SLAVERNIJ IN NEDERLAND EN UW PRIVACY ©

CDA, VVD, Christen-Unie, D66 en de PvdA, willen dat Nederlandse burgers ongecontroleerd kan worden afgeluisterd als praktijkvoorbeeld van de respectloze bejegening van iedere politicus en medewerker van deze vijf politieke partijen jegens gewone burgers en hun privacy.

CDA, VVD, Christen-Unie en D66 willen het referendum voor gewone Nederlanders afschaffen als praktijkvoorbeeld van de respectloze bejegening van iedere politicus en medewerker van deze vier politieke partijen jegens gewone burgers.

CDA, VVD, Christen-Unie en D66 willen het lage BTW tarief voor groenten en fruit flink verhogen zodat gewone Nederlanders nog meer geld voor hun voedsel moeten betalen.

Referendum Sleepwet? Stem wijzer! Stem Groep Hop! Stem TEGEN de Sleepwet!

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

 

Onschuldig geboren maar je wordt al geregistreerd onder misdrijven en overtredingen in JDS


Doordat akten van de burgerlijke stand elektronisch worden opgeslagen, kan er direct een zogeheten 'dubbel' worden gestuurd naar de centrale bewaarplaats van de JustitiŽle Informatiedienst (JustID) in Almelo. Vernieuwing burgerlijke stand Wat er verandert voor burgers, gemeenten en ambtenaren De burgerlijke stand wordt binnen deze kabinetsperiode vernieuwd. Burgers kunnen straks gemakkelijker aangifte doen van bijvoorbeeld een geboorte of een voorgenomen huwelijk. Ook gemeenten en ambtenaren van de burgerlijke stand krijgen te maken met veranderingen. Hier leest u wat dit voor u betekent.

Voordelen voor de burger

Burgers kunnen gemakkelijker en sneller aangifte doen van geboortes, een voorgenomen huwelijk of registratie van partnerschap.

Het blijft voor burgers uiteraard mogelijk om persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te verschijnen. Verder kan de ambtenaar van de burgerlijke stand in concrete gevallen besluiten dat het wenselijk of nodig is dat de burger naar het gemeentehuis komt.

Naar boven

Bijzondere gevallen

Burgers hoeven straks in principe niet meer naar het gemeentehuis. Er zijn ook bijzondere gevallen:

Naar boven

Voordelen voor professionals

Aangiften van overlijden worden in het algemeen verzorgd door begrafenisondernemers die hiertoe worden gemachtigd door de nabestaanden van de overledene. Het wordt voor hen mogelijk om elektronisch aangifte te doen. Dit leidt tot snellere en efficiŽntere behandeling.

Naar boven

Veranderingen voor ambtenaren burgerlijke stand

De elektronische aangifte, opmaak en opslag van akten betekent een grote verandering voor het werk van ambtenaren van de burgerlijke stand. Gegevens krijgen zij voortaan niet meer van de burger als schriftelijke bewijsstukken, maar in de vorm van een verklaring. De ambtenaar haalt zelf gegevens uit de GBA of vraagt deze op bij andere overheidsinstanties, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Uitzonderingen hierop vindt u in de eerste alinea.

Doordat akten van de burgerlijke stand elektronisch worden opgeslagen, kan er direct een zogeheten 'dubbel' worden gestuurd naar de centrale bewaarplaats van de JustitiŽle Informatiedienst (JustID) in Almelo. De dubbelen hoeven dus niet meer op papier of op cd-rom te worden bewaard om vervolgens per post naar JustID te worden verzonden.

Naar boven

Veranderingen voor gemeenten

Naast eenvoudiger en snellere dienstverlening aan de burger levert de elektronische burgerlijke stand ook efficiencywinst op voor gemeenten. Het opmaken van akten gebeurt al elektronisch. Nu wordt ook de elektronische opslag mogelijk gemaakt. Dit leidt bijvoorbeeld tot besparing omdat er geen papieren archief meer nodig is. Ook wordt er een afname verwacht van het aantal burgers dat zich meldt bij de balie van het gemeentehuis. Het werk van ambtenaren van de burgerlijke stand kan daardoor beter en efficiŽnter worden gepland en uitgevoerd.

De elektronische opslag van akten moet zo worden vormgegeven dat deze goed aansluit op systemen die al in gebruik zijn bij gemeenten. Dit geldt ook voor het verzenden van de dubbelen. Hiervoor moet tevens een beveiligde verbinding worden gerealiseerd tussen gemeenten en JustID.

Elektronische akten van de burgerlijke stand zijn authentiek en hebben dezelfde sterke bewijskracht als papieren akten. Om deze bewijskracht te waarborgen, worden er nader te bepalen eisen gesteld aan de systemen waarin akten worden opgeslagen.

Er wordt rekening mee gehouden dat gemeenten onderling verschillen qua niveau van digitale dienstverlening. Gemeenten krijgen daarom een bepaalde termijn om de nodige wijzigingen in hun automatisering te realiseren.

