CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ę

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

BEZWAARSCHRIFT 640 tegen PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ (prod. 1) bij de kinderbeschermingsmaatregelen (V)OTS en/of UHP!

Aan de bezwaarcommissie van de Stichting ................................................................

Adres, postcode en woonplaats    .............................................................................

Plaats/datum: ........................................................................................................

BEZWAARSCHRIFT 640 tegen PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ bij de kinderbeschermingsmaatregelen (V)OTS en/of UHP!
BEROEPSCHRIFT 366 gelijktijdig ingediend bij de kinderrechter tegen PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ waartegen een BEZWAARSCHRIFT is ingediend!

d.d..............................................2010 inzake de minderjarige.......................................................................................

 

Geachte leden van de bezwaarcommissie,

Hierbij tekent (invullen: naam adres, postcode, woonplaats......................................................................................................................) op grond van artikel 7.1 Awb bezwaar aan tegen het besluit (PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ) d.d ....................., eventueel ontvangen op ...............................................( invullen: datum)

Toelichting en onderbouwing bezwaarschrift 640. Dit bezwaarschrift bij uw Stichting, hierna te noemen het bestuursorgaan (nu) bekend, is gratis op internet gezet door de heer J. (Jan) Hop te Ermelo voor degene die niet gewend is om brieven te schrijven of formulieren in te vullen. Uitgangspunt is dit verzoek juridisch en zakelijk zo goed mogelijk op papier te zetten zodat de bezwaarcommissie van het bestuursorgaan op dit BEZWAARSCHRIFT snel kan beslissen om de rechtstreekse communicatie tussen burger en bestuursorgaan te verbeteren. Expliciet wordt erop gewezen dat dit een bezwaarschrift is dat wordt ingediend met als grondslag  bezwaar en beroep (Awb) en art5. 5.5 Woj.

Startadvies Hop! Dien nooit een klacht in tegen jeugdzorg of RvdK. Dit bezwaarschrift 640 is GEEN KLACHT!
Onderbouwing van dit startadvies:
Bestuursrecht is het recht dat de overheid die zich actief bemoeit met de samenleving het daarvoor nodige, juridische instrumentarium biedt.
En tegelijkertijd het recht dat de leden van de samenleving invloed op en bescherming tegen deze zich met hen en hun omgeving bemoeiende overheid moet geven.
Grondrecht op behoorlijke rechtspraak 6 EVRM, artikel 14 Bupoverdrag (6)
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en beleid.
Een bestuursorgaan moet bij het uitoefenen van bevoegdheden een vaste lijn volgen. 
Een bestuursorgaan moet duidelijk maken aan de hand van welke criteria de correcte beslissingen zullen worden genomen.

Oneerlijk rechtsproces in strijd met 6 EVRM. Een goede hulpverlening brengt met zich mee dat partijen in het hulpverleningsproces in beginsel zoveel mogelijk gelijkwaardige kansen en mogelijkheden moeten hebben om hun standpunten naar voren te brengen. Oneerlijk rechtsproces in strijd met 6 EVRM. Ouders en minderjarige(n) hebben een rechtstreeks belang bij op bewijs van de wederpartij in casu het bestuursorgaan en dat aanspraak gemaakt kan worden op bewijs dat de wederpartij het bestuursorgaan onder zich heeft. Er is sprake van ongelijkheid in de bewijspositie. Onderbouwing informatieverzoek met expliciet verzoek aan het bestuursorgaan om geen informatie over normen en gevaren te weigeren waarbij verzoeker door het bestuursorgaan gelijkwaardige kansen, gelijkwaardige mogelijkheden wordt geweigerd om verzoekers standpunten naar voren te brengen.

