CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Sportvrouw van het jaar mw Laura Dekker zeilde in haar eentje de hele wereld rond en Hop wenst haar verder heel veel succes toe.

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Groep Hop is ontstaan op de Veluwe en in de periode 2006 - 2018 is er nog niets veranderd en moet Groep Hop kost wat kost worden doodgezwegen. In 2006 deden we mee in Ermelo, in 2007 in de provincie Gelderland, in 2010 in Ermelo, Rheden, Zoetermeer en in 2014 in negen gemeenten, Dronten, Ermelo, Harderwijk, Putten, Lelystad, Zoetermeer, Oldambt, Rheden en Purmerend.

Bedankt alle kandidaten voor uw inzet.
Bedankt alle kiezers die op ons gestemd hebben en/of geholpen hebben met het verkrijgen van de benodigde ondersteuningsverklaringen.
Bedankt alle sponsors van Groep Hop.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder
Lees verder
Lees verder

 

 

 

De Offers-norm. President mr. P.A. Offers Rechtbank Zutphen: "Het is juist heel belangrijk dat over visie kan worden geklaagd" 

Uitspraak President Arrondissementsrechtbank Zutphen m.b.t. klagen over "visie" d.d. 16 februari 2000 om 10.15 uur.

Tijdens de behandeling Kort Geding met als 

eisers Veringmeijer en Stichting AKJ 

tegen 

J. Hop uit Ermelo

ging het in casu over publicaties van J. Hop op internet over informatie inzake klachtafhandeling, klachtencommissie en Stichting AKJ gelinkt aan een gezinsvoogdij-instelling in Utrecht. Het rekken van klachtafhandeling en het uitoefenen in valse hoedanigheid van de functie ambtelijk secretaris van de Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Utrecht door Veringmeijer tevens directeur AKJ terwijl die Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Utrecht helemaal niet bestond.

De vorderingen van eisers tegen J. Hop werden ter zitting door de President afgewezen wegens onvoldoende onderbouwing. President mr. P.A. Offers stelde echter tijdens de hoorzitting dat bij het indienen van klachten het juist heel belangrijk is dat er over de "visie" kan worden geklaagd.

Het produceren van een brief van de niet bestaande Provinciale Klachtencommissie Utrecht door Hop sloeg bij het AKJ/Veringmeier c.s. in als een bom. De onderonsjes bij de Regionale Klachtencommissie Utrecht waar Veringmeier secretaris was om klagers vervolgens door te verwijzen naar zijn Stichting AKJ waar Veringmeier Directeur/bestuurder werd door Hop bewezen aan de hand van ingeleverde producties en interesseerde deze Rechtbankpresident door hier enkele prima vragen over aan Veringmeier te stellen. Ter zitting trokken eisers VERINGMEIJER/AKJ hun eisen tegen Hop in! De President hoefde in deze zaak dan ook geen uitspraak te doen. 

Het positieve van het Kort Geding VERINGMEIJER C.S. tegen HOP is dat rechtbankpresident Offers tijdens de hoorzitting de uitspraak deed "dat het heel belangrijk is dat er over een visie kan worden geklaagd". 

Het verschil tussen een Kort Geding winnen en verliezen is in Nederland afhankelijk van het feit of je een Rechtbankpresident treft die aan waarheidsvinding doet. Ik bedank alle aanwezigen burgers die de moeite genomen hadden om Hop te steunen in het eerste kort geding tegen zijn persoon waarbij geprobeerd werd om Hop monddood te maken.

 

 

 

De heer VERINGMEIJER had de dubbelfunctie Secretaris Regionale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Utrecht en was directeur/bestuurder van de gesubsidieerde Stichting AKJ

Kende u onderstaande passage uit het huishoudelijk reglement van de Regionale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Utrecht?

5. Procedure voorafgaand aan de behandeling van een klacht

5.1 De secretaris verstrekt informatie aan de (potentieel) klagende partij, voorafgaand aan een schriftelijke klacht

De secretaris verstrekt informatie aan de (potentieel) klagende partij over de klachtprocedure. Hij kan in een eerste telefonisch contact het telefoonnummer van de (gesubsidieerde) Stichting AKJ verstrekken. Na het telefoongesprek stuurt de secretaris desgewenst de klagende partij informatie over de klachtenregeling, de klachtenprocedure, een weergave van de gang van zaken bij de behandeling van de klacht en de folder van de (gesubsidieerde) Stichting AKJ De secretaris registreert ondermeer de datum en de aard van de telefoongesprekken op een daarvoor bestemd standaardformulier.

