CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Aan de president Rechtbank Arnhem  Mr mw M.L.J.C van EMDEN-GEENEN  

Geachte president, hierbij ontvangt u in CC een kopie brief vandaag verzonden aan de Kinderrechter.    

Zaaknummer:189362 / JE RK 09-16728  

Hoorzitting datum en tijd:16 september 2009 om 14.00 uur 

Aan de Kinderrechter te Arnhem. 

Dieren, 15 september 2009. 

Edelachtbare Heer/Vrouwe, 

Ondergetekenden informeren de kinderrechter dat zij om PROCESECONOMISCHE REDENEN niet op bovengenoemde hoorzitting zullen verschijnen.

 

PROCESECONOMISCHE REDEN 1. Het BESLUIT van SBJG is zoals gebruikelijk in onze zaak tot stand gekomen zonder te HOREN. De KIR dient eerst deze VOORVRAAG te toetsen en daar een BESCHIKKING over te nemen. Alle procedures mbt gewraakte kinderrechters worden hier als herhaald en ingelast beschouwd.

 

PROCESECONOMISCHE REDEN 2. Het BESLUIT van SBJG is zoals gebruikelijk in onze zaak tot stand gekomen zonder dat wij over alle stukken van SBJG beschikken. De KIR dient zich eerst maar eens te vergewissen dat er voldaan wordt aan het beginsel van equality of arms en er zorg voor dragen dat ouders ook alles ontvangen wat de rechter ook heeft gekregen. Wij weten inmiddels dat kinderrechters in onze zaak complete contactjournalen hebben opgevraagd zodat zij weerwoord konden bieden aan de procesvertegenwoordiger terwijl ouders deze contactjournalen niet verstrekt hebben gekregen. Ook de rechtbank heeft nagelaten deze verkregen stukken naar ouders te sturen.

 

PROCESECONOMISCHE REDEN 3. Het is kennelijk gebruikelijk in onze zaak dat kinderrechters over onze zaak OVERLEG voeren buiten de hoorzitting om hoe de kinderrechters op onze procedures met J. Hop Ermelo als procesvertegenwoordiger in OTS/UHP procedures kunnen anticiperen.. Wij weten dat inmiddels en wij weten dat wij steeds “gepiepeld worden” door de kinderrechters van de rechtbank Arnhem. Het is dus om PROCESECONOMISCHE REDENEN slimmer om gewoon weg te blijven van hoorzittingen kinderrechter m.b.t. OTS en UHP. Gaarne ontvangen wij het PV van de hoorzitting zodat wij EXACT weten wat er op de hoorzitting is gezegd. Bewijs van overleg door KIR en SBJG buiten de hoorzittingen om kunt u vinden op de website www.burojeugdzorg.nl De website waarop deze bewijsstukken staan worden hier als herhaald en ingelast beschouwd.

 

PROCESECONOMISCHE REDEN 4. Zoals gebruikelijk stond de naam van de kinderrechter weer niet in de oproep vermeld en om PROCESECONOMISCHE REDENEN gaan wij daar niet nog eens achteraan bellen om telefoonmaatschappen te verrijken omdat de gigantische peperdure rechtspraak in Arnhem nog steeds niet in staat is zoiets eenvoudigs voor elkaar te krijgen.

 

PROCESECONOMISCHE REDEN 5. Inmiddels zijn er al meer dan 150 personen betrokken bij het ten onrechte weghalen van onze dochter. Het complete overzicht kunt u vinden op de website www.burojeugdzorg.nl De website waarop deze namenlijst staat wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.

 

PROCESECONOMISCHE REDEN 6. Na de vele wrakingen van rechters in Arnhem zien wij gaarne een beschikking tegemoet waarin aantoonbaar de VOORVRAGEN zijn getoetst en getoetst is of iedere zin waar wij als ouders bezwaar tegen maken in ons verzoekschrift getoetst wordt door de KIR op een onderbouwing.

 

PROCESECONOMISCHE REDEN 7. Misschien is het slimmer om de rechtspraak in Arnhem bij OTS en UHP helemaal af te schaffen zodat ouders gelijk weten waar zij aan toe zijn de KIR overlegt met SBJG buiten de hoorzitting om hoe de KIR op procedures met SBJG moet beslissen.