 

Met het genomen (CONCEPT) PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ kan belanghebbende zich niet vinden op volgende gronden:  

0 Ondergetekende beschikt ten onrechte niet over een compleet dossier

X Het besluit is genomen in strijd met artikel 53 Uitvoeringsbesluit Wet op Jeugdzorg jo artikel 55 Wet op Jeugdzorg alsmede de in Nederland maatschappelijk aanvaardde algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals o.a. het zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, onpartijdigheidsbeginsel, rechtszekerheid, evenredigheidsbeginsel alsmede de eis van minimale belangenaantasting etc.

O In het (concept) PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ is ten onrechte informatie van informanten met als bijlage ondertekende informantenverklaringen niet duidelijk onderscheiden van de van de suggestieve informatie van bovengenoemde medewerker van de Stichting. Ondertekende informantenverklaringen ontbreken als bijlage bij het PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ.
O Het PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ wordt ten onrechte aangemerkt als een CONCEPT alle handtekeningen staan er al op.
O De data op het (CONCEPT) PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ kloppen niet en zijn niet in overeenstemming met brief stichting
O Het ondertekeningblok onder h(CONCEPT) PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ klopt niet.
O De handtekening van bovengenoemde medewerker ontbreekt aan het einde PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ.
O Iedere pagina van het (CONCEPT) PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ is ten onrechte niet genummerd.
O Onder het rapport staat niet vermeld aan welke derden het (CONCEPT) PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ wanneer wordt/is verstuurd.
O De mening van de ouder(s) staat ten onrechte niet onder inzage vermeld IN het (CONCEPT) PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ.
O Het (CONCEPT) PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ over een bepaald kind teveel met informatie over een ander kind wordt gevuld?
O In het (CONCEPT) PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ staat ten onrechte niet de geldigheidsduur van het (CONCEPT) PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ vermeld?
O In het (CONCEPT) PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ wordt ten onrechte de term PLEEGOUDERS gebruikt. Het kind zit in een INSTELLING en heeft te maken met GEZINSHUISOUDERS. GEZINSHUISOUDERS zijn geen PLEEGOUDERS maar PERSONEEL in dienst van een stichting.
O Een gezinsvoogd ten onrechte de PR-naam "jeugdbeschermer" heeft gebruikt, ondertekeningsblok klopt niet.

GEEN HOOR EN WEDERHOOR Jurisprudentie www.burojeugdzorg.nl/500.htm Bijlage: LJN: BI4912, Centrale Raad van Beroep, 08/238 WWB

O GEEN HOOR EN WEDERHOOR:
O Ondergetekende heeft GEEN CONCEPT PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ ONTVANGEN!
O Ondergetekende heeft geen SCHRIFTELIJKE REACTIE kunnen geven op het CONCEPT PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ
O Ondergetekende heeft steeds (CONCEPT) PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ EN GE╦IST en WIL STEEDS SCHRIFTELIJK REAGEREN op ieder concept PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJen omdat de gezinsvoogd en de stichting gelet op praktijkervaring uit het verleden ONBETROUWBAAR zijn gebleken!

O GEEN HOOR EN WEDERHOOR ER IS SPRAKE VAN "JEUGDZORG MET ERNSTIGE GEDRAGSSTOORNIS":
O Ondergetekende heeft GEEN DEFINITIEF PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ ONTVANGEN m.v.v. bezwaarschrift 640 onder INZAGE 
O Ondergetekende heeft geen SCHRIFTELIJKE REACTIE kunnen geven op DEFINITIEF PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ m.v.v. bezwaarschrift 640 onder INZAGE
O Ondergetekende heeft steeds CONCEPT Indicatiebesluit GE╦IST en WIL STEEDS SCHRIFTELIJK REAGEREN op ieder DEFINITIEF PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ. Gezinsvoogd en de stichting gelet op praktijkervaring uit het verleden ONBETROUWBAAR zijn gebleken en ook de Nationale Ombudsman heeft verklaard dat "jeugdzorg een ernstige gedragsstoornis" heeft.

