Hop ontdekt Nederlandse kinderrechters zijn AANKLAGERS, RECHTERS en BELANGHEBBENDEN! (95) (710) (3) (124) (180)

(44) Het gevaar! Kinderrechters WEIGEREN te toetsen! De kinderrechter-norm 9 mei 2008. "Zolang de ouders zich alleen maar richten op procedures en niet openstaan voor hulpverlening en samenwerking met de gezinsvoogd is er geen vooruitgang mogelijk. Beslissing verlenging OTS en UHP" Bron: Beschikking 166506/JERK 08-15274 9 mei 2008 Kinderrechter mevrouw mr. G.W. Brands-Bottema in de zaak Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland tegen de familie Nienhuis/Leenders met Hop als procesvertegenwoordiger.

(546) Geld is Macht! Macht is Recht! Nederlandse rechtspraak met smerige streken! 030806-270509 DOORLOOPTIJD BIJNA DRIE JAAR procedure bezwaarschrift tegen Plan van Aanpak als representatief voorbeeld van die geweldige onpartijdige rechtspraak in Nederland als burgers tegen jeugdzorg procederen!

Lachwekkend! Kinderbescherming zit niet meer bij rechter aan tafel. (1) (12) Lachwekkend! Nu bellen de vertegenwoordigers van de Staat met de kinderrechter buiten de hoorzitting om nog voordat een verzoek wordt ingediend! (101) (124) (180) Lachwekkend! UN heeft nog steeds niet op klacht van Hop tegen Nederland beslist als representatief voorbeeld van "corruptie van coalities" tussen UN en Nederland (95) (710)

(124) (180) (10) (11) Het Stockholmsyndroom in de Nederlandse jeugdzorg, door J. Hop. (101) In Nederland geven GEZINSVOOGDEN bij OTS zich in valse hoedanigheid voor VOOGDEN van kinderen uit en kraaien als papegaaien in het rond dat de ouders, slechts de biologische ouders en) uit het gezag zijn gezet. Als zo'n OTS kind een ongeval krijgt dan loopt zulk jeugdzorg personeel (600) tegen de lamp. De Raad voor de Kinderbescherming mentaliteit. Jeugdzorg personeel wordt hiervoor niet aangepakt maar de ouders wordt in onderonsjes met Nederlandse kinderrechters (voorlopig) uit het gezag gezet. 

191009 "RVDK Smerige streken 1" Ouders zijn na ernstig ongeval kind conform SA-tje NIET in het ziekenhuis geweest! Ouders worden na telefonisch onderonsje RVDK/BARRAU voorlopig uit gezag gezet! "RVDK Smerige streken 2" RVDK kan VOVO verzoek 201009 toeschrijven naar conclusie omdat VOORDAT HET VOVO verzoek werd ingediend op 201009 het verzoek al op 191009 in een onderonsje door BARRAU was toegewezen. "RVDK Smerige streken 3" Kind ligt al 2 dagen NIET meer in het ziekenhuis maar conform competentieprofiel praktijkleider (11) wordt VOVO verzoek dat NIET DEUGT toch gehandhaafd om ouders 3 maanden uit het gezag te zetten om de "smerige praktijken" die heersen in de jeugdzorg waarbij GEZINSVOOGDEN zich ten onrechte voor VOOGDEN uitgeven af te dekken. 

Ouders BOYCOT de Raad voor de Kinderbescherming. 

Censuur in Nederland ©

 

 

 

 

Ouders BOYCOT de Raad voor de Kinderbescherming

Een boycot is, in de oorspronkelijke zin, het verbreken van (handels)relaties met een land, een bedrijf of een individu. In de brede zin is het ook een verzaking om iets te doen, bijvoorbeeld een verkiezing boycotten om een statement te maken. De redenen van een boycot kunnen van politieke aard zijn of dienen om een vorm van wraak uit te oefenen of iemand te isoleren. Het woord ontstond in Ierland, waar de hardvochtige Engelse rentmeester Charles Cunningham Boycott (1832–1897) zo door zijn pachters werd gehaat, dat zij hem in 1879 volledig isoleerden.

