SLAVERNIJ IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: Denk eens na

 

Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

Contact: lees verder

 

1. Uitspraak moeder: "Ik leefde in een hel bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en toen ik jou (Hop) tegenkwam kwam ik in de hemel"
2. SBJU: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als Stichting niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten

 

 

1. Uitspraak moeder: "Ik leefde in een hel bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en toen ik jou (Hop) tegenkwam kwam ik in de hemel"

Aanleiding beroepsverbod Hop bij Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht was de zaak M.

Ik citeer een stukje uit de brief van de gezinsvoogd mevrouw MARLIES STERK (soms familie bij de kinderbescherming, rechterlijke macht en CDA-politiek?) aan de Raad voor de Kinderbescherming T.a.v. Margriet Dekkers.

" Mijn collega, Rita Tuithof en ik treden in deze zaak op namens Bureau Jeugdzorg Utrecht. Ondergetekende was tevens aanwezig bij de VOTS op 23 juli jl. Hierbij bleek dat de (summiere) informatie die ik van uw raadsmedewerker kreeg niet klopte; MEN HAD TWEE ZAKEN DOOR ELKAAR GEHAALD, HET BLEEK OM EEN ANDER GEZIN TE GAAN, De politieversterking die opgetrommeld was bleek derhalve NIET NODIG TE ZIJN, daar het hier niet om een agressieve vader ging. Jammer, want daardoor kregen de ouders de indruk dat Bureau Jeugdzorg Utrecht niet schuwt om met geweld op te treden."

De familie M. werd door cliŽntenorganisaties naar Hop doorverwezen om weerwerk te leveren tegen het weghalen met politiegeweld van hun kindje en daar waren ze bij de Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht niet zo blij mee.

De gezinsvoogd mevrouw MARLIES STERK werd nadat Hop door de ouders werd ingeschakeld direct van de zaak afgehaald.

Hop kreeg een beroepsverbod om klagers tegen deze organisatie bij te staan.

 

 

Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht begon mij dus te weigeren mij als belangenbehartiger van klagers vanaf de klachtzaak familie M.

Slotcitaat en conclusie uit de brief Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht aan Hop:

"Conclusie is dat u wat ons betreft overduidelijk niet de minimaal noodzakelijke onafhankelijkheid, objectiviteit en distantie heeft die van een belangenbehartiger verwacht kan worden. Post van u namens cliŽnten zal zonder nadere toelichting aan u geretourneerd worden. De cliŽnten ontvangen van ons in dat geval een mededeling van weigering, vergezeld van een kopie van dit schrijven. Tevens zullen wij hen bij die gelegenheid aanbevelen zich door een ander, zoals bijvoorbeeld het (gesubsidieerde) Stichting AKJ te laten bijstaan."

Wij zullen onze mening omtrent uw bemoeienissen in voorkomende gevallen ook aan de Rechtbank Utrecht laten weten.

Hoogachtend,

De directeur van Bureau Jeugdzorg Utrecht

D. Baerends.

 

 

In de beslissing om Hop te weigeren concludeert de Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht dat Hop drie feiten verweten kan worden het ontbreken van minimale onafhankelijkheid, objectiviteit en distantie

1. Hop niet de minimaal noodzakelijke onafhankelijkheid heeft.

Ik wijs er expliciet op dat de Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht ook bij de kinderrechters in Utrecht de dienst wilde uitmaken om mij te weigeren als belangenbehartiger van klagende ouders. De kinderrechters in Utrecht trapten daar niet in en ik werd dan ook probleemloos toegelaten tot de hoorzitting als belangenbehartiger, gemachtigde, vertegenwoordiger van ouders.

De directeur/bestuurder van de gesubsidieerde Stichting AKJ waar mevrouw de directeur Barends klagers blijkens haar brief graag naar toe verwijst was tevens de secretaris van de Regionale Klachtencommissie Jeugdzorg Utrecht.

Ja mevrouw de directeur u heeft gelijk ik had geen bijbaantje in de klachtencommissie die de klachten tegen uw Stichting behandelde en daarom stel ik als norm vast voor het een " onafhankelijke belangenbehartiging van klagers" tegen de gezinsvoogdij vereist is dat die belangenbehartiger een bijbaantje heeft in de klachtencommissie die de klachten tegen die gezinsvoogdij-instelling behandeld.

