SLAVERNIJ IN NEDERLAND EN UW PRIVACY ©

CDA, VVD, Christen-Unie, D66 en de PvdA, willen dat Nederlandse burgers ongecontroleerd kan worden afgeluisterd als praktijkvoorbeeld van de respectloze bejegening van iedere politicus en medewerker van deze vijf politieke partijen jegens gewone burgers en hun privacy.

CDA, VVD, Christen-Unie en D66 willen het referendum voor gewone Nederlanders afschaffen als praktijkvoorbeeld van de respectloze bejegening van iedere politicus en medewerker van deze vier politieke partijen jegens gewone burgers.

CDA, VVD, Christen-Unie en D66 willen het lage BTW tarief voor groenten en fruit flink verhogen zodat gewone Nederlanders nog meer geld voor hun voedsel moeten betalen.

Referendum Sleepwet? Stem wijzer! Stem Groep Hop! Stem TEGEN de Sleepwet!

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

 

De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?

Het Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post (DGTP) wist te vertellen dat de TIIT specificatie als openbaar document bedoeld was, maar dat het Ministerie van Justitie en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) te bang waren voor denial of service" aanvallen op hun apparatuur. Daarom werd de OPTA-registratie-norm als eis voor het opvragen van de specificatie gebruikt om zo een mate van geheimhouding te creeren.

Ook de aftapmachine moest geheim blijven. Een beetje naďef. Zo'n snelle internet verbinding verbergen? Niet dus! De aftapgegevens gaan van de provider gewoon (versleuteld) via de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), dat bij het NIKHEF op het terrein van het Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer in Amsterdam ondergebracht is, naar een Cisco router van het ITO. Waarom voor deze locatie is gekozen is een raadsel. Het NIKHEF complex staat immers bekend als de slechtst beveiligde Europese Internet Exchange. Onze eigen foto van de Foundry BigIron, het apparaat waar alle megaproviders (en nu dus ook de tapkamer) op aangesloten zijn, levert onomstotelijk het bewijs. We hadden net zo goed even de ITO kabel er uit kunnen trekken...

Onlangs was nog in het nieuws dat het hele Nederlandse Internet extreem kwetsbaar is. Dat blijkt dus ook voor de digitale tapkamer te gelden.

Voor de hardcore techneuten onder ons, het ASN van ITO is AS16147. Ze hebben een Cisco router aan de AMS-IX met IP-adres 193.148.15.170 en MAC-adres 00:03:FE:47:14:00. De router heeft verder 217.75.32.253 als IP-adres op een loopback interface. Het zal de bedoeling zijn dat het ITO slechts bereikbaar zal zijn voor ISP's die tapdozen geďnstalleerd hebben. Het ligt in de lijn der verwachting dat het ITO private peeringi (een directe koppeling tussen twee verschillende netwerken) zal prefereren boven uitwisseling van verkeer over de infrastructuur van de AMS-IX om te verbergen van welke providers de tapkamer verkeer ontvangt. Momenteel is al zichtbaar dat minimaal Demon, EuroNet, InTouch, Planet Internet, SURFnet en Wirehub! reeds peering sessies met het ITO hebben opgezet waarbij verkeer wordt uitgewisseld

Als je straks dus wilt weten of je getapt wordt, hoef je alleen maar op de AMS-IX MRTG-statistieken te kijken en een herkenbaar verkeerspatroon te genereren in een periode van enkele dagen (MRTG heeft maar een 5 minuten nauwkeurigheid in zijn grafieken). Vervolgens gooi je er een Fourrier analyse overheen, en je weet het.

 

 

 

SDU Uitgevers publiceren het boek privacy, internet en samenleving van Volkskrant-journalist Theo Stielstra

 

Inhoudsopgave boek

Voorwoord

1. Surfen op het World Wide Web

 

2. Cookies

 

3. Anoniem surfen

 

4. E-mail

 

5. Rondzendlijsten

 

6. Webdiensten en providers

 

7. Betalen via internet

 

8. Privacy op het werk

 

9. Privacy thuis

 

10. Zelf informatie publiceren

 

11. Wat anderen over u publiceren

 

12. Publiceren via USENET

 

13. Privacy en recht

 

14. Privacy versus opsporing: aftappen

 

15. Privacy versus inlichtingendiensten: Echelon

 

 

 

Bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken ( Trb. 2002 nr 18) (Aanpassing aan het Cyber-crime Verdrag)

