Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

 

Tien troonredes 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900 snel en gemakkelijk te bekijken op internet

Troonrede 21 september 1909

Mijne Heeren! De Koningin, Wier Moederplicht Haar verhindert, in Persoon deze Zitting van de Staten-Generaal te openen, heeft ons opgedragen in Haren naam die taak te vervullen. De geboorte van Prinses Juliana, waarbij zoo ruimschoots is gebleken van hartelijke deelneming in het geluk van Hare Majesteit en Haar Huis en van dankbare vreugde over den zegen daarin aan het vaderland geschonken, heeft een nieuwen band tusschen het Koninklijk Huis en het volk gelegd. Onze betrekkingen met de buitenlandsche Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard. Ofschoon de toestand van land– en tuinbouw niet onbevredigend kan worden genoemd, staat te vreezen, dat ten gevolge van de voor het gewas ongunstige weersgesteldheid de uitkomsten van 1909 in menig opzicht belangrijk bij die van vorige jaren zullen achterblijven. In den toestand van handel en nijverheid kwam eenige verbetering. Ook het scheepvaartverkeer is dit jaar, althans voor sommige havens, toegenomen; in het scheepvaartbedrijf bleven echter ook nu de uitkomsten van de algemeene vrachtvaart beneden hetgeen mag worden gewenscht. De toestand der koloniŽn is over het algemeen bevredigend. De gunstige berichten omtrent den gang van zaken in Atjeh doen vertrouwen, dat de bestuursvoering in dat gewest in de goede richting wordt geleid. Zoo hier te lande als in de koloniŽn kwijten burgerlijke en militaire landsdienaren zich op lofwaardige wijze van hunne taak. Evenals tot hiertoe blijft de Regeering naar de toepassing van Christelijke rechtsbeginselen streven. De financieele toestand des Rijks eischt dringend voorziening. Een voorstel tot verhooging der successiebelasting zal U onverwijld bereiken, terwijl een ontwerp tot herziening van het tarief van invoerrechten, naar de Regeering vertrouwt, nog vůůr den afloop van het zlttingsjaar zal kunnen worden ingediend en eene algemeene inkomstenbelasting in bewerking is. Het zeer aanzienlijke tekort op den komenden dienst vordert echter, dat, in afwachting van blijvende versterking der Rijksontvangsten, buitengewone maatregelen worden genomen tot aanvulling der middelen. Behalve de voortzetting van de heffmg van opcenten op de vermogensbelasting en op de belasting op bedrijfs– en andere inkomsten zal daartoe dienstbaar kunnen worden gemaakt de voorgestelde verhooging van den accijns op binnen– en buitenlandsch gedistilleerd, alsmede eene voorloopige verhooging van het tarief van invoerrechten. Een wetsontwerp tot regeling van de begrootingen en rekeningen van Staatsbedrijven is ter indiening gereed. In zake de arbeidersverzekering zullen U voorstellen worden aangeboden tot regeling der verplichte ziekteverzekering en tot nadere wijziging der Ongevallenwet, terwijl een ontwerp betreffende de verplichte invaliditeits– en ouderdomsverzekering in bewerking is. Indiening van een wetsontwerp tot instelling van een fonds ter aanvulling en verbetering van de kustversterking en van het materieel der zeemacht, bestemd voor de verdediging van de zeegaten, kan eerlang worden te gemoet gezien. De reeds in uitzicht gestelde herziening der Militiewet 1909 is in voorbereiding. Op de noodzakelijkheid om ter verzekering van eene behoorlijke aanvulling van het kader van het leger eene regeling te treffen, blijft de aandacht der Regeering gevestigd. Op onderwijsgebied blijft de werkzaamheid der Regeering eenigszins belemmerd, zoolang de hoogst gewichtige arbeid der Ineenschakelingscommissie nog niet is voltooid. Nietternin zullen, overeenkomstig de reeds aangenomen gedragslijn, maatregelen van urgenten aard, welke met de taak dier commissie in nauw verband staan, niet worden uitgesteld. Een plan is in overweging tot meer doeltreffende subsidieering in de kosten van schoolbouw, welke thans het bijzonder lager onderwijs menigmaal al te zwaar drukken. Naar de mogelijkheid eener vervroegde uitbetaling der subsidies aan het bijzonder lager onderwijs zal een onderzoek worden ingesteld. Het voornemen bestaat om eene Staatscommissie in het leven te roepen teneinde te onderzoeken, welke wijzigingen in de Grondwet behooren te worden aan gebracht. Uwe medewerking zal voorts, behalve voor de reeds bij U aanhangige of ten vorigen jare U toegezegde wetsontwerpen, worden ingeroepen voor verschillende andere, waaronder: eene herziening van het strafrechtelijk deel der Kinderwetten; wijzigingen van de Gezondheidswet, van de Woningwet en van de Armenwet; eene regeling van de pensionneering van leeraren aan bijzondere hoogere burgerscholen en gymnasia; wetsontwerpen tot toekenning van pensioen aan de weduwen en weezen van mindere geŽmployeerden, werklieden en bedienden, werkzaam bij inrichtingen van ‘s Rijks zee– en landmacht, — tot oprichting van een landstorm, — tot het aanbrengen van wijzigingen in de Arbeidswet, waaronder die betreffende het verbod van vrouwennachtarbeid, welke noodig zijn geworden door de toetreding van Nederland tot de desbetreffende internationale conventie, — tot instelling van bakkersraden, — tot bescherming der steenhouwers en der bootwerkers, — tot herziening der Hinderwet, inzonderheid bedoelende het tegengaan van de vervuiling der openbare wateren, — tot het vaststellen van regelen betreffende de aanduiding van handelswaren, — tot bevordering van Regeeringswege van eene deskundige onpartijdige voorlichting der ondernemers meer bepaald van den middenstand, — tot vernieuwing der wettelijke regelen in zake het tegengaan van overstroomingen, — en tot bevordering van het totstandkomen van spoorweglijnen voor het locale verkeer. Mede zijn voorstellen in voorbereiding ten einde belangrijke waterstaatswerken te kunnen uitvoeren, waaronder de verbetering van de groote rivieren. De Regeering blijft doordrongen van de roeping van Nederland om het welzijn der bevolking van de koloniŽn te bevorderen. Naar inperking van het misbruik van opium in Nederlandsch-IndiŽ zal ernstig worden gestreefd. De oeconomische ontwikkeling der Buitenbezittingen zal krachtig worden bevorderd. Bij de organisatie van het bestuur aldaar zullen de inlandsche zelfbesturen zooveel mogelijk worden in stand gehouden. Met de bevordering van het volksonderwijs zoo op Java als in de Buitenbezittingen zal worden voortgegaan. De herziening van de thans geldende bepalingen op de toelating en op het verblijf en het verkeer in Nederlandsch-IndiŽ zal eerlang tot stand komen. Een wetsontwerp is in bewerking tot wijziging van de Indische Mijnwet, waardoor de gelegenheid zal worden geopend om aan de Indische geldmiddelen een grooter aandeel te verzekeren in winsten uit mijnbouw. Veel zal weder van Uwe toewijding worden gevraagd. Moge Uw arbeid, onder den zegen Gods, tot heil des vaderlands strekken. In naam der Koningin verklaren wij de Zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

