CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Zicht op onderaannemers in de jeugdzorg


Gezocht namen bestuurders van stichtingen die verborgen zitten achter onderaannemers in de jeugdzorg?
Gezocht jaaromzet per stichting, aantal werknemers en aantal plaatsen voor kinderen dat ieder jaar gevuld moet worden? 

Stichting William Schrikker Groep (swsg44200840)


Indien bovengenoemde namen juridisch niet kloppen informeer de redacteur onverwijld over de juridisch juiste gegevens!
Indien u op de website Censuur in Nederland websites van onderaannemers in de jeugdzorg tegen komt die nog niet in bovenstaand overzicht staan mail de redacteur het nummer en dan wordt die website onverwijld nagekeken en in overzicht opgenomen om het beeld zo snel mogelijk optimaal geactualiseerd te maken. J. Hop Email cinermelo@hotmail.com 

 

 

 

Stichting William Schrikker Groep

swsg44200840 Stichting William Schrikker Groep, Dalsteindreef 69, 1112XC Diemen (Gezinsvoogdij)
swsg44200840 Stichting William Schrikker Groep, Dalsteindreef 69, 1112XC Diemen(Voorziening voor Pleegzorg)
SWSG had in 2008 ruim 900 medewerkers
AANDACHTSVESTIGING INZAKE DE VERNIETIGING VAN EEN MINDERJARIGE DOOR JEUGDZORG
669 Politicus Hop: "De vernietiging van een minderjarige R. door SWSG zichtbaar in beeld na bijwonen hoorzitting Gerechtshof Arnhem
15-11-2011 Bericht Hop aan Kuijck/Caminida/Smedema Minderjarigen worden EERST VERNIETIGD door jeugdzorg en dan mogen jullie nog langer opsluiten!
Klacht gegrond familie Fleerť met Hop tegen SWSG: "ONBEGRIJPELIJK na bijna een jaar OTS nog geen Plan van Aan pak gemaakt"
Klacht Andre Fleerť: "William Schrikker gezinsvoogd kende na ťťn jaar OTS nog steeds de achternaam van het gezin niet
 

 

swsg44200840 Weer een klacht gegrond tegen RECIDIVIST Stichting William Schrikker Groep  De klachtencommissie vond het op 8 juni 2005, samen met Hop, onbegrijpelijk dat na bijna een jaar ondertoezichtstelling nog steeds geen Plan van Aanpak was gemaakt

Klagers de heer F. en de minderjarige R. met als gemachtigde J. Hop tegen Stichting William Schikker Groep

 

 

Ad. 1

A.                  Klagers

Klagers voeren ter zitting aan dat na de ondertoezichtstelling van 6 april 2004 er geen Plan door beklaagde is opgesteld. Dat had binnen een termijn van 6 weken na de rechterlijke uitspraak dienen te gebeuren. Het eerste Plan, waarvan klagers kennis hebben genomen, is dat van maart 2005. Over de totstandkoming van dat Plan is niet met ouders gesproken. Klagers stellen daarnaast dat het Plan geen concrete doelen bevat.

B.                 Beklaagde

Beklaagde geeft aan dat het Plan inderdaad binnen 6 weken na 6 april 2004 had dienen te zijn opgesteld. Pas tijdens een gesprek in december 2004 met de toenmalige gezinsvoogd en ouders over de verlofregeling van de minderjarige, is gebleken dat het Plan er nog niet was. De gezinsvoogd is op haar functioneren aangesproken en in deze zaak door een nieuwe gezinsvoogd vervangen.

De nieuwe gezinsvoogd is zich vanaf januari 2005 gaan inwerken. In maart 2005 is het Plan gereed gekomen. Beklaagde zegt dat de lijn van de hulpverlening wel meerdere keren met ouders is besproken. De lijn die wordt gevolgd is in samenwerking met Rentray, de instelling waar de minderjarige verblijft, afgesproken.

