CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ę

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Co÷rdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

Klacht Hop tegen gemeente Ermelo wegens discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders

Perfect! Ontvangstbevestiging binnen 3 dagen na verzending brief 11 oktober 2013 op 14 oktober 2013.
Uiterlijk binnen 4 weken bericht over de verdere behandeling van deze zaak.
R. Geldman, secretariaat College voor de Rechten van de Mens

Commissie Gelijke Behandeling (CGB),
Kleinesingel 1,
3572CG UTRECHT,
Postbus 16001,
3500DA UTRECHT.

Ermelo, 11 oktober 2013.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik een klacht in tegen de (medewerkers) gemeente Ermelo wegens discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders in het bijzonder Polen en Roemenen c.q. migranten uit Midden en Oost Europa.

De discriminatie kort samengevat.

1.1 Nederlanders worden door de (medewerkers) gemeente Ermelo van de gemeente Ermelo vanaf 1996 met een schrikbewind kost wat kost hun recreatiewoningen en caravans (recreatieparken) uitgejaagd.
1.2 Als Nederlanders zich inschrijven in het GBA dan start gelijk een schrikbewind jegens die Nederlander met een mensenjacht, gigantische dwangsommen en stalking door een leger aan handhavers. Kost wat kost worden zij het GBA uitgejaagd op dat adres.
1.3. Er zijn afspraken tussen de gemeente Ermelo en Uwoon dat Nederlanders in recreatiewoningen geen kans maken op een woning in Ermelo.

2.1 Polen en Roemenen c.q. migranten uit Midden en Oost Europa worden uitgenodigd om te gaan wonen recreatiewoningen en caravans (recreatieparken). Er is zelfs negen ton subsidie beschikbaar gesteld om die parken om te bouwen voor bewoning door Polen en Roemenen c.q. migranten uit Midden en Oost Europa.
2.2 Polen en Roemenen c.q. migranten uit Midden en Oost Europa worden uitgenodigd om zich in te schrijven in het GBA.
2.3. Polen en Roemenen c.q. migranten uit Midden en Oost Europa die zich hebben ingeschreven als wonend in een caravan of recreatiewoning in het GBA maken daarbij kans op een reguliere woning citaat CDA wethouder Jan van den Bosch "kunnen we mogelijk ook huisvesting aanbieden".

Bron: Ermelo van Nu, nieuws dat je pakt donderdag 12 september 2013.

Aanvulling nadere gegevens:
Op 1 oktober 2013 heb ik een Wobverzoek ingediend bij de gemeente Ermelo. Zodra daarop is beslist wil ik deze klacht nader toelichten en onderbouwen. Als praktijkvoorbeeld van de hierboven genoemde mensenjacht door de gemeente Ermelo op Nederlanders noem ik de zaak Elsing.

Op uw hoorzitting wil ik deze klacht sowieso nader toelichten en uw vragen beantwoorden.

Verzocht wordt de klacht GEGROND te verklaren.

Hoogachtend,

Dhr. J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

Censuur in Nederland, de volgende krantjes CENSUREREN publicatie(s)over de klachtzaak Hop tegen gemeente Ermelo:
BDU krantje De Puttenaer Putten. Groep Hop zoekt burgers die in de gemeente Putten willen meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad Putten 2014.

 

1 oktober 2013 Wob Hop en aanzegging indiening klacht tegen gemeente Ermelo wegens discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders

De op 1 oktober 2013 gevraagde Wobinformatie werd in ieder geval tot en met 11 oktober 2013 geweigerd en op 11 oktober 2013 is vervolgens de klacht door Hop verzonden naar Commissie Gelijke Behandeling.

 

Gemeente Ermelo
Raadhuisplein 2,
Ermelo.

1 oktober 2013.

Betreft: Wob verzoek

Geachte heer/mevrouw,

Een Wob verzoek hoeft niet nader te worden toegelicht. Toch wat nadere informatie wat u als gemeente en betrokken bestuurders en ambtenaren individueel te wachten staat met een cc in de zes beroepszaken met Hop tegen Ermelo.