   

 

Troonrede 15 september 1908

Mijne Heeren! De Koningin, tot Haar leedwezen verhinderd in Uw midden te verschijnen, heeft ons opgedragen deze Zitting der Staten-Generaal te openen. In de vriendschappelijke verhouding tot de Regeering der Republiek Venezuela is eene storing gekomen, naar welker vreedzame opheffing door Harer Majesteits Regeering wordt gestreefd.Onze betrekkingen met de overige buitenlandsche Mogendheden zijn bij voortduring van den meest vriendschappelijken aard. Veel is er in moederland en koloniŽn, dat tot erkentelijkheid stemt. Nochtans zijn er ook eenige minder gunstige verschijnselen waar te nemen. Met dankbaarheid mag worden vermeld, dat de toestand van landbouw, tuinbouw en veeteelt over het algemeen bevredigend is. Het gevaar, dat door het optreden van het mond– en klauwzeer den veestapel bedreigde, is thans geweken. Minder voldoening geeft, mede ten gevolge van de moeilijkheden op de geldmarkt, de toestand van handel en nijverheid. Het scheepvaartverkeer over enkele Nederlandsche havens is in dit jaar geringer dan in 1907. Dientengevolge geeft het scheepvaartbedrijf, in het bijzonder de algemeene vrachtvaart, onbevredigende uitkomsten. In meer dan ťťne gemeente trof, door deze oorzaken, werkloosheid een deel der arbeidende bevolking. De belastinginvoering in het Gouvernement Sumatra’s Westkust heeft in dat gewest ongeregeldheden doen ontstaan, die de Regeering diep betreurt, ook met het oog op de gevallen slachtoffers. De kolonie Curacao ondervindt schade door de verstoring van het verkeer met Venezuela. Lof verdient de wijze waarop zoo hier te lande als in de koloniŽn burgerlijke en militaire landsdienaren zich van hun plicht kwijten. De toestand van ‘s lands financiŽn eischte zooveel mogelijk beperking bij de voorstellen tot uitgaven en vordert, afgezien nog van hetgeen later zal noodig zijn voor de uitvoering van sociale hervormingen, duurzame versterking der middelen tot behoud van het financieel evenwicht. Daartoe zullen U wetsontwerpen worden aangeboden tot herziening en verhooging van het recht van successie en tot invoering van eene algemeene inkomstenbelasting met eene kapitaalbelasting als aanvulling, ter vervanging der Vermogens– en Bedrijfsbelasting. Ten einde te voorzien in het tekort voor het volgend dienstjaar zullen U voorstellen bereiken tot heffing van een matig aantal opcenten op de Vermogens– en Bedrijfsbelasting en tot verhooging van den accijns op het gedistilleerd, waarvan de opbrengst in de toekomst zal kunnen strekken tot acquivalent van eene verlaging van den accijns op de suiker. Verschillende wetsontwerpen, behalve de reeds te voren toegezegde, zullen U eerlang bereiken, waaronder: tot herziening van de wetgeving betreffende de naamlooze vennootschappen, — tot wijziging van het zeerecht, — tot herziening van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van de verplichting tot vergoeding van schade door onrechtmatige daad ontstaan, — tot regeling van de aansprakelijkheid voor de schade door automobielen veroorzaakt, — tot gedeeltelijke herziening van het Eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht, — tot regeling van de banken van leening, — tot het vaststellen van bepalingen omtrent de toekenning van pensioen aan de weduwen en weezen van militairen beneden den rang van officier, behoorende tot de zee– en landmacht, — tot wijziging van de wet op het militair onderwijs, — tot herziening der wet tot regeling van het veeartsenijkundig Staatstoezicht en op de veeartsenijkundige politie, — tot beperking van den Zondags– en den nachtarbeid in het broodbakkersbedrijf — alsmede eenige voorstellen van bijzonder dringenden aard ter herziening der Ongevallenwet. Plannen tot verbetering van de Maas tusschen St. Anddes en Hedikhuizen, zoomede van den Gelderschen Ijssel, zijn in overweging. Voortgegaan wordt met het bevorderen van de totstandkoming van spoorweglijnen, welke aan de locale verkeersbehoeften voldoen. Van de bestuursbemoeiingen met het financieel beheer in de zelfbesturende landschappen van den Oostindischen Archipel mogen voor de welvaart dier landschappen goede vruchten worden verwacht. Het bezoek van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-IndiŽ aan Atjeh heeft tot een helder inzicht in den gang van zaken aldaar geleid en duidelijk den weg tot bevrediging van dat gewest aangewezen. Gewichtige aangelegenheden zullen ook dit jaar Uwe aandacht en toewijding vragen. Moge God Zijn zegen op Uwen arbeid doen rusten. In naam der Koningin, verklaren wij de Zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

   

 

