Ouders BOYCOT de Raad voor de Kinderbescherming! Openbare aanklachten van burgers tegen het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming (Ministerie van Justitie) in de volksmond nog veel beter bekend als Raad voor de Leugenbescherming en Raad voor de Kindermishandeling

Censuur in Nederland ©

Klop klop!

 

 

COMBI Bezwaarschrift 632 en verzoekschrift 632 ouders tegen BESLUIT (490) start onderzoek AMK=BJZ naar de opvoedingssituatie

Aan de directeur van de Stichting ................................................................

Aan de bezwaarcommissie van de Stichting ................................................................

Adres, postcode en woonplaats    .............................................................................

 

Plaats/datum: ........................................................................................................

COMBI Bezwaarschrift 632 en verzoekschrift 632 ouders tegen BESLUIT (490) start onderzoek AMK=BJZ naar de opvoedingssituatie IN COMBINATIE MET 5 informatieverzoeken genummerd 632.1, 632.2, 632.3, 632.4 en 632.5 om afschrift van stukken.

 

Geachte directeur,

Geachte secretaris en leden van de bezwaarcommissie,

Hierbij verzoekt ondergetekende 

632.1. ONVERWIJLD een complete aanmeldingslijst verzoek AMKonderzoek voordat het onderzoek begint naar haar/hem toe te sturen?

632.2. ONVERWIJLD op schrift vastgestelde onderzoeksvragen voordat het onderzoek begint naar haar/hem toe te sturen?

632.3. ONVERWIJLD op schrift vastgestelde normen en gevaren en informatie hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen voordat het onderzoek begint naar haar/hem toe te sturen?

632.4. ONVERWIJLD afschrift van alle met naam, titel, initialen en functie ondertekende en gedateerde informantenverklaringen voordat het onderzoek begint naar haar/hem toe te sturen?

632.5. ONVERWIJLD afschrift van alle ANONIEME en gedateerde informantenverklaringen voordat het onderzoek begint naar haar/hem toe te sturen?

COMBI Bezwaarschrift 632 en verzoekschrift 632 Dit bezwaarschrift 632 bij AMK=BJZ, hierna te noemen het bestuursorgaan (nu) bekend, is gratis op internet gezet door de heer J. Hop te Ermelo voor degene die niet gewend is om brieven te schrijven of formulieren in te vullen. Uitgangspunt is dit verzoek juridisch en zakelijk zo goed mogelijk op papier te zetten zodat de commissie bezwaarschriften van het bestuursorgaan op dit BEZWAARSCHRIFT snel kan beslissen en de directeur van de stichting snel op de ingediende 5 verzoeken kan beslissen om de rechtstreekse communicatie tussen burger en bestuursorgaan te verbeteren. Expliciet wordt erop gewezen dat dit een bezwaarschrift is dat wordt ingediend met als grondslag de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), bezwaar en beroep (Awb).

Startadvies Hop! Ouders dien nooit een klacht!
Onderbouwing van dit startadvies:
Bestuursrecht is het recht dat de overheid die zich actief bemoeit met de samenleving het daarvoor nodige, juridische instrumentarium biedt.
En tegelijkertijd het recht dat de leden van de samenleving invloed op en bescherming tegen deze zich met hen en hun omgeving bemoeiende overheid moet geven.
Grondrecht op behoorlijke rechtspraak 6 EVRM, artikel 14 Bupoverdrag (6)
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en beleid.
Een bestuursorgaan moet bij het uitoefenen van bevoegdheden een vaste lijn volgen. 
Een bestuursorgaan moet duidelijk maken aan de hand van welke criteria de correcte beslissingen zullen worden genomen.

Oneerlijk rechtsproces in strijd met 6 EVRM. Een goede hulpverlening brengt met zich mee dat partijen in het hulpverleningsproces in beginsel zoveel mogelijk gelijkwaardige kansen en mogelijkheden moeten hebben om hun standpunten naar voren te brengen. Oneerlijk rechtsproces in strijd met 6 EVRM. Ouders en minderjarige(n) hebben een rechtstreeks belang bij op bewijs van de wederpartij in casu het bestuursorgaan en dat aanspraak gemaakt kan worden op bewijs dat de wederpartij het bestuursorgaan onder zich heeft. Er is sprake van ongelijkheid in de bewijspositie. Onderbouwing informatieverzoek met expliciet verzoek aan het bestuursorgaan om geen informatie over normen en gevaren te weigeren waarbij verzoeker door het bestuursorgaan gelijkwaardige kansen, gelijkwaardige mogelijkheden wordt geweigerd om verzoekers standpunten naar voren te brengen.

