Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie en leden stembureaus op internet
Jan Hop (1) - Ron Nienhuis (3) - Judith Leenders (3) - Uitzending Omroep Gelderland start afspelen uitzending op 09:28
Overzicht registers A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
(685) Wilt u ons meehelpen, ook deze verzoeken nevenfuncties indienen voor publicatie op internet?

Censuur in Nederland ©

 

Verzoek 605 wraking kinderrechter na weigering op de hoorzitting om eerst de VOORVRAAG te toetsen en eerst op de VOORVRAAG een beslissing te nemen

Aan:
Aan de President van de rechtbank/Aan de wrakingskamer van de rechtbank
(Invullen NAW gegevens (Naam, adres, woonplaats) rechtbank)

Edelachtbare Heer/Vrouwe,

Plaats, datum en tijd aanvang hoorzitting:

Plaats, datum en tijd WRAKING KIR gelijk op de hoorzitting:

Plaats, datum en tijd inlevering VERZOEK 605 WRAKING KIR bij de informatiebalie met stempel van ontvangst op kopie VERZOEK 605 WRAKING KIR van ondergetekende nadat ondergetekenden de zittingzaal gelijk na het wraken van de kinderrechter heeft/hebben verlaten:

Zaaknummer: ..................................................

Ondergetekende wraakt:

KINDERRECHTER.........................................................................................................................(Naam, initialen, titel) wegens OBJECTIEVE PARTIJDIGHEID

O Ondergetekende(n) hebben VERWEERSCHRIFT(EN) ingediend tegen VERZOEKSCHRIFT kinderbeschermingsmaatregelen. De inhoud van het ingediende VERWEERSCHRIFT met bijlagen wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd. Expliciet is in het VERWEERSCHRIFT verzocht om eerst de VOORVRAGEN te toetsen en eerst op de VOORVRAGEN te beslissen.

O Ondergetekende(n) hebben een VERZOEKSCHRIFT KIR ingediend tegen SCHRIFTELIJKE AANWIJZING STICHTING. De inhoud van het ingediende VERZOEKSCHRIFT KIR ingediend tegen SCHRIFTELIJKE AANWIJZING STICHTING met bijlagen wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd. Expliciet is in het VERZOEKSCHRIFT KIR ingediend tegen SCHRIFTELIJKE AANWIJZING STICHTING verzocht om eerst de VOORVRAGEN te toetsen en eerst op de VOORVRAGEN te beslissen.

O Ondergetekende(n) hebben blijkens de ingeleverde PLEITNOTITIES de kinderrechter op de onderhavige hoorzitting EXPLICIET VERZOCHT om eerst de VOORVRAGEN te beantwoorden en eerst op de VOORVRAGEN een (tussen)beschikking te geven.

O De kinderrechter is GELIJK GEWRAAKT omdat de kinderrechter op de hoorzitting WEIGERDE om eerst de VOORVRAAG m.b.t. de ondertekeningsblokken te toetsen en eerst op de VOORVRAAG m.b.t. de ondertekeningsblokken te beslissen. Jurisprudentie 2007: www.burojeugdzorg.nl/518.htm Beroepschrift GEGROND met Hop als procesvertegenwoordiger tegen SBJG, ondertekeningblok klopt niet!

O De kinderrechter is GELIJK GEWRAAKT omdat de kinderrechter op de hoorzitting WEIGERDE om eerst de VOORVRAAG m.b.t. GEEN COMPLEET ONDERLIGGEND DOSSIER STICHTING TEN GRONDSLAG AAN SCHRIFTELIJKE AANWIJZING te toetsen en eerst op de VOORVRAAG m.b.t. GEEN COMPLEET ONDERLIGGEND DOSSIER STICHTING TEN GRONDSLAG AAN SCHRIFTELIJKE AANWIJZING te beslissen. Jurisprudentie: Internationale verdragen en uitspraken zoals BUPO Verdrag en HVRM Mantovanelli.

