek 102.6 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.7 Dag 7, u levert Wob verzoek 102.7 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.8 Dag 8, u levert Wob verzoek 102.8 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.9 Dag 9, u levert Wob verzoek 102.9 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.10 Dag 10, u levert Wob verzoek 102.10 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.11 Dag 11, u levert Wob verzoek 102.11 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.12 Dag 12, u levert Wob verzoek 102.12 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.13 Dag 13, u levert Wob verzoek 102.13 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.14 Dag 14, u levert Wob verzoek 102.14 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.15 Dag 15, u levert Wob verzoek 102.15 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102 Toelichting op Wob-verzoeken 102!
419 Problemen met afhandeling/doorlooptijd Wob 102? Stuur uw verzoek/besluit stichting per post naar de redacteur?
STEM Kent u burgers in Ermelo, Rheden of Zoetermeer? Wilt u hen vragen of zij tijdens verkiezingen 2010 gemeenteraad Ermelo en/of gemeenteraad Rheden en/of gemeenteraad Zoetermeer op kandidaten van Groep Hop willen stemmen?
STEM Stem geen CDA, PVDA, VVD en GroenLinks in 2010 indien uw WOB 102 verzoek door de STICHTING of RVDK wordt afgepoeierd! Deze organisaties blijven weigeren de door hen gehanteerde NORMEN, GEVAREN en VERGELIJKINGSMETHODEN aan u openbaar te maken zodat u werkwijze en bejegening van burgers aan een NORM kunt gaan toetsen
   

top