(546) 030806-270509 DOORLOOPTIJD BIJNA DRIE JAAR procedure bezwaarschrift tegen Plan van Aanpak als representatief voorbeeld van die geweldige onpartijdige rechtspraak in Nederland als burgers tegen jeugdzorg procederen!

Censuur in Nederland ©

 

Eerbetoon aan Leenders/Nienhuis

(546) 030806-270509 DOORLOOPTIJD BIJNA DRIE JAAR procedure bezwaarschrift tegen Plan van Aanpak als representatief voorbeeld van die geweldige onpartijdige rechtspraak in Nederland als burgers tegen jeugdzorg procederen!

(3) Geschiedenis 23 augustus 2007! Drie hoger beroepen met bijlagen tegen besluiten van de jeugdzorg ingeleverd bij Raad van State. Ouders die in Gelderland met "jeugdzorg" te maken krijgen weten vaak niet wat hen overkomt! De start van de werkwijze van de jeugdzorg in Gelderland is niet alleen gebaseerd op valse aanklachten tegen ouders maar ook op het weghalen van kinderen met als grondslag valse aanklachten tegen ouders waarbij de jeugdzorg er voor hun gemak maar vanuit gaat dat de ouders het tegendeel moeten bewijzen voordat ze hun kinderen terugkrijgen. Dit klemt allemaal des te meer omdat de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland uitgaat van WILLEKEUR als grondslag voor hun werkwijze en bezwaarschriften van ouders niet-ontvankelijk verklaart. In een aantal zaken zijn beroepschriften ingeleverd bij de rechtbank Arnhem. Er zijn drie BARRAU uitspraken gedaan waartegen wordt doorgeprocedeerd bij de Raad van State. Wat zijn de DOORLOOPTIJDEN van deze HOGER BEROEPZAKEN bij het rechtersleger als burgers tegen hun "jeugdzorg maatjes" durven te procederen.

(546) Betreft: Hoger beroep tegen BARRAU uitspraak 146281 / JERK 06-16511 van 30 mei 2007 (verzonden op 11 juni 2007) van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

(547) Betreft: Hoger beroep tegen BARRAU uitspraak 150472/JZ RK 07-8006 van 21 juni 2007 (verzonden op 12 juli 2007) van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

(548) Betreft: Hoger beroep tegen BARRAU uitspraak 151579 / JZRK 07-8012 van 21 juni 2007 (verzonden op 12 juli 2007) van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

Welke "smerige praktijken" gaan BARRAU c.s. UITHALEN UIT RANCUNE tegen Leenders/Nienhuis en Hop (500) als hun lastige procesvertegenwoordiger?

Antwoord is bekend op 191009: 180. In een gezellig ONDERONSJE tussen Raad voor de Kinderbescherming en BARRAU worden Leenders/Nienhuis UIT HET GEZAG gezet.

Antwoord is bekend op 101109: 215. Bestuursorgaan Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland BESLUIT 5 november 2009.  Censuur in Nederland, de industrie jeugdzorg gaat vanaf 5 november 2009 (exact 2 jaar na censuur hoorzitting rechtbank Zutphen tegen Hop d.d. 5 november 2007, in Nederland proberen de namen van (INHUUR) personeel dat voor de jeugdzorg werken voor burgers GEHEIM te houden!

Staan de NAMEN VAN (INHUUR) VERTEGENWOORDIGERS VAN DE STICHTING die op de hoorzitting waren bij het RECHTERSLEGER in de beschikking? Indien neen, waarom niet? Heeft de jeugdzorg in een onderonsje met het RECHTERSLEGER al EEN DEAL gemaakt om de NAMEN van de vertegenwoordigers van de STICHTING niet meer in beschikkingen en het proces-verbaal van de hoorzitting DAT ALLEEN OM DEZE REDEN AL NIET DEUGT te vermelden om de rechtspraak voor gewone burgers steeds verder uit te hollen?

Gelooft u nu nog steeds dat het rechtersleger in Nederland onpartijdig en onafhankelijk is?

