CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Bezwaarschrift tegen CBR besluit inzake examen bromfietscertificaat

CBR Hoofdkantoor,
Sir Winston Churchilllaan 297, 2288 DC Rijswijk
Postbus 5301, 2280 HH Rijswijk

Onderwerp: Bezwaarschrift tegen CBR BESLUIT datum en nummer..............................................

Geachte heer/mevrouw,

De norm. Het CBR is een privaatrechtelijke stichting. Ze is door de minister van Verkeer en Waterstaat belast met een verkeersveiligheidstaak: het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek. Het beleid van de organisatie staat in het teken van betaalbaarheid, transparantie en vernieuwing. Het CBR vernieuwt en verbetert haar processen en producten om de samenleving het best mogelijke product te bieden tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Bron website CBR 30 september 2010.

Ondergetekende heeft zich aangemeld voor het examen bromfietscertificaat, heeft van uw bestuursorgaan een BESLUIT ontvangen en maakt hierbij BEZWAAR tegen het bovengenoemde BESLUIT.

Gronden bezwaarschrift.
O Ondergetekende maakt BEZWAAR tegen de examenplaats
O Ondergetekende maakt BEZWAAR tegen de examendatum
O Ondergetekende maakt BEZWAAR tegen de examentijd
O Ondergetekende maakt BEZWAAR tegen CBR BESLUIT dat examendata praktijkexamen NIET door haar/hem zelf kan worden aangevraagd.
Kennelijk is het CBR INCOMPETENT om een examenaanvraag van een onafhankelijke burger snel en adequaat af te handelen. Het is ABSURD dat door CBR INCOMPETENTIE een burger niet zelf een examenaanvraag praktijkexamen bromfietscertificaat kan/mag aanvragen. Kennelijk is er sprake van kartelvorming waarbij verschillende organisaties SAMENSPANNEN tegen onafhankelijke burgers om te voorkomen dat onafhankelijke burgers zelf een examen kunnen/mogen aanvragen.

Ik heb aangekruist welke BEZWAREN ik heb tegen het bovengenoemde BESLUIT.
Nadere toelichting van mijn bezwaren:
O Ik ben op de in het BESLUIT genoemde datum en/of tijd verhinderd want ik zit dan op school en volg onderwijs. Toelichting productie 1.
O Een andere examenplaats is dichter bij mijn woonplaats en/of plaats waar ik ook naar school ga.

Ik verzoek het bestuursorgaan om een NIEUW BESLUIT te nemen. Ik verzoek het bestuursorgaan om met mij contact op te nemen om te OVERLEGGEN=HOREN om mijn bezwaren tegen het genomen BESLUIT weg te nemen door een NIEUW BESLUIT te nemen.

O Wob-verzoek. Ik VERZOEK om toezending van de namen, titels en initialen van de bestuurders van de stichting met al hun nevenfuncties? Ik informeer het CBR dat ik het ABSURD vind dat ik als scholier enorme bedragen moet betalen om een bromfietscertificaat te kunnen halen. Het is ABSURD dat een bromfietscertificaat NIET in het lespakket van regulier onderwijs zit. Ik geef geen geld meer aan goede doelen om mijn bezwaren tegen het financieel uitkleden van scholieren d.m.v. CBR bromfietscertificaat kenbaar te maken. De kosten voor vervoer, lessen en examen voor een bromfietscertificaat vind ik maatschappelijk onaanvaardbaar. Dit klemt des te meer omdat bij een examen voor een rijbewijs auto een theorie examen nog eens moet worden overgedaan.

Hoogachtend,

Naam:
Adres:
Woonplaats en postcode:
Telefoon en/of E-mail t.b.v. OVERLEG=HOREN:

Productie 1 www.burojeugdzorg.nl/660.htm Citaat Troonrede 2010: "Schooluitval moet effectief worden bestreden"

 

 

