CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

?

540 De bedreiging die ik als moeder ervaar is dat déze overheid voor al onze kinderen een risicoanalyse wil maken

Reformatorisch Dagblad 26-07-2007

Bemoeienis kan bedreigend zijn voor gezinsleven

Minister Rouvoet werkt aan de aanleg van een elektronisch kinddossier. Daar schuilt een gevaar in voor de opvoeding van kinderen, omdat de overheid meer en meer invloed krijgt op het gezinsleven, stelt Eline van Berkum-Bremmer.

Gezinsproblemen zijn van alle tijden en eeuwen. In het eerste gezin dat de aarde bevolkte, was er al sprake van doodslag! Als christenen weten we de oorzaak hiervan: de zondeval. Er wordt gehoorzaamheid geëist aan de Tien Geboden, tot eer van God en heil van onszelf en van onze naaste.

Anno 2007 hebben we te maken met een overheid die steeds verder knaagt aan de wortels van de christelijke traditie. De norm ”je naaste liefhebben als jezelf” is vervangen door: ”hoe kan ik mezelf zo goed mogelijk ontplooien”. Individualisme viert hoogtij.

Dit is niet zonder gevolgen gebleven voor huwelijk en gezin. Het huwelijk is opgerekt. Meer dan de helft van de kinderen worden buiten het huwelijk geboren. Moeders worden gestimuleerd de arbeidsmarkt

Consultatiebureau De bedreiging die ik als moeder ervaar is dat déze overheid voor al onze kinderen een risicoanalyse wil maken. De duiding van risico’s is niet los te zien van de huidige norm van zelfontplooiing. Dan komen er vragen bij mij op als: is gezinsgrootte een risico? Of het feit dat ik niet werkzaam ben op de arbeidsmarkt? De wetenschap dat het bezoek van het consultatiebureau mogelijk gericht is op het analyseren van risico’s zal me er enigszins op mijn hoede binnen doen stappen, voor je het weet krijg je opvoedingsondersteuning aangeboden.

Maar er is meer. Juist de traditionele waarden rond huwelijk en gezin zie ik als kansen voor elk gezin. Zou niet de scheppingsorde heilzaam zijn voor ieder mens? Rouvoet stelt dat de norm voor het overheidshandelen publieke gerechtigheid is (zie het RD van 7 juli). Is het houdbaar om als christenmens een handtekening te zetten onder het besluit om adoptie door homoparen mogelijk te maken en tegelijk te streven naar publieke gerechtigheid? Alsof kinderen er niet mee gebaat zijn op te groeien in een gezin met een vader en een moeder. Om met Spruyt te spreken: aan de ene kant de kraan openzetten en aan de andere kant dweilen.

De overheid geeft rechten voor ouders om zich te ontplooien voorrang boven het belang van het kind. Op het moment dat er zich problemen voordoen, wordt het belang van het kind vooropgezet. Zolang zij deze belangen niet met elkaar in harmonie weet te brengen, werkt zij hiermee problemen in de hand.

Als ik het voorstel van Rouvoet lees over het opzetten van centra voor jeugd en gezin rijzen er bij mij de volgende vragen. Wordt de rol van hulpverleners niet overschat en de complexiteit van gezinsproblemen onderschat? Het voelt veiliger als de overheid niet nog meer invloed op onze gezinnen krijgt. Is het mogelijk om waardevrije opvoedingsondersteuning aan te bieden?

In de praktijk heb ik in de rol van hulpverlener iets van deze materie geproefd. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het gezin als systeem heel autonoom is. Wil je als hulpverlener een rol van betekenis hebben, zijn hier veel voorwaarden voor nodig. De praktijk is zeer weerbarstig. Vaak is er sprake van diep ingesleten patronen, die soms al generaties lang bestaan. Het lijkt me te optimistisch gedacht dat tijdige opvoedingsondersteuning een garantie is om erger te voorkomen.

De komst van hulpverleners in gezinnen is zeer ingrijpend. Hulpverleners zijn geen instrumenten die ingezet kunnen worden volgens het principe ”baat het niet, dan schaadt het niet”. Gevoelens van onmacht worden versterkt na een teleurstellende ervaring met hulpverlening en een neerwaartse spiraal is bereikt.