O GEEN HOOR EN WEDERHOOR:
O Ten onrechte staat onder bespreking met betrokkenen:
O Besproken met ouder/verzorgers Nee, ouders weren alle contact af o.i.d. in gelijksoortige bewoording.
O Ondergetekende heeft steeds CONCEPT PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ EN GE╦IST en WIL STEEDS SCHRIFTELIJK REAGEREN op ieder concept PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ en omdat de gezinsvoogd en de stichting gelet op praktijkervaring uit het verleden ONBETROUWBAAR zijn gebleken!
Het is ESSENTIEEL dat de ouder die BEZWAAR maakt schriftelijk gaat reageren op (concept) PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ en indien de gezinsvoogd
en de stichting gelet op praktijkervaring uit het verleden ONBETROUWBAAR zijn gebleken!
Het is ESSENTIEEL dat de ouder die BEZWAAR maakt schriftelijk gaat reageren op (concept) PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ en indien de gezinsvoogd
en de stichting gelet op praktijkervaring uit het verleden ONBETROUWBAAR zijn gebleken omdat de KINDERRECHTER MOET TOETSEN!
De kinderrechter MOET TOETSEN en dat kan nu puntsgewijs tegen IEDERE REGEL uit het gewraakte PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ dat niet deugt
omdat de ouder schriftelijke bezwaar heeft gemaakt.

O GEEN HOOR EN WEDERHOOR ONDERGETEKENDE VERZOEKT DE KINDERRECHTER EERST DE VOORVRAAG TE TOETSEN?
O GEEN HOOR EN WEDERHOOR!
O Het PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ deugt niet en is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur gemaakt! Geen hoor en wederhoor!
X Jurisprudentie www.burojeugdzorg.nl/500.htm Bijlage: LJN: BI4912, Centrale Raad van Beroep, 08/238 WWB
X Ondergetekende verzoekt de kinderrechter eerst de VOORVRAAG te beantwoorden en NIET OP DE STOEL VAN HET BESTUURSORGAAN te gaan zitten!
X Ondergetekende verzoekt de kinderrechter het BEROEPSCHRIFT 366 GELIJK GEGROND te verklaren en conform beschikking te geven,
en in GEEN GEVAL DOOR TE GAAN met de behandeling van het verzoek van de stichting. Het PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ DEUGT NIET!
X STOPPEN! STOPPEN! STOPPEN! STOPPEN! STOPPEN! STOPPEN! Indien de kinderrechter NIET STOPT wordt de kinderrechter gelijk gewraakt wegens objectieve partijdigheid van de kinderrechter voor de stichting omdat het PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ NIET deugt onder verwijzing naar GEEN HOOR EN WEDERHOOR Jurisprudentie www.burojeugdzorg.nl/500.htm Bijlage: LJN: BI4912, Centrale Raad van Beroep, 08/238 WWB


X TEGEN IEDERE REGEL UIT HET PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ WORDT BEZWAAR GEMAAKT:

De kinderrechter MOET TOETSEN en dat kan nu puntsgewijs tegen IEDERE REGEL uit het gewraakte PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ dat niet deugt
omdat de ouder schriftelijke bezwaar heeft gemaakt APART TEGEN IEDERE REGEL DIE NIET DEUGT. Ondergetekende maakt bezwaar tegen het verzenden van dit PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ waartegen een bezwaarschrift is ingediend naar derden!

X Ondertekende maakt BEZWAAR tegen de papegaaienmentaliteit in de jeugdzorg waarbij iedereen elkaar NAPRAAT!

X In het (concept) PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ is ten onrechte informatie van informanten met als bijlage ondertekende informantenverklaringen niet duidelijk onderscheiden van de van de suggestieve informatie van bovengenoemde medewerker van de Stichting. Ondertekende informantenverklaringen ontbreken als bijlage bij het PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ.

Pagina ..... Regel(s) .......... citaat:

 

 

 

Analyse problematiek, geschiedenis van het gezin. (Ondergetekende maakt bezwaar tegen het verzenden van dit PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ naar iedere derden!)

X Ondertekende maakt BEZWAAR tegen de papegaaienmentaliteit in de jeugdzorg waarbij iedereen elkaar NAPRAAT!

