CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Zicht op onderaannemers in de jeugdzorg


Gezocht namen bestuurders van stichtingen die verborgen zitten achter onderaannemers in de jeugdzorg?
Gezocht jaaromzet per stichting, aantal werknemers en aantal plaatsen voor kinderen dat ieder jaar gevuld moet worden? 

Stichting William Schrikker Groep (swsg44200840)


Indien bovengenoemde namen juridisch niet kloppen informeer de redacteur onverwijld over de juridisch juiste gegevens!
Indien u op de website Censuur in Nederland websites van onderaannemers in de jeugdzorg tegen komt die nog niet in bovenstaand overzicht staan mail de redacteur het nummer en dan wordt die website onverwijld nagekeken en in overzicht opgenomen om het beeld zo snel mogelijk optimaal geactualiseerd te maken.

 

 

 

Stichting William Schrikker Groep

swsg44200840 Stichting William Schrikker Groep, Dalsteindreef 69, 1112XC Diemen (Gezinsvoogdij)
swsg44200840 Stichting William Schrikker Groep, Dalsteindreef 69, 1112XC Diemen(Voorziening voor Pleegzorg)
SWSG had in 2008 ruim 900 medewerkers
AANDACHTSVESTIGING INZAKE DE VERNIETIGING VAN EEN MINDERJARIGE DOOR JEUGDZORG
669 Politicus Hop: "De vernietiging van een minderjarige R. door SWSG zichtbaar in beeld na bijwonen hoorzitting Gerechtshof Arnhem
15-11-2011 Bericht Hop aan Kuijck/Caminida/Smedema Minderjarigen worden EERST VERNIETIGD door jeugdzorg en dan mogen jullie nog langer opsluiten!
Klacht gegrond familie Fleeré met Hop tegen SWSG: "ONBEGRIJPELIJK na bijna een jaar OTS nog geen Plan van Aan pak gemaakt"
Klacht Andre Fleeré: "William Schrikker gezinsvoogd kende na één jaar OTS nog steeds de achternaam van het gezin niet

 

 

Ook de klachtencommissie met als voorzitter mevrouw M. Moons van de Stichting William Schrikker Groep deed mee aan de hetze tegen Hop in strijd met het negende gebod. 

Laten we keihard zijn over deze voorzitter mevrouw M. Moons: ONGESCHIKT!

 

William Schrikker Stichting

   

Postbus 12685
1100 AR Amsterdam

Bezoekadres:
Dalsteindreef 69 te Diemen
Tel. (020) 3989777 Fax (020) 6003544
Postgiro 524682
Bank ING 696764555
onze ref: k20161c                

Diemen:      19 december 2000

 

       De heer J. Hop
        Joubertstraat 24
       3851 DM Ermelo

      Geachte meneer Hop,

De interne klachtencommissie is op 19 december bijeen gekomen en heeft besloten de klacht die u namens mevrouw H., heeft ingediend, niet in behandeling te nemen naar analogie van artikel 2:2 lid 1 Awb (Mvt, PG Awb I, p. 171).

Motivering:

In principe kan een ieder zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen laten bijstaan of door een gemachtigde kan laten vertegenwoordigen.

Artikel 2:2 lid 1 Awb kent de mogelijkheid bijstand (of vertegenwoordiging) door een persoon waartegen ernstige bezwaren bestaan te weigeren.

De interne klachtencommissie heeft op grond van de navolgende redenen ernstige bezwaren tegen bijstandverlening door u in de klachtprocedure van mevrouw Huizinga en zal u dan ook weigeren in voornoemde procedure.

De inhoud van uw internetsite geeft blijk van ernstige ondeskundigheid en van een grote persoonlijke rancune van u jegens de jeugdhulpverlening in zijn algemeenheid en jegens (bepaalde) gezins(voogdij)instellingen in het bijzonder. De interne klachtencommissie is van mening dat het bovenstaande een belemmering vormt voor een zorgvuldige uitvoering van de taak van een bijstandverlener in een klachtenprocedure waardoor de belangen van mevrouw H. niet zijn gediend en zelfs geschaad kunnen worden.

U kunt in beroep gaan bij de provinciale klachtencommissie.

Hoogachtend,

Mevrouw M. Moons

Voorzitter interne klachtencommissie

William Schrikker Stichting

 

51 Uitspraak Provinciale Klachtencommissie inzake de Vedivo hetze tegen J. Hop

 

 

 

Onder directeur drs. K. Verwey, MMC deed de Stichting William Schrikker Groep ook mee aan de hetze tegen Hop in strijd met het negende gebod. 

Laten we keihard zijn over deze directeur drs. K. Verwey, MMC: ONGESCHIKT!

