CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

VERWEERSCHRIFT 360 PER KIND ingediend bij kinderrechter tegen het verzoekschrift "Raad voor de Kinderbescherming" om ondertoezichtstelling minderjarige

Memo voor de griffie! Beroepschrift waarop van toepassing zijn de Procesreglementen Familierecht Rechtbanken In werking getreden op 1 april 2006 Let op! In geval van beroepen ex artikel 5 lid 5 Wjz, jo 8.8 Awb en Wob dient de Landelijke Procesregeling Bestuursrecht als leidraad.

Aan de Kinder(bestuurs)rechter te............................................

Plaats/datum:.........................

Edelachtbare Heer/Vrouwe,

Geeft eerbiedig te kennen:

 

.........................................................................................................................................
Naam vader met adres,postcode en woonplaats met vermelding wel of niet belast met het gezag

 

.........................................................................................................................................
Naam moeder met adres,postcode en woonplaats met vermelding wel of niet belast met het gezag


hierna te noemen verweerder(s) en/of de ouder(s

 

tegen

Raad voor de Kinderbescherming, Ministerie van Veiligheid, ..................................................................................
(Postcode, adres en woonplaats locatie RvdK)

 

Het verweerschrift betreft de minderjarige:

.........................................................................................................................................
Naam minderjarige met adres,postcode en woonplaats met vermelding chronologisch overzicht (eerdere) kinderbeschermingsmaatregelen met zaaknummers

 

VERWEERSCHRIFT 360 tegen het verzoekschrift "Raad voor de Kinderbescherming" om ondertoezichtstelling bovengenoemde minderjarige. Verweerder verzoekt de kinderrechter om het VERZOEK van de "Raad voor de Kinderbescherming" om (voorlopige) ondertoezichtstelling van de hierboven genoemde minderjarige af te wijzen.

VOORVRAAG. Verzocht is om toezending naam kinderrechter? Klop de naam van de kinderrechter die opgegeven is?

VOORVRAAG
Verzoek om een openbare hoorzitting met vermelding in het PV welke partijen wel of geen bezwaar hebben tegen een openbare hoorzitting Samengevat is dit dus een verzoek om een eerlijk rechtsproces in zaken van RvdK-jeugdzorg tegen burgers waarbij de burger zijn procedurele kansen kan benutten zonder repressiemaatregelen van jeugdzorg-RvdK/kinderrechter e.e.a. in overeenstemming met de zes wetten van Hop. Zie verzoek 227. Verzoek 227

VOORVRAAG
Bij behandeling achter gesloten deuren. De jeugdzorg is bij dit RvdK verzoekschrift OTS geen belanghebbende. De kinderrechter wordt verzocht de vertegenwoordiger van de jeugdzorg te verzoeken de zittingzaal te verlaten. Zie verzoek 227. Verzoek 227

VOORVRAAG
VERWEERDER HEEFT GEEN COMPLEET DOSSIER!
VERWEERDER HEEFT GEEN APART AFSCHRIFT INDICATIEBESLUIT VOOR OTS
VERWEERDER HEEFT GEEN APART AFSCHRIFT AANVRAAG RvdK INDICATIEBESLUIT OTS
VERWEERDER HEEFT GEEN AFSCHRIFT RVDK CONTACTJOURNAAL
VERWEERDER HEEFT GEEN AFSCHRIFT DOOR RVDK GEBRUIKTE ONDERTEKENDE INFORMANTENVERKLARINGEN
De kinderrechter wordt verzocht om aanhouding van de zaak zodat verweerders eerst over een compleet dossier beschikken. Inzake inzage compleet dossier, inclusief compleet contactjournaal RvdK en-of jeugdzorg, voor de hoorzitting? Indien er geen compleet contactjournaal RvdK in het dossier zit dan verzoek ik u het contactjournaal RvdK onverwijld op te vragen. Indien in het dossier stukken zitten die Raad voor de Kinderbescherming wel naar de kinderrechter heeft gestuurd maar niet naar mij als ouder van de betrokken minderjarige verzoek ik om gratis afschrift van die ontbrekende stukken. Ik verzoek dan ook om uitstel van de hoorzitting om mijn verzoekschrift/verweerschrift/pleitnotities zo goed mogelijk aan te passen aan de door de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdzorg in het geheim naar de kinderrechter toegestuurde stukken.

