CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland

bjz01099530 Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland, Westersingel 4, 8913 CK Leeuwarden
bjz01099530 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Friesland, Westersingel 4, 8913 CK Leeuwarden
OUDERS LET OP! Wat er ook gebeurt blijf altijd rustig en kalm en procedeer systematisch en procedureel.
Ga NIMMER met jeugdzorg in gesprek als u niet eerst over alle stukken beschikt.
Verwijs systematisch naar: Schending 6 EVRM, schending Equality of arms, schending HVRM Mc. Michael door SBJNB.
Bij een of meer van bovengenoemde schendingen van mensenrechten wijs op het artikel "Beesten" in de jeugdzorg.

 

 

Procederen met Hop tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland! Van zes kinderen gaat de ondertoezichtstelling eraf er daar waren ze bij de Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland niet zo blij mee

 

De Katee-norm staat voor kwakzalverij in de jeugdzorg met speciale verkooptechnieken extern onderzoek

Inhoud brief 20 december 2000  directeur Jeugdzorg Friesland aan de heer en mevrouw H. n.a.v. door de familie H. op 31 juli 2000 ingediende klachten, dus bijna vijf maanden later!

Jeugdzorg Friesland aan familie H.

Leeuwarden, 20 december 2000.

Geachte heer en mevrouw H.

Hierbij wil ik u verzoeken u te laten bijstaan bij uw klachtenprocedure door bureau Sprong.

Gelet op onze bevindingen met betrekking tot de ondeskundigheid van de heer Hop (137), kan de heer Hop niet optreden als uw adviseur in uw procedure. Voor de goede orde geef ik u hierbij het adres van bureau Sprong. Postbus 2266, 9704 CG Groningen. De klachtencommissie zal binnen kort een afspraak met u maken voor een hoorzitting.

Met vriendelijke groet, 

Mw. Drs. B.A. Katee, algemeen directeur 

i.a.a. de interne klachtencommissie.

 

 

Nadat de familie H. Hop als hun belangenbehartiger ingeschakelde verliest Jeugdzorg Friesland ZES GESUBSIDIEERDE OTS kindertjes. Na bemoeienis van Hop met de zaak werd voor 6 kindertjes OTS opgeheven

Het gevaar voor de jeugdzorg is dus dat Hop als belangenbehartiger van ouders en kinderen de gezinsvoogdij veel subsidiegeld en geldstromen kan kosten

De jeugdzorg heeft er dus een direct financieel belang bij om Hop uit te schakelen om hun subsidiestromen veilig te stellen

 

De feiten in de zaak H.

Let op de tijd die Jeugdzorg neemt om een klacht van een minderjarige netjes af te handelen en deskundige bijstand van die minderjarige te elimineren, welke "methodes" de gezinsvoogdij gebruikt om burgers aan ABJ onderzoek mee te laten werken.

19 juli 2000  

Compleet citaat uit brief van H.L. Schuijt manager jeugdbescherming Jeugdzorg Friesland aan de heer en mevrouw H.:
"Juist om goed in kaart te brengen wat u als ouders kunt doen om de problemen te verhelpen en om te bepalen welke aanvullende hulpverlening nodig is om u daarbij te helpen is een onderzoek aangevraagd bij het ABJ. Ik wil er met klem op wijzen dat het voor de kinderen en u zelf van belang is daaraan mee te werken. Het ABJ is een volkomen onafhankelijke organisatie. Er is dan ook geen reden om vanuit wantrouwen naar onze instelling niet aan het ABJ onderzoek mee te werken. IN AFWACHTING VAN HET ONDERZOEK moet u toestaan dat de gezinsvoogden u kunnen blijven bezoeken en zo nodig gesprekken voeren met uw dochters. BLIJFT U WEIGEREN AAN BOVENGENOEMDE WERKWIJZE MEE TE WERKEN DAN REST ONS NIETS ANDERS DAN ANDERE STAPPEN TE OVERWEGEN ZOALS BIJVOORBEELD DE KINDERRECHTER VERZOEKEN DE KINDEREN UITHUIS TE MOGEN PLAATSEN OF DE RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING HET VERZOEK TE DOEN OM ONDERZOEK NAAR EEN VERDERSTREKKENDE MAATREGEL TE DOEN. DIT HOUDT IN DAT DE RAAD MIDDELS EEN RAPPORT DE KINDERRECHTER KAN ADVISEREN U TE ONTHEFFEN UIT DE OUDERLIJKE MACHT".

In de zaak H. "Gelet op onze bevindingen (137)  met betrekking tot de ondeskundigheid (50) van de heer Hop, kan de heer Hop niet optreden als uw adviseur in uw procedure" De klachtencommissie zal binnen kort een afspraak met u maken voor een hoorzitting. Met vriendelijke groet, Mw. Drs. B.A. Katee, algemeen directeur Jeugdzorg Friesland i.a.a. de interne klachtencommissie.