 

 

 

Aandachtsvestiging Plan van Aanpak bij OTS
(546) Geschiedenis. Nienhuis/Leenders (180) met J. Hop Ermelo als procesvertegenwoordiger tegen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland.
Hulpverleningsplan OTS (Plan van Aanpak) is niet op rechtsgevolg gericht.
Geen AWB besluit. Schriftelijke aanwijzingen kunnen op verzoek van belanghebbenden door de kinderrechter geheel of gedeeltelijk vervallen Worden verklaard. 

030806-270509 DOORLOOPTIJD BIJNA DRIE JAAR als representatief voorbeeld van die geweldige onpartijdige rechtspraak in Nederland als burgers tegen jeugdzorg procederen!

ONDERONSJES JEUGDZORG MET RECHTER BUITEN DE HOORZITTING als representatief voorbeeld van die geweldige onpartijdige rechtspraak in Nederland als burgers tegen jeugdzorg procederen. A. werd op 2 augustus 2006 na een telefonisch onderonsje SBJG/Sutorius Joekes uithuis gehaald. Op 3 augustus 2006 kon SBJG het onderhavige hulpverleningsplan OTS (Plan van Aanpak) TOESCHRIJVEN NAAR DE UHP CONCLUSIE terwijl A. al vanaf begin april 2006 OTS had. Dus bijna 4 maanden later.

1. Ouders LET OP! Plan van Aanpak is GEEN AWB besluit maar u MOET wel eerst BEZWAAR maken bij de stichting voordat u naar de KIR gaat
Bezwaarschrift tegen
(CONCEPT) Plan van Aanpak uitsluitend indienen bij de gezinsvoogdij-instelling en NIET bij de ZORGVERLENER!
Bezwaarschrift tegen ONTBREKEN Plan van Aanpak uitsluitend indienen bij de gezinsvoogdij-instelling en NIET bij de ZORGVERLENER!
De redacteur zoekt (anonieme) BESLUITEN van alle gezinsvoogdij-instellingen op uw ingediende BEZWAARSCHRIFTEN (CONCEPT) Plan van Aanpak
2. Ouders let op! Een schriftelijke aanwijzing is alleen een schriftelijke aanwijzing als die aan de NORM voor schriftelijke aanwijzing voldoet!
BEZWAARSCHRIFT 171 tegen UITBLIJVEN BESLUIT Plan van Aanpak STICHTING!
BEZWAARSCHRIFT 640 tegen BESLUIT Plan van Aanpak STICHTING!
VERZOEKSCHRIFT 366 tegen BESLUIT Plan van Aanpak STICHTING!
VERZOEK 100 om onverwijld een "jeugdzorg"medewerker te vervangen omdat BESLUIT (CONCEPT)rapport niet deugt!
DENKSPORT! Waarom staan bij een Plan van Aanpak op de eerste pagina en bij een HVP zorgverlener op de laatste pagina handtekeningen jeugdzorg personeel?

Tegen IEDERE REGEL DIE NIET DEUGT in ieder (CONCEPT) Plan van Aanpak dienen ouders gelijk bezwaar te maken bij de gezinsvoogdij-instelling. Na TWEE weken geen beslissing stichting dan gelijk door met een verzoekschrift naar de kinderrechter en kinderrechters in Nederland IEDERE REGEL DIE NIET DEUGT OP DE HOORZITTING LATEN TOETSEN!

 

 

 

Aandachtsvestiging beslissing BSC op bezwaarschrift Plan van Aanpak
Gezocht beslissingen BSC Stichting op bezwaarschrift tegen CONCEPT Plan van Aanpak
Gezocht beslissingen BSC Stichting op bezwaarschrift tegen DEFINITIEF Plan van Aanpak

VERWACHT

 

 

 

 

Aandachtsvestiging beslissing BSC op bezwaarschrift Wob102 verzoek 11
Tegen het BESLUIT van de Stichting op Wob102 verzoek 1 is op de dag van ontvangst gelijk een bezwaarschrift ingediend!
De beslissing van de BSC van de Stichting op dit bezwaarschrift wordt hieronder gepubliceerd zodat burgers zicht krijgen op "jeugdzorg"

VERWACHT 

 