Artikel 138 b (‘spam bombing’) Na artikel 138a Wetboek van Strafrecht wordt een nieuw artikel 138b ingevoegd. Dit artikel is nodig om artikel 5 van het Cybercrime Verdrag uit te voeren en heeft betrekking op strafbaarstelling van de schending van de integriteit van computersystemen. Het gaat daarbij om “the serious hindering of the functioning of a computer system”. Een soortgelijke bepaling was reeds voorgesteld in het aanhangige wetsvoorstel Computercriminaliteit II. Het artikel stelt strafbaar het opzettelijk en wederrechtelijk belemmeren van de toegang of het gebruik van een geautomatiseerd werk door daaraan gegevens te zenden (bombarderen). De werking van het operationele systeem moet zodanig worden verstoord, dat de toegang of gebruik (voor korte tijd) niet langer mogelijk is. Het moet hierbij dus gaan om ernstige vormen van hinder voor de gebruiker. De commissie begrijpt dat het artikel zowel ziet op ‘bombarderen’ van servers en computers met e-mails als met virussen. Ten aanzien van ‘email-spam’ merkt de commissie op dat het voorgestelde artikel alleen bescherming biedt als de ‘spambomb’ bedoeld is om de server plat te leggen: opdringerige informatieverschaffing zal hiermee niet kunnen worden voorkomen.

 

266

 

ADVIES

inzake

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de goedkeuring van het Verdrag inzake bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken ( Trb. 2002 nr 18) (Aanpassing aan het Cyber-crime Verdrag)

Inleiding
Bij brief van 20 februari 2004 heeft de Minister van Justitie aan de NVvR advies
verzocht inzake wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering om de ratificatie van het Cybercrime Verdrag (Trb 2002, nr 18) mogelijk te maken.
Het advies is voorbereid door een werkgroep van de vereniging en vastgesteld door de wetenschappelijke commissie.

Voorstel
Het Cybercrime Verdrag strekt ertoe, door middel van de totstandkoming van passende wetgeving en het versterken van internationale samenwerking te komen tot een gemeenschappelijk beleid, gericht op de bescherming van de samenleving tegen strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken.
Overigens voldoet de Nederlandse wetgeving nu al voor een groot deel aan hetgeen waartoe het Verdrag verplicht. Voor een aantal van de thans voorgestelde wijzigingen waren reeds wetgevende initiatieven ontplooid, zoals het voorstel van wet ‘’Computercriminaliteit II’’ (26 671) en het voorstel van wet tot wijzigen van het Wetboek van Strafvordering e.a in verband met de bevoegdheden vorderen gegevens (29 441).
Het is het voornemen van de Minister van Justitie om de noodzakelijke wijzigingen en aanvullingen door middel van een nota van wijziging te verwerken in het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel “Computercriminaliteit II”.

Commentaar
De wetenschappelijke commissie heeft met belangstelling kennis genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Zij staat in beginsel positief tegenover de gepresenteerde voorstellen. Wel bestaat enige zorg dat door de opeenstapeling van wijzigingen de overzichtelijkheid in het gedrang kan komen.

Over de volgende bepalingen wenst de wetenschappelijke commissie opmerkingen te maken.

Wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht
Artikel 138 a eerste lid (computervredebreuk/‘hacken’) In het voorstel van wet “Compu-tercriminaliteit II” wordt artikel 138a, eerste lid, in redactioneel opzicht reeds gewijzigd. Deze redactionele wijziging is verwerkt in het onderhavige voorstel. Zij houdt in afwijking van de thans geldende tekst (‘’opzettelijk wederrechtelijk’’) in dat gesproken wordt over opzettelijk en wederrechtelijk. Het komt de commissie voor dat de vigerende tekst van de wet beter aansluit bij art. 2 van het Verdrag.

Het voorgestelde artikel 138a, eerste lid sub a, betekent een verruiming van de werking van deze strafbepaling. In de huidige wettekst is die werkingssfeer bewust beperkt door, onder meer, het opnemen van het vereiste dat sprake moet zijn van het doorbreken van enige beveiliging. Door het artikel te formuleren zoals in het voorstel wordt gedaan zullen in de toekomst meer gevallen dan thans onder de werking van dit artikel kunnen worden gebracht. De wetgever laat ruimte aan de jurisprudentie om hieraan nadere invulling te geven. De commissie onderkent het voordeel dat op deze wijze de nodige ruimte wordt gelaten voor nieuwe technologische ontwikkelingen.

Artikel 138 b (‘spam bombing’)
Na artikel 138a Wetboek van Strafrecht wordt een nieuw artikel 138b ingevoegd.
Dit artikel is nodig om artikel 5 van het Cybercrime Verdrag uit te voeren en heeft betrekking op strafbaarstelling van de schending van de integriteit van computersystemen. Het gaat daarbij om “the serious hindering of the functioning of a computer system”. Een soortgelijke bepaling was reeds voorgesteld in het aanhangige wetsvoorstel Computercriminaliteit II. Het artikel stelt strafbaar het opzettelijk en wederrechtelijk belemmeren van de toegang of het gebruik van een geautomatiseerd werk door daaraan gegevens te zenden (bombarderen). De werking van het operationele systeem moet zodanig worden verstoord, dat de toegang of gebruik (voor korte tijd) niet langer mogelijk is. Het moet hierbij dus gaan om ernstige vormen van hinder voor de gebruiker.
De commissie begrijpt dat het artikel zowel ziet op ‘bombarderen’ van servers en computers met e-mails als met virussen. Ten aanzien van ‘email-spam’ merkt de commissie op dat het voorgestelde artikel alleen bescherming biedt als de ‘spambomb’ bedoeld is om de server plat te leggen: opdringerige informatieverschaffing zal hiermee niet kunnen worden voorkomen.

