GROEP HOP ERMELO IS TEGEN DE SLEEPWET ©

De Sleepwet Groep Hop Ermelo is tegen de Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren.
Referendum Sleepwet. De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
Referendum Sleepwet. CDA, Christen-Unie, VVD en D66 willen het referendum voor burgers (over de Sleepwet) afschaffen.
De Sleepwet. Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"

Toelichting met door Hop Ermelo verzamelde informatie uit het verleden:
414, 688, 623, 468, 626, 624, 348.

Referendum Sleepwet. Wij nodigen u uit om TEGEN de Sleepwet te stemmen gelijktijdig met de verkiezingen gemeenteraad 2018?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

 

 

Onschuldig geboren maar je wordt al geregistreerd onder misdrijven en overtredingen in JDS


Doordat akten van de burgerlijke stand elektronisch worden opgeslagen, kan er direct een zogeheten 'dubbel' worden gestuurd naar de centrale bewaarplaats van de JustitiŽle Informatiedienst (JustID) in Almelo. Vernieuwing burgerlijke stand Wat er verandert voor burgers, gemeenten en ambtenaren De burgerlijke stand wordt binnen deze kabinetsperiode vernieuwd. Burgers kunnen straks gemakkelijker aangifte doen van bijvoorbeeld een geboorte of een voorgenomen huwelijk. Ook gemeenten en ambtenaren van de burgerlijke stand krijgen te maken met veranderingen. Hier leest u wat dit voor u betekent.

Voordelen voor de burger

Burgers kunnen gemakkelijker en sneller aangifte doen van geboortes, een voorgenomen huwelijk of registratie van partnerschap.

Het blijft voor burgers uiteraard mogelijk om persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te verschijnen. Verder kan de ambtenaar van de burgerlijke stand in concrete gevallen besluiten dat het wenselijk of nodig is dat de burger naar het gemeentehuis komt.

Naar boven

Bijzondere gevallen

Burgers hoeven straks in principe niet meer naar het gemeentehuis. Er zijn ook bijzondere gevallen:

Naar boven

Voordelen voor professionals

Aangiften van overlijden worden in het algemeen verzorgd door begrafenisondernemers die hiertoe worden gemachtigd door de nabestaanden van de overledene. Het wordt voor hen mogelijk om elektronisch aangifte te doen. Dit leidt tot snellere en efficiŽntere behandeling.

Naar boven

Veranderingen voor ambtenaren burgerlijke stand

De elektronische aangifte, opmaak en opslag van akten betekent een grote verandering voor het werk van ambtenaren van de burgerlijke stand. Gegevens krijgen zij voortaan niet meer van de burger als schriftelijke bewijsstukken, maar in de vorm van een verklaring. De ambtenaar haalt zelf gegevens uit de GBA of vraagt deze op bij andere overheidsinstanties, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Uitzonderingen hierop vindt u in de eerste alinea.

Doordat akten van de burgerlijke stand elektronisch worden opgeslagen, kan er direct een zogeheten 'dubbel' worden gestuurd naar de centrale bewaarplaats van de JustitiŽle Informatiedienst (JustID) in Almelo. De dubbelen hoeven dus niet meer op papier of op cd-rom te worden bewaard om vervolgens per post naar JustID te worden verzonden.

Naar boven

Veranderingen voor gemeenten

Naast eenvoudiger en snellere dienstverlening aan de burger levert de elektronische burgerlijke stand ook efficiencywinst op voor gemeenten. Het opmaken van akten gebeurt al elektronisch. Nu wordt ook de elektronische opslag mogelijk gemaakt. Dit leidt bijvoorbeeld tot besparing omdat er geen papieren archief meer nodig is. Ook wordt er een afname verwacht van het aantal burgers dat zich meldt bij de balie van het gemeentehuis. Het werk van ambtenaren van de burgerlijke stand kan daardoor beter en efficiŽnter worden gepland en uitgevoerd.

