CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Het is belangrijk dat iedere ouder weet dat het essentieel is een wrakingsverzoek van een rechter in het hoger beroep op te nemen

 

Wrakingsverzoek. Ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard en niet ter zitting behandeld. Doorbreking appelverbod.

Centrale Raad van Beroep

mrs. G.A.J. van den Hurk, C. van Viegen en J.F. Bandringa

Awb 8:18

De Raad is van oordeel dat de brief van appellant van

9 januari 2008 onmiskenbaar een gemotiveerd wrakingsverzoek

behelst. De omstandigheid dat het wrakingsverzoek

volgens de wrakingskamer geen op de

betrokken rechter(s) toegespitste argumenten bevat,

doet naar het oordeel van de Raad niet af aan de aard

van dat verzoek. Derhalve heeft de wrakingskamer

van de Rb. appellant ten onrechte niet-ontvankelijk

verklaard in zijn verzoek tot wraking. Daaruit vloeit

voort dat de wrakingskamer ten onrechte, in afwijking

van het bepaalde in art. 8:18 Awb, het verzoek niet ter

zitting heeft behandeld, appellant niet in de gelegenheid

heeft gesteld te worden gehoord en de beslissing

op het wrakingsverzoek niet ter zitting in het openbaar

heeft uitgesproken. Daarbij overweegt de Raad, zoals

ook kan worden afgeleid uit de in 4.2 geciteerde passage

uit de Memorie van Toelichting, dat van eminent

belang is dat wrakingsverzoeken, waarbij de rechterlijke

onpartijdigheid in geding is, op zorgvuldige wijze

worden behandeld. In geval van misbruik van het

wrakingsinstrument kan de wrakingskamer met toepassing

van art. 8:18, vierde lid, Awb bepalen dat een

volgend verzoek in dezelfde zaak niet in behandeling

wordt genomen. Anders dan in het Wrakingsprotocol

van de Rb. is opgenomen is het echter niet mogelijk

een eerste verzoek in een bepaalde zaak zonder zitting

wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid buiten behandeling

te stellen.

Gelet op het vorenstaande moet worden geoordeeld

dat essentiële voorschriften van de wrakingsprocedure

niet zijn nageleefd, waardoor in zoverre geen sprake is

geweest van een eerlijk proces. Er bestaat dan ook

grond om het in art. 18, tweede lid aanhef en onder c,

van de Beroepswet neergelegde appelverbod buiten

toepassing te laten en de aangevallen uitspraak te vernietigen.

Zaaknummer: 08/1694 WWB

Datum uitspraak: 25-11-2008

LJN: BG5547

Zie ook LJN: BG5585, en LJN: BG5555 .

 

 

 

 

Wraking door een rechter is niet mogelijk

Rechter heeft geen vertrouwen in rechters rechtbank Zutphen, heeft op zijn beurt de wrakingskamer van de rechtbank gewraakt. De wrakingskamer bestond uit drie collega's, onder wie rechtbankpresident Gert Vrieze. Drie Almelose rechters komen donderdag naar Zutphen om dit tweede wrakingsverzoek te behandelen. Rechtzoekenden die hun rechter partijdig vinden, mogen via een wrakingsverzoek vragen om een andere rechter. De wrakingskamer, bestaande uit drie rechters, behandelt zo'n verzoek. In dit geval is faillissementsrechter R. van Valderen, tevens vice-president van de rechtbank, gewraakt door een ondernemer. Die had tijdens de faillissementszitting de indruk dat Van Valderen vooringenomen was. De ondernemer vond dat voor de zitting weinig tijd was uitgetrokken. Hij beschuldigde Van Valderen van partijdigheid; de rechter zou de aanvrager van het faillissement kennen. Dit wrakingsverzoek werd op 26 oktober jongstleden behandeld. Tijdens deze zitting beschuldigde Van Valderen zijn collega's van partijdigheid. Van deze zitting is geen verslag verschenen, omdat de zaak niet is afgerond. De rechtbankwoordvoerder wil niet inhoudelijk op de kwestie ingaan. Volgens het Reformatorisch Dagblad, dat met de ondernemer sprak, wilde Van Valderen geen openbare wrakingszitting, terwijl het wrakingsprotocol van de rechtbank dat wel voorschrijft. Ook protesteerde hij tegen het feit dat andere rechters in de wrakingskamer zaten dan was aangekondigd. Van Valderen was niet voor commentaar bereikbaar. "Voor zover wij weten is dit de eerste keer dat zoiets op de Zutphense rechtbank gebeurt", stelt een woordvoerder.