AANZEGGING KLACHT DISCRIMINATIE HOP TEGEN GEMEENTE ERMELO, WAARBIJ DE GEMEENTE ERMELO NEDERLANDERS DISCRIMINEERT TOV BUITENLANDERS MBT DE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN/CARAVANS. Inzake een klacht van J. Hop Ermelo nog in te dienen tegen de gemeente Ermelo en haar betrokken bestuurders en betrokken ambtenaren individueel WEGENS DISCRIMINATIE van Nederlanders t.o.v buitenlanders dien ik het onderstaande Wob-verzoek in om de klacht met dossier stukken nog beter te kunnen onderbouwen.

Hierbij verzoek ik om toezending van:

Afschrift dossier gemeente Ermelo project vitale vakantieparken m.b.t. het geschikt maken van recreatieparken en campings voor de huisvesting van zogenaamde MOE-landers, migranten uit Midden en Oost Europa volgens de Ermelose CDA wethouder Van den Bosch waarbij buitenlanders zich kunnen inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en kunnen we (o.a. CDA wethouder van de Bosch) we deze migranten ook huisvesting aanbieden waarbij het ook gaat om:

- Public Relations
- Economische visie.
- Ruimtelijke ordening
- Openbare orde
- Veiligheid

Inclusief de namen van de bij dit project betrokken Ermelose bestuurders en ambtenaren.

Kopie besluit provincie Gelderland 9 ton voor dit beleid en hoeveel geld de gemeente Ermelo ontvangt van deze 9 ton bestemd voor de de Noord-Veluwe.

Verzocht wordt om een zeer snelle beslissing op dit Wob verzoek.

Tenslotte wordt verzocht een kopie van dit Wob verzoek aan het dossier "vitale vakantieparken" toe te voegen waarbij J. Hop Ermelo van mening dat hier sprake is van discriminatie van Nederlanders t.o.v buitenlanders. Zodra een kopie van het besluit 9 ton subsidie provincie is ontvangen wordt door Hop ook bezwaar tegen deze subsidie van 9 ton omdat de grondslag voor deze 9 ton subsidie discriminatie van Nederlanders t.o.v buitenlanders is.

Hoogachtend,

Dhr. J. Hop

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

cc Rechtbank Gelderland in de zes beroepszaken Hop tegen gemeente Ermelo en Hop namens Elsing tegen de gemeente Ermelo waarbij de burgemeester van Ermelo een enorme zak geld beschikbaar heeft om de bijna 71-jarige Elsing financieel kapot te maken terwijl deze Elsing zijn recreatiewoning zelf heeft gebouwd en voor 1996 deze recreatiewoning bewoonde, een aanvraag gedoogstatus heeft ingediend, de gemeente Ermelo een ambtshalve inschrijving met terugwerkende kracht weigert en de agressieve jacht van de gemeente Ermelo op NEDERLANDERS om Nederlanders recreatiewoningen/caravans uit te kunnen jagen met gigantische dwangsommen kennelijk om steeds meer recreatiewoningen/caravans voor de huisvesting van buitenlanders te gebruiken met GBA inschrijving en mogelijk huisvesting elders waarbij op maandag 23 september 2013 Hop aanwezig was bij een hoorzitting bij de rechtbank Gelderland in Zutphen en de gemeente Ermelo tegenover de rechter verklaarde geen invloed te kunnen uitoefenen op het verkrijgen van woonruimte in Ermelo voor Nederlandse inwoners van de gemeente Ermelo.

 

 

 

Bezwaarschrift Hop tegen besluit gemeente Ermelo om het indienen van Wob verzoeken nog verder te frusteren en uit te hollen

Commissie bezwaarschriften
Gemeente Ermelo,
Raadhuisplein 2, 3851 NT Ermelo.

Ermelo, 11 oktober 2013.

Geachte secretaris, geachte leden bezwaarcommissie,

Hierbij maak ik bezwaar tegen BESLUIT college gemeente Ermelo om per 1 oktober 2013 de digitale weg, bestaande uit zowel e-mail als fax af te sluiten voor het indienen van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en dat een Wob verzoek uitsluitend nog per post kan worden gedaan en dat een Wob verzoek alleen nog kan worden gedaan met een formulier dat is geplaatst op www.ermelo.nl Wob stukken alleen nog maar ter inzage worden aangeboden.

