Verkiezingen gemeenteraad 2018

De politieke groepering Groep Hop doet in 2018 weer mee aan de verkiezingen gemeenteraad in Ermelo, Tilburg, Oldambten  Purmerend. Kent u iemand in Ermelo, Oldambt, Tilburg of Purmerend vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door deze gemeentehuizen te laten waaien.

Stem TEGEN het DOODZWIJGEN van Groep Hop in Ermelo
(694) Griffie gemeente Ermelo 23-01-2018 citaat: "Het lijsttrekkersdebat 2014 is door het CDA zelfstandig georganiseerd. De deelnemende partijen aan het debat (zonder Groep Hop) ZIJN DOOR HET CDA ZELF GESELECTEERD EN UITGENODIGD!

FEITEN! J. Hop: De griffie gemeente Ermelo en alle partijen in de Ermelose gemeenteraad wisten dat het grote CDA lijsttrekkers debat 2014 werd gehouden ZONDER GROEP HOP om Groep Hop DOOD TE ZWIJGEN. Iedereen wist ervan -ook de griffie van de gemeenteraad van Ermelo- en zij hebben allemaal meegewerkt aan het DOODZWIJGEN van Groep Hop in 2014 tijdens meerdere verkiezingsdebatten in 2014.

(655) 2018 (cda) bestuurders gemeente Ermelo weigeren Groep Hop toestemming voor plaatsen verkiezingsborden tijdens verkiezingen gemeenteraad 2018. Iedereen weet ervan dat Groep Hop geen verkiezingsborden mag plaatsen tijdens de verkiezingen gemeenteraad 2018!
(216) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de cda/cda-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)
(DIS) Groep Hop wil de
DISCRIMINATIE van Nederlanders tov buitenlanders wel aanpakken! Groep Hop wil wonen in recreatiewoningen door Ermelose jongeren legaliseren!

 

Oneerlijke verkiezingen in de gemeente Ermelo. Uitnodiging voor bijwonen openbare hoorzitting Commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo 1 februari 2018 om 14:50 uur

DE NORM! In de gemeente Purmerend kunnen politieke partijen zes weken voor de verkiezingen en twee dagen na de verkiezingen dubbele verkiezingsborden plaatsen in het kader van democratische verkiezingen. HET GEVAAR! Het kliekje CDA Terroristen in de gemeente Ermelo hebben geweigerd Groep Hop toestemming te geven dubbele verkiezingsborden te plaatsen om lantaarnpalen zoals dat regelrechte TERRORISTEN betaamt om hun politieke tegenstanders dood te zwijgen.

J. Hop (Groep Hop Ermelo heeft twee verzoeken primair en secundair ingediend bij de gemeente Ermelo om dubbele Groep Hop verkiezingsborden te plaatsen om lantaarnpalen in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2018 en het Sleepwet referendum. De gemeente Ermelo weigert toestemming om Groep Hop verkiezingsborden te plaatsen en handelt daarmee volgens Hop in strijd met het gelijkheidbeginsel, eerlijke democratische verkiezingen en vrijheid van meningsuiting. Opvallend is dat de CBS Ermelo in de uitnodiging aan Hop "Bij verwijzing naar stukken die zich niet in het procesdossier bevinden dient u een kopie van die stukken mee te nemen." heeft vermeld. Deze zin ziet Hop voor het eerst in zo'n uitnodiging staan. De hoorzitting is openbaar dus u kunt komen kijken hoe deze zaak wordt behandeld/afgehandeld. Lees verder

 

 

 

 

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo's Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Bezwaarschrift 1 van 2 tegen (wederom) oneerlijke verkiezingen gemeenteraad 2018 in de gemeente Ermelo.


CHRONOLOGISCH OVERZICHT
2017-11-10 Ref02330000011687 Verzoek PRIMAIR Hop om 10 dubbele Groep Hop verkiezingsborden te plaatsen een week voor verkiezingen gemeenteraad
2017-11-16 Ref02330000012004 Verzoek SECUNDAIR Hop om dubbele verkiezingsborden te plaatsen 6 weken voor de verkiezingen, er kennelijk geen vergunning nodig is immers politieke activiteiten voor de verkiezingen met info van Groep Hop Purmerend.
2017-11-16 Ontvangstbevestiging verzoek Hop 2017-11-10
2017-11-30 Ref02330000012004 BESLUIT om SECUNDAIR verzoek 2017-11-16 mee te nemen bij de behandeling van de aanvraag 10 november 2017
2017-12-06 Mw. T. van den Berg Publiekszaken 0341-567232: Belemmering Groep Hop politieke activiteiten! Ref02330000012446 BESLUIT WEIGERING vergunning voor PRIMAIR en SECUNDAIR verzoek Hop plaatsing Groep Hop dubbele verkiezingsborden om lantaarnpalen.
2017-12-14 Bezwaarschrift tegen weigering vergunning/toestemming plaatsing dubbelle verkiezingsborden PRIMAIR en SECUNDAIR verzoek.
2017-12-18 Mw. A.F. Walstra-de Rooij, secretaris BSC ontvangstbevestiging bezwaarschrift Hop waarbij TEN ONRECHTE alleen bezwaar tegen PRIMAIR verzoek wordt bevestigd.
                Mw. A.F. Walstra-de Rooij, secretaris BSC Er wordt binnen 18 weken na datum bestreden besluit 2017-11-30 plus 126 dagen op bezwaarschrift besloten
                Memo Hop op antwoordkaart citaat± `De afhandeling van dit bezwaarschrift staat op internet www.burojeugdzorg.nl-655.htm 
                Verzoek Hop op antwoordkaart BSC om filmopnamen te maken van deze openbare hoorzitting t.b.v. plaatsing op internet
                Ref02330000011687, Ref02330000012004, Ref02330000012446 vermeld op antwoordkaart!
2017-12-27 4van4 Antwoordkaart ingeleverd dat Hop gehoord wil worden door BSC, dus binnen 2 weken na 18 december 2017
2018-02-01 Openbare hoorzitting Commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo 1 februari 2018 om 14:50 uur Hop tegen gemeente Ermelo
2017-12-06 plus 126 dagen = 31+31+28+21=111 dagen = besluit op weigering plaatsing dubbele verkiezingsborden na de verkiezingen gemeenteraad Ermelo

 

 

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo's Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Bezwaarschrift 1 van 2 tegen (wederom) oneerlijke verkiezingen gemeenteraad 2018 in de gemeente Ermelo.

Commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo
O.A. Dijkstra,
mr. M. Engelen,
mr. C. van Ramshorst,
mr. P, Schravendijk,
mr. E.H.H. Schelhaas,
ing. T. Hoefnagels,
mr. I.E. van Duuren - de Jonge
Raadhuisplein 2, Postbus 500, 3850 AM Ermelo.

Kenmerk: Bezwaarschrift tegen (wederom) oneerlijke verkiezingen gemeenteraad 2018 in de gemeente Ermelo. Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo's Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Geachte leden, geachte secretarissen BSC Ermelo,

ONDERDEEL 1. VERKIEZINGSBORDEN.
Ondergetekende J. Hop heeft in het kader van de Groep Hop verkiezingscampagne twee verzoeken ingediend om het plaatsen van Groep Hop dubbele verkiezingsborden om lantaarnpalen gedurende de periode zes weken voor en op de dag van de verkiezingen te legaliseren zodat dit voor een ieder duidelijk is. Het betreft primair 15 tot en met 21 maart 2018 het verzoek van 10 en 16 november 2017 en secundair welke verzoeken hierbij als herhaald en ingelast worden beschouwd.

Kennelijk is dit in heel Nederland mogelijk behalve in de gemeente Ermelo. Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo's Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

In de verzoeken staat duidelijk vermeld verkiezingsborden in het kader van de verkiezingen gemeenteraad 2018 en het sleepwet referendum. Groep Hop is tegen de sleepwet en dat wordt op de Groep Hop website voor Ermelo gemotiveerd onderbouwd.

Ondergetekende maakt bezwaar tegen het genomen besluit 6 december 2017 met als onderwerp "verkiezingsborden" op beide bovengenoemde verzoeken zaaknr. 02330000004760 met welk genomen bezwaar het plaatsen van verkiezingsborden t.b.v. de politieke groepering Groep Hop wordt GEWEIGERD! Dit bezwaarschrift is binnen 6 weken - dus tijdig- ingediend en daarmee is het bezwaarschrift ontvankelijk.

Geen voorlopige voorziening.
1. De brief 6 december 2017 van het College is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U kunt hier dan ook geen bezwaar tegen maken.
2. Voorlopige voorzieningen in het bestuursrechts zijn volkverlakkerij. Er wordt dus geen voorlopige voorziening gevraagd. De rechtspraak in Nederland m.b.t. bestuursrecht functioneert al decennia niet met absurde doorlooptijden van jaren voordat een zaak door de rechtspraak wordt behandeld. Voorlopige voorzieningen zijn er om burgers financieel uit te kleden en uit te buiten om vervolgen hoger beroep in zo'n zaak voor de burger onmogelijk te maken. Daar trap ik niet in.

Gronden bezwaar.
1. Het ontbreekt de bestuurders van de gemeente Ermelo aan voldoende kennis m.b.t. eerlijke verkiezingen gemeenteraad. Die kennis is bij J. Hop Ermelo wel aanwezig omdat de politieke groepering Groep Hop in meer gemeenten meedoet aan de verkiezingen gemeenteraad. De bestuurders van de gemeente Ermelo zijn nog steeds geconcentreerd bezig om Groep Hop waar dat maar mogelijk is dood te zwijgen zodat dat bij de afgelopen drie verkiezingen gemeenteraad is gebleken conform bovengenoemde informantenverklaring.

2. Verkiezingsborden in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2018 in de periode zes weken voor en op de dag van de verkiezingen zijn juridisch gezien geen reclameborden conform artikel 2:10 lid 1 sub b.

3. 1 In een BONAFIDE gemeente wordt het plaatsen van dubbele verkiezingsborden om lantaarnpalen al in het draaiboek van de verkiezingen geregeld. Een voorbeeld van een BONAFIDE gemeente is de gemeente Purmerend -waar GROEP HOP OOK MEEDOET AAN DE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD- waar dit al in het draaiboek voor de verkiezingen is geregeld.
3.2 De gemeente Ermelo moet op dit moment m.b.t. dit onderdeel als een MALAFIDE gemeente worden aangemerkt waarbij het plaatsen van verkiezingsborden tijdens verkiezingen door Groep Hop wordt onderdrukt.

4. 1 Primair. Indien er sprake is van een BESLUIT op een en/of op beide verzoeken dan dient het bezwaarschrift GEGROND te worden verklaard.
4.2 Secundair er is GEEN sprake van een BESLUIT omdat er geen besluit nodig is voor het plaatsen van dubbele verkiezingsborden in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2018. Er dient toestemming voor gegeven te worden zo mogelijk op schrift zodat er geen verwarring kan ontstaan bij overijverige ambtenaren van de gemeente Ermelo om Groep Hop te onderdrukken en/of overige overheidsdienaren van andere bestuursorganen die worden ingezet - lees voor het karretje worden gespannen- van overijverige ambtenaren van de gemeente Ermelo welke geen notie hebben wat onder een verkiezingscampagne, vrijheid van meningsuiting dient te worden verstaan.
4.3 De brief 6 december 2017 van het College is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U kunt hier dan ook geen bezwaar tegen maken.
4.3 Het College van de gemeente Ermelo ten onrechte juridisch onjuiste en/of onvolledige beroepsmogelijkheden onder het genomen besluit hebben geplaatst.

5. Het gunnen van een vergunning aan een maatje van de Ermelose bestuurders voor alle 50 lichtmastreclames is genomen nadat Groep Hop verkiezingsborden om lantaarnpalen had geplaatst in het kader van verkiezingen kennelijk met het oogmerk om het plaatsen van Groep Hop verkiezingsborden om lantaarnpalen in de hierboven genoemde periode effectief te kunnen onderdrukken zodat de rijke gevestigde partijen deze ruimte kunnen reserveren en betalen.

