STEM WIJZER! STEM GROEP HOP ©

(655) 2018 Verkiezingen! Twee bezwaarschriften Hop tegen wederom "doodzwijgen Groep Hop" tijdens verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2018
(216) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)

Hop Ermelo deelt alweer een enorme dreun uit aan de rechtspraak en klaagt aan:
DISCRIMINATIE VAN BURGERS IN NEDERLAND MET ALS DADERS PERSONEEL VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN RECHTBANKEN!
Advocaten die procederen tegen het Openbaar Ministerie krijgen automatisch de complete dossiers in OM zaken van burgers toegestuurd
DISCRIMINATIE!
Burgers die zelf tegen het Openbaar Ministerie procederen krijgen complete dossiers niet, moeten er om vragen waarbij flink wordt tegengewerkt.

(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
Als praktijkvoorbeeld in 2018 hoe discriminerend de rechtspraak in Nederland met vriendjespolitiek bijvoorbeeld advocaten die ook rechter zijn nog steeds is! Lees verder

 

 

 

De gemeente Ermelo heeft maling aan de wet en weigert met terugwerkende kracht Elsing in te schrijven in het GBA

Door niemand wordt ter discussie gesteld dat Elsing voor 1996 in de door hem zelf afgebouwde recreatiewoning woonde

‘woonstede’ in artikel 1:10 BW.48 Die twee begrippen zijn dus eveneens synoniem. De in de jurisprudentie uitgezette lijn dat een GBA-inschrijving krachtig bewijs oplevert voor permanente bewoning, kan worden doorgetrokken naar de situatie waarbij betrokkene niet in de GBA staat ingeschreven. De redenering is als volgt. Wanneer B&W aannemelijk weten te maken dat betrokkene weliswaar niet ingeschreven staat, maar ingeschreven had moeten staan, is het geleverde bewijs even krachtig. Gemeentebesturen moeten in die redenering aannemelijk maken dat betrokkene ingevolge de Wgbp inschrijfplichtig is. Artikel 65 Wgbp regelt de inschrijfplicht: “Degene die naar redelijke verwachting gedurende een half jaar ten minste twee derden van de tijd in Nederland verblijf zal houden, is verplicht zich (...) in persoon te melden bij het bestuur van de gemeente waar hij zijn woonadres heeft om daarbij schriftelijke aangifte van verblijf en adres te doen.” Vooropgesteld dat betrokkene voldoende tijd in Nederland verblijft, zullen B&W dus aannemelijk moeten zien te maken dat betrokkene woonadres heeft in de gemeente waar het recreatieverblijf zich bevindt. Onder ‘woonadres’ verstaat artikel 1 Wgbp (voor zover van belang): “het adres waar betrokkene woont (...) of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten.” Deze begripsomschrijving is als volgt toegelicht49: “Opgemerkt kan worden dat met het begrip ‘wonen’ het huidige criterium van het genieten van nachtrust wordt losgelaten. Of er sprake is van wonen zal moeten blijken uit een geheel van waarneembare omstandigheden. De plaats waar de betrokkene ’s nachts pleegt te slapen zal hierbij een grote betekenis kunnen hebben. In het geval dat een persoon op meerdere plaatsen woont, is gekozen voor het nachtrustcriterium omdat op deze wijze wordt bereikt dat als woonadres de plaats wordt opgenomen waar de betrokkene het meeste bereikbaar is.’” B&W kunnen in handhavingszaken te maken krijgen met een belanghebbende die zich verweert met de stelling dat hij elders hoofdverblijf heeft. Hij woont dan op twee adressen. B&W zullen dan aannemelijk moeten maken dat betrokkene in een tijdvak van een half jaar meer dan de helft van het aantal nachten in het recreatieverblijf slaapt, want daar heeft betrokkene uit kracht van de wet zijn woonadres. Betrokkene is dan inschrijfplichtig. B&W hebben in dat geval krachtig bewijs voorhanden. Dit bewijs kan worden geleverd door minimaal een half jaar dagelijks controles uit te voeren, waarbij betrokkene continu door de toezichthouder wordt aangetroffen. Wanneer na een half jaar uit het controlerapport blijkt dat betrokkene in dat half jaar (dus in 183 dagen) meer dan de helft van het aantal dagen in het recreatieverblijf heeft verbleven, heeft betrokkene daar woonadres en dus hoofdverblijf. Het gaat dan om een geconstateerde aanwezigheid van minimaal 92 dagen per half jaar. B&W kunnen dan een dwangsombesluit nemen waarbij een half jaar na afloop van de begunstigingstermijn een dwangsom wordt verbeurd wanneer blijkt dat betrokkene in het afgelopen half jaar 92 dagen aanwezig is geweest. De VNG is geen voorstander van deze methode50, maar naar mijn overtuiging is dit de enige werkelijk effectieve methode. 47 G.R. de Groot, ‘aant. 1 bij art. 10’, p. 10-1, in: S.F.M. Wortman (red.), Personen- en familierecht, Deventer: Kluwer (losbl.). 48 Kamerstukken II 1988/89, 21 123, nr. 3, p. 104. 49 Kamerstukken II 1988/89, 21 123, nr. 3, p. 104. 50 VNG-brochure (noot 9), p. 27, 28. Een nadeel van deze methode is wellicht dat deze een groot beslag legt op de ambtelijke capaciteit en de financiële middelen van de gemeente. Mogelijk kan worden volstaan met minder intensieve controles, bijvoorbeeld een keer per week. Jurisprudentie is zoals gezegd (nog) niet voorhanden. Hoe minder frequent de controles op aanwezigheid zijn, hoe meer B&W het risico lopen dat de bestuursrechter het bijeen gebrachte bewijs te mager vindt. Anderzijds legt ook het bijeenbrengen van alternatieve (volgens mij minder effectieve) bewijsmiddelen een groot beslag op de capaciteit, zeker als de inspanningen naar het oordeel van de bestuursrechter uiteindelijk te weinig bewijs hebben opgeleverd. Dan is de capaciteit voor niets ingezet en moeten gemeenten weer opnieuw beginnen. 7. Conclusie Hierboven is naar voren gekomen dat het enige echt bruikbare en effectieve bewijsmiddel wordt gevormd door het veelvuldig, liefst dagelijks, controleren op aanwezigheid van betrokkene in het recreatieverblijf gedurende minimaal een half jaar. Wanneer betrokkene in dat half jaar minimaal 92 dagen in het recreatieverblijf is aangetroffen en een deugdelijk controlerapport is opgesteld, heeft het gemeentebestuur een grote stap gezet in de richting van het aannemelijk namen dat betrokkene aldaar zijn hoofdverblijf heeft en dus het verbod op permanente bewoning in het bestemmingsplan overtreedt. Gemeentebesturen doen er verstandig aan ter ondersteuning van dit bewijs ook andere bewijsmiddelen te verzamelen, in het bijzonder door na te gaan of betrokkene het recreatieverblijf in de aangifte IB als eigen woning heeft aangemerkt teneinde aanspraak te maken op aftrek van hypotheekrente. Ook dit levert bewijs op voor het hebben van hoofdverblijf. 8. Aanbevelingen De datum van 1 januari 2005 komt steeds dichterbij. Gemeentebesturen doen er goed aan zo spoedig mogelijk te inventariseren welke wettelijke instrumenten en bewijsmiddelen zij zullen gaan inzetten. Gemeentebesturen die voor handhaving van het bestemmingsplan kiezen en die in dat kader algemeen gedoogbeleid formuleren, doen er verstandig de peildatum zorgvuldig te kiezen. De keuze voor de juiste peildatum berust niet op beleidsoverwegingen, maar op rechtsoverwegingen. Te vroeg in de tijd gelegen peildata leveren onrechtmatige dwangsombesluiten op omdat het onderliggende gedoogbeleid kennelijk onredelijk is. Peildata die te laat zijn gelegen, leveren mogelijk ook onrechtmatige dwangsombesluiten op omdat het gedoogbeleid waarop zij berusten rechtens onjuist

