CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Verzoek 643 aan jeugdzorg om beŽindiging uithuisplaatsing minderjarige wegens gewijzigde omstandigheden met vervolgprocedure bij de kinderrechter binnen 14 dagen na besluit jeugdzorg waar verzoeker het niet mee eens bent of uitblijven besluit jeugdzorg

Aan Stichting............................................

Plaats/datum:.........................

Betreft: Verzoek 643 inzake de minderjarige.................................................

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik een verzoek 643 aan jeugdzorg in om beŽindiging uithuisplaatsing minderjarige wegens gewijzigde omstandigheden met vervolgprocedure bij de kinderrechter binnen 14 dagen na besluit jeugdzorg waar verzoeker het niet mee eens bent of uitblijven besluit jeugdzorg.

O Gewijzigde omstandigheden.
De VIJFDE WET van Hop is van toepassing er is sprake van verzonnen verhalen.
Hieronder specificeer ik verzonnen verhalen met citaten uit documentatie jeugdzorg.
- De ingediende klacht kcie mbt verzonnen verzonnen verhalen in indicatiebesluit wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.
- De ingediende klacht kcie mbt verzonnen verzonnen verhalen in plan van aanpak gezinsvoogd wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.
- De ingediende klacht kcie mbt verzonnen verzonnen verhalen in hulpverleningsplan zorgverlener wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.
- De ingediende klacht kcie mbt verzonnen verzonnen verhalen in correspondentie gezinsvoogdij wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd. Zie producties met afschrift klachtzaken als bijlage meegestuurd.

O Gewijzigde omstandigheden.
Er is sprake van "succesvolle tegenwerking" hulpverlening door medewerkers van de stichting.
De ingediende klachtzaak bij de klachtencommissie wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.

O Gewijzigde omstandigheden.
De uithuisplaatsing van de minderjarige werkt alleen maar contraproductief.
De ingediende klachtzaak bij de klachtencommissie wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.

O Gewijzigde omstandigheden. De Tielse Checklist Risicofactoren is door verzoeker ingevuld en aangekruist.

O Er is sprake van jarenlange falende (vrijwillige)jeugdzorg en om de aandacht van falende jeugdzorg af te dekken wordt nu voor het slachtoffer van die falende jeugdzorg om een kinderbeschermingsmaatregeln verzocht om de aandacht af te leiden van falende jeugdzorg.

O Ten onrechte zit geen indicatiebesluit bij het verzoek en/of er is sprake van een (geheim) indicatiebesluit dat niet aan belanghebbenden is verzonden en/of in het indicatiebesluit staan verzonnen verhalen waarde de VIJFDE WET van Hop hier als herhaald en ingelast wordt beschouwd.

O NEE, er is geen sprake van Psychiatrische problematiek (ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen, depressies, verslavingen, kortom DSM-IV classificaties)

O NEE, er is geen sprake van Traumatische ervaringen (scheiding,verlieservaringen, misbruik, mishandeling,levensbedreigende situaties)

O Nee, er is geen sprake van Extreme faseproblematiek(huilbaby's, koppigheid in de peuterfase, zich buitensporig afzetten in de puberteit) intellectuele beperktheid

O Nee, er is geen sprake van een Verstoorde sexuele ontwikkeling (sexueel misbruik (slachtoffer/ dader), loverboy problematiek)

O Nee, er is geen sprake van School(werk)verzuim

O Nee, er is geen sprake van Hoge lijdensdruk (veel hinder ervaren van de problematiek / situatie) Ernst van de problematiek

O Nee, er is geen sprake van Uitgebreidheid van de problematiek (betreft meerdere ontwikkelingsgebieden; in ťn externaliserende gedragsproblematiek)

O Nee, er is geen sprake van Langdurig bestaande problematiek

O Nee, er is geen sprake van Het voorkomen van school, buurt (de problematiek in meerdere situaties (thuis),

O Nee, er is geen sprake van Ontoegankelijkheid van ouders/verzorgers voor hulpverlening

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van psychiatrische/psychische problematiek bij de ouder(s) (persoonlijkheidsstoornis depressie, impulscontrole -en verslavingsproblematiek, 

O Nee, er is geen sprake van (belast verleden) resulterend in onvoldoende (emotionele) beschikbaarheid voor het kind)

O Nee, er is geen sprake van Het niet beschikken over adequate kennis over de opvoeding van kinderen en over pedagogische vaardigheden

O Nee, er is geen sprake van Het ontbreken van zicht op eigen handelen en op de consequenties hiervan voor het kind

O Nee, er is geen sprake van Bij ouders ontbreekt het zicht op het kind (bijv. door intellectuele beperktheid)

O Nee, er is geen sprake van Problemen in de interactie tussen de gezinsleden (partners,ouder/kind, kinderen onderling)

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van belastende gezinsomstandigheden (ziekte/ overlijden; echtscheiding financiŽle problemen; werkloosheid)

O Nee, er is geen sprake van Afwezigheid van voldoende sociale steun vanuit de omgeving (onvoldoende sociaal netwerk en/of niet de mogelijkheid dit te organiseren)

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van geweld in het gezin (verbaal, fysiek, psychisch) Instabiliteit van de gezinssituatie (bijv. wisselende relaties/woonplaatsen)

O Nee, er is geen sprake van Verstoorde draagkracht/draaglastverhouding

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van complicerende culturele invloeden ( onvoldoende integratie,extreem religieuze opvattingen)

O Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een HOOG RISICO!

O Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een GEMIDDELD RISICO!

O Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een LAAG RISICO!

O Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van RISICO

Anders te weten.
Een van de bovenstaande Tielse Risicofactoren is met JA beantwoord.
De uithuisplaatsing dient beŽindigd te worden om een einde te maken aan de met JA beantwoordde Tielse Risocofactoren.

Anders te weten.
Er zijn geen en/of onvoldoende kindkenmerken aanwezig om een uithuisplaatsing te rechtvaardigen.

Anders te weten.
Er is sprake van represaillemaatregelen tegen verzoeker om de uithuisplaatsing minderjarige niet te beŽindigen.
Zie de ingediende klachtzaak bij de klachtencommissie.

Redenen waarom verzoeker zich wendt tot de stichting met het verzoek om bij beschikking binnen 14 dagen na ontvangst van dit verzoek, gelet op artikel 120 grondwet en met toepassing van Verdrag van Lissabon en met toepassing van neutrale waarheidsvinding de uithuisplaatsing van bovengenoemde minderjarige te beŽindigen.

 


Handtekeningen

.........................................................................................................................................
Naam vader met adres,postcode en woonplaats met vermelding wel of niet belast met het gezag

.........................................................................................................................................
Naam moeder met adres,postcode en woonplaats met vermelding wel of niet belast met het gezag

Producties: Afschrift van de ingediende klachtzaken.