Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Tien troonredes 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910 snel en gemakkelijk te bekijken op internet

Troonrede 16 september 1919

Leden der Staten-Generaal, De omstandigheden, waaronder Ik Mij thans weder in Uw midden bevind, zijn in menig opzicht gelukkiger dan in de laatste jaren het geval was. Mij vervult innige dankbaarheid jegens God dat Hij ons Vaderland voor de verschrikkingen van den oorlog heeft willen sparen. Leger en vloot hebben pal gestaan om onze onzijdigheid te handhaven. De diepgevoelde erkentelijkheid der natie blijve verzekerd aan de mannen, die bij de vervulling van hun plicht jegens het Vaderland zich groote opofferingen hebben moeten getroosten. De gedachte, dat na de wereldberoering de toekomst op voet van vriendschap met de andere mogendheden wordt ingegaan, stemt tot dankbaarheid en tot voldoening. Alleen werd bij de regeling van de uitkomsten van den oorlog ons land gewikkeld in een geding, waarvan onze verhouding tot BelgiŽ den invloed onderging en waarbij Ik geroepen werd voor de rechten en de belangen van den Staat en voor zijne zelfstandigheid met nadruk op te komen. In innige gemeenschap met Mijn gansche volk gaan Mijne gedachten uit naar Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen, in wier trouw en aanhankelijkheid de hechtheid en de kracht onzer nationale eenheid ondubbelzinnig tot uitdrukking kwamen. Nadat de totstandkoming van den Volkerenbond zal zijn verzekerd, zal de toetreding van Nederland aan Uwe goedkeuring worden onderworpen. Vertrouwd mag worden, dat de overzeesche aanvoer der meest noodzakelijke producten voor afzienbaren tijd verzekerd is. De levensmiddelenvoorziening blijft intusschen, in verband met de belangrijke prijsstijging, Mijn volle aandacht eischen. Ofschoon in belangrijke mate de werkloosheid afgenomen is, zal toch het noodige verricht worden om door het uitvoeren van werken en het bevorderen van ontginningen, de arbeidsgelegenheid te vergrooten. De uiterst kostbare maatregelen, welke de verzorging van de geestelijke en stoffelijke belangen van Mijn volk vordert, en de bij voortduring hooge stand van de prijzen stellen eischen aan ‘s Lands schatkist, die Mij met groot zorg vervullen. Ondanks de bevredigende opbrengst van ‘s Rijks middelen en den invloed van de met Uwe medewerking bereids tot stand gebrachte maatregelen tot versterking van inkomsten, wijst de raming voor den komenden dienst een belangrijk tekort aan. Bovendien zijn regelingen in voorbereiding, die geen uitstel kunnen lijden, en eene aanzienlijke vermeerdering van uitgaven noodig maken. Afgescheiden van deze onvermijdelijke uitzetting van uitgaven, is het met het oog op den financieelen druk, then de belastingen reeds op ons volk leggen en nog zullen leggen, noodzakelijk, dat het doen van nieuwe uitgaven tot het uiterste beperkt worde. Tot verkrijging van de dringend noodige versterking der middelen, zullen in de eerste plaats de te dien einde bij U ingediende wetsontwerpen Uw aandacht blijven vragen. Verdere voorstellen worden in gereedheid gebracht en zullen U binnenkort worden aangeboden. Herbij staan op de voorgrond eene belasting op uitgaven van weelde, eene fiscale herziening van het tarief van invoerrechten, eene belasting op tabak, sigaren en sigaretten en eene uitbreiding van de zegelbelasting. Een Wets-ontwerp tot wijziging van eenige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende het wettelijk erfdeel zal U worden aangeboden. Wettelijke bepalingen tegen het maken van woekerwinsten zullen U worden voorgesteld. Een Wets-ontwerp tot regeling van den rechtstoestand der ambtenaren zal worden ingediend; het overleg omtrent de administratieve rechtspraak zal worden hervat. Met de uitvoering van het gewijzigd artikel 192 der Grondwet, in het vorig zittingjaar aangevangen, zal ter verkrijging van bevrediging op onderwijs gebied worden voortgegaan. Nevens de reeds aanhangig gemaakte ontwe pen tot wijziging van de bestaande onderwijswetten, zal U een Wetsontwerp bereiken tot regeling van het bewaarschoolonderwijs. Op het defensie-vraagstuk blijft Mijne volle aandacht gevestigd. De oplossing kan eerst ter hand genomen worden, wanneer omtrent de internationale regeling, door den Volkerenbond beoogd, meer zekerheid zal zijn verkregen. Met kracht zal worden voortgearbeid aan de in uitvoerin en voorbereiding zijnde groote waterstaatswerken, waardoor de belangen van het verkeer in hooge mate zullen worden gebaat. Nopens de electriciteits-voorziening van Rjjkswege zullen, naar vertrouwd mag worden, spoedig voorstellen gedaan worden. Op de bevordering van het luchtvaartverkeer is Mijne aandacht gevestigd. Het is noodig aan enkele tijdelijke regelingen, die onder den druk der tijdsomstandigheden ontstaan zijn, een blijvend karakter te geven; daarmede zal eene algeheele herziening dier regelingen gepaard gaan. Zoo zal de Noodboschwet moeten vervangen worden door eene regeling ter voortdurende bescherming van onze bosschen en zal ter vervanging der Binnenschepenwet, eene wettelijke regeling van het Binnenscheepvaartbedrijfworden voorgesteld. Eene nieuwe jachtwet zal worden ingediend. Regeling der winkelsluiting bij de wet is in voorbereiding. De mogelijkheid tot het verkrijgen van kleingrondbezit dient tot anderen dan tot de landbouwarbeiders te worden uitgebreid. Voorstellen tot bevordering van de steenkolenproductie zullen U onverwijld bereiken. Ingediend zullen worden voorstellen tot wijziging van de Woningwet, tot bevordering van de vreedzame bijlegging van arbeidsgeschillen, tot regeling van de arbeidsbemiddeling en tot regeling van de werkloosheidsverzekering. Een Landbouw-arbeidswet, een Landbouwongevallenwet, alsmede voorstellen betreffende de ziekenverzorging van on– en minvermogenden zijn in voorbereiding. De toestand der Indische geldmiddelen maakt het opleggen van verschillende belangrijke nieuwe lasten noodzakelijk, waartoe bij de eerlang in te dienen begrooting voorstellen zullen worden gedaan. Mede zijn in dit zittingjaar te verwachten voorstellen om op Java autonome regentschappen onder het bestuur van raden te vormen, terwijl een wijziging van artikel 123 van het Regeeringsreglement betreffende het Overheidstoezicht op de Christelijke Zending aan Uw oordeel zal worden onderworpen. Met de bede dat Gods zegen op Uw arbeid moge rusten, verklaar Ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