Tijd besteding handhavings geval word geregistreed in het register handhaving Uitvoeringsplan handhaving onrechtmatige bewoning recreatieverblijven Gemeente Bronckhorst 15 mei 2007 Pagina 7 van 23 · belastingadministratie; · registratie van aanbieden huisvuil; · uitkeringsadministratie; · huursubsidieadministratie; · administratie Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg); · administratie bouwvergunningen. Externe gegevens: voorbeelden van te raadplegen externe administraties zijn: · GBA van andere gemeenten; · bedrijfsverenigingen; · belastingdienst; · Ziekenfondsen; · kentekenregistratie van Rijksdienst voor het wegverkeer; · woningcorporaties; · energie- en waterleidingbedrijven; · telecombedrijven; · telefoongids; · lidmaatschap lokale verenigingen/bibliotheek; · verhuisberichten TPG Post; · nachtregister van ondernemer die mogelijkheid tot nachtverblijf aanbiedt; · inschrijving Kamer van Koophandel; · kadaster; · bouwvergunningen; Door middel van inschrijving erkent betrokkene dat hij of zij ter plaatse woonachtig is. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft er blijk van gegeven, dat de inschrijving voldoende is en daarmee bewijsvermoeden oplevert (ABRS 25 juli 2001, BR 2002, p. 146). Echter, een aanschrijving alleen baseren op een GBA-inschrijving is zeer risicovol, omdat betrokkene zich gedurende de procedure op een ander adres kan inschrijven (ABRS 25 juli 2001, BR 2002, p. 144). 2.2.2 Privacybescherming De beperkingen bij het verkrijgen van persoonsinformatie volgen uit de wettelijk geregelde bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De beperkingen bij het verkrijgen van persoonsinformatie volgen uit de wettelijk geregelde bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij of krachtens de WBP. Wel biedt de Wet gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA) mogelijkheden onderling gegevens uit te wisselen tussen gemeenten. De minister wijst op de mogelijkheid tot onderlinge samenwerking tussen gemeenten. Dit zal echter niet eenvoudig zijn, omdat een eigenaar/gebruiker van een recreatieobject zich in iedere willekeurige gemeente in Nederland kan hebben ingeschreven. Feitelijk vereist dit een landelijk gecoördineerde aanpak. De beperkingen bij het verkrijgen van persoonsinformatie volgen uit de wettelijk geregelde bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij of krachtens de WBP. Bovendien zijn genoemde instanties/bedrijven niet verplicht om medewerking te verlenen aan een informatieverzoek van de gemeente. De minister heeft laten blijken er niets voor te voelen om instanties als bibliotheken, verenigingen, huisartsen, banken en verzekeraars te verplichten gegevens ter beschikking te stellen. De minister vindt dit een te grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Bovendien biedt volgens de minister de Wet op de economische delicten (WED) al ruimere bevoegdheden en sancties. Echter, de WED is geen bestuursrechtelijk maar een strafrechtelijk instrument. Een gemeente kan bevoegdheden die voortvloeien uit de WED daarmee niet benutten. 3.1.1 Minimum aan bewijsgegevens Dit is verschillend per situatie. Inschrijving in de GBA levert reeds voldoende vermoeden van bewoning op. Ook een verklaring van betrokkene dat hij woonachtig is op het recreatieadres kan voldoende zijn. Is van beide voorbeelden in elk geval geen sprake, dan zal aan de hand van diverse feiten, verklaringen en omstandigheden de bewoning aannemelijk moeten worden gemaakt. Door de gemeenten Putten, Ermelo en Harderwijk is een (informele) lijst samengesteld met minimale bewijsgegevens. Zij komen tot de volgende opsomming: · GBA inschrijving op het adres van de recreatiewoning (indien van toepassing); · GBA inschrijving indien elders ingeschreven (+ sofinummer in het kader van aanvraag gegevens Rijksbelastingdienst), daarbij ook gegevens van de overige bewoners; · WOZ-waarde recreatiewoning (i.v.m. opvragen gegevens bij Belastingdienst); · informatie van de Rijksbelastingdienst over aftrek hypotheekrente recreatieverblijf; · gegevens uit het Kadaster over de eigendomssituatie van de recreatiewoning; · gegevens Kamer van Koophandel indien bedrijf in recreatieverblijf is gevestigd; · kentekengegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) met betrekking tot bij het recreatieverblijf geparkeerde auto’s; · gegevens uit de telefoongids, met name interessant wanneer iemand op het recreatieverblijf wel een vaste telefoonaansluiting heeft en op