5.2 Na ontvangst van de schriftelijke klacht door de secretaris te ondernemen activiteiten.

Wanneer het de (gesubsidieerde) Stichting AKJ niet als ondersteunende organisatie bij de klacht is betrokken, wordt in de bevestigingsbrief de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisatie vermeld, alsmede een toelichting op de werkzaamheden en de status van de (gesubsidieerde) Stichting AKJ

Wanneer de (gesubsidieerde) Stichting AKJ als ondersteunende organisatie betrokken is bij de behandeling van de klacht, ontvangt zij een bevestiging van de ontvangst. In de bevestigingsbrief wordt een prognose gegeven van de datum van behandeling.

Leden van de commissie ontvangen kopieŽn van de schriftelijke klacht, de reactie van de beklaagde, de eventuele aanvullende informatie en andere correspondentie.

 

 

 

 

Inzicht in de netwerken en werkwijze van gesubsidiŽerde (220) klachtondersteuners! 

De uitgangsformule van de website Censuur in Nederland en de Groep Hop
In Nederland worden onafhankelijke producerende bedrijven en personen financieel uitgekleed en kapot gemaakt om de gesubsidieerde hulpverlening en de elite steeds verder te verrijken". Met  een verborgen agenda kan een kleine groep van voorname mensen (elite) burgers in dit land hun wil opleggen. Zij  maken door het onder elkaar verdelen van vrijwel alle belangrijke posities bij overheden, bedrijfsleven, media en politiek hier feitelijk de dienst uit. 

Inleiding! Het positieve van de hetze van gezinsvoogdij-instellingen tegen Hop wegens procedureel klagen over afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd (50), klagen over de juridisch juiste naam van een instelling en procedureel klagen over klachtafhandeling in strijd met wetgeving is dat deze sector al die tijd zelf niet in de gaten had dat zij hiermee bevestigden dat andere (gesubsidieerde) klachtondersteuners kennelijk NIET procedureel klaagden om de belangen van burgers zo goed mogelijk te behartigen.

Is het niet opvallend dat onafhankelijke belangenbehartigers van burgers met een hetze worden gedemoniseerd (66) (220) (137) (300)?

Is het niet opvallend dat de jeugdzorg klagers kost wat kost de klachttrajecten probeert in te jagen het liefst met bijstand van gesubsidieerde klachtondersteuners zoals gesubsidieerde Stichting AKJ. (67) (317) (318)?

Komen we de naam VERINGMEIJER nog vaker tegen bij de jeugdzorg en/of Justitie en zo ja, waar dan wel?

 

 

De familienaam VERINGMEIJER gelinkt aan Justitie en Jeugdzorg 

Memo deskundigenrapport 185.
110 De B.J.J. Melssen-norm. De vader verzoekt een omgangsregeling vast te stellen die een loyaliteitsconflict vermijdt en conform de wil van Desiree is. De kinderrechter ziet thans geen aanleiding, gezien de grote spanningen die nog immer tussen de vader en de moeder aanwezig zijn en de strijd die nog steeds tussen hen wordt gevoerd, een wijziging aan te brengen in de omgangsregeling. De kinderrechter wijst dit verzoek derhalve af. B.J.J. Melssen 23 juni 1997 31101/JZ RK 97230 Zwolle. Memo Hop! Melssen is bestuurslid van Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp Deventer 050900 waar ook meneer Veringmeier van het AKJ inzit.

VERINGMEIJER ? mevrouw
NEVENFUNCTIES
Politie Rotterdam 000000-000000
475 Zwartboek Pim Fortuyn: Zo stelt politiechef Veringmeier op pag. 278 dat zij vond “dat Pim Fortuyn zich wel erg negatief uitliet”.