Op de vraag van de commissie wie verantwoordelijk is voor de totstandkoming van het Plan, antwoordt beklaagde dat de inhoudelijk manager eindverantwoordelijk is. Gezamenlijk zijn de managers verantwoordelijk voor de algehele inhoud.

C.                 Oordeel van de klachtencommissie

Het is wettelijk voorgeschreven dat uiterlijk binnen 6 weken na het uitspreken van de ondertoezichtstelling een Plan dient te zijn opgesteld, dat is afgestemd op de problemen en stoornissen van de minderjarige. Dat is in deze zaak niet (tijdig) gebeurd. Door de William Schrikker Groep is hiervoor geen (duidelijke) motivering gegeven.

Derhalve acht de klachtencommissie deze klacht gegrond.

Verder merkt de commissie op dat zij het onbegrijpelijk vindt, dat het ontbreken van het Plan pas is geconstateerd in december 2004, tijdens een bemiddelingsgesprek met klagers. Een interne toetsing voor wat betreft de opstelling van het Plan heeft blijkbaar ontbroken. Vervolgens heeft het na de aanstelling van een andere gezinsvoogd, nog 3 maanden geduurd voordat het Plan er was.

De commissie is van mening dat de William Schrikker Groep naar cliŽnten toe vanaf de aanvang van de maatregel helder dient te zijn over de te bieden hulpverlening.

Ad. 2

A.         Klagers

Klagers geven aan dat er vanaf het begin van de ondertoezichtstelling nauwelijks contact is geweest, anderzijds is er wel intensief contact met de gezinsvoogd is geweest.

Klagers stellen niet te zijn geraadpleegd over hun visie. Ook nadat er een andere gezinsvoogd op de casus is gezet is de communicatie niet wezenlijk verbeterd.

Na het indienen van de klacht op 8 maart 2005, is er geen contact meer geweest tussen de William Schrikker Groep en ouders, dit in afwachting van de klachtbehandeling. Klagers vermelden dat het contactjournaal ontbreekt in de stukken. Hieruit hadden de communicatieproblemen kunnen worden afgeleid. Klagers stellen voorts dat informatie omtrent de fases van de hulpverlening aan de minderjarige, wordt achtergehouden. Het behandelplan dat aan ouders werd voorgelegd was van december 2004. Achteraf is gebleken dat 3 dagen voorafgaand aan het op 9 maart 2005 plaatsgevonden gesprek, er een nieuw, recenter behandelplan door de gezinsvoogd met Rentray was besproken. Het nieuwe behandelplan was ten tijde van de bespreking op 9 maart 2005 niet bekend bij klagers. Klagers zijn tijdens het gesprek niet door de William Schrikker Groep op de hoogte gebracht van het nieuwe behandelplan.

Klagers geven aan dat het verzoek van maart 2005 om uitbreiding van het verlof van de minderjarige met een extra nacht, nog altijd niet is beantwoord.

B.                 Beklaagde

Door beklaagde wordt als reactie op het voorgaande aangevoerd, dat juist omdat de communicatie al moeizaam verliep en ouders het niet eens zijn met de uitgezette lijn, ervoor is gekozen om in afwachting van de klachtbehandeling een pas op de plaats te maken qua contact. Vervolgens is de gezinsvoogd ziek geworden. Het beleid schrijft voor dat er na 6 weken vervanging kan worden ingezet, in deze zaak is dat na 4 weken gedaan. Na het bemiddelingsgesprek in december 2004 zijn er veel contacten geweest tussen de gezinsvoogd en klagers. Klagers hebben ook veelvuldig telefonisch contact gehad met de teammanager. Deze mogelijkheid is klagers aangeboden, wanneer zij er met de gezinsvoogd niet uit zouden komen.