   

 

Troonrede 17 september 1918

Te midden van U, leden der Staten-Generaal, is het Mij eene behoefte openlijk uiting te geven aan de zorg en de smart, die de buitengewone nooden van Mijn Volk, waarmede Ik zonder ophouden medeleef en medegevoel, in Mij opwekken. Te grooter is de dankbaarheid, waarmede Ik jegens God vervuld ben, nu voor ons land de vrede bewaard bleef. De nog steeds woedende wereldoorlog blijft van ons geheele Volk zware offers eischen, die, naar Ik vast vertrouw, ook verder bereidwillig zullen worden gebracht. Niettegenstaande gerezen moeilijkheden, ten gevolge waarvan de economische toestand een voortdurend ernstiger karakter aanneemt, bleven onze betrekkingen met alle Mogendheden van vriendschappelijken aard. De verplichtingen, die op een neutralen Staat rusten, zal Ik met onveranderde nauwgezetheid en vastberadenheid blijven nakomen. De beproefde eensgezindheid der natie geeft Mij steun bij Mijn onwrikbaar voomemen onze onafhankelijkheid tegen iedere aanranding tot het uiterste te verdedigen. Dit belet niet, dat getracht zal worden de lasten der mobilisatie, zonder vermindering der weermacht, te verlichten. De voorziening in het uit de tijdsomstandigheden voortvloeiend gebrek aan noodzakelijke levensbehoeften blijft het onderwerp van Mijn voortdurende zorg. Ik ben er op bedacht de daartoe strekkende maatregelen zoo weinig mogelijk drukkend te doen zijn en te streven naar zekerheid van de rechten naast de plichten der ingezetenen. Reeds thans zal volle aandacht worden geschonken aan de maatregelen, die na den oorlog zoowel hier te lande als in de koloniŽn zullen moeten worden getroffen om den zoozeer ontwrichten handel en nijverheid de voorlichting en steun te geven, die zij alsdan zullen behoeven. De toestand van ‘s lands schatkist wordt steeds meer zorgwekkend en vordert dringend zooveel mogelijk beperking van uitgaven. Daarnevens zullen ingrijpende maatregelen tot versterking van middelen niet kunnen uitblijven. Instelling van een Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en een ander voor Arbeidsaangelegenheden ligt in Mijn voornemen. De uitvoering van het gewijzigd artikel 192 der Grondwet zal in den geest van onderling vertrouwen en toenadering die de herziening heeft gekenmerkt, ten spoedigste en met kracht worden ter hand genomen. Zonder dat deze uitvoering wordt vertraagd, zullen, ter wille van de billijkheid, onverwijld de noodige voorstellen worden ingediend tot wegneming van de steeds toenemende ongelijkheid in bezoldiging van openbare en bijzondere onderwijzers. Aan de in 1913 tot stand gekomen verzekeringswetten zal zonder vertraging uitvoering worden gegeven. Voorstellen tot aanvulling van die wetten zullen U vervolgens worden gedaan. De opbouw der sociale wetgeving zal worden voortgezet; regeling der collectieve arbeidsovereenkomst, zoo wat de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke zijde betreft, zal worden ter hand genomen. De uitvoering van waterstaatswerken, daaronder begrepen de drooglegging der Zuiderzee, zal met kracht worden voortgezet en ondernomen. Het ontwerp der Indische Begrooting dat U zal worden aangeboden, is dit jaar voor het eerst in IndiŽ in openbare behandeling voorbereid. De goede verzorging van de geestelijke en stoffelijke belangen der Inlandsche bevolking heeft Mijn voortdurende aandacht. Met stipte eerbiediging van de godsdienstige overtuiging der ingezetenen, wordt dankbaar de steun aanvaard, dien het Westersch particulier initiatief biedt en met name de hooge beteekenis erkend van den arbeid der Christelijke zending. Tegen drank– en opiummisbruik zal de strijd krachtig worden voortgezet. Ruimer deelneming van de ingezetenen aan de behartiging van de locale belangen en uitbreiding van autonomie en zelfbestuur zullen zoowel de eigen geaardheid der bevolking tot haar recht doen komen als de vrijwillige saamhoorigheid met het Moederland sterken. Deze strekke tot hechten grondslag voor de krachtige economische en militaire weermacht, waarvan de vorming zooveel mogelijk zal worden voortgezet. In de West-Indische koloniŽn wordt mede de druk der tijdsomstandigheden gevoeld; naar sterking van haar draagvermogen zal worden gestreefd. Bij het toenemen der binnen– en buitenlandsche moeilijkheden vertrouw Ik des te vaster op Uwe onverdeelde medewerking. Met de bede, dat God ons Volk in eendracht moge sterken en door de zware tijden tot betere dagen moge voeren, verklaar Ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

   

 