Bekende (oproepen tot) boycots in de geschiedenis zijn o.a.
- de oproep van de Indiase leider Mahatma Gandhi om geen Engelse producten te kopen.
- de Montgomery-busboycot die begon in 1955 en leidde tot het einde van de rassenscheiding in bussen.
- de olieboycot van OPEC-landen tegen westerse landen die Israël hadden bijgestaan in de Jom Kippoeroorlog, wat in 1973 leidde tot de oliecrisis,
- en de boycot van Zuid-Afrikaanse producten ten tijde van de apartheidspolitiek.
- de boycot van joodse winkels in Duitsland en Oostenrijk, tijdens en in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
- Olympische Spelen 1956 in Melbourne vanwege de rol van de Sovjet-Unie in de Hongaarse opstand.
- de boycot van de Raad voor de kinderbescherming in Nederland na het ONDERONSJE met BARRAU om Leenders/Nienhuis uit het GEZAG te zetten. (12) (124) (180) (445)

Informant 215 Welke personen met dubbele petten werken in de Gelderse jeugdzorg? NAMEN die Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland graag GEHEIM wil houden?
Informant 232 Praktijkvoorbeelden van dubbele petten werken in de Gelderse jeugdzorg? Door (schijn van) belangenverstrengeling kunnen ouders onmogelijk hun gelijk halen!