Het genomen BESLUIT is een BESLUIT waar bezwaar en beroep tegenover staat. De gemeente is een bestuursorgaan en het besluit is gericht op rechtsgevolg.

Ondergetekende is belanghebbende en dient Wob verzoeken in en heeft Wob verzoeken ingediend bij de gemeente Ermelo.

Gronden bezwaar. Ten onrechte kunnen Wobverzoeken niet meer via de digitale weg worden ingediend.

Gronden bezwaar. Ten onrechte kunnen Wobverzoeken niet meer via de fax worden ingediend.

Gronden bezwaar. Ten onrechte kunnen Wobverzoeken niet meer via de receptiebalie worden ingediend.

Gronden bezwaar.
Ten onrechte kunnen Wobverzoeken alleen maar via de post worden ingediend.
De gemeente Ermelo kan ontvangst via de post ontkennen.
De gemeente Ermelo kan rommelen met de ontvangstdata van Wobverzoeken per post.
De correspondentie met de gemeente en Ermelo en Hop over onjuiste ontvangstbevestigingen worden hier als herhaald en ingelast beschouwd.

Gronden bezwaar.
Afspraken na mediation bij de bezwaarcommissie over het indienen van Wobverzoeken in de zaak Elsing met Hop als procesvertegenwoordiger werden/wordt stelselmatig niet nagekomen. Inzage in Wobverzoeken werd stelselmatig door de gemeente Ermelo niet nagekomen en je komt dan als burger steeds voor niets naar gemeentehuis Ermelo.

Gronden bezwaar.
Ten onrechte wordt Wob informatie alleen maar ter inzage aangeboden.
Sowieso zijn afschriften nodig in zaken waartegen bezwaar en beroep wordt ingesteld omdat afschriften nodig zijn voor juridische procedures zoals bezwaar en beroep.

Gronden bezwaar.
Gevraagde informatie kan ook op internet worden gezet maar daar wordt je natuurlijk als burger ook voor de gek gehouden omdat gevraagde informatie bijvoorbeeld mbt nevenfuncties bestuurders niet actueel en/of niet compleet is bijvoorbeeld mbt de nevenfuncties van de burgemeester van Ermelo zoals gepubliceerd op de website van Ermelo die nog steeds niet kloppen.

Gronden bezwaar.
De gemeente Ermelo is een onbetrouwbaar bestuursorgaan mbt Wob verzoeken. Wob informatie wordt geweigerd. Bezwaarschrift wordt met advies BSC Ermelo GEGROND verklaard. Advies bezwaarschrift GEGROND wordt overgenomen door gemeente Ermelo maar vervolgens krijg je als burger de gevraagde informatie nog steeds niet en moet je als burger de tweede ronde commissie bezwaarschriften doen met gigantische doorlooptijden. Zie TWEEDE BEZWAARSCHRIFT Hop tegen Ermelo dat wordt ingeleverd en gedateerd wordt op 11 oktober 2013.

Gronden bezwaar.
De procedures Wob verzoeken worden alleen maar verder uitgehold door de gemeente Ermelo.

Gronden bezwaar.
Met het BESLUIT wil de gemeente Ermelo alleen maar wegkomen met onbetrouwbare besluiten en het achterhouden van alle met een Wob verzoeken gevraagde informatie en het uithollen en frustreren van de rechtsgang mbt Wob-verzoeken waar onjuist, onvolledig of niet tijdig op wordt beslist.

Gronden bezwaar.
Inzage in stukken bijvoorbeeld dossiers bij de BSC Ermelo wordt gewoon geweigerd door de advocaat van Ermelo dus dezelfde problemen zullen ook optreden bij inzage dossiers Wob verzoeken simpelweg omdat de gemeente Ermelo optreedt als overheidsdienaar en niet als burgerdienaar.

Gronden bezwaar.
Ten onrechte wordt de burger op postzegelkosten voor het indienen van een Wobverzoek gejaagd.

Gronden bezwaar.
Er is sprake van TREITEREN van burgers. De Staat als TREITERAAR!