Troonrede 28 juni 1917

Mijne Heeren! De ontbonden Kamers der Staten-Generaal hebben bijna eenstemmig de wenschelijkheid uitgesproken, dat de voorschriften der Grondwet ten aanzien van het Kiesrecht en het Onderwijs zullen worden herzien. Het heeft Mij bijzonder verheugd, dat daarbij blijk is gegeven van zeldzame onderlinge waardeering en vertrouwen. Het is thans de taak van de Staten-Generaal, die heden bijeenkomen, te beslissen of het aangevangen werk zal worden voltooid. Andere politieke wetsontwerpen zullen niet bij U worden ingediend. Gij zult uw volle aandacht kunnen wijden aan de vragen, die de oorlogstoestand en de voorbereiding voor een krachtige ontwikkeling van ons land na den vrede ons voorleggen. Indien de door millioenen vurig verbeide vrede ook dit jaar uitblijft, zullen bij voortduring velerlei offers aan het Nederlandsche volk moeten worden gevraagd. Gedachtig aan hetgeen in deze tijden aan andere volken is opgelegd, vertrouw Ik dat zij bereidwillig zullen worden gebracht. Ofschoon de fmancieele toestand, dank zij de heffing van nieuwe belastingen, niet zorgwekkend is te noemen, blijft toch aanzienlijke versterking der geldmiddelen onvermijdelijk. Aan onze land– en zeemacht, die reeds zůů langen tijd gereed staan onze onafhankelijkheid te verdedigen, breng Ik Mijn warmen dank. De banden tusschen Moederland en KoloniŽn zijn in deze moeilijke tijden hecht gebleken. De treffende uitingen van het gevoel van saamhoorigheid levende in de bevolking van Nederlandsch-IndiŽ, zijn ons een waarborg, dat onze inspanning om land en volk tot welvaart en ontwikkeling te brengen, vrucht zal dragen.Aan de verdediging van het grondgebied dier Kolonie zal Mijn bijzondere zorg zijn gewijd. Onze betrekkingen tot alle buitenlandsche Mogendheden blijven gunstig. Is er ook veel, dat tot dankbaarheid stems, wij vergeten niet, dat zoolang de oorlog woedt, gevaren ons land bedreigen en ons volk kan geroepen worden zijne uiterste krachten te geven voor zijne vrijheid en zijne onafhankelijkheid. Dat God het daarvoor behoede, is Mijn innige bede. Ik verklaar de buitengewone Zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

   

 

Troonrede 19 september 1916

Mijne Heeren! Een derden male sedert de rampzalige oorlog uitbrak, die Europa verscheurt, ben Ik in Uw midden, vervuld door de zorg voor de hoogste belangen van ons vaderland. Dat voor Mijn volk tot dusver de vrede behouden kon blijven, stemt Mij tot dankbaarheid. Gelukkig bleven onze betrekkingen met alle Mogendheden van vriendschappelijken aard. Ik zal ook in het vervolg de plichten nakomen die eene neutrale natie door het volkenrecht zijn opgelegd. Maar Ik ben vast besloten onze onafhankelijkheid te verdedigen en naar vermogen, tegenover wien het ook zij, onze rechten te handhaven. Bij de vervulling van die taak steun Ik, behalve op ons goed recht en de eensgezindheid der natie, op onze zee– en landmacht, die op alleszins lofwaardige wijze den haar opgelegden last blijven dragen. De aflossing van onder de wapenen staande dienstplichtigen door nieuw opgeleide manschappen en de daaraan gepaarde belangrijke uitbreiding onzer levende strijdkrachten worden geregeld voortgezet. De voorraden wapenen, munitie en ander materiaal worden, ondanks te overwinnen moeilijkheden, voortdurend vermeerderd. De mogelijkheid om, met handhaving onzer weerbaarheid, den druk der mobilisatie te verlichten, wordt door Mij opnieuw overwogen. Het economische leven van ons land ondervindt meer en meer den invloed van de omstandigheden welke door den oorlog zijn in het leven geroepen. De toestand van land– en tuinbouw is over het geheel nog niet ongunstig. Toch worden de moeilijkheden bij de uitoefening van deze juist in de tegenwoordige omstandigheden voor de volkshuishouding zoo belangrijke bedrijven ondervonden, steeds grooter en is bij enkele onderdeelen reeds een remmende invloed op de productie merkbaar. Op het gebied van handel en nijverheid trachten zoowel de Regeering als de belanghebbenden de nadeelige gevolgen te beperken van de moeilijkheden, die maatregelen, in het buitenland genomen in verband met den oorlogstoestand, voor onze aanvoeren uit den vreemde en voor onzen uitvoerhandel medebrengen. In toenemende mate was de Regeering genoodzaakt maatregelen te nemen in het belang van de volksvoeding; in verband daarmede was beperking van den uitvoer en ingrijpen in het binnenlandsch economisch leven noodzakelijk. Het scheepvaartverkeer in de Nederlandsche havens bleef gering; de groote vrachtvaart leverde bij voortduring gunstige uitkomsten op, terwijl ook de toestand der kleine vaart eenige verbetering vertoonde. Ook de zeevisscherij gaf gunstige resultaten, doch ondervond in den laatsten tijd ernstige moeilijkheden, naar welker oplossing wordt gestreefd. De andere takken van visscherij gaven met enkele uitzondedngen ook betere uitkomsten. De maatregelen tot handhaving van de neutraliteit en tot tempering van de nadeelige gevolgen van de crisis voor de econornisch zwakkeren blijven bij voortduring zeer hooge eischen aan de schatkist stellen. Voorshands zal kunnen worden afgewacht in hoeverre de opbrengst der bereids tot stand gekomen buitengewone belastingen, in de daarvoor ontstane behoeften voorziet. Een wetsontwerp tot nadere regeling en versterking der inkomsten van het Leeningfonds 1914 zal U worden aangeboden.De voorstellen tot versterking der middelen, ten einde, afgezien van de uitgaven in verband met den buitengewonen toestand, het finandeele evenwicht te herstellen, zullen Uwe aandacht blijven vragen, evenals die tot verruiming van het belastinggebied der gemeenten en tot heffing van opcenten ten behoeve der gemeenten op de belasting der naamlooze vennootschappen. Ook in Nederlandsch-IndiŽ wordt veel ongemak ondervonden van de belemmedngen in het overzeesch verkeer als gevolg van den in Europa woedenden oorlog; de uitkomsten van handel en scheepvaart in alle koloniŽn geven niettemin reden tot tevredenheid. In Suriname mocht zoowel het klein als het groot landbouwbedrijf op niet onbevredigenden uitslag wijzen. De weldra verwachte voltooiing der havenverbetering op CuraÁao en de vestiging op het eiland van groote werken tot opslag en bereiding van aardolievoortbrengselen, die aan honderden arbeid zullen verschaffen, rechtvaardigen de hoop op betere toekomst. Het stemt Mij tot erkentelijkheid dat op tal van plaatsen in Nederlandsch-IndiŽ door ingezetenen van allerlei landaarden betoogingen zijn gehouden om gehechtheid te betuigen aan het Nederlandsch gezag en bereidvaardigheid om daarvoor persoonlijke en geldelijke offers te brengen. De Regeering zal niet nalaten harerzijds datgene te doen, wat gedaan kan worden tot versterking der levende strijdkrachten in Nederlandsch-IndiŽ, en, voor zoover de uiterst bezwarende omstandigheden het gedoogen, voortgaan met de uitbreiding der vloot en verdere toerusting tot krachtige verdediging ter zee. De te Tandjong Priok, Soerabaja en Makassar aangelegde havenwerken zullen weldra in gebruik kunnen worden gesteld. Veel zal opnieuw van Uwe toewijding worden gevraagd. Belangrijke wetsontwerpen zullen ook in dit zittingjaar Uwe aandacht vorderen. Ik verklaar, met de bede dat God ons ook in dezen zorgvollen tijd moge bijstaan, de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