O De kinderrechter is GELIJK GEWRAAKT omdat de kinderrechter op de hoorzitting WEIGERDE om eerst de VOORVRAAG m.b.t. hoor en wederhoor m.b.t. indicatiebesluit te toetsen en eerst op de VOORVRAAG m.b.t. het beginsel van hoor en wederhoor te toetsen en te beslissen. Jurisprudentie: www.burojeugdzorg.nl/500.htm  LJN: BI4912, Centrale Raad van Beroep , 08/238 WWB

O De kinderrechter is GELIJK GEWRAAKT omdat de kinderrechter op de hoorzitting WEIGERDE om eerst de VOORVRAAG m.b.t. de hoor en wederhoor m.b.t. Plan van Aanpak STICHTING te toetsen te toetsen en eerst op de VOORVRAAG m.b.t. het beginsel van hoor en wederhoor te toetsen en te beslissen. Jurisprudentie: www.burojeugdzorg.nl/500.htm  LJN: BI4912, Centrale Raad van Beroep , 08/238 WWB

O De kinderrechter is GELIJK GEWRAAKT omdat de kinderrechter op de hoorzitting WEIGERDE om eerst de VOORVRAAG m.b.t. de hoor en wederhoor m.b.t. HVP Zorgverlener te toetsen te toetsen en eerst op de VOORVRAAG m.b.t. het beginsel van hoor en wederhoor te toetsen en te beslissen. Jurisprudentie: www.burojeugdzorg.nl/500.htm  LJN: BI4912, Centrale Raad van Beroep , 08/238 WWB

X De kinderrechter MOET TOETSEN! De kinderrechter MOET eerst de VOORVRAAG toetsen en eerst op de VOORVRAAG beslissen. Het is de kinderrechter NIET toegestaan om NIET eerst de VOORVRAGEN te toetsen en NIET eerst op de VOORVRAGEN te beslissen op de hoorzitting. Door deze weigering is de kinderrechter OBJECTIEF partijdig voor het bestuursorgaan dat om de kinderbeschermingsmaatregelen vraagt waarbij de rechtspositie van ouders door de wetgever al totaal is uitgehold en er NIET met Wat is de NORM? Wat is het GEVAAR? Hoe is de vergelijkingsmethode tot stand gekomen wordt gewerkt. Ouders en kinderen in Nederland al lang vogelvrij zijn verklaard dus MOET de KINDERRECHTER EERST DE VOORVRAGEN TOETSEN EN EERST OP DE VOORVRAGEN BESLISSEN! Jurisprudentie 1998: www.burojeugdzorg.nl/238.htm Bij hoger beroep zonder procureur/advocaat wordt ook eerst de verplichte procureurstelling GETOETST als een burger zonder procureur/advocaat een hoger beroep inlevert bij een Gerechtshof. Met als grondslag de Awb is de kinder(bestuurs)rechter VERPLICHT ook eerst de VOORVRAAG te toetsen.

X De kinderrechter MAG NIET op de stoel van het bestuursorgaan gaan zitten dat om de kinderbeschermingsmaatregelen heeft gevraagd en MOET eerst de VOORVRAGEN TOETSEN en eerst op de VOORVRAGEN beslissen! Zoals bij de invoering van de Wjz 2002 is aangegeven zouden indicatiebesluiten volledig bestuursrechtelijk worden getoetst door de kinderrechter. Omdat de kinderrechter dit op de hoorzitting EXPLICIET weigerde en op proceseconomische gronden door wilde gaan met de inhoudelijke behandeling van de zaak is er sprake van OBJECTIEVE PARTIJDIGHEID van de kinderrechter voor het bestuursorgaan/DE STAAT!

X Ondergetekende verzoekt om toezending compleet proces-verbaal van de hoorzitting waar de kinderrechter gewraakt is?

X Ondergetekende verzoekt om toezending van de namen, titels en initialen van de leden en griffier wrakingskamer?

X Ondergetekende verzoekt om toezending compleet proces-verbaal van de hoorzitting waar de WRAKING kinderrechter behandeld wordt?

COMPETENTIE! Indien u bij OTS of VOTS personen tegenkomt die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!

Ondergetekende verzoekt om de WRAKING ONTVANKELIJK en GEGROND te verklaren.