Informant 588 DE NORM! Informant Directeur Piekschool Wageningen na UHP van A.
In de groep van A. gaan kinderen op een prettige manier met elkaar om en A. laat een kindgedrag zien dat past bij haar leeftijd.
Informant 646 DE NORM!
Informant Caroline Vos medewerker Stichting Lindenhout omgang tussen A. en haar ouders verloopt UITSTEKEND!
Informant 585
HET GEVAAR! BEWIJS Stiekem overleg tussen gedragsdeskundigen (SBJG/Lindenhout) om in rapport toe te schrijven naar conclusie OTS/UHP
Informant 101
HET GEVAAR! Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland GEZINSVOOGD geeft zich in valse hoedanigheid voor de VOOGD van A. uit.
Informant 581
HET GEVAAR! A. wordt door leerlingen van Basisschool de Vlinder Dieren in elkaar geslagen en de (jeugdige) daders gaan vrijuit. A. krijgt UHP!
Informant 575
HET GEVAAR! Om A. uithuis te kunnen plaatsen beschuldigd de school in 12- overleg de ouders van A. van (deze) mishandeling
Informant 664
HET GEVAAR! Het besluit UHP A. was al genomen blijkens inhoud contactjournaal voordat SBJG gezinsvoogd de minderjarige A. had gesproken
Informant 664
HET GEVAAR! SBJG gezinsvoogd ergerde zich aan A. tijdens hun eerste gesprek omdat meisje van 9 deze gezinsvoogd bleef corrigeren op al haar fouten
Informant 584
HET GEVAAR! BEWIJS Stiekem overleg Arnhemse kinderrechter Sutorius-Joekes buiten de hoorzitting om! UHP voor A. zonder dat deze FALENDE KIR rapport heeft gelezen want rapport zat NIET bij verzoek
Informant 664
HET GEVAAR! BEWIJS Stiekem overleg Arnhemse kinderrechter Sutorius-Joekes buiten de hoorzitting om! Sutorius-Joekes vraagt aan Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland hoe zij al kinderrechter op het verweerschrift van de ouders met Hop als hun procesvertegenwoordiger moet gaan beslissen.
Informant 226
HET GEVAAR! BEWIJS Stiekem overleg Arnhemse kinderrechter Pennings buiten de hoorzitting om! Pennings vraagt aan Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland een UHP verzoek in te dienen en geeft VOOR de tweede hoorzitting SBJG toestemming om op de hoorzitting een NIEUW VERZOEK OTS/UHP in te leveren. Deze Pennings heeft NA EEN JAAR+ in ieder geval tot 10 december 2009 nog steeds niet op twee ingediende verzoekschriften tegen twee SBJG SA-tjes beslist als representatief van die geweldige onafhankelijke kinderrechters in Arnhem.
Chronologisch overzicht VOVO onderonsje Raad voor de Kinderbescherming/
BARRAU om ouders van A. UIT HET GEZAG TE ZETTEN:
141009 auto o ngeluk A. heeft een schedelbasisfractuur opgelopen
141009 ca 9.30 opname in Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem
141009 ca 14.30  opname in UMC Radboud Ziekenhuis te Nijmegen  
191009 Telefonisch onderonsje RvdK VOVO met BARRAU en BARRAU doet zonder ook maar iets op papier gezien te hebben gelijk uitspraak ouders worden uit gezag gezet!  
201009 RVDK kan na een gezellig onderonsje met BARRAU toeschrijven naar conclusie en VOVO verzoek op schrift indienen 
221009 Overplaatsing A. van Radboud naar Slingeland Ziekenhuis
271009 Ontslag A. uit Slingeland Ziekenhuis
291009 om 11.00 uur Hoorzitting voor ouders na Vovo onderonsje RVDK met BARRAU
291009
A. is al twee dagen uit het ziekenhuis ontslagen maar de geweldige onafhankelijke Arnhemse kinderrechter zet ouders van A. toch drie maanden uit het gezag.
(143) Hoe zat het ook alweer?
Voorgedrukt Griffieformulier Voogdij: De moeder bij rechtbank Arnhem op verzoek J. Hop vervangen?
(363) Hoe zat het ook alweer?
Rijksmuseum Amsterdam huurt Arnhemse rechter in om zich tegen Hop bij reclamecodecommissie te verdedigen?
Hoe zat het ook alweer?
De ouders van A. zijn NIET in de ziekenhuizen in Doetinchem en Nijmegen geweest na ernstig ongeval kind conform SA SBJG
Hoe zat het ook alweer?
Geen enkel familielid is tijdens ziekenhuisopname A. op bezoek geweest bij A op haar ziekenkamer na ernstig ongeval
(124) (180) (75) Het Stockholmsyndroom in de Nederlandse Jeugdzorg! Wie is/zijn WEL bij A. op haar ziekenhuiskamer geweest en WIE heeft/hebben A. overstuur gemaakt?
(124) (180) (75) Het Stockholmsyndroom in de Nederlandse Jeugdzorg! Wie heeft A. overstuur gemaakt tijdens vakantie in Frankrijk terwijl de ouders in Nederland aan het werk waren?

(379) Het Stockholmsyndroom in de Nederlandse Jeugdzorg! Mag ik vriendelijk vragen aan al die ernstig voor SBJG partijdige kinderrechters in Arnhem en aan al het personeel van de Raad voor de Kinderbescherming en Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland en Stichting Lindenhout om nu eens een keer EEN NIEUW FEIT UIT TE GAAN ZOEKEN wie heeft A. tijdens haar vakantie in Frankrijk overstuur gemaakt terwijl haar ouders in Nederland aan het werk waren? En hoe heeft de dader A. tijdens haar vakantie overstuur gemaakt? Is er wellicht sprake van RECIDIVISME bij deze dader? J. Hop Ermelo 9 december 2009.  

