CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ę

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Zaaknummer:

SPOED Behandelplan zorgverlener dat NIET deugt!

BEROEPSCHRIFT 613 tegen Behandelplan zorgverlener

BEROEPSCHRIFT 613 ouder tegen Behandelplan zorgverlener bij kinderbeschermingsmaatregelen (V)OTS en/of UHP (Productie 2)
Gelijktijdig is BEZWAARSCHRIFT 430 ingediend bij de stichting tegen het Behandelplan zorgverlener waartegen een BEROEPSCHRIFT is ingediend.

Plaats/datum: ........................................................................................................

 

Aan de kinderrechter te ..............................................................................................

Edelachtbare Heer/Vrouwe, 

Allereerst wordt er expliciet op gewezen dat er zowel een bezwaarschrift en een beroepschrift tegen het gewraakte Behandelplan zorgverlener wat niet deugt is ingediend en expliciet wordt verzocht om EERST DE VOORVRAAG te beantwoorden alvorens het verzoek van de stichting om (verlenging) kinderbeschermingsmaatregelen te behandelen. Ondergetekende verzoekt om toezending afschrift van het Proces-verbaal van de hoorzitting gelijk na de hoorzitting.

 

BEROEPSCHRIFT 613 ouder tegen Behandelplan zorgverlener bij kinderbeschermingsmaatregelen (V)OTS en/of UHP (Productie 2)
Gelijktijdig is BEZWAARSCHRIFT 430 ingediend bij de stichting tegen het Behandelplan zorgverlener waartegen een BEROEPSCHRIFT is ingediend.

d.d..............................................2009 inzake de minderjarige.......................................................................................

 

Geachte leden van de bezwaarcommissie,

Toelichting en onderbouwing bij BEROEPSCHRIFT 613. Dit beroepschrift bij uw rechtbank bekend, is gratis op internet gezet door de heer J. Hop te Ermelo voor degene die niet gewend is om brieven te schrijven of formulieren in te vullen. Uitgangspunt is dit verzoek juridisch en zakelijk zo goed mogelijk op papier te zetten zodat de kinderrechter op dit BEROEPSCHRIFT snel kan beslissen om de rechtstreekse communicatie tussen burger en kinderrechter te verbeteren. Expliciet wordt erop gewezen dat dit een beroepschrift is dat wordt ingediend met als grondslag  bezwaar en beroep (Awb) en art5. 5.5 Woj. GEEN HOOR EN WEDERHOOR Jurisprudentie www.burojeugdzorg.nl/500.htm Bijlage: LJN: BI4912, Centrale Raad van Beroep, 08/238 WWB

Startadvies Hop! Ouders dien nooit een klacht!
Onderbouwing van dit startadvies:
Bestuursrecht is het recht dat de overheid die zich actief bemoeit met de samenleving het daarvoor nodige, juridische instrumentarium biedt.
En tegelijkertijd het recht dat de leden van de samenleving invloed op en bescherming tegen deze zich met hen en hun omgeving bemoeiende overheid moet geven.
Grondrecht op behoorlijke rechtspraak 6 EVRM, artikel 14 Bupoverdrag (6)
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en beleid.
Een bestuursorgaan moet bij het uitoefenen van bevoegdheden een vaste lijn volgen. 
Een bestuursorgaan moet duidelijk maken aan de hand van welke criteria de correcte beslissingen zullen worden genomen.

Oneerlijk rechtsproces in strijd met 6 EVRM. Een goede hulpverlening brengt met zich mee dat partijen in het hulpverleningsproces in beginsel zoveel mogelijk gelijkwaardige kansen en mogelijkheden moeten hebben om hun standpunten naar voren te brengen. Oneerlijk rechtsproces in strijd met 6 EVRM. Ouders en minderjarige(n) hebben een rechtstreeks belang bij op bewijs van de wederpartij in casu het bestuursorgaan en dat aanspraak gemaakt kan worden op bewijs dat de wederpartij het bestuursorgaan onder zich heeft. Er is sprake van ongelijkheid in de bewijspositie. Onderbouwing informatieverzoek met expliciet verzoek aan het bestuursorgaan om geen informatie over normen en gevaren te weigeren waarbij verzoeker door het bestuursorgaan gelijkwaardige kansen, gelijkwaardige mogelijkheden wordt geweigerd om verzoekers standpunten naar voren te brengen.