Hoogachtend,

Handtekening :

Dhr/Mw Naam :

Adres/woonplaats:

 


Wraking van rechters wegens objectieve partijdigheid! Kinderrechters overleggen met jeugdzorg buiten hoorzitting om!
JH Wie is Jan Hop? Antwoord: Bekijk uitzending Omroep Gelderland start afspelen uitzending op 09:28 over wraken rechters
710 Lachwekkend! Kinderbescherming zit niet meer bij rechter aan tafel. (1) (12) Lachwekkend! Nu bellen deze vertegenwoordigers van de Staat met de kinderrechter buiten de hoorzitting om voordat een verzoek wordt ingediend! (101) (124) (180) Lachwekkend! UN heeft nog steeds niet op klacht van Hop tegen Nederland beslist als representatief voorbeeld van "corruptie van coalities" tussen UN en Nederland waarbij wraking van rechters die zaak behandelen waarin zij zelf belanghebbenden zijn door de Verenigde Naties wordt afgedekt! (95)
653 1. Klacht naar President rechtbank geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen van ingeleverde procedure bij rechtbank
2. Klacht naar President rechtbank geen NAMEN RECHTERS in oproep vermeld
500 TO WHOM IT MAY CONCERN! Hop bewijst dat rechtbanken en jeugdzorg overleggen in welke zaak Hop procesvertegenwoordiger is!
621 Het is essentieel een wrakingsverzoek van een rechter steeds in een hoger beroep op te nemen
435 Klopt de feitelijke chronologische weergave hoorzitting in het PV na WRAKING (605) van een rechter?
164 Staat in PV en beschikking welke personen zijn geweigerd bij hoorzitting achter gesloten deuren met motivatie rechtbank?
605 Wraking kinderrechter omdat de kinderrechter weigert op hoorzitting eerst op de VOORVRAGEN te beslissen
610 IDENTIFICATIEPLICHT RECHTER! Wraking rechter omdat de rechter weigert om haar/zijn naam te vertellen
611 Wraking KIR vertegenwoordiger BJZ/RVDK blijft voor/tijdens schorsing/na hoorzitting bij kinderrechter zitten
095 Wraking ongegrond maar Hop bewijst kinderrechters in Nederland zijn RECHTERS, AANKLAGERS en BELANGHEBBENDEN
621 Rechter rechtbank Zutphen heeft geen vertrouwen in collega rechters en wraakt drie rechters
489 Wraking 1, Nienhuis/Leenders WRAKEN kinderrechter met Hop als procesvertegenwoordiger
173  Wraking 2, Nienhuis/Leenders WRAKEN kinderrechter met Hop als procesvertegenwoordiger
247  Wraking 3, Nienhuis/Leenders WRAKEN kinderrechter met Hop als procesvertegenwoordiger
254 Wraking 4, Nienhuis/Leenders WRAKEN kinderrechter met Hop als procesvertegenwoordiger
226 Wraking 5, Nienhuis/Leenders WRAKEN kinderrechter met Hop als procesvertegenwoordiger
004 Wraking, Struyck wraakt kinderrechter met Hop als procesvertegenwoordiger
338 Advocaat Laura Dekker vindt kinderrechter ook partijdig en wraakt de kinderrechter! 
718 Waarom zaten wethouders, raadsleden, andere kandidaten in stembureaus verkiezingen gemeenteraad 2010 met stemhokjes zonder gordijn?
   
Kind naar CEL? Wie is de ziektekostenverzekeraar? Heeft u compleet dossier ziektekostenverzekeraar van uw kind?
685

PROBLEEMburgemeesters, helpt u mee met het indienen van verzoeken om hun (bestuurlijke) nevenfuncties?

655

Wie is de ziektekostenverzekeraar bij OTS en UHP? Heeft u als ouders compleet dossier ziektekostenverzekeraar van uw kind?

115

Vormverzuim ONRECHTMATIGE VRIJHEID ONTNEMING VERDACHTE DOOR OPENBAAR MINISTERIE! De politierechter is -met de officier van justitie- van oordeel dat er aldus sprake is van een onherstelbaar vormverzuim in het voorbereidend onderzoek, als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering

543

Logtenberg met Hop tegen SGJ: " Indien er geen sprake is van ernstige gedragsproblemen kan kind NIET in een kindergevangenis opgesloten worden! Verzoekschrift SGJ OTS/opsluiting kind in kindergevangenis door rechtbank Zutphen afgewezen!

