GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

 

?

Beslissing op "bedenkingen" tegen een nieuwe milieuvergunning voor een vleeskalverenhouderij levert nog veel meer "bedenkingen" op

Bedenking 1. 

De aanvraag betreft 420 witvlees vleeskalveren van 0 tot 8 maanden. De bedenking betreft het houden van witvleeskalveren. Acht het college het houden van witvleeskalveren in overeenstemming met welzijnseisen? Ondergetekende heeft bedenkingen tegen het houden van witvleeskalveren omdat hij denkt dat deze manier van houden van kalveren in strijd is met het welzijn van kalveren.   

Definitieve beschikking College B&W nr. 2005/27779 d.d. 090106
Vervolg: In de beschikking wordt bedenking 1 GECENSUREERD en is niet in de beschikking te vinden!

 

 

090106 beslissing op "bedenkingen"
091205 ontvangstbevestiging 2005/26947 beslissing voor 010306
081205 leverde Hop  "bedenkingen" in tegen een nieuwe milieuvergunning voor een vleeskalverenhouderij

Inzicht in een nieuwe censuur truc die het College van B & W met burgers in Ermelo uithaalt

Een burger (Hop) levert 7 bedenkingen in tegen een milieuvergunning. In de beslissing wordt "bedenking 1" weggelaten en de andere bedenkingen krijgen een ander nummer. Er blijven dan 6 "bedenkingen" over. 

In de beslissing worden vervolgens zes bedenkingen genoemd waarop wordt beslist. De belanghebbenden bij die beslissing weten dus niet dat er nog een "bedenking" was maar die is door het College van B & W gecensureerd.

Hoe vaak zal dit trucje door B & W van Ermelo zijn uitgehaald om informatie voor burgers te censureren?

Het vergunningenstelsel van de Wet milieubeheer brengt met zich mee dat wij moeten beslissen op de aanvraag zoals die is ingediend schrijft het College in zijn beschikking. Waarom is dat niet op "bedenkingen" van toepassing?

Hop nodigt u uit na te denken over de "bedenkingen van Hop", de antwoorden van het College van B en W Ermelo en wat er om u heen in de gemeente Ermelo gebeurt?

 

 

 

College van Burgemeester en Wethouders,

te

Ermelo. 

Ermelo, 8 december 2005. 

Betreft: Schriftelijke bedenkingen tegen kennisgeving en ontwerpbeschikking Wet milieubeheer op een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning voor een vleeskalverenhouderij aan de XXXXXX, Ermelo

Uw kenmerk 2005/23543 

Geacht College, 

Ondergetekende levert hierbij schriftelijke bedenkingen in tegen bovengenoemde ontwerpbeschikking. 

Bedenking 1. 

De aanvraag betreft 420 witvlees vleeskalveren van 0 tot 8 maanden. De bedenking betreft het houden van witvleeskalveren. Acht het college het houden van witvleeskalveren in overeenstemming met welzijnseisen? Ondergetekende heeft bedenkingen tegen het houden van witvleeskalveren omdat hij denkt dat deze manier van houden van kalveren in strijd is met het welzijn van kalveren.   

Definitieve beschikking College B&W nr. 2005/27779 d.d. 090106
Vervolg: In de beschikking wordt bedenking 1 GECENSUREERD en is niet in de beschikking te vinden!

 

Bedenking 2.

De aanvraag betreft 420 witvleeskalveren van 0 tot 8 maanden op een oppervlakte van 1.8 vierkante meter per kalf. De bedenking betreft de oppervlakte waarop deze dieren worden gehouden. Acht het college het houden van kalveren van 0 tot 8 maandenop 1.8 vierkante meter per dier in overeenstemming met welzijnseisen? Ondergetekende heeft bedenkingen tegen het houden van kalveren van 0 tot 8 maanden op een oppervlakte van 1.8 vierkante meter per kalf.   

