CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

GRIFFIER LET OP!

SPOEDVERZOEKSCHRIFT OMGANGSREGELING IVM VERLOPEN VAN TERMIJNEN SA

Dit verzoek is apart ingediend om de leesbaarheid te bevorderen! Verzoekers verwijzen  naar het verzoek van de rechtbank Zutphen aan ouders en hun gemachtigde J. Hop op 17 juli 2007 in de zaak van der V. inzake het niet tijdig behandelen van verzoekschriften. Verzocht wordt dit verzoekschrift van de ouders te behandelen voordat de data waarop de schriftelijke aanwijzing omgang betrekking heeft zal zijn verstreken.  

Dankzegging. Ermelo, 11 augustus 2007. Aan de rechtbank Zutphen. T.a.v. de kinder(bestuurs)rechters mr. I.G.M.T. Weijers-van der Marck, mr. D. Vergunst, mr. R.A. Eskes (95) (710) De ouders van der V. en hun procesvertegenwoordiger J. Hop Ermelo hebben kennis genomen van het verzoek van de rechtbank Zutphen aan de ouders en hun gemachtigde J. Hop om verzoekschriften n.a.v. een schriftelijk aanwijzing omgangsregeling gezinsvoogdijinstelling per verzoek per kind steeds apart in te dienen zodat de rechtbank dit soort verzoeken kan behandelen voordat de data waarop deze verzoekschriften betrekking hebben zijn verstreken. Het apart indienen van ieder verzoek per kind bovendien de leesbaarheid van dit soort verzoeken zal bevorderen. Omdat dit verzoek van de rechtbank Zutphen aan de ouders en hun gemachtigde J. Hop op 17 juli 2007 een nationaal probleem betreft, het door de kinder(bestuurs)rechters niet tijdig behandelen van (SA) verzoekschriften omgangsregelingen zal aan dit verzoek van de rechtbank Zutphen maximale bekendheid worden gegeven door publicatie op de website www.burojeugdzorg.nl om het indienen van dit soort verzoekschriften door ouders in Nederland conform de wens van de rechtbank Zutphen zoveel mogelijk te bevorderen. De communicatie tussen ouders en rechtbanken en het vertrouwen van ouders( die met jeugdzorg te maken) in de rechtspraak in Nederland flink zal verbeteren wanneer de rechtbanken inderdaad dit soort verzoeken van ouders gaan afhandelen voordat de data waarop de (SA) omgang betrekking heeft zal zijn verstreken.

 

 

 

 

SPOED! Procedure SCHRIFTELIJKE AANWIJZING!

Zaaknummer? Verzoek aan de griffie om binnen 14 dagen na dagtekening ontvangst van dit verzoekschrift schriftelijk te bevestigen met datum en tijd hoorzitting en naam van de kinderrechter die op dit verzoekschrift gaat beslissen.

(SA645) Verzoekschrift KIR tegen tegen WEL BESLUIT STICHTING inzake DE NORM voor VOORWAARDEN DIE DE STICHTING HEEFT VASTGESTELD VOOR OMGANG TUSSEN VERZOEKER MET KIND binnen 2 weken NA DATUM BESLUIT STICHTING door VERZOEKER bij de kinderrechter in drievoud ingediend.

Productie 1 BESLUIT STICHTING ..............................(DATUM) ........................................(Zaaknummer) welk BESLUIT door verzoeker als een SA wordt aangemerkt.

 

 

Memo voor de griffie! Beroepschrift waarop van toepassing zijn de Procesreglementen Familierecht Rechtbanken In werking getreden op 1 april 2006 (301) Let op! In geval van beroepen ex artikel 5 lid 5 Wjz, jo 8.8 Awb en Wob dient de Landelijke Procesregeling Bestuursrecht als leidraad.  

Aan de Kinder(bestuurs)rechter

te

............................................ 

Plaats/datum:.........................  

Edelachtbare Heer/Vrouwe,  

Geeft eerbiedig te kennen:  

 

.......................................................................................................................
Naam vader met NAW gegevens MET vermelding wel/niet BELAST MET HET GEZAG  

 

........................................................................................................................
Naam moeder met NAW gegevens MET vermelding wel/niet BELAST MET HET GEZAG,

hierna te noemen verzoeker(s) en/of de ouder(s )

 

TEGEN  

STICHTING........................................................................................................ 