ONDERDEEL 2. Plaatsing Groep Hop gegevens in de gemeentegids van Ermelo.
Met een verzoek van 16 november 2017 werd gevraagd om de naam/namen van bestuurders en ambtenaren die besloten hebben om de gegevens van de politieke groepering Groep Hop niet in de gemeentegids van de gemeente Ermelo op te nemen.
Bestuurders geven de gegevens van politieke groeperingen die in de gemeenteraad zitten wel op voor plaatsing in de gemeentegids van Ermelo gedurende de afgelopen twaalf jaar.
Groep Hop heeft drie keer meegedaan aan verkiezingen en daarvoor 225,00 euro betaald aan de gemeente Ermelo.
Bestuurders en ambtenaren van de gemeente Ermelo weigeren ten onrechte de gegevens van Groep Hop door te geven aan de gemeentegids omdat Groep Hop niet in de Raad zit. Dezelfde verrotte mentaliteit zie je terug tijdens het organiseren van verkiezingsactiviteiten in het verleden waarbij het gevestigde kliekje in het gemeentehuis van Ermelo betrokken is.
Er is sprake van doodzwijgen. Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo's Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".
Verzocht wordt dit bezwaarschrift tegen weigering namen ontvankelijk en GEGROND te verklaren.

ONDERDEEL 3. Op 15 november 2017 is een verzoek gestuurd RECHTSTREEKS naar de bezwaarcommissie gemeente Ermelo met een verzoek om de nevenfuncties van de leden en secretarissen commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo.
Bestuurders en ambtenaren van de gemeente Ermelo hebben ten onrechte dit bezwaarschrift ONDERSCHEPT en ten onrechte niet doorgestuurd naar de bezwaarcommissie gemeente Ermelo.
Ondergetekende maakt bezwaar tegen het ONDERSCHEPPEN van een verzoek van Hop gericht aan de bezwaarcommissie gemeente Ermelo.
Het ONDERSCHEPPEN van een verzoek aan de bezwaarcommissie door gemeentelijke bestuurders en ambtenaren dient als een OPZETTELIJK BESLUIT van de gemeente Ermelo te worden aangemerkt.

Trace & tracking. Er is op 16 november 2017 gevraagd om de routing van dit verzoek. Ten onrechte wordt trace & tracking m.b.t. dit verzoek aan de bezwaarcommissie van de gemeente Ermelo geweigerd.

Verzocht wordt dit bezwaarschrift tegen het onderscheppen van een verzoek aan de bezwaarcommissie gemeente Ermelo door ambtenaren en bestuurders gemeente Ermelo GEGROND te verklaren.

Hoogachtend,

J. Hop.

Adres.

 

 

 

Primair verzoek Hop plaatsing dubbele verkiezingsborden om lantaarnpalen

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Ermelo, Dhr. A.M. Weststrate (secretaris) Dhr. A.L. Klappe (PE) Dhr. J. van Eijsden (ChristenUnie) Dhr. mr. J. van den Bosch (CDA) Mw. E. Heutink-Wenderich (CDA) Dhr. A.A.J. Baars (CDA) Raadhuisplein 2, 3851 NL Ermelo. Ermelo, 10 november 2017. Goede middag, Betreft: Verkiezingen gemeenteraad 21 maart 2018. Beleefd verzoek ik om een vergunning om tien dubbele verkiezingsborden met de tekst STEM GROEP HOP te plaatsen om lantaarnpalen te mogen plaatsen gerelateerd aan de verkiezingen gemeenteraad Ermelo en/of het Sleepwet referendum gedurende één week in de periode 15 tot en met 21 maart 2018. Beleefd wijs ik erop dat er al een keer zo'n gunning aan mij is verleend m.b.t. vrijheid van meningsuiting en verkiezingen gemeenteraad Ermelo. Het gaat om dezelfde borden. Gevraagd wordt om de bovenstaande periode van één week. Gelet op de sfeer waarbinnen de verkiezingen gemeenteraad In Ermelo de afgelopen drie keer hebben plaatsgevonden verzoek ik onder uw beslissing de juridisch juiste beroepsmogelijkheden te vermelden. Hoogachtend, J. Hop Adres

Secundair verzoek Hop plaatsing dubbele verkiezingsborden om lantaarnpalen

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Ermelo, Dhr. A.M. Weststrate (secretaris) Dhr. A.L. Klappe (PE) Dhr. J. van Eijsden (ChristenUnie) Dhr. mr. J. van den Bosch (CDA) Mw. E. Heutink-Wenderich (CDA) Dhr. A.A.J. Baars (CDA) Raadhuisplein 2, 3851 NL Ermelo. Ermelo, 16 november 2017. Betreft: Verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2018. 1.1 Beleefd verzoek ik om toezending van afschrift van alle berichten van de gemeente Ermelo gestuurd aan de politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Ermelo over de periode 10 november 2017 tot en met 16 november 2017 met als onderwerp verkiezingen gemeenteraad Ermelo 21 maart 2018. 1.2 Er wordt expliciet bevestigd dat TOT 16 NOVEMBER 2017 Groep Hop geen enkele bericht van de gemeente Ermelo heeft ontvangen gerelateerd aan de verkiezingen gemeente Ermelo 2018. 2. 1 Op 10 november 2017 is verzocht om een vergunning voor het plaatsen van 10 dubbele verkiezingsborden om lantaarnpalen in de periode 15 tot en met 21 maart 2017. Op dit verzoek is nog niet beslist. 2.2 Inmiddels vraag ik mij af of daar wel een vergunning voor nodig is en of er door de gemeente Ermelo in het verleden niet ten onrechte een vergunningplicht is ingesteld en in het verleden verkiezingsborden van Groep Hop door ambtenaren van de gemeente Ermelo - in het geval van Groep Hop, borden die geplaatst waren voor het station van Ermelo ten onrechte zijn gejat en op de gemeentewerf van de gemeente Ermelo werden opgeslagen. 2.3 Onder verwijzing naar 2.1 en 2.2 verzoek ik om SECUNDAIR om een schriftelijke toestemming van de gemeente Ermelo om in de periode van ZES WEKEN VOOR DE VERKIEZINGEN dubbele Groep Hop verkiezingenborden te plaatsen om lantaarnpalen in de gemeente Ermelo. 3. Beleefd verzoek ik om de naam/namen van de bestuurders en ambtenaren die besloten hebben dat de politieke groepering Groep Hop gegevens tot en met 2017 niet in de gemeentegids van Ermelo werden opgenomen met een onderbouwing/motivatie van dit genomen besluit? Groep Hop is een politieke partij die immers al drie keer heeft meegedaan aan de verkiezingen gemeenteraad in Ermelo. Het betreft hier dus een periode van ongeveer twaalf jaar dat informatie van Groep Hop uit de gemeentegids van Ermelo wordt geweerd om Groep Hop in de sfeer van Ermelose verkiezingen "dood te zwijgen" zoals door Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo's Weekblad op een onnavolgbare wijze is beschreven. Gelet op de sfeer waarbinnen de verkiezingen gemeenteraad in Ermelo de afgelopen drie keer hebben plaatsgevonden verzoek ik onder uw beslissing de juridisch juiste beroepsmogelijkheden te vermelden? Hoogachtend, J. Hop Adres

