CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Klacht 633 ouder tegen BESLUIT (490) (her)start onderzoek RVDK naar de opvoedingssituatie

Aan: Ministerie van Justitie, Raad voor de Kinderbescherming
Adres en woonplaats:
(Invullen NAW gegevens (adres, woonplaats) bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming)

Plaats en datum: .........................................................................................

Dossiernaam/Zaaknummer:.............................................................................

Datum BESLUIT:........................................................................................... ( Productie 1)

Klacht 633 ouder tegen BESLUIT (490) (her)start onderzoek RVDK naar de opvoedingssituatie

 

Geachte heer/mevrouw,

Wob woord vooraf. Het is ondergetekende bekend dat de RVDK Klachten 633 NIET-ONTVANKELIJK verklaart maar zonder onderbouwing van deze besluiten met een uitspraak van de Raad van State in dit soort zaken. Vooraf wordt EXPLICIET verzocht (Wob) om een onderbouwing van ieder BESLUIT op Klacht 633 met een AFSCHRIFT uitspraak van de Raad van State indien de Raad voor de Kinderbescherming ook dit Klacht 633 niet-ontvankelijk wil verklaren.

Allereerst hecht ik eraan in het kort te beschrijven wat het doel van de WET Wob is. Het doel van de Wob is het bevorderen van een goede en democratische bestuursvoering. Dit doel wordt verwezenlijkt door mij als burger de mogelijkheid te verschaffen om informatie die bij de overheid/bestuursorganen berust in te zien, dan wel verstrekt te krijgen. Op deze wijze kan de burger controle uitoefenen op de besluitvorming door en het beleid van de overheid/bestuursorganen, waaronder BJZ.

Gelet op de berichtgeving op internet over de bejegening van de heer J. Hop Ermelo door bestuursorganen in Nederland met als representatief voorbeeld de hetze tegen Hop in de strijd om afgifte contactjournalen gezinsvoogd (50) (137) (51) (134) (75) hecht ik eraan voor u zes "algemene beginselen van behoorlijk bestuur" te beschrijven.

ABBB1. Zorgvuldigheidsbeginsel. Het bestuursorgaan moet een besluit zorgvuldig voorbereiden, zodat een JUIST BEELD VAN DE FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN kan ontstaan op grond waarvan het besluit kan worden genomen. Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

ABBB2. Détournement de pouvoir. (misbruik van bevoegdheid): Dit beginsel behelst een VERBOD om een bestuursbevoegdheid te gebruiken voor een ander doel waarvoor deze gegeven is.

ABBB3. Evenredigheidsbeginsel (het verbod van kennelijke onredelijkheid): hiervan is sprake als het bestuursorgaan bij afweging van de in aanmerking komende belangen in redelijkheid niet tot het betreffende besluit had kunnen komen. Het bestuursorgaan dient de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen in redelijkheid af te wegen. De voor belanghebbende nadelige gevolgen mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met dat besluit te dienen doelen.

ABBB4. Motiveringsbeginsel: een afwijzend) besluit moet gedragen worden door een deugdelijke motivering, zo mogelijk onder vermelding van het wettelijke voorschrift op grond waarvan het besluit is genomen.

ABBB5. Gelijkheidsbeginsel: feitelijk gelijke gevallen dienen gelijk te worden behandeld, behoudens de gevallen als bepaald bij wet. Overigens gaat dit beginsel niet op als een beroep wordt gedaan op een onjuist besluit dat in een gelijk geval is genomen.

ABBB6. Vertrouwensbeginsel: dit beginsel houdt in dat gewekte verwachtingen waarop een belanghebbende redelijkerwijs heeft mogen vertrouwen, worden gehonoreerd. Voorwaarde daarbij is wel dat het vertrouwen is gewekt door een bestuurder of ambtenaar waarvan de belanghebbende redelijkerwijs heeft kunnen aannemen dat deze ter zake beslissingsbevoegd was.

 

Hierbij tekent/tekenen ondergetekende(n) BEZWAAR aan tegen het hierboven genoemde BESLUIT ( Productie 1) van de Raad voor de Kinderbescherming om onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie.