Artikelen 139a, 139b en 139c (strafrechtelijke interceptiebepalingen)
In genoemde artikelen worden gegevens die worden verwerkt of overgedragen door middel van telecommunicatie of door middel van een geautomatiseerd werk beschermd. In de toe-
lichting bij het wetsvoorstel wordt gesproken over bescherming van gegevensoverdracht, waarbij gedoeld wordt op de feitelijke verplaatsing van gegevens. Uit de redactie lijkt het louter om communicatiegegevens (‘niet-publieke gegevens’) te gaan, terwijl ook gegevensoverdracht en verwerking kan plaatsvinden zonder dat van communicatie sprake is. Het verdient aanbeveling in de memorie van toelichting nader in te gaan op de begrippen ‘communicatie’ en ‘gegevensoverdracht’. Voorts lijkt een nadere toelichting wenselijk op het onderscheid tussen verwerken en overdragen.

Wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering

Artikel 126 m opsporingsgericht aftappen
In de huidige tekst van artikel 126 m is het de officier van justitie die aan een opsporingsambtenaar het bevel geeft om telecommunicatie op te nemen. Deze wendt zich tot de provider om medewerking. Op grond van (art. 13.2 van) de Telecommunicatiewet is deze tot medewerking verplicht. In de thans voorgestelde tekst wordt de vordering rechtstreeks gericht tot de medewerkers van het telecommunicatiebedrijf. In de toelichting op het wetsvoorstel staat dat het altijd de bedoeling geweest is dat de opdracht wordt gericht tot de telecommunicatieaanbieder. De voorgestelde redactie is echter niet duidelijk ten aanzien van de rol die de opsporingsambtenaar heeft. Voor zover bedoeld is dat het aftappen, dat tot nog toe geschiedt door opsporingsambtenaren, wordt overgelaten aan de private sector acht de commissie dit om een principiële reden ongewenst: opsporing hoort te geschieden door opsporingsambtenaren.

De commissie wijst verder erop dat in het voorgestelde artikel 126 m lid 4 de officier van justitie bij een vordering aan de provider(s) een proces-verbaal opmaakt waarin worden vermeld: het misdrijf en (indien bekend) de naam van de verdachte, alsmede feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat sprake is van de voorwaarden als bedoeld in lid 1 (verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, Wetboek van Strafvordering dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert). In de huidige bepaling zijn deze gegevens in het bevel zelf vermeld; dat is zinvol, nu degene tot wie het bevel wordt gericht een opsporingsambtenaar is. De commissie veronderstelt dat het de bedoeling van de voorgestelde wijziging is, dat de gegevens in de toekomst worden vastgelegd in een proces-verbaal dat niet wordt meegezonden aan de provider aan wie de vordering wordt gedaan. Het komt de commissie voor dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van verdachten en andere getapte personen, maar zeker ook die van het opsporingsbelang, ertoe zou moeten leiden dat aan een provider slechts die gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn om aan de vordering van de officier medewerking te verlenen. Indien deze veronderstelling juist is, beveelt de commissie aan, dit in (de toelichting op) de bepaling tot uitdrukking te brengen.

De vordering tot medewerking aan ontsleuteling (leden 9 tot en met 12) zal in de huidige redactie van de voorgestelde artikelen een beperkte werking hebben omdat slechts degene die kennis draagt van de wijze van versleuteling tot medewerking kan worden gedwongen. Kennis van de versleuteling in de vorm van toegangscodes en wachtwoorden zal doorgaans alleen de gebruiker (verdachte) hebben. Daarnaast valt te denken aan de makers van cryptografische programma’s en apparatuur die kennis dragen van de wijze van versleuteling. De provider staat daar veelal buiten. De wetenschappelijke commissie geeft dan ook in overweging op de voet van het voorstel van A.H.H. Smits (Gegronde angst of cryptofobie, NJB 2004 p. 376-379) aan te sluiten bij artikel 2 sub e van het Aftapbesluit 2001, dat spreekt over het ‘aanwenden door telecommunicatieaanbieders'.

Conclusie
In grote lijnen kan de wetenschappelijke commissie zich vinden in het wetsvoorstel. Op de aangegeven punten verzoekt zij om een verduidelijking in de memorie van toelichting.

Den Haag, 26 april 2004

Namens het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak,
de wetenschappelijke commissie p> 

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiënteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coöperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar Justitiële Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter de gaten houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(216) Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)
(332) Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.