CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Acht klachten gegrond! Klager X (vader) bijgestaan door J. Hop tegen Raad voor de Kinderbescherming Noord-West

Klachtencommissie III Raad voor de Kinderbescherming, Directie Noord-West
Plv. voorzitter mr. A.L. Croes
Lid mr. G.J. Bosch-Nienhuis
Lid drs. M.E. Zandbergen
Secretaris mevrouw mr. Asselbergs-Schul

Beslissing inzake de klacht

De heer X, verder te noemen klager, met J. Hop als gemachtigde

tegen


Raad voor de Kinderbescherming Noord-West, verder te noemen de Raad.

De klachtencommissie overweegt gelet op de ter beschikking staande stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht het volgende:

De beslissing klacht 5, 16, 20, 28 en 30 zijn gegrond.

Klacht 5.

Ter zitting is gebleken dat de Raad het hele dossier, inclusief de brief van R. zonder nadere tekst of uitleg aan klager heeft teruggezonden. Dit komt de klachtencommissie enigszins onzorgvuldig voor, temeer omdat voor klager toen onduidelijk was welde rol de brief van R. tot dan toe in de oordeelsvorming van de Raad heeft gespeeld. In zoverre is de klacht gegrond.  

Klacht 16.

Ter zitting heeft de Raad onvoldoende antwoord kunnen geven op de vraag waarom er strijd is over de aanwezigheid van de partner van klager in het onderzoek. Evenmin is duidelijk geworden waarom het bezoek aan Mc. Donalds niet heeft plaats kunnen vinden.

De klachtencommissie acht deze klacht derhalve gegrond.  

Klacht 20.

De Raad heeft niet weesproken dat de brief met vragen aan de huisarts niet in afschrift aan klager is toegezonden. De Raad heeft er zitting toegezegd alsnog een afschrift van de brief te doen toekomen aan klager. De klacht is derhalve gegrond en tevens heeft de Raad reeds ter zitting aangegeven wat het gevolg op de gegrondverklaring zal zijn.  

Klacht 28.

Ter zitting is niet tegengesproken dat de raadsonderzoeker bepaalde uitlatingen zou hebben gedaan met betrekking tot het voortijdig afsluiten van het onderzoek. Dit is naar het oordeel van de klachtencommissie niet zoals het hoort. De klachtencommissie acht deze klacht dan ook gegrond.  

Klacht 30.

Na het oordeel van de klachtencommissie is inderdaad sprake van een termijnoverschrijding. Deze klacht is gegrond.

 

 

 

De beslissing klacht 2, 4 en 11 zijn gedeeltelijk gegrond.

Klacht 2.

De klachtencommissie begrijpt de beslissing van de directeur aldus, dat hij de klacht gegrond heeft verklaard wat betreft het tijdstip waarop aan de ouders om een akkoord is gevraagd en dat hij de klacht ongegrond heeft verklaard voorzover deze zich zou richten op het geheel niet tevoren  op de hoogte stellen van de ouders van het doel van het gesprek. Aldus verstaan is de beslissing van de directeur een juiste beslissing en is klager niet ontvankelijk in zijn klacht voorzover deze is gericht tegen het gedeeltelijk gegrond verklaren van zijn klacht. Voorts is ter zitting gebleken dat er een simultaan gesprek heeft plaats gehad in plaats van een toegezegd driehoeksgesprek. Dit is naar het oordeel van de commissie niet juist en derhalve is de klacht zoverre gegrond.

Klacht 4.

Heeft betrekking op de consequenties die de Raad zou moeten verbinden aan de weigerachtige houding van de moeder met betrekking tot de omgangsregeling.

De voorzitter merk op dat hij de brief van de Raad aan de Rechtbank van 30 september 1999, waarin de overweging wordt gegeven om op korte termijn een beslissing te nemen inzake de omgangsregeling, niet erg duidelijk vindt.

De heer Buiskool zegt, dat klager en de heer Hop hebben aangedrongen op een brief aan de Rechtbank; zij wilden in verband met het tijdsverloop geen nader (deskundigen) onderzoek. De brief was mede bedoeld als middel om druk op de moeder uit te oefenen.

De heer Hop deelt mede, dat klager noch hij ondanks de belofte een kopie van bovengenoemde brief aan de Rechtbank heeft gekregen. De zaak lag duidelijk: de kinderen wilden graag, vader wilde graag, alleen moeder lag dwars. De Raad had zulks aan de Rechtbank moeten melden.  

Beslissing op klacht 4.

De klachtencommissie deelt de opvatting van de directeur in deze klacht dat het onderzoek mede door toedoen van vader is afgebroken en de Raad daardoor geen adviesrapport heeft uitgebracht. In zoverre is de klacht ongegrond.  

Klacht 11.

De voorlichting van de Raad aan klager verdient naar het oordeel van de klachtencommissie niet de schoonheidsprijs. Ter zitting heeft de Raad gezegd in het vervolg voorzichtiger te werk te zullen gaan. De klachtencommissie acht de klacht derhalve gegrond voorzover de voorlichting niet duidelijk is geweest.

 

De beslissing is afgegeven op 7 februari 2000.

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.