Wrakingsverzoek van mr. R. van V. tegen mr. G.V. wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Zutphen, 1 december 2009 - De rechtbank Zutphen heeft vandaag uitspraak gedaan op het wrakingsverzoek van mr. R. van V. Mr. Van V. is rechter in de rechtbank Zutphen. Hij was gewraakt in een faillissementsprocedure. Vervolgens heeft hij zelf één van de rechters gewraakt die over zijn wraking moest oordelen. De uitspraak van de rechtbank is dat de wet dit niet toestaat. Wraking is geen procedure tégen een rechter, maar een procedure óver een rechter. De rechter van wie de wraking is verzocht, is zelf geen partij in de wrakingsprocedure. Omdat alleen een partij een wrakingsverzoek mag doen, mag de in een wrakingsprocedure betrokken rechter dat niet.

Achtergrond
De burger die betrokken is bij een rechtszaak heeft recht op een beslissing door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. De rechtzoekenden die hun rechter partijdig vinden, mogen vragen om een andere rechter. Dit heet een wrakingsverzoek. Als een partij wraking heeft verzocht dan wordt de rechtszaak stopgezet. De zaak gaat pas weer verder als het wrakingsverzoek is behandeld. Dit gebeurt door een wrakingskamer. Hier zitten drie rechters in die beslissen of het verzoek gegrond is of niet.

Feiten
Mr. Van V. heeft op 6 oktober 2009 een verzoek behandeld om de heer S. failliet te verklaren. Tijdens of na deze behandeling heeft de heer S. het (eerste) wrakingsverzoek gedaan. Dit wrakingsverzoek is behandeld door een wrakingskamer met drie rechters uit de rechtbank Zutphen. Dit was op 26 oktober 2009. Tijdens deze zitting heeft mr. Van V. alle rechters van de wrakingskamer gewraakt. Later heeft hij dit (tweede) wrakingsverzoek beperkt tot de voorzitter van de wrakingskamer. Dit is mr. G. V. Het tweede wrakingsverzoek is behandeld door een wrakingskamer bestaande uit drie rechters uit de rechtbank Almelo. Dit is bedoeld om iedere schijn van partijdigheid te vermijden. De zitting voor het tweede wrakingsverzoek werd gehouden op 19 november 2009.

Het oordeel
De rechtbank oordeelt dat een rechter die is gewraakt, niet zelf een wrakingsverzoek kan doen. Het verzoek is daarom niet-ontvankelijk. Volgens de wet kan alleen een partij wraken. Dat is alleen degene die ook partij was in het proces waarin de gewraakte rechter moest oordelen. De wetgever heeft niet bedoeld ook de rechter partij te maken. Voor dit oordeel heeft de rechtbank gekeken naar het systeem van de wet, naar andere wettelijke regelingen voor wraking en naar het Europese recht.
LJN: BK4858, Rechtbank Zutphen , 106812 KG RK 09-747

Datum uitspraak: 01-12-2009

Rechtsgebied: Civiel overig

Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig

Wrakingsverzoek van rechter tegen gewraakte rechter niet-ontvankelijk verklaard.

Uitspraak RECHTBANK ZUTPHEN
Sector civiel recht

Zaaknummer: 106812 KG RK 09-747

Datum beschikking: 1 december 2009

Beschikking van de meervoudige kamer voor burgerlijke zaken op een verzoek als bedoeld in artikel 36 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) gedaan door:

[wraker], vice-president bij de rechtbank Zutphen, verzoeker,

strekkende tot wraking van [gewraakte] lid van de meervoudige wrakingskamer bij deze rechtbank.

Het procesverloop

1.1Op 6 oktober 2009 heeft [wraker] een verzoek dat strekte tot faillietverklaring van [partij], verder te noemen [betrokken partij], behandeld. Op die terechtzitting van 6 oktober 2009 heeft [betrokken partij] een mondeling wrakingsverzoek ingediend tegen [rechter faillisementszitting / wraker]. [rechter faillissementszitting / wraker] heeft niet in de wraking berust, schriftelijk verweer gevoerd en aangekondigd dat hij ter zitting van de wrakingskamer zou verschijnen.

