GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

 

(175) In de gemeente Ermelo moeten de ambtenaren GEZAG over burgers en bestuurders uitoefenen. Dat botst natuurlijk wanneer je als burger uitgaat van zes WETTEN van Hop en dat een ambtenaar er is om de burger te dienen als burgerdienaar.

 

 

Strijd Hop met de ambtenarij gemeente Ermelo om verkiezingsformulieren tijdig door de VOORCONTROLE te krijgen

In 2009 bezocht Hop bijeenkomsten over het indienen van verkiezingsformulieren in Lelystad en Hop had zijn zaakjes al in december 2009 voor elkaar. De gemeente Ermelo moest nog beginnen met het voorlichten van burgers die meededen met verkiezingen en het irriteerde de Ermelose ambtenaren natuurlijk flink dat Hop de eerste was met complete sets verkiezingsformulieren in Ermelo terwijl de ambtenarij nog aan dat circuit moest gaan beginnen.

De ambtenarij in Ermelo had haar zaakjes niet voor elkaar en er deugde dan ook niets van de verkiezingsformulieren in Ermelo. Het zal de lezer dan ook niet verbazen dat er vervolgens geknipt en geplakt moest worden in VVD verkiezingsformulieren afdekt door de leden van het Centraal Stembureau en die geweldige rechtspraak in Nederland. De verkiezingen 2010 in Ermelo zijn oneerloijk verlopen en de VVD had na het knip en plakwerk in verkiezingsformulieren nooit mee mogen doen. Het toont wel aan dat de ambtenaren en bestuurders van Ermelo in 2009 tot knippen en plakken in verkiezingsformulieren in staat zijn tijdens verkiezingen en dat zegt dus veel over de totaal verrotte mentaliteit die heerst jegen gewone burgers in het Ermelose gemeentehuis.

 

29 december 2009 ontvangt Hop bericht dat hij de VOORCONTROLE GROEP HOP ERMELO foutloos heeft ingeleverd

Correct wordt er door de behandeld ambtenaar op 29 december 2009 nog expliciet op gewezen:

"Uiteraard hebben we op de dag van de kandidaatstelling de ORIGINELEN FORMULIEREN nodig."

  Het is uitermate belangrijk om er op te letten dat bij de kandidaatstelling ook beschreven staat in de ontvangstbevestiging dat ORIGINELE documenten zijn ontvangen en met name dat beschreven staat dat ORIGINELE ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd want in Ermelo wordt je rustig bedonderd door ambtenaren die rustig beweren dat ze alleen kopietjes hebben ontvangen. De Ermelose ambtenaar waar ik mee te maken had is NIET te vertrouwen, hij bedonderd je rustig en daar zou ik later nog een keer op onplezierige wijze achterkomen mbt gesjoemel met GBA gegevens want daar zijn ze ook niet vies van in de gemeente Ermelo als dit zooitje een burger maar kan naaien. Want daar zijn ze goed in in Ermelo. Stem dus Groep Hop tijdens verkiezingen gemeenteraad voor een grote schoonmaak onder burgervijandige ambtenaren die GEZAG over burgers en bestuurders kost wat kost willen blijven uitoefenen.

 

 

 

Door de arrogantie van de Ermelose ambtenaar De Bruin hoofd KLANTCONTACTCENTRUM gemeente Ermelo werd het een chaos met de verkiezingsformulieren voor de verkiezingen gemeenteraad 2010. Hoeveel geld heeft deze ERNSTIG FALENDE AMBTENAAR DE BRUIN HOOFD KCC DE GEMEENTE ERMELO GEKOST? Hoe komt zo'n ernstig falende ambtenaar eigenlijk aan zijn baantje in Ermelo? Zijn er nog meer van dit soort falende ambtenaren in Ermelo en hoeveel kost dit wanbeleid? Of is deze De Bruin alleen maar bezig met geld bij elkaar harken om te vergaderen over wat er mis is bij het KLANTCONTACTCENTRUM gemeente Ermelo...............

In Ermelo worden TWEE verschillende DOORLOOPTIJDEN gehanteerd voor een VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING!

1. J. Hop Ermelo moet TWEE WEKEN wachten op de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING ingeleverd op 15 december 2009

2. Alle andere vertegenwoordigers van politieke partijen gaan naar het gemeentehuis en krijgen VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING gelijk mee!