 

 

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo's Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Bezwaarschrift 2 van 2 tegen het BESLUIT 12 december 2017 ref. 02330000012519 G. Mulder inzake het onderscheppen van een verzoek van J. Hop Ermelo aan de Commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo om de nevenfuncties van de leden en secretarissen commissie bezwaarschriften

Bezwaarschrift tegen het BESLUIT 12 december 2017 ref. 02330000012519 G. Mulder inzake het onderscheppen van een verzoek van J. Hop Ermelo aan de Commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo om de nevenfuncties van de leden en secretarissen commissie bezwaarschriften.

Commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo
O.A. Dijkstra,
mr. M. Engelen,
mr. C. van Ramshorst,
mr. P, Schravendijk,
mr. E.H.H. Schelhaas,
ing. T. Hoefnagels,
mr. I.E. van Duuren - de Jonge
Raadhuisplein 2, Postbus 500, 3850 AM Ermelo.

c.c.:
College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Ermelo,
Dhr. A.M. Weststrate (secretaris)
Dhr. A.L. Klappe (PE)
Dhr. J. van Eijsden (ChristenUnie)
Dhr. mr. J. van den Bosch (CDA)
Mw. E. Heutink-Wenderich (CDA)
Dhr. A.A.J. Baars (CDA)
Raadhuisplein 2, 3851 NL Ermelo.

Betreft: TWEEDE BEZWAARSCHRIFT gerelateerd aan oneerlijke verkiezingen in de gemeente Ermelo

Ermelo, 27 december 2017.

Geachte secretaris, geachte leden commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo.

Ik verzoek u een kopie van dit bezwaarschrift toe te voegen aan het dossier bezwaarschrift ref. 170046212 inzake ref. 02330000011687, ref02330000012004, ref02330000012446.

Ik verzoek u dit bezwaarschrift gelijktijdig te behandelen op de openbare hoorzitting bezwaarschrift ref. 170046212 inzake ref. 02330000011687, ref02330000012004, ref02330000012446.

Ondergetekende J. Hop Ermelo maakt bezwaar tegen het BESLUIT ref. 02330000012519 van het College van Burgemeester en Wethouders om mijn verzoek 15 november 2017 aan de Commissie bezwaarschriften d.d. 15 november 2017 te ONDERSCHEPPEN en niet in handen van de Commissie bezwaarschriften te geven.

Gronden bezwaarschrift.

Grond 1. De Ermelose situatie waarbij de secretarissen van de bezwaarschriftencommissie met twee petten op zit te weten ambtenaar gemeente Ermelo en secretaris commissie bezwaarschriften is uiterst onwenselijk omdat een verzoek gericht aan de commissie bezwaarschriften kennelijk met opzet is onderschept.

Grond 2. Het verzoek is gericht aan de leden en secretarissen van de commissie bezwaarschriften en die hebben personen beschikken WEL over hun nevenfuncties.

Grond 3. Het onderscheppen van een brief van J. Hop Ermelo aan de commissie bezwaarschriften is een onaanvaardbare zaak. Daarnaast heeft de gemeente Ermelo een doorzendplicht. De gemeente Ermelo heeft maling aan wetgeving en doen gewoon waar ze zin in hebben.

Grond 4. Het onderscheppen van verzoeken gebeurt wel vaker. In de bezwaarschriftenzaak 170046212 inzake ref. 02330000011687, ref02330000012004, ref02330000012446. is het SECUNDAIRE verzoek van J. Hop Ermelo kennelijk ook onderschept om BESLUIT, BEZWAAR en BEROEP te kunnen frustreren op een zodanige wijze dat de BSC Ermelo alleen het PRIMAIRE verzoek in de ontvangstbevestiging aan Hop heeft bevestigd.

Grond 5. Het ontbreekt het College van Burgemeester en Wethouders en ambtenaar G. Mulder aan de benodigde kennis en inzichten om een verzoek gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders te onderscheiden van een verzoek van een burger gericht aan de Commissie bezwaarschriften en/of er is sprake van opzet om een snelle afhandeling van dit verzoek van Hop te frustreren.

Grond 6. Het College van Burgemeester en Wethouders schrijft TEN ONRECHTE onder het genomen BESLUIT dat tegen het BESLUIT om een verzoek van Hop gericht aan de Commissie bezwaarschriften te onderscheppen GEEN BEZWAAR kan worden gemaakt.

Grond 7. Documenten die niet passen in het toeschrijven naar de gewenste conclusie van het Ermelose College van Burgemeester en Wethouders verdwijnen.

Ondergetekende J. Hop Ermelo maakt bezwaar tegen het BESLUIT ref. 02330000012519 van het College van Burgemeester en Wethouders inzake mijn verzoek 15 november 2017 m.b.t. het verkrijgen van ondersteuningsverklaringen. BURGERS van Ermelo niet als KLANTEN aan te merken en het woord KLANTCONTACTCENTRUM te vervangen door BURGERCONTACTCENTRUM.