Toelichting en onderbouwing bij COMBI Klacht 633. Dit Klacht bij de RvdK, hierna te noemen het bestuursorgaan (nu) bekend, is gratis op internet gezet door de heer J. Hop te Ermelo voor degene die niet gewend is om brieven te schrijven of formulieren in te vullen. Uitgangspunt is dit verzoek juridisch en zakelijk zo goed mogelijk op papier te zetten zodat de directeur van het bestuursorgaan op dit Klacht snel kan beslissen om de rechtstreekse communicatie tussen burger en bestuursorgaan te verbeteren. Expliciet wordt erop gewezen dat dit een Klacht is dat wordt ingediend met als grondslag de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), bezwaar en beroep (Awb).

Startadvies Hop! Ouders dien nooit een klacht! Onderbouwing van dit startadvies: Bestuursrecht is het recht dat de overheid die zich actief bemoeit met de samenleving het daarvoor nodige, juridische instrumentarium biedt.
En tegelijkertijd het recht dat de leden van de samenleving invloed op en bescherming tegen deze zich met hen en hun omgeving bemoeiende overheid moet geven.
Grondrecht op behoorlijke rechtspraak 6 EVRM, artikel 14 Bupoverdrag (6) Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en beleid.
Een bestuursorgaan moet bij het uitoefenen van bevoegdheden een vaste lijn volgen. Een bestuursorgaan moet duidelijk maken aan de hand van welke criteria de correcte beslissingen zullen worden genomen.

Oneerlijk rechtsproces in strijd met 6 EVRM. Een goede hulpverlening brengt met zich mee dat partijen in het hulpverleningsproces in beginsel zoveel mogelijk gelijkwaardige kansen en mogelijkheden moeten hebben om hun standpunten naar voren te brengen. Oneerlijk rechtsproces in strijd met 6 EVRM. Ouders en minderjarige(n) hebben een rechtstreeks belang bij op bewijs van de wederpartij in casu het bestuursorgaan en dat aanspraak gemaakt kan worden op bewijs dat de wederpartij het bestuursorgaan onder zich heeft. Er is sprake van ongelijkheid in de bewijspositie. Onderbouwing informatieverzoek met expliciet verzoek aan het bestuursorgaan om geen informatie over normen en gevaren te weigeren waarbij verzoeker door het bestuursorgaan gelijkwaardige kansen, gelijkwaardige mogelijkheden wordt geweigerd om verzoekers standpunten naar voren te brengen.

Hierbij wordt schriftelijk bevestigt dat ondergetekende geen toestemming geeft voor bemoeienis met ouder en kind door het bestuursorgaan indien het bestuursorgaan niet onverwijld de normen en gevaren die het bestuursorgaan hanteert voor de opvoeding van kinderen en hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen op schrift is gesteld en aan ondertekende is toegestuurd! Hierbij wordt schriftelijk bevestigt dat ondergetekende geen toestemming geeft om informanten te benaderen indien het bestuursorgaan niet onverwijld de normen en gevaren die het bestuursorgaan hanteert voor de opvoeding van kinderen en hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen op schrift is gesteld en aan ondertekende is toegestuurd!

Met het genomen besluit kan belanghebbende zich niet vinden op volgende gronden:  

X Het ondertekeningblok onder het genomen BESLUIT ONDERZOEK klopt niet.

X Ondergetekende beschikt ten onrechte niet over een compleet dossier voordat het onderzoek begint. Zie verzoek 138 afschrift compleet dossier!

X Ondergetekende beschikt ten onrechte niet over op schrift vastgestelde onderzoeksvragen voordat het onderzoek begint. Zie verzoek 138 afschrift compleet dossier!

X Ondergetekende beschikt ten onrechte niet over op schrift vastgestelde normen en gevaren en informatie hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen voordat het onderzoek begint. Zie verzoek 138 afschrift compleet dossier!

X Ondergetekende beschikt ten onrechte niet over alle met naam, titel, initialen en functie ondertekende en gedateerde informantenverklaringen voordat het onderzoek begint. Zie verzoek 138 afschrift compleet dossier!

X Ondergetekende beschikt ten onrechte niet over alle ANONIEME en gedateerde informantenverklaringen voordat het onderzoek begint. Zie verzoek 138 afschrift compleet dossier!