Meten met twee maten door de gemeente Ermelo levert natuurlijk ander taalgebruik op met bevestiging gesprek Hop/de Bruin KCC gemeente Ermelo 24 december 2009. Citaten uit brief 24 december 2009 Hop aan College Ermelo ingeleverd om 12:22 uur precies:

De Bruin hoofd KLANTCONTACTCENTRUM gemeente Ermelo: “Je hebt de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO nog helemaal niet nodig”

Hop: “Dat gaat u als ambtenaar helemaal niet bepalen wanneer ik als burger iets nodig heb”. “U als ambtenaar moet gewoon doen waarom ik als burger u netjes heb verzocht om te doen.”

 

College van Burgemeester & Wethouders

te

Ermelo 

Ermelo 24 december 2009. 

Betreft: Gespreksbevestiging Hop/dhr. De Bruin hoofd Klantcontactcentrum 

De Bruin hoofd KLANTCONTACTCENTRUM gemeente Ermelo: “Je hebt de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO nog helemaal niet nodig” 

Hop: “Dat gaat u als ambtenaar helemaal niet bepalen wanneer ik als burgers iets nodig heb”. “U als ambtenaar moet gewoon doen waarom ik als burger u netjes heb verzocht om te doen.” 

Geachte college,

 

Hierbij bevestig ik kort samengevat de inhoud van het gesprek tussen Hop/dhr. De Bruin Hoofd KCC gemeente Ermelo. 

Vanmorgen 24 december 2009 voor 10:35 was ik bij de receptiebalie van de gemeente Ermelo en vroeg om een afschrift BESLUIT College Ermelo. Na een rondje bellen kwam dhr. De Bruin hoofd KCC naar de receptiebalie en ik herhaalde mijn verzoek. De Bruin vertelde ik ben druk bezig met ander werk en kan het nu niet geven. Hop antwoordde ok kan ik een bevestiging krijgen dat ik dit besluit van u NU niet kan krijgen. De Bruin antwoordde NEE. Hop liep naar het bonnenapparaat dat nu wel werkte en trok twee nummertjes bon B108 en Bon 109 24 december 2009 10:35:32. 

Nummer B108 verscheen op het scherm en Hop ging naar de balie KCC. Hop herhaalde zijn verzoek en de juffrouw schreef het verzoek op de achterkant van Bon B108. Even later kwam ze terug en vertelde Hop wilt u even wachten bij de leestafel. Dhr. De Bruin komt naar u toe. Duurt ongeveer 10 minuten. Hop antwoordde ok.

 

Na enige tijd kwam dhr. De Bruin eraan en sprak Hop aan: “Ik wil u even aanspreken op uw manier van communiceren. Wilt u meedoen met de verkiezingen of wat wilt u eigenlijk bereiken.” 

Hop: “Dat wilde dhr. PLUIM ook al mij aanspreken op mijn manier van communiceren. In oktober geloof ik nam hij me even apart en begon hij me de les te lezen omdat ik om een schriftelijke bevestiging vroeg dat Groep Hop mee kon doen met de verkiezingen 2010. 

Hop: “U werkt hier zeker nog niet zo lang.” Dhr. De Bruin bevestigde dat hij tijdens de verkiezingengemeenteraad 2006 nog niet bij de gemeente Ermelo werkte. Hop: Ok dan weet u dus niet wat er vier jaar geleden hier in Ermelo allemaal gebeurd is. Dan weet u dus niet dat de eindredacteur van het Ermelo’s Weekblad OP SCHRIFT bij de Raad voor de Journalistiek heeft verklaard dat zij van alle kanten berichten kreeg om GROEP HOP DOOD TE ZWIJGEN. Dat zij dat gecontroleerd had en dat het klopte. Dat staat op schrift! 

Hop: Ik diende een brief d.d. 3 december 2009 in bij de gemeenteraad en bij het College om programma’s in het gemeentehuis te mogen leggen. De brief aan de Raad werd ONDERSCHEPT en de ontvangstbevestiging kreeg ik pas gisteren. Van het College hoor ik niets. Ondertussen is de werkgroep communicatie van de raad er mee bezig geweest en die gaan vertellen dat ik de programma’s in het gemeentehuis mag gaan leggen. 

Hop: Ik dien een VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO op 15 december en die krijg ik niet voor akkoord terug. 

Hr. De Bruin: Ja maar u wilt bepalen wanneer wij als ambtenaar iets moeten geven! 

Hop: Ja dat wil ik bepalen! Ik dien als burger netjes een verzoek in en u als ambtenaar moet dat verzoek gewoon uitvoeren. 

De Bruin hoofd KLANTCONTACTCENTRUM gemeente Ermelo: “Je hebt de VOORCONTRO LE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO nog helemaal niet nodig” 

Hop: “Dat gaat u als ambtenaar helemaal niet bepalen wanneer ik als burger iets nodig heb”. “U als ambtenaar moet gewoon doen waarom ik als burger u netjes heb verzocht om te doen.”