Een klein vraagje! Wat voor bijbaantje had u in Utrecht en was dit bijbaantje te linken naar de Regionale Klachtencommissie Jeugdzorg Utrecht?

Nog een klein vraagje? Was die eerste klachtencommissie van uw "maatje" wel of niet in strijd met de Wet op de jeugdhulpverlening. Indien neen waarom niet?

Kent u de brief die ik aan de President van de rechtbank Zutphen heeft getoond ondertekend door uw maatje waarin hij beweert dat hij de secretaris is van die tweede Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Utrecht? Ja ik noem dit gewoon valsheid in geschrifte!

O u doet natuurlijk het liefst zaken met personen die de boel belazeren. SOORT ZOEKT SOORT ZULLEN WE MAAR AANNEMEN........ daarom stel ik als norm vast voor een onafhankelijke belangenbehartiging van klagers tegen de gezinsvoogdij dat die belangenbehartiger een pseudo-baantje als secretaris in een pseudo-klachtencommissie voor de jeugdzorg moet hebben en bereid is om documenten te vervalsen.

Wat was dat toch een leuke bende in Utrecht ons kent ons en we rotzooien maar wat aan totdat die Hop als belangenbehartiger van klagers in beeld kwam en begon uit te zoeken wie wie was met welke (bij)baantjes...........

Toen was het met de RUST in al die zogenaamde klachtencommissies gedaan. Vervelend he.....

 

 

2. Hop niet de minimaal noodzakelijke objectiviteit heeft.

Hop werd voor het eerst geweigerd in de zaak van klagers M.

Ik citeer een stukje uit de brief van de gezinsvoogd mevrouw MARLIES STERK (soms familie bij de kinderbescherming, rechterlijke macht en CDA-politiek?) aan de Raad voor de Kinderbescherming T.a.v. Margriet Dekkers.

" Mijn collega, Rita Tuithof en ik treden in deze zaak op namens Bureau Jeugdzorg Utrecht. Ondergetekende was tevens aanwezig bij de VOTS op 23 juli jl. Hierbij bleek dat de (summiere) informatie die ik van uw raadsmedewerker kreeg niet klopte; MEN HAD TWEE ZAKEN DOOR ELKAAR GEHAALD, HET BLEEK OM EEN ANDER GEZIN TE GAAN, De politieversterking die opgetrommeld was bleek derhalve NIET NODIG TE ZIJN, daar het hier niet om een agressieve vader ging. Jammer, want daardoor kregen de ouders de indruk dat Bureau Jeugdzorg Utrecht niet schuwt om met geweld op te treden."

Summiere informatie die niet klopte bedoeld u dat met objectiviteit bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en jazeker beste mensen ik doe niet mee aan het weghalen met politiegeweld van een kindje bij zijn ouders door twee dossiers door elkaar te halen.

 

 

3. Hop niet de minimaal noodzakelijke distantie heeft.

In de zaak van de ouders M. waarvan ik de belangen behartigde en die hun kindje met hulp van Hop ook weer terugkregen uit de klauwen van de gezinsvoogdij zei moeder tegen mij: "Ik leefde in een hel en toen ik jou ontmoette kwam ik in de hemel." De gezinsvoogdij-instelling Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht weigerde Hop als gemachtigde tijdens en na de zaak M. De ouders kregen hun kindje terug en Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht bleef zich kapot procederen om het kindje weer in hun klauwen te krijgen.

Dit wordt kennelijk bedoeld met distantie bij Bureau Jeugdzorg Utrecht blijven doorprocederen om een kindje dat met politiegeweld en door elkaar gehaalde zaken bij ouders is weggehaald weer in je klauwen te krijgen.