   

 

Troonrede 21 september 1915

Mijne Heeren! Nu Ik weder in Uw midden ben is het Mij eene behoefte allereerst openlijk uit te spreken hoezeer Ik vervuld ben van dankbaarheid dat ons vaderland vrij is gebleven van de verschrikkingen van den oorlog die nog steeds geen einde neemt. De vaste wil van regeering en volksvertegenwoordiging om onze zelfstandigheid te bewaren en de plichten der neutraliteit stipt na te komen vind alom waardeering. Onze betrekkingen met alle buitenlandsche mogendheden bleven van vriendschappelijken aard. Zee– en landmacht blijven gereed ter bescherrning onzer nationale belangen. De dienst hier te lande en in de koloniŽn vereischte onafgebroken spanning. De herinnering aan hen, die daarbij het leven lieten, vervult Mij met weemoed. Met bijzondere waardeering gedenk Ik de vele mannen, die door de vervulling van hun plicht, nu reeds zoo geruimen tijd verstoken zijn van de uitoefening van hun beroep, de behartiging hunner zaken en de samenleving met hunne gezinnen. Ofschoon ook thans het economische leven nog sterk gedrukt wordt door den toestand waarin Europa verkeert, kan er toch met voldoening op word gewezen, dat de land– en tuinbouw over het algemeen in gunstigen toestand verkeeren. Door samenwerking van de Regeering, met de georganiseerde belanghebbenden in verschillende takken van bedrijf konden voor handel en nijverheid de nadeelige gevolgen der verschillende moeilijkheden worden beperkt en de zaken zooveel mogelijk in gang worden gehouden. De Nederlandsche reederij leverde, voor zoover de groote vaart betreft, gunstige uitkomsten op. De toestand der kleine vaart is daarentegen zeer ongunstig. Ondanks de daarbij ondervonden moeilijkheden en gevaren, zijn de uitkomsten van de zeevisscherij bevredigend. Die van de andere takke van visscherij zijn zeer uiteenloopend. De Regeering ziet zich nog genoodzaakt in vele opzichten hare tusschenkomst in buitengewone mate te verleenen voor het aanvoeren van levensmiddelen, voor het tegengaan van prijsopdrijving en om te voorkomen dat levensmiddelen en grondstoffen die hier niet gemist kunnen worden, het land verlaten. De beperkte aanvoer van grond– en hulpstoffen brengt het geregeld voortwerken van menige fabriek niet zelden in gevaar. De Regeering tracht den aanvoer zooveel mogelijk te bevorderen. Hoewel het havenbedrijf, het bouwbedrijf en de diamantnijverheid kwijnen, is de omvang der werkloosheid over het algemeen tot nog toe niet zorgwekkend. Dankbaar erken Ik den moeitevollen arbeid die door zoo velen, hetzij in commissies, hetzij persoonlijk, in het algemeen belang wordt verricht. Hoewel de druk der tijden zich uiteraard ook in Nederlandsch-IndiŽ doet gevoelen, geeft de algemeene economische toestand ook daar te lande geen reden tot bezorgdheld. Met voldoening mag vastgesteld worden dat de berichten omtrent het verloop der pestziekte reeds geruimen tijd veel gunstiger zijn dan in het vorig jaar. De toestand in CuraÁao is na het invafien van den regen in de eerste helft van het loopende jaar en ten gevolge van eenige toeneniing van het handelsen scheepvaartverkeer verbeterd. De aanvoer van levensmiddelen voor Suriname kon blijven voortgaan. Zoolang de buitengewone omstandigheden zich niet te onzen nadeele wijzigen kan de gewone wetgevende arbeid weder worden ter hand genomen. De vroeger aangekondigde voorstellen tot Grondwetsherziening zullen weldra worden ingediend. In verband met het aanzienlijk tekort dat ook het dienstjaar 1916 opleveren zal, alsmede ter bestrijding van nieuwe Staatsuitgaven, welke in de naaste toekomst noodig zullen zijn, zullen U binnenkort wetsvoorstellen worden aangeboden tot herziening van bestaande en tot invoering van nieuwe belastingen. De hoofdlijnen van die voorstellen zullen worden samengevat in een ontwerp van wet houdende de grondslagen van het stelsel van ‘s Rijks belastingen. In aansluiting aan de wetsontwerpen betreffende de Rijksbelastingen zal U een voorstel worden voorgelegd tot herziening van de financieele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten en zullen de aanhangige voorstellen tot wijziging der Gemeentewet ten aanzien van de plaatselijke belastingen en tot heffmg van opcenten ten behoeve der gemeenten op de belasting der naamlooze vennootschappen worden gewijzigd. Tenzij de loop der gebeurtenissen het onverwijld nemen van maatregelen op financieel gebied mocht noodzakelijk maken, zullen voorstellen tot regeling van de vlottende schuld, hoewel deze voortdurend belangrijk stijgt, tot het komende voorjaar worden uitgesteld. Wegens het naderen van den dag, waarop de Invaliditeitswet uiterlijk zou moeten in werking treden, zullen de vroeger aangekondigde en met die wet verband houdende wetsontwerpen tot herziening der sociale verzekeringswetten U eerlang worden aangeboden. Het ligt in het voornemen om, in afwachting van de indiening eener vlootwet, voort te gaan met de geleidelijke vervanging van het materieel, dat aan den dienst komt te ontvallen en daarbij in de eerste plaats rekening te houden met de verdediging van Nederlandsch-IndiŽ. Vertrouwende op de geestkracht van Mijn volk om de zware lasten, die het onvermijdelijk gevolg zijn van den noodtoestand, waarin wij verkeeren, manmoedig te dragen, ga Ik hoopvol de toekomst tegemoet. Wordt Nederland tot den einde toe gespaard dan zal het, Ik ben er zeker van, opnieuw eene eervolle plaats innemen in den vreedzamen wedstrijd der volken. Daartoe reeds thans alle krachten in te spannen schijnt Mij onafwijsbare plicht. Met de bede dat God ons moge sterken verklaar Ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

