CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Zaaknummer: ? Verzoek aan de griffie om binnen 14 dagen na dagtekening ontvangst van dit verzoekschrift schriftelijk te bevestigen met datum en tijd hoorzitting en naam van de kinderrechter die op dit verzoekschrift gaat beslissen.

VERZOEKSCHRIFT 644 PER KIND ingediend bij kinderrechter tegen het BESLUIT Stichting weigering beŽindiging uithuisplaatsing binnen 2 weken na beschikking Stichting bij de kinderrechter in drievoud ingediend met als productie 1 VERZOEK OUDER productie 2 WEL BESLUIT OP VERZOEK 643 Stichting!

 

 

Memo voor de griffie! Beroepschrift waarop van toepassing zijn de Procesreglementen Familierecht Rechtbanken In werking getreden op 1 april 2006 Let op! In geval van beroepen ex artikel 5 lid 5 Wjz, jo 8.8 Awb en Wob dient de Landelijke Procesregeling Bestuursrecht als leidraad.

Aan de Kinder(bestuurs)rechter

te

............................................

Plaats/datum:.........................  

Edelachtbare Heer/Vrouwe,  

Geeft eerbiedig te kennen:  

 

.........................................................................................................................................
Naam vader met adres,postcode en woonplaats met vermelding wel of niet belast met het gezag

 

.........................................................................................................................................
Naam moeder met adres,postcode en woonplaats met vermelding wel of niet belast met het gezag

hierna te noemen verzoeker(s) en/of de ouder(s )

 

tegen

 

........................................................................................................................................
Juridisch juiste naam Stichting, statutaire zetel en postcode en adres statutaire zetel
hierna te noemen de stichting (Indien de Stichting de maatregel uitvoert namens Bureau Jeugdzorg dit vermelden met vermelding juridisch juiste gegevens Bureau Jeugdzorg

Het verzoekschrift betreft de minderjarige:

.........................................................................................................................................
Naam minderjarige met adres,postcode en woonplaats met vermelding chronologisch overzicht kinderbeschermingsmaatregelen
met zaaknummers

 

 

Het VERZOEKSCHRIFT betreft het WEL BESLUIT OP VERZOEK 643 Stichting (productie 2) weigering beŽindiging uithuisplaatsing minderjarige de dato............................ op het verzoek 643 beŽindiging uithuisplaatsing minderjarige de dato.......................... is het verzoekschrift is binnen 2 weken na beschikking Stichting bij de kinderrechter ingediend en daarmee ontvankelijk.

Verweerder verzoekt de kinderrechter om het VERZOEK beŽindiging machtiging uithuisplaatsing van de hierboven genoemde minderjarige TOE te wijzen?

X Bijlage 245, toelichting en checklist bij verzoekschriften/verweerschriften ouders tegen Stichting bij kinderbeschermingmaatregelen


1. VERZOEKER HEEFT GEEN COMPLEET DOSSIER! 

Verzoeker heeft modelverzoek 102 bij de Stichting ingediend om normen en gevaren vast te stellen en te kijken hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen. Op dit verzoeker heeft de Stichting (nog) niet beslist. (Productie 102)

2. Verzoeker heeft hieronder de Tielse Checklist Risicofactoren ingevuld welke checklist met een Wob-verzoek 102 is verkregen in de zaak Nienhuis/Leenders (3) met een besluit van de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland op 28 mei 2008. Deze checklist is op 2 juni 2008 voor het eerst openbaar is gemaakt en op internet is gezet door de heer J. Hop, procesvertegenwoordiger in de zaak Nienhuis/Leenders om het modelverzoek 643 te verbeteren en de communicatie tussen ouders en bestuursorgaan te verbeteren waardoor het bestuursorgaan snel en gemakkelijk een beslissing kan nemen om een einde te maken aan de situatie van kinderen die ten onrechte uithuis zijn geplaatst omdat deze checklist door een gezinsvoogd die niet aan de kwaliteitseisen voldoet niet en/of foutief is ingevuld.

3. In de Tielse Checklist RisicoFactoren is/wordt ten onrechte geen rekening gehouden met een gezinsvoogd, welke gezinsvoogd niet aan de kwaliteitseisen gezinsvoogd voldoet.

4. In de Tielse Checklist RisicoFactoren is/wordt ten onrechte geen rekening gehouden met een problematisch voorgeschiedenis waarbij de jeugdzorg/jeugdhulpverlening ernstig heeft gefaald.

5. Verzoeker verzoekt de uithuisplaatsing van bovengenoemde minderjarige ONVERWIJLD te beŽindigen onder verwijzing naar de Tielse RisicoFactoren welke RisicoFactoren op de hierboven genoemde datum met NEE kunnen worden ingevuld.