 

PROCESECONOMISCHE REDEN 8. Een rechtbank met vele rechters die hun ter zitting gedane uitspraken steeds vergeten en processen verbalen produceren die niet eens de helft bevatten wat er zich daadwerkelijk heeft voorgedaan tijdens de zitting, verliest haar geloofwaardigheid en beledigt hiermee de justitiabele.

 

PROCESECONOMISCHE REDEN 9. Een rechtbank die in strijd handelt met een door een eigen rechter gewezen uitspraak(zaaknr AWB 08/3070) en stukken in plaats van naar de gezaghebbende ouders naar het personeel Stichting Blanco stuurt verliest haar geloofwaardigheid en beledigt hiermee de justitiabele.

 

PROCESECONOMISCHE REDEN 10. Een rechtbank die de justitiabele een procedure om de op de zaak betrekking hebbende stukken (contactjournalen) laat verliezen en te bepalen dat zichzelf onbevoegd te verklaren om vervolgens Bjz de opdracht te geven de gevraagde stukken te verstrekken verliest haar geloofwaardigheid en beledigt hiermee de justitiabele

 

Hoogachtend,  

 

Hr R.J.C Nienhuis en Mw J.Leenders

Ouders  belast met het gezag.

Spoorstraat 31

6953BW te Dieren

 

 

 

 

Beschikking Leenders/Nienhuis tegen SBJG KIR rechtbank Arnhem inzake verzoekschrift beŽindiging machtiging UHP wegens gewijzigde omstandigheden bewijst opnieuw dat Arnhemse kinderrechters nog steeds WEIGEREN OM TE TOETSEN ondanks wrakingen ONGEGROND! Waar staat in deze beschikking kinderrechter welke gronden op welke manier zijn getoetst?

 

beschikking  

RECHTBANK ARNHEM

Sector Familie en Jeugd  

Zaakgegevens:  

189362/ JERK09_16728

Datumuitspraak: 5 oktober 2009

Beschikking van de kinderrechter van 5 oktober 2009

 

in de zaak van

 

Dhr. R.J.C. NIENHUIS en mw. J.LEENDERS,

Beiden wonende te Dieren,

Hiema te noemen verzoekers,

 

tegen

 

Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland,

Kantoorhoudende te 6824HH Arnhem,Velpeweg 75,

Hiema te noemen: de stichting,

 

betreffende  

A.  

Hierna te noemen: de minderjarige.  

 

 

Het procesverloop  

Voor het eerdere verloop wordt verwezen naar de tussenbeschikking van deze rechtbank van 22 september2009. Bij genoemde tussenbeschikking is de beslissing pro forma aangehouden om de stichting in de gelegenheid te stellen desgewenst op de inhoud van het schrijven van verzoekers van 15 september 2009 te reageren. Hiervan heeft de stichting geen gebruik gemaakt.

 

Vaststellingen en overwegingen  

Nu verzoekers, na daartoe in de gelegenheid zijn gesteld, niet ter hoorzitting zijn verschenen en de stichting geen reactie heeft ingediend, zal de zaak thans zonder nadere mondelinge behandeling worden afgedaan.  

Verzoekers zijn ontvankelijk in hun verzoek, nu het verzoek tijdig is ingediend.  

Uit artikel:263 lid2 en lid 4 BW volgt dat de kinderrechter de machtiging geheel of gedeeltelijk kan intrekken of de duur ervan bekorten, als er sprake is van gewijzigde omstandigheden.  

Zaakgegevens 189362/JE RK 09-16728  

Bij beschikking van 10 april 2009 heeft de kinderrechter machtiging verleend tot uithuisplaatsing in een verblijf accommodatie 24 uurs tot uiterlijk 12 april 2010.  

Het had derhalve op de weg van verzoekers gelegen aannemelijk te maken dat er sindsdien sprake is van een wijziging van omstandigheden. Op grond van de  stukken is de kinderrechter van oordeel dat verzoekers niet dan wel onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat hiervan sprake is. Evenmin is aannemelijk gemaakt dat zoals verzoekers stellen, de kinderrechter zou beschikken over meer dan wel andere stukken waarover verzoekers in deze zaak de beschikking hebben. Het voorgaande brengt mee dat de kinderrechter het verzoek tot beŽindiging van de machtiging tot uithuisplaatsing afwijst en dat hetgeen overigens nog is aangevoerd niet tot een ander oordeel kan leiden.  

Beslissing

De kinderrechter:  

wijst af hetgeen is verzocht.  