(379) Het Stockholmsyndroom in de Nederlandse Jeugdzorg! Dank u wel als u als Arnhemse rechter(s) eindelijk een keer in beweging gaat komen en uw werk als rechter gaat uitvoeren door NIET SBJG en RVDK als een papegaai NA TE BLIJVEN PRATEN door eindelijk een keer een feitelijke gebeurtenis tijdens de UHP van A. te gaan toetsen. Wie heeft A. tijdens haar vakantie in Frankrijk overstuur gemaakt terwijl haar ouders in Nederland aan het werk waren? Of zijn de Arnhemse voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De Moeder. vervangen door nieuwe voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De jeugdzorg of kunnen we de rechtspraak in Nederland beter gelijk afschaffen zodat kinderen zonder schijnvertoning bij rechtbanken gelijk aan een Stockholmsyndroom in de Nederlandse jeugdzorg worden uitgeleverd? J. Hop Ermelo 9 december 2009. 

601 Nadere toelichting/precisering van alle wob102 verzoeken voor jeugdzorgpersoneel dat nog steeds niet begrijpt/begrijpen wil: "Wat is de NORM? Wat is het GEVAAR? Hoe is de vergelijkingsmethode tot stand gekomen? (Wob102) Als kinderen uitgeleverd worden aan de Nederlandse jeugdzorg".

 

 

 

Eerbetoon aan Leenders/Nienhuis

(546) 030806-270509 DOORLOOPTIJD BIJNA DRIE JAAR procedure bezwaarschrift tegen Plan van Aanpak als representatief voorbeeld van die geweldige onpartijdige rechtspraak in Nederland als burgers tegen jeugdzorg procederen!

(3) Geschiedenis 23 augustus 2007! Drie hoger beroepen met bijlagen tegen besluiten van de jeugdzorg ingeleverd bij Raad van State. Ouders die in Gelderland met "jeugdzorg" te maken krijgen weten vaak niet wat hen overkomt! De start van de werkwijze van de jeugdzorg in Gelderland is niet alleen gebaseerd op valse aanklachten tegen ouders maar ook op het weghalen van kinderen met als grondslag valse aanklachten tegen ouders waarbij de jeugdzorg er voor hun gemak maar vanuit gaat dat de ouders het tegendeel moeten bewijzen voordat ze hun kinderen terugkrijgen. Dit klemt allemaal des te meer omdat de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland uitgaat van WILLEKEUR als grondslag voor hun werkwijze en bezwaarschriften van ouders niet-ontvankelijk verklaart. In een aantal zaken zijn beroepschriften ingeleverd bij de rechtbank Arnhem. Er zijn drie BARRAU uitspraken gedaan waartegen wordt doorgeprocedeerd bij de Raad van State. Wat zijn de DOORLOOPTIJDEN van deze HOGER BEROEPZAKEN bij het rechtersleger als burgers tegen hun "jeugdzorg maatjes" durven te procederen.

(546) Betreft: Hoger beroep tegen BARRAU uitspraak 146281 / JERK 06-16511 van 30 mei 2007 (verzonden op 11 juni 2007) van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

(547) Betreft: Hoger beroep tegen BARRAU uitspraak 150472/JZ RK 07-8006 van 21 juni 2007 (verzonden op 12 juli 2007) van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

(548) Betreft: Hoger beroep tegen BARRAU uitspraak 151579 / JZRK 07-8012 van 21 juni 2007 (verzonden op 12 juli 2007) van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

Welke "smerige praktijken" gaan BARRAU c.s. UITHALEN UIT RANCUNE tegen Leenders/Nienhuis en Hop (500) als hun lastige procesvertegenwoordiger?

Antwoord is bekend op 191009: 180. In een gezellig ONDERONSJE tussen Raad voor de Kinderbescherming en BARRAU worden Leenders/Nienhuis UIT HET GEZAG gezet.

Antwoord is bekend op 101109: 215. Bestuursorgaan Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland BESLUIT 5 november 2009.  Censuur in Nederland, de industrie jeugdzorg gaat vanaf 5 november 2009 (exact 2 jaar na censuur hoorzitting rechtbank Zutphen tegen Hop d.d. 5 november 2007, in Nederland proberen de namen van (INHUUR) personeel dat voor de jeugdzorg werken voor burgers GEHEIM te houden!