J. Hop Ermelo publiceert Troonredes 1990 -2010 en nodigt u uit na te denken over de stelling "Nederland is een politiestaat"
661 Hop publiceert bezwaarschrift tegen BESLUIT CBR inzake examenplaats, datum of tijd examen bromfietscertificaat
Waarom worden scholieren financieel uitgekleed door CBR en wordt een bromfietscertificaat niet gewoon GRATIS op school gehaald?
718 FarizeeŽrs gesignaleerd in Ermelo tijdens de verkiezingen gemeenteraad 2010
Hebben gekozen raadsleden in uw gemeente ook LOSGELD betaald een het CHRISTELIJKE CDA?
660 Troonrede 2010 Opnieuw gaat de koopkracht burgers achteruit onder verwijzing uitgangsformule Groep Hop en Censuur In Nederland
616 Troonrede 2009 Opnieuw gaat de koopkracht burgers achteruit onder verwijzing uitgangsformule Groep Hop en Censuur In Nederland
662 Troonrede 2008 Opnieuw gaat de koopkracht burgers achteruit onder verwijzing uitgangsformule Groep Hop en Censuur In Nederland
451 Troonrede 2007 Regering heeft met regionale politiekorpsen afspraken gemaakt over bestrijding van jeugdcriminaliteit en geweld
656 Troonrede 2006 Uit onderzoek blijkt dat criminaliteit daalt. Om deze ontwikkeling te versnellen extra middelen voor de politie
272 Troonrede 2005 Geweld, drugshandel, overlast worden steviger aangepakt, Capaciteit detentie veelplegers en tbs’ers uitgebreid
336 Troonrede 2004 Inspanningen van regering, gemeenten, politieregio's, rechterlijke macht, openbaar ministerie en gevangeniswezen beginnen hun vruchten af te werpen. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om bestuurlijke boetes op te leggen voor kleine vergrijpen en parkeerovertredingen
649 Troonrede 2003 Voor meer veiligheid, preventie, toezicht effectief optreden van justitie en politie onontbeerlijk. Daartoe zijn verruiming van bevoegdheden en organisatorische aanpassingen dringend gewenst. Voor de openbaar aanklager, de rechter en het gevangeniswezen worden extra middelen ter beschikking gesteld opdat wangedrag snel en rechtvaardig kan worden berecht
266 Troonrede 2002 De regering wil de organisatie en bevoegdheden van politie en justitie versterken. Er komt een landelijke recherche
378 Troonrede 2001 Daders strafbare feiten sneller opgepakt en berecht. De regering breidt capaciteit van politie en justitie verder uit
428 Troonrede 2000 Bijzondere aandacht aan voorkomen en bestrijden van geweld op straat, jeugdcriminaliteit, zware misdaad
433 Troonrede 1999 De overheid krijgt meer bevoegdheden voor de opsporing van strafbare feiten en de aanpak van geweld op straa
432 Troonrede 1998 Verruiming middelen politie en justitie zal samengaan met een doeltreffender aanwending reeds beschikbare capaciteit
439 Troonrede 1997 Voor veiliger Nederland is meer nodig dan uitsluitend grotere inspanningen van politie en justitie. Integrale veiligheidsplannen - opgesteld en uitgevoerd door overheid, bedrijven en maatschappelijke instellingen - brengen dit tot uitdrukking
234 Troonrede 1996 Politie en justitie zullen strafrechtelijke aanpak criminaliteit verstevigen. Politie wordt verder uitgebreid. Met de bouw van meer, sobere cellen en instellingen voor tbs-veroordeelden en jeugdige criminelen wordt de gevangeniscapaciteit vergroot. Het aantal taak- en werkstraffen wordt uitgebreid
244 Troonrede 1995 Preventie en bestrijding van criminaliteit maken een actieve samenwerking tussen de regering en de betrokken instanties dringend noodzakelijk. Voor rechtshandhaving en veiligheid worden extra middelen beschikbaar gesteld
604 Troonrede 1994 Politie en rechtelijke organisatie worden versterkt. De regering zal plannen presenteren voor een krachtiger aanpak van de georganiseerde misdaad. Naast en in aanvulling op de bestaande kernteams wordt een landelijk rechercheteam opgericht
603 Troonrede 1993 Afgelopen jaren zijn op terrein wetgeving en versterking van gehele justitiŽle keten belangrijke inspanningen verricht
359 Troonrede 1992 Reorganisatie politie moet in 1993 haar beslag krijgen. De stijging van het aantal geweldsdelicten baart zorg. Daarom zal de capaciteit van het gevangeniswezen nog eens extra worden verbeterd en uitgebreid
434 Troonrede 1991 Over de mogelijkheden van convenanten als alternatief voor wetgeving zal de regering in het komend jaar haar standpunt bepalen. Om meer politie op straat te kunnen hebben en beter bereikbaar te doen zijn, wil de regering het mogelijk maken dat bij de politie wachtpersoneel met beperkte opleiding kan worden aangesteld. Op het gebied van de jeugdbescherming zijn diverse maatregelen ter verbetering van de doelmatigheid in voorbereiding. Zo wordt gewerkt aan een reorganisatie waarbij de reclasseringsstichtingen, de instellingen voor voogdij en de raden voor de kinderbescherming betrokken zullen zijn
429 Troonrede 1990 De samenleving wenst zich steeds minder aan regels wenst te houden. Mede daardoor raken de instellingen van rechtshandhaving en rechtspraak overbelast. De regering zal zich inspannen om het functioneren van ons rechtsstelsel te verbeteren en criminaliteit tegen te gaan. Een goed functionerende politie is voor de handhaving van de rechtsorde onontbeerlijk. De reorganisatie van het politiebestel is daarop gericht. Versterking van het Openbaar Ministerie en een ingrijpende reorganisatie van de rechterlijke macht zullen een betere taakvervulling van deze organen mogelijk moeten maken.

top
Censuur in Nederland ©