VOORVRAAG
Op de hoorzitting de bij de zaak betrokken medewerkers van de RvdK ONDER EDE te horen. Zodra er sprake is van meineed de betrokken medewerkers ter plekke te laten arresteren wegens meineed. Zie verzoek 227. Verzoek 227

VOORVRAAG
Verweerders hebben een klacht ingediend tegen de RvdK. Op de klacht is nog niet beslist door de directeur.
De kinderrechter wordt verzocht om aanhouding van de zaak totdat de directeur RvdK op de ingediende klacht heeft beslist.

VOORVRAAG
Verzoek aan de kinderrechter om neutrale waarheidsvinding. De "vijfde WET van Hop".Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden afkomstig uit kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen dient als heling te worden aangemerkt.

VOORVRAAG
Hierbij verzoek ik aan het eind van de hoorzitting het proces-verbaal (PV) van die hoorzitting voor te laten lezen door de griffier en dit proces-verbaal voor akkoord door alle partijen te laten ondertekenen en mij van dit PV gelijk een kopietje te geven.

VERWEERDER heeft modelverzoek 102 bij de RvdK ingediend om normen en gevaren vast te stellen en te kijken hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen. Op dit modelverzoek 102 heeft de RvdK (nog) niet beslist.  De kinderrechter wordt verzocht om aanhouding van de zaak totdat de directeur RvdK op het ingediende WOB-VERZOEK heeft beslist.

VERWEERDER heeft hieronder de Tielse Checklist Risicofactoren ingevuld welke checklist met een Wob-verzoek 102 is verkregen in de zaak Nienhuis/Leenders (800) met een besluit van de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland op 28 mei 2008. Deze checklist is op 2 juni 2008 voor het eerst openbaar is gemaakt en op internet is gezet door de heer J. Hop, procesvertegenwoordiger in de zaak Nienhuis/Leenders om het modelverzoek 643 te verbeteren en de communicatie tussen ouders en bestuursorgaan te verbeteren waardoor het bestuursorgaan snel en gemakkelijk een beslissing kan nemen om een einde te maken aan de situatie van kinderen die ten onrechte uithuis zijn geplaatst.

O De checklist door een medewerker jeugdzorg/RvdK die niet aan de kwaliteitseisen voldoet, niet en/of foutief is ingevuld en/of de betrokken medewerker ten onrechte geen afschrift heeft toegestuurd van een ingevulde Tielse Checklist Risicofactoren en/of daarmee gelijkwaardige Checklist Risicofactoren aan bovenstaande belanghebbenden.

O Er sprake is van represaillemaatregelen van de RvdK/BJZ omdat er klachten zijn ingediend tegen een of meer van hun medewerkers welke klachten worden beantwoord met een of meer verzoeken van kinderbeschermingsmaatregelen. Toelichting (1)(148)(445)

O Er is sprake van jarenlange falende (vrijwillige)jeugdzorg en om de aandacht van falende jeugdzorg af te dekken wordt nu voor het slachtoffer van die falende jeugdzorg om een kinderbeschermingsmaatregeln verzocht om de aandacht af te leiden van falende jeugdzorg.

O Ten onrechte zit geen indicatiebesluit bij het verzoek en/of er is sprake van een (geheim) indicatiebesluit dat niet aan belanghebbenden is verzonden en/of in het indicatiebesluit staan verzonnen verhalen waarde de VIJFDE WET van Hop hier als herhaald en ingelast wordt beschouwd.

Tielse Checklist Risicofactoren

Naam cliŽnt : Zie naam bovengenoemde minderjarige.

Naam invuller : Zie naam VERWEERDER.

Bron: Tielse Checklist RisicoFactoren, BJzG Rivierenland, December 2006

Aard van de problematiek

O De "vijfde WET van Hop".Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden afkomstig uit kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen dient als heling te worden aangemerkt. In oproepen van rechtbanken dient de naam van de behandeld rechter te staan t.b.v. onderzoek.