Troonrede 17 september 1907

Mijne Heeren, Ik waardeer het, ook thans Uwe zitting in persoon te kunnen openen. Uwe Vereenigde Vergadering vindt ditmaal niet in de Grafelijke Zalen plaats, ten einde stoornis te vermijden in den loop der beraadslagingen van de Tweede Vredesconferentie. Den gewichtigen arbeid dier Conferentie volg Ik met onverdeelde belangstelling; voor haar welslagen koester Ik de beste wenschen. In menig opzicht stemt de algemeene toestand van het land en van de koloniŽn tot dankbare tevredenheid. Ook dit jaar kan op het voortduren der meest vriendschappelijke betrekkingen met de buitenlandsche Mogendheden worden gewezen. Ondanks den koelen zomer zijn de uitkomsten van den landbouw over het geheel vrij gunstig, die van den tuinbouw in de belangrijkste tuinbouwstreken beter dan in jaren het geval was. Voor de veehouderij zijn de vooruitzichten minder gunstig geworden ten gevolge van het uitbreken van het mond– en klauwzeer onder het rundvee. De meeste takken van nijverheid en handel doorleefden een tijdvak van groote bedrijvigheid. De scheepvaartbeweging in de Nederlandsche havens blijft toenemen. Met uitzondering der algemeene vrachtvaart, geeft het scheepvaartbedrijf bevredigende uitkomsten. De organisatie van het inlandsche kredietwezen begint op Java hare gunstige uitwerking op het oeconomisch weerstandsvermogen der bevolking te doen gevoelen. Zee– en landmacht, zoowel in het moederland als in de koloniŽn, vervullen hare taak met ijver en toewijding. Omtrent de burgerlijke ambtenaren kan in denzelfden zin worden getuigd. Voorstellen tot het brengen van veranderingen in het IIIe en in het IVde Hoofdstuk van de Grondwet zullen U eerlang bereiken. De voorgenomen herziening van ons zeerecht is zoover gevorderd, dat een wetsontwerp tot wijziging van het grootste deel van het Tweede Boek van het Wetboek van Koophandel en van daarmede samenhangende bepalingen in andere wetboeken weldra mag worden te gemoet gezien. Ook zal U spoedig worden aangeboden een voorstel, houdende veranderingen in het burgerrechtelijk deel der Kinderwetten, alsmede eene voordracht tot wijziging van de wet op de rechterlijke organisatie, welke de gelegenheid zal openen enkele der, in verband met de ontworpen admimstratieve rechtspraak aanhangige, voorstellen zonder verwijl af te doen. Ten behoeve der instelling van een Rijksontsmettingsdienst zal Uwe medewerking worden ingeroepen. Voorstellen zullen U bereiken tot betere voorziening in de eischen der kustverdediging. Ontwerpen tot nadere wijziging der Militiewet en tot aanvulling en wijziging van eenige bepalingen der Landweerwet zijn in voorbereiding. Eene voordracht betreffende den aanleg van een gedeelte van de afsluiting der Zuiderzee en indijking en droogmaking van de Wieringermeer zal weldra aan Uw oordeel worden onderworpen. Voorstellen tot uitvoering van werken ter opheffing van de bezwaren, die de scheepvaart op de Waal bij lage waterstanden ondervindt, zijn in overweging. De toegezegde wetsontwerpen betreffende de arbeidersverzekering en ter voorkoming van scheepsrampen zullen U spoedig worden aangeboden; de verder op het gebied der sociale wetgeving aangekondlgde ontwerpen zijn in gevorderden staat van voorbereiding. Eene wijziging der Hinderwet is ontworpen, strekkende onder meer om die wet beter dienstbaar te maken aan de bestrijding van waterverontreiniging en om het toezicht op hare uitvoering te verbeteren. Ontwerpen tot invoering eener algemeene keuring van vleesch en tot het brengen van eenige wijzigingen in de wet op het veeartsenijkundig Staatstoezicht en de veeartsenijkundige politie zullen U bereiken. Met ernst wordt er naar gestreefd, de versterking van het Nederlandsch gezag in verschillende deelen van den Oost-Indischen Archipel ten bate van de bevolking dier streken te doen komen. Wetsontwerpen zijn in voorbereiding, strekkende om de bepalingen betreffende de kustvaart in Nederlandsch-IndiŽ te verruimen, en tot vaststelling der kenmerken van het Nederlandsch onderdaanschap van hen, die ult Nederlandsch-IndiŽ herkomstig zijn. Binnenkort zullen U voorstellen bereiken tot regeling van de wijze van beheer en verantwoording van de geldmiddelen der koloniŽn Suriname en CuraÁao. Moge Uw gewichtige arbeid, onder Gods zegen, strekken ten nutte des volks. Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

   

 