1.2 Tijdens de behandeling van het wrakingsverzoek van [betrokken partij] op 26 oktober 2009 heeft [rechter faillissementszitting / wraker] de leden van de meervoudige wrakingskamer [leden wrakingskamer] mondeling gewraakt. Bij e-mail van 27 oktober 2009 en bij brief van 28 oktober 2009 heeft [rechter faillissementszitting / wraker] zijn verzoek tot wraking met feiten en omstandigheden onderbouwd.

1.3 [leden wrakingskamer] hebben niet in de wraking berust en zij hebben bij schrijven van 17 november 2009 schriftelijk verweer gevoerd tegen het wrakingsverzoek.

1.4 Het wrakingsverzoek van [rechter faillissementszitting / wraker] is behandeld ter openbare terechtzitting van de meervoudige kamer voor burgerlijke zaken, verder te noemen ‘de wrakingskamer’, van 19 november 2009. Ter zitting zijn verschenen: [rechter faillissementszitting / wraker], [twee leden gewraakte wrakingskamer] en [betrokken partij]. [een lid gewraakte wrakingskamer] heeft bericht dat hij niet in de gelegenheid was om te verschijnen.

1.5 Ter zitting van 19 november 2009 heeft [rechter faillissementszitting / wraker] het wrakingsverzoek voor zover gericht tegen [twee leden gewraakte wrakingskamer], ingetrokken. Het wrakingsverzoek is derhalve slechts gericht tegen [een lid gewraakte wrakingskamer / gewraakte], voorzitter van de wrakingskamer.
[rechter faillissementszitting / wraker] en [een lid gewraakte wrakingskamer / gewraakte] hebben hun standpunt toegelicht. [rechter faillissementszitting / wraker] heeft
“pleitaantekeningen” overgelegd.

1.6 De uitspraak is bepaald op heden.


De beoordeling van het verzoek

2. De wrakingskamer dient allereerst de vraag te beantwoorden of [rechter faillissementszitting / wraker] in zijn verzoek tot wraking kan worden ontvangen.

3. Ingevolge artikel 36 Rv. kan op verzoek van een partij elk van de rechters die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Het recht om wraking te verzoeken komt dus toe aan een “partij”.

4.Naar het oordeel van de wrakingskamer is de gewraakte rechter geen partij in de “hoofdzaak” en is hij dat evenmin in het wrakingsincident. Het wrakingsincident is te beschouwen als een procedure sui generis waarin slechts degene die wraking heeft verzocht als “partij” dient te worden aangemerkt. Redengevend daarvoor zijn de volgende overwegingen.

5.1 In de wet is geregeld dat aanstonds na een verzoek tot wraking de behandeling van de hoofdprocedure wordt geschorst. Tenzij de rechter van wie de wraking is verzocht in het verzoek berust, begint na de schorsing van de behandeling de wrakingsprocedure. Als het wrakingsverzoek wordt afgewezen neemt de rechter van wie de wraking was verzocht weer deel aan de verdere behandeling van de hoofdprocedure.
In dit systeem van de wet past het niet dat de rechter van wie de wraking is verzocht in het wrakingsincident als partij tegenover de verzoeker van de wraking komt te staan, om vervolgens als rechter de behandeling van hoofdprocedure - met daarin zijn voormalige wederpartij in het wrakingincident als één van partijen - voort te zetten. De rechter is in het systeem van de wet object van een wrakingsverzoek, maar geen partij in het wrakingsincident.

5.2 Dit oordeel sluit ook aan bij het feit dat de rechter van wie de wraking is verzocht door de wetgever in geen van de betrokken wetsbepalingen als verweerder is aangeduid. De wetgever heeft in de omstandigheid dat de rechtbank Leeuwarden al in een wrakingsbeslissing van 26 oktober 1842, W 357, heeft geoordeeld dat de rechter van wie de wraking is verzocht zelf als zodanig geen partij is in het wrakingsincident kennelijk ook geen aanleiding gezien om de - sedertdien meermalen aangepaste - wetstekst op dit onderdeel te wijzigen.