Hierbij wordt schriftelijk bevestigt dat ondergetekende geen toestemming geeft voor bemoeienis met ouder en kind door het bestuursorgaan indien het bestuursorgaan niet onverwijld de normen en gevaren die het bestuursorgaan hanteert voor de opvoeding van kinderen en hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen op schrift is gesteld en aan ondertekende is toegestuurd!

Hierbij wordt schriftelijk bevestigt dat ondergetekende geen toestemming geeft om informanten te benaderen indien het bestuursorgaan niet onverwijld de normen en gevaren die het bestuursorgaan hanteert voor de opvoeding van kinderen en hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen op schrift is gesteld en aan ondertekende is toegestuurd!

Hierbij tekent (invullen: naam adres, postcode, woonplaats......................................................................................................................) op grond van artikel 7.1 Awb bezwaar aan tegen het besluit d.d ....................., eventueel ontvangen op ...............................................( invullen: datum) met onderwerp start onderzoek) 

Met het genomen besluit kan belanghebbende zich niet vinden op volgende gronden:  

X Het ondertekeningblok onder het genomen BESLUIT ONDERZOEK klopt niet.

X Ondergetekende heeft ten onrechte geen afschrift BESLUIT ONDERZOEK op schrift ontvangen en/of Het ondertekeningblok onder het genomen BESLUIT klopt niet.

X Ondergetekende beschikt ten onrechte niet over een compleet dossier voordat het onderzoek begint. Geen aanmeldingslijst verzoek AMKonderzoek voordat het onderzoek begint.

X Ondergetekende beschikt ten onrechte niet over op schrift vastgestelde onderzoeksvragen voordat het onderzoek begint

X Ondergetekende beschikt ten onrechte niet over op schrift vastgestelde normen en gevaren en informatie hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen voordat het onderzoek begint

X Ondergetekende beschikt ten onrechte niet over alle met naam, titel, initialen en functie ondertekende en gedateerde informantenverklaringen voordat het onderzoek begint

X Ondergetekende beschikt ten onrechte niet over alle ANONIEME en gedateerde informantenverklaringen voordat het onderzoek begint

X Het besluit is genomen in strijd met artikel 53 Uitvoeringsbesluit Wet op Jeugdzorg jo artikel 55 Wet op Jeugdzorg alsmede de in Nederland maatschappelijk aanvaardde algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals o.a. het zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, onpartijdigheidsbeginsel, rechtszekerheid, evenredigheidsbeginsel alsmede de eis van minimale belangenaantasting etc. 

X Ondergetekende beschikt ten onrechte niet over een compleet dossier en/of compleet dossier ten onrechte bij aanvang onderzoek uitgereikt zodat ondergetekende zich goed op onderzoek en gesprekken kan voorbereiden.

O Ondergetekende kreeg een stukje tekst van het AMK uitgereikt op papier waarop briefhoofd enz. NIET stonden vermeld! De namen, titel, initialen en functie van de opstellers van die tekst niet stond vermeld! Ondertekende kort samengevat mondeling werd bedreigd door het AMK binnen enkele dagen op dit stukje tekst te moeten reageren want anders zou het kind kinderbeschermingsmaatregelen krijgen.

X In rapporten "jeugdzorg" staat indien er GEEN SPRAKE IS VAN KINDERMISHANDELING (na een VALSE melding KINDERMISHANDELING) verzoeken aan een of meer informanten om direct contact op te nemen met "jeugdzorg" indien er WEL sprake is van KINDERMISHANDELING in de toekomst! 

X In rapporten/besluiten "jeugdzorg" TEN ONRECHTE gegevens bij het bestuursorgaan over het gezin/kind, (na een VALSE melding KINDERMISHANDELING), niet heeft vernietigt! Het bestuursorgaan "jeugdzorg" ten onrechte valse en onjuiste gegevens over het kind/gezin wil opslaan en bewaren. Toelichting (624), (626)

O Anders te weten:

 

 

De gronden van dit bezwaarschrift 632 dient in iedere vervolgprocedure als herhaald en ingelast te worden beschouwd!
De gronden van dit bezwaarschrift 632 dienen tegen IEDER BESLUIT van het bestuursorgaan in iedere vervolgprocedure als herhaald en ingelast te worden beschouwd!