VERINGMEIJER ? meneer
NEVENFUNCTIES
Secretaris Regionale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Utrecht 000000-000000
Pseudo-secretaris van de Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Utrecht 000000-000000
Directeur gesubsidieerde Stichting AKJ 000000-000000
Bestuurslid gesubsidieerde Stichting AKJ 000000-000000
Directeur JustitiŽle Inrichting Harreveld Alexandra 000000-000000
Secretaris Stichting Kinderhulp te Deventer 000000-000000
Bijzonderheden!
Als u met een instelling in de jeugdzorg te maken krijgt dan is het altijd van belang de achtergrond van zo'n instelling te achterhalen. welke personen bestuursleden of directeur zijn of waren. Het wordt bijzonder op prijs gesteld indien u nevenfuncties van VERINGMEIJER of linken tussen gesubsidieerde Stichting AKJ en de jeugdzorg traceert dit aan mij door te geven?


 

 

Waarom wil de jeugdzorg zo graag met VERINGMEIJER en Stichting AKJ willen werken? (67)

Laten we eens kijken naar wie er in de directie van Nationaal Fonds Kinderhulp zit en aan welke doelen geld wordt gegeven

Directie Nationaal Fonds Kinderhulp

Mijn naam is Jan Wezendonk. Ik ben als directeur van het Nationaal Fonds Kinderhulp dagelijks aan het werk om, samen met mijn medewerkers en het bestuur, zoveel mogelijk geld in te zamelen en dit zo goed mogelijk te besteden. Dankbaar werk, want er is niets zo mooi als zien wat uw giften met kinderen doen. Die gelukkige gezichtjes overtuigen mij er telkens weer van dat Kinderhulp een wezenlijke bijdrage levert aan het geluk van kinderen die het minder goed getroffen hebben. In een tijd waarin de overheid steeds minder subsidieert, zijn instellingen meer en meer aangewezen op particuliere steun. Daarom doe ik hierbij een beroep op iedereen die vindt dat kinderen met minder kansen meer perspectief verdienen. Als u ook iets wilt bijdragen, click dan op het spaarvarkentje. Alle beetjes helpen!"

Het dagelijks bestuur van het Nationaal Fonds Kinderhulp bestaat uit:

De heer P.M. Stevens, voorzitter
De heer C.L.W.M. Veringmeier, secretaris
De heer P. Mulder, penningmeester

Vele VIP's dragen het Nationaal Fonds Kinderhulp een warm hart toe.
Zij vormen ons Comitť van Aanbeveling.

mevrouw S. Hooymaayer,

actrice de heer Hans Smit, presentator Jeugdjournaal

mevrouw mr. V.N.M. Korte-van Hemel, Staatsraad i.b.d./oud-Staatssecretaris van Justitie

de heer drs. J. van Lidth de Jeude, burgemeester van Deventer

de heer J.F. van Breukelen, ex-voetballer

mevrouw G. Havertong,actrice

de heer prof. dr. J.C. Terlouw, schrijver

de heer drs. J.C. Blankert, voorzitter VNO/NCW

de heer prof. mr. J.E. Doek, hoogleraar Privaatrecht

 

 

Wie worden geholpen door het Nationaal Fonds Kinderhulp

Voorwaarden voor projectbijdragen

In principe kunnen alleen instellingen aanvragen doen bij Nationaal Fonds Kinderhulp, die gefinancierd worden in het kader van Wet op de Jeugdhulpverlening. Een uitzondering is gemaakt voor de internaten voor lichtverstandelijk gehandicapte kinderen die gefinancierd worden vanuit de AWBZ en die gelijkgesteld kunnen worden met bovengenoemde instellingen. De uitkeringen vinden projectmatig plaats en hebben in beginsel betrekking op vormen van directe hulpverlening of onderdelen daarvan.

De volgende instellingen komen in aanmerking:

1. Voogdij-instellingen
2. Gezinsvoogdij-instellingen
3. Jongerenadviescentra
4. Kindertelefoons
5. Instellingen voor spel- en opvoedingsvoorlichting
6. Bureaus vertrouwensartsen
7. Voorzieningen voor crisisopvang
8. Observatiehuizen
9. Tehuizen voor opvoeding en verzorging
10. Tehuizen voor buitengewone behandeling
11. Gezinstehuizen
12. Instellingen voor therapeutische gezinsverpleging
13. Instellingen voor begeleid wonen
14. Voorzieningen voor pleegzorg
15. Adviesbureau voor jeugd en gezin
16. Dagcentrum voor schoolgaande jeugd
17. Medische kindertehuizen
18. Medische kleuterdagverblijven
19. Internaten voor zeer intensieve behandeling
20. Internaten voor lichtverstandelijk gehandicapte kinderen

Bron: Nationaal Fonds Kinderhulp.