het adres van de GBA-inschrijving elders niet; · foto van het recreatieverblijf; · feitelijke controles en waarnemingen. In dit kader is met name van belang dat niet ‘enkel’ wordt volstaan met een standaardlijst waarop bepaalde relevante zaken zoals ‘planten voor de ramen’ en ‘tuinmeubilair aanwezig’ worden aangevinkt. Van belang is dat aanvullend wordt beschreven en gemotiveerd waarom de controleur vindt dat er sprake is van een bewoonde indruk. Het is van belang om conclusies te trekken uit de verrichte waarnemingen over voornoemde zaken. Het is ook belangrijk om de constateringen meer te visualiseren. Bij de mededeling ‘tuin maakt een verzorgde indruk’ kan bij iedereen een ander beeld bestaan. Een foto van het recreatieverblijf, alsmede een beschrijving waar deze verzorgde indruk uit bestaat, is dan ook zeer waardevol. Deze laatste 2 aspecten zijn het belangrijkste uit het lijstje met minimale bewijsgegevens. De erkenning van betrokkene dat hij ter plaatse woonachtig is, is voldoende. Dit blijkt uit een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 mei 2004 (nummer 200102134/1). Er bestaat in het bestuursrecht, in tegenstelling tot het strafrecht, geen rechtsregel die ieder gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs verbiedt. In een uitspraak van 4 februari 2000 (AB 2000, 242) overweegt de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wel dat het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs niet is toegestaan, indien het bewijs is verkregen op een manier die indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht. Het gebruik van dergelijk bewijs is in alle gevallen onrechtmatig. 3.1.3 Inschrijving GBA Op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA) moet een ingezetene (inwoner van Nederland) zich in de GBA laten inschrijven op het adres waar betrokkene feitelijk woont of naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derden van de tijd zal overnachten (art. 26 eerste lid en 27, eerste lid). De Wet GBA bepaalt dat, indien een persoon in gebreke is met het doen van aangifte, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar betrokkene zijn adres heeft, ambtshalve zorgdraagt voor de inschrijving (art. 26, tweede lid en 27, tweede lid). 3.2.4 Verjaring van dwangsommen In de Algemene Wet Bestuursrecht is bepaald dat de bevoegdheid van de overheid om verbeurde dwangsommen te incasseren verjaart door het verloop van zes maanden na de dag waarop de dwangsommen zijn verbeurd. Indien het gaat om een eenmalige verbeurde dwangsom is die verjaringstermijn eenvoudig vast te stellen. De bevoegdheid om de na één week verbeurde dwangsom te incasseren verjaart een half jaar na dat tijdstip, de bevoegdheid om de in de tweede week verbeurde dwangsom te incasseren verjaart een half jaar na dat tijdstip, etc. Indien het maximum van de verbeurde dwangsommen is bereikt worden geen verdere dwangsommen meer verbeurd. 5.1 Handhaving In onderstaand tabel wordt een overzicht gegeven van het gehele handhavingstraject tot en met inning van de dwangsom. Voor de handhavingsinzet wordt uitgegaan van 19 gevallen (sterke vermoeden PBR na 31 oktober 2003), waarbij wordt verwacht dat ongeveer 10 gevallen zullen leiden tot beroepsprocedures. In 5 gevallen zou sprake kunnen zijn van Hoger Beroep. Daarnaast wordt opgemerkt dat niet alle zaken in dezelfde periode zullen worden afgehandeld, omdat de behandeling van zaken gefaseerd zal verlopen. Uitgaande van onderstaande gegevens, wordt verwacht (in het ergste geval) dat met de handhavingsaanpak 2514 uren (1,9 fte) gemoeid zijn. Hierbij is uitgegaan van 1350 uren per fte. Activiteiten Prognose aantal gevallen Tijdsbesteding/ handhavingsgeval Totale Tijdsbest. Feitelijke constateringen en gegevens verzamelen 19 8 152 Vooraanschrijving en zienswijze behandelen 19 12 228 Het opstellen van de dwangsombeschikking 19 15 285 Behandeling ingekomen bezwaarschrift en beslissing op bezwaar maken 19 15 285 Controles en onderzoek tijdens bezwaarfase 19 15 285 Behandeling verzoek voorlopige voorziening bij rechter 10 20 200 Behandeling van het beroep bij de rechtbank 10 20 200 Behandeling van het Hoger Beroep 5 20 100 Controles en gegevens verzamelen in het kader van onderzoek of overtreding beëindigd is 19 15 285 Administratief –juridische werkzaamheden (invorderingsbrief + aanmaningen) 19 6 114 Het behandelen van de civiele verzetsprocedure: (eventueel) bijwonen zittingen in het kader van getuigengehoor 19 20 380 Totaal 2514