De elektronische opslag van akten moet zo worden vormgegeven dat deze goed aansluit op systemen die al in gebruik zijn bij gemeenten. Dit geldt ook voor het verzenden van de dubbelen. Hiervoor moet tevens een beveiligde verbinding worden gerealiseerd tussen gemeenten en JustID.

Elektronische akten van de burgerlijke stand zijn authentiek en hebben dezelfde sterke bewijskracht als papieren akten. Om deze bewijskracht te waarborgen, worden er nader te bepalen eisen gesteld aan de systemen waarin akten worden opgeslagen.

Er wordt rekening mee gehouden dat gemeenten onderling verschillen qua niveau van digitale dienstverlening. Gemeenten krijgen daarom een bepaalde termijn om de nodige wijzigingen in hun automatisering te realiseren.

Naar boven

Wetswijziging

Om een elektronische burgerlijke stand te realiseren, wordt de wetgeving aangepast. Het gaat hier in het bijzonder om Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Bij de wetswijziging wordt onder meer rekening gehouden met twee belangrijke aandachtspunten:

 

 

 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 22 juni 2000:  "De kunststof houderpagina is nu reeds geschikt gemaakt om in de toekomst een chip te kunnen bevatten"

 Naar de toepassing van biometrie wordt op dit moment een haalbaarheidsstudie gedaan. Als de wenselijkheid en uitvoerbaarheid hier overtuigend uit naar voren komt, zal ook deze toepassing worden overwogen, ondermeer als controlemiddel tegen de zogenoemde look alikes (gebruik van reisdocumenten door anderen dan de rechtmatige houder).

22 juni 2000. Ontwerp nieuwe reisdocumenten gepresenteerd

Minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid heeft vandaag het ontwerp van de nieuwe generatie reisdocumenten (paspoort en identiteitskaart) gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De ontwerper, Jaap Drupsteen, heeft gekozen voor een zakelijk ontwerp dat volledig aansluit op het hoge beveiligingsniveau en de controleerbaarheid van de documenten. Bij de ontwikkeling van de nieuwe reisdocumenten heeft de controleerbaarheid van het document een zeer belangrijke plaats ingenomen. Het is van belang dat de controles in binnen- en buitenland op een relatief eenvoudige wijze kunnen worden uitgevoerd. Naast controleerbaarheid is ook het niveau van beveiliging van het document aangepast aan de actuele stand van de techniek. De nieuwe reisdocumenten worden voorzien van diverse beveiligingskenmerken die ook zůnder hulpmiddelen eenvoudig gecontroleerd kunnen worden. Zo zal het reisdocument zijn voorzien van een nieuw en goed herkenbaar watermerk. Verder zal de kleurstelling en vormgeving van de visumpagina's van het paspoort voor iedere pagina anders zijn. De gebruikte vormgeving, kleuren en inkten moeten het boekje beschermen tegen namaak. De houderpagina van het nieuwe paspoort zal niet langer van papier zijn maar van polycarbonaat. Dit materiaal biedt goede mogelijkheden om de houderpagina te beveiligen. Zo zal er voor het aanbrengen van de persoonsinformatie gebruik worden gemaakt van een lasertechniek die de informatie als het ware in de kunststof inbrandt. Verder wordt in het nieuwe reisdocument een tweede pasfoto in de houderpagina aangebracht, waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van een lasertechniek. De laser die daarvoor wordt gebruikt, is in staat om minuscuul kleine gaatjes in de houderpagina aan te brengen die een tweede pasfoto laten zien. De houderpagina zal ook een kinegram bevatten dat de houderpagina niet alleen moet beschermen tegen namaak, maar ook eventuele vervalsing van de afgiftegegevens snel kan waarnemen. Door het veranderen van de invalshoek van het licht zal het kinegram een ander beeld dan wel een andere kleur te zien geven.