 

Hop: U weet dat ik de gemeente in gebreke heb gesteld met dwangsom. Dhr. De Bruin: Ja dat weet ik dat ligt bij de bezwaarschriftencommissie. Hop: “Nou dat doet u dan fout” Ik heb u ingebreke gesteld om binnen een redelijke termijn op mijn verzoek 15 december 2009 VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO te beslissen. De termijn van 14 dagen begint dan te lopen. Vanaf de 15e dag maak ik aanspraak op een DWANGSOM. 

Hop: Ik doe u een voorstel geef mij vandaag de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO terug en dan ga ik niet procederen tegen de gemeente Ermelo met bezwaarschrift en voorlopige voorzieningen bij de rechtbank Zutphen. 

Dhr. De Bruin: “Is dit een dreigement?’ 

Hop: “Nee hoor dat is MEDIATION” Een rechtbank vraagt altijd of je geprobeerd hebt in onderling overleg tot een oplossing te komen.” Dat doe ik dus nu weer. Zoals ik dat ook gedaan heb met de voorstellen “mediation gesprekken” 17 december 2009 met de burgemeester en Oerlemans. Dat staat op schrift en is netjes bevestigd. 

Ik verzamel dus alles wat er gebeurt. Het is GEEN INCIDENT maar STRUCTUREEL wat er gebeurt zoals alles als bijlage met het verzoek voorlopige voorzieningen meekan naar de rechtbank Zutphen.

 

U weet dat ik gisteren 9 verzoeken heb ingeleverd en ik de info van de VOORCONTROLES van de andere partijen wil hebben. 

Dhr. De Bruin: Ja dat weet ik. 

Hop: “U als ambtenaar gaat helemaal niet bepalen wanneer ik als burger iets nodig heb”. “U als ambtenaar moet gewoon doen waarom ik als burger u netjes heb verzocht om te doen.” 

Ik merk wel of ik vandaag de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO voor akkoord terug krijg. 

Als u blijft wachten de termijn van 14 dagen voor de DWANGSOM is aan het lopen. 

 

Geacht college, 

Kort samengevat LEG IK DUS GELIJK DE WERKING VAN DE WET AAN U UIT: 

Ambtenaren van de gemeente Ermelo GAAN NIET BEPALEN wanneer een burger iets nodig heeft. 

Ambtenaren van de gemeente Ermelo GAAN NIET BEPALEN wanneer Hop de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO voor akkoord terug krijgt. 

Ambtenaren en bestuurders van Ermelo begrijpen kennelijk niet hoe de Wet Dwangsom werkt en ten onrechte is mijn ingebrekestelling met dwangsom naar de bezwaarschriftencommissie gestuurd. 

Ik heb u ingebreke gesteld BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN op de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO te beslissen. Het gaat NIET om de termijnen die in de wet staan maar om de redelijke termijn die een bestuursorgaan nodig heeft om op een verzoek van een burger te beslissen.

 

Tenslotte.

Ik signaleer een zeer ernstig communicatieprobleem waarbij ambtenaren van de gemeente Ermelo kennelijk ten onrechte GEZAG uit willen oefenen over burgers en (misschien toekomstige) bestuurders van de gemeente Ermelo. 

Ambtenaren van de gemeente Ermelo ten onrechte willen bepalen wanneer een bestuurder iets gaat krijgen welke problematiek wordt bevestigt door de gang van zaken rondom mijn brief van 3 december 2009 inzake programma Groep Hop in gemeentehuis. 

Ik hoop dat ook van harte dat kiezers op de Groep Hop wil gaan stemmen om de gemeente Ermelo wat KLANTVRIENDELIJKER voor Ermelose burgers te gaan maken. 

Ambtenaren van de gemeente Ermelo GAAN NIET BEPALEN wanneer een burger iets nodig heeft 

Met vriendelijke groet, 

J. Hop. 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

 

 

 

JAN HOP: "BURGERS ZIJN GEEN KLANTEN"

Bezwaarschrift Hop tegen BESLUIT College KCC 2009-09006 d.d. 1 december 2009 NIET-ONTVANKELIJK bij BSC Ermelo

College van Burgemeester en Wethouders Ermelo,

Raadhuisplein 2, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. 

Ermelo, 4 januari 2010. 

Betreft: Bezwaarschrift tegen BESLUIT College KCC 2009-09006 d.d. 1 december 2009. 

