CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

?

sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (Gezinsvoogdij)
sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (
Voorziening voor Pleegzorg)

Deze stichting is geen Bureau Jeugdzorg maar voert namens Bureau Jeugdzorg een maatregel uit. Door deze belangenverstrengeling is deze stichting
voor ouders en hun kinderen nog veel gevaarlijker omdat deze stichting enorme financiŽle belangen heeft bij pleegzorg.

Staan NAMEN vertegenwoordigers
SGJ in beschikkingen en PV hoorzittingen (262) rechtersleger vermeld? Indien neen, waarom niet?

 

Productie verweerschrift tegen verzoekschrift SGJ verlenging OTS en UHP twee kinderen Logtenberg (523) (542) (543)

 

Uit huis

“Je kind tegen de grond slaan is on-Bijbels”, lees ik in het interview met SGJ-directeur Nitrauw (RD 1-5). Maar gebeurt dit altijd zo? Ik maak mij ernstig zorgen: is de werkelijkheid niet zo dat de instanties juist deze flank willen treffen? 

Twee voorbeelden.

1) Mijn zus is gescheiden en heeft zeven kinderen. Ze gaf aan dat ze overspannen was, maar daar werd niet naar geluisterd. Toen de laatste druppel de emmer deed overlopen, kwamen ze al de kleintjes halen (ze heeft de kinderen niet eens aangeraakt, maar ze werden door SGJ en politie uit huis gehaald).

2) Uit een ander gezin, met ernstig zieke kinderen, die dag en nacht goed verzorgd worden, zijn de kinderen zomaar weggehaald door SGJ en politie, onder wie een kind dat nog borst- voeding kreeg. En dit alles om een meningsverschil tussen hulpverleners. Alleen zou de moeder wat hulp kunnen gebruiken bij de opvoeding, omdat ze heel vaak naar het ziekenhuis toe moeten en bepaalde aspecten van de opvoeding er wel eens bij inschieten.

Wat moet er door deze mensen heengaan? Wat heeft de SGJ deze kjnderen aangedaan? De rechter is nog met deze laatste zaak bezig.

Ik wens een ieder die dit moet meemaken heel veel sterkte toe.

Laten we maar nooit vergeten dat er nog Iemand boven staat.

(naam adres bij redactie bekend)  

 

 

1 mei 2007
Bron: Reformatorisch Dagblad

„Je kind tegen de grond slaan, is on-Bijbels”

AMERSFOORT - Hij was al bezorgd, maar door het conceptjaarverslag 2007 van zijn Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn (SGJ) is directeur Z. B. Nitrauw het zeker. Pogingen van ouders om de wereld buiten de deur te houden, in combinatie met een autoritaire opvoeding, leiden steeds vaker tot gedwongen hulp aan kinderen.

De cijfers spreken duidelijke taal. Het aantal kinderen uit de rechterflank van de gereformeerde gezindte dat vanwege een gedwongen uithuisplaatsing via de SGJ in de pleegzorg belandde, steeg tegen de trend bij andere kerkgenootschappen in fors: van 34 in 2005, naar 62 in 2006.

„Zo’n grote stijging zien we alleen bij gezinnen uit de Gereformeerde Gemeenten, de Oud Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland”, zegt SGJ-directeur Z. B. Nitrauw. „Sterker nog, bij alle overige kerkgenootschappen is het aantal uithuisplaatsingen gelijk gebleven of gedaald.”

De nieuwe cijfers komen boven op een patroon dat Nitrauw vorig jaar al constateerde. Niet alleen in de groep kinderen die in de pleegzorg belandde, ook in de groep die vrijwillige jeugdhulp kreeg ťn in de groep die onder gedwongen toezicht thuis woont, is het percentage dat afkomstig is uit de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) het grootst.

„De rechterflank is oververtegenwoordigd”, verzucht Nitrauw. „Ik vrees dat we te maken hebben met een structureel probleem.”

Waar ging het mis rond kinderen die gedwongen uit huis zijn geplaatst?
„Een eenduidige oorzaak is niet te geven. Wat je wel kunt zeggen, is dat de draaglast van de opvoeding de draagkracht van de ouders te boven ging. Als ouders pedagogische onmacht ervaren, kan dat hun autoriteit prikkelen. Heel veel gezinnen bereiken in die fase een soort kantelpunt. De dreiging dat ouders ervoor kiezen de situatie met verbale of fysieke macht onder controle te houden, ligt daar op de loer. In de gezinnen waar het uiteindelijk mis ging, is de balans doorgeslagen, met de maatregel van een uithuisplaatsing als gevolg.”