Staan de NAMEN VAN (INHUUR) VERTEGENWOORDIGERS VAN DE STICHTING die op de hoorzitting waren bij het RECHTERSLEGER in de beschikking? Indien neen, waarom niet? Heeft de jeugdzorg in een onderonsje met het RECHTERSLEGER al EEN DEAL gemaakt om de NAMEN van de vertegenwoordigers van de STICHTING niet meer in beschikkingen en het proces-verbaal van de hoorzitting DAT ALLEEN OM DEZE REDEN AL NIET DEUGT te vermelden om de rechtspraak voor gewone burgers steeds verder uit te hollen?

Gelooft u nu nog steeds dat het rechtersleger in Nederland onpartijdig en onafhankelijk is?

 

 

 

bjz41052159 Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland, Velperweg 75, 6824HH Arnhem
bjz41052159 Ambulant Meldpunt Kindermishandeling, Arnhemsestraatweg 348, 6881 NK Velp

AANDACHTSVESTIGING!
Aan ALLE burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers en ambtenaren gemeente of provincie in Nederland
Aan ALLE rechters in Nederland
Aan ALLE pleegouders in Nederland

Aan ALLE medewerkers van scholen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van ziekenhuizen in Nederland
Aan ALLE gedragsdeskundigen en psychologen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van verzekeringsmaatschappijen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van kindertehuizen, kindergevangenissen of andere instellingen actief in de jeugdzorg
Aan ALLE politie agenten en hun leidinggevenden in Nederland
COMPETENTIE! Indien u personen tegen komt bij OTS of VOTS die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!
(500) (575) (581) (101) (124) (232) (75) (180) (215)

 

 

 

datum contact 19-07-2006 
medewerker VOPO2 
wijze contact scouting NL (telefoon
contact met geen opgave 


Scouting Nl gebeld( (hoofdkantoor Leusden) Ze zijn aan het kijken of ze een van de prof krachten mobiel kunnen bereiken zo vlzk voor het scouting kamp. Deze zou mij dan rechtsteels kunnen benaderen. even wachten tot morgen, 
Anders even terug bellen met hooft kantoor . 
A. gaat van27 07 tot 03 08 op kamp met de Bevers van zeeverkenners van Dieren datum contact 19-07-20a6 
medewerker VOPO2 
wijze contact cliënt logistiek(telefoon) 
contact met geen opgave

Er is een plek voor A.
31 juli komt er een plek wij in pleeggezin. Tussen 31 juli en 03 aug kan er geplaatst worden. 
Team Ruud v Kuivenhoven ambulant begeleid 6'12jr team Arnhem/Rheden kijkt wie er binnen zijn team dit gezin tijdelijk kan begeleiden ivm de vakantie van pleegzorgwerker Han vd Kamp. 

Het gaat om een GEHEIME PLAATSING. 

 datum contact 25-07.2006 
medewerker P.D.
(vervangend gezinsvoogd)
wijze contact Pleegzorgteamleider0-6(telefoon) 
contact met geen opgave 

even kortgesloten wat het traject wordt. 
er is geen ambulant werker aangewezen Han is nog twee weken op vakantie 
Teamleidster van pleegzorg gaat na hoe het pleeggezin is (ervaren genoeg om een meisje met deze problematiek op te vangen (psychiatrisch?, onvrijwillig?) op te vangen. Ze zal ook bij een gedragsdeskundige

Na vragen of er speciale begeleiding in het gezin nodig is met dit meisje zo niet dan doet het gezin het de eerst twee weken alleen. 