 

 

Informanten:

s41208154 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, Spoordreef 10, 1315GN Almere (Gezinsvoogdij)
s41208154 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, Spoordreef 10, 1315GN Almere (Voorziening voor Pleegzorg)

KVKnummer/juridisch juiste naam? Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering, Directie en Centraal Bureau, Postbus 2055 3500 GB Utrecht

569 Aandachtsvestiging Wob 102 procedures tegen Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Ouders let op!
(
569
) GRATIS BEZWAARSCHRIFTEN tegen Leger des Heils besluiten op ALLE Wob102 verzoeken GRATIS op internet
Onder Wob-102 besluiten Leger des Heils staan juridisch juiste beroepsmogelijkheden WEL vermeld!
102 Zetel: ?
Dhr. G. Sprokkereef algemeen directeur (Ondertekeningsblok Wob102)
Bron: Wob 102 procedure(s)

AANDACHTSVESTIGING ONDERTEKENINGSBLOKKEN!
Op een Wob102-verzoek verzoek 14 is deze stichting niet duidelijk over de juridisch juiste naam!
In het BESLUIT staat op Wob-verzoek 102 staat citaat:
"De juiste naam is Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering te Utrecht. Dit is een werkeenheid van de
Stichting Leger des Heils Welzijns- een Gezondheidszorg. De Stichting heeft haar zetel in Amsterdam"
Hop adviseert tegen ieder besluit bezwaar te maken dat het juridisch juiste ondertekeningsblok ontbreekt!

Stichting Het Nederlandsch Leger des Heils 41009416 Curacaostraat 2 /1, 8931CV Leeuwarden Rechtspersoon
Stichting Beheer van het Nederlandsch Leger des Heils 41012425 Curacaostraat 2 /1, 8931CV Leeuwarden Rechtspersoon
Stichting Leger des Heils Fondsenwerving 41208153 Spoordreef 10, 1315GN Almere Rechtspersoon
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 41208154 Spoordreef 10, 1315GN Almere Rechtspersoon
Stichting Leger des Heils 41208155 Spoordreef 10, 1315GN Almere Rechtspersoon
Stichting Leger des Heils Dienstverlening 39057343 Rechtspersoon

Organisatie. Het Leger des Heils kent dezelfde hiŽrarchische structuur als elk ander leger. Aan het hoofd van de internationale organisatie staat een generaal. De huidige generaal is John Larsson. In Nederland is de leiding momenteel in handen van commisioner
Wim van der Harst. De actieve leden van het Leger heten heilssoldaten, en dragen veelal een uniform. De leden zijn georganiseerd in "gevechtseenheden", korpsen genaamd, die meer beogen te zijn dan een kerkelijke "gemeente", namelijk in de eerste plaats een post van het Leger des Heils, opgericht ter verbreiding van het Evangelie. Verantwoordelijk voor het korps is de bevelvoerend officier.

102 Bezwaarcommissie LJ&R Centraal Bureau en directie, Postbus 2055, 3500 GB Utrecht
Wijk, Mw. H.W. van, voorzitter BSC SLDH, Nevenfunctie: WIJK, W.H van mw. , Advocaat beŽdigd  2002 van de Stichting Leger des Heils Welzijns en Gezondheidszorg, zij doet jeugd en strafrecht. Lid klachtencommissie Stichting William Schrikker Groep 
Sprokkereef, Dhr. G.
, lid BSC SLDH, Nevenfunctie: Dhr. G. Sprokkereef algemeen directeur
Oppenraaij, Mw. W. van
, lid BSC SLDH
578 Bezwaarcommissie LJ&R Centraal Bureau en directie
556 1. De leden van het Leger des Heils zijn georganiseerd in "gevechtseenheden"
2. Rechterlijke instanties Moskou weigeren Leger des Heils als religieuze beweging te erkennen en als zodanig te registreren
3. Problemen Leger des Heils Zutphen gebed zonder eind! Zaak Leger des Heils wordt wel naar andere rechtbank verwezen!
317 Klacht Leger des Heils over Hop: "Hop concentreert zich op inhoudelijke en procedurele aspecten van het werk gezinsvoogdij"
318 Hop procedeert procedureel en systematisch tegen Leger des Heils/ toegang interne klachtencommissie via verplichte bemiddeling
683 Klacht gegrond in de zaak J. met Hop als gemachtigde tegen Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
684 Klachten gegrond in de zaak Z. met Hop als gemachtigde tegen Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
685 Klachten gegrond in de zaak E. met Hop als gemachtigde tegen Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
   