6. Verzoeker heeft in zijn verzoek 643 verwezen naar de Tielse Risicofactoren. De Stichting heeft in het BESLUIT niet verwezen naar Tielse Risicofactoren die nog WEL aanwezig zijn in de onderhavige zaak. Het BESLUIT van de Stichting op verzoek 643 is NIET en/of onvoldoende onderbouwd met (g)een verwijzing naar welke Tielse Risicofactoren wel aanwezig zijn. De machtiging UHP dient daarom te worden beŽindigd.

O Verzoeker heeft een Wob-verzoek 102 ingediend. Er is nog steeds geen beschikking gekomen op Wob102 ( Stichting stelt zich ten onrechte niet open op) en/of  In het BESLUIT op Wob-verzoek 102 heeft de Stichting geen normen en gevaren op schrift vastgesteld. Ook heeft de Stichting niet vermeld hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen. ( Stichting stelt zich ten onrechte niet open op)

O Verzoeker heeft een BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen het BESLUIT van de Stichting op Wob-verzoek 102.

O Is is geen (concept) Plan van Aanpak over/voor de huidige periode! (7)

O Er is geen (concept) HVP ZORGVERLENER over/voor de huidige periode! (7)

O Er is geen (concept)indicatiebesluit over/voor de huidige periode! (7)

O Er is geen indicatiebesluit gemaakt binnen de termijn genoemd in de beschikking KIR (V)OTS/UHP! Het uithuis plaatsen van het kind gebeurt op de datum van verzending van verzoek 643 in strijd met een beschikking KIR en is daarmee illegaal. De beschikking UHP is VERVALLEN, dus kind gelijk terug naar huis. (7)

 

Tielse Checklist RisicoFactoren

Datum : Zie datum verzoek.

Naam cliŽnt : Zie naam bovengenoemde minderjarige.

Naam invuller : Zie verzoeker.

Bron: Tielse Checklist RisicoFactoren, BJzG Rivierenland, December 2006

Aard van de problematiek

O NEE, er is geen sprake van Psychiatrische problematiek (ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen, depressies, verslavingen, kortom DSM-IV classificaties)

O NEE, er is geen sprake van Traumatische ervaringen (scheiding,verlieservaringen, misbruik, mishandeling,levensbedreigende situaties)

O Nee, er is geen sprake van Extreme faseproblematiek(huilbaby's, koppigheid in de peuterfase, zich buitensporig afzetten in de puberteit) intellectuele beperktheid

O Nee, er is geen sprake van een Verstoorde sexuele ontwikkeling (sexueel misbruik (slachtoffer/ dader), loverboy problematiek)

O Nee, er is geen sprake van School(werk)verzuim

O Nee, er is geen sprake van Hoge lijdensdruk (veel hinder ervaren van de problematiek / situatie) Ernst van de problematiek

O Nee, er is geen sprake van Uitgebreidheid van de problematiek (betreft meerdere ontwikkelingsgebieden; in ťn externaliserende gedragsproblematiek)

O Nee, er is geen sprake van Langdurig bestaande problematiek

O Nee, er is geen sprake van Het voorkomen van school, buurt (de problematiek in meerdere situaties (thuis),

O Nee, er is geen sprake van Ontoegankelijkheid van ouders/verzorgers voor hulpverlening

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van psychiatrische / psychische problematiek bij de ouder(s) (persoonlijkheidsstoornis depressie, impulscontrole -en verslavingsproblematiek, 

O Nee, er is geen sprake van (belast verleden) resulterend in onvoldoende (emotionele) beschikbaarheid voor het kind)

O Nee, er is geen sprake van Het niet beschikken over adequate kennis over de opvoeding van kinderen en over pedagogische vaardigheden

O Nee, er is geen sprake van Het ontbreken van zicht op eigen handelen en op de consequenties hiervan voor het kind

O Nee, er is geen sprake van Bij ouders ontbreekt het zicht op het kind (bijv. door intellectuele beperktheid)

O Nee, er is geen sprake van Problemen in de interactie tussen de gezinsleden (partners,ouder/kind, kinderen onderling)

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van belastende gezinsomstandigheden (ziekte/ overlijden; echtscheiding financiŽle problemen; werkloosheid)

O Nee, er is geen sprake van Afwezigheid van voldoende sociale steun vanuit de omgeving (onvoldoende sociaal netwerk en/of niet de mogelijkheid dit te organiseren)

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van geweld in het gezin (verbaal, fysiek, psychisch) Instabiliteit van de gezinssituatie (bijv. wisselende relaties/woonplaatsen)

O Nee, er is geen sprake van Verstoorde draagkracht/draaglastverhouding

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van complicerende culturele invloeden ( onvoldoende integratie,extreem religieuze opvattingen)

X Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een HOOG RISICO!

X Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een GEMIDDELD RISICO!

O Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een LAAG RISICO!

O Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van RISICO

X Gelet op de bovenstaande risicofacturen die met NEE zijn aangekruist dient de uithuisplaatsing van de minderjarige ONVERWIJLD te worden beŽindigd om het risico dat de minderjarige schade oploopt door de uithuisplaatsing zoveel mogelijk te beperken.

 

BEWIJSLAST!

Uit de weigering van de Stichting om onverwijld een COMPLEET DOSSIER aan de ouder te verstrekken en de weigering van de Stichting om inzicht te geven op verzoek van verzoeker (Wob verzoek 102) inzake normen en gevaren en hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen is er kennelijk sprake van VERONDERSTELLINGEN VAN DE STICHTING met het oogmerk om een of beide ouders op een ernstige wijze te diskwalificeren.

Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de Stichting Bureau Jeugdzorg waar u mee te maken heeft! De jeugdzorg heeft een commercieel belang bij het handhaven van kinderbeschermingsmaatregelen. 

De bewijslast ligt dus bij de Stichting, waarbij er natuurlijk sprake zou zijn van zeer ernstige partijdigheid van de kinderrechter voor de jeugdzorg als de bewijslast omgedraaid zou worden en dat verweerder moet gaan bewijzen dat de VERONDERSTELLINGEN van de jeugdzorg onjuist zijn. 

 

Het bovenstaande brengt met zich mee dat hiermee voldoende aannemelijk geworden is dat er sprake is van (gewijzigde) omstandigheden waardoor het verzoek van de Stichting dient te worden afgewezen.  

Redenen waarom verweerder(s) zich wenden tot de kinder(bestuurs)rechter met het verzoek om bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te verklaren dat:  

1. Het VERZOEK van de ouder om beŽindiging machtiging  UITHUISPLAATSING wordt toegewezen.  


Handtekeningen  

.........................................................................................................................................
Naam vader met adres,postcode en woonplaats met vermelding wel of niet belast met het gezag

.........................................................................................................................................
Naam moeder met adres,postcode en woonplaats met vermelding wel of niet belast met het gezag

Het verzoek met producties is in 3-voud door verzoeker(s) zelf rechtstreeks ingediend bij de kinderrechter zonder advocaat omdat er in de onderhavige zaak geen sprake is van een verplichte procureurstelling. Ook hoeven er geen griffierechten te worden betaald.

Producties : ....................................................................................................................... 

 

Productie 1    : Verzoek 643 ouders beŽindiging machtiging UHP

Productie 2    : WEL BESLUIT OP VERZOEK 643 Stichting weigering beŽindiging UHP

Productie 3    : Beschikking OTS/UHP

Productie 102 : Afschrift modelverzoek 102 om normen en gevaren vast te stellen en te kijken hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen

Productie 418 : Stichting heeft commercieel belang bij kinderbeschermingsmaatregelen dus dient bewijslast bij de stichting te worden neergelegd

X Bijlage 245, toelichting en checklist bij verzoekschriften/verweerschriften ouders tegen Stichting bij kinderbeschermingmaatregelen

VERZOEKSCHRIFT 644 PER KIND ingediend bij kinderrechter tegen het BESLUIT Stichting weigering beŽindiging uithuisplaatsing binnen 2 weken na beschikking Stichting bij de kinderrechter in drievoud ingediend met als productie 1 VERZOEK OUDER productie 2 BESLUIT OP VERZOEK Stichting!

 

Bron:www.burojeugdzorg.nl/643.htm

000009 Noteer datum Verzoekschrift 643 ouders aan Stichting om beŽindiging uithuisplaatsing minderjarige wegens gewijzigde omstandigheden!

Vervolgprocedure.
GEEN BESLUIT van de stichting binnen 14 dagen na inlevering verzoek 643 op uw verzoek 643 beŽindiging UHP kind?
U levert de 15e dag gelijk VERZOEKSCHRIFT 663 in bij de kinderrechter in 3-voud omdat de stichting GEEN BESLUIT binnen 14 dagen heeft genomen.

Vervolgprocedure.
WEL BESLUIT van de stichting binnen 14 dagen na inlevering verzoek 643 op uw verzoek 643 beŽindiging UHP kind?
U levert BINNEN 14 dagen gelijk VERZOEKSCHRIFT 644 in bij de kinderrechter in 3-voud omdat de stichting WEL BESLUIT binnen 14 dagen heeft genomen.