Troonrede 18 september 1906

Mijne Heeren, Het is Mij aangenaam Uwe zitting wederom in persoon te openen. De toestand van het land en de koloniŽn is in menig opzicht zeer bevredigend. De betrekkingen van Nederland met de buitenlandsche Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard. De hevige watervloeden op 12 Maart jl. hebben in de provinciŽn Zeeland en Friesland veel schade veroorzaakt. De hulpvaardigheid van Mijn volk verloochende zich ook ditmaal niet. De uitkomsten van den landbouw mogen voldoende, die der veehouderij zelfs gunstig genoemd worden. Die van den tuinbouw zijn voor somrnige gewassen naar wensch, voor andere hier en daar minder voordeelig. De ontwikkeling van handel en nijverheid geeft over het algemeen reden tot tevredenheid. De scheepvaartbeweging in de Nederlandsche havens blijft krachtig toenemen. In de uitkomsten van het scheepvaartbedrijf valt eenige verbetering waar te nemen. De regeling van den toestand in de zelfbesturende landschappen op Celebes stelt nog hooge eischen aan het beleid en de volharding van de burgerlijke en militaire overheid in dat gewest. De weigering der bestuurders van Badoeng en Tabanan om aan de hun gestelde gematigde eischen te Voldoen, heeft een gewapend optreden tegen deze landschappen onvermijdelijk gemaakt. Land– en zeemacht in moederland en koloniŽn gaan voort zich met toewijding te kwijten van hare taak; ijver en plichtsbetrachting der burgerlijke landsdienaren blijven te roemen. De ten vorigen jare op het gebied van het rechtswezen aangekondigde wetsvoorstellen zijn in bewerking. Met name kan van de ontwerpen tot wijziging en aanvulling van het algemeen deel van het Wetboek van Strafrecht en tot herziening van de wetgeving betreffende de naamlooze vennootschappen de indiening eerlang worden te gemoet gezien. Wijders zullen U voorstellen worden aangeboden tot wijziging der wet op het recht van vereeniging en vergadering; tot het brengen van de noodige veranderingen m verschillende wetboeken in verband met de invoering der aanhangige nadere regeling van het bewijs in burgerlijke zaken, en tot snellere afdoening en vereenvoudigde berechting der strafzaken, waarvan de kantonrechter kennis neemt. In de Woningwet zijn eeruge wijzigingen wenschelijk gebleken, tot het aanbrengen waarvan U een voorstel zal worden gedaan. Eene wettelijke regeling ten aanzien der banken van leening is in voorbereiding. Van de voorstellen tot duurzame versterking der opbrengst van ‘s Rijks middelen zijn ter indiening gereed die ter samensmelting van de vermogens– en de bedrijfsbelasting tot ťťne heffing onder den naam van inkomstenbelasting, ter verhooging van het zegelrecht op effecten en tot het treffen van den inbreng in naamlooze vennootschappen met een evenredig registratierecht. De overige ontwerpen, waaronder tot wijziging der wet op het recht van successie en van overgang bij overlijden, tot heffing van een debictrecht op tabak en tot technische herziening van het tarief van invoerrechten zullen volgen. Voorts bereiken U wetsontwerpen tot verlaging van den accijns op de suiker en tot verhooging van dien op het gedistilleerd. In den loop van dit zittingjaar zullen aan Uw oordeel worden onderworpen ontwerpen tot nadere wijziging der Militiewet, tot aanvulling en wijziging van eenige bepalingen der Landweerwet en tot instelling van een fonds ter spoedige afwerking van de Stelling van Amsterdam. Het groote nationale belang van afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee besef Ik ten volle. Ernstig wordt overwogen, of dit werk, wellicht aanvankelijk beperkt tot het maken van een enkelen polder zonder voorafgaande afsluiting, reeds in de naaste toekomst ware aan te vatten. Ontwerpen van de toegezegde regelingen der ziekte– en ouderdomsverzekering, eerstgenoemde in verband met wijziging der Ongevallenwet, alsmede voorstellen ter uitbreiding van de ongevallenverzekering tot zeelieden op koopvaardijschepen en ter voorkoming, zooveel doenlijk, van scheepsrampen, zullen U achtereenvolgens bereiken. Wettelijke bepalingen betreffende den arbeidsduur en den nachtarbeid van volwassen manner in bepaalde bedrijven worden voorbereid. De voorschriften, bij of krachtens de arbeids– en veiligheidswetten vastgesteld, zullen aan herziening worden onderworpen. De krachtige pogingen om het evenwicht tusschen de inkomsten en uitgaven van Nederlandsch-IndiŽ te herstellen, zijn niet zonder vrucht gebleven. Niettemin zal verdere verruiming van inkomsten noodig zijn om aan klimmende behoeften, die niet onbevredigd mogen worden gelaten, het hoofd te kunnen bieden. Het voorstel, strekkende om aan Nederlandsch-IndiŽ op financieel gebied grootere zelfstandigheid te verleenen, zal weldra worden ingediend. Uw hoogst gewichtige arbeid zij, onder Gods zegen, bevorderlijk aan de belangen des volks. Ik verklaar de gewone zitting van de Staten-Generaal te zijn geopend.

   

 

Troonrede 19 september 1905

Mijne Heeren! Het verheugt Mij weder te midden der Vertegenwoordigers van het Nederlandsche Volk te mogen vertoeven. De algemeene toestand van het land en van de koloniŽn geeft in menig opzicht reden tot tevredenheid. Omtrent land– en tuinbouw luiden de berichten over het geheel genomen bevredigend, ondanks de schade, aan sommige gewassen door nadeelige weersinvloeden berokkend. Handel en nijverheid blijven zich ontwikkelen. De scheepvaartbeweging in de Nederlandsche havens neemt toe. Intusschen laten, hier evenals elders, de uitkomsten van het scheepvaartbedrijf ter zee nog steeds te wenschen over. Hetzelfde geldt ten aanzien der scheepvaart op de binnenwateren. Verschijnselen zijn waar te nemen, die weder op eenige verbetering van den oeconomischen toestand der Inlandsche bevolking op Java wijzen. In de Zuider– en Oosterafdeeling van Borneo werd het langdurig verzet der leden van het voormalige sultansgeslacht gebroken. De houding van sommige Inlandsche vorsten in Zuid-Celebes heeft genoodzaakt tot een gewapend optreden, dat aanvankelijk met gunstig gevolg bekroond is. Zee– en Landmacht vervullen hare taak op hoogst verdienstelijke wijze; met dankbare waardeering gedenk Ik, wat in verschillende deelen van den Indischen Archipel door leger en vloot werd verricht. Van den ijver en de toewijding van het personeel der overige takken van dienst kan Ik eveneens met lof gewagen. De betrekkingen van Nederland met de andere Mogendheden bleven zich ook dit jaar kenmerken door het gewenschte vriendschappelijke karakter. De tijding der beŽindiging van den oorlog in Oost-AziŽ werd door Mij met welgevallen vernomen. Op het gebied der wetgeving wordt Uwe medewerking gevraagd zoowel voor reeds door de afgetreden Ministers ontworpen, als voor nieuwe voorstellen. Het in werking treden der Kinderwetten wordt zooveel mogelijk bespoedigd. De aanhangige wetsontwerpen betreffende de arbeidsovereenkomst, de regeling van het bewijs in burgerlijke zaken en de administratieve rechtspraak zullen veel van Uwe aandacht vorderen. Het ligt in het voornemen, aan eene herziening van het in menig opzicht verouderde Tweede Boek van het Wetboek van Koophandel de hand te slaan en enkele aanvullingen voor te stellen van het algemeene deel van het Wetboek van Strafrecht, waaronder de invoering der voorwaardelijke veroordeeling. In voorbereiding zijn wettelijke maatregelen tot invoermg van het Wetboek van Militair Strafrecht en van de Wet op de Krijgstucht. Wat het onderwijs betreft, zal bevordering van den bloei en de ontwikkeling van het vakonderwijs op den voorgrond staan. Eene herziening van de Armenwet wordt voorbereid. De gewijzigde Drankwet levert in hare toepassing moeilijkheden op, welke verandering van sommige harer bepalingen wenschelijk doen achten. De toestand van ‘s lands financien maakt een zuinig en omzichtig beheer beslist noodzakelijk. De stijging van de opbrengst der middelen is, hoewel belangrijk, niet voldoende om het hoofd te kunnen bieden aan de toenerning der uitgaven. Versterking der middelen is derhalve noodig; aanstonds en tijdelijk, met het oog op het voor 1906 geraamde tekort; duurzaam, ook ter bestrijding van de te verwachten uitgaven voor het lager onderwijs en voor sociale hervormingen. Voor de tijdelijke versterking wordt U bij de Staatsbegrooting voor het volgend dienstjaar een voorstel aangeboden; voor de duurzame worden maatregelen voorbereid. Bepalingen zullen worden ontworpen betreffende vooroefening der jeugd, ten einde de mogelijkheid te openen om op den duur, door eene verkorting van den diensttijd onder de wapenen, te geraken tot verhooging van het militie-contingent, geleidelijk voerende tot weerbaarheid van het geheele volk. Eene regeling wordt voorbereid om het daarheen te leiden, dat steeds over een jong en krachtig kader kan worden beschikt. De vraag is in overweging, op welke wijze eene voorziening ware te treffen, waardoor — zonder verzwaring der lasten — de Stelling van Amsterdam zou worden voltooid binnen den kortsten tijd, waarin zulks in verband met technische eischen kan plaats hebben. Ter bevordering van het verkeer en tot verhooging der productiviteit van den bodem in de onderscheidene deelen des lands zal, naarmate de middelen dit toelaten, Uwe medewerking worden gevraagd voor den aanleg of het subsidieeren van openbare werken. De instelling van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel maakt enkele wijzigingen in bestaande wetten noodig. Aan Uw oordeel zullen worden onderworpen regelingen van de verplichte ziekteverzekering in verband met wijziging, der Ongevallenwet, en van de verplichte invaliditeits– en ouderdomsverzekering; deze laatste in te voeren, zoodra de vereischte middelen beschikbaar zullen zijn. Behalve tot hen die in landbouwbedrijven en in de zeevisscherij werkzaam zijn, zal U worden voorgesteld de ongevallenverzekering uit te breiden tot zeelieden ter koopvaardij. Wettelijke bepalingen zullen worden ontworpen, ten einde scheepsrampen zooveel doenlijk te voorkomen. Stappen zullen worden gedaan om te geraken tot geheele afschaffing van tienden. De financieele toestand van Nederlandsch-IndiŽ maakt verhooging van bestaande en invoering van nieuwe belastingen onvermijdelijk. Bij de voorstellen daartoe zal echter in het oog worden gehouden, dat de directs belastingen, voor zoover zij op de Inlandsche bevolking van Java en Madoera drukken, met mogen worden verzwaard. Met het nemen van maatregelen tot oeconomische verheffing dier bevolking zal worden voortgegaan. Een voorstel is in bewerking, strekkende om aan Nederlandsch-IndiŽ op financieel gebied grootere zelfstandigheid te verleenen. Tot vaststelling van eene Mijnwet voor CuraÁao zal Uwe medewerking worden gevraagd. Ten einde den gewonen wetgever vrijheid te geven bij de regeling der kiesbevoegdheid, zal U eene herziening worden voorgesteld van de daarover handelende bepalingen der Grondwet. Vooraf wensch Ik te doen onderzoeken, welke andere wijzigingen nog in de Grondwet moeten gebracht worden. Bij de uitvoering der aangekondigde voornemens zal zooveel doenlijk rekening gehouden worden met de wenschen van alle groepen van Mijn Volk, zonder onderscheid van richting. Gewichtig is de taak, die U wacht. Moge Uw arbeid, onder Gods zegen, strekken ten nutte van het Nederlandsche Volk. Ik verklaar de gewone Zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