Alleen als je zelf zaken zoals die van de familie M. van nabij meemaakt begrijp je wat bij kinderen en hun (groot)ouders door enorme blunders in de jeugdzorg wordt aangericht en begrijp je als belangenbehartiger ook dat de jeugdzorg kost wat kost op de ingeslagen weg probeert door te gaan om enorme blunders af te dekken. Ik heb dan ook heel veel respect voor de ouders M. dat zij na eerst met een dure advocaat, toen de gesubsidieerde Stichting AKJ en daarna op advies van cliŽntenorganisaties met Hop als belangenbehartiger zijn doorgegaan om hun kindje terug te krijgen. Het verzet van de "jeugdzorg" tegen Hop deed deze slimme ouders beseffen dat ze nu iemand gevonden hadden waar ze bij de Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht niet blij mee waren.

"Ik leefde in een hel en toen ik jou (Hop) ontmoette kwam ik in de hemel" Deze uitspraak van een moeder is geen reclame voor de Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht beste mevrouw de directeur Baerends. Zouden er soms burgers zijn die kotsmisselijk worden van uw, met geld van betalingbetalers, gesubsidieerde praktijken

 

 

Het standpunt van de Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Utrecht inzake de weigering van Hop als gemachtigde is in strijd met de grondwet en de Awb.

De mening van Hop! Ik wijs er expliciet op dat mijn beroep tegen "weigering gemachtigde Hop door St. Bureau Jeugdzorg Utrecht" procedureel onjuist (niet) door de Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Utrecht is behandeld zoals de Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Noord-Brabant (51) dat wel heeft gedaan. Ik vind dan ook dat ik door Provinciale Klachtencommissie in strijd met de GRONDWET ben behandeld, geen recht op procederen! De Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Noord-Brabant met coŲrdinerend vice-president van Teeffelen is van mening dat Hop niet (137) kon procederen op grond van de Awb bij de bestuursrechter.

Citaat: De Commissie ziet de volgende mogelijkheden om de impasse tussen de heer Hop en Bureau Jeugdzorg te doorbreken.

A. In gezamenlijk overleg kunnen de heer hop en de instelling tot een oplossing komen waardoor de gang naar de bestuursrechter kan worden vermeden.

B. Mochten de partijen niet door overleg tot een oplossing kunnen komen dan resteren de volgende mogelijkheden: 1. Een bezwaarprocedure bij de bestuursrechter op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht. 2. De klagers hebben de mogelijkheid een andere vertrouwenspersoon aan te wijzen.

 

 

2. SBJU: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als Stichting niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten

 

 

Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Utrecht corrigeert haar brieven op verzoek van J. Hop met de juridisch juiste naam van Stichting Bureaus Jeugdzorg Utrecht

Hier komt de brief 

 

 

 

De schijnvertoning klachtafhandeling in de jeugdzorg

Stichting Bureaus Jeugdzorg Utrecht wil dat een klager hetzelfde klachttraject overnieuw gaat doen als de Stichting niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten inclusief een bemiddelingsfase

Hier komt de brief

bjz41177220 Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht, Nijenoord 2-4, 3552 AS UTRECHT,
Uitnodiging Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop
338 Laura Dekker zeilt de wereld rond en Hop wenst haar heel veel succes toe
134 Jeugdzorgmentaliteit: Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
067 Jeugdzorgmentaliteit: Ik leefde in een hel bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en toen ik jou (Hop) tegenkwam kwam ik in de hemel
270 Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten
335 Jeugdzorgmentaliteit: Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht weigerde afgifte contactjournaal
398 Jeugdzorgmentaliteit: Klacht gegrond tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht na klagen over gebruik van een juridisch onjuiste naam
397 Jeugdzorgmentaliteit: Record aantal klachten gegrond verklaart na intimidatie van klaagster door medewerker Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht
062 Jeugdzorgmentaliteit: Inzicht in netwerken van gesubsidieerde klachtondersteuners en hoe elkaar zaakjes toegespeeld worden
413 Jeugdzorgmentaliteit: Ten einde tot overeenstemming te komen over de wijze waarop u bijstand verleent in zaken van onze cliŽnten
211 Jeugdzorgmentaliteit: Vedivo terreur tegen Hop betekende ook het einde van alle Provinciale Klachtencommissies in Nederland
680 Jeugdzorgmentaliteit: NEP Parlement in Den Haag veranderd klachtwetgeving tegen jeugdzorg om effectief klagen te onderdrukken
PERS Persberichten van Hop over de jeugdzorgmentaliteit in Nederland doodgezwegen door het NEP Parlement in Den Haag

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.