Grond 7. Documenten die niet passen in het toeschrijven naar de gewenste conclusie van het Ermelose College van Burgemeester en Wethouders verdwijnen!

Grond 8. Het verzoek van Hop d.d. 15 november 2017 m.b.t. het verkrijgen van ondersteuningsverklaringen. BURGERS van Ermelo niet als KLANTEN aan te merken en het woord KLANTCONTACTCENTRUM te vervangen door BURGERCONTACTCENTRUM is weer zo'n verzoek dat als onwenselijk door het College van Burgemeester en Wethouders kan worden aangemerkt en dus verdwijnt om een snelle afhandeling van zo'n verzoek van een burger te frustreren.

Grond 9. Het secundair verzoek is kennelijk ook verdwenen op weg naar de ambtenaar die ook op het SECUNDAIRE zou beslissen. Ik verwijs naar dossier bezwaarschrift ref. 170046212 inzake ref. 02330000011687, ref02330000012004, ref02330000012446.

Grond 10. Het bovenstaande klemt des te meer omdat de CDA burgemeester meerdere petten op heeft te weten CDA burgemeester CDSA voorzitter hoofdstembureau en voorzitter van de van de gemeenteraad.

TENSLOTTE. mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

894 CDA burgemeester Ermelo: "Politicus meneer Hop moet zijn mond houden!"

(216) Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)

De twee bezwaarschriften van Hop d.d. 14 december 2017 en 27 december 2017 tonen aan dat er nog niets is veranderd in de gemeente Ermelo en op allerlei manieren nog steeds geprobeerd wordt om (Groep) Hop dood te zwijgen.

Zoals nu wederom meermalig is aangetoond dat documenten bij de gemeente Ermelo verdwijnen die niet passen in de door het College van Burgemeester en Wethouders gewenste conclusie zullen ook deze keer wel weer een deel van de op Groep Hop uit gebrachte stemmen verdwijnen door dit soort stemmen op de stapeltjes van andere partijen te leggen zoals dat "in de wandelgangen besproken wordt" om waar dat maar mogelijk is (Groep) Hop dood te zwijgen.

Verzocht wordt om beeldopnamen te mogen maken van de openbare hoorzitting t.b.v. publicatie op internet

Verzocht wordt dit bezwaarschrift ONTVANKELIJK en GEGROND te verklaren.

Dit bezwaarschrift wordt gepubliceerd op internet www.burojeugdzorg.nl/655.htm 

Hoogachtend,

J. Hop

Adres

 

 

Bijlage: Verzoek 15 november 2017 inzake ondersteuningsverklaringen en BURGERS zijn geen KLANTEN etc.

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Ermelo, Dhr. A.M. Weststrate (secretaris) Dhr. A.L. Klappe (PE) Dhr. J. van Eijsden (ChristenUnie) Dhr. mr. J. van den Bosch (CDA) Mw. E. Heutink-Wenderich (CDA) Dhr. A.A.J. Baars (CDA) Raadhuisplein 2, 3851 NL Ermelo.

Ermelo, 15 november 2017.

Goede morgen,

Betreft: Verkiezingen gemeenteraad 21 maart 2018.

1. Beleefd verzoek ik toezending/vaststelling van de openingstijden in het gemeentehuis van de gemeente Ermelo voor het verkrijgen van stempels op de ondersteuningsverklaringen voor Groep Hop om mee te mogen doen aan de verkiezingen gemeenteraad 2018?

2. Onder verwijzing naar 1. Beleefd verzoek ik om openingstijden vast te stellen voor het verkrijgen van stempels op de ondersteuningsverklaringen voor Groep Hop iedere werkdag van 08:30 uur tot 16:00 uur plus de donderdagavond tot 21:00 uur. Het is inmiddels bekend dat het verkrijgen van ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met verkiezingen een lastig klusje is omdat veel burgers overdag werken en er op de donderdagavond een wachttijd is van enkele uren vanwege de drukte omdat veel burgers overdag werken en vaak geen zin hebben om uren te moeten wachten op een stempeltje. Hetzelfde probleem kan ook spelen op alleen de ochtenden. Daarbij ga ik ervan uit dat de wetgever met een complete week om ondersteuningsverklaringen te verkrijgen bedoeld de ochtend en de middag en niet alleen de ochtenden om het verkrijgen van ondersteuningsverklaringen -sowieso al een lastig klusje- omdat burgers hiervoor in persoon naar het gemeentehuis moeten komen met hun ID.

3. Beleefd verzoek ik u om schriftelijke toestemming om een stapeltje ondersteuningverklaringen op de leestafel van het gemeentehuis te mogen leggen zodat burgers hier makkelijk toegang tot hebben en er ter plekke een kunnen invullen en hun stempel kunnen halen?

4. Beleefd verzoek ik u, de gemeente Ermelo, in hun contacten met burgers het woordje KLANTEN te vervangen door het woord BURGERS? De kiezers van Groep Hop/ondertekenaars van Groep Hop ondersteuningsverklaringen zijn geen KLANTEN maar BURGERS!

5. Beleefd verzoek ik u, de gemeente Ermelo, in hun contacten met burgers het woordje KLANTCONTACTCENTRUM te vervangen door het woord BURGERCONTACTCENTRUM? De kiezers van Groep Hop/ondertekenaars van Groep Hop ondersteuningsverklaringen zijn geen KLANTEN maar BURGERS!

Het bovenstaande, mede gelet op het klimaat waarbinnen de verkiezingen gemeenteraad in de gemeente Ermelo in het verleden steeds hebben plaatsgevonden.

Hoogachtend,

J. Hop

Adres

Commissie bezwaarschriften Ermelo TEGEN Hop Casenr. 17e0007636 ref. e180000742. Aan de procedurele aspecten van dit bezwaarschrift is nog niet voldaan.

