CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Vedivo opent helpdesk (mevrouw Herreveld) om de gezinsvoogdij in juridische procedures tegen Hop bij te staan om afgifte van de contactjournalen gezinsvoogd en navolgbaar en transparant werken te voorkomen

De manier waarop de hetze tegen Hop heeft plaatsgevonden is representatief voor het werk van de gezinsvoogdij en met deze mentaliteit jegens burgers zullen ongelukken met kinderen onder toezicht van de gezinsvoogdij alleen maar blijven toenemen. J. Hop 14 augustus 2004

 

 

De Vereniging van gezinsvoogdij-instellingen Vedivo laat de volgende informatie uit laat gaan naar de GVI's. Bron: Mevrouw Arriane Herreveld, juridische helpdesk Vedivo:

"Zowel de Raad als GVI's in den lande zijn bekend met de heer Hop, als bijstandsverlener. In gerechtelijke procedures is met succes de heer Hop geweigerd als bijstandverlener. Er zijn ernstige bezwaren op grond van het feit, dat hij op internet zijn rancune tegen kinder- en jeugdbescherming openlijk betuigt.

Hij roept mensen op om te klagen (251) en biedt zich aan als bijstandsverlener.

Vanuit zijn persoonlijke rancune belet hij een zorgvuldige uitvoering van de gedwongen hulpverlening in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel. De bedoeling van de wet om te klagen is te komen tot probleemoplossing. Bijstand verlenen vanuit persoonlijke rancune draagt niet bij tot een probleemoplossing. Rechtstreekse communicatie bevordert voortgang van het hulpverleningstraject."

 

 

Wat bedoelt de jeugdzorg nu met: " De bedoeling van de wet om te klagen is te komen tot probleemoplossing"?

Weerwerk Hop met een eerste praktijkvoorbeeld.

(52) Het ongedaan maken van de weigering belangenbehartiger J. Hop door de Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant blijkt alleen mogelijk te zijn als Hop voldoet aan de censuur van de Stichting te weten het indienen van gecensureerde klachten op een wijze die de Stichting welgevallig is en niet steeds in iedere nieuwe klachtzaak de zelfde klachten indienen tegen de Stichting die vervolgens steeds gegrond worden verklaard maar waar de Stichting niets mee wil doen. Het klachtrecht in de jeugdzorg dient als een schijnvertoning te worden aangemerkt.

Weerwerk Hop met een tweede praktijkvoorbeeld.

(397) Ook de Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht wil bij Hop de dienst uitmaken en gaan bepalen op welke manier Hop burgers tegen de gezinsvoogdij bijstaat. Hop ontving op 3 augustus 2000 een uitnodiging voor een gesprek met Bureau Jeugdzorg Utrecht "ten einde tot overeenstemming te komen over de wijze waarop u bijstand verleent in zaken van onze cliŽnten"

Weerwerk Hop met een derde praktijkvoorbeeld.

220 Hoe STOM moet je eigenlijk zijn om Hop een beroepsverbod te geven omdat hij WEIGERT klachten tegen de gezinsvoogdij op maximaal een A4-tje in te dienen?

Reactie Hop. NUTS! De jeugdzorg industrie heeft zich met al hun beroepsverboden voor Hop alleen maar volstrekt belachelijk gemaakt. De jeugdzorg stichtingen en klachtencommissies die Hop beroepsverboden hebben opgelegd zijn nog steeds veel te stom om zelfs maar te begrijpen dat al die beroepsverboden als een boemerang op diezelfde jeugdzorg zal blijven inslaan. Hop is geen gesubsidieerde klachtondersteuner en Hop is ook geen gesubsidieerde advocaat die bang is voor jullie "smerige praktijken". Het vervelende is echter dat jullie mentaliteit niet deugt en daarvan zijn de aan jullie industrie uitgeleverde kinderen het slachtoffer!