Geachte secretaris, geachte leden commissie bezwaarschriften, 

Ondergetekende maakt bezwaar tegen BESLUIT College KCC 2009-09006 d.d. 1 december 2009.

 

Grond 1.

Burgers zijn geen KLANTEN.

 

Grond 2.

Ondergetekende maakt bezwaar tegen het omzetten van de naam Publiekszaken in KCC Klantcontactcentrum.

 

Grond 3.

Ondergetekende maakt bezwaar tegen “akkoord te gaan met de genoemde fasering.”

 

Grond 4

Ondergetekende maakt bezwaar tegen “Instellen van projectgroep KCC en werkgroepen KCC tegen werkgroep 1, werkgroep 2, werkgroep 3 en werkgroep 4.

 

Grond 5

Ondergetekende maakt bezwaar tegen het bedrag van 108.000,-- in de begroting vanwege capaciteitsuitbreiding.

 

Grond 6

Ondergetekende maakt bezwaar tegen “het anstellen van een coŲrdinator KCC”

 

Grond 7

Ondergetekende maakt bezwaar tegen “het aanstellen van een fulltime applicatiebeheerder KCC”

 

Grond 8

Ondergetekende maakt bezwaar tegen “deelname aan de benchmark publiekszaken”

 

Grond 9

Ondergetekende maakt bezwaar tegen “invulling in 2013 evalueren en de benodigde (totale) bezetting inclusief benodigde financiŽn dan opnieuw vast te stellen.

 

Grond 10

Ondergetekende maakt bezwaar tegen “vaststellen van de functieprofielen KCC CoŲrdinator, KCC Apllicatiebeheerder, Klantadviseur/receptionist.

 

Grond 11

Ondergetekende maakt bezwaar tegen het per 1 februari 2010 onderbrengen van de receptie bij KCC

 

Grond 12.

Ondergetekende maakt bezwaar tegen “per afdeling (indicatief) 150 uur ramen voor de invulling van de projectgroep/werkgroepen KCC. 

 

Grond 13.

Ondergetekende maakt bezwaar tegen eerste week februari een kick off met workshop te organiseren voor alle projectmedewerkers KCC.

 

Grond 14.

Ondergetekende maakt bezwaar tegen de waardering van de functieprofielen februari 2010 door de wegingscommissie.

 

Grond 15.

De gespreksbevestiging 24 december 2009 Hop/hoofd KCC wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.

 

Grond 16.

De correspondentie mbt VOORCONTROLE GROEP HOP ERMELO op verzoek van de heer J. Hop wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.

 

Grond 17.

Bij het BESLUIT wordt ten onrechte geen rekening gehouden met toekomstige bezuinigingen en minder geld dat de gemeente Ermelo van de centrale overheid ontvangt.

 

Grond 18

Bij het BESLUIT wordt ten onrechte geen rekening gehouden met betere planning, andere mentaliteit van medewerkers jegens werkzaamheden op verzoek van burgers

 

Grond 19.

Tegenover de MEER uitgaven en meer vergaderen staan geen MEER inkomsten en meer werkzaamheden voor burgers. Dit blijkt NIET uit het BESLUIT.

 

Grond 20.

Er is ten onrechte geen KOSTEN en BATEN analyse gemaakt.

Kost het omzetten van Publiekszaken naar KCC alleen maar meer geld aan meer ambtenaren en meer vergaderen? Of wordt er ook meer geproduceerd? Of worden de kosten op de burgers verhaald door hogere leges?

Er is ten onrechte geen TRANSPARANTIE bij dit BESLUIT voor burgers met cijfertjes.

 

Verzocht wordt om een correcte ontvangstbevestiging onder verwijzing naar Oerlemans 1 tot en met Oerlemans 15. 

Hoogachtend, 

J. Hop. 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

Meten met twee maten door de gemeente Ermelo levert natuurlijk ander taalgebruik op: "Hierbij stel ik het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Ermelo IN GEBREKE NIET TIJDIG op VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO te beslissen en maak ik aanspraak op een DWANGSOM eea conform WET DWANGSOM."

College van Burgemeester en Wethouders,

Gemeente Ermelo. 

Ermelo, 21 december 2009. 

Betreft: 1. Verzoek toezending (bestuurlijke) nevenfuncties leden Centraal Stembureau Gemeente Ermelo. 2. In gebrekestelling/dwangsom  VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING.  

Geacht College, 

De heer Hop was er weer vroeg bij (janhop23). Hop bezocht de software verkiezingen bijeenkomst in Lelystad op 4 december 2009 en leverde op 15 december 2009 de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO bij de gemeente Ermelo in. 