 

William Schrikker Stichting

   

Postbus 12685
1100 AR Amsterdam

Bezoekadres:
Dalsteindreef 69 te Diemen
Tel. (020) 3989777 Fax (020) 6003544
Postgiro 524682
Bank ING 696764555
onze ref: 2161/kv/lcr                

Diemen:      5 februari 2001

 

       De heer J. Hop
        Joubertstraat 24
       3851 DM Ermelo

 

betreft: uw bezwaarschrift d.d. 23 januari 2001

Geachte heer Hop,

Naar aanleiding van uw bezwaarschrift d.d. 23 januari 2001 bericht ik u als volgt.

De beslissing van de William Schrikker Stichting van 19 december 2000 kan niet worden aangemerkt als een beslissing in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Derhalve is het ook niet mogelijk om tegen deze beslissing een bezwaarschrift in te dienen. Uw bezwaar wordt derhalve niet door ons in behandeling genomen.

Hoogachtend,

drs. K. Verwey, MMC
directeur a.i.

cc. mw. M. Moons - vz interne klachtencommissie William Schrikker Stichting

51 Uitspraak Provinciale Klachtencommissie inzake de Vedivo hetze tegen J. Hop

 

 

 

Klopt de onderstaande informatie over Stichting William Schrikker Groep


De redacteur verzoekt correctie van onjuiste informatie en/of aanvulling van ontbrekende gegevens onverwijld door te geven?

swsg44200840 Stichting William Schrikker Groep, Dalsteindreef 69, 1112XC Diemen (Gezinsvoogdij)
swsg44200840 Stichting William Schrikker Groep, Dalsteindreef 69, 1112XC Diemen(Voorziening voor Pleegzorg)
SWSG heeft in 2008 ruim 900 medewerkers
Mw. J. Nab directeur Jeugdbescherming, bestuursvoorzitter SWSG (Ondertekeningsblok SWSG Wob102)
Bestuur en leden Raad van Toezicht:
Kouwenberg, dhr. F.P., voorzitter Raad van Bestuur SWSG
Meersma, dhr. K.D., lid Raad van Toezicht SWSG
Poppelaars, dhr. A.A.R. lid Raad van Toezicht SWSG
Jansen, dhr. G.P.W. lid Raad van Toezicht SWSG
Becher, dhr. J.G.S.J.S.M. lid Raad van Toezicht SWSG
Wijngaarden, mw. J. lid Raad van Toezicht SWSG
Adhoc Bezwaarcommissie SWSG, t.a.v. de secretaris, Postbus 12685, 1100 AR Amsterdam
Zeegers, dhr. drs. J. voorzitter BSC SWSG, nevenfunctie staffunctionaris Expertisecentrum William Schrikker, Geen openbare nevenfuncties
Vrij, mw. mr. C., lid BSC SWSG, nevenfunctie Jurist SWSG, Geen openbare nevenfuncties
Kranenburg, mw. mr. drs M., secretaris BSC SWSG, nevenfunctie directiesecretaris, Geen openbare nevenfuncties
Bron Wob 102
UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
PERS Persberichten en aandachtsvestigingen! Wilt u meehelpen om aan deze informatie zoveel mogelijk bekendheid te geven?
134 Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
000 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Haaglanden
720 Trucje 1 van Poes "de Rat" *, weigering ontvangstbevestiging bij inleveren van procedures/stukken door ouder op kantoor jeugdzorg
720 Trucje 2 van Poes "de Rat" *, weigering inleveren van procedures/stukken door ouder op kantoor jeugdzorg
505 Netwerken achter uithuisplaatsing van kinderen en het ontzetten van hun ouders uit het gezag om kinderen aan toezicht ouders te onttrekken
669 Politicus Hop: "De vernietiging van een minderjarige R. door SWSG zichtbaar in beeld na bijwonen hoorzitting Gerechtshof Arnhem
15-11-2011 Bericht Hop aan Kuijck/Caminida/Smedema Minderjarigen worden EERST VERNIETIGD door jeugdzorg en dan mogen jullie nog langer opsluiten!
Klacht gegrond familie Fleeré met Hop tegen SWSG: "ONBEGRIJPELIJK na bijna een jaar OTS nog geen Plan van Aan pak gemaakt"
Klacht Andre Fleeré: "William Schrikker gezinsvoogd kende na één jaar OTS nog steeds de achternaam van het gezin niet
677 Met als directeur drs. K. Verwey MMC en voorzitter interne klachtencommissie SWSG Mevrouw M. Moons deed de Stichting William Schrikker Groep ook mee aan de Vedivo hetze tegen Hop in strijd met het negende gebod
096 Olga: "Zit je in de molen dan is er geen ontsnappen meer aan. Ze geven nooit toe dat er een fout is gemaakt."
126 Klacht gegrond tegen Stichting William Schrikker Groep  "Ouders ten onrechte geen hulpverleningsplan ontvangen"

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op de websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om filmopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.