 

 

Wat bedoelt de jeugdzorg nu met: "Rechtstreekse communicatie bevordert voortgang van het hulpverleningstraject." 

Rechtstreekse communicatie zonder allerlei geheime dossierstukken tussen burgers en hulpverlening bevordert de voortgang van het hulpverleningstraject is de mening en de norm voor de werkwijze van de auteur van de website Censuur in Nederland de heer J. Hop.

Het probleem in Nederland is echter dat de gezinsvoogdij-instellingen dat wel schrijven in allerlei berichtjes over Hop maar dat bedoelen ze niet. Ik onderbouw mijn stelling met de zaak Admiraal-Vermaas. (222) Het is de bedoeling van de gezinsvoogdij in Nederland OM NIET RECHTSTREEKS te communiceren. Dat blijkt ook uit de hetze die deze beroepsgroep tegen Hop voert en de helpdesk die deze organisatie heeft geopend om instellingen in hun hetze tegen Hop bij te staan.

De gezinsvoogdij is een beroepsgroep die rechtstreekse communicatie met burgers uit de weg gaat met GEHEIME CONTACTJOURNALEN en allerlei andere GEHEIME DOCUMENTEN WAARIN GEGEVENS OVER BURGERS ZIJN OPGESLAGEN ZONDER DAT DIE BURGERS DEZE GEGEVENS MOGEN INZIEN. Ik nodig u uit na te denken over het onderstaande persbericht dat door de gezinsvoogdij over Hop is verspreid.

 

Persbericht dat door de gezinsvoogdij over Hop werd verspreid

Stichting Jeugd en Gezin Flevoland gebouw 'de Pomp'
Bezoekadres Almere
De Stelling 13-01 Westeinde 36
8232 EJ LELYSTAD Almere-Buiten
Tel: 0320- 223308
Fax :0320-249174

Aan platform SCJF
t.a.v. mevrouw T.P. Barendse-Cornelissen
p/a Koninginneweg 90
2012 GR HAARLEM

datum Lelystad, 14 september

uw kenmerk

ons kenmerk 0403-2000/pht/mhs

betreft bijgaand persbericht

Via internetsites, persberichten en acties als het uitdelen van flyers probeert een aantal (ex) cliŽnten van de kinderbescherming, waaronder ook cliŽnten van onze Stichting, onder aanvoering van de heer J. Hop uit Ermelo, onze Stichting in diskrediet te brengen, waarbij zij het nogal op de man spelen.

Hun Hoofddoel is het openbaar maken van contactjournaals / werkaantekeningen.

Ons beleid is om er niet te veel aandacht aan te besteden. De door hen gekozen actievormen kunnen echter ook in uw organisatie tot vragen leiden. Voor de beantwoording van deze vragen hebben wij bijgaand persbericht opgesteld.

Als directie en bestuur van de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland hopen wij u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd

Bijlage: persbericht

 

 

In sommige gerechtelijke procedures is met succes de heer Hop geweigerd als bijstandverlener van klagende burgers door voor de jeugdzorg partijdige kinderrechters die vroeger advocaat zijn geweest

Klopt dit, het antwoord is ja!

Er zijn inderdaad een aantal kinderrechters in Nederland geweest die Hop weigerden op hun hoorzitting als belangenbehartiger van klagende ouders. Ik begrijp dat kinderrechters die vroeger advocaat zijn geweest nog steeds zo partijdig zijn als de pest voor de jeugdzorg en burgers niet toe staan met een onafhankelijke lastige en deskundige tegenstander van de gezinsvoogdij bij hem/haar op een hoorzitting bij te staan om stevig weerwerk te leveren. Zoals geschreven het kenmerk van deze kinderrechters is primair dat hun partijdigheid voor de jeugdzorg er in hun beschikkingen sowieso al vanaf druipt. Secundair het zijn rechters die vroeger advocaten zijn geweest en die hun (gesubsidieerde) maatjes bij NOvA nog steeds naar voren proberen te schuiven om klagende burgers systematisch financieel uit te kleden en de beroepsgroep NOvA en de elite die erachter zit steeds verder te verrijken. Want zo werkt het natuurlijk in de Nederlandse rechtspraak.