O NEE, er is geen sprake van Psychiatrische problematiek (ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen, depressies, verslavingen, kortom DSM-IV classificaties)

O NEE, er is geen sprake van Traumatische ervaringen (scheiding,verlieservaringen, misbruik, mishandeling,levensbedreigende situaties)

O Nee, er is geen sprake van Extreme faseproblematiek(huilbaby's, koppigheid in de peuterfase, zich buitensporig afzetten in de puberteit) intellectuele beperktheid

O Nee, er is geen sprake van een Verstoorde sexuele ontwikkeling (sexueel misbruik (slachtoffer/ dader), loverboy problematiek)

O Nee, er is geen sprake van School(werk)verzuim

O Nee, er is geen sprake van Hoge lijdensdruk (veel hinder ervaren van de problematiek / situatie) Ernst van de problematiek

O Nee, er is geen sprake van Uitgebreidheid van de problematiek (betreft meerdere ontwikkelingsgebieden; in ťn externaliserende gedragsproblematiek)

O Nee, er is geen sprake van Langdurig bestaande problematiek

O Nee, er is geen sprake van Het voorkomen van school, buurt (de problematiek in meerdere situaties (thuis),

O Nee, er is geen sprake van Ontoegankelijkheid van ouders/verzorgers voor hulpverlening

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van psychiatrische/psychische problematiek bij de ouder(s) (persoonlijkheidsstoornis depressie, impulscontrole -en verslavingsproblematiek, 

O Nee, er is geen sprake van (belast verleden) resulterend in onvoldoende (emotionele) beschikbaarheid voor het kind)

O Nee, er is geen sprake van Het niet beschikken over adequate kennis over de opvoeding van kinderen en over pedagogische vaardigheden

O Nee, er is geen sprake van Het ontbreken van zicht op eigen handelen en op de consequenties hiervan voor het kind

O Nee, er is geen sprake van Bij ouders ontbreekt het zicht op het kind (bijv. door intellectuele beperktheid)

O Nee, er is geen sprake van Problemen in de interactie tussen de gezinsleden (partners,ouder/kind, kinderen onderling)

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van belastende gezinsomstandigheden (ziekte/ overlijden; echtscheiding financiŽle problemen; werkloosheid)

O Nee, er is geen sprake van Afwezigheid van voldoende sociale steun vanuit de omgeving (onvoldoende sociaal netwerk en/of niet de mogelijkheid dit te organiseren)

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van geweld in het gezin (verbaal, fysiek, psychisch) Instabiliteit van de gezinssituatie (bijv. wisselende relaties/woonplaatsen)

O Nee, er is geen sprake van Verstoorde draagkracht/draaglastverhouding

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van complicerende culturele invloeden ( onvoldoende integratie,extreem religieuze opvattingen)

O Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een HOOG RISICO!

O Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een GEMIDDELD RISICO!

O Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een LAAG RISICO!

O Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van RISICO

O Vrijwillige hulpverlening, indien nodig, heeft niet gefaald, geen enkele grond voor OTS

O Gelet op de bovenstaande risicofacturen die met NEE zijn aangekruist dient de gevraagde (voorlopige) ondertoezichtstelling van de hierboven genoemde minderjarige ONVERWIJLD te worden beŽindigd om het risico dat de minderjarige schade oploopt door de gevraagde (voorlopige) ondertoezichtstelling en gedwongen contact met de jeugdzorg zoveel mogelijk te beperken.

 

Overige gronden verweerschrift.
Kopieer op deze plaats de klachten uit uw klachtzaak tegen de RvdK en maak van iedere klacht een grond voor verweerschrift en verzoek de kinderrechter als VOORVRAAG bij iedere grond of de kinderrechter wel bevoegd is om op deze grond voor het verweerschrift te beslissen of dat de regiodirecteur RvdK, landelijk directeur RvdK of klachtencommissie RvdK bevoegd is om deze deze grond uit dit verweerschrift te beslissen.

 

BEWIJSLAST!

Uit de weigering van de RvdK om onverwijld een COMPLEET DOSSIER aan de ouder te verstrekken en de weigering van de RvdK om inzicht te geven op verzoek van verweerder (Wob verzoek 102) in normen en gevaren en hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen is er kennelijk sprake van VERONDERSTELLINGEN en/of VERZONNEN VERHALEN van de Raad voor de Kinderbescherming met het oogmerk om een of beide ouders op een ernstige wijze te diskwalificeren.

Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de RvdK waar u mee te maken heeft! De RvdK en hebben commerciŽle belangen bij het handhaven van kinderbeschermingsmaatregelen. De bewijslast ligt dus bij de RvdK, waarbij er natuurlijk sprake zou zijn van zeer ernstige partijdigheid van de kinderrechter voor de jeugdzorg als de bewijslast omgedraaid zou worden en dat verweerder moet gaan bewijzen dat de VERONDERSTELLINGEN en/of VERZONNEN VERHALEN van de RvdK onjuist zijn.