De opvoeding door deze ouders gaat dus gepaard met verbaal en fysiek geweld. Bekritiseert u hun hele stijl van opvoeden?
„Ja, tijdens het hulptraject van deze kinderen wordt nogal eens duidelijk dat hun ouders overwegend repressief en soms bijna tiranniek zijn opgetreden. In plaats van kinderen te leren hoe ze als christen in een open samenleving kunnen staan, handelt men vanuit de overtuiging dat het gezin moet worden afgesloten en beschermd tegen invloeden van buitenaf. Dat is in deze open wereld niet meer te handhaven. Tenzij je als ouder macht inzet, en dat gebeurt dan ook.”

Maar al decennialang zijn er toch ouders die hun kinderen zo opvoeden? Waarom loopt zo’n aanpak nu vaker uit de hand?
„Wie geen vreemde is in Jeruzalem weet dat de temperatuur in onze gezinnen nogal verschilt met die daarbuiten. Ik denk dat dit de frictie vergroot. Meer dan ooit is de samenleving gericht op vrijheid en individuele ontplooiing. Het is moeilijk in zo’n open samenleving een gesloten subcultuur in stand te houden. In de gesloten plattelandssamenleving van vroeger vielen ouders met een autoritaire opvoedingsstijl minder uit de toon.”

Toen de stijging van uithuisplaatsingen in het rechterdeel van de gereformeerde gezindte zichtbaar werd, zocht Nitrauw contact met algemeen secretaris W. Drooger van het deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg (DMZ) van de Gereformeerde Gemeenten. „Beiden zijn we het erover eens dat in een preek over het vijfde en het zevende gebod man en paard moeten worden genoemd. Ook tijdens het huisbezoek dient indringend en openhartig over de relatie tussen ouders en kinderen te worden gesproken. De waarheid gebiedt echter wel te zeggen dat je weerstand voelt zodra je deze openheid vraagt.”

Voor rolmodellen hoeven ouders die over de schreef gaan niet ver van huis, benadrukt Nitrauw. „Veel bevindelijk gereformeerde ouders slagen er juist wel in hun kinderen in onze open wereld christelijk op te voeden.” Blij is hij met het initiatief van DMZ om op een ambtsdragersconferentie openhartig over opvoeding en de risico’s van kindermishandeling te spreken. „Een uitstekend initiatief dat navolging verdient.”

Het aantal kinderen dat via een ondertoezichtstelling gedwongen hulp ontvangt, bedraagt landelijk zo’n 10 procent van het aantal vrijwillige aanmeldingen. In de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) is dat echter 17 procent. Nitrauw: „Tijdig om hulp vragen is in dit deel van onze achterban niet vanzelfsprekend. Dat is de conclusie die ik uit dit hogere percentage trek.”

Hoe nu verder?
„We moeten een sfeer scheppen waarin het vragen van hulp bij pedagogische onmacht geen teken is van zwakte, maar van kracht. En we moeten ouders leren beseffen dat het inzetten van macht en geweld zelden leidt tot het gewenste gedrag. Een kind tegen de grond slaan of je voet op zijn strot zetten, is on-Bijbels. Een kind psychisch intimideren en kleineren eveneens. Binnen de SGJ zeggen we wel eens: Ouders kunnen menen vanuit het vijfde gebod te handelen. Maar hebben ze wel eens van het zesde gehoord?”

 

sgj41025318 Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort Gezinsvoogdij
sgj41025318 Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort Voorziening voor Pleegzorg
SGJ heeft grote financiŽle belangen bij de uithuisplaatsing van kinderen in de SGJ huizen en SGJ Pleeggezinnen
SGJ Jeugdhuis Wezep, Noordsingel 160, 8091 XL Wezep
SGJ Jeugdhuis Huis ter Heide, Dolderseweg 1, 3712 BL Huis ter Heide
SGJ Jeugdhuis Amersfoort, Palladiostraat 62, 3822 VE Amersfoort
SGJ Jeugdhuis Boskoop, Burg. Colijnstraat 71, 2771 GG Boskoop
SGJ Jeugdhuis Zwolle, Fonteinkruid 63, 8043 NH Zwolle
SGJ Gezinshuis Kampen, Veenmos 215, 8265 HX Kampen
SGJ Gezinshuis Dordrecht, Wittenstein 22, 3328 MR Dordrecht