5.3 De regeling van de wraking is in de verschillende rechtsgebieden vrijwel uniform. De wetgever vond het kennelijk niet verdedigbaar dat binnen een geïntegreerde rechterlijke macht verschillende normen en procedures gelden voor de wraking van rechters die oordelen over zowel civiele, straf- en bestuursrechtelijke zaken . Daar waar in het civiele recht en in het bestuursrecht het recht om wraking te verzoeken aan partijen is toegekend, is dit recht in het strafrecht alleen toegekend aan de verdachte en het openbaar ministerie als partijen in het strafproces. Hoewel het begrip “verdachte” in de jurisprudentie enigszins is opgerekt - daaronder is nu bijvoorbeeld ook begrepen de veroordeelde tegen wie een vordering als
bedoeld in artikel 36e Sv is ingesteld - is in het strafrecht expliciet bepaald aan wie het recht tot wraking toekomt. De rechter van wie de wraking is verzocht, wordt in dit kader niet genoemd.
Gelet op de samenhang van de wrakingsregelingen in de verschillende rechtsgebieden dient het begrip “partij” in artikel 36 Rv restrictief te worden uitgelegd en is het in strijd met het systeem van de wet om andere betrokkenen dan de degene die wraking heeft verzocht als partij in het wrakingsincident aan te merken.

5.4 Dit oordeel sluit ook aan bij de letterlijke tekst van artikel 6, eerste volzin, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), luidende:
“Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld”.
Naar het oordeel van de rechtbank gaat het bij een wrakingsincident niet om een geschil over een burgerlijke recht of verplichting van de betrokken rechter.

6. De wrakingskamer komt gelet op het voorgaande tot de slotsom dat de gewraakte rechter geen ‘partij’ is in het wrakingsincident, maar het object is van een wraking. Omdat [rechter faillissementszitting / wraker] geen partij is in het wrakingsincident ingeleid door [betrokken partij], kan [rechter faillissementszitting / wraker] niet worden ontvangen in zijn verzoek tot wraking van [een lid gewraakte wrakingskamer / gewraakte].

De beslissing

De wrakingskamer:

verklaart [rechter faillissementszitting / wraker] niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Deze beschikking is gegeven te Zutphen door mrs. A.R. van der Winkel, G.J. Stoové en E.C.M. August de Meijer en in het openbaar uitgesproken op 1 december 2009 in tegenwoordigheid van de griffier.

 

 

 

 

Wat is wraking?
In Nederland heeft iedere rechtzoekende burger recht op een onpartijdige rechter. Dat is geregeld in het Europees verdrag voor de rechten van de mens en ook in verschillende wetten vastgelegd.

Een rechtzoekende (een partij) die goede redenen heeft om te denken dat een rechter een zaak niet onpartijdig kan beoordelen, kan verzoeken deze rechter te vervangen. Zo’n verzoek wordt een verzoek tot wraking genoemd. Zo’n verzoek wordt toegewezen als er sprake is van ‘feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden’.

Voor het strafrecht is dat artikel 512 van het Wetboek van Strafvordering (Sv), voor het civiel recht artikel 36 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en voor het bestuursrecht artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het verzoek tot wraking kan zich niet richten op de betrokken griffier of officier van justitie in de zitting. Wel kan een rechter-commissaris in strafzaken of insolventies (faillissementszaken) worden gewraakt.

Helaas geldt het wrakingsverzoek niet voor de betreffende griffiers, nu zij verslag doen van de zittingen. Het is vastgesteld dat de kwaliteit van de processen verbalen van zittingen zeer te wensen over laat. 

Hoe wraak je een rechter?
Dat kunt u zowel mondeling als schriftelijk doen.

Schriftelijk voor aanvang van de zitting
De rechtzoekende geeft op basis van argumenten aan dat hij de rechter partijdig vindt en deze wil wraken.

Mondeling ter zitting
De rechtzoekende licht het verzoek toe en vraagt het verzoek in het verslag van de zitting (het procesverbaal) te vermelden. Dit kan zowel bij aanvang van de zitting als tijdens de zitting gedaan worden.

Schriftelijk na de zitting
De rechtzoekende geeft op basis van argumenten aan dat hij de rechter op zitting partijdig vond en deze alsnog wil wraken.

Een verzoek tot wraking kan niet worden ingediend nadat er uitspraak is gedaan.

Wie kan een verzoek tot wraking indienen?
Een verzoek kan alleen gedaan worden door degenen die in de zaak zijn betrokken. Dat kunnen zijn: een partij of een verdachte en hun advocaat of gemachtigde. De partij of verdachte kan het zelf doen of door zijn advocaat of gemachtigde, namens hem/haar, laten doen.

Wat doet de rechter met een wrakingverzoek?
De betrokken rechter kan zich bij het verzoek neerleggen en zich laten vervangen door een andere rechter. De rechter berust dan in de wraking en schorst de zitting. Mocht er direct een vervanger beschikbaar zijn dan kan de zaak doorgaan. Zo niet, dan wordt de zaak naar een andere datum verplaatst.