471

Keiharde toezeggingen directie JJI Harreveld overleg met Hop tijdens schorsing zitting College Advies JustitiŽle Kinderbescherming

102

Vraag 1 in iedere zaak met kind naar JJI! Kloppen de ondertekeningsblokken onder ieder BESLUIT en/of VERZOEKSCHRIFT en worden juridisch juiste beroepsmogelijkheden vermeld? Vraag 2 heeft u een Wob 102 verzoeken ingediend? Vraag 3 heeft u gelijk een BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen (iedere regel) in ieder Plan van Aanpak, Indicatiebesluit, HVP, behandelplan waar de ouders het NIET MEE EENS ZIJN? Indien neen, waarom niet?

653

Kind naar CEL? Staat NAAM RECHTER in oproep vermeld? Indien neen gelijk klacht 653 indienen en onderzoek doen naar de KIR

605

Wraking kinderrechter die weigert op een hoorzitting eerst de VOORVRAGEN te toetsen

664

In Nederland hoeft een raadsrapport niet sterk en overtuigend te zijn om een bijdehand ABN meisje dat de gezinsvoogd op haar fouten corrigeert op te sluiten in CEL 12 een eigen kamertje van een paar vierkante meter zonder raam (177)

435

Klopt de feitelijke chronologische weergave hoorzitting in het proces-verbaal na WRAKING (605) van een kinderrechter?

479

CIZ indicatiebesluit, wat is het verschil met een BJZ indicatiebesluit en hoe is de NORM voor het cijfer 84 tot stand gekomen?

491

Modelverzoek 491 om respect CIZ voor de ouders minderjarige met verzoek afschrift compleet (elektronisch) dossier

055

Klacht GEGROND met Hop als gemachtigde tegen JJI! Minderjarige mocht ten onrechte ALS STRAFMAATREGEL niet naar school

341

Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces in het voordeel van de overheid tegen burgers te komen

293

DNA-onderzoekminderjarigen in kindergevangenissen is gericht op het vaststellen van uiterlijke persoonskenmerken

319

Met Balkenende/Rouvoet aan het bewind zal ADHD medicijngebruik explosief toenemen als grond voor staatsopvoeding kinderen

392

Het gevaar! Na de rechterlijke macht wil ook de ADHD stichting de media aan een leidraad door de media aan te sturen! Worden door verkeerd ADHD medicijngebruik kinderen bij ouders weggehaald om als "proefkonijnen" opgesloten te worden in JJI of kindertehuis

374 Hoe worden persoonsgegevens van ouders en kinderen door verzekeraars gebruikt/misbruikt na contacten met "jeugdzorg"?
279 Hop Procederen met Hop! Minderjarige ontslaat haar advocaat op advies van Hop, opsluiting minderjarige in JJI wordt afgewezen!
055

Hop Werkaantekeningen en contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak College van Advies JustitiŽle Kinderbescherming

086 Hop Bezwaarschrift Hop GEGROND inzake publicatie namen medewerkers overheid met hun telefoonnummer bij de overheid
669 Hop Klacht gegrond Stichting William Schrikker Groep ONBEGRIJPELIJK na bijna 1 jaar JJI/OTS nog geen Plan van Aan pak gemaakt
100 Voldoen rapporten "jeugdzorg" aan de kwaliteitseisen die aan een rapport kunnen worden gesteld om kind in JJI op te sluiten?
334 BOPZ Misbruik van bevoegdheden, wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
202 Kent u de juridische juiste naam van de kindergevangenis? Wie is juridische eigenaar van de kindergevangenis van uw kind?
444 Iedere Nederlander hoort de WET te kennen! Kent u alle wetten en regelgeving die gelinkt kunnen worden aan JJI?
472 Een kinderrechter hoort de WET te kennen maar heeft maling aan de WET om steeds in voordeel "jeugdzorg" te beslissen
276 13 november 2000 MvJ vraagt NVvR advies over concept reglement justitiŽle jeugdinrichtingen met bijbehorende nota van toelichting
427 Om vrijheid van meningsuiting te onderdrukken gebruikt de jeugdzorg een advocaat met baantjes bij kerk en school
540 Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg" is een van de kenmerken van de griezelige bemoeizucht van een christelijk kabinet met de opvoeding van kinderen door ouders
383 Stemwijzer! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! STEM NIET OP CDA, Christen-Unie, SGP en VVD! Stem WEL op andere partij!

top