De kunststof houderpagina is nu reeds geschikt gemaakt om in de toekomst een chip te kunnen bevatten. Naar de toepassing van biometrie wordt op dit moment een haalbaarheidsstudie gedaan. Als de wenselijkheid en uitvoerbaarheid hier overtuigend uit naar voren komt, zal ook deze toepassing worden overwogen, ondermeer als controlemiddel tegen de zogenoemde look alikes (gebruik van reisdocumenten door anderen dan de rechtmatige houder).

Het bijschrijven van kinderen in het paspoort van de ouder zal eveneens veranderen. Zo zal in de nieuwe reisdocumenten een foto van het kind worden opgenomen om de identiteit beter te kunnen waarborgen.

De Europese Identiteitskaart zal ook een ingrijpende wijziging ondergaan. De grootte van de kaart zal worden veranderd in het meer gangbare creditcard-formaat. De nieuwe identiteitskaart komt verder grotendeels overeen met de houderpagina van de reisdocumenten. Ook dit document is nu al geschikt gemaakt om op een later moment te kunnen worden voorzien van een chip. De uitgifte van de reisdocumenten blijft bij de gemeenten en andere uitgevende instanties.

 

 

Januari 2009 Vingerafdruk in paspoort wordt verplicht

Nieuwe Europese paspoorten en identiteitkaarten moeten voortaan voorzien zijn van twee vingerafdrukken van de eigenaar. Het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met regelgeving hiertoe. De vingerafdrukken zijn verplicht voor kinderen vanaf twaalf jaar. In de oorspronkelijke plannen was sprake van een minimumleeftijd van zes jaar, maar dat vond het Europarlement te ver gaan en ook nergens voor nodig. Nederland heeft al aangekondigd dat reisdocumenten vanaf 28 juni van dit jaar voorzien moeten zijn van een elektronische chip met vingerafdrukken. De nieuwe regels maken een einde aan de mogelijkheid dat kinderen worden bijgeschreven in het paspoort van hun ouders.

 

 

Big brother is watching you! De Rijksdienst voor het Wegverkeer wil de radiochip als aanvulling voor de kentekenplaat. De auto kan dan op elk willekeurig moment worden geÔdentificeerd om bij rekening rijden, trajectcontrole of andere verkeersovertredingen de verkeersboete volautomatisch naar u toe te sturen. Burgers kunnen steeds beter in de gaten gehouden worden met radiografisch afleesbare identificatiechips. Radiografisch afleesbare identificatiechips vertellen wie u bent, waar u bent en wat u koopt! Deze gegevens die volautomatisch over u worden opgeslagen en worden doorgestuurd naar andere systemen welke systemen antwoord op gerichte vragen over u stellen zonder dat u het merkt. In het nieuwe paspoort zitten ze ook al terwijl de landcode niet te beveiligen is. In deze identificatiechip staat uw foto en uw vingerafdruk zodat niet alleen controleurs u nog beter in de gaten kunnen houden. De zendchip – voluit Radio Frequency Identification, RFID – is een computergeheugen met een antenne. Zodra hij wordt aangestraald, zendt hij een signaal uit dat tot op vijf meter te ontvangen is. De chip vertelt dan wat er in zijn geheugen staat. Omdat hij de ontvangen straling gebruikt om het signaal af te geven, hoeft er nooit een batterijtje in. Radiochips op gekochte spullen identificeren de mensen die die spullen kopen. Met een centrale databank waar alle digitale foto’s en vingerafdrukken van paspoorthouders in komen, wordt het werk voor politie en justitie steeds makkelijker wanneer Radiografisch afleesbare identificatiechips overal zijn ingevoerd en automatisch gegevens aan elkaar koppelen zodat de overheid op ieder moment kan nagaan waar de burger zich bevindt en wat hij op dat moment doet. De Rijksdienst voor het Wegverkeer wil de radiochip als aanvulling voor de kentekenplaat. De auto kan dan op elk willekeurig moment worden geÔdentificeerd om bij rekening rijden, trajectcontrole of andere verkeersovertredingen de verkeersboete volautomatisch naar u toe te sturen.