Naar boven

Wetswijziging

Om een elektronische burgerlijke stand te realiseren, wordt de wetgeving aangepast. Het gaat hier in het bijzonder om Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Bij de wetswijziging wordt onder meer rekening gehouden met twee belangrijke aandachtspunten:

 

 

 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 22 juni 2000:  "De kunststof houderpagina is nu reeds geschikt gemaakt om in de toekomst een chip te kunnen bevatten"

 Naar de toepassing van biometrie wordt op dit moment een haalbaarheidsstudie gedaan. Als de wenselijkheid en uitvoerbaarheid hier overtuigend uit naar voren komt, zal ook deze toepassing worden overwogen, ondermeer als controlemiddel tegen de zogenoemde look alikes (gebruik van reisdocumenten door anderen dan de rechtmatige houder).

22 juni 2000. Ontwerp nieuwe reisdocumenten gepresenteerd

Minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid heeft vandaag het ontwerp van de nieuwe generatie reisdocumenten (paspoort en identiteitskaart) gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De ontwerper, Jaap Drupsteen, heeft gekozen voor een zakelijk ontwerp dat volledig aansluit op het hoge beveiligingsniveau en de controleerbaarheid van de documenten. Bij de ontwikkeling van de nieuwe reisdocumenten heeft de controleerbaarheid van het document een zeer belangrijke plaats ingenomen. Het is van belang dat de controles in binnen- en buitenland op een relatief eenvoudige wijze kunnen worden uitgevoerd. Naast controleerbaarheid is ook het niveau van beveiliging van het document aangepast aan de actuele stand van de techniek. De nieuwe reisdocumenten worden voorzien van diverse beveiligingskenmerken die ook zůnder hulpmiddelen eenvoudig gecontroleerd kunnen worden. Zo zal het reisdocument zijn voorzien van een nieuw en goed herkenbaar watermerk. Verder zal de kleurstelling en vormgeving van de visumpagina's van het paspoort voor iedere pagina anders zijn. De gebruikte vormgeving, kleuren en inkten moeten het boekje beschermen tegen namaak. De houderpagina van het nieuwe paspoort zal niet langer van papier zijn maar van polycarbonaat. Dit materiaal biedt goede mogelijkheden om de houderpagina te beveiligen. Zo zal er voor het aanbrengen van de persoonsinformatie gebruik worden gemaakt van een lasertechniek die de informatie als het ware in de kunststof inbrandt. Verder wordt in het nieuwe reisdocument een tweede pasfoto in de houderpagina aangebracht, waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van een lasertechniek. De laser die daarvoor wordt gebruikt, is in staat om minuscuul kleine gaatjes in de houderpagina aan te brengen die een tweede pasfoto laten zien. De houderpagina zal ook een kinegram bevatten dat de houderpagina niet alleen moet beschermen tegen namaak, maar ook eventuele vervalsing van de afgiftegegevens snel kan waarnemen. Door het veranderen van de invalshoek van het licht zal het kinegram een ander beeld dan wel een andere kleur te zien geven.

De kunststof houderpagina is nu reeds geschikt gemaakt om in de toekomst een chip te kunnen bevatten. Naar de toepassing van biometrie wordt op dit moment een haalbaarheidsstudie gedaan. Als de wenselijkheid en uitvoerbaarheid hier overtuigend uit naar voren komt, zal ook deze toepassing worden overwogen, ondermeer als controlemiddel tegen de zogenoemde look alikes (gebruik van reisdocumenten door anderen dan de rechtmatige houder).

Het bijschrijven van kinderen in het paspoort van de ouder zal eveneens veranderen. Zo zal in de nieuwe reisdocumenten een foto van het kind worden opgenomen om de identiteit beter te kunnen waarborgen.

De Europese Identiteitskaart zal ook een ingrijpende wijziging ondergaan. De grootte van de kaart zal worden veranderd in het meer gangbare creditcard-formaat. De nieuwe identiteitskaart komt verder grotendeels overeen met de houderpagina van de reisdocumenten. Ook dit document is nu al geschikt gemaakt om op een later moment te kunnen worden voorzien van een chip. De uitgifte van de reisdocumenten blijft bij de gemeenten en andere uitgevende instanties.

 

 

Januari 2009 Vingerafdruk in paspoort wordt verplicht

Nieuwe Europese paspoorten en identiteitkaarten moeten voortaan voorzien zijn van twee vingerafdrukken van de eigenaar. Het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met regelgeving hiertoe. De vingerafdrukken zijn verplicht voor kinderen vanaf twaalf jaar. In de oorspronkelijke plannen was sprake van een minimumleeftijd van zes jaar, maar dat vond het Europarlement te ver gaan en ook nergens voor nodig. Nederland heeft al aangekondigd dat reisdocumenten vanaf 28 juni van dit jaar voorzien moeten zijn van een elektronische chip met vingerafdrukken. De nieuwe regels maken een einde aan de mogelijkheid dat kinderen worden bijgeschreven in het paspoort van hun ouders.