 Datum contact 25-07-2006 
medewerker P.D. 
wijze contact Kamp admiraliteit Scouting Nederland(telefoon) 
contact met geen opgave 

een van de twee Kamp admiraliteiten van Nawaka((nationaal waterkamp) 

Ik heb hem de situatie uit gelegd en hij snapt het. Ik heb hem verteld dat ouders/jeugdige niets weten nog en dat zo blijven moet. Hij geef me zijn woord. 
omdat hij moet Mensen (begeleiders van de groep) bij zich moet laten komen maandagochtend moet hij groepen naam van De pupil weten.
Afspraak is om maandagochtend om9.30 uur bij de poort te melden. Datum contact 26-07-2006 
Medewerker P.D.
(vervangend gezinsvoogd)
wijze contact Gelderse Roos Crisisdienst (telefoon) 
contact met geen opgave 

ik heb een werker daar de waag voorgelegd en of er dan iemand bereikbaar (en op korte termijn in zet baar)kan zijn. 
Gesproken met Erik de Vries

Hij probeer het in eerste instantie af te ouden, maar gaat er over nadenkenen belt mij vanmiddag terug Datum contact 02-08-2006 
medewerker medewerker P.D.
(vervangend gezinsvoogd)
Wijze contact Kennisgeving UHP (huis bezoek ouders en of jeugdige)
Contact met geen opgave 

Eerst naar het politiebureau gegaan. er was man klacht genoegen twee agenten
Ging en mee naar de familie.
Huis lag vol met rommel en moeder verontschuldig zich ze waren bezig met voorbereidingen voor de vakantie (camper reis naar Zweden) Beide ouders waren thuis Ik heb ouders het bericht gegeven dat A. uit huis was geplaatst vanmorgen.

Beide ouders reageert er verdrietig en geschokt. 

Ouders geven aan geen behoefte aan een nader gesprek te hebben. 


Na dat alles die keer ter sprake is gekomen maakt moeder er precies op het goede moment een eind aan en zegt dat ze graag heeft dat wij het huis verlaten. 
We wensen hen sterkte 

 

 

datum contact 02-08-2006 
medewerker A.V. 
wijze contact uhp naar pleeggezin(anders) 
contact met A.N. ,n.v.t.l, 0960)C( Geheim 

A. op gehaald bij het Nawaka kampin lathum. Werd gebracht door een begeleidster van het kamp.
Bureaudienst heeft haar kort verteld wat er gaat gebeuren,dat ze niet naar huis gaat , maar dat ze bij een pleeggezin gaat wonen zo dat haar ouders eerst aan hun problemen kunnen werken. De tranen kómen bij A. maar ze gaat wel rustig mee. In de auto geklets over het kamp A. komt ouder over dan ze is. Bij het pleeggezin heeft ze haar ouders gebeld. Ze weet niet waar ze is. Nadat ze gebeld heeft, komen de tanen weer, ze heeft ingehouden verdriet. Pleegmoeder zal vandaag met haar wat activiteiten ondernemen om haar wat afleiding te geven We spreken af dat de belcontacten in over de met P.D. (vervangend gezinsvoogd) afgesproken worden.

 

datum contact 02-08-2006 
medewerker P.D. (vervangend gezinsvoogd)
wijze contact pleeggezin(telefoon) 
contactmet geen opgave 

A. was mee geweest boodschappen doen en zat nu te dammen met aan andere pleegdochter? 
Ze had een paar traantjes gelaten maar had nu het hoogste woorden was niet down of te neer geslagen(indruk) Pleegouders zijn zich ervan bewust dat de reactie pas later(van acht als ze alleen is bv. ) komen kan. 
Als er zaken te melden zijn"bijzonderheden zullen ze dat doen. 
Pleegouders gaan de nu nummer weergave van de telefoon uitschakelen bij UHP (permanent) ik heb hen gevraagd bij de telefoontjes aanwezig te zijn en ook een luidsprekertje aan te sluiten zo dat zij kunnen horen wat ouders tegen A. zeggen (eventueel ingrijpen als het te belastend wordt). Afspraak is een keer per week bellen. Dit eerste gesprek ter geruststelling van goede aan komst niet meegerekend. 