Morgen is er een week verstreken en de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO nog steeds niet voor akkoord terug gekregen.  

Fijntjes wordt verder gewezen op mijn twee brieven d.d. 3 december 2009

1.      Aan de gemeenteraad

2.      Aan het college

en de gang van zaken na inlevering van deze twee brieven d.d. 3 december 2009.  

Het bovenstaande is voor mij aanleiding een BEZWAARSCHRIFT in te gaan dienen tegen

Het BESLUIT van het College te Ermelo d.d. 1 december 2009

BENOEMING leden Centraal Stembureau gemeente Ermelo. 

voorzitter dhr. ing.. W.P. Omta, plv. voorzitter dhr. mr. J. van den Bosch, lid dhr. A. Nederveen, lid mw. mr. J.A. Zuidema, lid mw. G. Kroes
plv. lid dhr. R. Pluim, plv. lid dhr. mr. R.A. Oosterveer, plv. lid mw. J. van Brink. 

Beleefd wordt ONVERWIJLD verzocht om toezending van de (bestuurlijke) nevenfuncties

van bovengenoemde leden Centraal Stembureau gemeente Ermelo om het bezwaarschrift

correct te onderbouwen en/of van een nadere toelichting te voorzien. 

Tenslotte wordt erop gewezen dat ondergetekende een enorme praktijkervaring met

“dubbele petjes” heeft en overweeg ik om gelijktijdig een verzoek in te dienen voor voorlopige voorzieningen bij de rechtbank Zutphen indien ik de VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO niet uiterlijk dinsdag 22 december 2009 voor akkoord kan komen afhalen. 

Het “treiteren” met VOORCONTROLE van een paar minuten levert de gemeente Ermelo dan een bezwaarschriften en voorlopige voorzieningenprocedure op tegen benoeming leden Stembureau.  

Hierbij stel ik het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Ermelo IN GEBREKE NIET TIJDIG op VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING GROEP HOP ERMELO te beslissen en maak ik aanspraak op een DWANGSOM eea conform WET DWANGSOM. 

Met vriendelijke groet, 

J. Hop 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

Jan Hop levert op 15 december 2009 als eerste in Nederland  VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING Groep Hop voor 3 maart 2010 in  

Nieuwsbericht op 15 december 2010 per e-mail verzonden naar: De Stentor, Ermelo's Weekblad, Het Kontakt, Omroep Gelderland, Veluwe FM

 

Aan het centraal stembureau voor

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Ermelo. 

Ermelo, 15 december 2009. 

Betreft: Voorcontrole kandidaatstelling Groep Hop. 

Geachte secretaris, geachte leden, 

Hierbij verzoekt ondergetekende om VOORCONTROLE kandidaatstelling Groep Hop. 

De onderstaande documenten worden t.b.v. de VOORCONTROLE aan u overlegd: 

1.         Verzoek Hop 15 december 2009 om VOORCONTROLE kandidaatstelling Groep Hop

2.       Model H1. Kandidatenlijst

3.         Verklaring burgemeester en wethouders van de gemeente waar de inleveraar als kiezer is geregistreerd.

4.       Twee verklaringen gemachtigde van een politieke groepering waarin aan de inleveraar de bevoegdheid wordt verleend boven de lijst de aanduiding van de desbetreffende groepering te plaatsen. Een conform verkiezingssoftware. De tweede conform de eis zoals die gesteld wordt door het centraal stembureau.

5.       Blanco modelverklaring van kiezer dat zij de lijst ondersteunen. Van deze modelverklaring moeten er minimaal TWINTIG worden ingeleverd bij de kandidaatstelling.

6.         Instemmingverklaring Jan Hop

7.       Kopie geldig identiteitsbewijs Jan Hop

8.         Instemmingverklaring Ronald Pieper

9.       Kopie geldig identiteitsbewijs Ronald Pieper

10.         Instemmingverklaring Jeroen Meijbaum

11.     Kopie geldig identiteitsbewijs Jeroen Meijbaum

12.         Instemmingverklaring Aalt Pieper

13.     Kopie geldig identiteitsbewijs Aalt Pieper

14.         Instemmingverklaring Kees Beekink

15.     Kopie geldig identiteitsbewijs Kees Beekink

16.     Bewijs van betaling van de verschuldigde waarborgsom 

Gaarne ontvangt ondergetekende zo spoedig mogelijk bericht indien de VOORCONTROLE foutloos is ingeleverd. 

Gaarne ontvangt ondergetekende zo spoedig mogelijk bericht indien de VOORCONTROLE een of meerdere VERZUIMEN heeft opgeleverd.   