X In het (concept) PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ is ten onrechte informatie van informanten met als bijlage ondertekende informantenverklaringen niet duidelijk onderscheiden van de van de suggestieve informatie van bovengenoemde medewerker van de Stichting. Ondertekende informantenverklaringen ontbreken als bijlage bij het PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ.

Pagina ..... Regel(s) .......... citaat:

 

 

Visies op de problematiek. (Ondergetekende maakt bezwaar tegen het verzenden van dit PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ naar iedere derden!)

X Ondertekende maakt BEZWAAR tegen de papegaaienmentaliteit in de jeugdzorg waarbij iedereen elkaar NAPRAAT!

X In het (concept) PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ is ten onrechte informatie van informanten met als bijlage ondertekende informantenverklaringen niet duidelijk onderscheiden van de van de suggestieve informatie van bovengenoemde medewerker van de Stichting. Ondertekende informantenverklaringen ontbreken als bijlage bij het PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ.

Gelet op de inhoud van de ingediende bezwaar- en beroepschriften DEUGEN OOK BEHANDELPLAN, DOELEN en EVALUATIERAPPORTAGE OTS NIET!

Regel 1 citaat:

 

 

Beoordeling gedragsdeskundige. (Ondergetekende maakt bezwaar tegen het verzenden van dit PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ naar iedere derden!)

X Ondertekende maakt BEZWAAR tegen de papegaaienmentaliteit in de jeugdzorg waarbij iedereen elkaar NAPRAAT!

X In het (concept) PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ is ten onrechte informatie van informanten met als bijlage ondertekende informantenverklaringen niet duidelijk onderscheiden van de van de suggestieve informatie van bovengenoemde medewerker van de Stichting. Ondertekende informantenverklaringen ontbreken als bijlage bij het PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ.

O Ten onrechte staan niet juridisch juiste naam, titel en functieomschrijving bij de gedragsdeskundige vermeld!

O Ten onrechte staat niet het BIGnummer bij de gedragsdeskundige vermeld!

O Ten onrechte staat niet vermeld bij welke stichting de gedragsdeskundige een dienstbetrekking heeft en/of het een INHUUR gedragsdeskundige betreft!

O Ten onrechte staat niet vermeld bij welke organisatie de gedragsdeskundige die dit PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ DAT NIET DEUGT kan worden aangeklaagd!

Op grond van het bovenstaande dient het betreden besluit in die zin heroverwogen te worden dat de inmenging van jeugdzorg in een gezinsleven pas kan intreden nadat voldaan is aan de wettelijke vereisten van de Wet op Jeugdzorg (WoJ) jo EVRM. Belanghebbende verzoekt dan ook tot vernietiging van het genomen besluit.

Toelichting bezwaarschrift/beroepschrift:
Stichting = bestuursorgaan dat de kinderbeschermingsmaatregel OTS en/of UHP uitvoert!
GEZINSVOOGDIJ = bestuursorgaan dat een gezinsvoogd levert! 
PLAN VAN AANPAK GEZINSVOOGDIJ is een BESLUIT, dat bestaat uit meerdere kleine BESLUITEN op rechtsgevolg zijn gericht!
DOORZENDPLICHT!
Indien dit BEZWAARSCHRIFT bij uw bestuursorgaan ten onrechte is ingediend wordt verzocht om doorzending
naar het juiste bestuursorgaan. Expliciet wordt gewezen op het Seveso arrest waarbij de overheid correcte informatie aan burgers
moet geven. Indien dit bezwaarschrift ten onrechte NIET-ONTVANKELIJK wordt verklaard en dit in vervolgprocedures zoals dat met
de WOB 102 procedure Leenders/Nienhuis tegen SBJG met Hop als gemachtigde (547) is gebeurd wordt het bestuursorgaan hierbij bij voorbaat
INGEBREKE GESTELD en eist ondergetekende een SCHADEVERGOEDING van 10.000,-- euro met als grondslag het Seveso arrest. (200)

COMPETENTIE! Indien u bij OTS of VOTS personen tegenkomt die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD van een minderjarige wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!