Sociale verbanden De verdergaande bemoeienis van de overheid met onze gezinnen zal de opvoedingsonzekerheid verder doen toenemen. Door laagdrempeligheid van hulpverlening worden de sociale verbanden makkelijker gepasseerd. Ook vanuit die optiek pleit ik voor terughoudendheid met de inzet van hulpverleners.

Het lijkt me heilzaam om als christenen elkaar vast te houden en aan te scherpen in de praktische uitwerking van onze visie op het gezinsleven. Laten we beginnen bij de kleinst mogelijke cirkel in sociaal verband: als man en vrouw. Daarna als gezin, als familie, als medegemeenteleden. Onze kinderen zijn de bouwstenen van de toekomstige maatschappij.

Ligt er voor huisvrouwen dan niet een verantwoordelijke, maar ook heel waardevolle en uitdagende taak om invulling te geven aan de christelijke normen en waarden? We kunnen daarmee misschien iets uitstralen naar onze omgeving. Dagelijks zijn we hierin afhankelijk van onze Schepper. De praktijk van alledag openbaart de gebrokenheid. Is het niet onze plicht om hier worstelende mee aan de slag te gaan, daarbij beseffend: „die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.”

De auteur is huisvrouw en werkzaam geweest bij verschillende hulpverleningsinstanties.

 

 


Het Vrije Volk, Mark Maathuis, 2 juni 2008

Premier Balkenende is de kritiek op zijn kabinet beu. Het idee dat Nederland geen vooruitgang boekt deugt volgens hem niet. En terecht. Zijn Gristelijke greep op het land wordt met de dag steviger.

Gristelijke politici hebben de jaren `90 met afgrijzen bekeken. Veroordeeld tot de oppositie konden zij weinig inbrengen tegen de triomfdagen van het liberalisme. Toen het CDA in 2002 weer mocht regeren werd het aan banden leggen van het losgeslagen Nederland Programmapunt Eén.  

In 2003 maakte Balkenende duidelijk wat zijn “Normen&Waarden” inhielden. Naar aanleiding van een televisie-programma, waarin kleipoppetjes de koninklijke familie spelen, vroeg de premier zich af of je de vrijheid van meningsuiting “maximaal moet benutten.” Toenmalig minister van Justitie en CDA partijgenoot Piet Hein Donner sloot zich aan bij de kritiek, want “Anders komt het tot losbandigheid en eindigt het in verloedering.”  

Fast forward naar 2008, waarin deze paternalistische opvattingen aan de orde van de dag zijn. De cartoonist Nekschot wordt opgepakt. Balkenende spant een proces aan tegen weekblad Opinio. CDA Tweede Kamerlid Joop Atsma spreekt zich uit tegen een vervolg van de “grote lieg- en bedriegshow” de Gouden Kooi. Het ministerie van Justitie overweegt de Web site GeenStijl te vervolgen. Politici spreken over het vooraf censuren van Geert Wilder's “Fitna” en stellen kamervragen over Deep Throat, belspellen en “agressieve” goedkope-leningen reclames.  

Deze beperkte opvatting van vrijheid werkt een vernauwde rechtsintepretatie in de hand wat vanzelfsprekend tot meer overtredingen leidt. Het idee dat de Nederlandse moraal steeds meer richting de afgrond gaat wordt zo verder gevoed. Verlossing is slechts mogelijk als het volk nog verder beteugeld wordt en daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. 

Entrée de plannen van minister Rouvoet: de Christen Unie minister wil vanaf 2009 een elektronisch dossier aanleggen van ieder in Nederland geboren kind met informatie over zijn gezin en omgeving. “Het tijdig signaleren van risico’s en problemen in de ontwikkeling is van groot belang voor het welzijn van en de zorg voor kinderen,” aldus het Beleidsverslag Jeugd en Gezin 2007. De in 2007 ingevoerde Jeugdmonitor, bedoeld om “ inzicht te krijgen in hoe het gaat met kinderen,” wordt de komende jaren uitgebreid, “zodat er een goed beeld ontstaat van de staat van de jeugd (...) van 0 tot en met 24 jaar.” Aan de hand van 65 indicatoren gaat een landelijk dekkend netwerk van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zich met de uitvoering van dit beleid bezig houden.  