Het bovenstaande brengt met zich mee dat hiermee voldoende aannemelijk geworden is dat er sprake is van (gewijzigde) omstandigheden en/of VERONDERSTELLINGEN en/of VERZONNEN VERHALEN waardoor het verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming onverwijld dient te worden afgewezen.

Redenen waarom verweerder(s) zich wenden tot de kinder(bestuurs)rechter met het verzoek om bij beschikking, gelet op artikel 120 grondwet en met toepassing van Verdrag van Lissabon en met toepassing van neutrale waarheidsvinding voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te verklaren dat:

1. Het VERZOEK van de Raad voor de Kinderbescherming om (voorlopige) ondertoezichtstelling van de hierboven genoemde minderjarige wordt AFGEWEZEN.

Op alle VOORVRAGEN uit dit verweerschrift met onderbouwing door de kinderrechter wordt ook tijdig beslist.

 


Handtekeningen

.........................................................................................................................................
Naam vader met adres,postcode en woonplaats met vermelding wel of niet belast met het gezag

.........................................................................................................................................
Naam moeder met adres,postcode en woonplaats met vermelding wel of niet belast met het gezag

 

Het VERWEERSCHRIFT met producties is in 3-voud door VERWEERDER(s) zelf rechtstreeks ingediend bij de kinderrechter zonder advocaat omdat er in de onderhavige zaak geen sprake is van een verplichte procureurstelling. Ook hoeven er geen griffierechten te worden betaald.

Productie 102: Afschrift modelverzoek 102 om normen en gevaren vast te stellen en te kijken hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen
Productie 418: RvdK/Stichting heeft commercieel belang bij kinderbeschermingsmaatregelen dus dient bewijslast bij RvdK/stichting te worden neergelegd
Productie afschrift klachtzaak tegen RvdK.

 

 

 

Tot uw dienst. De frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders en het opzetten van kinderen door school en jeugdzorg tegen hun ouders