 

 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 20 januari 2009 1 miljoen overheidsuittreksels overbodig

Burgers hoeven 40% minder uittreksels uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op te vragen. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van BZK. De daling is het resultaat van maatregelen die dit kabinet heeft genomen. In 2006 moesten er nog 2,3 miljoen GBA uittreksels worden aangeleverd. Staatssecretaris Bijleveld heeft zich er hard voor gemaakt dit grote aantal fors terug te dringen. Door slimmer te werken en beter gebruik te maken van bestaande gegevens zijn ruim 1 miljoen minder uittreksels nodig. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van regeldruk. Zo hoeven veel studenten geen GBA-uittreksels meer aan te leveren bij de inschrijving aan een hogeschool of universiteit. Ook hoeven burgers tegenwoordig niet meer een GBA-uittreksel aan te leveren bij het aanvragen van een rijbewijs. Dit scheelt op jaarbasis zo’n 700.000 uittreksels. Verder zijn er steeds meer gemeenten die aan de eigen inwoners geen uittreksel van de GBA en ook geen geboorteakte meer vragen bij het sluiten van een huwelijk. Dat is immers informatie die de gemeente meestal al in bezit heeft of kan verkrijgen van een andere gemeente. Het is dan overbodig dit nogmaals op te vragen. Onder andere Amsterdam, Utrecht, Groningen en Enschede hebben inmiddels besloten geen GBA-uitreksels meer te vragen bij een huwelijk. Gemeenten als Rotterdam en Den Haag sluiten zich hier later dit jaar bij aan. Wanneer alle gemeenten deze aanpak volgen, scheelt dat zo’n 200.000 uitreksels en 200.000 geboorteakten. Voor een GBA-uittreksel betaalt de burger gemiddeld 8,75 euro. Een miljoen minder uittreksels scheelt de burger dus in totaal 8,75 miljoen euro. Staatssecretaris Bijleveld pleit ervoor dat gemeenten de vereenvoudigingen die ervoor zorgen dat GBA-uittreksels niet meer nodig zijn ook daadwerkelijk doorvoeren in hun werkwijze. Ook voor gemeenten leidt dit tot forse besparingen. Bovendien brengt een gemeente die geen GBA-uittreksels en geboorteaktes meer opvraagt aan mensen die willen trouwen, de wachttijden aan het loket verder terug. Wachttijden aan het loket is een van de tien knelpunten in dienstverlening van de overheid die staatssecretaris Bijleveld wil aanpakken.

 

 

 

 

CDA terrorist gesignaleerd: "Politicus meneer Hop moet zijn mond houden!"

Inleiding. CDA burgemeester Ermelo: Ik ben CDAer en ik ben de burgemeester van Ermelo en ik heb een flinke zak geld om een 71-jarige gehandicapte burger uit te zuigen en uit te zuigen om zijn voor 1996 zelf (af)gebouwde recreatiewoning te kunnen jatten. Natuurlijk in prima samenwerking met mijn maatjes bij het rechtersleger en de Raad van State waar met mijn CDA maatje vice-voorzitter bij de Raad van State wordt toch nergens naar wordt gekeken en ik sowieso gelijk ga krijgen. De CDA burgemeester was niet zo blij dat Hop er bij was, hij ging ter plekke over zijn nek toen Hop met Elsing meekwam. Hop had zijn Groep Hop kleding aangetrokken en zat als politicus bij dit gesprek. De CDA burgemeester van Ermelo bepaalde vervolgens "De Ermelose politicus meneer Hop moet zijn mond houden!". Veel leesplezier............

894 Ermelo CDA burgemeester: "Politicus meneer Hop moet zijn mond houden!"
(304) CDA burgemeester gemeente Harderwijk: "Meneer Hop moet zijn mond houden tijdens verkiezingen gemeenteraad"
(216) Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Jongerenraad Ermelo
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Voorbeeldbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Voorbeeldbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(781) BSC. Hop ontving 18 verkeerde ontvangstbevestigingen binnen 2 maanden van de gemeente Ermelo
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Voorbeeldbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Voorbeeldbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Voorbeeldbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.