Hierbij tekent (invullen: naam adres, postcode, woonplaats......................................................................................................................) op grond van artikel 7.1 Awb bezwaar aan tegen het besluit d.d ....................., eventueel ontvangen op ...............................................( invullen: datum) met onderwerp start onderzoek) 

Met het genomen (CONCEPT) Behandelplan zorgverlener kan belanghebbende zich niet vinden op volgende gronden:  

0 Ondergetekende beschikt ten onrechte niet over een compleet dossier

X Het besluit is genomen in strijd met artikel 53 Uitvoeringsbesluit Wet op Jeugdzorg jo artikel 55 Wet op Jeugdzorg alsmede de in Nederland maatschappelijk aanvaardde algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals o.a. het zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, onpartijdigheidsbeginsel, rechtszekerheid, evenredigheidsbeginsel alsmede de eis van minimale belangenaantasting etc.

O In het (concept) Behandelplan zorgverlener is ten onrechte informatie van informanten met als bijlage ondertekende informantenverklaringen niet duidelijk onderscheiden van de van de suggestieve informatie van bovengenoemde medewerker van de Stichting. Ondertekende informantenverklaringen ontbreken als bijlage bij het Behandelplan zorgverlener.
O Het Behandelplan zorgverlener wordt ten onrechte aangemerkt als een CONCEPT alle handtekeningen staan er al op.
O De data op het (CONCEPT) Behandelplan zorgverlener kloppen niet en zijn niet in overeenstemming met brief stichting
O Het ondertekeningblok onder h(CONCEPT) Behandelplan zorgverlener klopt niet.
O De handtekening van bovengenoemde medewerker ontbreekt aan het einde Behandelplan zorgverlener.
O Iedere pagina van het (CONCEPT) Behandelplan zorgverlener is ten onrechte niet genummerd.
O Onder het rapport staat niet vermeld aan welke derden het (CONCEPT) Behandelplan zorgverlener wanneer wordt/is verstuurd.
O De mening van de ouder(s) staat ten onrechte niet onder inzage vermeld IN het (CONCEPT) Behandelplan zorgverlener.
O Het (CONCEPT) Behandelplan zorgverlener over een bepaald kind teveel met informatie over een ander kind wordt gevuld?
O In het (CONCEPT) Behandelplan zorgverlener staat ten onrechte niet de geldigheidsduur van het (CONCEPT) Behandelplan zorgverlener vermeld?
O In het (CONCEPT) Behandelplan zorgverlener wordt ten onrechte de term PLEEGOUDERS gebruikt. Het kind zit in een INSTELLING en heeft te maken met GEZINSHUISOUDERS GEZINSHUISOUDERS zijn geen PLEEGOUDERS maar PERSONEEL in dienst van een stichting.
O Een gezinsvoogd ten onrechte de PR-naam "jeugdbeschermer" heeft gebruikt, ondertekeningsblok klopt niet.

GEEN HOOR EN WEDERHOOR Jurisprudentie www.burojeugdzorg.nl/500.htm Bijlage: LJN: BI4912, Centrale Raad van Beroep, 08/238 WWB

O GEEN HOOR EN WEDERHOOR:
O Ondergetekende heeft GEEN CONCEPT Behandelplan zorgverlener ONTVANGEN!
O Ondergetekende heeft geen SCHRIFTELIJKE REACTIE kunnen geven op het CONCEPT Behandelplan zorgverlener
O Ondergetekende heeft steeds CONCEPT Behandelplan zorgverlener GE╦IST en WIL STEEDS SCHRIFTELIJK REAGEREN op ieder concept Behandelplan zorgverlener omdat de gezinsvoogd en de stichting gelet op praktijkervaring uit het verleden ONBETROUWBAAR zijn gebleken!

O GEEN HOOR EN WEDERHOOR:
O Ondergetekende heeft GEEN CONCEPT Behandelplan zorgverlener ONTVANGEN!
O Ondergetekende heeft geen SCHRIFTELIJKE REACTIE kunnen geven op het CONCEPT Behandelplan zorgverlener
O Ondergetekende heeft steeds CONCEPT Behandelplan zorgverlener GE╦IST en WIL STEEDS SCHRIFTELIJK REAGEREN op ieder concept Behandelplan zorgverlener omdat de gezinsvoogd en de stichting gelet op praktijkervaring uit het verleden ONBETROUWBAAR zijn gebleken!