Ook de communicatie tussen klagers en Rentray verliep moeizaam. In een gesprek met de locatiedirecteur van Rentray, de beklaagde en klagers, heeft stiefvader de minderjarige opgeroepen om in hongerstaking te gaan wanneer de verlofregeling niet zou worden uitgebreid. In het belang van de minderjarige heeft beklaagde dit gesprek gestaakt. Beklaagde geeft aan dat dit in het algemeen de sfeer van de communicatie is.

Ouders zijn het niet eens met de uitgezette lijn, zij willen het liefst dat de behandeling van de minderjarige wordt gestaakt, zodat hij weer thuis kan komen wonen.

Ouders zijn diverse malen uitgenodigd voor gesprekken, maar hebben hiervan geen gebruik willen maken. De minderjarige heeft geen baat bij deze gang van zaken. Ook door de kinderrechter is vastgesteld dat klager zijn eigen belang hoger stelt dan het belang van de minderjarige.

Over de uitgezette hulpverleningslijn is wel met klagers gesproken.

Beklaagde wil niet ingaan op de klacht dat de uitbreiding van de verlofregeling nog niet is gerealiseerd. Dit is een inhoudelijke kwestie, die naar de mening van beklaagde niet in deze hoorzitting besproken hoort te worden.

C.                   Oordeel van de klachtencommissie

De commissie heeft de klachten met betrekking tot de communicatie bezien over de gehele periode van de maatregel, vanaf april 2004

De commissie is van mening dat met cliŽnten helder dient te worden gecommuniceerd over de in te zetten hulpverlening. Het ontbreken van een Plan belemmerde die communicatie, in zeer ernstige mate.

De door de teammanager gekozen oplossing, dat men hem kon bellen wanneer men er met de gezinsvoogd niet zou kunnen uitkomen, hoe sympathiek ook bedoeld, draagt niet bij tot een betere communicatie.

De commissie is van mening dat partijen gediend zijn met een vast aanspreekpunt.

Dat de contacten met klagers tijdens de loop van de klachtenprocedure zijn stilgezet acht de commissie onjuist. Dat klagers zich over een gedraging beklagen, houdt geenszins in dat de te bieden hulp — in dit geval gedurende een aantal maanden — kan worden stil gezet.

Op grond van bovenstaande overwegingen acht de klachtencommissie dit deel van de klacht gegrond.  

 

Opmerking

De klachtencommissie hecht eraan te melden dat zij zich in deze zaak ernstig in haar werkzaamheden ten behoeve van klagers en de organisatie bemoeilijkt zag, door het ontbreken van een relevant, adequaat en volledig verweer. De aangeleverde stukken waren in eerste instantie dermate onvolledig dat het noodzakelijk was nadere stukken op te vragen. Pas op verzoek van de voorzitter is er extra informatie toegestuurd, waarbij nog steeds relevante informatie heeft ontbroken.  

De commissie meent dat de vertegenwoordiging tijdens de hoorzitting in een zaak als de onderhavige dient te bestaan uit de gezinsvoogd alsmede de inhoudelijk manager, als direct verantwoordelijke. Nu de gezinsvoogd wegens ziekte was verhinderd, was het des te meer geÔndiceerd een terzake deskundige af te vaardigen. Een brief met uitleg waarom de teammanager werd afgevaardigd, bevond zich niet bij de stukken.

 

Aanbevelingen

De klachtencommissie adviseert de William Schrikker Groep om structureel inhoudelijk te toetsen op de tijdige aanwezigheid van een Plan.

De klachtencommissie adviseert de William Schrikker Groep om na te gaan of er binnen de organisatie voldoende methodieken aanwezig zijn en gebruikt (kunnen) worden, die voorzien in het omgaan met een moeizaam verlopende communicatie.

Indien de genoemde methodieken ontbreken, beveelt de klachtencommissie de William Schrikker Groep aan om deze te ontwikkelen.