In 2011 hebben alle gemeenten zo`n centrum en om hun voortbestaan te garanderen wil Rouvoet in 2012 de CJG vastleggen in de Wet op de Jeugdzorg. Gemeenten moeten voortaan bindende afspraken maken met organisaties over risicogezinnen en risicokinderen. Voor de brancheorganisatie voor de jeugdzorg betekent dat “je in huis gaat kijken wat er aan de hand is, dat analyseert en daar vervolgens ondersteuning bij zoekt,” aldus MOgroep Jeugdzorg-bestuurder en directeur van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Wiel Janssen.  

Een wettelijke en financiële basis voor deze vergaande ingrepen in de persoonlijke sfeer is onduidelijk. In een interview met deze krant zegt Algemene Rekenkamer collegelid Pieter Zevenbergen dat Rouvoet “ een merkwaardig staatsrechtelijk vacuüm creëert” waarin zijn verantwoordelijkheden “niet sluitend geregeld” zijn Informatie over de begroting van het ministerie van Jeugd en gezin – zo`n zes miljard euro - is het karigst van alle departementen, aldus Zevenbergen. “Rouvoet geeft slechts voor 17 procent van alle doelstellingen aan wat hij er voor gaat doen. Geen ander departement doet het zo slecht.” 

Fast forward naar 2013, waarin de vicieuze cirkel van vrijheidsbeperking en overheidsbemoeienis op volle toeren draait. Vaag omlijnde instanties hebben de vrijheid - op basis van informatie uit kinddossiers en jeugdmonitoren - zich tot ver in de privé-sfeer te bemoeien met kinderen  tot 24 (!) jaar, hun ouders en hun omgeving. Inzicht krijgen in de jeugd rechtvaardigt onderzoek naar het kijk-, luister-, lees-, bel- en Internetgedrag van iedere Nederlander. Van risico`s en problemen is sprake als het tot losbandigheid en verloedering kan leiden. De financieel onduidelijke basis garandeert dat ieder politiek debat blijft steken in pogingen het beleid efficiënter te maken, waardoor het bestaansrecht van het beleid zelf onbesproken blijft.  

Zo bezien heeft Balkenende volkomen gelijk als hij zegt dat er de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt.

 

 

(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?
(003) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden krijgt vervolg bij Europees Hof
(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje Anne-Marie en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: "Anne-Marie genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met Anne-Marie is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP Anne-Marie"
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling Anne-Marie en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP Anne-Marie"
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die Anne-Marie mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van Anne-Marie
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek Anne-Marie
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over Anne-Marie
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering Anne-Marie op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(838) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 1
(839) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 2
(840) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 3
(841) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 4
(842) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 5
(843) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met Anne-Marie! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(880) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(881) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(882) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(883) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(884) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(885) Doelen SBJG "behandelplan" Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in Australië
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
(899) Politieke discussie: Koningshuis afschaffen! (Leken)rechters benoemen door Parlement!
Burgers zelf hun staatshoofd=President laten kiezen!
(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?

 

Moderne media worden nu ook ingezet om Anne-Marie te bevrijden uit de jeugdzorg
(Twitter met Ron en Judith)
(Hyves site Ron en Judith)
(Facebook Ron en Judith)
(Stem Groep Hop Rheden) Vraag iedereen die u kent om op Ron en Judith (Groep Hop) te stemmen mbt verkiezingen gemeenteraad Rheden
Vraag iedereen die u kent of zij ondersteuningsverklaringen willen tekenen die in Rheden nodig zijn om mee te mogen doen met verkiezingen gemeenteraad
Kloppen nevenfuncties bestuurders BSC gemeenten A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Waarom werden tot 2012 nergens bijbaantjes in het Centraal Stembureau en alle andere stembureaus opgegeven?
 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.