De jeugdzorg werkt NIET transparant, zal u altijd proberen te naaien met voor u geheime werkaantekeningen en voor u geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u "geheime onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om". Het is essentieel om steeds systematisch en procedureel te werken om de "geheime werkaantekeningen" en de geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u geheime "onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om" in uw zaak duidelijk zichtbaar te maken.
574 Kinderrechter pleegt zelfmoord en springt voor de trein in Utrecht
780 De Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg
80   Succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
6     Risicofactoren jeugdzorg, de weerzinwekkende partijdigheid van het rechtersleger voor jeugdzorg en RvdK
1000 U kruist steeds aan met welke kenmerken van organisatiecriminaliteit u te maken heeft
Werkwijze jeugdzorg Gelderland en politie: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/video_jeugdzorg_en_politie_hou.html
177 En hoe ging het eigenlijk verder na het weghalen van die kinderen door "jeugdzorg"
547 Frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders, omschrijving complot
123 Geschiedenis! Hop deelt duizenden uitnodigingen uit voor ingang rechtbank Den Bosch
132 Zicht op exploitatie van uw kinderen door jeugdzorg. Volg de enorme geldstromen!
689 Zicht op exploitatie kinderen. Bij gelijke geschiktheid een allochtoon. Interculturele jeugdzorg, door Max Wattimena Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (Omdat het werkgelegenheidsaspect bij deze projecten voorop staat, bestaat de kans dat de instromers niet al te veel affiniteit hebben met de jeugdzorg. Of dat men bij de werving voor het project nauwelijks eisen stelt aan het opleidingsniveau van de werkzoekenden, zoals in Amsterdam is gebeurd.)
s41052011 Zicht op exploitatie kinderen. Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!
189 Zicht op exploitatie kinderen. Salarissen overheidspersoneel
174 Geld en arbeidsproductiviteit. Geef jeugdzorg de controle over valuta en het maakt ze niet meer uit wie wetten maakt
217 Geld en arbeidsproductiviteit. Voorkom problemen, weg met de jeugdzorg maak geen schulden en leen geen geld
219 Media. Als je de gesubsidieerde leugens van de leugens maar vaak genoeg herhaald gaan mensen dat geloven
429 Media. Iedere Nederlander behoort de geschiedenis van de Omroepbijdrage te kennen
246 Media -
CDA - mentaliteit in Nederland RAMP voor kinderen/ouders die met "jeugdzorg"te maken krijgen
721 De gevaren van de rechtspraak in Nederland, door J. Hop
79 President rechtbank Maastricht: "Wie de zaken verdeeld kan de uitspraak beÔnvloeden"
7 U begint met systematisch werken, probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens ieder gesprek
Inzicht in denk- en werkwijze "jeugdzorg" 72 73 97 122 339 388 436 437 445 481 545 549 600 602 617
108Handleiding voor ieder gesprek tussen ouder en gezinsvoogd
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en ook steeds opnieuw toepast!
101 Modelklacht tegen gezinsvoogd, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder BESLUIT
3 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
145 Gemeente Ermelo (
CDA bestuur) praktijk voorbeeld zinloos klagen over onjuiste/geen ontvangstbevestiging
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
173 Iedere 14 dagen een informatieverzoek naar school bij kinderbeschermingsmaatregelen
403 Geld, school, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), geld en de geheime onderonsjes COMPLOT TEGEN OUDERS!
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beŽindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
509 Model bezwaarschrift gemeente tegen uitschrijving kind van uw woonadres
311 Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming werken samen TEGEN OUDERS!
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
81 Klacht 81 ouder(s) tegen BESLUIT jeugdzorg=STICHTING om RvdK te verzoeken onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
385 Model klacht tegen BESLUIT RvdK om onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
497 U maakt bezwaar tegen het benaderen van informanten door de RvdK
339 Landelijke afspraak tussen jeugdzorg en kinderrechters: Verzoekschriften geen ’inhoudelijke’ informatie meer hoeven te bevatten!
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
663 Verzoekschrift omgangsregeling bij KIR na BESLUIT jeugdzorg
636 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal jeugdzorg
255 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet contactjournaal jeugdzorg
637 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal RvdK
170 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet afschrift contactjournaal RvdK
639 Modelklacht tegen indicatiebesluit
642 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel indicatiebesluit te toetsen
640 Modelklacht tegen Plan van Aanpak
366 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel Plan van Aanpak te toetsen
641 Modelklacht tegen HVP Zorgverlener
499 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel HVP Zorgverlener te toetsen
443 Modelklacht tegen gezinsvoogd PvA/indicatiebesluit naar KIR zonder inzichten
657 Verzoek KIR retour sturen PvA/indicatiebesluit zonder inzichten ouder
679 Modelverzoek wraking rechter meenemen naar iedere hoorzitting rechter en toetsen met info 457
658 Checklist ouder voor procederen bij de kinderrechter
263 Na (afloop) hoorzitting rechter levert u verzoek afschrift PV in bij de informatiebalie
384 Modelklacht tegen weigering afgifte proces-verbaal van de hoorzitting
124 Wraking Kamer van Toezicht Notarissen Zwolle met Hop GEGROND!
VOORVRAAG handelt de notaris in het belang van de burger of in belang van de belastingdienst?
Belasting vrijstelling voor een kind is ruim 48000 euro.
Belasting vrijstelling voor een pleegkind minder dan 5 jaar in het gezin is 2000 euro.
Waarom wordt in de praktijksituatie een pleegkind langer dan 5 jaar niet als kind aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van UHP kinderen met criteria en welke termijnen aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van kinderen aangemerkt als ouders uit het gezag zijn gezet?
Hebben kinderen recht op (kinds)deel erfenis als hun ouders uit het gezag zijn gezet?
Waarom zitten er vertegenwoordigers van de belastingdienst in de Kamers van Toezicht notarissen?
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Rechtbanktraining waarheidsvinding: Kloppen de nevenfuncties bestuurders, gemeentesecretaris en griffier van uw gemeente?
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders in uw gemeente hadden/hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus tijdens verkiezingen gemeenteraad om de uitslag te beÔnvloeden door zelf stemmen te tellen, stemmen van andere partijen op het stapeltje van de eigen partij te leggen en/of stemmen van andere partijen ongeldig te maken en/of nog even een praatje te maken in het stembureau om de kiezer vlak voor dat deze gaat stemmen te kunnen beÔnvloeden?
Tenslotte heeft u een kopie ontvangen van het contract dat is afgesloten tussen jeugdzorg en gemeente met daaronder welke namen en handtekeningen om de jeugdzorg over te dragen naar de gemeente en is dit contract in uw gemeente wel of niet in de gemeenteraad besproken? Indien neen, waarom niet?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk tegen de jeugdzorgindustrie
Contact J. Hop.

 

top
Groep Hop ©
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter ©
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.