CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Modelklacht 653 naar President rechtbank geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen van ingeleverde procedure bij rechtbank

 

Aan de President van de Rechtbank te ......................................................................

Adres, postcode en woonplaats    .............................................................................

Plaats/datum: .......................................................................................................

Modelklacht 653 inzake het niet binnen 14 dagen inboeken van stukken van een burger met bericht van ontvangst met een toegekend zaaknummer!

Geachte President,

Toelichting en onderbouwing bij modelklacht 653. Deze modelklacht bij uw rechtbank (nu) bekend, is gratis op internet gezet door de heer J. Hop te Ermelo voor degene die niet gewend is om brieven te schrijven of formulieren in te vullen. Uitgangspunt is de klacht juridisch en zakelijk zo goed mogelijk op papier te zetten zodat de rechtbank op deze klacht snel een beslissing kan geven om de rechtstreekse communicatie tussen burger en rechtbank te verbeteren. 

Oneerlijk rechtsproces in strijd met 6 en 8 EVRM. Een goede hulpverlening en rechtsgang brengt met zich mee dat partijen in het hulpverleningsproces in beginsel zoveel mogelijk gelijkwaardige kansen en mogelijkheden moeten hebben om hun standpunten naar voren te brengen. Daarvan is nu geen sprake omdat de stukken van klager/klaagster ten onrechte niet binnen 14 dagen met een zaaknummer voor ontvangst zijn bevestigd.

O Klager/klaagster dient de volgende 2 of meer klachten in:
O Een verzoekschrift/verweerschrift/beroepschrift dat klager/klaagster heeft verstuurd naar de Rechtbank is ten onrechte NIET BINNEN 14 DAGEN na dagtekening door de griffie ingeboekt en voor ontvangst aan klager/klaagster met een zaaknummer bevestigd.
O Een verzoekschrift/verweerschrift/beroepschrift dat klager/klaagster heeft verstuurd naar de Rechtbank is ten onrechte NIET BINNEN 14 DAGEN na dagtekening door de griffie ingeboekt en voor ontvangst aan klager/klaagster met de naam van de kinderrechter die de zaak gaat behandelen bevestigd.
O Toelichting en onderbouwing. Bijlage kopie van het onderhavige verzoekschrift/verweerschrift/beroepschrift dat met de klacht als productie 1 is meegestuurd.

O Klager/klaagster dient de volgende 2 of meer klachten in:
In de oproep hoorzitting procedure ten onrechte de naam/namen van de rechter(s) die de zaak behandelen NIET is vermeld!
O In de oproep hoorzitting wrakingskamer ten onrechte de naam/namen van de rechter(s) die op de wraking gaan beslissen NIET is vermeld!
O In de oproep hoorzitting ten onrechte de naam van DE GRIFFIER die het proces-verbaal hoorzitting opmaakt NIET is vermeld!

 

SCHRIFTELIJKE AANWIJZING!
Klager/klaagster verzoekt de organisatie de verantwoordelijke leidinggevende een SCHRIFTELIJKE AANWIJZING te geven om de veiligheid van burgers en de bescherming van burgers tegen NIET TRANSPARANTE NEDERLANDSE RECHTSPRAAK te waarborgen? Hem/haar op te dragen TOEZICHT te houden op de veiligheid van burgers door ontvangstbevestigingen met zaaknummers binnen 14 dagen naar burgers toe te sturen. Van belang is dat de klachtwaardige gedraging heeft plaats gevonden in het gebouw van de organisatie. Het is niet van belang dat de klachtwaardige gedraging niet heeft plaatsgevonden in het bijzijn van de leidinggevende.

Gelet op het spoedeisende belang in deze klachtzaak wordt verzocht om ONVERWIJLD op de klacht te beslissen met vermelding van de juridisch juiste naam, initialen, titel en functie van degene die op deze klacht heeft beslist.
 

Handtekening :  ...........................................................                              

Naam            :  ...........................................................  

Adres            :  ...........................................................  

Woonplaats    :  ...........................................................  

 

 

 

Tot uw dienst. Gratis informatie voor de burger bij problemen met school, jeugdzorg, gemeente, rechtspraak

Welke onderstaande informatie kan verbeterd worden om uw kennis om te zetten in informatie voor de Groep Hop netwerken uit uw gemeente zodat burgers na u informatie beter kunnen toepassen?
Wie zoekt contact met andere burgers uit uw (naburige)gemeente om samen te werken, informatie uit te wisselen?
721 De gevaren van de rechtspraak in Nederland, door J. Hop
007 U begint met systematisch werken, probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens ieder gesprek
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en ook steeds opnieuw toepast!
003 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
080 Succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beŽindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Kloppen de nevenfuncties bestuurders gemeente
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders in uw gemeente hadden/hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus tijdens verkiezingen gemeenteraad om de uitslag te beÔnvloeden door zelf stemmen te tellen, stemmen van andere partijen op het stapeltje van de eigen partij te leggen en/of stemmen van andere partijen ongeldig te maken en/of nog even een praatje te maken in het stembureau om de kiezer vlak voor dat deze gaat stemmen te kunnen beÔnvloeden?
Tenslotte heeft u een kopie ontvangen van het contract dat is afgesloten tussen jeugdzorg en gemeente met daaronder welke namen en handtekeningen om de jeugdzorg over te dragen naar de gemeente en is dit contract in uw gemeente wel of niet in de gemeenteraad besproken? Indien neen, waarom niet?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk tegen de jeugdzorgindustrie
Contact Dhr. J. Hop)

 

 

top
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.