 

 

(2) Eerbetoon aan geweldige ouders Frans en Dirkje Logtenberg die WEL tegen rancuneus SGJ personeel overeind bleven. De zaak Logtenberg geeft zicht op "smerige streken" SGJ, SBJG en het papegaaiencircuit erom heen gericht op jeugdzorg schaalvergroting met J. Hop Ermelo als procesvertegenwoordiger
102 J. Hop: "Iedere zaak begint met inlevering Wob 102 verzoek 12 om zicht te krijgen op de papegaaienmentaliteit in de jeugdzorg!"
518 Vraag 1 in iedere zaak met SGJ en SBJG. Klopt het ondertekeningsblok onder ieder BESLUIT en VERZOEKSCHRIFT en worden de juridisch juiste beroepsmogelijkheden vermeld? Vraag 2 heeft u een Wob 102 verzoek ingediend? Vraag 3 heeft u een BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen ieder Plan van Aanpak, Indicatiebesluit, HVP waar u als ouders het NIET MEE EENS BENT?
Omroep Gelderland 180608 Alles uit de kast, informatieve TV uitzending over het wraken van de kinderrechter
012 Uit de uitzending van Omroep Gelderland blijkt toch echt dat SGJ personeel achter gesloten deuren bij de kinderrechter blijft zitten!
079 Het huidige toewijzingsbeleid rechters staat borg voor afhandeling van zaken door een voor de Staat partijdige rechter
070 5 jaar OTS tot 310809! De zaak Logtenberg "Als de ouders niets hebben misdaan dan begaat de Staat een misdrijf!"
540 Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg"
460 Zinloos klagen! Klacht gegrond! Logtenberg tegen VVP inzake onderscheppen correspondentie klachtencommissie
461 Zinloos klagen! Klacht gegrond! Logtenberg tegen SBJG inzake onderscheppen correspondentie aan klachtencommissie
Archief Politiek! Dirkje Logtenberg-Dijkhof kandidaat Groep Hop verkiezingen provincie Gelderland 2007 leverde stevig weerwerk tegen SGJ 
519 SGJ schrijft ouders geen bezwaarcommissie te hebben! Is dit juist of onjuist? SBJG heeft wel een bezwaarschriftencommissie! 
426 5 jaar OTS tot 310809! Toelichting verzetschriften 1, 2, 3, 4 en 5 Logtenberg tegen SGJ/SBJG hoorzitting Rb Zutphen 300807
453 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 1
454 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 2
455 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 3
456 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 4
517 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 5
518 5 jaar OTS tot 310809! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond bij bestuursrechter mevrouw J. Barrau rechtbank Arnhem
002 5 jaar OTS tot 310808! Alle 5 verzetschriften Logtenberg met Hop als procesvertegenwoordiger tegen rechtbank Zutphen GEGROND!
Met bekend kenmerk rechtspraak in Zutphen: "Omdat het verzet van opposanten 3 SGJ en 4 SBJG reeds hierom gegrond wordt verklaard kan een bespreking van het verzet van opposanten 1 D. Logtenberg-Dijkhof en 2 F. Logtenberg achterwege blijven. Aldus gegeven op 18 juli 2008 door KINDERRECHTER mr. R. FEUNEKES, mr. T. ter Brugge en M.J.H. Schuurman. Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.
 
523 Verweerschrift ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing A. en L. Logtenberg 24 juli 2007 om 13:30 uur.
542 Procederen met Hop: Verzoek SGJ verlenging OTS en machtiging UHP voor pleeggezin A. Logtenberg voor 2e keer AFGEWEZEN!
543 Procederen met Hop: Verzoek SGJ verlenging OTS en machtiging UHP KINDERGEVANGENIS L. Logtenberg voor 2e keer AFGEWEZEN!
701 Kenmerk rancuneuze rechtbank Zutphen tegen J. Hop Ermelo: "Geen aanklacht op schrift en geen afschrift proces dossier voor Hop!"
095 5 november 2007 Hop ontdekt kinderrechter is rechter, aanklager en belanghebbende bij kinderbeschermingsmaatregelen
710 Klacht Hop naar Verenigde Naties inzake ongegrond verklaarde wraking rechters die zelf in hun eigen zaak wilden beslissen 
Nederlands: 710   English: 712   German: 713   France: 714   Espana: 715   Russia: 716  Arabic: 717
002 Omroep Gelderland 180608 Alles uit de kast, informatieve TV uitzending over het wraken van de kinderrechter
   