Een rechter die vindt dat hij onpartijdig is in deze zaak, zal de zitting schorsen. In dat geval zal het verzoek worden beoordeeld door drie andere rechters, die samen de zogenoemde ‘wrakingskamer’ vormen.

Wat is een wrakingskamer?
De leden van de wrakingskamer worden door het gerechtsbestuur aangewezen uit de rechters van de rechtbank, die de zaak behandelt, waarin het wrakingsverzoek werd gedaan. De wrakingskamer wordt bijeen geroepen door de president, of zijn/haar plaatsvervanger.

Het gerechtsbestuur kan een vaste wrakingskamer aanstellen. Dat betekent dat voor een bepaalde periode dezelfde drie rechters steeds alle wrakingverzoeken behandelen.

De wrakingskamer wordt ondersteund door een griffier.

Wat gebeurt er met een verzoek tot wraking?
Het verzoek wordt voorgelegd aan de president van de rechtbank of zijn/haar plaatsvervanger. Die bekijkt of het verzoek op de juiste argumenten berust. Dit moeten uitzonderlijke omstandigheden zijn die een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het oordeel dat een rechter ten opzichte van een rechtzoekende een vooroordeel heeft, althans die vrees gerechtvaardigd is.
Voor meer informatie verwijzen we naar de Leidraad onpartijdigheid. (480)

Let wel de wrakingskamer dient zich hierover uit te spreken tenzij onmiddellijk en zonder enige onderzoek vaststaat dat het gedane verzoek niet kan worden ontvangen.

De argumenten voor een wraking zijn subjectieve partijdigheid en objectieve partijdigheid.

Subjectief: de rechter heeft zich op enig moment persoonlijk uitgesproken in woord en/of geschrift over een thema waarover de zaak handelt, danwel vertegenwoordigt een groepering die een bepaald standpunt inzake het zaaksonderwerp heeft. Dit moet u aantonen

Objectief: de rechter heeft een nevenfunctie waardoor hij de schijn tegen kan hebben, de rechtersnoert u doet ter zitting veelvuldig de mond, de rechter laat de tegenpartij indicatiebesluiten tekenen en ga zo maar door. Bij objectieve partijdigheid dient er een aannemelijkheid te zijn. De rechter heeft hier de schijn tegen en dat behoeft niet door de wrakende partij bewezen te worden.

Is er een reden voor wraking wraak dan, je dient alle gronden te noemen en kan later niet nogmaals wraken op een reeds besproken feit. Bij elk nieuw feit kunt u opnieuw wraken.

De rechtbanken zullen al gauw het misbruik van het wrakingsrecht aannemen en oordelen dat een volgend wrakingsverzoek niet in behandeling kan worden genomen. Wraak dan toch als zich een nieuw feit voordoet. Het is de wrakingskamer die u moet mededelen dat de wraking niet in behandeling wordt genomen en niet de behandelend rechter deze is tenslotte gewraakt. Neem de gedane wrakingsverzoeken altijd mee in het hoger beroep, daar kunt u dit volledig aan de orde stellen en dit dient u dan ook te doen.

Misbruik van het wrakingsrecht kan worden aangenomen als er sprake is van niet ontvankelijke verzoeken die niet voldoen aan de eisen van de wet. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een ongegronde wraking misbruik oplevert want er was zeker sprake van een feit.

Oordeelt de president dat op zichzelf de mogelijk tot wraking leidende argumenten zijn aangevoerd dan roept hij de wrakingskamer bijeen.

Voldoen de argumenten niet aan de criteria van de wetsartikelen, dan kan de verzoeker in zijn verzoek ‘niet worden ontvangen’ en de verzoeker zal in dat geval dan ook direct niet-ontvankelijk worden verklaard. De ‘wrakende partij’ wordt hiervan op de hoogte gesteld en  de zitting kan mogelijk direct doorgaan of op een latere datum. Het komt wel voor dat er eigenlijk geen sprake is van een wrakingsverzoek, maar dat het in wezen gaat om een klacht. In dat geval zal de verzoeker daarop worden gewezen en kan hij besluiten of hij inderdaad een klacht wil indienen.  

Is de zitting van de wrakingskamer openbaar?
De zitting van de wrakingskamer is in beginsel openbaar. Voor bestuursrechtelijke en civiele zaken is dit vastgelegd in de artikelen (8:26 Awb respectievelijk 27 Rv). In strafzaken is geen behandeling ter openbare zitting voorgeschreven (artikel 515 Sv). Bij de meeste rechtbanken geldt dan als het uitgangspunt: een tijdens een openbare zitting ingediend wrakingsverzoek wordt in het openbaar behandeld en omgekeerd; een tijdens een besloten zitting ingediend verzoek, wordt behandeld op een besloten zitting.