Juridisch juiste naam Stichting, statutaire zetel en postcode en adres statutaire zetel hierna te noemen de stichting (Indien de Stichting de maatregel uitvoert namens Bureau Jeugdzorg dit vermelden met vermelding juridisch juiste gegevens Bureau Jeugdzorg)

Wob102 verzoek 1 is ingediend op……………………………………………………………………………….....(datum)

BESLUIT op Wob102 verzoek 1 van de STICHTING……………………………………………………......(datum) zaaknummer:................................

 

 

Het verzoekschrift betreft de minderjarige:  

........................................................................................................................
Naam minderjarige met NAW gegevens  

Chronologisch overzicht data VOTS, OTS, UHP minderjarige met zaaknrs en KIR:

........................................................................................................................  

Chronologisch overzicht data CONCEPT Plan van Aanpak begin en einddata:

........................................................................................................................  

Chronologisch overzicht data DEFINITIEF Plan van Aanpak begin en einddata:

........................................................................................................................  

Chronologisch overzicht data GEEN Plan van Aanpak begin en einddata:

........................................................................................................................  

Chronologisch overzicht data CONCEPT HVP ZORGVERLENER begin en einddata:

........................................................................................................................  

Chronologisch overzicht data DEFINITIEF HVP ZORGVERLENER begin en einddata:

........................................................................................................................

Chronologisch overzicht data GEEN Plan van Aanpak begin en einddata:

........................................................................................................................

Chronologisch overzicht data en tijdens omgang ouder/kind vanaf VOTS/OTS/UHP:

.......................................................................................................................  

Overzicht personen betrokken bij de zaak vanaf uitspraak VOTS/OTS/UHP:

.......................................................................................................................

Onder verwijzing naar bovenstaande overzichten is verzoeker in staat om tijdens VOTS, OTS of UHP van de minderjarige netjes, overzichtelijk, procedureel en systematisch te werken zodat DE KINDERRECHTER deze gegevens van verzoeker snel en gemakkelijk in dit overzicht kan bekijken.

 

 

 

1. De onderhavige procedure betreft een:

(SA645) Verzoekschrift KIR tegen tegen WEL BESLUIT STICHTING inzake DE NORM voor VOORWAARDEN DIE DE STICHTING HEEFT VASTGESTELD VOOR OMGANG TUSSEN VERZOEKER MET KIND binnen 2 weken NA DATUM BESLUIT STICHTING door VERZOEKER bij de kinderrechter in drievoud ingediend.

Productie 1 BESLUIT STICHTING ..............................(DATUM) ........................................(Zaaknummer) welk BESLUIT door verzoeker als een SA wordt aangemerkt.

 

 

2.0 De kinderrechter wordt verzocht om eerst op de VOORVRAAG/VOORVRAGEN een beslissing te nemen.

2.1 Een schriftelijke aanwijzing is alleen een schriftelijke aanwijzing als die aan de NORM voor schriftelijke aanwijzing voldoet!

O De schriftelijke aanwijzing voldoet niet aan de NORM die gesteld kan worden aan een schriftelijke aanwijzing.

O Er is geen vooraankondiging SA verstuurd aan verzoeker

O De STICHTING is NIET BEVOEGD om een schriftelijke aanwijzing te geven. (Wob102 verzoek 1) Dictum beschikking VOTS, OTS, UHP niet conform juridische naam STICHTING!

O Het ondertekeningsblok onder de schriftelijke aanwijzing klopt niet. (www.burojeugdzorg.nl/518.htm)

O Verzoeker is NIET BELAST met het gezag over het bovengenoemde kind, de STICHTING kan GEEN SA geven aan ouder NIET BELAST met het gezag

O Er is GEEN DEFINITIEF Plan van Aanpak, verzoeker heeft een bezwaarschrift en/of beroepschrift ingediend tegen het ontbreken van een Plan van Aanpak!

O Er is GEEN DEFINITIEF HVP Zorgverlener, verzoeker heeft een bezwaarschrift en/of beroepschrift ingediend tegen het ontbreken van een Plan van Aanpak!

O Verzoeker beschikt niet over alle en complete dossiers

 

 

1. De onderhavige procedure betreft een:

(SA645) Verzoekschrift KIR tegen tegen WEL BESLUIT STICHTING inzake DE NORM voor VOORWAARDEN DIE DE STICHTING HEEFT VASTGESTELD VOOR OMGANG TUSSEN VERZOEKER MET KIND binnen 2 weken NA DATUM BESLUIT STICHTING door VERZOEKER bij de kinderrechter in drievoud ingediend.