Commissie bezwaarschriften Ermelo TEGEN Hop Casenr. 17e0007636 ref. e180000742. Commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo O.A. Dijkstra, mr. M. Engelen, mr. C. van Ramshorst, mr. P, Schravendijk, mr. E.H.H. Schelhaas, ing. T. Hoefnagels, mr. I.E. van Duuren - de Jonge Raadhuisplein 2, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Betreft: Commissie bezwaarschriften Ermelo TEGEN Hop Casenr. 17e0007636 ref. e180000742. Ermelo, 11 januari 2018. Geachte secretaris, geachte leden commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo. Uw Ermelose Commissie Bezwaarschriften TEGEN Hop verzocht mij aan te geven waarom er volgens Hop sprake is van een BEZWAAR gericht tegen een BESLUIT. Volgens uw Ermelose Commissie Bezwaarschriften TEGEN Hop is nog niet voldaan aan alle procedurele vereisten voor het in behandeling nemen van het bezwaarschrift. Hierbij mijn reactie op uw verzoek binnen de door u vastgestelde hersteltermijn. 1.0 Ondergetekende heeft KENNELIJK geen peperdure juridische opleiding genoten om in eerste aanleg direct aan uw Ermelose Commissie Bezwaarschriften duidelijk te maken waarom er wel sprake is van een BESLUIT. 1.1 Ondergetekende is van mening dat er sprake is van partijdigheid van de Ermelose Bezwaarschriftencommissie omdat niet gelijktijdig gevraagd wordt aan de gemeente Ermelo of die gemeente Ermelo niet aan alle procedurele vereisten heeft voldaan waarbij bovendien de Ermelose Commissie Bezwaarschriften belanghebbende is in de onderhavige zaak en daarmee dus weerzinwekkend partijdig voor diezelfde gemeente Ermelo. 2. Er zijn 8 verzoeken ingediend door Hop. Deze acht verzoeken en de reacties van de gemeente Ermelo op die acht verzoeken van Hop worden hier als herhaald en ingelast beschouwd. Expliciet wordt aan alle secretarissen van uw BSC met hun baantjes bij de gemeente Ermelo verzocht alle verzoeken en alle reacties van de gemeente Ermelo op die 8 verzoeken in het dossier van dit bezwaarschrift op te nemen en als dat niet gebeurt dient de betrokken secretaris van uw BSC als secretaris van uw BSC onverwijld vervangen te worden door een secretaris die beter werk voor een burger aflevert omdat geen complete dossier BSC ook al weer een ambtelijk trucje is van de secretaris BSC/medewerker gemeente om burgers te naaien bij de afhandeling van hun bezwaarschriften. 3. Er zijn 8 verzoeken ingediend door Hop. Deze acht verzoeken worden hier als herhaald en ingelast beschouwd. Trace en Tracking m.b.t. de acht verzoeken wordt geweigerd. Deze weigering dient als een BESLUIT te worden aangemerkt. 4. Er zijn 8 verzoeken ingediend door Hop. Deze acht verzoeken worden hier als herhaald en ingelast beschouwd. Op een deel van de verzoeken is nog niet beslist en/of wordt kennelijk met opzet niet beslist bijvoorbeeld door het onderhavige verzoek "zoek te maken". Trace en tracking wordt gevraagd om na te gaan op welk moment en waar in de Ermelose organisatie het verzoek is zoekgemaakt zodat hiertegen adequate maatregelen kunnen worden genomen. 5. 1. Er zijn 8 verzoeken ingediend door Hop. Deze acht verzoeken en de reacties hierop van de gemeente Ermelo worden hier als herhaald en ingelast beschouwd. Een van de acht verzoeken is ONDERSCHEPT en met opzet niet doorgestuurd. Volgens mij dient het ONDERSCHEPPEN VAN EEN VERZOEK als een BESLUIT te worden aangemerkt met als grondslag de Awb en de Awb DOORZENDPLICHT. 5.2 Ondergetekende heeft KENNELIJK geen peperdure juridische opleiding genoten om in eerste aanleg direct aan uw Ermelose Commissie Bezwaarschriften duidelijk te maken waarom er sprake is van een BESLUIT. 5.3 Indien er bij het met opzet ONDERSCHEPPEN VAN MIJN VERZOEK juridisch geen sprake is van een BESLUIT Awb, geen BESLUIT DOORZENDPLICHT Awb kan zal dat door uw Ermelose Commissie Bezwaarschriften TEGEN Hop juridisch worden vastgesteld waarna dan in volgende procedures zal worden verwezen. 6. Het onderscheppen van verzoeken van burgers is een ernstig probleem in de organisatie van de gemeente Ermelo. In de onderhavige zaak BEWIJS ik o.a. het MET OPZET onderscheppen van een verzoek van mij waarop volgens mij een DOORZENDPLICHT van toepassing is conform Awb. Ik heb natuurlijk geen peperdure juridische opleiding genoten zoals uw leden en secretarissen van de Ermelose Commissie Bezwaarschriften tegen Hop en wellicht is er wel weer ergens jurisprudentie die het onderscheppen van verzoeken van burgers afdekt om het gevestigde zooitje in het Ermelose gemeentehuis te beschermen tegen burgers. 7. Als er geen sprake is van een BESLUIT en dit door uw Ermelose Commissie Bezwaarschriften TEGEN HOP ook zo wordt vastgesteld terwijl bovendien onomstotelijk vast staat dat uw Ermelose Commissie Bezwaarschriften ZELF BELANGHEBBENDE is bij dit BESLUIT. Dit bezwaarschrift eigenlijk zou moeten doorsturen naar een Commissie Bezwaarschriften in een andere gemeente. Dan staat dat in ieder geval zwart op wit en is deze weg afgesloten zodat in een andere procedure NIET naar deze weg kan worden verwezen omdat deze procedure al is gevoerd. 8. Indien er geen sprake is van een BESLUIT op grond van artikel 8:1 dan wordt een andere procedure gestart tegen ALLE BETROKKENEN gelinkt aan uw BESLUIT om mijn bezwaarschrift niet in behandeling te nemen omdat aan alle procedurele vereisten door mij niet is voldaan. 9. Uw Ermelose Commissie Bezwaarschriften is volgens mij nog steeds weerzinwekkend partijdig voor de gemeente Ermelo door niet eerst te kijken of de gemeente Ermelo wel aan alle procedurele vereisten heeft voldaan en dat klemt des te meer om bij het andere door mij ingediende bezwaarschriften ook weer sprake is van het "onderscheppen van een brief in de Ermelose organisatie" EN DAT ZIJN ER AL TWEE WAARVAN IK DAT ONOMSTOTELIJK BEWIJS. 10. De partijdigheid van uw Ermelose Commissie Bezwaarschriften om NIET te kijken of de gemeente Ermelo wel aan alle procedurele vereisten heeft voldaan waarbij u bovendien belanghebbende bent in de onderhavige zaak maakt mij misselijk en dan vraag ik mij af hoe vaak worden burgers in Ermelo door het gemeentebestuur van Ermelo samen met de Ermelose Commissie Bezwaarschriften niet genaaid…………………… 11. Ik denk daarbij direct aan de gepensioneerde burger Elsing waarvan onomstotelijk vast stond dat die voor 1996 in zijn recreatiewoning woonde. De CDA burgemeester in mijn aanwezigheid tijdens een vierhoeksgesprek vertelde dat Elsing een BESLUIT had gekregen op zijn verzoek gedoogstatus. Maar Elsing had dat BESLUIT nooit ontvangen. 12. Elsing voldeed aan ALLE vereisten voor een gedoogstatus had ook met terugwerkende kracht ingeschreven moeten worden in het GBA van Ermelo. De zaak had met een half A4tje kunnen worden opgelost MAAR JULLIE VOOR DE GEMEENTE ERMELO weerzinwekkend partijdige commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo hebben er aan meegewerkt door die zaak helemaal uit de hand te laten lopen DOOR NIET TE KIJKEN OF DE GEMEENTE ERMELO WEL AAN ALLE PROCEDURELE VEREISTEN had voldaan met vervolgens een lawine aan procedures tonnen aan dwangsommen en de gedwongen verkoop van een recreatiewoning wat ook nog kapitalen heeft gekost door de STUPIDITEIT van de bestuurders van de gemeente Ermelo en de STUPIDITEIT van de Ermelose Commissie Bezwaarschriften om niet te kijken of de gemeente Ermelo niet aan alle procedurele vereisten heeft voldaan. Wegkijken van het laten verdwijnen van stukken van belang voor een burger is nog erger dan er zelf aan meedoen! 13. SLAVERNIJ IN NEDERLAND. Vervolgens de Ermelose ambtelijke terreur in een andere zaak waarbij een gepensioneerde mevrouw van 25 euro per maand moest rondkomen nadat ook zij met de ambtelijke terreur van de bestuurders van de gemeente Ermelo en de Ermelose Commissie Bezwaarschriften te maken kreeg en het laten verdwijnen van stukken van belang van die burger. 14. Het met opzet onderscheppen van een VERZOEK van een Burger, waarop een doorzendplicht rust, waarbij dit onderscheppen zwart op wit in een BESLUIT staat vermeld is een BESLUIT. 15. Het weigeren van Trace & Tracking mbt het (kennelijk met opzet) zoek maken van verzoeken van burgers is een BESLUIT om met opzet niet op zulke verzoeken van burgers te hoeven beslissen een ambtelijk trucje om burgers te naaien, uit te zuigen en uit te buiten om toe te kunnen blijven schrijven naar de voor de gemeentelijke bestuurders gewenste conclusie. 16. Het complete dossier mbt de acht verzoeken wordt gebruikt in een andere procedure als nog steeds niet, kennelijk als ambtelijk trucje van uw BSC, aan de procedurele vereisten van een bezwaarschrift tegen de bestuurders van de gemeente Ermelo, is voldaan. 17. Het complete dossier mbt de acht verzoeken wordt wellicht ook gebruikt om ALWEER bezwaar te maken tegen de verkiezingsuitslag verkiezingen gemeenteraad 2018 na alweer oneerlijke verkiezingen in Ermelo. 18. Per (onderdeel) van ieder verzoek van die 8 verzoeken dient nagegaan te worden of op dat onderdeel inmiddels wel of niet is beslist. Indien neen, waarom niet en is Trace & Tracking van toepassing om na te kunnen gaan welke ambtenaar en welke bestuurder daarvoor verantwoordelijk is. 18. Jullie zijn partijdig voor de gemeente Ermelo en immers zelf ook belanghebbende in de onderhavige zaak. 19. Tenslotte. Als de gemeente Ermelo de verzoeken van Hop netjes en correct zou hebben afgehandeld had ik (hop) geen bezwaarschriften ingediend. De gemeente Ermelo dient ALS DE AGRESSOR in de onderhavige zaak te worden aangemerkt. Hoogachtend, J. Hop Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo Dossier stukken: Alle 8 verzoeken en alle reacties van de gemeente Ermelo op deze 8 verzoeken en alle stukken Commissie Bezwaarschriften gemeente Ermelo m.b.t. deze 8 verzoeken van Hop.

