CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Een faxbericht met ok bevestiging dient aangemerkt te worden als een aangetekende brief

Alweer Hop tegen gemeente Ermelo bij de BSC Ermelo, kijkt u mee?
VERWACHT JURISPRUDENTIE OVER INDIENEN WOB VERZOEKEN BIJ EEN GEMEENTE (ERMELO)
10-10-2013 Bezwaarschrift Hop tegen besluit gemeente Ermelo 01102013 om indienen van Wob verzoeken te beperken en indienen per fax te verbieden
06-11-2013 RECORD AANTAL VAN VIJFTIEN modelklachten (664) door Hop ingeleverd bij gemeente Ermelo/BSC Ermelo nrs. NO1 tot en met NO 15!

 

Faxbericht met ‘ok’-bevestiging is gelijk te stellen aan aangetekende brief
21-11-2012

X bericht Y per fax dat hij zijn abonnement opzegt. Het verzendbericht vermeldt dat ťťn pagina is verstuurd en dat het resultaat ‘ok’ is. Y stelt met een beroep op zijn algemene voorwaarden, waarin staat dat de overeenkomst per aangetekende brief beŽindigd moet worden, dat een faxbericht niet gelijk is te stellen aan een aangetekende brief.

De kantonrechter oordeelt dat in casu een fax gelijkgesteld mag worden met een aangetekende brief. De waarde van de aangetekende brief is dat de verzender een bewijs van verzending krijgt. Het versturen van een fax is niet wezenlijk anders dan het versturen van een aangetekende brief, omdat het faxapparaat ook voor een bewijs van verzending zorgt. Volgens de kantonrechter is de jurisprudentie inzake aangetekende brieven ook van toepassing op faxberichten. Een met ‘ok’ bevestigde verzending van een fax aan het juiste faxnummer wordt geacht binnen het bereik van de geadresseerde te zijn gebracht. Niet gebleken is dat het door X gebruikte faxnummer onjuist is. Voor zover Y stelt dat de fax in het ongerede is geraakt of niet goed is verwerkt, komt dit voor zijn risico.