Het wordt bijzonder op prijs gesteld indien u meer nevenfuncties van VERINGMEIJER of linken tussen stichting AKJ en de jeugdzorg traceert dit aan mij door te geven om de informatie op deze site verder aan te vullen en te verbeteren.

 

 

L.J. Griffith heeft het Ambassadeurschap van Nationaal Fonds Kinderhulp 

Griffith, L.J. (VVD)

 

 

titulatuur, naam; roepnaam

Griffith, mr. L.J. (Laetitia)

 

geboorteplaats en -datum

Suriname, 01 november 1965

 

woonplaats

Amsterdam

 

anciŽnniteit

855 dagen

 

 

 

 

 

 fractie

 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

 

 

 onderwijs

 

-

 

VWO Lyceum te Suriname 1984 - 1986

-

 

Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam, faculteit der Rechtsgeleerdheid, hoofdrichtingen Strafrecht en Staats- en Bestuursrecht 1987 - 1992

-

 

Postacademisch: Master of Public Administration (Mpa), Nederlandse school voor Openbaar bestuur (NSOB) in Den Haag 2000 - 2002

 

 

 loopbaan

 

-

 

Juridisch medewerker bij de directie Staats- en Strafrecht van het Ministerie van Justitie 1993 - 1995

-

 

Secretaris van de voorzitter van het College van procureurs-generaal en plaatsvervangend secretaris van het College 1995 - 1998

-

 

Senior juridisch medewerker bij het Directoraat Generaal Rechtshandhaving (DGRh) van het Ministerie van Justitie 1998 - 2001

-

 

Duo-voorzitter van de ondernemingsraad DGRh

-

 

Senior beleidsadviseur van het Ministerie van Justitie

-

 

Lid Tweede Kamer vanaf 30 januari 2003

 

 

 nevenfuncties

 

-

 

Voorzitter bestuur Liberaal Reveil (onbetaald)

-

 

Voorzitter Raad van Advies Zorgkantoor Amsterdam (onbetaald)

-

 

Bestuurslid van de Stichting Machiavelli (onbetaald)

-

 

Lid van de Raad van Toezicht de Stichting Gemeentemuseum Den Haag en de Stichting Escher Collectie (onbetaald)

-

 

Ambassadeurschap van Nationaal Fonds Kinderhulp (onbetaald)

 

bjz41177220 Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht, Nijenoord 2-4, 3552 AS UTRECHT,
Uitnodiging Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop
338 Laura Dekker zeilt de wereld rond en Hop wenst haar heel veel succes toe
134 Jeugdzorgmentaliteit: Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
067 Jeugdzorgmentaliteit: Ik leefde in een hel bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en toen ik jou (Hop) tegenkwam kwam ik in de hemel
270 Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten
335 Jeugdzorgmentaliteit: Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht weigerde afgifte contactjournaal
398 Jeugdzorgmentaliteit: Klacht gegrond tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht na klagen over gebruik van een juridisch onjuiste naam
397 Jeugdzorgmentaliteit: Record aantal klachten gegrond verklaart na intimidatie van klaagster door medewerker Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht
062 Jeugdzorgmentaliteit: Inzicht in netwerken van gesubsidieerde klachtondersteuners en hoe elkaar zaakjes toegespeeld worden
413 Jeugdzorgmentaliteit: Ten einde tot overeenstemming te komen over de wijze waarop u bijstand verleent in zaken van onze cliŽnten
211 Jeugdzorgmentaliteit: Vedivo terreur tegen Hop betekende ook het einde van alle Provinciale Klachtencommissies in Nederland
680 Jeugdzorgmentaliteit: NEP Parlement in Den Haag veranderd klachtwetgeving tegen jeugdzorg om effectief klagen te onderdrukken
PERS Persberichten van Hop over de jeugdzorgmentaliteit in Nederland doodgezwegen door het NEP Parlement in Den Haag

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten