CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Vedivo wil bepalen wat rechters, klachtencommissies en burgers wel of niet mogen lezen
VEDIVO: "Het contactjournaal is dus nadrukkelijk niet bedoeld om met cliŽnten te bespreken dan wel in een procedure te gebruiken."

 


de stichting vedivo heeft ten doel de bevordering
van de ontwikkeling vin de voogdij, gezinsvoogdij
en jeugdreclassering

                            

                                      Postbus 8014 - 5503 RA Utrecht 
                                      Bezoekadres: Admiraal Helfrichlaan 1
---- Aan de directeuren                       5577 KV Utrecht 
                                      Telefoon (030) 298 35 50
                                      Telefax (030) 298 35 55
                                      E-mail: bureau@vedivo.nl 
                                      ABN-AMRO 49 02 22 382 
                                      Giro bank 2591 
Uw kenmerk                                Kamer er van Koophandel 
                                      te Utrecht nr. 41187661
Ons kenmerk 600-000411

Onderwerp  Uitspraak provinciale klachtencommissie Jeugdhulpverlening Haaglanden

Utrecht   11 april 2000

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs heeft de vice-voorzitter van het Platform Samenwerkende CliŽntenorganisaties een persbericht doen uitgaan waarin verwezen wordt naar een uitspraak van de Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Haaglanden. Het Platform legt de uitspraak van de Klachtencommissie zo uit als zouden contactjournaals ten alle tijde ter inzage van ouders/klagers zijn. Deze uitleg van de uitspraak is onjuist.

Het contactjournaal is bij uitstek het document voor de maatschappelijk werker en voor de instelling om gedachten te formuleren en toezicht uit te oefenen op de uitvoering en voortgang van het hulpverleningsproces. Voor de kwaliteitsbewaking van het werk is het essentieel dat het management van de organisatie een subjectief beeld kan krijgen van een zaak. Het is daarom van belang dat de maatschappelijk werker zonder enig voorbehoud zijn eigen gedachten, interpretaties en mening over de zaak op papier kan zetten. Deze subjectieve gegevens vormen het materiaal op basis waarvan de maatschappelijk werker - in samenwerking met gedragsdeskundige en leidinggevende - een weloverwogen en meer objectief rapport opgesteld wordt. Dit rapport vormt zowel de basis voor de communicatie met de cliŽnt als in procedures die rondom de zaak spelen.

Het contactjournaal is dus nadrukkelijk niet bedoeld om met cliŽnten te bespreken dan wel in een procedure te gebruiken. Het is dan ook niet de bedoeling dat een (interne) klachtencommissie, Rechtbank of Hof een contactjournaal onder ogen krijgt. De (gezins)voogdij-instelling dient afgerekend te worden op officiŽle documenten.

In bovengenoemde uitspraak van de Klachtencommissie is het gehele dossier ter inzage geweest van de voorzitter van de Interne Klachtencommissie. De Provinciale Klachtencommissie acht het rechtsbeginsel 'equality of arms' door deze handelwijze van de instelling geschonden. Het rechtsbeginsel 'equality of arms' houdt in dat beide procespartijen gelijke rechten hebben. Het recht op inzage in dezelfde stukken die ter inzage zijn gegeven aan de Interne Klachtencommissie maakt onderdeel uit van dit rechtsbeginsel. Dit rechtsbeginsel is in de aan de Provinciale Klachtencommissie voorgelegde zaak geschonden.

De Provinciale Klachtencommissie adviseert de betreffende instelling maatregelen te nemen opdat de Interne Klachtencommissie aangeeft welke dossierstukken zij heeft ingezien om tot een beoordeling van de klacht te komen en ervoor zorg te dragen dat klagers ook over die stukken kunnen beschikken. Of de Interne Klachtencommissie contactjournaal onder ogen heeft gekregen dient dus nog onderzocht te worden. Indien dit het geval is geweest zal ook aan klagers de mogelijkheid tot inzage gegeven dienen te worden. Nogmaals wil ik benadrukken dat het rechtsbeginsel 'equality of arms' in het geding is en niet de vraag of het contactjournaal ter inzage is voor ouders/klagers.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Herreveld.

Met vriendelijke groet,

C. Kleingeld,
bestuurssecretaris

 

 

Kees Kleingeld, directeur van Vedivo, de koepel van de (gezins)voogdij en jeugdreclassering, was al een stap verder. Hij kon ‘met gepaste trots’ melden dat hij ook de bureaus jeugdzorg vertegenwoordigde

Provincieambtenaren voorbereid op de komst van bureaus jeugdzorg Als de Wet op de Jeugdzorg 1 januari in werking treedt, betekent dat een grote verschuiving van overheidsverantwoordelijkheden. De bureaus jeugdzorg, die het ene loket voor ouders en kinderen met behoefte aan hulp moeten vormen, komen dan onder de verantwoordelijkheid van de provincies en de drie grootstedelijke regio’s. Om ze daar op voor te bereiden hield het Ministerie van Justitie een tweedaagse bijeenkomst met ambtenaren van de provincies en de grootstedelijke regio’s die straks dat beleid moeten gaan uitvoeren. Waar staat de afkorting PIJ voor? Er kwamen vijf of zes antwoorden voordat de zaal het erover eens was dat het hier ging om de maatregel van Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen. Met het vragen naar de betekenis van een bord vol afkortingen bestreed discussieleider Ton Horn niet alleen de after-lunchdip op de laatste van de twee dagen waarop vertegenwoordigers van alle provincies en van de drie grootstedelijke regio’s werden voorbereid op de Wet op jeugdzorg. Het illustreerde ook dat de provincies een tamelijk onbekend terrein betreden als zij vermoedelijk 1 januari door het in werking treden van de Wet op de Jeugdzorg de verantwoordelijkheid voor de bureaus jeugdzorg krijgen.

Excursie naar jeugdinrichting
De eerste dag was gevuld met op het ministerie in Den Haag veel inleidingen over het nieuwe werkterrein en ’s middags een kennismaking met de justitiŽle jeugdinrichtingen door een excursie naar Teylingereind in Sassenheim. Na nog een volle avond en een soms korte nacht in hotel Figi in Zeist gingen de ambtenaren in Utrecht in workshops aan het werk om meer te weten te komen over o.a. de jeugdreclassering. De workshops gaven een vertegenwoordigster van de provincie Zuid-Holland een aardig inzicht in de wachtlijstproblematiek: "Ik heb begrepen dat ik beter een abri kan vernielen dan een ots krijgen, want na die vernieling word ik sneller geholpen." Voor een ambtenaar uit Noord-Brabant was het op een andere manier onthullend geweest: hij had gehoord over pilotprojecten in zijn provincie waarvan hij niets wist.

Horn had zich op het leiden van de discussie voorbereid met het vorige nummer van Perspectief en nadat hij wat koppen had geciteerd, merkte hij op: "Als ik zo lees wat er allemaal voor kritiek is op de kinderbescherming begrijp ik wel dat Justitie die kwijt wil." Toen de zaal uitgelachen was gaf Nicolet Epker van Justitie (hoofd sector jeugd) toe zelf ook geschrokken te zijn van het rapport van prof. Slot over de effecten van onder toezicht stellen. "We zijn samen met de gezinsvoogdij al aan het kijken waaraan dat ligt. We denken dat het beter kan als een gezinsvoogd meer tijd per kind kan besteden. Dat gaan we nu proberen"

Ontbrekende deskundigheid
Nicolet Epker vertelde enkele ambtenaren van het departement te hebben aangewezen om de provincies op weg te helpen. Vanuit de provincies was ook al geconstateerd dat er nog heel wat moest gebeuren en dat er nogal wat aan de deskundigheid op provinciaal niveau ontbreekt.

Kees Kleingeld, directeur van Vedivo, de koepel van de (gezins)voogdij en jeugdreclassering, was al een stap verder. Hij kon ‘met gepaste trots’ melden dat hij ook de bureaus jeugdzorg vertegenwoordigde. Vedivo fuseert tegelijkertijd met de werkgeversorganisatie in de zorg, de M(aatschappelijke) O(ondernemers)groep.

Kinderrechter Nanneke Quick, uit Utrecht, stond sceptischer tegenover de overgang. "Voor ons is het het belangrijkste dat de bureaus jeugdzorg de zorg overnemen zonder bureaucratische procedures. Voorlopig is voor ons nog steeds een zorg dat de indicatiestelling een dubbele check krijgt."

Haar collega Frans van der Reijt uit Den Bosch herinnerde aan het ontstaan van de Riaggs twintig jaar geleden en dat stemde hem niet optimistisch. "Laat allen die met de jeugdzorg te maken hebben werken voor de mensen die de zorg nodig hebben en zich niet bekommeren om terreinafbakening." Als de wachtlijsten niet afnemen moet de jeugdbescherming maar managers ontslaan, vond Van der Reijt, "want wachtlijsten kýnnen gewoon niet." Zijn Utrechtse collega viel hem bij: "Ik geneer me tegenwoordig kinderrechter te zijn."

Optimistischer gemaakt
Paul Bonke, jeugdcoŲrdinator van het Interprovinciaal Overleg, zag het veel optimistischer en de tweedaagse conferentie had hem nog optimistischer gemaakt: "We willen klasseloze hulp bereiken voor de cliŽnt, dat is de meerwaarde waarom het gaat." En hij bestreed het idee dat het voor de provincies allemaal nieuw was: "Wij deden al veel aan jeugdbescherming, de helft van de kinderen in provinciale instellingen zijn daar geplaatst met een justitiŽle maatregel." Overigens vindt het IPO dat er nog wel moet worden gepraat over de geldelijke kant van de overdracht van een deel van jeugdbescherming aan de provincies. Als de provincies verantwoordelijk worden voor de uitvoering van een maatregel die de kinderrechter oplegt, moeten de provincies immers over voldoende geld beschikken om aan de uitvoering te kunnen voldoen. De gezinsvoogdij heeft hen gewaarschuwd voor een tekort van 26 miljoen euro dat zou ontstaan als er niets verandert. Bonke: "We starten met een historisch gebrekkige financiering." De provincies kennen de cijfers:

het aantal ondertoezichtstellingen stijgt gemiddeld met vijf procent per jaar

de duur van de ots steeg afgelopen jaren van 32 naar veertig maanden

sinds enkele jaren stijgt ook het aantal voogdijen weer licht

de jeugdreclassering krijgt jaarlijks tien procent meer klanten

Over al deze en nog meer punten volgt nog overleg. Zo is er 3 april bestuurlijk overleg tussen de ministeries van VWS en Justitie enerzijds en onder andere IPO/provincies en de drie grootstedelijke regio’s anderzijds.

Gezinsvoogden vasthouden
In Utrecht vroeg een van de provinciale ambtenaren jeugd ook naar het ziekteverzuim bij de gezinsvoogdij. Kleingeld moest toegeven dat het ziekteverzuim en het personeelsverloop onder gezinsvoogden heel hoog is, vooral in de Randstad. "Nieuwe mensen krijgen is geen probleem, maar wel om ze te houden. We moeten deze agogisch opgeleide mensen minder papierwerk laten doen, want het is de keus tussen de cliŽnt en de computer."

De verwachting werd uitgesproken dat het aantal ondertoezichtstellingen volgend jaar zal dalen doordat het bureau jeugdzorg bij de screening kijkt of niet met een lichtere vorm van hulp kan worden volstaan. Dat betekent dan dat de ambulante jeugdhulpverlening weer (langere) wachtlijsten zou krijgen. Dat zou op te vangen zijn door het geld dat Justitie bespaart door minder gevallen van ots over te dragen aan VWS, dat daarmee via de provincies de jeugdhulpverlening zou kunnen uitbreiden. Bonke: "Anders straf je het goede beleid van de bureaus jeugdzorg af."

De tweedaagse bijeenkomst werd afgesloten op provinciaal terrein, in het Paushuize in Utrecht. Nicolet Epker herinnerde er daar aan dat in de monumentale zaal ook huwelijken worden voltrokken. "We hebben vastgesteld dat de bruid nog wat blauwe plekken heeft, maar over een jaar moet de integratie zover zijn gevorderd dat we allemaal zeggen: Ja, we willen. En zoals in elk huwelijk zullen de partners dan naar elkaar toegroeien en elkaar beÔnvloeden, maar als het goed is blijven we elkaar scherp houden. 

Bron Ministerie van Justitie, 28-03-2002

 

Strijd om afschrift contactjournaal geeft representatief zicht op mentaliteit die heerst in de "jeugdzorg"
134 Tip van Hop: "Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent!"
100 Tip van Hop: "Zorg dat u iedere maand de werkwijze van de gezinsvoogd in uw zaak goed controleert!"
639 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een indicatiebesluit!"
640 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een Plan van Aanpak GEZINSVOOGDIJ!"
641 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een Hulpverleningsplan ZORGVERLENER!"
680 Tip van Hop: "Dien NOOIT een klacht in tegen de jeugdzorg, dien altijd een BEZWAARSCHRIFT en BEROEPSCHRIFT in!"
500 Tip van Hop: "Kinderrechters overleggen met jeugdzorg buiten de hoorzitting om hoe zij op weerwerk moeten beslissen!"
070 Het artikel "kinderdieven" van Prof. Dr. A. de Swaan werd door Hop als grondslag gebruikt in strijd om afgifte contactjournaal
069 Oneerlijk rechtsproces bij klachtafhandeling! Klagers hadden geen stukken en geen contactjournaal
068 VEreniging DIrecteuren VOogdij-instellingen (Vedivo) wil bepalen wat rechters en burgers mogen lezen
067 Hetze tegen Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht weigert Hop na klagen over naam instelling en contactjournaal
335 Hetze tegen Hop! Brief Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht dat er geen afschrift van het contactjournaal wordt gegeven
130 Hetze tegen Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg weigert afgifte contactjournaal en doet mee met hetze tegen Hop
066 Hetze tegen Hop! Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland weigert Hop "na aanzetten tot klagen over afgifte contactjournaal"
252 Hetze tegen Hop! Persbericht gezinsvoogdijinstelling over Hop in strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
251 Hetze tegen Hop! Brief gezinsvoogdijinstelling over Hop aan alle cliŽntenorganisaties 
250 Steun voor Hop! Platform cliŽntenorganisaties verheugt dat ouders actie voeren om afgifte contactjournalen
222 Complot tegen de rechtsstaat! De zaak Admiraal/Vermaas geeft direct inzicht in het belang burger bij contactjournaal
062 Hetze tegen Hop! AKJ en Veringmeier starten en verliezen kort geding tegen Hop bij rechtbankpresident mr. P.A. Offers
064 Oproep aan de gezinsvoogden: "Neem je eigen kinderrechter mee en ga demonstreren voor 200 miljoen extra
065 Hop voert actie met ouders en deelt folders uit bij ministeries en Parlement voor afgifte contactjournaal gezinsvoogd
063 Hop roept op niet meer te demonstreren in Den Haag na censuur in Nederland na demonstratie rechters gezinsvoogden
116 Hetze tegen Hop! Voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners bij provincie Flevoland, Gelderland, Overijssel
316 Hetze tegen Hop! Voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners bij provincie Zuid-Holland
220 Hetze tegen Hop! Beroepsverbod voor Hop in drie provincies na weigering Hop klachten op maximaal !4-tje in te dienen
061 Het HVRM arrest Mc Michael! Nederland schendt mensenrechten
053 Vedivo opent een helpdesk voor gezinsvoogdijinstellingen om hen bij te staan in hun strijd tegen Hop
055 Contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak door College Advies JustitiŽle Kinderbescherming
056 Contactjournaal: Tweede bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
057 Contactjournaal: Derde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Groningen
058 Contactjournaal: Vierde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Zuid-Holland
059 Contactjournaal: Vijfde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Rotterdam Haaglanden
060 Contactjournaal: Zesde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
137 Memo Margriet Storms aan alle sectormanagers Bureau Jeugdzorg Amsterdam inzake Vedivo formulering om Hop te weigeren
054 Vedivo besluit tot afgifte van contactjournaal gezinsvoogd
137 Hetze tegen Hop! Vedivo leidt hetze tegen Hop met als grondslag Amerikaanse websites die NIET van Hop zijn
052 Hetze tegen Hop! Beroepsverbod voor Hop nu omdat hij weigert te stoppen met steeds dezelfde klachten in te dienen
051 Hetze tegen Hop! Klacht gegrond! Hop is ten onrechte geweigerd als belangenbehartiger van klagende burgers
050 Brief Platform CliŽntenorganisaties Familierecht aan Hop met de hoop dat Hop zijn werk zal voortzetten
084 Hetze tegen Hop! Advocaat jeugdzorg: "Hop moet bloeden" na de gewonnen strijd om afgifte contactjournaal
300 Liegen en bedriegen is de norm voor de werkwijze van de jeugdzorg om burgers te demoniseren en kapot te maken
020 Rene Diekstra: "Macht is recht! Wie meer macht heeft eigent zich ongestraft steeds meer rechten toe"
459 Nawoord. Zorg dat u de geschiedenis van de Omroepbijdrage goed kent!
718 Nawoord. Problemen met jeugdzorg? Doe zelf mee met provinciale verkiezingen 2011, verkiezingen gemeenteraad 2014!
JH Dankzegging. Jan Hop bedankt iedereen die heeft meegeholpen in de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
   

top