   

 

Troonrede 15 september 1914

Mijne Heeren! Onder zeer buitengewone omstandigheden kom Ik heden weder in Uw midden. Wij zijn allen vervuld door de gedachte dat een verschrikkelijke oorlog een groot deel der beschaafde wereld teistert. Ons land is dientengevolge in een toestand geraakt, welke nog steeds onafgebroken waakzaamheid eischt. Ik mag echter dankbaar vaststellen, dat Onze vriendschappelijke betrekkingen met alle Mogendheden ongestoord zijn gebleven. De volstrekte neutraliteit die Nederland in acht neemt en met al zijne krachten zal handhaven, is tot dusver op geen enkele wijze geschonden. Tot Mijne groote voldoening werd de mobilisatie van zee– en landmacht zonder eenige stoornis in minder dan den daarvoor vastgestelden tijd voltooid. Beide deelen Onzer weermacht vervullen, met den besten geest bezield, hunne vaak zware taak. mobilisatie en grenscontrole Diep begaan met het lot van alle volken, die in den krijg zijn medegesleept, draagt Nederland de buitengewone lasten die het worden opgelegd gewillig en ontvangt met open armen alle ongelukkigen die birmen zijne grenzen eene toevlucht zoeken. Het economisch leven ondervindt in al zijne vertakkingen de drukkende gevolgen van den toestand, waarin Europa verkeert. Het handelsverkeer met het buitenland is tot zeer beperkte afmetingen teruggebracht; de scheepvaart, voor zoover zij niet stilligt, gaat met ongekende moeilijkheden en gevaren gepaard; voor de zeevisscherij geldt dit in niet mindere mate; landbouw en nijverheid vinden, voor zoover zij voor export werken, haar afzetgebied voor een groot deel verstoord; in den gelden fondsenhandel bracht de toestand eene heftige crisis teweeg; de toevoer van granen en van grond– en hulpstoffen voor de nijverheid is zeer belemmerd. Toch komt er eenige verlichting in den druk. Vasthouding en prijsopdrijving van levensmiddelen en huishoudelijke artikelen is voorkomen. De crisis in den geld– en fondsenhandel is in banen geleid, die de mogelijkheid van een geleidelijk verloop daarvan openen. Krachtige pogingen worden aangewend tot beperking van werkloosheid en tot voorkoniing en leniging van nood. Verschillende producten van land– en tuinbouw en van de voedingsindustrie vinden weer afzet, zoowel naar Engeland als naar Duitschland en BelgiŽ. De geregelde gang van zaken in de koloniŽn heeft veel te lijden van de stoornis in post-, telegraaf– en scheepvaartverkeer. Op handel, landbouw en nijverheid in Nederlandsch-IndiŽ is een zware druk gelegd, doch, waar noodig met den steun der Regeering, is door de circulatiebank en verschillende credietinstellingen, tot dusver met bevredigende uitkomst, die druk verlicht en eene crisis voorkomen. De invoer staat stil; groote voorraden iutvoerproducten wachten op verscheping en heropening der Europeesche markten. Maatregelen zijn door de Regeering genomen ter voorkoming, dat gebrek aan levensmiddelen ontstaan. De economische toestand der inlandsche bevolking, wier houding niets te wenschen overlaat, is voor het oogenblik niet onbevredigend te noemen. De toestand in Suriname behoeft, wanneer de aanvoer van levensmiddelen, ook van Regeeringswege ter hand genomen, bestendigd blijft, geen zorg te baren. De toestand op CuraÁao is onbevredigend; de handel ligt stil en er heerscht groote droogte. Op Aruba en Bonaire veroorzaakt de droogte veel armoede en ziekte onder de bevolking. De aanvoer van levensmiddelen ook naar de West-Indische eilanden is verzekerd. In alle koloniŽn werden maatregelen getroffen tot handhaving onzer staatkundige onzijdigheid. Met vertrouwen doe Ik een beroep op allen om ook in handel en verkeer met zorgvuldigheid alles te verrnijden, wat onze neutraliteit in gevaar zou kunnen brengen. Waar ons volksbestaan eischt, dat de buitenlandsche handel, voor zoover de omstandigheden toelaten, doorgaat, behoort ieder handelaar zich bewust te ziin, dat zelfs de schijn behoort vermeden te worden als zou in en door den Nederlandschen handel partij worden getrokken voor ťťn der oorlogvoerende Mogendheden boven andere. Ik gevoel Mij gelukkig, dat Mijn volk, in trouwe plichtsbetrachting, met Mij vereenigd het vaderland tracht te dienen en Ik verwacht, dat de eendracht die zich alom in het land heeft geopenbaard, tot den einde zal worden volgehouden. Met de bede dat God ons kracht moge schenken, verklaar Ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