 

 

Big brother is watching you! De Rijksdienst voor het Wegverkeer wil de radiochip als aanvulling voor de kentekenplaat. De auto kan dan op elk willekeurig moment worden geÔdentificeerd om bij rekening rijden, trajectcontrole of andere verkeersovertredingen de verkeersboete volautomatisch naar u toe te sturen. Burgers kunnen steeds beter in de gaten gehouden worden met radiografisch afleesbare identificatiechips. Radiografisch afleesbare identificatiechips vertellen wie u bent, waar u bent en wat u koopt! Deze gegevens die volautomatisch over u worden opgeslagen en worden doorgestuurd naar andere systemen welke systemen antwoord op gerichte vragen over u stellen zonder dat u het merkt. In het nieuwe paspoort zitten ze ook al terwijl de landcode niet te beveiligen is. In deze identificatiechip staat uw foto en uw vingerafdruk zodat niet alleen controleurs u nog beter in de gaten kunnen houden. De zendchip – voluit Radio Frequency Identification, RFID – is een computergeheugen met een antenne. Zodra hij wordt aangestraald, zendt hij een signaal uit dat tot op vijf meter te ontvangen is. De chip vertelt dan wat er in zijn geheugen staat. Omdat hij de ontvangen straling gebruikt om het signaal af te geven, hoeft er nooit een batterijtje in. Radiochips op gekochte spullen identificeren de mensen die die spullen kopen. Met een centrale databank waar alle digitale foto’s en vingerafdrukken van paspoorthouders in komen, wordt het werk voor politie en justitie steeds makkelijker wanneer Radiografisch afleesbare identificatiechips overal zijn ingevoerd en automatisch gegevens aan elkaar koppelen zodat de overheid op ieder moment kan nagaan waar de burger zich bevindt en wat hij op dat moment doet. De Rijksdienst voor het Wegverkeer wil de radiochip als aanvulling voor de kentekenplaat. De auto kan dan op elk willekeurig moment worden geÔdentificeerd om bij rekening rijden, trajectcontrole of andere verkeersovertredingen de verkeersboete volautomatisch naar u toe te sturen.

 

 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 20 januari 2009 1 miljoen overheidsuittreksels overbodig

Burgers hoeven 40% minder uittreksels uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op te vragen. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van BZK. De daling is het resultaat van maatregelen die dit kabinet heeft genomen. In 2006 moesten er nog 2,3 miljoen GBA uittreksels worden aangeleverd. Staatssecretaris Bijleveld heeft zich er hard voor gemaakt dit grote aantal fors terug te dringen. Door slimmer te werken en beter gebruik te maken van bestaande gegevens zijn ruim 1 miljoen minder uittreksels nodig. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van regeldruk. Zo hoeven veel studenten geen GBA-uittreksels meer aan te leveren bij de inschrijving aan een hogeschool of universiteit. Ook hoeven burgers tegenwoordig niet meer een GBA-uittreksel aan te leveren bij het aanvragen van een rijbewijs. Dit scheelt op jaarbasis zo’n 700.000 uittreksels. Verder zijn er steeds meer gemeenten die aan de eigen inwoners geen uittreksel van de GBA en ook geen geboorteakte meer vragen bij het sluiten van een huwelijk. Dat is immers informatie die de gemeente meestal al in bezit heeft of kan verkrijgen van een andere gemeente. Het is dan overbodig dit nogmaals op te vragen. Onder andere Amsterdam, Utrecht, Groningen en Enschede hebben inmiddels besloten geen GBA-uitreksels meer te vragen bij een huwelijk. Gemeenten als Rotterdam en Den Haag sluiten zich hier later dit jaar bij aan. Wanneer alle gemeenten deze aanpak volgen, scheelt dat zo’n 200.000 uitreksels en 200.000 geboorteakten. Voor een GBA-uittreksel betaalt de burger gemiddeld 8,75 euro. Een miljoen minder uittreksels scheelt de burger dus in totaal 8,75 miljoen euro. Staatssecretaris Bijleveld pleit ervoor dat gemeenten de vereenvoudigingen die ervoor zorgen dat GBA-uittreksels niet meer nodig zijn ook daadwerkelijk doorvoeren in hun werkwijze. Ook voor gemeenten leidt dit tot forse besparingen. Bovendien brengt een gemeente die geen GBA-uittreksels en geboorteaktes meer opvraagt aan mensen die willen trouwen, de wachttijden aan het loket verder terug. Wachttijden aan het loket is een van de tien knelpunten in dienstverlening van de overheid die staatssecretaris Bijleveld wil aanpakken. p> 

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter de gaten houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(216) Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)
(332) Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.