 

 

 

Visie & programmapunten Groep Hop Ermelo. Een uitnodiging om over na te denken

- Groep Hop wil wel de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders aanpakken!

- Groep Hop wil het uitzuigen en uitbuiten van burgers door de bestuurders van de gemeente Ermelo concreet aanpakken. De gemeentelijke kosten voor een begraafplaats op de Varenhof zijn buiten iedere proportie en ethisch verwerpelijk. Groep Hop wil de gemeentelijke kosten voor een begrafenis op de Varenhof halveren.

- "Natuurterreur" in Ermelo. Groep Hop wil de Groevenbeekse Heide uitbreiden tot de spoorlijn (zoals het vroeger ook zo was) en tot de bebouwde kom Ermelo Zuid (zoals het vroeger ook zo was). De Groevenbeekse Weide vervangen door herstel van de heide. Toelichting. Project 31 uitvoeren om het leefgebied van weidevogels in de gemeente Ermelo nog veel beter te kunnen beschermen.
 

- Groep Hop Ermelo wil onder andere meer uitgaans- en ontmoetingsmogelijkheden en woonruimte voor jongeren in Ermelo. Ook dient er een discotheek of dancing in Ermelo te komen. “De oude Albert Heijn was voor ons een prima locatie geweest. Maar op industrieterrein Kerkdennen kan het ook prima wat ons betreft.”
 