Ik gunde de gezinsvoogdij dit soort pleziertjes, wees er vooral blij mee, denk ik dan maar. Ook daar maak ik mij totaal niet druk over. Ik vind het dan ook prima als de gezinsvoogdij ouders en minderjarigen hiermee onder druk zet om hen er fijntjes op te wijzen dat Hop niet mee mag naar de hoorzitting van de kinderrechter. Burgers bellen mij dan ook op als ze weer een scheldende en tierende "jeugdbeschermer" aan de telefoon hebben gekregen die hen met dit argument burgers onder druk probeert te zetten niet met Hop te procederen. Het leuke ervan is dat door Hop als deskundige en lastige tegenstander te weigeren het wantrouwen van deze burgers jegens deze rechters en medewerkers in de jeugdzorg alleen maar verder blijft toenemen. Maar dat hadden in die tijd gelukkig nog steeds niet in de gaten. Daar waren met hun academische opleiding en advocaten mentaliteit veel te stom voor. Ze leerden op de universiteit wel wetsteksten maar niet hoe ze met gewone mensen op een nette manier om dienen te gaan.

Ik vind het dan ook prima als dit soort partijdige kinderrechters actief blijven meehelpen om het wantrouwen van het gewone volk tegen het rechtersleger alleen maar verder te vergroten door gewone mensen voor te houden niet met Hop maar met en advocaat te procederen. Lekker verder blijven slapen denk ik dan maar, de komende jaren zal uw verrotte mentaliteit als een boemerang alleen maar harder op de rechtspraak in blijven slaan en het wantrouwen van burgers tegen kinderrechters en jeugdzorg alleen maar versterken. 

 

 

Bij de betere kinderrechters werd Hop NIET geweigerd als bijstandverlener van klagende burgers

Als ik er vervolgens fijntjes op wijs dat Hop zijn weigering als bijstandverlener op verzoek van de gezinsvoogdij op de hoorzitting van de kinderrechter met succes heeft bestreden.

Dan wordt het weer doodstil in de ivoren torens van de gezinsvoogdij want hoor en wederhoor past er in hun HERSENS nog steeds niet bij, daarvoor zijn ze niet opgeleid en daarom verbranden er natuurlijk met regelmaat kinderen in Roermond of worden er kinderen vermoord onder toezicht van de gezinsvoogd omdat deze industrie blijft weigeren navolgbaar en transparant te werken. 

Onafhankelijke  kinderrechters en klachtencommissies kenmerkten zich direct doordat zij op de hoorzitting niet de jeugdzorg lieten uitmaken wie het gewone volk in allerlei zaakjes tegen de jeugdzorg bij mag staan.

Als ik er vervolgens fijntjes op wijs dat Hop zijn weigering als bijstandverlener op verzoek van de gezinsvoogdij op de hoorzitting van de kinderrechter met succes heeft bestreden

Dan wordt het weer doodstil in de ivoren torens van de gezinsvoogdij want hoor en wederhoor past er in hun HERSENS niet bij, daarvoor zijn ze niet opgeleid en verbranden er natuurlijk met regelmaat kinderen in Roermond of worden er kinderen vermoord onder toezicht van de gezinsvoogd.

 

De betere kinderrechters kenmerken zich doordat zij op hun hoorzitting niet de gezinsvoogdij laten uitmaken wie ouders en kinderen bij mag staan

Bron: Rekestnummer 107133/JERK 99-972

Citaat uit 107133/JERK 99-972:

De heer Smit
Bureau Jeugdzorg accepteert de heer Hop niet als gemachtigde. We willen  niet in aanwezigheid van de heer Hop gehoord worden. We hebben dit ook aan een brief aan hem laten weten. Bureau Jeugdzorg retourneert alle post die we van de heer Hop ontvangen

Mw. X
Ik vind het plezierig als de heer Hop aanwezig is.