 

 

Hoger beroep Nienhuis/Leenders tegen RvdK, SBJG, Lindenhout en Rechtbank Arnhem

Boycot RVDK! Hoger beroep Nienhuis/Leenders tegen BESLUIT RAADSRAPPORT RVDK bij Raad van State!
Boycot RVDK! Hoger beroep Nienhuis/Leenders tegen onderonsjes RvdK met rechtbank Arnhem bij gerechtshof Arnhem!
Ouders dien altijd BEZWAARSCHRIFTEN in tegen IEDER BESLUIT van het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming!
Vraag: Wie zijn de ouders van A. moeder Judith Leenders en de vader Ron Nienhuis?
Antwoord: Uitzending Omroep Gelderland start afspelen van deze 18 juni 2008 uitzending op 09:28
445 Boycot Raad voor de Kinderbescherming. Als twee schriftelijke aanwijzingen (SA-tjes)door de kinderrechter vervallen zijn verklaard gaat dit
beruchte bestuursorgaan gewoon door op een ingeslagen weg met onderonsjes tussen RvdK met kinderrechters buiten de hoorzittingen
om ouders uit het gezag te kunnen zetten. Terecht heeft de Raad voor de Kinderbescherming de bijnamen Raad voor de Kindermishandeling
en/of Raad voor de Leugenbescherming opgelopen. Dien nooit een klacht maar altijd een bezwaarschrift in tegen ieder BESLUIT RvdK!
547 Hoger beroep bij Raad van State GEGROND Nienhuis/Leenders met Hop als gemachtigde tegen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland
Groep Hop doet mee met de landelijke verkiezingen 2014 en verkiezingen gemeenteraad gemeente Rheden 2014! Stemt u op ons?
UITNODIGING Helpt u mee met het verspreiden van uitnodigingen in heel Nederland? Groep Hop wil de RvdK als bestuursorgaan opheffen!

 

 

Wie is A. hun ABN dochter die na een valse aanklacht tegen haar ouders werd weggehaald?

Vraag: Wie is A.?
Antwoord: (576) Rancuneuze SBJG gezinsvoogd irriteerde zich enorm aan het meisje A. van 9 jaar dat in hun eerste gesprek
de gezinsvoogd corrigeert. Citaat uit haar contactjournaal A. is een speciaal kind ze ziet er ouder uit dan haar werkelijke
leeftijd, ze is een pietje precies en bij de hand. DWZ ze is goed op de hoogte en corrigeert me steeds, bijna op het
vervelend af. Zo van ik heb vorige week al kennis Gemaakt met je ouders. Nee, hoor dat was 21 juni dat is twee weken
geleden. Verder ziet ze er gezond uit, haar kleding verraad dat ze jonger is. Ze spreekt keurig abn en spreekt met moeilijke
woorden. Ook haar zinnen zijn een kopie van ouders.


Antwoord: Uitzending Omroep Gelderland start afspelen van deze uitzending op 09:28
Antwoord: A. (664) is een ABN meisje van 9 bij UHP 1 augustus 2006-heden en alleen op de wereld in CEL 12 een eigen kamer van een paar vierkante meter zonder raam tijdens haar verblijf in 1 van de 3 INHUUR kindertehuizen na valse aanklachten personeel Basisschool de Vlinder te Dieren (575) (581) tegen haar ouders tijdens groot overleg. Meerdere kinderrechters die buiten de hoorzitting om met “jeugdzorg” over deze zaak overleggen. SBJG gezinsvoogd  M.G. (215) (664) (101) die ten onrechte overal rondbazuinde dat de met het gezag belaste ouders van A. UIT HET GEZAG over A. zijn gezet. Met een rechtbank en gerechtshof Arnhem er omheen kennelijk alleen maar in staat tot de jeugdzorg NAPRATEN om toe te schrijven naar de voor jeugdzorg en RvdK gewenste conclusie (585) om de ouders van A. uit het gezag te kunnen zetten met onderonsjes tussen jeugdzorg en kinderrechters buiten de hoorzittingen om.