 

 

 

 

CDA terrorist gesignaleerd: "Politicus meneer Hop moet zijn mond houden!"

Inleiding. CDA burgemeester Ermelo: Ik ben CDAer en ik ben de burgemeester van Ermelo en ik heb een flinke zak geld om een 71-jarige gehandicapte burger uit te zuigen en uit te buiten om zijn voor 1996 zelf (af)gebouwde recreatiewoning te kunnen jatten. Natuurlijk in prima samenwerking met mijn maatjes bij het rechtersleger en de Raad van State waar met mijn CDA maatje vice-voorzitter bij de Raad van State wordt toch nergens naar wordt gekeken en ik sowieso gelijk ga krijgen. De CDA burgemeester was niet zo blij dat Hop er bij was. De CDA burgemeester ging ter plekke over zijn nek toen politicus Hop met burger Elsing meekwam. Hop had zijn Groep Hop kleding aangetrokken en zat als politicus bij dit gesprek. De CDA burgemeester van Ermelo bepaalde vervolgens "De Ermelose politicus meneer Hop moet zijn mond houden!". Veel leesplezier............

894 CDA burgemeester Ermelo: "Politicus meneer Hop moet zijn mond houden!"
(304) CDA burgemeester gemeente Harderwijk: "Meneer Hop moet zijn mond houden tijdens verkiezingen gemeenteraad"
(655) Verkiezingen! Twee bezwaarschrift Hop tegen wederom "doodzwijgen Groep Hop" tijdens verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2018
(216) Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Voorbeeldbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Voorbeeldbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(781) BSC. Hop ontving 18 verkeerde ontvangstbevestigingen binnen 2 maanden van de gemeente Ermelo
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Voorbeeldbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Voorbeeldbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Voorbeeldbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.