CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

?

24 oktober 2005 President rechtbank Zutphen mr. G. Vrieze honoreert klacht van Hop over verouderd register nevenfuncties rechterlijke macht

 

De Rechtspraak

Rechtbank Zutphen  

 

De heer J. Hop

Joubertstraat 24

3851 DM  ERMELO  

 

Datum                             24 oktober 2005

Onderdeel                        President      

Contactpersoon                 G. Reinders

Doorkiesnummer                (0575) 59 91 32

Faxnummer                       (0575) 54 33 00

Ons kenmerk                     KL 26-2005

Onderwerp                       uw brief van 11 september jl.

 

 

Geachte heer Hop,

 

In reactie op uw klachtbrief van 11 september jl. bericht ik u het volgende.

Als president ben ik door het gerechtsbestuur gemachtigd tot klachtenbehandeling.

U klaagt erover, dat u op 2 september 2005 in de rechtbank te Zutphen bij de centrale informatiebalie inzage in een openbaar register nevenfuncties rechterlijke macht heeft verkregen, dat uit 2001 dateerde. Ik bied u mijn verontschuldigingen aan, dat u inzage in een verouderd register hebt gekregen. In zoverre is uw klacht dan ook gegrond.  

De medewerker bij de centrale informatie balie heeft mij bericht, dat hij u –na verstrekking van het (verouderde) register- heeft verwezen naar de website www.rechtspraak.nl, waarop onder meer de nevenfuncties van alle rechters van de rechtbank Zutphen vermeld staan.

Bovendien heeft een medewerkster van het bestuursbureau van de rechtbank naar aanleiding van uw klacht u onlangs een uitdraai uit www.rechtspraak.nl gestuurd. Deze uitdraai (meerdere pagina’s) geeft een overzicht van alle nevenfuncties van rechters van de rechtbank Zutphen.

Hiermee acht ik de administratieve fout (grotendeels) hersteld.  

De klachtafhandeling is hiermee afgedaan.

Tot slot wil ik u danken voor het naar voren brengen van zaken, die u dwars zitten. Uit elke klacht proberen wij –voor zover mogelijk- lering te trekken.

 

Hoogachtend,

 

G. Vrieze.

president

 

 

Complot rechtspraak en stevig verzet tegen Hop mbt publicatie bijbanen rechters op internet
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
003 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
001 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
017 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Bijbanenregisters rechters op internet sloeg in als een bom, kinderrechters verbijsterd achterlatend
Startpagina bijbanen rechters op internet
327 Het complot! Zutphen President Oostveen: Na inzage in het bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgespeeld
210 Het complot! Minister van Justitie adviseert Hop om tegen rechters te gaan procederen om afgifte van bijbanen
469 Het complot! Rechtbank Utrecht wist computerdata van Hop om bijbanengegevens rechters verborgen te kunnen houden
012 Het complot! Rechtbank Den Bosch eist juridische stappen tegen Hop na publicatie bijbanen op internet
013 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
353 Het complot! De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak hecht aan een goede registratie volledig, eenduidig, actueel en toegankelijk
114 Het complot! Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Rechters en Officieren van Justitie willen bijbanen gegevens verwijderen van internet
008 Kamervragen over (mogelijke) belangenverstrengeling bij de Raad voor de Kinderbescherming in de zaak Hop
048 Kamervragen van Hendriks over de dubbelfunctie Officier van Justitie tevens rechter-plaatsvervanger
328 Vragen Kamerlid Th.J.M. Hendriks aan Minister van Justitie over tegenwerking Hop bij inzage bijbanenregisters
329 Antwoord Minister van Justitie op kamervragen Hendriks inzake tegenwerking van Hop bij inzage bijbanenregisters
049 Brief van het Ministerie van Justitie aan gerechten en parketten over het niet opgeven van nevenfuncties
326 Grote schoonmaak begint in Arnhem, President D.J. van Dijk stelt zich krachtig op achter de Minister van Justitie
390 211004 President mr. Mr. H.A.E. Uniken Venema heeft een klacht van Hop over onvolledige opgave bijbanen gegrond verklaard
607 Rechtbank Zutphen heeft klacht van Hop over een verouderd register nevenfuncties rechterlijke macht gegrond verklaard
337 Het complot! Kamervoorzitter Deetman bleef kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
Startpagina complot tegen politici en/of klokkenluiders
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
NAWOORD.
Toen ik er achter kwam dat de kinderrechter in mijn zaak tevens President van de Soroptemistenclub was ben ik in heel Nederland geweest bij alle rechtbanken, kantongerechten, gerechtshoven en Hoge Raad en heb de bijbaantjes daar, met hier en daar flinke tegenwerking overal met het handje overgeschreven. Een enorme klus. Op mijn website staat dus informatie over rechters en OvJ die je bij de overheid niet meer kan vinden. Het is achteraf nog steeds weerzinwekkend dat de Minister van Justitie mij (Hop) adviseerde om maar tegen rechters te gaan procederen voor een kopietje van hun bijbanen terwijl die bijbanen openbaar waren. Dit is een bekend trucje om burgers met onnodig procederen te naaien en ik trapte daar niet in. Ik publiceerde gewoon mijn ervaringen met de bijbanen van (bepaalde) rechters en met regelmaat kwamen die dan vanzelf in beweging en namen contact met mij op voor een correcte vermelding op internet. Ik ben ook met regelmaat bedreigd door rechters met allerlei juridische stappen tegen mij omdat ik schreef dat zij hun bijbanen niet hadden opgegeven waarbij ik uitging van de publicatie op internet van "geen bijbanen" op dat moment. Ik was daar nooit van onder de indruk en dacht alleen wat voor zielige figuur moet je eigenlijk zijn als rechter om een burger juridisch bedreigen omdat op internet staat dat hij/zij zijn bijbanen niet heeft opgegeven terwijl dat de informatie is die de burger van de rechtspraak krijgt. Dit waren de "agressors" onder de rechters kennelijk door ingestudeerde "tunnelvisie" al lang niet meer niet in staat om kritiek op de eigen organisatie te uiten waarom door hen opgegeven bijbanen vervolgens niet in de bijbanenregisters van rechtbanken voor raadpleging door burgers stonden vermeld. Tenslotte. Ik heb ook met rechters gesproken over mijn kritiek op de bijbaan President Soroptemistenclub. Ik draaide de zaak om en vroeg hen als een kinderrechter de voorzitter is van de Stichting Dwaze Vaders zou die dan ook zaakjes met omgangsregelingen mogen doen....... Veel leesplezier. J. Hop. Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

top
Censuur in Nederland
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.