Is er in de onderhavige zaak sprake van: "Overheidsdienst en overheidsdienaar of Burgerdienst en burgerdienaar?" (20) (288) Gelet op het spoedeisende belang in deze zaak wordt verzocht ONVERWIJLD een BESLUIT te nemen? Onder het BESLUIT de juridisch juiste beroepsmogelijkheden te vermelden, binnen welke termijn waar bezwaar gemaakt kan worden tegen het BESLUIT met vermelding van een correct ondertekeningsblok onder het BESLUIT met de juridisch juiste naam, initialen, titel en functie van de persoon die BEVOEGD het BESLUIT heeft genomen.

Handtekening :                                

Naam            :

Adres            : 

Woonplaats

 

 

 

Tot uw dienst. De frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders en het opzetten van kinderen door school en jeugdzorg tegen hun ouders


De jeugdzorg werkt NIET transparant, zal u altijd proberen te naaien met voor u geheime werkaantekeningen en voor u geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u "geheime onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om". Het is essentieel om steeds systematisch en procedureel te werken om de "geheime werkaantekeningen" en de geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u geheime "onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om" in uw zaak duidelijk zichtbaar te maken.
574 Kinderrechter pleegt zelfmoord en springt voor de trein in Utrecht
780 De Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg
80   Succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
6     Risicofactoren jeugdzorg, de weerzinwekkende partijdigheid van het rechtersleger voor jeugdzorg en RvdK
1000 U kruist steeds aan met welke kenmerken van organisatiecriminaliteit u te maken heeft
Werkwijze jeugdzorg Gelderland en politie: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/video_jeugdzorg_en_politie_hou.html
177 En hoe ging het eigenlijk verder na het weghalen van die kinderen door "jeugdzorg"
547 Frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders, omschrijving complot
123 Geschiedenis! Hop deelt duizenden uitnodigingen uit voor ingang rechtbank Den Bosch
132 Zicht op exploitatie van uw kinderen door jeugdzorg. Volg de enorme geldstromen!
689 Zicht op exploitatie kinderen. Bij gelijke geschiktheid een allochtoon. Interculturele jeugdzorg, door Max Wattimena Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (Omdat het werkgelegenheidsaspect bij deze projecten voorop staat, bestaat de kans dat de instromers niet al te veel affiniteit hebben met de jeugdzorg. Of dat men bij de werving voor het project nauwelijks eisen stelt aan het opleidingsniveau van de werkzoekenden, zoals in Amsterdam is gebeurd.)
s41052011 Zicht op exploitatie kinderen. Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!
189 Zicht op exploitatie kinderen. Salarissen overheidspersoneel
174 Geld en arbeidsproductiviteit. Geef jeugdzorg de controle over valuta en het maakt ze niet meer uit wie wetten maakt
217 Geld en arbeidsproductiviteit. Voorkom problemen, weg met de jeugdzorg maak geen schulden en leen geen geld
219 Media. Als je de gesubsidieerde leugens van de leugens maar vaak genoeg herhaald gaan mensen dat geloven
429 Media. Iedere Nederlander behoort de geschiedenis van de Omroepbijdrage te kennen
246 Media -
CDA - mentaliteit in Nederland RAMP voor kinderen/ouders die met "jeugdzorg"te maken krijgen
721 De gevaren van de rechtspraak in Nederland, door J. Hop
79 President rechtbank Maastricht: "Wie de zaken verdeeld kan de uitspraak be´nvloeden"
7 U begint met systematisch werken, probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens ieder gesprek
Inzicht in denk- en werkwijze "jeugdzorg" 72 73 97 122 339 388 436 437 445 481 545 549 600 602 617
108Handleiding voor ieder gesprek tussen ouder en gezinsvoogd
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en ook steeds opnieuw toepast!
101 Modelklacht tegen gezinsvoogd, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder BESLUIT
3 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
145 Gemeente Ermelo (
CDA bestuur) praktijk voorbeeld zinloos klagen over onjuiste/geen ontvangstbevestiging
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