O GEEN HOOR EN WEDERHOOR:
O Ten onrechte staat onder bespreking met betrokkenen:
O Besproken met ouder/verzorgers Nee, ouders weren alle contact af o.i.d. in gelijksoortige bewoording.
O Ondergetekende heeft steeds CONCEPT Behandelplan zorgverlener GE╦IST en WIL STEEDS SCHRIFTELIJK REAGEREN op ieder concept Behandelplan zorgverlener omdat de gezinsvoogd en de stichting gelet op praktijkervaring uit het verleden ONBETROUWBAAR zijn gebleken!
Het is ESSENTIEEL dat de ouder die BEZWAAR maakt schriftelijk gaat reageren op (concept) Behandelplan zorgverlener indien de gezinsvoogd
en de stichting gelet op praktijkervaring uit het verleden ONBETROUWBAAR zijn gebleken!
Het is ESSENTIEEL dat de ouder die BEZWAAR maakt schriftelijk gaat reageren op (concept) Behandelplan zorgverlener indien de gezinsvoogd
en de stichting gelet op praktijkervaring uit het verleden ONBETROUWBAAR zijn gebleken omdat de KINDERRECHTER MOET TOETSEN!
De kinderrechter MOET TOETSEN en dat kan nu puntsgewijs tegen IEDERE REGEL uit het gewraakte Behandelplan zorgverlener dat niet deugt
omdat de ouder schriftelijke bezwaar heeft gemaakt.

O GEEN HOOR EN WEDERHOOR ONDERGETEKENDE VERZOEKT DE KINDERRECHTER EERST DE VOORVRAAG TE TOETSEN?
O GEEN HOOR EN WEDERHOOR!
O Het Behandelplan zorgverlener deugt niet en is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur gemaakt! Geen hoor en wederhoor!
X Jurisprudentie www.burojeugdzorg.nl/500.htm Bijlage: LJN: BI4912, Centrale Raad van Beroep, 08/238 WWB
X Ondergetekende verzoekt de kinderrechter eerst de VOORVRAAG te beantwoorden en NIET OP DE STOEL VAN HET BESTUURSORGAAN te gaan zitten!
X Ondergetekende verzoekt de kinderrechter het BEROEPSCHRIFT 642 GELIJK GEGROND te verklaren en conform beschikking te geven,
en in GEEN GEVAL DOOR TE GAAN met de behandeling van het verzoek van de stichting. Het Behandelplan zorgverlener DEUGT NIET!
X STOPPEN! STOPPEN! STOPPEN! STOPPEN! STOPPEN! STOPPEN! Indien de kinderrechter NIET STOPT wordt de kinderrechter gelijk gewraakt wegens objectieve partijdigheid van de kinderrechter voor de stichting omdat het Behandelplan zorgverlener NIET deugt onder verwijzing naar GEEN HOOR EN WEDERHOOR Jurisprudentie www.burojeugdzorg.nl/500.htm Bijlage: LJN: BI4912, Centrale Raad van Beroep, 08/238 WWB


X TEGEN IEDERE REGEL UIT HET Behandelplan zorgverlener WORDT BEZWAAR GEMAAKT:

De kinderrechter MOET TOETSEN en dat kan nu puntsgewijs tegen IEDERE REGEL uit het gewraakte Behandelplan zorgverlener dat niet deugt
omdat de ouder schriftelijke bezwaar heeft gemaakt APART TEGEN IEDERE REGEL DIE NIET DEUGT.

Toelichting. (Ondergetekende maakt bezwaar tegen het verzenden van dit Behandelplan zorgverlener naar iedere derden!)

X Ondertekende maakt BEZWAAR tegen de papegaaienmentaliteit in de jeugdzorg waarbij iedereen elkaar NAPRAAT!

X In het (concept) Behandelplan zorgverlener is ten onrechte informatie van informanten met als bijlage ondertekende informantenverklaringen niet duidelijk onderscheiden van de van de suggestieve informatie van bovengenoemde medewerker van de Stichting. Ondertekende informantenverklaringen ontbreken als bijlage bij het Behandelplan zorgverlener.

Regel 1 citaat:

 

Analyse problematiek, geschiedenis van het gezin. (Ondergetekende maakt bezwaar tegen het verzenden van dit Behandelplan zorgverlener naar iedere derden!)

X Ondertekende maakt BEZWAAR tegen de papegaaienmentaliteit in de jeugdzorg waarbij iedereen elkaar NAPRAAT!

X In het (concept) Behandelplan zorgverlener is ten onrechte informatie van informanten met als bijlage ondertekende informantenverklaringen niet duidelijk onderscheiden van de van de suggestieve informatie van bovengenoemde medewerker van de Stichting. Ondertekende informantenverklaringen ontbreken als bijlage bij het Behandelplan zorgverlener.

Regel 1 citaat:

 

 

Visies op de problematiek. (Ondergetekende maakt bezwaar tegen het verzenden van dit Behandelplan zorgverlener naar iedere derden!)

X Ondertekende maakt BEZWAAR tegen de papegaaienmentaliteit in de jeugdzorg waarbij iedereen elkaar NAPRAAT!