   

 

Troonrede 16 september 1913

Mijne Heeren! Het verheugt Mij weder in Uw midden te zijn. Onze betrekkingen met de andere Mogendheden waren in het afgeloopen jaar weder van even vriendschappelijken aard als in het vorige. De toestand van land– en tuinbouw, alsmede die der veehouderij bleef gunstig. Het mond– en klauwzeer kan als geweken worden beschouwd. Handel en nijverheid ontwikkelden zich ook in het afgeloopen jaar over het algemeen op zeer bevredigende wijze. Het scheepvaartverkeer nam opnieuw belangrijk toe, de resultaten van het scheepvaartbedrijf waren gunstig. De uitkomsten van de verschillende takken van visscherij zijn, behoudens enkele uitzonderingen, bevredigend. De West-Indische KoloniŽn bleven van rampen als waarvan in het vorig jaar werd gewaagd, gespaard. De voortdurende vooruitgang van den algemeenen toestand in Nederlandsch-lndiŽ stemt tot groote voldoening. Met leedwezen moet vermeld worden dat de pest in verschillende gewesten op Java, ondanks de krachtige pogingen tot onderdrukking, nog steeds slachtoffers eischt. De gunstige berichten uit Atjeh wettigen de verwachting dat in de naaste toekomst het militair bestuur aldaar geheel door burgerlijk bestuur zal kunnen worden vervangen. Burgerlijke en militaire landsdienaren vervullen hunne taak hier te lande en in de koloniŽn op lofwaardige wijze. Naast de behandeling van reeds aanhangige wetsvoorstellen zullen nieuwe voorstellen tot wettelijke voorzieningen Uwe aandacht vragen. Grondwetsherziening tot toekenning van het kiesrecht, behoudens vast te stellen uitsluitingen, aan alle mannelijke Nederlanders van een te bepalen leeftijd en tot wegneming der grondwettelijke belemmering tegen het toekennen van kiesrecht aan vrouwen zal onverwijld worden voorbereid. Ik stel Mij voor aan eene Staatscommissie het onderzoek op te dragen in hoever eene algemeen bevredigende regeling mogelijk is ter zake van de subsidieering van het bijzonder onderwijs en de voorwaarden, welke daaraan verbonden moeten worden. Indiening van een wetsontwerp tot het kosteloos verleenen van ouderdomsrente aan behoeftige zeventigjarigen, die gedurende een te bepalen termijn geen ondersteuning genoten van eene instelling van weldadigheid, kan in den loop van deze zitting worden tegemoet gezien. Wetsontwerpen tot vereenvoudiging van de Invaliditeitswet en de Radenwet, alsmede tot het toekennen van een recht ook op geneeskundige hulp aan de verzekerden krachtens de Ziektewet, worden voorbereid. De toestand van ‘s lands geldmiddelen eischt dringend voorziening. Ook bij zuinig beheer is de stijging, welke bij voortduring in de opbrengst der belastingen valt waar te nemen, niet voldoende om in de behoeften der schatkist te voorzien. Onafhankelijk van de in uitzicht gestelde sociale maatregelen eischen eenige in vorige zittingen aangenomen wetten reeds nieuwe middelen. Uwe medewerking zal allereerst worden gevraagd tot vaststelling van eene algemeene inkomstenbelasting en tot wijziging en verhooging der successiebelasting. Het ligt in het voomemen de spoedige indiening van een wetsontwerp tot algeheele herziening van het Wetboek van Strafvordering te bevorderen. Ten behoeve van de verdediging van Nederlandsch-IndiŽ zal de aanbouw worden voorgesteld van een slagschip ten laste van de Indische geldmiddelen. De reorganisatie der levende strijdkrachten, die na de invoering der nieuwe Militiewet en in aansluiting aan die wet werd ter hand genomen, zal eerlang worden voltooid; met de voorziening in de behoeften betreffende de uitrusting en de verpleging van het leger zal worden voortgegaan. Eene herziening van de bestaande wettelijke regeling ten aanzien van het verlofskader is in voorbereiding; op de noodzakelijkheid om eene uitbreiding van dat kader ook in de hoogere officiersrangen in de toekomst te verzekeren, blijft daarbij de aandacht gevestigd. Ik acht den tijd gekomen om de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee te ondememen. Verbetering van den waterstaatkundigen toestand der omliggende provincien, uitbreiding van grondgebied en blijvende vermeerdering van arbeidsgelegenheid zullen daarvan het gevolg zijn. Een wetsontwerp tot uitvoering van die afsluiting en gedeeltelijke droogmaking zal U worden aangeboden. Met Uwe medewerking hoopt de Regeering de laatste overblijfselen van de vordering van heerendiensten op Java en Madoera weg te nemen. De Regeering oordeelt het hare roeping ook in de koloniŽn de volkswelvaart te verheffen en aan te kweeken en het besef van saamhorigheid van Moederland en koloniŽn en van al de bewoners dezer gebiedsdeelen. Zij zal haar doel nastreven door bevordering der volksopvoeding, zich aanpassende aan de behoefte der verschillende groepen waaruit de bevolking in Nederlandsch-IndiŽ bestaat en opwekkende tot verdraagzaamheid op het gebied van den godsdienst en onderlinge waardeering der rassen. Moge Gods zegen op Uw veelomvattenden arbeid rusten! Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

   

 