Bij mij zijn de weerzinwekkende doorlooptijden bij de voor de gemeente Ermelo partijdige BSC Ermelo natuurlijk bekend waarbij de gemeente Ermelo kennelijk ingediende bezwaarschriften blijft achterhouden en niet tijdig worden ingeleverd bij de BSC Ermelo simpelweg omdat hun secretaris de dubbelfunctie secretaris BSC Ermelo en medewerker gemeente heeft. De klacht Hop ingeleverd op 11 oktober 2013 tegen het onderscheppen van bezwaarschrift 22 januari 2013 wordt hier bijvoorbeeld als herhaald en ingelast beschouwd.

Wellicht dat nu een keer razendsnel op het ingediende bezwaarschrift wordt beslist waarbij ik expliciet meedeel dat ik wil worden gehoord. Ik verzoek om een schriftelijke toestemming dat van de hoorzitting BSC Ermelo die deze zaak gaat beoordelen geluids- en beeldopnamen mogen worden gemaakt t.b.v. publicaties mbt de vijandige houding van de gemeente Ermelo jegens burgers die een verzoek willen indienen op grond van de Wet Openbaarheid van bestuur.

Hoogachtend,

Dhr. J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

Wob verzoek Hop bij gemeente Ermelo inzake besluit om indiening van Wobverzoeken nog verder te frusteren en uit te hollen

Commissie bezwaarschriften Gemeente Ermelo, Raadhuisplein 2, 3851 NT Ermelo.

Ermelo, 10 oktober 2013.

Geachte heer mevrouw,

Hierbij verzoek om om toezending compleet BESLUIT college gemeente Ermelo om per 1 oktober 2013 de digitale weg, bestaande uit zowel e-mail als fax af te sluiten voor het indienen van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en dat een Wob verzoek uitsluitend nog per post kan worden gedaan en dat een Wob verzoek alleen nog kan worden gedaan met een formulier dat is geplaatst op www.ermelo.nl Wob stukken alleen nog maar ter inzage worden aangeboden.

Hoogachtend,

Dhr. J. Hop

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

Uitnodiging om na te denken over geld, voeding, woonruimte en 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

101 Geld! CDA Terroristen Gesignaleerd in de gemeente Ermelo!
379 Geld! CDA PR commissie in Ermelo eist geld van Hop om mee te mogen doen aan debat. Antwoord Hop: DONDER OP!
288 Geld! Professor Daud: "De regentenstand speelt elkaar baantjes toe, parlement oefent nauwelijks controle uit
365 Geld! De grootste grondtransactie in Nederland! Wie verdienen hier veel geld aan? Wie betalen hiervoor de rekening?
217 Geld! Koop niets op krediet! Maak geen schulden! Geef geen geld aan gesubsidieerde goede doelen!
547 Geld! Hoe wordt je genaaid door de notaris bij een erfenis als pleegkind? Welke belangen heeft de belastingdienst?
P31 Woonruimte! Project 31 van Hop sloeg in als een bom bij de ondernemers van Ermelo tijdens en na het verkiezingsdebat
424 Woonruimte! Het schetsen van een beeld is een door de overheid aangereikte onorthodoxe methode om burgers te naaien
585 Woonruimte! Om nieuwe kindertehuizen te vullen met kinderen word toegeschreven naar de gewenste conclusie
400 Voeding! Is voedsel opgewarmd in een magnetron gezond? Indien ja, waarom babymelk niet opwarmen in een magnetron?
544 Voeding! Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
375 Voeding! Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
401 Voeding! Waarom mogen boeren in Nederland geen gratis melk geven aan arme kinderen en moeten ze boetes betalen?
253 Voeding! Is gentechnologie gevaarlijk voor kleine winkeliers/bakkers en boeren in arme landen die zelf hun voedsel verbouwen?
181 Voeding! Ethische ondernemingen met smerige streken, "schone schijn" achter PR?
047 Voeding! Waarom deed de Raad voor de Kinderbescherming niets tegen giftig afval in houten speeltoestellen?
392 Voeding! Wie controleren media en jeugdzorg met berichtgeving over ADHD en toedienen van kindercoca´ne?
319 Voeding! Waarom is gebruik medicatie voor ADHD onder CDA Balkenende en ChristenUnie Roevoet explosief gestegen?
406 Voeding! Wie hebben belangen bij arbeidsproductiviteit (BurgerSlavenNummer) om burgers in de gaten te houden?

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ę
Referenties J. Hop
Activiteiten