X In het (concept) Behandelplan zorgverlener is ten onrechte informatie van informanten met als bijlage ondertekende informantenverklaringen niet duidelijk onderscheiden van de van de suggestieve informatie van bovengenoemde medewerker van de Stichting. Ondertekende informantenverklaringen ontbreken als bijlage bij het Behandelplan zorgverlener.

Gelet op de inhoud van de ingediende bezwaar- en beroepschriften DEUGEN OOK BEHANDELPLAN, DOELEN en EVALUATIERAPPORTAGE OTS NIET!

Regel 1 citaat:

 

 

Beoordeling gedragsdeskundige. (Ondergetekende maakt bezwaar tegen het verzenden van dit Behandelplan zorgverlener naar iedere derden!)

X Ondertekende maakt BEZWAAR tegen de papegaaienmentaliteit in de jeugdzorg waarbij iedereen elkaar NAPRAAT!

X In het (concept) Behandelplan zorgverlener is ten onrechte informatie van informanten met als bijlage ondertekende informantenverklaringen niet duidelijk onderscheiden van de van de suggestieve informatie van bovengenoemde medewerker van de Stichting. Ondertekende informantenverklaringen ontbreken als bijlage bij het Behandelplan zorgverlener.

O Ten onrechte staan niet juridisch juiste naam, titel en functieomschrijving bij de gedragsdeskundige vermeld!

O Ten onrechte staat niet het BIGnummer bij de gedragsdeskundige vermeld!

O Ten onrechte staat niet vermeld bij welke stichting de gedragsdeskundige een dienstbetrekking heeft en/of het een INHUUR gedragsdeskundige betreft!

O Ten onrechte staat niet vermeld bij welke organisatie de gedragsdeskundige die dit Behandelplan zorgverlener DAT NIET DEUGT kan worden aangeklaagd!

Op grond van het bovenstaande dient het betreden besluit in die zin heroverwogen te worden dat de inmenging van jeugdzorg in een gezinsleven pas kan intreden nadat voldaan is aan de wettelijke vereisten van de Wet op Jeugdzorg (WoJ) jo EVRM. Belanghebbende verzoekt dan ook tot vernietiging van het genomen besluit.

Toelichting bezwaarschrift/beroepschrift:
Stichting = bestuursorgaan dat de kinderbeschermingsmaatregel OTS en/of UHP uitvoert!
ZORGVERLENER = bestuursorgaan dat ZORG VERLEENT! (Toetst bijvoorbeeld ook BESLUITEN inzake pleegouders als bestuursorgaan)
Plan van Aanpak/HVP Zorgverlener/Behandelplan zijn BESLUITEN omdat deze BESLUITEN op rechtsgevolg zijn gericht!
DOORZENDPLICHT!
Indien dit BEZWAARSCHRIFT bij uw bestuursorgaan ten onrechte is ingediend wordt verzocht om doorzending
naar het juiste bestuursorgaan. Expliciet wordt gewezen op het Seveso arrest waarbij de overheid correcte informatie aan burgers
moet geven. Indien dit bezwaarschrift ten onrechte NIET-ONTVANKELIJK wordt verklaard en dit in vervolgprocedures zoals dat met
de WOB 102 procedure Leenders/Nienhuis tegen SBJG met Hop als gemachtigde (547) is gebeurd wordt het bestuursorgaan hierbij bij voorbaat
INGEBREKE GESTELD en eist ondergetekende een SCHADEVERGOEDING van 10.000,-- euro met als grondslag het Seveso arrest. (200)

COMPETENTIE! Indien u bij OTS of VOTS personen tegenkomt die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!

Verzocht wordt het beroepschrift ONTVANKELIJK en GEGROND te verklaren.

Handtekening :                                

Naam            :

Adres            : 

Woonplaats   :  

 

BEROEPSCHRIFT 613 ouder tegen Behandelplan zorgverlener bij kinderbeschermingsmaatregelen (V)OTS en/of UHP (Productie 2)
Gelijktijdig is BEZWAARSCHRIFT 430 ingediend bij de stichting tegen het Behandelplan zorgverlener waartegen een BEROEPSCHRIFT is ingediend.

De inhoud van het bezwaarschrift 430 wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd!

Kopie van BEZWAARSCHRIFT 430 en BEROEPSCHRIFT 613 is gestuurd naar:

1. De kinderrechter als zelfstandig bezwaarschrift en beroepschrift waarop de kinderrechter wordt verzocht te beslissen.

2. De Commissaris van de Koningin van de provincie met het verzoek de stichting een schriftelijke aanwijzing te geven voor het bovengenoemde Behandelplan zorgverlener dat niet deugt en bij RECIDIVISTEN m.b.t. Plannen van Aanpak die niet deugen topmanagers bij deze stichting ONVERWIJLD te laten vervangen door betere MANAGERS.

 

top