Rechtbank Utrecht sector kanton, 23 mei 2012, LJN BW6850
ECLI:NL:RBUTR:2012:BW6850 Rechtbank Utrecht Datum uitspraak23-05-2012Datum publicatie30-05-2012 Zaaknummer782765 AC EXPL 11-7750 mh RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenEerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie Een met OK bevestigde verzending van een fax aan het juiste faxnummer wordt geacht binnen het bereik van de geadresseerde zijn gebracht. VindplaatsenRechtspraak.nl NJF 2012, 309 PRG 2012, 193 Uitspraak RECHTBANK UTRECHT sector handel en kanton kantonrechter locatie Amersfoort zaaknummer: 782765 AC EXPL 11-7750 mh vonnis van 23 mei 2012 inzake de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Archidat BV, gevestigd te Oegstgeest, verder te noemen: Archidat, eiseres, gemachtigde: Rosmalen Gerechtsdeurwaarders, tegen [gedaagde], h.o.d.n. [bedrijf], wonende te [woonplaats], verder te noemen: [gedaagde], gedaagde, procederend in persoon. 1. Het verloop van de procedure Archidat heeft een vordering ingesteld waarop [gedaagde] heeft geantwoord. Vervolgens heeft Archidat voor repliek geconcludeerd en [gedaagde] voor dupliek. Hierna is uitspraak bepaald. 2. Het geschil en de beoordeling daarvan 2.1. Archidat vordert dat de kantonrechter [gedaagde] bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis en zonder borgtocht veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 1.075,74, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 5 oktober 2011 over een bedrag van € 853,23 tot aan de dag van voldoening. Het bedrag van € 1.075,74 is opgebouwd uit de hoofdsom van € 853,23, handelsrente tot 5 oktober 2011 van € 72,51 en buitengerechtelijke (incasso)kosten ten bedrage van € 150,-. 2.2. Archidat legt aan haar vorderingen ten grondslag dat tussen haar en [gedaagde] een overeenkomst, waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tot stand is gekomen. Op grond van deze overeenkomst is [gedaagde] een bedrag van € 853,23 verschuldigd. Dit bedrag blijkt volgens de factuur van 1 september 2010 betrekking te hebben op abonnementen op “ArchiCalc Woningbouw”, “ArchiCalc Onderhoud & Renovatie” en “ArchiCalc Verbouw” in de periode van oktober 2010 tot oktober 2011. Deze factuur noemt 15 september 2010 als vervaldatum. 2.3. [gedaagde] stelt als verweer dat hij de abonnementen bij fax van 4 september 2009 heeft opgezegd. In deze fax is vermeld: “Bij deze zeg ik per eerst volgende vervaldatum mijn abonnementen inzake Abonnement Archicalc woningbouw, onderhoud & renovatie, verbouw en Abonnement serie bouwkosten op. (…)” Het verzendbericht vermeldt onder meer dat op 4 september om 11:12 u ťťn pagina is verstuurd en dat het resultaat “Ok” is. 2.4. Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan. 2.5. De kantonrechter oordeelt als volgt. Uit de conclusie van antwoord – de processtukken van Archidat leiden tot weinig helderheid op dit punt – leidt de kantonrechter af dat Archicalc een product van Archidat is en een combinatie is van een bouwkostenbibliotheek (productinformatie) en computerprogrammatuur waarmee offertes en facturen opgesteld kunnen worden. Kennelijk heeft [gedaagde] het gebruiksrecht op de programmatuur en (updates van) de bibliotheek verkregen. 2.6. Volgens Archidat zijn haar algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden betreffende kostenbestanden” geheten) op de overeenkomst van toepassing verklaard. Deze stelling is niet door [gedaagde] weersproken, zodat de kantonrechter van de juistheid ervan uitgaat. In artikel 4 van de algemene voorwaarden is bepaald: 4.1. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 3 jaar, ingaande 1 dag na verzenddatum van het pakket door Archidat Bouwkosten B.V. 4.2 Het abonnement op actualisering wordt telkenmale stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij een der partijen met inachtneming van een termijn van drie maanden per aangetekend schrijven aan de wederpartij te kennen heeft gegeven de overeenkomst m.b.t. het abonnement op actualisering tegen het einde van de lopende periode te willen beŽindigen. De kantonrechter begrijpt Archidat aldus dat zij zich – kennelijk met verwijzing naar artikel 4 van haar algemene voorwaarden – op het standpunt stelt dat een fax niet gelijk te stellen is aan een aangetekende brief. 2.7. Met [gedaagde] is de kantonrechter van oordeel dat een fax in dit geval gelijkgesteld mag worden met een aangetekende brief. De waarde van een aangetekende brief is dat de verzender een bewijs van verzending krijgt. Zo bezien is het versturen van een fax niet wezenlijk anders dan het versturen van een aangetekende brief, omdat in het geval van een fax het faxapparaat ook voor een bewijs van verzending zorgt. 2.8. Partijen twisten vervolgens over de vraag of de fax van 4 september 2009 Archidat heeft bereikt. Ingevolge artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) moet een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring die persoon hebben bereikt om haar werking te hebben (de ontvangsttheorie). Het is aan de verzender feiten en omstandigheden te stellen en deze, bij voldoende betwisting, te bewijzen dat de verklaring de ontvanger heeft bereikt. Het is niet nodig dat de ontvanger daadwerkelijk kennis heeft genomen van de verklaring. Met betrekking tot aangetekende brieven geldt dat de afzender daarvan, wanneer de geadresseerde stelt dat de brief hem niet heeft bereikt, dient te bewijzen dat hij de brief aangetekend en naar het juiste adres heeft verzonden, en bovendien aannemelijk dient te maken dat de brief aan de geadresseerde is aangeboden op de wijze die daartoe ter plaatse van bestemming is voorgeschreven (zie onder meer HR 4 juni 2004, NJ 2004, 411). 2.9. De kantonrechter is – mede gelet op hetgeen onder r.o. 2.7 is overwogen – van oordeel dat bovengenoemde jurisprudentie ook van toepassing is op faxberichten, in die zin dat een met OK bevestigde verzending van een fax aan het juiste faxnummer geacht wordt binnen het bereik van de geadresseerde te zijn gebracht. Omdat gesteld noch gebleken is dat het door [gedaagde] gebruikte faxnummer onjuist is, neemt de kantonrechter het verweer van [gedaagde] als juist aan, inhoudende dat hij de overeenkomst op 4 september 2009 per eerst mogelijke datum heeft opgezegd. Voor zover Archidat bedoelt te zeggen dat de fax in het ongerede is geraakt of om andere redenen niet in haar administratie is verwerkt, komt dit voor haar risico, omdat zij gehouden is de administratie van haar bedrijf zodanig in te richten dat ook ten aanzien van deze wijze van indienen van schriftelijke stukken een zorgvuldige verwerking plaatsvindt. 2.10. [gedaagde] heeft de abonnementen met zijn fax van 4 september 2009 “per eerst volgende datum” opgezegd. Uit de fax wordt niet duidelijk tegen welke datum hij de abonnementen heeft opgezegd. Uit de factuur van 1 september 2010 blijkt evenwel dat de gefactureerde abonnementsperiode loopt van oktober 2010 tot oktober 2011. Gelet op het bepaalde in artikel 4 van de algemene voorwaarden kon [gedaagde] deze abonnementen op zijn laatst drie maanden voor oktober 2010 opzeggen, dat wil zeggen uiterlijk 30 juni 2010. Omdat hij de abonnementen op 4 juli 2010 – dus te laat – heeft opgezegd, is hij de gevorderde abonnementskosten verschuldigd. De vordering tot betaling van € 853,23 zal dan ook worden toegewezen. Wettelijke handelsrente 2.11. Archidat vordert de wettelijke rente. Uit de dagvaarding blijkt dat zij met deze vordering het oog heeft op de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW. Uit het bedrag van € 72,51 (zie r.o. 2.1) leidt de kantonrechter af dat Archidat de wettelijke handelsrente vordert vanaf de vervaldatum van de factuur, zijnde 15 september 2010. In artikel 8.3 van de algemene voorwaarden is, net zoals overigens op de factuur, vermeld dat de betalingstermijn 14 dagen bedraagt. Gelet hierop – en mede gelet op het feit dat [gedaagde] tegen de gevorderde rente geen verweer heeft gevoerd – zal de vordering op de hierna te vermelden wijze worden toegewezen. Buitengerechtelijke (incasso)kosten 2.12. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke (incasso)kosten zal – mede gelet op de door de kantonrechter gevolgde aanbevelingen van het Rapport Voorwerk II – worden afgewezen. Uit de door Archidat gegeven omschrijving van de verrichte werkzaamheden blijkt niet dat kosten zijn gemaakt die betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een (niet aanvaard) schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. De kosten waarvan Archidat vergoeding vordert, moeten dan ook worden aangemerkt als betrekking hebbend op verrichtingen waarvoor de proceskostenveroordeling wordt geacht een vergoeding in te sluiten. Proceskosten 2.13. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Archidat worden begroot op: - dagvaarding € 87,06 - vast recht 426,00 - salaris gemachtigde 100,00 (1,0 punt ◊ tarief € 100,00) Totaal € 613,06 Omdat de dagvaarding en de conclusie van repliek zo weinig juridische en feitelijke duidelijkheid verschaffen, gaat de kantonrechter bij de berekening van het salaris van de gemachtigde uit van ťťn punt in plaats van twee. 3. De beslissing De kantonrechter 3.1. veroordeelt [gedaagde] aan Archidat te betalen een bedrag van € 853,23, vermeerderd met de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW over dit bedrag vanaf 15 september 2010 tot de voldoening, 3.2. veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten aan de zijde van Archidat, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 613,06, waarin begrepen € 100,00 aan salaris gemachtigde, 3.3. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, 3.4. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Heinemann, kantonrechter, en is in het openbaar uitgesproken op 23 mei 2012.