Wat doet de wrakingskamer?
De wrakingskamer nodigt de persoon die wraakt en de betreffende rechter(s) uit op een zitting. Als er nog meer personen bij de zaak betrokken zijn, zoals een wederpartij, worden zij als toehoorder bij de wrakingszitting uitgenodigd. De wrakingskamer kan ook aan hen vragen stellen.

Alle betrokkenen kunnen hun standpunten toelichten. De betrokken rechter is niet verplicht te verschijnen. Hij kan schriftelijk zijn standpunt toelichten.

Aan het einde van de zitting deelt de voorzitter van de wrakingskamer mee wanneer de uitspraak wordt gedaan. De uitspraak wordt in een beschikking vastgelegd.

Hoe wordt uitspraak gedaan?
De wrakingskamer doet schriftelijk en gemotiveerd z.s.m. maar uiterlijk binnen twee weken uitspraak. De beschikking wordt aan alle personen toegezonden, die bij de zaak betrokken zijn.. Regelmatig worden uitspraken van de wrakingskamer op deze site gepubliceerd.

Wat kan een partij doen als de uitspraak van de wrakingskamer niet bevalt?
De wrakende partij moet zich bij de uitspraak neerleggen. De behandeling van de zaak zal worden voortgezet. Wel kan in hoger beroep bij het hof of in cassatie bij de Hoge Raad de onpartijdigheid van de rechter opnieuw worden getoetst.

Kan een rechter meerdere malen worden gewraakt?
Ja, een rechter kan in verschillende rechtszaken worden gewraakt. Ook in dezelfde zaak kan dit meerdere malen gebeuren, maar dan zal het moeten gaan om andere feiten en omstandigheden die pas later bekend zijn geworden. Wraking mag echter geen middel zijn om het verloop van rechtszaken te rekken.

Hoe kunt u kennisnemen van wrakinguitspraken?
Op de startpagina wraking (610) worden uitspraken gepubliceerd.

 

 

De school als informant van AMK, BJZ, RVDK zonder toestemming van de ouders belast met het gezag over een kind
465 Heeft u afschrift van een compleet schooldossier van uw kind gekregen en iedere pagina genummerd?
464 Heeft u verzoek 464 per kind al bij de school ingeleverd? Indien neen, waarom niet?
123 Oerlemans 1, 2 en 3. SPOED VERZOEK om een verkeerde ontvangstbevestiging onverwijld te corrigeren!
516 IGB! Na 14 dagen stuurt u de school een ingebrekestelling met dwangsom indien de school niet op verzoek 465 heeft beslist
BSC Heeft u onderzoek naar het schoolbestuur, schooldirecteur, leerkracht gedaan? Welke schoolopleiding? Kandidaat voor welke politieke partij?
379
Het gevaar! Hoofdredacteur Wegener krant: "Van alle kanten kreeg ik berichten om Groep Hop dood te zwijgen"
511
School & politiek! Met SCHOOLDIRECTEUR als gespreksleider werd geprobeerd Groep Hop in een debat dood te zwijgen!
684
School & politiek In Ermelo werden de farizeeërs weer gesignaleerd bij Christelijk College Groevenbeek om Groep Hop dood te zwijgen!
111
24 augustus 1572 vermoordde Franse overheid 30.000 protestanten om het van kerk en staat afwijkende geloof de kop in te drukken
178
In Nederland werd Fortuyn vermoord! De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak
427
Nederland zet een advocaat met baantjes bij kerk en school in om vrijheid van meningsuiting over "jeugdzorg" te onderdrukken
055
Klacht GEGROND met Hop als gemachtigde tegen JJI! Minderjarige mocht ten onrechte ALS STRAFMAATREGEL niet naar school
324
Frans Groenendijk-norm! Hoe hoger persoon in partijhierarchie hoe minder kritiek hoe fanatieker eigen denkvermogen werd onderdrukt
540
Het Vrije Volk, Mark Maathuis, 2 juni 2008. Premier Balkenende is de kritiek op zijn kabinet beu. Het idee dat Nederland geen vooruitgang boekt deugt volgens hem niet. En terecht. Zijn Gristelijke greep op het land wordt met de dag steviger. Gristelijke politici hebben de jaren `90 met afgrijzen bekeken. Veroordeeld tot de oppositie konden zij weinig inbrengen tegen de triomfdagen van het liberalisme. Toen het CDA in 2002 weer mocht regeren werd het aan banden leggen van het losgeslagen Nederland Programmapunt Eén.
177 Aan de burgemeesters van alle gemeenten in Nederland inzake overleg Ministerie voor Jeugd en Gezin, VNG, GGD Nederland en ActiZ
1. ElectronischKindDossier (EKD)/lokale systemen moet GBA-gegevens inclusief het BurgerServiceNummer (BSN) kunnen ontvangen!