   

 

Troonrede 20 september 1904

Mijne Heeren! Wederom ben Ik in Uw midden verschenen, om, ditmaal voor het eerst in deze oud-Grafelijke zaal, de gewone zitting der Staten– Generaal te openen. Het is Mij aangenaam te kunnen verklaren, dat de betrekkingen van Nederland met de buitenlandsche Mogendheden van den meest vriendschappelijken aard bleven. Het door Mij betreurde uitbreken van den oorlog in Oost-AziŽ noopte Mij voor Nederland en voor zijne koloniŽn en bezittingen in andere werelddeelen, eene verklaring van neutraliteit uit te vaardigen. Zee– en landmacht gingen voort zich, zoo hier te lande als over zee, Op loffelijke wijze van haren plicht te kwijten. Het korps burgerlijke ambtenaren gaf door nauwgezetheid en ijver in den dienst bij voortduring reden tot tevredenheid. Met ingenomenheid werd door Mij onlangs een gedenksteen onthuld ter herinnering aan de thans voltrokken scheiding tusschen Maas en Waal, een waterstaatswerk, waarvan voor de welvaart van Noordbrabant en Gelderland gunstige verwachtingen gekoesterd worden. In weerwil van de groote droogte die dezen zomer kenmerkte, geeft de toestand van land– en tuinbouw genoegzame reden tot voldoening. Niet in elk opzicht bevredigend zijn de uitkomsten van handel en scheepvaart. Die der nijverheid stellen bij meer dan ťťn bedrijf, als gevolg van buitenlandsche mededinging, rechtmatige verwachtingen teleur. De verdere bevestiging van hetgeen tot dusver in Noord-Sumatra verkregen werd, maakte opnieuw niet onbelangrijke vorderingen. Krachtiger optreden in de Gajoe– en Atlaslanden kon met het oog hierop niet uitblijven. Dat hierbij ook ongewapenden ten offer vielen, wordt, al was het niet te voorkomen, door Mij betreurd. De bevolking van Java verkeert, dank zij de betere gesteldheid van haar hoofdbedrijf, in iets minder gedrukten toestand. Maatregelen ter verhooging van haar oeconomische kracht blijven niettemin noodzakelijk. De stand der Indische financien eischt nevens groote behoedzaamheid bij het doen der uitgaven, verruiming van inkomsten. De steeds klimmende eischen aan ‘s Rijks schatkist gesteld, zonder daaraan geŽvenredigde stijging der inkomsten, maken het ten plicht, elke niet dringend noodzakelijke uitgave te verdagen en op aanvulling der middelen bedacht te zijn. Reeds de behandeling van de wetsontwerpen die bij de Staten-Generaal aanhangig zijn, zal in deze zitting meer dan gewone inspanning vorderen. Opnieuw zal een voorstel tot wijziging en aanvulling van de wet op het Hooger Onderwijs bij U inkomen. Onderscheidene ten vorigen jare aangekondigde voorstellen van wet zullen U weldra bereiken. Een wetsontwerp ter verzekering tegen invaliditeit en ouderdom zal daaraan worden toegevoegd. Bovendien zal aan de invoering van de Kinderwetten en van de Militaire straf– en tuchtwetten de laatste hand zijn te leggen. Eene wijziging zoo van de regeling der Naamlooze Vennootschappen als van de Leerplichtwet is in bewerking. Neemt de taak der Staten-Generaal, Mijne Heeren, gaandeweg breeder afmeting aan, Ik blijf voor de vervulling van die steeds meer omvattende taak vertrouwen op Uwe voortvarendheid en op Uwe toewijding aan de belangen van het Vaderland. Moge de Almachtige God Zijn zegen op Uwe werkzaamheden doen rusten. Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