De jeugdzorg heeft een voorkeur voor bepaalde (gesubsidieerde) klachtondersteuners, ik nodig u uit over die voorkeur na te denken maar vooral ook na te denken hoeveel geld het de jeugdzorg aan subsidies kost als Hop als belangenbehartiger van kinderen en ouders wordt ingeschakeld. Ik geef als voorbeeld de familie H. met 6 OTS kindertjes een enorme melkkoe voor de Jeugdzorg Friesland op kosten van de hard werkende betalingbetalers. Zou de familie H. nadat Hop werd ingeschakeld de gezinsvoogdij in Friesland "een beetje boos" over die "ondeskundige Hop" MET GEEN ABJ ONDERZOEK en met 6 OTS kindertjes minder hebben achtergelaten......................

 

24 juli 2000 Brief van de heer H.L. Schuijt manager jeugdbescherming aan de heer en mevrouw H.

"Mij is ter ore gekomen dat er inmiddels een klacht van u ligt bij de interne klachtencommissie van Jeugdzorg Friesland."

"Ik verwacht binnen 7 dagen vanaf heden, dus uiterlijk op 31 juli 2000, een schriftelijk antwoord van u of uw advocaat".

31 juli 2000 Klagers komen bij Hop, klacht met 34 onderdelen van klagers bij Stichting Jeugdzorg Friesland ingediend, dus binnen de deadline van manager jeugdbescherming H.L. Schuijt.

3 oktober 2000 Klachten van klagers waarvan bij manager Schuijt op 24 juli al bekend is blijkens zijn brief dat er klachten bij de interne klachtencommissie liggen zijn nog steeds niet behandeld. Er is zelfs nog geen hoorzitting gepland. Hop dient namens klagers H. 6 PROCEDURELE KLACHTEN in bij de Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Friesland. Drie klachten ingediend bij de Provincie worden op 5 februari 2001 GEGROND verklaart. DUS VIER MAANDEN LATER!

20 december 2000 "Gelet op onze bevindingen met betrekking tot de ondeskundigheid van de heer Hop, kan de heer Hop niet optreden als uw adviseur in uw procedure" 

5 februari 2001 Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Friesland verklaart 3 van de 6 klachten GEGROND! De beslissing van de Provinciale Klachtencommissie zal ik de komende tijd verder uitwerken. Waarbij ik vooral wijs op de ongegronde verklaarde klacht 6 van deze commissie. Deze commissie acht de klacht ongegrond dat Stichting Jeugdzorg Friesland klagers niet serieus heeft genomen. De eerste klacht was al voor 24 juli 2000 ingediend bij de interne klachtencommissie en december 2000 nog steeds niet behandeld. Met deze uitspraak van deze Prov. Klachtencommissie stel ik de volgende norm vast.

Norm. Een gezinsvoogdij-instelling die klachten van minderjarigen en ouders in strijd met de Wet op de jeugdhulpverlening NIET binnen 6 MAANDEN na het indienen van klachten behandeld neemt de klagers serieus. Bron. Prov. Klachtencommissie Jeugdzorg Friesland 050203.

14 februari 2001 Klachten ingediend bij de Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Friesland door de heer en mevrouw H., de minderjarige H. en Hop als deelklager inzake procedurele klachten.

22 februari 2001 Heer en mevrouw H. krijgen beslissing van de Prov. Klachtencommissie. "De commissie het niet op haar weg vindt liggen om in dit stadium op uw klachten in te gaan". De minderjarige H. en Hop kregen tot op heden geen beslissing van deze Provinciale Klachtencommissie. 

De corruptie van de coalities in de jeugdzorg is veel belangrijker dan het doen van recht!

 

 

 

 

bjz01099530 Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland, Westersingel 4, 8913 CK Leeuwarden
bjz01099530 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Friesland, Westersingel 4, 8913 CK Leeuwarden
UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
PERS Persberichten en aandachtsvestigingen! Wilt u meehelpen om aan deze informatie zoveel mogelijk bekendheid te geven?
134 Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
000 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland
676 Procederen met Hop tegen jeugdzorg Friesland! Van zes kinderen gaat de OTS eraf. SBJF niet blij met Hop
121 Stasi werkwijze in strijd met het negende gebod zonder hoor en wederhoor representatief voor werkwijze Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland onder algemeen directeur mw. drs. B.A. Katee! Mw. drs. B.A. Katee opnieuw in de fout met het onbevoegd weigeren van Hop als belangenbehartiger familie H. bij de Interne klachtencommissie Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland
256 Ellen van der Ploeg over de puinhopen die de Raad en de Jeugdzorg bij haar achter hadden gelaten

top
Censuur in Nederland
Stem Groep Hop in 2014