Producties verweerschrift ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing A. en L. Logtenberg 24 juli 2007 om 13:30 uur

524

Minister Rouvoet is gericht op verminderen communicatieproblemen jeugdzorg met christelijke boodschap in zijn beleid:
“Degene die het geloof verlaat zal hij er aan de haren bij slepen!” Desanne van Brederode 100607. Minister Rouvoet 190607

525

Productie 525 Geldstromen en SGJ. Kamervragen over geldstromen naar SGJ

526

Productie 526 Kamervragen over werkwijze Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

527

Productie 527 Geldstromen en SGJ. SGJ: Rijk komt belofte niet na

528

Productie 528 Vijfhonderd scholieren via SGJ naar jeugdzorg

529

Productie 529 Nieuw zorgaanbod SGJ voor Ivg-jeugd

530

Productie 530 Refokind relatief vaak in pleegzorg

531

Productie 531 SGJ doet beroep op pleegouders voor werving gezinnen

532

Productie 532 Reformatische gezinnen bezig met inhaalslag

533

Productie 533 Meer plaatsen in gesloten jeugdzorg

534

Productie 534 Rouvoet verdubbeld capaciteit gesloten jeugdzorg

535

Productie 535 SGJ en Eleos kunnen samen aan de slag. Regeerakkoord beidt nieuwe kansen.

536

Productie 536 Jeugdzorg op weg naar volwassenheid

537

Productie 537 Worstelen met cultuur; vluchten in geweld.

538

Productie 538 Je kind tegen de grond slaan is onbijbels

539

Productie 539 De griezelige bemoeizucht van een christelijk kabinet

540

Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg"

   

 

sgj41025318 Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (Gezinsvoogdij)
sgj41025318 Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (Voorziening voor Pleegzorg)
134 De Staat beschuldigd in "jeugdzorg PR-campagnes" jaarlijks 107.000+ ouders van een kind van kindermishandeling!
Wat is de omschrijving van een VERDACHTE?
Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en ook toepast in uw communicatie met "jeugdzorg"
464 Heeft u formulier 464 ingeleverd bij de school van uw kind? Indien neen, waarom niet?
465 Heeft u verzoek 465 ingeleverd bij de school van uw kind? Indien neen, waarom niet?
Heeft u onderzoek naar het schoolbestuur gedaan? Wie zitten erin met welke nevenfuncties?
Zit er een rechter in het schoolbestuur? Zit personeel van de school in de gemeenteraad en/of kandidaat voor de gemeenteraad?
Zit personeel van de school ook met een baantje in het hoofdstembureau en/of een van de andere stembureaus in uw gemeente?
Van welke politieke partij is de schooldirecteur lid en hoe is hij/zij aan haar/zijn baantje schooldirecteur gekomen?
538 Uit huis, een ingezonden brief over de werkwijze van SGJ in het Reformatorisch Dagblad
700 Klacht GEGROND tegen klacht pleegouder niet-ontvankelijk bij interne klachtencommissie Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
002 Stevig weerwerk Logtenberg tegen STASI werkwijze SGJ. Logtenberg heeft na SGJ bemoeienis GEEN CONTACT met oudste UHP kind
004 Stevig weerwerk Struyk tegen STASI werkwijze SGJ. Struyk heeft na SGJ bemoeienis GEEN CONTACT meer met oudste UHP kind
012 Uitzending Omroep Gelderland bewijst dat "jeugdzorg" nog steeds achter gesloten deuren bij kinderrechters blijft zitten
710 Lachwekkend! UN heeft nog steeds geen beslissing genomen op klacht Hop tegen Nederland (Rechtbank Zutphen)
095 In memoriam. Een geweldige lieve moeder die de pech had met SGJ te maken te krijgen 
   

CENSUUR IN NEDERLAND ©    Groep Hop ©    Boycot RvdK    NBG    BSC    Modelbrief 91    Modelbrief 465    Oorlog op de Veluwe: (340) (425) (459) (379)    FarizeeŽrs gesignaleerd!
Het verzet op internet begon op de Veluwe in 1997 (1) (16) en daar waren ze bij de rechtbank Zutphen niet zo blij mee. (12) (95) (710)
(Wraking, naam en nevenfuncties rechters)