CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Klacht gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde tegen Raad voor de Kinderbescherming Noord-West

 

Beslissing inzake de klacht

Mevrouw X, verder te noemen klaagster, met J. Hop als gemachtigde

tegen


Raad voor de Kinderbescherming Noord-West, verder te noemen de Raad.

De directeur overweegt gelet op de ter beschikking staande stukken en hetgeen tijdens het horen naar voren is gebracht:  

U klaagt er over dat er in eerst instantie door de unitmanager van de vestiging Haarlem klachten gegrond zijn verklaard, maar dat hier geen gevolgen aan verbonden zijn. U bent van mening dat het raadsrapport gewijzigd had moeten worden.

In de brief van 14-12-2000, die de heer Visser heeft geschreven naar aanleiding van uw gesprek op de vestiging, wordt inderdaad toegegeven dat bepaalde zaken niet naar behoren zijn verlopen. Visser heeft hiervoor schriftelijk zijn excuus aangeboden en gezegd deze zaken binnen de vestiging Haarlem te bespreken. Ik heb de gegrond verklaarde klachten eveneens doorgenomen en ben tot de conclusie gekomen dat de heer Visser juist heeft gehandeld. Alle zaken waar u terecht over heeft geklaagd, kunnen niet teruggedraaid worden. Ik zie dan ook niet in wat er, naast welgemeende excuses, nog aan gedaan kan worden. Uw voorstel, dat het rapport gewijzigd zou moeten worden, is geen optie. Het rapport ligt ‘vast’ en kan derhalve niet meer gewijzigd worden.

 

 

Hoewel de problemen bij N. en B. minder ernstig waren, werden ook bij hen gronden aanwezig geacht om een ondertoezichtstelling te kunnen verzoeken. De bedreiging in de ontwikkeling van de kinderen als ze geen omgang zouden hebben, was een belangrijk argument en de steun die een gezinsvoogd zou kunnen geven aan de kinderen en aan mevrouw Van E. werd ook in het belang van de kinderen geacht. Wat dit laatste punt betreft is er op de een of andere wijze sprake van een misverstand: de raadsonderzoeker dacht bij mevrouw te hebben opgemaakt dat ze de steun van een gezinsvoogd op prijs zou stellen; mevrouw Van E. zegt dat ze de maatregel als een straf ervaart. Ik ben het met u eens wanneer u zegt dat de onderbouwing van het verzoek in het raadsrapport beter beschreven had moeten worden. In zijn brief d.d. 14-12-2000 naar aanleiding van het klachtengesprek op de vestiging heeft de heer Visser dit ook erkend. Hij schrijft hierover: “Hun situatie komt daardoor onvoldoende expliciet aan de orde bij de beantwoording van de onderzoeksvragen, hetgeen ten koste is gegaan van een heldere onderbouwing van de ondertoezichtstelling voor de jongste kinderen. Voor wat betreft de onduidelijke onderbouwing acht ik uw klacht gegrond.

 

 

Gedurende het raadsonderzoek zijn er vijf informanten gehoord. Mevrouw Van E. is van mening dat ten onrechte de vorige schooljuf van K. niet is gehoord. De raadsonderzoeker was ten tijde van het schrijven van het rapport van mening dat zijn over voldoende informatie over K. beschikte. Er werd niet verwacht dat de juf méér en andere informatie over K. kon verschaffen dan er al lag. Dit is de keuze geweest van de Raad, waar goed over nagedacht is. Wel ben ik van mening dat deze keuze beter gemotiveerd had moeten worden. Ten aanzien van onvoldoende motivatie acht ik uw klacht gegrond.

 

 

In het klachtgesprek is gesproken over het feit dat het geheime adres van moeder naar vader is gestuurd. Het is inderdaad heel vervelend dat dit is gebeurd. Afgezien van het (nogmaals) namens de Raad aanbieden van welgemeende excuses, is er momenteel weinig dat ik kan doen om het gebeuren terug te draaien. Uw klacht hierover is zonder meer gegrond. Ik zal hier binnen de Raad structureel aandacht voor vragen en voorstellen doen dit voortaan te voorkomen.

 

 

In klacht nummer 11 klaagt u over dat de sociale contacten van moeder en kinderen met de buurtbewoners ter onrechte niet in het rapport zijn vermeld. Hierin hebt u gelijk; ik acht u klacht gegrond.

 

 

Klacht 47 betreft de pseudo-gezinsvoogdij instelling. U heeft gelijk wanneer u zegt dat in het rapport Stichting Bureau Jeugdzorg Amsterdam had moeten staan.

 

 

Gezien het bovenstaande kom ik tot de conclusie dat er inderdaad bepaalde aspecten zorgvuldiger behandeld hadden moeten worden. Wij zullen er in voorkomende gevallen lering uit trekken.

 

De beslissing klacht gegrond

 

De beslissing is afgegeven op 9 maart 2001.

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.