X Het besluit is genomen in strijd met artikel 53 Uitvoeringsbesluit Wet op Jeugdzorg jo artikel 55 Wet op Jeugdzorg alsmede de in Nederland maatschappelijk aanvaardde algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals o.a. het zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, onpartijdigheidsbeginsel, rechtszekerheid, evenredigheidsbeginsel alsmede de eis van minimale belangenaantasting etc.

X Het is de indiener van Klacht 633 bekend dat het bestuursorgaan RvdK in andere zaken BESLUITEN op Klachten 633 niet-ontvankelijk heeft verklaard onder verwijzing naar: "geldende jurisprudentie van de Raad van State dat het BESLUIT van de RvdK om ONDERZOEK TE DOEN NAAR DE OPVOEDINGSSITUATIE geen BESLUIT is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht is nu dit niet op rechtsgevolg is gericht. Het bestuurorgaan RvdK tot op heden steeds IN GEBREKE IS GEBLEVEN zo'n BESLUIT op Klacht 633 te onderbouwen met een AFSCHRIFT van de uitspraak van de Raad van State. 

X HOOR EN WEDERHOOR. Onder verwijzing naar bovengenoemde stellingname dat de RvdK tot op heden steeds in gebreke is gebleven om op verzoek van een gewone burger uitspraken van de Raad van State toe te sturen dat een BESLUIT RVDK om onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie GEEN BESLUIT IS wordt expliciet verzocht om hoor en wederhoor. Expliciet wordt ook verzocht dit Klacht NIET NIET-ONTVANKELIJK te verklaren zonder hoor en wederhoor. Toelichting www.burojeugdzorg.nl/500.htm Er is bovendien sprake van een COMBI Klacht 633 en verzoekschrift 633. Er zijn dus ook verzoeken ingediend.

X In rapporten RvdK staat indien er GEEN SPRAKE IS VAN KINDERMISHANDELING (na een VALSE melding AMK aan de RvdK) verzoeken aan een of meer informanten verzocht direct contact op te nemen met de RvdK indien er WEL sprake is van KINDERMISHANDELING in de toekomst! 

X In rapporten/besluiten RvdK TEN ONRECHTE gegevens bij het Ministerie van Justitie over het gezin/kind, (na een VALSE melding AMK aan de RvdK), niet heeft vernietigt! Het bestuursorgaan RvdK ten onrechte valse en onjuiste gegevens over het kind/gezin wil opslaan en bewaren. Toelichting (624), (626)

O Er is (kennelijk) sprake van een, jegens de ouders en/of minderjarige(n) rancuneuze melder.

O Er is (kennelijk) sprake van een SGJ melding gericht op schaalvergroting SGJ jeugdzorg. De (godsdienstige) levensovertuiging van het gezin is NIET gereformeerd!

O Er is (kennelijk) van een melding met politieke motieven om onderzoek te (kunnen) doen naar het gezin.

O Anders te weten:

 

 

De gronden van dit Klacht 633 dient in iedere vervolgprocedure als herhaald en ingelast te worden beschouwd!
De gronden van dit Klacht 633 dienen tegen IEDER BESLUIT van het bestuursorgaan in iedere vervolgprocedure als herhaald en ingelast te worden beschouwd!

Op grond van het bovenstaande dient het betreden besluit in die zin heroverwogen te worden dat de inmenging van de RvdK in een gezinsleven pas kan intreden nadat voldaan is aan de wettelijke vereisten. EVRM. Belanghebbende verzoekt dan ook tot vernietiging van het genomen besluit.

COMPETENTIE! Indien u bij OTS of VOTS personen tegenkomt die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!

Is er in de onderhavige zaak sprake van: "Overheidsdienst en overheidsdienaar of Burgerdienst en burgerdienaar?" (20) (288) Gelet op het spoedeisende belang in deze zaak wordt verzocht ONVERWIJLD een BESLUIT te nemen? Onder het BESLUIT de juridisch juiste beroepsmogelijkheden te vermelden, binnen welke termijn waar bezwaar gemaakt kan worden tegen het BESLUIT met vermelding van een correct ondertekeningsblok onder het BESLUIT met de juridisch juiste naam, initialen, titel en functie van de persoon die BEVOEGD het BESLUIT heeft genomen.