Productie 1 BESLUIT STICHTING ..............................(DATUM) ........................................(Zaaknummer) welk BESLUIT door verzoeker als een SA wordt aangemerkt.

O Verzoeker maakt BEZWAAR tegen de VOORWAARDE citaat:

.................................................................................

O Verzoeker maakt BEZWAAR tegen de VOORWAARDE citaat:

.................................................................................

O Verzoeker maakt BEZWAAR tegen de VOORWAARDE citaat:

.................................................................................

O Verzoeker maakt BEZWAAR tegen de VOORWAARDE citaat:

.................................................................................

O Verzoeker maakt BEZWAAR tegen de VOORWAARDE citaat:

.................................................................................

O Verzoeker maakt BEZWAAR tegen de VOORWAARDE citaat:

.................................................................................

De STICHTING heeft ten onrechte steeds geweigerd na ingediende Wob102 verzoeken om DE NORM, HET GEVAAR en de gehanteerde VERGELIJKINGSMETHODEN vast te stellen.

De door verzoeker(s) ingediende Wob102verzoek1, Wob102verzoek2, Wob102verzoek3, Wob102verzoek4, Wob102verzoek5, Wob102verzoek6, Wob102verzoek7, Wob102verzoek8, Wob102verzoek9, Wob102verzoek10, Wob102verzoek11, Wob102verzoek12, Wob102verzoek13, Wob102verzoek14, Wob102verzoek15 en besluiten van de STICHTING op die Wob102 verzoeken worden hier als herhaald en ingelast beschouwd.

 

 

Redenen waarom verzoeker(s) zich wenden tot de kinder(bestuurs)rechter met het verzoek om bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te verklaren dat:  

1. Het verzoekschrift van VERZOEKER ONTVANKELIJK is omdat het binnen 14 dagen na SA BESLUIT STICHTING is ingediend bij de Kinder(bestuurs)rechter

2. Het verzoek van VERZOEKER zoals omschreven in het verzoekschrift wordt TOEGEWEZEN.

3. De SCHRIFTELIJKE AANWIJZING (SA) van de STICHTING geheel of gedeeltelijk VERVALLEN wordt verklaard.


Handtekening verzoeker:  

.......................................................................................................................
Naam vader met NAW gegevens MET vermelding wel/niet BELAST MET HET GEZAG

Handtekening verzoeker:  

........................................................................................................................
Naam moeder met NAW gegevens MET vermelding wel/niet BELAST MET HET GEZAG,

Het verzoek met producties is in 3-voud door verzoeker(s), OUDER(S) BELAST MET HET GEZAG zelf rechtstreeks ingediend bij de kinderrechter zonder advocaat omdat er in de onderhavige zaak geen sprake is van een verplichte procureurstelling. Ook hoeven er geen griffierechten te worden betaald.

 

 

Startpagina SCHRIFTELIJKE AANWIJZING www.burojeugdzorg.nl/startschriftelijkeaanwijzing.htm 
LIN Informant Stichting Lindenhout: "Jeugdzorg in Nederland is NIET kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING"
124 Is er sprake van het STOCKHOLMSYNDROOM in de zaak van uw kind gericht op SCHAALVERGROTING"
284 Verzoekschrift 284 tegen SA STICHTING inzake VERBOD voor ouder BELAST MET GEZAG om informatieverzoek bij derden in te dienen
647 Verzoekschrift 647 tegen SA STICHTING inzake GESPREK ouder BELAST MET GEZAG met personeel van de STICHTING
657 Verzoekschrift 657 tegen SA STICHTING inzake TELEFONISCHE OMGANGSREGELING ouder BELAST MET GEZAG en kind
128 Verzoekschrift 128 tegen SA STICHTING inzake VERBOD ouder BELAST MET GEZAG om rechtstreeks te corresponderen met kind
645 Verzoekschrift 645 tegen SA STICHTING inzake VOORWAARDEN OR voor ouder BELAST MET GEZAG met kind
658 Verzoekschrift tegen GEEN BESLISSING STICHTING op verzoek 194 OR verzoeker met kind
659 Verzoekschrift tegen SA STICHTING inzake WEL BESLISSING STICHTING op verzoek 194 OR verzoeker met kind
HOP: Een schriftelijke aanwijzing is alleen een schriftelijke aanwijzing als die aan de NORM voor schriftelijke aanwijzing voldoet!
   

top