- Groep Hop wil een nieuwe sporthal bouwen bij Calluna die aan de eisen voor grote sportevenementen voldoet.
 

- Verder mag het café op zondagmorgen open, om oud en jong (na kerkbezoek) de gelegenheid te geven gezellig iets te eten en te drinken.
 

- Slavernij in Nederland. Groep Hop wil geen CDA burgemeester in de gemeente Ermelo om een einde te maken aan de CDA (gemeentelijke) terreur tegen bejaarde inwoners met tonnen aan dwangsommen die zij van hun AOW natuurlijk onmogelijk kunnen betalen. De gemeentelijke terreur tegen bewoners van recreatiewoningen de kop indrukken door iedere ambtenaar die daarbij betrokken is (geweest) een ander soort baantje (elders) te geven.
 

- Burgers zijn geen klanten Groep Hop wil het woord "klanten" dat door bestuurders en ambtenaren van de gemeente Ermelo wordt gehanteerd overal vervangen door burgers.
 

- Visie. Project 31. Groep Hop wil uitsluitend vracht- en bestelauto's toelaten tot de Stationstraat en Industrieterrein Kerkdennen die rijden op elektriciteit of waterstof.
 

- Groep Hop wil het wonen in recreatiewoningen legaliseren en Project 31. doorvoeren in het buitengebied om snel woonruimte te creëren voor Ermelose jongeren.
 

- Slavernij in Nederland. Groep Hop wil geen (0-uren) arbeidscontracten voor werknemers met concurrentie-, relatie- en boetebedingen met direct opeisbare boetes van duizenden euro's per dag die een werknemer met geen salaris per dag of een paar tientjes salaris per dag natuurlijk onmogelijk kan betalen. Groep Hop wil de eigenaren van bedrijven die dit soort arbeidscontracten hanteren opsluiten als misdadigers om de slavernij in Nederland te bestrijden. Visie: Iedere ambtenaar die daarbij betrokken is (geweest) een ander soort baantje (elders) te geven. De gemeente Ermelo geeft geen vergunningen aan en/of doet geen zaken met organisaties en bedrijven die met dit soort contracten werken en/of personeel inhuren welke met dit soort contracten moeten werken.Toelichting.

 

 

Een uitnodiging om na te denken

Bent u het ook zat om uitgemolken te worden door gemeente en rechtspraak?
Vindt u ook dat (rechterlijke) ambtenaren betrokken bij "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking" van burgers ontslagen moeten worden?
Heeft u ook genoeg van improductieve bureaucratie?
Heeft u ook genoeg van bezuinigingen op ouderenzorg en WMO?
Wilt u ook dat alle belastingen centraal worden geïnd door de belastingdienst?
Wilt u ook geen enkele belasting op water als eerste levensbehoefte?
Wilt u ook gratis reizen met openbaar vervoer voor 50+?
Wilt u gratis schoolzwemmen en diploma's behalen in basisonderwijs?
Wilt u het theorie bromfietscertificaat en theorie rijbewijs auto gratis behalen in voortgezet onderwijs?
Heeft u ook genoeg van discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders?
Wilt u ook wonen in recreatiewoningen legaliseren?
Wilt u ook de voor burgers contraproductieve procedures bij de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie (BSC) afschaffen?
Dus echt veel minder regels en wetjes en flink besparen op administratie en papier?
Wilt u de pensioengerechtigde leeftijd ook verlagen naar 60 jaar?
Wilt u ook een gratis ID kaart conform de uitspraak van de Hoge Raad?
Vindt u ook dat kinderbeschermingsmaatregelen na "gefabriceerd bewijs" als fraude dient te worden aangemerkt? Ontvangen gelden als heling worden aangemerkt?
Wilt u ook de nieuwjaarsrecepties in de gemeentehuizen afschaffen en vervangen door een jaarlijkse verkiezing van sportvrouw, sportman, sportploeg van het jaar?
Bent u het ook eens met de meeste van onze andere programmapunten?
Dan rest u maar een keuze.
Doe zelf ook mee met Groep Hop aan de verkiezingen gemeenteraad 2018 in uw gemeente.
Stem Groep Hop en vraag de kiezers in uw netwerk hetzelfde te doen.
Met onze mensen voor de mensen. Stem Wijzer Stem Groep Hop.

 

 

 

 

CDA terrorist gesignaleerd: "Politicus meneer Hop moet zijn mond houden!"

Inleiding. CDA burgemeester Ermelo: Ik ben CDAer en ik ben de burgemeester van Ermelo en ik heb een flinke zak geld om een 71-jarige gehandicapte burger uit te zuigen en uit te buiten om zijn voor 1996 zelf (af)gebouwde recreatiewoning te kunnen jatten. Natuurlijk in prima samenwerking met mijn maatjes bij het rechtersleger en de Raad van State waar met mijn CDA maatje vice-voorzitter bij de Raad van State wordt toch nergens naar wordt gekeken en ik sowieso gelijk ga krijgen. De CDA burgemeester was niet zo blij dat Hop er bij was. De CDA burgemeester ging ter plekke over zijn nek toen politicus Hop met burger Elsing meekwam. Hop had zijn Groep Hop kleding aangetrokken en zat als politicus bij dit gesprek. De CDA burgemeester van Ermelo bepaalde vervolgens "De Ermelose politicus meneer Hop moet zijn mond houden!". Veel leesplezier............

894 CDA burgemeester Ermelo: "Politicus meneer Hop moet zijn mond houden!"
(304) CDA burgemeester gemeente Harderwijk: "Meneer Hop moet zijn mond houden tijdens verkiezingen gemeenteraad"
(655) Verkiezingen! Bezwaarschrift Hop tegen "doodzwijgen Groep Hop" tijdens verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2018
(216) Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Voorbeeldbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Voorbeeldbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(781) BSC. Hop ontving 18 verkeerde ontvangstbevestigingen binnen 2 maanden van de gemeente Ermelo
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Voorbeeldbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Voorbeeldbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Voorbeeldbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.