Dhr. Hop
Ik ben gespecialiseerd in klachtprocedures tegen de gezinsvoogdij-instelling. Bureau Jeugdzorg heeft moeder een dreigbrief gestuurd, vanwege de klacht die moeder heeft ingediend. We hebben daarop een klacht ingediend bij de klachtencommissie. De klacht van moeder is gegrond verklaard. De dreigbrief is echter nog niet ingetrokken.
-de heer Hop verlaat (tijdelijk) de zittingzaal -

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Mw. X geeft Bureau Jeugdzorg een kopie van de pleitnotities van de heer Hop.
De medewerkers van Bureau Jeugdzorg verlaten de zittingzaal;
De heer Hop komt weer binnen-

Dhr Hop.
Moeder heeft zich niet gesteund gevoeld door Bureau Jeugdzorg. De Interne Klachtencommissie van Bureau Jeugdzorg heeft de klachten van moeder gegrond verklaard, maar heeft er verder nog niets mee gedaan. Er is erkend dat Bureau Jeugdzorg niet op de hoogte was van de situatie van moeder. Moeder heeft van Bureau Jeugdzorg een dreigbrief ontvangen naar aanleiding van haar klacht. De klacht van moeder over die brief is gegrond verklaard. Er bestaat in Utrecht nog geen provinciale klachtencommissie; deze gaat pas per 1 januari 2000 werken. Moeder kan dus niet meer verder met haar klachten.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX De dreigbrief door Bureau Jeugdzorg moet worden ingetrokken. Ook bij andere ouders is gedreigd door Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg probeert zo lastige tegenstanders kwijt te raken. Moeder wil wel een goed contact en een goede samenwerking met Bureau Jeugdzorg.

De kinderrechter
Ik zal op X een beslissing op beide verzoeken nemen.

 

Het is de kinderrechter die uitmaakt wat er op zijn hoorzitting gebeurt

Het is het kenmerk van de gezinsvoogdij om zaken hen niet welgevallig verborgen te houden zoals het eenzijdige bericht dat de helpdesk van Vedivo over Hop laat uitgaan

 

 

 

 


Platform CliŽntenorganisaties geschokt na Vedivo brief inzake het contactjournaal gezinsvoogd

 

Wie zitten er in Vedivo en zijn dus betrokken bij het BESLUIT hetze tegen Hop in een Vedivo achterkamertje zonder hoor en wederhoor

 