   

 

Troonrede 15 september 1903

Mijne Heeren! Het is Mij aangenaam in Uw midden te verschijnen ten einde de nieuwe Zitting der Staten-Generaal te openen. Onze betrekkingen met het buitenland bleven zich kenmerken door het gewenschte zeer vriendschappelijk karakter. Zee– en landmacht kweten zich hier te lande en in de gewesten over zee op lofwaardige wijze van hare roeping. Vooral toen eene misdadige woeling te gelijk het openbaar gezag en de maatschappelijke levensbeweging bedreigde, bleek hoe vast het vaderland op zijne weermacht rekenen kan. Aan vloot en leger, en niet minder aan het korps burgerlijke ambtenaren, betuig Ik voor de destijds betoonde veerkracht en toewijding Mijnen dank. De bronnen van onze welvaart vloeiden in menig opzicht op niet onbevredigende wijze. Wel hield de nijverheid zich niet dan met moeite op de bereikte hoogte staande, maar de landbouw ging ten deele vooruit, de handel was niet onbelangrijk, en het scheepvaartverkeer kon zich herstellen van zijn achteruitgang in het vorige jaar. Op het gebied van den arbeid bleef de stoornis in den geregelden gang niet zonder nadeelige gevolgen. Toch doet de nuchterheid van geest, die zich in de dagen van spanning bij het overgroote deel onzer werklieden openbaarde, hope koesteren voor een gezonden voortgang van de arbeidersbeweging, tot wier welslagen Ik door voortgezette sociale wetgeving wensch mede te werken. De pacificatie van het noordelijk gedeelte van Sumatra vorderde dit jaar op hoogst belangrijke wijze. Het verzet in het landschap van Korintji werd gebroken. De tegenspoed, waarmede de inlandsche bevolking op Java te worstelen had, bleef, hoezeer getemperd, toch voor een deel nog in die mate aanhouden, dat herhaaldelijk steun van Regeeringswege onmisbaar bleek. In Suriname is meer dan dusver op de opbeuring van landbouw en nijverheid de aandacht gevestigd. In de kolonie CuraÁao kon door Gouvernementshulp voorzien worden in schaarschte van voedingsmiddelen door langdurige droogte veroorzaakt. Behalve de reeds ten vorigen jare door Mij aangekondigde wetsvoordrachten, waarvan de indiening door de gebeurtenissen van het voorjaar vertraagd werd, is het Mijn voornemen in dit zittingjaar nog andere ontwerpen van wet in gereedheid te doen brengen. Ik wensch Uwe medewerking in te roepen om de uitkeering van Rijkswege, zoo aan het openbaar als aan het bijzonder lager onderwijs, nader te regelen; de viering van den wekelijkschen rustdag beter tot haar recht te doen komen; den openbaren verkoop van sterken drank aan meer doeltreffende bepalingen te onderwerpen; het stelsel van verzekering uit te breiden tot de ongevallen bij de zeevisscherij en tot de gevallen van ziekte, en de verontreiniging van de openbare wateren tegen te gaan. Eene regeling ter verzekering tegen invaliditeit en ouderdom en eene herziening van de Armenwet zijn in voorbereiding. Wetsontwerpen zullen U worden aangeboden tot regeling van de administratieve rechtspraak; tot wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht, alsmede tot aanvulling van artikel 342 van het Burgerlijk Wetboek. Voorstellen van wet zullen U worden voorgelegd tot herziening van het tarief van invoerrechten; tot regeling van het octrooiwezen en tot bevordering van de zoetwatervisscherij. Eene wetsvoordracht zal worden ingediend om de verhouding tusschen het burgerlijk en militair gezag nader te bepalen. Voor de nieuwe bewapening van de bereden artillerie zal Ik U een voorstel doen toekomen. De ver van gunstige staat der Indische geldmiddelen noopt tot zeer omzichtig beleid. Ter afdoende verbetering zal de hulp van het moederland niet kunnen worden gemist. Maatregelen zijn in overweging, strekkende om aan den inlandschen landbouw op Java duurzaam eene meer bevredigende uitkomst te verzekeren. De voorgenomen decentralisatie van het bestuur in Nederlandsch-IndiŽ zal, naar Ik vertrouw, aan de behartiging van de plaatselijke en algemeene belangen ten goede komen. Voorstellen zullen U worden aangeboden tot wijziging van een tweetal artikelen in het Regeeringsreglement voor Nederlandsch-IndiŽ, ten einde eene verbeterde rechtsbedeeling en het scheppen van een meer gewenschten rechtstoestand voor de inlandsche Christenen mogelijk te maken. Voor deze veelomvattende taak reken Ik, Mijne Heeren, op Uw steeds gebleken toewijding aan de belangen van het Volk, dat Gij vertegenwoordigt. Doe de Almachtige God Zijn zegen op Uwe werkzaamheden rusten. Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

   

 