U kunt de heer J. Hop telefonisch bereiken op nummer: 06-47302454

om de documentatie ingeleverd t.b.v. VOORCONTROLE weer op te komen halen. 

Met vriendelijke groet, 

J. Hop 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo 

Hop ontving een ontvangstbevestiging 151209 inlevering documentatie VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING

 

 

 

 

 

 

 

Jan Hop deelde 1 december 2009 Groep Hop programma's "Burgers zijn geen klanten" uit bij opening verbouwd gemeentehuis

Ik had me er al op verheugd 1 december 2009 gemeente Ermelo heeft open huis na vernieuwing gemeentehuis.
O jee, iedere dag liep ik snel naar de brievenbus zou ik ook uitgenodigd worden voor een informeel programma genodigden VOOR 18:00 uur.
Wat een teleurstelling ze waren me kennelijk vergeten.............
Groep Hop stond natuurlijk niet in de gemeentegidsen vanaf 2006 en niet op de website vanaf 2006............

Maar niet getreurd we maken er toch een leuk uitje van en om 18:00 uur stond Jan Hop met voldoende uitnodigingen om uit te delen aan burgers die ook geen bijzondere uitnodiging voor een informeel programma ontvangen hadden. De brandweer had voor voldoende licht gezorgd bij de ingang van het gemeentehuis dus iedere burger groette ik keurig netjes met goeden avond mag ik u deze uitnodiging geven?

 

Uitnodiging  

1. Klanten of burgers? Groep Hop wil dat de burgerbalie op ALLE werkdagen gedurende de morgen en middag open is. 2 Opdrachten van de gemeente Ermelo dienen bij voorkeur naar Ermelose bedrijven te gaan. 3. Groep Hop is TEGEN het samenvoegen van de gemeenten Ermelo en Harderwijk. 4. Groep Hop wil eerst de woningnood voor starters gaan oplossen. Dit heeft de hoogste prioriteit! Groep Hop is voor het legaliseren van permanent bewonen recreatiewoningen. 5. Groep Hop is TEGEN woningbouw op DVS33 en TEGEN sportpark Telgtereng en als enigste politieke partij in Ermelo daar vanaf het begin TEGEN geweest. 6. Groep Hop is VOOR behoud sportverenigingen op hun huidige locaties, gemeente moet achterstallig onderhoud betalen. 7. Groep Hop is VOOR behoud en in standhouden van Groevenbeekse Heide tot de spoorlijn en tot Ermelo Zuid. 8. Groep Hop is TEGEN gemeentelijke belastingen en wil van Ermelo een burgervriendelijke gemeente maken. 9. Groep Hop is TEGEN misbruik 30 km zones door gemeente TEGEN meer "chicanes" waardoor wegen steeds onveiliger worden en Hamburgerweg en Horsterweg steeds drukker worden. Toelichting www.groephop.nl/ermelo.htm  

Jan Hop, Ronald Pieper, Jeroen Meijbaum, Aalt Pieper Aalt is tot medio 2009 beheerder geweest bij centrum de Baanveger voor Stichting Welzijn en Ondersteuning Ermelo (SWOE), Kees Beekink nodigen u uit om Groep Hop te stemmen 3 maart 2010.

 

 

 

De gewone burgers van Ermelo zijn aardige mensen en vonden het kennelijk wel leuk dat ik daar stond en hun netjes begroette bij de ingang van het gemeentehuis met een uitnodiging. Een aantal begon al gelijk te lezen en met bekenden kon ik een praatje maken.

Het was echt een feestje daar kwam de bediening al aan met een grote schaal hapjes. Ik verheugde me er al op want het was wel een beetje koud. Kennelijk was die schaal hapjes gereserveerd voor de brandweer want ik kreeg niets maar dat kon de pret niet drukken. Het zal wel GEEN ERMELOSE CATERAAR zijn...............................

 

Goeden avond meneer Kanhai.
Mag ik u ook een uitnodiging geven?
Keurig netjes pakte hij de uitnodiging aan en begon al een beetje te lezen.
Ik heb uw brief met bijlage ontvangen hoor voor de instructiebijeenkomst software verkiezingen.
Ik heb me aangemeld voor de instructiebijeenkomst in Lelystad op 4 december 2009 van 16:00-17:30 uur.
Meneer Kanhai liep weg maar even later kwam hij weer terug. Zou hij zijn gaan NADENKEN.........