Definitieve beschikking College B&W nr. 2005/27779 d.d. 090106
Vervolg: In de beschikking wordt bedenking 2 omgezet in bedenking 1! Citaat: "Uit jurisprudentie volgt dat het aspect dierenwelzijn geen betrekking heeft op het belang van de bescherming van het milieu in de zin van artikel 8.10, eerste lid, van de wet milieubeheer. Om die reden kan deze bedenking niet leiden tot het weigeren van de gevraagde vergunning. Deze bedenking is ongegrond.

Bedenking 3.

De aanvraag betreft uitbreiding aan oppervlakte om aan een oppervlakte van 1.8 vierkante meter per kalf te voldoen. Waarom acht het College het niet wenselijk om de oppervlakte van het bedrijf niet uit te breiden en niet veel beter om MINDER kalveren op de bestaande oppervlakte te gaan houden. Ondergetekende voert als bedenking aan de oppervlakte van het bedrijf niet uit te breiden maar op de bestaande oppervlakte minder dieren te gaan houden.   

Definitieve beschikking College B&W nr. 2005/27779 d.d. 090106
Vervolg: In de beschikking wordt bedenking 3 omgezet in bedenking 2! Citaat: Op grond van de vigerende vergunning mogen 420 vleeskalveren worden gehouden. Gelet op het kalverenbesluit is de aanvrager verplicht om de oppervlakte van de dierenverblijven te vergroten teneinde genoemd aantal vleeskalveren te kunnen houden. Om die reden wordt een nieuwe vergunning aangevraagd. De aanvraag heeft betrekking op het houden van 420 vleeskalveren in te vergroten dierenverblijven. Het vergunningenstelsel van de Wet milieubeheer brengt met zich mee dat wij moeten beslissen op de aanvraag zoals die is ingediend. Als wij bij de beslissing op de aanvraag zouden uitgaan van de bestaande dierenverblijven, wordt de grondslag van de aanvraag verlaten. Dit is in strijd met de Wet milieubeheer. Deze bedenking is ongegrond.

Bedenking 4.

De aanvraag is getoetst aan onder andere de volgende milieuaspecten: - afvalwater.

Er staat alleen iets over opslag van kalvergier op het bedrijf. Waarom acht het College het niet wenselijk om voorschriften te verbinden aan de afvoer van afvalwater en/of kalvergier? Ondergetekende voert als bedenking aan dat ten onrechte geen voorschriften worden gemaakt aan de afvoer van afvalwater en/of kalvergier. Ten onrechte staat niet in de ontwerpvergunning op welke wijze het afvalwater/kalvergier van het bedrijf wordt afgevoerd en op welke wijze dit afvalwater uiteindelijk op het oppervlakte wordt geloosd. Onder de stelling de vervuiler betaald worden de kosten van het verwijderen van afvalwater/kalvergier geheel  door de veroorzaker betaald. Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo neen, waarom niet?   

Definitieve beschikking College B&W nr. 2005/27779 d.d. 090106
Vervolg: In de beschikking wordt bedenking 4 omgezet in bedenking 3! Citaat: Op pagina 6 van de ontwerpbeschikking is te lezen dat het in de inrichting vrijkomende afvalwater op de drijfmestkelders wordt geloosd. Dit blijkt uit onderdeel 6.4 van het aanvraagformulier. Het gaat om bedrijfsafvalwater dat qua samenstelling te vergelijken is met huishoudelijk afval, alsmede afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen van de voerinstallatie en de stallen. Nu de aanvraag blijkens het dictum van het besluit onderdeel uitmaakt van de vergunning, is het niet nodig om voor de afvoer van afvalwater voorschriften aan de vergunning te verbinden. De afvoer van afvalwater en/of kalvergier uit de inrichting vindt plaats op kosten van de aanvrager. Deze bedenking is ongegrond.

Bedenking 5.