Troonrede 17 september 1912

Mijne Heeren! Het is Mij aangenaam U weder om Mij vereenigd te zien. Ook in het afgeloopen jaar bleven Onze betrekkingen met de andere Mogendheden van den meest vriendschappelijken aard. De toestand van den landbouw in al zijne vertakkingen is gunstig, ondanks ernstige tegenspoeden, die een tijdelijk karakter hebben. Handel en nijverheid bleven zich in het afgeloopen jaar over het algemeen op bevredigende wijze ontwikkelen. Het scheepvaartverkeer nam opnieuw in niet onbelangrijke mate toe, terwijl ook de resultaten van het reederijbedrijf gunstig waren. De uitkomsten van de verschillende takken van visscherij zijn over het algemeen minder onbevredigend dan het vorigejaar. Met dankbaarheid mag worden vermeld, dat de algemeene toestand in Oost-IndiŽ in velerlei opzicht reden tot tevredenheid blijft geven. De West-Indische KoloniŽn werden geteisterd door een langdurige droogte, ten gevolge waarvan inzonderheid de bevolking der Benedenwindsche eflanden van de Kolonie CuraÁao in zorgvolle omstandigheden verkeert. Burgerlijke en militaire landsdienaren, zoo hier te lande als in de koloniŽn, blijven hunne taak op lofwaardige wijze vervullen. Ten gevolge van de sterke toeneming van ‘s Rijks middelen en inkomsten laat zich de financieele toestand des lands voorshands niet ongunstig aanzien. Echter doen de vele onvermijdelijke nieuwe uitgaven, waaronder die voor de uitvoering der aanhangige wetsontwerpen op sociaal gebled, en de omstandigheid, dat niet onafgebroken op eene zoo sterke toeneming der inkomsten mag worden gerekend, de totstandkoming van alle ingediende ontwerpen tot duurzame versterking der middelen dringend noodzakelijk achten. Het rapport der Staatscommissie voor de Grondwetsherziening heeft onverwijld een punt van ernstige overweging uitgemaakt. De Regeeringsvoorstellen zullcn, naar Ik Mij vlei, U nog in den loop van dit kalender jaar kunnen bereiken., Deze zitting zal Uwe toewijding en krachtsinspanning op zware proef stellen, omdat het onafgedaan gebleven wetsontwerp tot verzekering tegen de geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom en het voorstel tot dekking van de daaruit voor ‘s lands schatkist voortvloeiende kosten, alsmede het ontwerp-ziektewet, allereerst Uwe aandacht blijven vragen. Dit mag niet beletten, dat nevens de andere voorstellen welke mede ter tafel zijn gebracht, nog enkele wetsontwerpen worden aangeboden. Voorstellen tot wettelijke regeling betreffende woonwagens en woonschepen, tot bestrijding van habitueele dronkenschap en tot beteugeling van landlooperij en bedelarij zullen worden ingediend. De voordrachten in zake de pensionneering van gemeentelijke ambtenaren en van hunne weduwen en weezen zijn zeer spoedig te gemoet te zien. Een drietal wetsontwerpen naar aanleiding van het rapport der Ineenschakelingscommissie zijn in gereedheid gebracht. Het ligt in het voomemen de Departementen van Marine en Oorlog te vervangen door ťťn Departement van Defensie. Een wetsvoorstel zal U bereiken, houdende eene voorloopige regeling in zake electriciteitsvoorziening. Omtrent de kanaliseering van de rivier de Maas, mede ten behoeve van den afvoer te water der kolenmijnproducten in Limburg, zullen voorstellen worden ingediend. Een wetsontwerp zal U worden aangeboden tot geleidelijke opheffing van de in Oost-IndiŽ op hoog gezag ingevoerde koffiecultuur. Moge Gods zegen aan Uw arbeid worden geschonken! Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.  

 

Troonrede 19 september 1911

Mijne Heeren! De Koningin heeft ons opgedragen deze Zitting der Staten-Generaal te openen. Onze betrekkingen met de andere Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard. Kan 1910 voor land– en tuinbouw over het algemeen tot de gunstigejaren worden gerekend, zoo is te vreezen dat 1911 ten gevolge van de buitengewone droogte en het heerschen van het mond– en klauwzeer voor verschillende takken van het bedrijf een verre van gunstig resultant zal opleveren. Handel en nijverheid bleven zich in het afgeloopen jaar over het algemeen op bevredigende wijze ontwikkelen. Het scheepvaartverkeer nam opnieuw in niet onbelangrijke mate toe, terwijl ook de resultaten, met het reederijbedrijf behaald, verbeterden. De uitkomsten van de verschillende takken van visscherij zijn, behoudens enkele belangrijke uitzonderingen, niet zeer bevredigend. In Oost-IndiŽ valt in ruime mate te wijzen op welvaart en voorspoed.Tegen de epidemische ziekten, welke in sommige streken de bevolking bedreigden, werd doortastend opgetreden. Bezwaren ondervonden bij de uitvoering van het grenstractaat van 1904 met Portugal hebben tot eenige spanning op het eiland Timor geleid, waardoor de noodzakelijkheid zich deed gevoelen tot krachtig optreden ter bescherming van onze onderdanen in het omliggend grensgebied. Burgerlijke en militaire landsdienaren, zoo hier te lande als in de kolonien, vervullen hunne taak op lofwaardige wijze. Dank zij het ruim vloeien van ‘s Rijks middelen, laat de financieele toestand des lands zich eenigszins gunstiger aanzien dan ten vorigen jare. Duurzame versterking der middelen, waartoe ontwerpen zijn ingediend, blijft echter dringend noodzakelijk, zoowel tot herstel van het evenwicht tusschen de uitgaven en de ontvangsten als met het oog op onvermijdelijke nieuwe uitgaven, waaronder die voor de kostbare maatregelen op sociaal gebied, welke aanhangig zijn. Dit Zittingjaar zal van groot gewicht kunnen zijn door de behandeling van de bij U aanhangige wetsvoorstellen, waarbij van Uwe krachtsinspanning en toewijding ongetwijfeld veel zal worden geŽischt. Ook andere onderwerpen van wetgeving blijven de aandacht eischen. Eene wettelijke regeling in zake de pensionneering van gemeentelijke ambtenaren en van hunne weduwen en weezen is in bewerking. Wetsvoordrachten worden in gereedheid gebracht tot regeling van het levensverzekeringsbedrijf en tot technische herziening van de Woning– en van de Leerplichtwet. Aan de bevordering van het tot stand komen van spoorweglijnen voor het locale verkeer en aan de verbetering van wegen naar de tegenwoordige eischen zal bijzondere aandacht worden gewijd. Ontwerpen zullen U worden aangeboden in verband met de regeling van de pensioenaanspraken van het spoorwegpersoneel. Uwe medewerking zal worden gevraagd om de particuliere locale telephoonexploitatie door Rijksexploitatie te vervangen. Een wetsontwerp bedoelende verkrijging door landarbeiders van land met woning in eigendom of van los land in pacht, zal worden ingediend. Wetsontwerpen tot herziening van de jachtwet en van de regeling van het landbouw– en veeartsenijkundig onderwijs zijn in bewerking. Een wetsontwerp ter verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van beroepsziekten zal U bereiken. Maatregelen worden beraamd tot verbetering van den financieelen en economischen toestand van Suriname. In voorbereiding is eene hervorming van de politie-rechtspraak in Nederlandsch-IndiŽ Een wetsontwerp zal U worden aangeboden tot wijziging van artikel 111 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-IndiŽ. Moge op Uw veelomvattenden arbeid Gods zegen rusten. In naam der Koningin, verklaren wij de gewone Zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.  