In Ermelo hebben we na de verbouwing gemeentehuis een klantcontactcentrum dat betekent dus een ander beleid.
Dit betekent dus dat de gemeente CONTACT heeft MET KLANTEN! CONTACT hebben betekent natuurlijk niet ook iets UITVOEREN voor KLANTEN!
De UITVOERING instructie bijeenkomsten software verkiezingen vinden dus NIET MEER PLAATS in het gemeentehuis in Ermelo maar UITVOERING in een hotel in Lelystad.
Ik verheug me er al op alle vertegenwoordigers van politieke partijen uit Ermelo vrijdag weer in Lelystad tegen te komen want alle burgers
worden gelijk behandeld en het kan toch niet zo zijn dat Groep Hop voor de UITVOERING instructie bijeenkomst software verkiezingen naar
Lelystad moet afreizen en de andere politieke partijen de UITVOERING instructie bijeenkomst WEL in het gemeentehuis van Ermelo gaan krijgen.

 

Goeden avond meneer Hop. Wat heeft u voor moois voor me.
Dat is de beste instelling en met plezier gaf ik mijn uitnodigingen.

 

Goeden avond, mag ik u een uitnodiging geven?
De meneer van de PR commissie CDA gaf ik netjes een uitnodiging.
De CDA PR man antwoordde: "We zijn bezig met Omroep Gelderland voor het CDA lijsttrekkersdebat Ermelo te krijgen."
Dat is heel mooi zei ik. Ik heb dat al eens meegemaakt tijdens de provinciale verkiezingen. Ik weet hoe het gaat.
De uitdagers werden door de provincie bij elkaar gezet ZONDER ACHTERBAN, de gevestigde politieke partijen hadden
wel hun achterban achter hen staan en de genodigden van Groep Hop werden in de vakken van de gevestigde politieke partijen gezet.
De mevrouw van Omroep Gelderland was aardig en ik kwam een aantal keren aan het woord.
(Groep Hop is dit keer wel keurig netjes voor het CDA lijsttrekkersdebat uitgenodigd maar na zorgvuldige overweging is besloten niet mee te doen.)

 

Goeden avond meneer Hop, doen jullie ook weer mee vroeg een bekend PE raadslid?
Jazeker mag ik u een uitnodiging geven.
Nog steeds "geen lokale belastingen voor burgers" in jullie programma?
Jazeker kwestie van beter onderhandelen

 

Goeden avond meneer, er staat een moeilijk woord in uw programma.
Jan Hop: "O ja waar dan?"
Mevrouw: "CHICANES"
Jan Hop: "Ja mevrouw dat zijn de hindernissen die de gemeente Ermelo overal neerzet om het voor het verkeer steeds moeilijker te maken."
Mevrouw: "U bent het daar niet mee eens."
Jan Hop: "Nee, wij zijn tegen misbruik van 30 km zones het staat in ons programma."
Jan Hop: "Hulpverleners zoals brandweer en ziekenauto's worden er ook door gehinderd en kunnen hierdoor niet op tijd komen."
Jan Hop: "Door de chicanes op de Harderwijkerweg moet de brandweer achter personenauto's aan blijven rijden want ze kunnen geen kant op."

Memo Jan Hop na gesprek met deze mevrouw: "Is het een goed idee om op de Rietlaan een zebrapad ZONDER CHICANES aan te leggen?" Beetje verf en klaar is het zebrapad? Wat vinden de andere burgers van de Rietlaan hiervan?

 

Ondertussen een leuk aantal burgers een uitnodiging MOGEN geven en tegen 19:30 werd het stiller en (vries)kouder.
Ik besluit ermee te stoppen en ook gebruik te maken van een OPEN HUIS GEMEENTEHUIS. Zelfs ik mocht nu overal komen.
VOOR de ingang werd mijn jas netjes aangepakt en kreeg ik een nummertje. Ik ging snel naar binnen want had het toch wel
een beetje koud gekregen. NA DE INGANG IN HET OPEN GEMEENTEHUIS stond niemand om de gasten te verwelkomen. Ik keek om me heen en liep op goed geluk naar START af en zag vervolgens niemand om mij heen. Aan het einde van de gang rechtsaf en inderdaad een kamer open, groene brigade, daar stonden mensen met elkaar te praten. Ik ging naar binnen en gelijk kwam er een fotograaf om van mij een foto te maken. Iedereen was bezig dus ik liep de kamer uit en aan het eind van de gang rechtsaf en ik zie aan de rechterkant een kamer met VROM. Een hele aardige meneer legt mij aan de hand van oude kaarten uit waar VROM zich mee bezig houdt. Ik vertel hem dat ik de Hamburgerweg nog ken als zandweg. Hij was import vertelde hij me.