173 Iedere 14 dagen een informatieverzoek naar school bij kinderbeschermingsmaatregelen
403 Geld, school, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), geld en de geheime onderonsjes COMPLOT TEGEN OUDERS!
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beŰindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
509 Model bezwaarschrift gemeente tegen uitschrijving kind van uw woonadres
311 Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming werken samen TEGEN OUDERS!
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
81 Klacht 81 ouder(s) tegen BESLUIT jeugdzorg=STICHTING om RvdK te verzoeken onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
385 Model klacht tegen BESLUIT RvdK om onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
497 U maakt bezwaar tegen het benaderen van informanten door de RvdK
339 Landelijke afspraak tussen jeugdzorg en kinderrechters: Verzoekschriften geen ’inhoudelijke’ informatie meer hoeven te bevatten!
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
663 Verzoekschrift omgangsregeling bij KIR na BESLUIT jeugdzorg
636 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal jeugdzorg
255 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet contactjournaal jeugdzorg
637 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal RvdK
170 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet afschrift contactjournaal RvdK
639 Modelklacht tegen indicatiebesluit
642 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel indicatiebesluit te toetsen
640 Modelklacht tegen Plan van Aanpak
366 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel Plan van Aanpak te toetsen
641 Modelklacht tegen HVP Zorgverlener
499 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel HVP Zorgverlener te toetsen
443 Modelklacht tegen gezinsvoogd PvA/indicatiebesluit naar KIR zonder inzichten
657 Verzoek KIR retour sturen PvA/indicatiebesluit zonder inzichten ouder
679 Modelverzoek wraking rechter meenemen naar iedere hoorzitting rechter en toetsen met info 457
658 Checklist ouder voor procederen bij de kinderrechter
263 Na (afloop) hoorzitting rechter levert u verzoek afschrift PV in bij de informatiebalie
384 Modelklacht tegen weigering afgifte proces-verbaal van de hoorzitting
124 Wraking Kamer van Toezicht Notarissen Zwolle met Hop GEGROND!
VOORVRAAG handelt de notaris in het belang van de burger of in belang van de belastingdienst?
Belasting vrijstelling voor een kind is ruim 48000 euro.
Belasting vrijstelling voor een pleegkind minder dan 5 jaar in het gezin is 2000 euro.
Waarom wordt in de praktijksituatie een pleegkind langer dan 5 jaar niet als kind aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van UHP kinderen met criteria en welke termijnen aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van kinderen aangemerkt als ouders uit het gezag zijn gezet?
Hebben kinderen recht op (kinds)deel erfenis als hun ouders uit het gezag zijn gezet?
Waarom zitten er vertegenwoordigers van de belastingdienst in de Kamers van Toezicht notarissen?
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Rechtbanktraining waarheidsvinding: Kloppen de nevenfuncties bestuurders, gemeentesecretaris en griffier van uw gemeente?
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders in uw gemeente hadden/hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus tijdens verkiezingen gemeenteraad om de uitslag te be´nvloeden door zelf stemmen te tellen, stemmen van andere partijen op het stapeltje van de eigen partij te leggen en/of stemmen van andere partijen ongeldig te maken en/of nog even een praatje te maken in het stembureau om de kiezer vlak voor dat deze gaat stemmen te kunnen be´nvloeden?
Tenslotte heeft u een kopie ontvangen van het contract dat is afgesloten tussen jeugdzorg en gemeente met daaronder welke namen en handtekeningen om de jeugdzorg over te dragen naar de gemeente en is dit contract in uw gemeente wel of niet in de gemeenteraad besproken? Indien neen, waarom niet?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk tegen de jeugdzorgindustrie
Contact J. Hop.

 

top
Groep Hop ę
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter ę
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.