 

Troonrede 20 september 1910

Mijne Heeren! Het verheugt Mij, weder in Uw midden te zijn. Onze betrekkingen met de andere Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard. Gelijk te vreezen was, heeft de weersgesteldheid ten vorigen jare op land– en tuinbouw een ongunstigen invloed uitgeoefend. Ook thans laat de opbrengst van sommige akker– en tuinbouwgewassen te wenschen over, doch voor de veehouderij zijn de tijden voordeelig. Ondanks eenige ongunstige omstandigheden was in handel en nijverheid in verschillende opzichten vooruitgang waar te nemen. Het scheepvaartverkeer nam weder, en in niet onbelangrijke mate, toe; in het scheepvaartbedrijf waren de uitkomsten van de vrachtvaart ter zee minder ongunstig. De staat der koloniŽn geeft in menig opzicht reden tot tevredenheid. De meer geregelde toestanden, die, als gevolg van het in de laatste jaren ten opzichte van de Buitenbezittingen in toepassing gebrachte Regeeringsbeleid, in die streken zijn ontstaan, oefenen eene verblijdende werking uit op de ontwikkeling van handel en verkeer, en geven grond om een gestadigen economischen vooruitgang van dat gebied te verwachten. Zeer betreur Ik, dat de cholera in verschillende streken van Nederlandsch-IndiŽ slachtoffers eischte. Burgerlijke en militaire landsdienaren zoo hier te lande als in de koloniŽn vervullen hunne taak op eene wijze, die lof verdient. Hoewel de loop van ‘s Rijks middelen niet onbevredigend is, blijft toch ten gevolge van de vele hoogst noodzakelijke nieuwe uitgaven de financieele toestand des Rijks de grootste zorg eischen. Binnenkort zullen de reeds vroeger aangekondigde ontwerpen tot herziening van het tarief van invoerrechten en tot invoering eener algemeene inkomstenbelasting U bereiken. Tot dekking van het zeer aanzienlijke tekort op den aanstaanden dienst zal de toevlucht moeten worden genomen tot dezelfde tijdelijke maatregelen, als voor het loopende dienstjaar is geschied. Wetsontwerpen ter verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom en tot wijziging der Ongevallenwet 1901, zullen U bereiken. De bij U ingediende wetsontwerpen, alsmede die, waarvan de indiening reeds vroeger is toegezegd, zullen veel van Uw tijd en Uwe inspanning eischen. Toch zullen met het oog op noodig gebleken voorzieningen daarnevens nog eenige wetsontwerpen aan U worden aangeboden. Een wetsontwerp tot vaststelling van eene eedsformule en van de gevallen, waarin de eed van getuigen in burgerlijke en strafgedingen kan worden vervangen door eene belofte, zal U bereiken.Ook zullen U worden voorgelegd eene herziening van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent de verbintenis uit onrechtmatige daad, alsmede van de wet op het auteursrecht. Bij de herziening der onderwijswetgeving, welke naar aanleiding van het rapport der Ineenschakelingscommissie zal moeten worden overwogen, zullen de onderwerpen, welke met de jongste wijziging der wet op het lager onderwijs in nauw verband staan, alsmede de wettelijke voorziening in zake het vak-onderwijs, het eerst de aandacht vragen, voor zooveel zulks, zonder het geheel te verbreken, mogelijk blijkt. Indiening van een wetsontwerp tot herziening der Militiewet 1901 kan spoedig worden te gemoet gezien, terwijl, in verband daarmede, eene wijziging van enkele bepalingen der Landweerwet U ter overweging zal worden aangeboden. Een ontwerp van wet betreffende den landstorm is in bewerking en zal U eerlang bereiken. In aansluiting aan de verbetering van de Waal, zal, in het belang van de scheepvaart, een aanvang gemaakt worden met de normaliseering der Boven-Merwede. Ontwerpen worden voorbercid tot bevordering van de verbetering der afwatering van de provinciŽn Friesland en Groningen, van het Meppelerdiep en van de Vecht in Utrecht. Voorstellen tot hervorming van het binnenlandsch bestuur in Nederlandsch-IndiŽ zijn mede in voorbereiding. Op Uwe toewijding en ijver zal, naar lk vertrouw, niet tevergeefs een beroep worden gedaan. Gods zegen ruste op Uw arbeid. Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.

 

 

 

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.