De tekst van Ermelo’s weekblad 071205 pagina 5 rechts bovenaan onder de kop “De Driehoek moet uit slop”wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd. Waarom wordt er in Ermelo geen beleid gemaakt om kalvermesterijen te verplaatsen naar andere gebieden? Ondergetekende voert als bedenking aan dat de gemeente ten onrechte geen bestemmingsplan technische keuzes heeft gemaakt voor de gebieden Telgt en Horst door kalvermesterijen te stoppen en/of naar elders te verplaatsen en daarvoor in de plaats lichte bedrijvigheid (kleine startende bedrijven), recreatie en eventueel woningen.   

Definitieve beschikking College B&W nr. 2005/27779 d.d. 090106
Vervolg: In de beschikking wordt bedenking 5 omgezet in bedenking 4! Citaat: Uit jurisprudentie volgt dat het niet maken van keuzes op het gebied van ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) geen betrekking heeft op het belang van de bescherming van het milieu in de zin van artikel 8.10 eerste lid Wet milieubeheer. Om die reden kan deze bedenking niet leiden tot het weigeren van de gevraagde vergunning. Deze bedenking is ongegrond.

Bedenking 6.

Op 7 december 2005 heeft de burgemeester en enkele wethouders kennisgenomen van project 31 Van kalvergier tot schone energie. Ondergetekende voert als bedenking aan dat de gemeente ten onrechte niet heeft geprobeerd dit bedrijf op te kopen om daarmee een begin te maken met de uitvoer van project 31 in Ermelo om de woningnood onder starters op te lossen.

De tekst van project 31 wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd. Productie 1.   

Definitieve beschikking College B&W nr. 2005/27779 d.d. 090106
Vervolg: In de beschikking wordt bedenking 6 omgezet in bedenking 5! Citaat: Project 31 is een onderdeel van het programma van Groep Hop, een politieke groepering in de gemeente Ermelo. Wij zijn op grond van de Wet milieubeheer niet gehouden om bij vergunningverlening rekening te houden met dit project. Deze bedenking is ongegrond.

Bedenking 7.

Op 7 december 2005 heeft de burgemeester en enkele wethouders kennisgenomen van project 31 Van kalvergier tot schone energie. Ondergetekende voert als bedenking aan dat de gemeente ten onrechte niet heeft geprobeerd dit bedrijf op te kopen om daarmee een begin te maken met de uitvoer van project 31 in Ermelo om dit perceel op te kopen voor waterstof als de energie-oplossing. De tekst van project 31 wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd. Productie 1.   

Ondergetekende verzoekt de gemeente met de aanvrager om de tafel te gaan zitten, de bedenkingen met de aanvrager te bespreken, om na te gaan of het niet mogelijk is het bedrijf van de aanvrager op te kopen en dit bedrijf te reserveren voor project 31 en/of project 31 op dit bedrijf concreet en snel mogelijk uit te gaan voeren om de woningnood voor starters in Horst en Telgt veel sneller op te gaan lossen gekoppeld aan waterstof als de energie-oplossing zodat starters in die regio zelf hun huis kunnen verwarmen en van elektriciteit kunnen voorzien.   

Definitieve beschikking College B&W nr. 2005/27779 d.d. 090106
Vervolg: In de beschikking wordt bedenking 7 omgezet in bedenking 6! Citaat: Bij milieuaanvragen ingediend voor 1 juli 2005 verplicht de Algemene wet bestuursrecht ons niet om de bedenkingen met de aanvrager te bespreken. Wel biedt deze wet de mogelijkheid tot een gedachtewisseling over de ontwerpbeschikking en tot het mondeling inbrengen van bedenkingen hiertegen, in bijzijn van de aanvrager. Hierom is niet verzocht.  Deze bedenking is ongegrond.

Hoogachtend, 

J. Hop. 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. 

Productie 1. Project 31. 1 pagina. Website www.groephop.nl/project31.htm

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.