Vraag: Hoeveel personen zijn er na 3 jaar+ UHP van A. inmiddels betrokken bij deze zaak?
Antwoord: MEER DAN 164! (124)

Vraag: In hoeveel KINDERTEHUIZEN heeft A. na haar UHP in een onderonsje tussen jeugdzorg en kinderrechter buiten de hoorzitting om gezeten?
Antwoord:DRIE Cel 12 in het tweede kindertehuis was een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam! (177)

Vraag: Wat schreef de Raad voor de Kinderbescherming eigenlijk op 27 februari 2006. Aanleiding ondertoezichtstelling A.
Antwoord: Citaat rapport Raad voor de Kinderbescherming nummer 124128-s1 d.d. 270206 pagina 13:
"De Raad vindt het daarom raadzaam om A. onder toezicht te stellen zodat de gezinsvoogd meer zicht kan krijgen op haar ontwikkeling. Indien blijkt dat A. op een "normale" manier ontwikkelt kan de ondertoezichtstelling na een jaar opgeheven worden." Toelichting met passage uit contactjournaal gezinsvoogd 15 maart 2006 Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland citaat: "Raadsrapport is niet zeer sterk en overtuigend. M. van den B.

 

 

Handleiding hoe jat je een kind voor jeugdzorg om (nieuwe) kindertehuizen vol te krijgen?

Om uw kinderen te kunnen jatten wordt een liegende rancuneuze gezinsvoogd met negatief zelfbeeld op uw zaak gezet!
Hoe herken je een liegende rancuneuze gezinsvoogd die erop uit is om uw kind te jatten!
De liegende rancuneuze gezinsvoogd werkt NIET TRANSPARANT! U krijgt als ouder niet alle stukken!
De liegende rancuneuze gezinsvoogd werkt NIET TRANSPARANT! Andere organisaties worden tegen u opgezet!
Check welke organisaties u geen afschrift dossier meer geven en doorverwijzen naar de liegende rancuneuze gezinsvoogd!
De liegende rancuneuze gezinsvoogd heeft geen Plan van Aanpak binnen zes weken in strijd met wetgeving!
De liegende rancuneuze gezinsvoogd weigert u een CONCEPT Plan van Aanpak twee weken voor inzage gesprek!
De liegende rancuneuze gezinsvoogd weigert u een CONCEPT Indicatiebesluit twee weken voor inzage gesprek!
De liegende rancuneuze gezinsvoogd doet zich bij OTS in valse hoedanigheid als VOOGD van een kind voor bij onderzoek kind!
Heeft u te maken met een liegende rancuneuze gezinsvoogd! Maak chronologisch overzicht van liegen door de gezinsvoogd!
Concentreer op analyse van werken door deze gezinsvoogd in strijd met de algemene beginselen van behoorlijke bestuur!
Constateert u liegen door de gezinsvoogd doe dan gelijk aangifte tegen de gezinsvoogd met als strafbare feiten laster, smaad,
belediging, misbruik van macht en gezag en schakel de burgemeester in als de politie weigert de aangifte op te nemen!
Nodig andere ouders uit met u samen te werken en doe uitgebreid onderzoek naar deze rancuneuze liegende gezinsvoogd!
Controleer de liegende rancuneuze gezinsvoogd op een ernstige gedragsstoornis! Zie uitspraak Nationale Ombudsman (600)
Een liegende rancuneuze gezinsvoogd rekent op de medeplichtigheid van de KIR die jeugdzorg als een papegaai napraat
maar is gevaarlijk voor ouders en hun kinderen en dient door samenwerkende ouders de jeugdzorg te worden uitgewerkt.

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014