Deze beschikking is gegeven door mr. I. de Waal-van Wessem, kinderrechter,

tegenwoordigheid van A. Rozema als griffier en in het openbaar uitgesproken   oktober 2009.  

Indien hoger beroep tegen deze beschikking mogelijk is, kan dat worden ingesteld

door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,-

door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekenis daarvan of nadat de beschikking op andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof te Arnhem.

 

AFSCHRIFT  

Voor eensluidend afschrift.

De griffier van de rechtbank, Sector Familie en Jeugd  

Verzenddatum 5 oktober 2009

 

 

 

Citaat: Het had derhalve op de weg van verzoekers gelegen aannemelijk te maken dat er sindsdien sprake is van een wijziging van omstandigheden. Op grond van de  stukken is de kinderrechter van oordeel dat verzoekers niet dan wel onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat hiervan sprake is. 

Citaat: Het voorgaande brengt mee dat de kinderrechter het verzoek tot beŽindiging van de machtiging tot uithuisplaatsing afwijst en dat hetgeen overigens nog is aangevoerd niet tot een ander oordeel kan leiden.  

Leren van procederen met Hop tegen "jeugdzorg" en Nederlandse kinderrechters:

Het gevaar! Er is GEEN Plan van Aanpak!

Het gevaar! Er is GEEN HVP!

Conclusie en bewijs met zicht op denk- en werkwijze Nederlandse kinderrechter

Het gevaar! Geen Plan van Aanpak en geen HVP bij UHP en OTS zijn GEEN GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN!

Kinderrechters in Nederland TOETSEN HELEMAAL NIET of er een GEEN Plan van Aanpak en GEEN HVP is. Ook als deze stukken er NIET zijn worden kinderen in Nederland op instigatie van Nederlandse kinderrechters gewoon opgesloten in kindertehuizen. Wat ook heel duidelijk is met als BEWIJS deze beschikking is dat kinderrechter NIET TOETSEN en NIET AAN WAARHEIDSVINDING doen! 

 

Leren van procederen met Hop tegen "jeugdzorg" en Nederlandse kinderrechters:

Het gevaar! Bewijsstukken van overleg tussen kinderrechters en jeugdzorg buiten de hoorzittingen om over de zaak

Conclusie en bewijs met zicht op denk- en werkwijze Nederlandse kinderrechter

Het gevaar! Bewijsstukken van overleg tussen kinderrechters en jeugdzorg buiten de hoorzittingen om over de zaak zijn GEEN GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN!

 

Daar past dus maar een advies bij! Ouders ga zo snel mogelijk emigreren met uw kinderen zodra u met Nederlandse "jeugdzorg" te maken krijgt want in Nederland worden kinderen in kindertehuizen opgesloten ZONDER Plan van Aanpak en ZONDER HVP en de zogenaamde onafhankelijke kinderrechters kijken nergens naar. Die vinden het wel best want ze overleggen gewoon buiten de hoorzittingen om met de jeugdzorg en als ouders daar BEWIJSSTUKKEN van overleggen dan zijn die BEWIJSSTUKKEN GEEN GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN!

Maw KINDERRECHTERS DOEN KENNELIJK NIET ANDERS DAN OVERLEGGEN MET JEUGDZORG BUITEN DE HOORZITTINGEN OM

Ouders ga zo snel mogelijk emigreren met uw kinderen................................................................

 

 

 

 

 

551 Nadenken met Hop over de functie van GRIFFIER........... Waarom mogen burgers geen geluidsopnamen maken tijdens hoorzittingen bij rechtbanken om het werk van "griffiers" te kunnen controleren?