Handtekening :...............................................                               

Naam            :...............................................

Adres            :...............................................

Woonplaats    :...............................................

 

1. Website www.burojeugdzorg.nl/500.htm Toelichting Klacht en verzoekschrift met uitspraak over hoor en wederhoor.

2. Besluit RvdK om onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie.

Wie is verzoeker? Is afschrift van een complete aanmeldingslijst met alle bijlagen en ondertekende informantenverklaringen ontvangen? Is ook een Klacht ingediend tegen BESLUIT van verzoeker de Raad voor de Kinderbescherming te verzoeken een onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie?

O Besluit melder?:   

O Klacht 81 tegen besluit melder?:

 

 

Ouders BOYCOT het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming

Een boycot is, in de oorspronkelijke zin, het verbreken van (handels)relaties met een land, een bedrijf of een individu. In de brede zin is het ook een verzaking om iets te doen, bijvoorbeeld een verkiezing boycotten om een statement te maken. De redenen van een boycot kunnen van politieke aard zijn of dienen om een vorm van wraak uit te oefenen of iemand te isoleren. Het woord ontstond in Ierland, waar de hardvochtige Engelse rentmeester Charles Cunningham Boycott (1832–1897) zo door zijn pachters werd gehaat, dat zij hem in 1879 volledig isoleerden.

Bekende (oproepen tot) boycots in de geschiedenis zijn o.a.
- de oproep van de Indiase leider Mahatma Gandhi om geen Engelse producten te kopen.
- de Montgomery-busboycot die begon in 1955 en leidde tot het einde van de rassenscheiding in bussen.
- de olieboycot van OPEC-landen tegen westerse landen die Israël hadden bijgestaan in de Jom Kippoeroorlog, wat in 1973 leidde tot de oliecrisis,
- en de boycot van Zuid-Afrikaanse producten ten tijde van de apartheidspolitiek.
- de boycot van joodse winkels in Duitsland en Oostenrijk, tijdens en in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
- Olympische Spelen 1956 in Melbourne vanwege de rol van de Sovjet-Unie in de Hongaarse opstand.
- de boycot van de Raad voor de kinderbescherming in Nederland na onderonsjes met BARRAU om Leenders/Nienhuis uit het gezag te zetten.
- de boycot van de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland na onderonsjes met SBJNB om moeder D. uit het gezag te zetten
In Nederland rekent de jeugdzorg op medeplichtigheid van de RvdK om ouders met kritiek op de werkwijze van de jeugdzorg
in hun zaak zo snel mogelijk uit het gezag te zetten om kritiek van ouders op de jeugdzorg met deze werkwijze te onderdrukken.
Het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming heeft dan ook volkomen terecht in de volksmond de bijnamen
Raad voor de Leugenbescherming, Raad voor de Oudermishandeling en Raad voor de Kindermishandeling opgelopen.
Groep Hop eist per ouder tien miljoen euro schadevergoeding voor iedere ouder die procedeert tegen jeugdzorg
om vervolgens door RvdK en kinderrechters uit het gezag te worden gezet en een beroepsverbod voor de betrokken medewerkers van
jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters op welke zaken door een volksjury dient te worden beslist.

 

 

Wilt u meehelpen om de boycot Kinderbescherming bekendheid te geven?


UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
091 Verzoek om gemeentegarantie vingerafdrukken bij nieuw paspoort of identiteitskaart!
685 Leer zelf procederen! Dien een Wob verzoek (bestuurlijke) nevenfuncties van een burgemeester in bij meerdere gemeenten
102 Leer zelf procederen! Dien een of meer Wob verzoeken in bij Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Troonrede 2010
Troonrede 2009
Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999
Troonrede 1998
Troonrede 1997
Troonrede 1996
Troonrede 1995
Troonrede 1994
Troonrede 1993
Troonrede 1992
Troonrede 1991
Troonrede 1990
Troonrede 1989
Troonrede 1988
Troonrede 1987
Gezocht Troonredes 1986 en ouder

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014