Strijd om afschrift contactjournaal geeft representatief zicht op mentaliteit die heerst in de "jeugdzorg"
134 Tip van Hop: "Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent!"
100 Tip van Hop: "Zorg dat u iedere maand de werkwijze van de gezinsvoogd in uw zaak goed controleert!"
639 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een indicatiebesluit!"
640 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een Plan van Aanpak GEZINSVOOGDIJ!"
641 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een Hulpverleningsplan ZORGVERLENER!"
680 Tip van Hop: "Dien NOOIT een klacht in tegen de jeugdzorg, dien altijd een BEZWAARSCHRIFT en BEROEPSCHRIFT in!"
500 Tip van Hop: "Kinderrechters overleggen met jeugdzorg buiten de hoorzitting om hoe zij op weerwerk moeten beslissen!"
070 Het artikel "kinderdieven" van Prof. Dr. A. de Swaan werd door Hop als grondslag gebruikt in strijd om afgifte contactjournaal
069 Oneerlijk rechtsproces bij klachtafhandeling! Klagers hadden geen stukken en geen contactjournaal
068 VEreniging DIrecteuren VOogdij-instellingen (Vedivo) wil bepalen wat rechters en burgers mogen lezen
067 Hetze tegen Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht weigert Hop na klagen over naam instelling en contactjournaal
335 Hetze tegen Hop! Brief Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht dat er geen afschrift van het contactjournaal wordt gegeven
130 Hetze tegen Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg weigert afgifte contactjournaal en doet mee met hetze tegen Hop
066 Hetze tegen Hop! Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland weigert Hop "na aanzetten tot klagen over afgifte contactjournaal"
252 Hetze tegen Hop! Persbericht gezinsvoogdijinstelling over Hop in strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
251 Hetze tegen Hop! Brief gezinsvoogdijinstelling over Hop aan alle cliŽntenorganisaties 
250 Steun voor Hop! Platform cliŽntenorganisaties verheugt dat ouders actie voeren om afgifte contactjournalen
222 Complot tegen de rechtsstaat! De zaak Admiraal/Vermaas geeft direct inzicht in het belang burger bij contactjournaal
062 Hetze tegen Hop! AKJ en Veringmeier starten en verliezen kort geding tegen Hop bij rechtbankpresident mr. P.A. Offers
064 Oproep aan de gezinsvoogden: "Neem je eigen kinderrechter mee en ga demonstreren voor 200 miljoen extra
065 Hop voert actie met ouders en deelt folders uit bij ministeries en Parlement voor afgifte contactjournaal gezinsvoogd
063 Hop roept op niet meer te demonstreren in Den Haag na censuur in Nederland na demonstratie rechters gezinsvoogden
116 Hetze tegen Hop! Voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners bij provincie Flevoland, Gelderland, Overijssel
316 Hetze tegen Hop! Voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners bij provincie Zuid-Holland
220 Hetze tegen Hop! Beroepsverbod voor Hop in drie provincies na weigering Hop klachten op maximaal !4-tje in te dienen
061 Het HVRM arrest Mc Michael! Nederland schendt mensenrechten
053 Vedivo opent een helpdesk voor gezinsvoogdijinstellingen om hen bij te staan in hun strijd tegen Hop
055 Contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak door College Advies JustitiŽle Kinderbescherming
056 Contactjournaal: Tweede bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
057 Contactjournaal: Derde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Groningen
058 Contactjournaal: Vierde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Zuid-Holland
059 Contactjournaal: Vijfde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Rotterdam Haaglanden
060 Contactjournaal: Zesde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
137 Memo Margriet Storms aan alle sectormanagers Bureau Jeugdzorg Amsterdam inzake Vedivo formulering om Hop te weigeren
054 Vedivo besluit tot afgifte van contactjournaal gezinsvoogd
137 Hetze tegen Hop! Vedivo leidt hetze tegen Hop met als grondslag Amerikaanse websites die NIET van Hop zijn
052 Hetze tegen Hop! Beroepsverbod voor Hop nu omdat hij weigert te stoppen met steeds dezelfde klachten in te dienen
051 Hetze tegen Hop! Klacht gegrond! Hop is ten onrechte geweigerd als belangenbehartiger van klagende burgers
050 Brief Platform CliŽntenorganisaties Familierecht aan Hop met de hoop dat Hop zijn werk zal voortzetten
084 Hetze tegen Hop! Advocaat jeugdzorg: "Hop moet bloeden" na de gewonnen strijd om afgifte contactjournaal
300 Liegen en bedriegen is de norm voor de werkwijze van de jeugdzorg om burgers te demoniseren en kapot te maken
020 Rene Diekstra: "Macht is recht! Wie meer macht heeft eigent zich ongestraft steeds meer rechten toe"
459 Nawoord. Zorg dat u de geschiedenis van de Omroepbijdrage goed kent!
718 Nawoord. Problemen met jeugdzorg? Doe zelf mee met provinciale verkiezingen 2011, verkiezingen gemeenteraad 2014!
JH Dankzegging. Jan Hop bedankt iedereen die heeft meegeholpen in de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
   

top