Troonrede 16 september 1902

Mijne Heeren! Uit ernstige krankheid genadig hersteld en door de liefde Mij betoond te inniger aan Mijn volk verbonden, ben Ik in Uw midden verschenen, om ook nu in persoon de nieuwe zitting der Staten-Generaal te openen. De betrekkingen van Nederland met de andere Mogendheden bleven wat zij waren, en behielden ook dit jaar haar zeer vriendschappelijk karakter. De terugslag van eene elders uitgebroken crisis was voor het scheepvaartverkeer nadeelig. Overigens bleef de toestand van Handel en Nijverheid bevredigend en gaf de Landbouw geen ongunstige uitkomst. Op het gebied van den Arbeid is wat bemoedigt, maar ook wat blijft roepen om verbetering. Wanoogst in eenige residentiun op Java maakte krachtig hulpbetoon van Gouvernementswege noodzakelijk. Zoo hier te lande, als in de koloniŽn en overzeesche bezittingen kweten Zee– en Landmacht zich met toewijding van hare roeping en gaf het korps van burgerlijke ambtenaren Mij alleszins reden tot tevredenheid. In het nieuwe zittingjaar zal eene reeks van wetsontwerpen bij de Staten-Generaal worden ingediend. Zoo zal Uwe medewerking worden ingeroepen tot gedeeltelijke wijziging van de Provinciale en de Gemeentewet, tot meerdere vrijmaking van het hooger en middelbaar onderwijs, tot inperking van den vaccinedwang, tot meerdere ontwikkeling van het hooger en middelbaar vakonderwijs, tot regeling van de pensionneering der bijzondere onderwijzers en van de weduwen van alle onderwijzers, alsmede tot vervanging van de Arbeidswet. Voor de betere ineenschakeling van de verschillende deelen van het Onderwijs, en de wijzigingen die te dien einde in de onderwijswetten zullen zijn aan te brengen, is het Mijn voornemen eene Staatscommissie te benoemen. Ter bekrachtiging van de onlangs alhier gesloten overeenkomsten betreffende onderwerpen van internationaal privaatrecht zullen U ontwerpen worden voorgelegd. De indiening van wetsontwerpen betreffende het houden van loterijen, het arbeidscontract, het bewijs in burgerlijke zaken en het notarisambt, alsmede tot herziening van enkele punten in de militaire strafrechtspleging kan dit jaar worden verwacht. Tot afschaffmg van de Staatsloterij zal een wetsontwerp bij U inkomen. Voor de gedeeltelijke herziening van de wetten op de Personeele en de Vermogensbelasting en voor nadere regeling van het suikervraagstuk en de Bankquaestie zal Uwe medewerking worden ingeroepen. Wetsvoordrachten tot regeling van de landbouwvertegenwoordiging, van het telegraaf– en telephoonwezen, van het rivierrecht, van bevloeiingen, alsmede van opsporing van delfstoffen door den Staat, zullen U nog in dit zittingjaar bereiken. Zoodra door het Koloniaal Bestuur van Suriname de noodige stappen zullen zijn gedaan, om den spoorwegaanleg naar het Lawa-gebied en het nader onderzoek van dat gebied van Bestuurswege ter hand te nemen, zal Ik U voorstellen om dit werk, dat Ik noodzakelijk acht, van Rijkswege te bevorderen. Veel zal in dit zittingjaar van Uwe inspanning gevorderd worden. Ik reken daarbij op Uwe toewijding aan de zaak van het Vaderland, en bid U toe dat God de Heere Uwen arbeid met Zijnen zegen krone. Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.  

 

Troonrede van 17 september 1901

Toelichting troonrede 1901 Ethische politiek in IndiŽ en de rol van de vrouw hierin. In haar troonrede op 17 september 1901 kondigt koningin Wilhelmina aan dat de ontwikkeling van de kolonie Nederlands-IndiŽ en haar bevolking voorop moet staan, in plaats van het economisch beleid. Nederlandse en Indo-Europese vrouwen hebben in dit proces een belangrijke rol. In de troonrede van 1901 kondigt Koningin Wilhelma een verandering aan van de morele en ethische doelstellingen van het beleid in Nederlands-IndiŽ. Niet langer moet economisch profijt voorop staan, maar de ontwikkeling van de kolonie en haar bevolking. De christelijke basis moet daarin centraal staan. De Nederlandse en Indo-Europese vrouwen vormen de opvoedkundige spil in de europeanisering van de kolonie. Maatschappelijk kwam er, in Nederland en in IndiŽ, vaker kritiek op het uitbuitende karakter van de Nederlandse koloniale doelstellingen. Er was in de loop der eeuwen een ereschuld ontstaan, die met de Ethische politiek moest worden ingelost. In de praktijk betekende deze nieuw ingeslagen weg meer investeringen in onderwijs, gezondheidzorg, infrastructuur en een voor de langere termijn uitgestippelde 'voorzichtige' emancipatie van de inheemse bevolking. De tijdsgeest, waarbij nationalistisch en racistisch denken binnen de Europese cultuur steeds dieper verankerd raakt, zorgt voor scherpere rassenscheiding. Het beleid is gericht op de ontwikkeling van de Indonesische bevolking naar Europees (lees: Nederlands) cultureel model. Het doel van de Christelijke missie is om de blanke normen en waarden op de overwegend Islamitische bevolking over te brengen. Binnen dit beschavingsoffensief spelen Nederlandse en Indo-Europese vrouwen een wezenlijke rol. Door in huis een huiselijke, Hollandse sfeer te creeren waarin alles herinnert aan Holland, zouden Nederlandse mannen niet in de verleiding komen te 'verindischen', noch om via een buitenechtelijke relatie met een Indonesische vrouw de strikte scheiding tussen het blanke en het bruine ras in gevaar te brengen.