2. Alle digitale JGZ dossiers moeten informatie uit kunnen wisselen met entadministraties, verloskundigen, informatiebank, verwijsindex risicojongeren en moeten berichten kunnen verzenden/ontvangen om deze uitwisseling mogelijk te maken!

3. Om uitwisseling van gegevens met de zorgsector mogelijk te maken zal het digitale JGZ dossier gekoppeld worden aan het landelijk schakelpunt (LSP), waar ook het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) gebruik van maakt. 

540 INFORMANT: "De bedreiging die ik als moeder ervaar is dat déze overheid voor al onze kinderen een risicoanalyse wil maken"
566 INFORMANT: "A. wordt gepest op school! Ouders zijn genoodzaakt haar van De Vlinder Dieren af te halen!"
567 INFORMANT: "Na verzoek 465 wordt eerst afschrift dossier geweigerd! Later wordt een geschoond dossier aan ouders gegeven!"
568 INFORMANT: "School De Vlinder Dieren met rechter in bestuur weigert pesten te stoppen en A. wordt bij andere school aangemeld"
575 INFORMANT: "260606 Vlinder neemt wraak op meisje van 9 na aanmelding andere school door bij SBJG op UHP van A. aan te dringen!"
651 Is de school lid van de Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen dan kunt u een bezwaarschrift indienen
634 Openbare Basisschool De Woordhof, Keppelseweg 30, 6999 AP Hummelo, VERZOEK 464 en 465, BEZWAAR en BEROEP
484 Jurisprudentie: "Van een school kan niet worden gevergd dat zij de ouders op ieder willekeurig moment te woord staat"
186 Gewijzigde vaststelling van de rijksbijdragen en terugvordering van de ten onrechte aan de stichting betaalde bedragen
090 Is nadenken over wat er om je heen gebeurt gevaarlijk voor kinderen en/of hun ouders
342 Geschiedenis 7 oktober 2005 Vraagjes van Hop aan College Ermelo inzake verkeer, verkeersforum,verkeerssituaties in Ermelo
Kunt u mij uitleggen welke instantie SMF is, die de gebruikersnaam controleert?
Kunt u mij uitleggen welke anderen u bedoeld met de vraag "E-mailadres verbergen voor anderen"?
Kunt u mij uitleggen waarom u niet kenbaar maakt dat er een profiel van de gebruiker aangemaakt én bewaard wordt?
Kunt u mij uitleggen wat er met het gedaan wordt en wie er inzage in hebben?
Kunt u mij uitleggen hoe het profiel tegen misbruik beschermd wordt?
Kunt u mij uitleggen waarom uitsluitend de voorwaarden om aan "Ermelo forum" mee te doen, in het Engels gesteld zijn?
Kunt u mij uitleggen waarom expliciet gesteld wordt dat de gegeven reactie niet strijdig mag zijn met iedere internationale _ÉN wetgeving van de Verenigde Staten_?
Kunt u mij uitleggen waarom er in dit verband voorbij gegaan wordt aan de Nederlandse wetgeving?
Kunt u mij uitleggen waarom er in de voorwaarden glashard gelogen wordt? Met name de laatste zin "The software does not collect or send any other form of information to your computer".
623 Doordat akten van de burgerlijke stand elektronisch worden opgeslagen, kan er direct een zogeheten 'dubbel' worden gestuurd naar de centrale bewaarplaats van de Justitiële Informatiedienst (JustID) in Almelo.
602 Rechtersleger in Nederland: "Een valse melding kindermishandeling tegen ouders is niet onrechtmatig!" 
621 Hop adviseert ouders alleen met de Algemene wet bestuursrecht als norm te procederen en een partijdige rechter gelijk te wraken
651 Is de school lid van de Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen dan kunt u een bezwaarschrift indienen
622 Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt grootste kans om afgeluisterd te worden
273 Inzicht in "uithollen wetgeving" door rechtersleger over het afluisteren van mobiele telefoons die "stand by" staan
624 Donner CDA rechter/MvJ: Peter Plasman: "Donner wil nu de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
626 Donner CDA rechter/MvJ: wil dat politie gegevens opslaat over burgers die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
246 Donner CDA rechter/MvJ: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
476 Donner CDA rechter/MvJ: voorbeeld van het onder elkaar verdelen van alle belangrijke bestuurs- en juridische baantjes
187 Donner CDA rechter/MvJ: verbiedt proef 'no cure no pay' wil NIET dat burgers zelf gaan/kunnen procederen zonder advocaat!