 

 

 

Tot uw dienst. Gratis informatie voor de burger bij problemen met school, jeugdzorg, gemeente, rechtspraak

Welke onderstaande informatie kan verbeterd worden om uw kennis om te zetten in informatie voor de Groep Hop netwerken uit uw gemeente zodat burgers na u informatie beter kunnen toepassen?
Wie zoekt contact met andere burgers uit uw (naburige)gemeente om samen te werken, informatie uit te wisselen?
721 De gevaren van de rechtspraak in Nederland, door J. Hop
007 U begint met systematisch werken, probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens ieder gesprek
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en ook steeds opnieuw toepast!
003 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
080 Succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beŽindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Kloppen de nevenfuncties bestuurders gemeente
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders in uw gemeente hadden/hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus tijdens verkiezingen gemeenteraad om de uitslag te beÔnvloeden door zelf stemmen te tellen, stemmen van andere partijen op het stapeltje van de eigen partij te leggen en/of stemmen van andere partijen ongeldig te maken en/of nog even een praatje te maken in het stembureau om de kiezer vlak voor dat deze gaat stemmen te kunnen beÔnvloeden?
Tenslotte heeft u een kopie ontvangen van het contract dat is afgesloten tussen jeugdzorg en gemeente met daaronder welke namen en handtekeningen om de jeugdzorg over te dragen naar de gemeente en is dit contract in uw gemeente wel of niet in de gemeenteraad besproken? Indien neen, waarom niet?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk tegen de jeugdzorgindustrie
Contact Dhr. J. Hop)

 

 

top
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.