551 Wie is de GRIFFIER van de rechtbank Amsterdam?
101 Vanaf 26 maart 2014 zijn niet alle ingediende klachten voor ontvangst bevestigd, in geen enkele klachtzaak vanaf 26 maart 2014 afschrift reacties deurwaarders ontvangen,in geen enkele klachtzaak vanaf 26 maart 2014 een oproep ontvangen maw vanaf 26 maart 2014 doet de GRIFFIER van de rechtbank Amsterdam helemaal niets en zit daar in Amsterdam zijn zakken te vullen met een peperduur (bij)baantje. Het lijkt de rechtbank Gelderland wel die liet ook ZES zaken tegen de gemeente Ermelo een jaar liggen maar wat voor KLOOTZAK zit daar in Amsterdam burgers te naaien door zaken tegen deurwaarders gewoon te laten liggen vraag ik me af? Kan de rechtspraak in Nederland als een terroristische organisatie worden aangemerkt door deurwaardersterreur tegen burgers af te dekken en klachtzaken te laten liggen zoals mijn klachtzaak tegen de deurwaarder die mijn peperdure Iphone uit mijn handen sloeg en een verbod vroeg en KREEG aan/van de politie om die opnamen van die agressieve deurwaarder op internet te publiceren. Wat voor klootzak is daar eigenlijk GRIFFIER bij de rechtbank Amsterdam met een bijbaantje secretaris Kamer van Toezicht Deurwaarders en is het niet slimmer de wet te wijzigen om een einde te maken aan dit soort walgelijke praktijken van de GRIFFIER van de rechtbank Amsterdam en dit bijbaantje af te pakken? Wie ben jij klootzak en wie geeft jou het recht burgers vanaf 26 maart 2014 te naaien die klagen tegen deurwaarders door ingediende klachtzaken tegen deurwaarders vanaf 26 maart 2014 te laten liggen? Ik heb jou wederom een overzicht toegestuurd maar jij reageert nergens op dus gaan we nu ook publiceren om je in beweging te krijgen en jou aan het werk te krijgen voor burgers die door jou genaaid omdat jij je werk niet doet en anders DONDER JE MAAR OP uit de rechtspraak met een beroepsverbod van een paar jaar om jouw soort KLOOTZAKKEN de rechtspraak uit te trappen om de rechtspraak veiliger te maken voor het gewone volk.
partijdigheid Vervolgactie na 11 december 2014
458 Modelklacht tegen deurwaarder inzake onterecht beslag op auto die van iemand anders is
462 Modelklacht tegen deurwaarder inzake onterecht beslag op goederen die van iemand anders zijn
463 Modelklacht tegen deurwaarder inzake onterecht beslag op inboedel
479 Modelklacht tegen deurwaarder inzake onterecht beslag op vakantiegeld
492 Modelklacht tegen deurwaarder inzake onjuiste vaststelling beslagvrije voet
aangifte 2014 Aangifte tegen Hop na publicatie klacht tegen griffier gemeenteraad Lelystad
Maar een ding is snel duidelijk: "De FAIR bewaker die werkt in het gemeentehuis Lelystad sjoemelde in zijn dagrapport door de gebeurtenis NIET te vermelden!"
117 Klacht GEGROND! In 1997 hoorde de griffier de wet nog wel te kennen
7 Werk altijd procedureel en systematisch met bijgewerkte internetformulieren
263 Verzoek toezending afschrift proces-verbaal van de hoorzitting
384 Klacht naar President rechtbank over weigering afschrift proces-verbaal
435 Kent u het doel, de eisen, functie van het proces-verbaal? Klopt de feitelijke chronologische weergave in het proces-verbaal?
106 Informant Hop: Kinderrechter mevrouw R.A.J. Mees had veel geel gestreepte passages te verbergen, weigerde inzage dossier
363 Informant Hop: Reclame Code Commissie probeert vitale uitspraak Rijksmuseum Amsterdam "Moeders zijn beter geschikt om leuke dingen met kinderen te doen dan vaders" (dossiernummer 05.0149) te verzwijgen om klacht van Hop ongegrond te kunnen verklaren.
78 Informant Burhoven Jaspers. Rechtbank kan proces-verbaal hoorzitting Burhoven Jaspers niet vinden!
267 Het verdwenen strafdossier in de zaak Khan bij de rechtbank Amsterdam
587 Informant Leenders/Nienhuis: " Gaarne ontvangen wij PV hoorzitting zodat wij EXACT weten wat er op de hoorzitting is gezegd"
Griffier Strijd Hop om bijbaantjes van de raadsgriffier voor publicatie op internet
Waarom mogen burgers geen geluidsopnamen maken tijdens hoorzittingen bij rechtbanken om het werk van "griffiers" te kunnen controleren?
Kent u het doel, de eisen, functie van het proces-verbaal? Klopt de feitelijke chronologische weergave in het proces-verbaal?
proces-verbaal (PV) Heeft u een ondertekent proces-verbaal ontvangen van de hoorzitting?
Welke uitspraken ter zitting zijn verdraaid of weggelaten om toe te schrijven naar de gewenste conclusie?

top
Groep Hop ©
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter ©
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.