267 Donner CDA rechter/MvJ: "Om hanteerbaar te blijven moet maatschappelijke onvrede over rechtspraak politiek gekanaliseerd worden"
482 Donner CDA rechter/MvJ: Confrontatie LPF met CDA MvJ Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
382 Donner CDA rechter/MvJ: deed uitspraak als RECHTER terwijl hij helemaal geen rechter was! Niemand maakt zich daar druk over!
394 Donner CDA rechter/MvJ: Uitspraken “in naam der koningin” door meervoudige kamers de minuten, afschriften en grossen worden als regel valselijk worden opgemaakt! Deze uitspraken worden namelijk niet ondertekend door wie dat wettelijk zouden moeten doen, de voorzittende rechter/raadsheer en dienstdoende griffier, maar door onbevoegde administratieve medewerkers. Het ‘in naam der koningin’ in rechtsbesluiten is niet meer dan een “overblijfsel” en we maken deze uitspraken altijd al valselijk op laat CDA rechter en MvJ Donner op vragen hierover weten
627 Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
628 De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
629 Verdrag Draft Convention on Cybercrime met wetgeving goed voor politie en justitie maar niet voor industrie en samenleving
188 Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn opslaan verkeersgegevens is Europa een grote politiestaat geworden
630 Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
631 Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie
290 Interpay betrokken bij commerciële adrescontrole: "Het op systematische wijze opschonen en actualiseren van adressenbestanden van organisaties die zich bezig houden met bedelacties"
114 Rechters en Officieren van Justitie klagen over Hop willen privé-gegevens over nevenfuncties van internet worden gehaald
BSC Interne of externe BSC? Waarom zijn namen, titels, initialen, nevenfuncties (267) leden/secretarissen bezwaarcommissies GEHEIM?
389 OM probeert namen, initialen, functieomschrijvingen en nevenfuncties OM-ambtenaren voor burgers GEHEIM te houden
377 Vraag altijd afschrift Koninklijk Besluit! Controleer of u met een echte of een pseudo Officier van Justitie te maken heeft
206 Het gevaar! Het VELDKAMP-syndroom staat voor de partners van Justitie medewerkers die gaan klagen als op internet wordt vermeldt dat hun echtgenote burgers aan de telefoon netjes en correct conform de wet behandeld
381 Als de politie uw aangifte NIET wil opnemen dient u gelijk een klacht in bij de burgemeester
380 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
020 Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft veel meer rechten in Nederland!
383 Stemwijzer! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! STEM NIET OP CDA, Christen-Unie, SGP en VVD! Stem WEL op andere partij!
290 Drukwerk! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Stuur al uw ongevraagd drukwerk DIRECT geweigerd retour!
290 Goede doelen! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Geef geen geld aan collectes, andere (gesubsidieerde) goede doelen!
070 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Weiger onderzoek door Raad voor de Kinderbescherming, hou ze buiten de deur!
445 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Weiger onderzoek door Raad voor de Kinderbescherming, ga ook niet naar de RvdK!
445 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Weiger telefoongesprekken met personeel RvdK! Gooi gelijk de hoorn op de haak!
633 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Dien tegen ieder RvdK BESLUIT gelijk een bezwaarschrift in!
459 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Annuleer uw abonnement op uw (gesubsidieerde) krant! Plaats ook GEEN advertenties!
445 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Publiceer uw praktijkervaringen met personeel van de RvdK ook op internet!
091 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Verzoek om gemeentegarantie vingerafdrukken bij nieuw paspoort of identiteitskaart!
445 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Doe zelf mee met provinciale verkiezingen 2011 en verkiezingen gemeenteraad 2014!
282 Fortuyn. Westbroek: Één mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
267 "Iedere kritiek afzonderlijk is niet gevaarlijk, maar de druppel holt de steen uit, niet door geweld, maar door gestaag te vallen"
   

top