Troonrede van 17 september 1901

Mijne Heeren! HET is Mij aangenaam, voor de opening van de nieuwe zitting der Staten-Generaal in Uw midden te verschijnen, en Ik acht Mij ge- lukkig dit thans te mogen doen, vergezeld van Mijn Doorluchtigen Gemaal De betrekkingen met de buitenlandsche Mogendheden bleven van zeer vriendschappelijken aard. Door den Nederlandsehen Minister-Resident te Peking is, gezamenlijk met de vertegenwoordigers van andere belangheb- Bende Mogendheden, eene overeenkomst met China gesloten, waarbij dat Rijk zich verbindt tot schadevergoeding wegens de vernieling der LegatiÍn." Het personeel van Zee- en Landmacht, en van de overige takken van' s Rijks dienst, gaf Mij, zoo hier als in de overzeesche gewesten, door de loffelijke Volvoering van zijn taak, reden tot tevredenheid. De algemeene volkstoestand stemt in velerlei opzicht tot dank. Intusschen mag niet worden voorbij gezien, dat, zoo op geestelijk als stoffelijk gebied, eene wijziging van toestanden is ingetreden, die meer dan tot dusver de Overheid tot het geven van leiding en het verleenen van steun noodzaakt. Hierbij behoort zij voort te bouwen op de Christelijke grondslagen van ons Volkleven. 3 De bestaande Zondagswet eischt herziening. Het zedelijk karakter van het openbare volksleven zal op meer afdoende wijze door de wet beschermd moeten worden. Zonder de persoonlijke vrijheid te na te komen, zal op openbaar terrein de speel- en drankzucht krachtiger moeten worden beteu- geld .Voor de vrijmaking van het onderwijs, in zijn onderscheidene ver- takkingen, zal op den ingeslagen weg worden voortgeschreden. Niet minder blijft de stoffelijke zijde van het sociale vraagstuk Mijne aan- dacht trekken. U zal een ontwerp worden aangeboden om aan den landbouw eene rechtstreeksche vertegenwoordiging te geven. Door haar voorgelicht, zal de Regeering beter zijne belangen kunnen behartigen. De vervalsching der voedingsmiddelen en de oneerlijke mededinging be- hooren te worden bestreden. Voor de ontwikkeling van de practische volks- opleiding, ook door de regeling van het leerlingstelsel, zal Uwe mede- werking worden ingeroepen. Het octrooirecht voor uitvindingen behoort op nieuwe grondslagen hersteld te worden. Het consulaatwezen wensch Ik en toenemende mate aan de belangen van landbouw, nijverheid en handel dienstbaar te maken. Het arbeidscontract vereischt nadere regeling. De verplichte verzekering door de ongevallenwet voorgeschreven, zal on- verwijld worden uitgevoerd, zoodra de regeling van het beroep zal zijn tot stand gekomen+ Ook tot de zeevisscherij en den landbouw zal deze ver- zekering zijn uit te breiden. Daarnaast wordt de verplichte verzekering tegen de gevolgen van ziekte, invaliditeit en ouderdom voorbereid. Overmits de toestand van 's Rijks schatkist niet voldoende is, om deze geestelijke en stoffelijke sociale hervormingen tot stand te brengen, wordt versterking van' s Rijks inkomsten vereischt, waarvoor allereerst herziening 193 Van het tarief van invoerrechten in aanmerking komt. Bij deze herziening zal tevens naar bevordering van den nationalen arbeid te streven zijn. Indien de minvermogende door deze herziening mocht gedrukt worden, zal hier- mede rekening worden gehouden bij de bepaling van zijn bijdrage in de verplichte verzekering. Ter voldoening aan de desbetreffende bepaling der Grondwet zal eene regeling van de administratieve rechtspraak worden voorbereid. De onlangs vastgestelde wetten tot regeling der levende strijdkrachten zul- len, ook door krachtige bevordering van de vooroefening, zonder vertraging worden uitgevoerd. De regeling van den Landstorm kan eerst daarna volgen. De ontwerpen voor de militaire pensioenregeling en de militaire rechtspraak wachten op afdoening. De invoering van snelvuurgeschut, die niet kan uit- blijven, zal aanzienlijke geldelijke offers vergen: In de richting van de be- vordering van godsdienstzin en zedelijkheid op de schepen van oorlog en in de kazernen en kampementen zal worden voortgegaan. Als Christelijke Mogendheid is Nederland verplicht in den Indischen Archi- pel de rechtspositie der inlandsche Christenen beter te regelen, aan de Christe- lijke zending op vaster voet steun te verleenen, en geheel het regeerings- beleid te doordringen van het besef, dat Nederland tegenover de bevolking dezer gewesten een zedelijke roeping heeft te vervullen. In verband hiermede trekt de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java Mijne bijzondere aandacht. Ik wensch naar de oorzaken hiervan een onderzoek in te stellen. Aan de bepalingen ter bescherming van de onder contract werkende koelies zal gestrengelijk de hand worden gehouden. Naar decentralisatie van bestuur zal gestreefd worden. De toestand op het noordelijk gedeelte van Sumatra zal, naar Ik vertouw, bij handhaving van het thans gevolgde stelsel, eerlang tot algeheele pacificatie leiden. Op de ontwikkeling van de koloniŽn Suriname en CuraÁao blijft Mijne aan- dacht gevestigd. Van Uwe bereidwilligheid, Mijne Heeren, om Mij, bij datgene, wat tot heil van Land en Volk kan strekken, Uwe medewerking te verleenen, houd Ik Mij overtuigd. Moge bij de gewichtige taak, wier volbrenging U wacht, God Almachtig U leiden, en doe Hij op Land en Volk Zijnen zegen rusten. Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

 

 

Troonrede van 18 september 1900

Troonrede van 18 september 1900

Mijne Heeren! HET is Mij aangenaam, bij het begin van dit zittingjaar, U bijeen te zien tot hervatting Uwer werkzaamheden. Zij zullen ook ditmaal belangrijk zijn, want vele gewichtige wetsontwerpen zijn aanhangig. Tot deze behoort de voorgedragen Ongevallenwet, I die in talrijke en drin- gende behoeften moet voorzien. Ik doe een beroep op Uwe medewerkin om haar binnen korten tijd tot stand te kunnen brengen. In de vriendschappelijke betrekkingen met de Buitenlandsche Mogend- heden kwam geen verandering. De binnenlandsche onlusten van ernstigen aard, die in China zijn uitgebroken, hebben echter in het verkeer mrt dat Rijk stremming veroorzaakt." De ter Vredesconferentie gesloten verdragen zijn thans door bijna al de Mogendheden bekrachtigd." Ik hoop, dat het eerlang hier te vestigen Inter- nationaal Bureau van het Hof van Arbitrage aan zijne bestemming zal vol- doen door bevorderlijk te zijn aan het niet hoog genoeg te schatten belang der vreedzame oplossing van geschillen tusschen de Volken4 Twee betreurenswaardige gebeurtenissen, de oorlog in Zuid-Afrika5 en de onlusten in China, maakten het wenschelijk, dat de zeemacht zich in de aan- grenzende wateren vertoonde, ten einde aan landgenooten zoodanige hulp of bescherming te verleenen als noodig zou blijken. Dank zij de ruimere opbrengst van verschillende middelen is de financieele toestand gunstig te noemen. Versterking der inkomsten blijftechter on- misbaar tot dekking van nieuwe uitgaven, allereerst in verband met de wet op den leerplicht. Gunstig is evenzeer de toestand der Indische geldmiddelen. Het is Mij mogelijk U verschillende voorstellen te doen, waardoor, naar Ik vertrouw, de zedelijke en stoffelijke ontwikkeling van IndiŽ krachtig zal worden be- vorderd. Onder het waakzaam oog van de bezetting en het eskader verbetert de toestand in Noordelijk Sumatra geleidelijk, al moet bijwijlen de kracht onzer wapenen zich nog doen gevoelen. Van de gewichtige wetten, die in staat van voorbereiding zijn, zullen die op het arbeidscontract, tot betere voorziening omtrent het armwezen en tot Staatsexploitatie van steenkolenmijnen in Limburg U weldra bereiken.6 Mogen Uwe beraadslagingen, Mijne Heeren, vruchtbaar zijn en Uwe ijver en toewijding, onder Gods zegen, veel goeds doen tot stand komen voor het Vaderland en zijne KoloniŽn. Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

 

 

 

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.