Ik ga verder maar aan het eind van de gang kan ik niet meer verder en loop tegen een glazen wand aan. Ik probeer weg te komen, wat als er brand uitbreekt......Heeft de brandweercommandant voor het feestje het pand gemeentehuis op brandveiligheid gecontroleerd? Is het gemeentehuis zelf wel brandveilig en wordt aan de voorschriften voldaan?
Ik kom een mevrouw tegen en vraag haar of ik weer helemaal terug moet lopen, nee hoor u kunt ook hierdoor en na enig zoeken lukt het mij om weer op START uit te komen. Ik vertrek naar rechts richting raadszaal.

 

Mevrouw Zuidema ziet me al aankomen en ze begroet me keurig netjes. Komt u ook even in de raadszaal kijken om uitleg te krijgen over de gemeenteraad? Nou nee het het al bijna 20:00 uur en de uitnodiging is tot 20:00 uur. Nou we hebben nog een rondje uitleg en ik laat me overtuigen en ga zitten. Ik kijk om me heen en zie twee jongeren, nog twee burgers, ikzelf en een paar raadsleden en de raadsgriffier mevrouw Zuidema.
Het bekende PE raadslid gaat mij uitleg geven hoe de gemeenteraad werkt.....................
Hij introduceert zich zelf en legt uit wat de bedoeling is.
De twee burgers hebben er zin in en vragen gelijk of ze wat mogen vragen aan het bekende PE raadslid. Jazeker antwoord hij.
HUN gesprek gaat vervolgens kort samengevat over ernstige communicatieproblemen tussen burger en gemeente.
De twee jongeren vertrekken en ook ik kijk om mij heen. Het is al bijna half negen.
DE UITLEG OVER DE WERKWIJZE VAN DE GEMEENTERAAD MOET NOG BEGINNEN.
Ook ik sta op en vertrek en vraag een ander raadslid of dit de hele dag al zo gaat.....................

De ene van die twee burgers die ken ik heel goed dat was een leraar van mij op de MAVO. Toch wel leerzaam om dit gesprekje even bij te wonen. Als burger moet je altijd een brief sturen GERICHT AAN DE GEMEENTERAAD. De raadsgriffier mevrouw Zuidema kijkt me aan terwijl ik weg loop....................................

 

Het is 20:30 uur, de uitnodiging was tot 20:00 uur. Geen tijd gehad voor hapje en drankje.
Ik ga dus snel naar de garderobe en haal mijn jas.
Wilt u een tas van de gemeente Ermelo wordt vriendelijk gevraagd?
Ik antwoord nee hoor, dank u wel.

De gemeente Ermelo heeft na vernieuwing gemeentehuis een open huis gehouden op 1 december 2009.
Het was na 18:00 uur de periode voor het gewone volk NIET druk en heb nog een stapel uitnodigingen over.
Hoe zou dat nou komen? Na 18:00 uur was er zelfs geen "kraai" te zien.

 

 

Instructiebijeenkomst software verkiezingen in Lelystad

Het zojuist vernieuwde gemeentehuis is NU ALWEER TE KLEIN en er moet naar een hotel in Lelystad uitgeweken
worden voor uitleg aan burgers. Het Ermelose klantcontactcentrum is alleen elke dag van 8.30 uur tot 12.30 uur open.

De instructiebijeenkomst software verkieizngen is van 16:00-17:30 uur. Vertegenwoordigers van de andere Ermelose politieke partijen zullen er wel NIET zijn in Lelystad. Die hebben in Ermelo hun MAATJE PLUIM, beleidmedewerker KWALITEIT bij publiekszaken zitten, om hun zaakjes even snel in een onderonsje te regelen. Want zo werkt dat in Ermelo. Als je vriendjes van al die CDA baasjes in Ermelo bent dan kun je wel iets snel voor elkaar krijgen. Een PLUIM VOOR PLUIM.

Hoe zullen al die ambtenaartjes van de gemeente Ermelo met hun dubbele petjes op en hun CDA baasjes gaan reageren als Hop na het bijwonen van de instructiebijeenkomst in Lelystad SOFTWARE VERKIEZINGEN als eerste partij in Ermelo de documentatie VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING bij de gemeente Ermelo gaat inleveren............................

 

 

 

 

 

J. Hop leverde op 25 augustus 2009 alle benodigde documenten en betaling in om er zeker van te zijn mee te kunnen doen
met de verkiezingen gemeenteraad Ermelo 3 maart 2010. Omdat bij vorige verkiezingen gemeenteraad een geldige kandidatenlijst
was ingediend hoeft NIET meer opnieuw geregistreerd te worden. Zie brief gemeente Ermelo 25 augustus 2009.

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.