Op grond van het bovenstaande dient het betreden besluit in die zin heroverwogen te worden dat de inmenging van jeugdzorg in een gezinsleven pas kan intreden nadat voldaan is aan de wettelijke vereisten van de Wet op Jeugdzorg (WoJ) jo EVRM. Belanghebbende verzoekt dan ook tot vernietiging van het genomen besluit.

COMPETENTIE! Indien u bij OTS of VOTS personen tegenkomt die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!

Is er in de onderhavige zaak sprake van: "Overheidsdienst en overheidsdienaar of Burgerdienst en burgerdienaar?" (20) (288) Gelet op het spoedeisende belang in deze zaak wordt verzocht ONVERWIJLD een BESLUIT te nemen? Onder het BESLUIT de juridisch juiste beroepsmogelijkheden te vermelden, binnen welke termijn waar bezwaar gemaakt kan worden tegen het BESLUIT met vermelding van een correct ondertekeningsblok onder het BESLUIT met de juridisch juiste naam, initialen, titel en functie van de persoon die BEVOEGD het BESLUIT heeft genomen.

Handtekening :                                

Naam            :

Adres            : 

Woonplaats

 

 

Ouders BOYCOT het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming

Een boycot is, in de oorspronkelijke zin, het verbreken van (handels)relaties met een land, een bedrijf of een individu. In de brede zin is het ook een verzaking om iets te doen, bijvoorbeeld een verkiezing boycotten om een statement te maken. De redenen van een boycot kunnen van politieke aard zijn of dienen om een vorm van wraak uit te oefenen of iemand te isoleren. Het woord ontstond in Ierland, waar de hardvochtige Engelse rentmeester Charles Cunningham Boycott (1832Ė1897) zo door zijn pachters werd gehaat, dat zij hem in 1879 volledig isoleerden.

Bekende (oproepen tot) boycots in de geschiedenis zijn o.a.
- de oproep van de Indiase leider Mahatma Gandhi om geen Engelse producten te kopen.
- de Montgomery-busboycot die begon in 1955 en leidde tot het einde van de rassenscheiding in bussen.
- de olieboycot van OPEC-landen tegen westerse landen die IsraŽl hadden bijgestaan in de Jom Kippoeroorlog, wat in 1973 leidde tot de oliecrisis,
- en de boycot van Zuid-Afrikaanse producten ten tijde van de apartheidspolitiek.
- de boycot van joodse winkels in Duitsland en Oostenrijk, tijdens en in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
- Olympische Spelen 1956 in Melbourne vanwege de rol van de Sovjet-Unie in de Hongaarse opstand.
- de boycot van de Raad voor de kinderbescherming in Nederland na onderonsjes met BARRAU om Leenders/Nienhuis uit het gezag te zetten.
- de boycot van de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland na onderonsjes met SBJNB om moeder D. uit het gezag te zetten
In Nederland rekent de jeugdzorg op medeplichtigheid van de RvdK om ouders met kritiek op de werkwijze van de jeugdzorg
in hun zaak zo snel mogelijk uit het gezag te zetten om kritiek van ouders op de jeugdzorg met deze werkwijze te onderdrukken.
Het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming heeft dan ook volkomen terecht in de volksmond de bijnamen
Raad voor de Leugenbescherming, Raad voor de Oudermishandeling en Raad voor de Kindermishandeling opgelopen.
Groep Hop eist per ouder tien miljoen euro schadevergoeding voor iedere ouder die procedeert tegen jeugdzorg
om vervolgens door RvdK en kinderrechters uit het gezag te worden gezet en een beroepsverbod voor de betrokken medewerkers van
jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters op welke zaken door een volksjury dient te worden beslist.

 

 

Wilt u meehelpen om de boycot Kinderbescherming bekendheid te geven?


UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
091 Verzoek om gemeentegarantie vingerafdrukken bij nieuw paspoort of identiteitskaart!
685 Leer zelf procederen! Dien een Wob verzoek (bestuurlijke) nevenfuncties van een burgemeester in bij meerdere gemeenten
102 Leer zelf procederen! Dien een of meer Wob verzoeken in bij Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Troonrede 2010
Troonrede 2009
Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999
Troonrede 1998
Troonrede 1997
Troonrede 1996
Troonrede 1995
Troonrede 1994
Troonrede 1993
Troonrede 1992
Troonrede 1991
Troonrede 1990
Troonrede 1989
Troonrede 1988
Troonrede 1987
Gezocht Troonredes 1986 en ouder

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014