Diemen, 8 juni 2005

Hoogachtend,

De heer R. Verburg
Voorzitter Klachtencommissie voor CliŽnten

Mevrouw T. Mertens-Keunen, lid
Mevrouw M. van Wijk, lid

 

 

 

Klopt de onderstaande informatie over Stichting William Schrikker Groep


De redacteur verzoekt correctie van onjuiste informatie en/of aanvulling van ontbrekende gegevens onverwijld door te geven?

swsg44200840 Stichting William Schrikker Groep, Dalsteindreef 69, 1112XC Diemen (Gezinsvoogdij)
swsg44200840 Stichting William Schrikker Groep, Dalsteindreef 69, 1112XC Diemen(Voorziening voor Pleegzorg)
SWSG heeft in 2008 ruim 900 medewerkers
Mw. J. Nab directeur Jeugdbescherming, bestuursvoorzitter SWSG (Ondertekeningsblok SWSG Wob102)
Bestuur en leden Raad van Toezicht:
Kouwenberg, dhr. F.P., voorzitter Raad van Bestuur SWSG
Meersma, dhr. K.D., lid Raad van Toezicht SWSG
Poppelaars, dhr. A.A.R. lid Raad van Toezicht SWSG
Jansen, dhr. G.P.W. lid Raad van Toezicht SWSG
Becher, dhr. J.G.S.J.S.M. lid Raad van Toezicht SWSG
Wijngaarden, mw. J. lid Raad van Toezicht SWSG
Adhoc Bezwaarcommissie SWSG, t.a.v. de secretaris, Postbus 12685, 1100 AR Amsterdam
Zeegers, dhr. drs. J. voorzitter BSC SWSG, nevenfunctie staffunctionaris Expertisecentrum William Schrikker, Geen openbare nevenfuncties
Vrij, mw. mr. C., lid BSC SWSG, nevenfunctie Jurist SWSG, Geen openbare nevenfuncties
Kranenburg, mw. mr. drs M., secretaris BSC SWSG, nevenfunctie directiesecretaris, Geen openbare nevenfuncties
Bron Wob 102
UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
PERS Persberichten en aandachtsvestigingen! Wilt u meehelpen om aan deze informatie zoveel mogelijk bekendheid te geven?
134 Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
000 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Haaglanden
720 Trucje 1 van Poes "de Rat" *, weigering ontvangstbevestiging bij inleveren van procedures/stukken door ouder op kantoor jeugdzorg
720 Trucje 2 van Poes "de Rat" *, weigering inleveren van procedures/stukken door ouder op kantoor jeugdzorg
505 Netwerken achter uithuisplaatsing van kinderen en het ontzetten van hun ouders uit het gezag om kinderen aan toezicht ouders te onttrekken
669 Politicus Hop: "De vernietiging van een minderjarige R. door SWSG zichtbaar in beeld na bijwonen hoorzitting Gerechtshof Arnhem
15-11-2011 Bericht Hop aan Kuijck/Caminida/Smedema Minderjarigen worden EERST VERNIETIGD door jeugdzorg en dan mogen jullie nog langer opsluiten!
Klacht gegrond familie Fleerť met Hop tegen SWSG: "ONBEGRIJPELIJK na bijna een jaar OTS nog geen Plan van Aan pak gemaakt"
Klacht Andre Fleerť: "William Schrikker gezinsvoogd kende na ťťn jaar OTS nog steeds de achternaam van het gezin niet
677 Met als directeur drs. K. Verwey MMC en voorzitter interne klachtencommissie SWSG Mevrouw M. Moons deed de Stichting William Schrikker Groep ook mee aan de Vedivo hetze tegen Hop in strijd met het negende gebod
096 Olga: "Zit je in de molen dan is er geen ontsnappen meer aan. Ze geven nooit toe dat er een fout is gemaakt."
126 Klacht gegrond tegen Stichting William Schrikker Groep  "Ouders ten onrechte geen hulpverleningsplan ontvangen"

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op de websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om filmopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.