EERBETOON aan Judith Leenders en Ron Nienhuis Gem. Rheden: "Hoger beroep Raad van State Wob-102 GEGROND!"
547 Hoger beroep GEGROND bij Raad van State tegen "niet-ontvankelijk" bezwaarschrift tegen besluit op Wob102 sloeg in als een bom bij NL-jeugdzorg
PRO Democratie in Nederland! Deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007. Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma en kandidaat Ron Nienhuis uit Dieren gemeente Rheden verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Rheden? Antwoord 0!

Vraag: Wie zijn de moeder Judith Leenders en de vader Ron Nienhuis?
Antwoord: Uitzending Omroep Gelderland) start afspelen van deze uitzending op 09:28

Vraag: Hoeveel personen zijn er na 3 jaar+ UHP van A. inmiddels betrokken bij deze zaak?
Antwoord: MEER DAN 164! (124)

Vraag: In hoeveel KINDERTEHUIZEN heeft A. na haar UHP gezeten?
Antwoord:
DRIE! Cel 12 in het tweede kindertehuis was een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam!
(177)

LIN Informant Stichting Lindenhout: "Jeugdzorg in Nederland is NIET kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING"
101 AANDACHTSVESTIGING!
Aan ALLE burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers en ambtenaren gemeente of provincie in Nederland
Aan ALLE rechters in Nederland
Aan ALLE
pleegouders in Nederland
Aan ALLE medewerkers van scholen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van ziekenhuizen in Nederland
Aan ALLE gedragsdeskundigen en psychologen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van verzekeringsmaatschappijen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van kindertehuizen, kindergevangenissen of andere instellingen actief in de jeugdzorg
Aan ALLE politie agenten en hun leidinggevenden in Nederland
Indien u personen tegen komt bij OTS of VOTS die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!
102.1 Dag 1, u levert Wob verzoek 102.1 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.2 Dag 2, u levert Wob verzoek 102.2 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.3 Dag 3, u levert Wob verzoek 102.3 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.4 Dag 4, u levert Wob verzoek 102.4 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.5 Dag 5, u levert Wob verzoek 102.5 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.6 Dag 6, u levert Wob verzoek 102.6 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.7 Dag 7, u levert Wob verzoek 102.7 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.8 Dag 8, u levert Wob verzoek 102.8 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.9 Dag 9, u levert Wob verzoek 102.9 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.10 Dag 10, u levert Wob verzoek 102.10 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.11 Dag 11, u levert Wob verzoek 102.11 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.12 Dag 12, u levert Wob verzoek 102.12 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.13 Dag 13, u levert Wob verzoek 102.13 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.14 Dag 14, u levert Wob verzoek 102.14 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.15 Dag 15, u levert Wob verzoek 102.15 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102 Toelichting op Wob-verzoeken 102!
419 Problemen met afhandeling/doorlooptijd Wob 102? Stuur uw verzoek/besluit stichting per post naar de redacteur?
STEM Kent u burgers in Ermelo, Rheden of Zoetermeer? Wilt u hen vragen of zij tijdens verkiezingen 2010 gemeenteraad Ermelo en/of gemeenteraad Rheden en/of gemeenteraad Zoetermeer op kandidaten van Groep Hop willen stemmen?
STEM Stem geen CDA, PVDA, VVD en GroenLinks in 2010 indien uw WOB 102 verzoek door de STICHTING of RVDK wordt afgepoeierd! Deze organisaties blijven weigeren de door hen gehanteerde NORMEN, GEVAREN en VERGELIJKINGSMETHODEN aan u openbaar te maken zodat u werkwijze en bejegening van burgers aan een NORM kunt gaan toetsen
   

top